EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0010

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/10/EF af 22. maj 2001 om ændring af Rådets direktiv 91/68/EØF for så vidt angår scrapie

OJ L 147, 31.5.2001, p. 41–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 253 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 253 - 253
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 274 - 274

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; stiltiende ophævelse ved 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/10/oj

32001L0010

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/10/EF af 22. maj 2001 om ændring af Rådets direktiv 91/68/EØF for så vidt angår scrapie

EF-Tidende nr. L 147 af 31/05/2001 s. 0041 - 0041


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/10/EF

af 22. maj 2001

om ændring af Rådets direktiv 91/68/EØF for så vidt angår scrapie

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 152, stk. 4, litra b),

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter høring af Regionsudvalget,

efter fremgangsmåden i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) De dyresundhedsmæssige betingelser for scrapie, som er gældende for markedsføring af dyr, er fastsat i Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet(4).

(2) Kommissionen har indhentet videnskabelige udtalelser, bl.a. fra Den Videnskabelige Styringskomité, om flere aspekter af transmissibel spongiform encephalopati (TSE). Bestemmelserne i direktiv 91/68/EØF bør tages op til revision på baggrund af disse udtalelser.

(3) Der bør fastsættes bestemmelser for alle spørgsmål med relation til TSE, som bl.a. skal gælde for produktion og markedsføring af levende dyr og animalske produkter som omhandlet i artikel 1, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier(5).

(4) Dette direktiv har direkte betydning for folkesundheden og vedrører det indre markeds funktion. Traktatens artikel 152, stk. 4, litra b), bør derfor være retsgrundlag for reglerne om forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier.

(5) Direktiv 91/68/EØF bør ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 91/68/EØF foretages følgende ændringer:

1) I artikel 2, nr. 7, ændres "i bilag B, punkt I og II, nævnte" til "i bilag B, punkt I, nævnte".

2) Artikel 6, litra b), udgår.

3) I artikel 7, stk. 1, ændres "i bilag B, punkt II og III, nævnte" til "i bilag B, punkt III, nævnte".

4) I artikel 8, stk. 1, ændres "i bilag B, punkt II og III, nævnte" til "i bilag B, punkt III, nævnte".

5) Punkt II i bilag B udgår.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 30. juni 2001. De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. juli 2001.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater herom.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. maj 2001.

På Europa-Parlamentets vegne

N. Fontaine

Formand

På Rådets vegne

M. Winberg

Formand

(1) EFT C 45 af 19.2.1999, s. 33.

(2) EFT C 258 af 10.9.1999, s. 19.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 16.2.2000 (EFT C 339 af 29.11.2000, s. 128) og Rådets afgørelse af 12.2.2001.

(4) EFT L 46 af 19.2.1991, s. 19. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens beslutning 94/953/EF (EFT L 371 af 31.12.1994, s. 14).

(5) Se side 1 i denne Tidende.

Top