Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0010

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/10/EY, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, neuvoston direktiivin 91/68/ETY muuttamisesta scrapien osalta

OJ L 147, 31.5.2001, p. 41–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 253 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 253 - 253
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 274 - 274

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/10/oj

32001L0010

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/10/EY, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, neuvoston direktiivin 91/68/ETY muuttamisesta scrapien osalta

Virallinen lehti nro L 147 , 31/05/2001 s. 0041 - 0041


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/10/EY,

annettu 22 päivänä toukokuuta 2001,

neuvoston direktiivin 91/68/ETY muuttamisesta scrapien osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 152 artiklan 4 kohdan b alakohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Eläinten markkinoille saattamiseen liittyvistä, eläinten terveyttä scrapien osalta koskevista edellytyksistä säädetään eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa 28 päivänä tammikuuta 1991 annetussa neuvoston direktiivissä 91/68/ETY(4).

(2) Komissio on saanut erityisesti tieteelliseltä ohjauskomitealta tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden (TSE) eri näkökohtiin liittyviä tieteellisiä lausuntoja. Direktiivin 91/68/ETY sääntöjä olisi tarkasteltava uudelleen ottaen huomioon nämä lausunnot.

(3) Olisi annettava säännökset kaikista TSE:iin liittyvistä kysymyksistä, ja niiden olisi koskettava erityisesti sellaisten elävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista, joita tarkoitetaan tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 999/2001(5).

(4) Tämä direktiivi koskee välittömästi kansanterveyttä ja se on sisämarkkinoiden toiminnan kannalta merkityksellinen. Tämän vuoksi on asianmukaista valita tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, torjuntaa ja hävittämistä koskevien sääntöjen oikeusperustaksi perustamissopimuksen 152 artiklan 4 kohdan b alakohta.

(5) Tämän vuoksi direktiiviä 91/68/ETY olisi muutettava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 91/68/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 2 artiklan 7 kohdassa sanat "liitteessä B olevassa I ja II kohdassa" sanoilla "liitteessä B olevassa I kohdassa".

2) Kumotaan 6 artiklan b alakohta.

3) Korvataan 7 artiklan 1 kohdassa sanat "liitteessä B olevassa II ja III luvussa" sanoilla "liitteessä B olevassa III kohdassa".

4) Korvataan 8 artiklan 1 kohdassa sanat "liitteessä B olevassa II ja III kohdassa" sanoilla "liitteessä B olevassa III kohdassa".

5) Kumotaan liitteessä B oleva II kohta.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2001. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä heinäkuuta 2001.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset. Komissio ilmoittaa tästä muille jäsenvaltioille.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä toukokuuta 2001.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

N. Fontaine

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. Winberg

(1) EYVL C 45, 19.2.1999, s. 33.

(2) EYVL C 258, 10.9.1999, s. 19.

(3) Euroopan parlamentin lausunto annettu 16. helmikuuta 2000 (EYVL C 339, 29.11.2000, s. 128) ja neuvoston päätös, tehty 12. helmikuuta 2001.

(4) EYVL L 46, 19.2.1991, s. 19, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 94/953/EY (EYVL L 371, 31.12.1994, s. 14).

(5) Ks. tämän virallisen lehden sivu 1.

Top