03/Volumul 37

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

253


32001L0010


L 147/41

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2001/10/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 22 mai 2001

de modificare a Directivei 91/68/CEE a Consiliului privind scrapia

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 152 alineatul (4) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

în urma consultării Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura stabilită în articolul 251 din Tratat (3),

întrucât:

(1)

Condițiile de sănătate animală cu privire la scrapie, inclusiv comercializarea animalelor sunt stabilite în Directiva 91/68/CEE a Consiliului din 28 ianuarie 1991 privind condițiile de sănătate animală care reglementează schimburile intracomunitare cu ovine și caprine (4).

(2)

Comisia a obținut avizele științifice, în special din partea Comitetului Științific Director, privind anumite aspecte ale encefalopatiei spongiforme transmisibile (EST). Normele stabilite în Directiva 91/68/CEE ar trebui revizuite din perspectiva acestor avize.

(3)

Ar trebui stabilite dispoziții privind toate aspectele referitoare la EST și care trebuie aplicate, în special la producția și comercializarea animalelor vii și a produselor de origine animală menționate la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001, stabilind anumite norme de prevenire, control și eradicare a anumitor forme de encefalopatie spongiformă transmisibilă (5).

(4)

Prezenta directivă vizează în mod direct sănătatea publică și are legătură cu funcționarea pieței interne. Prin urmare, este recomandabil ca articolul 152 alineatul (4) litera (b) din Tratat să fie considerat drept baza legală pentru adoptarea normelor de prevenire și control a anumitor forme de encefalopatie spongiformă transmisibilă.

(5)

Prin urmare, Directiva 91/68/CEE ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Directiva 91/68/CEE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2 alineatul (7), „astfel cum este specificat în lista din secțiunile I și II ale anexei B” se înlocuiește cu „astfel cum este specificat în lista din secțiunea I a anexei B”.

2.

Articolul 6 litera (b) se elimină.

3.

La articolul 7 alineatul (1), „menționat în anexa B, secțiunile II și III” se înlocuiește cu „menționat în anexa B secțiunea III”.

4.

La articolul 8 alineatul (1), „astfel cum este specificat în lista din anexa B, secțiunile II și III” se înlocuiește cu „astfel cum este specificat în lista din anexa B secțiunea III”.

5.

Secțiunea II din anexa B se elimină.

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 30 iunie 2001. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplică aceste dispoziții de la 1 iulie 2001.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate textele dispozițiile de drept intern adoptate în domeniul reglementat prin prezenta directivă. Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceste dispoziții.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 22 mai 2001.

Pentru Parlamentul European

Președintele

N. FONTAINE

Pentru Consiliu

Președintele

M. WINBERG


(1)  JO C 45, 19.2.1999, p. 33.

(2)  JO C 258, 10.9.1999, p. 19.

(3)  Avizul Parlamentului European din 16 februarie 2000 (JO C 339, 29.11.2000, p. 128) și Decizia Consiliului din 12 februarie 2001.

(4)  JO L 46, 19.2.1991, p. 19. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 94/953/CE a Comisiei (JO L 371, 31.12.1994, p. 14).

(5)  JO L 147, 31.5.2001, p. 1.