03/ 37

BG

Официален вестник на Европейския съюз

253


32001L0010


L 147/41

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2001/10/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 22 май 2001 година

за изменение на Директива 91/68/ЕИО на Съвета по отношение на скрейпи

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 152, параграф 4, буква б) от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

след консултиране с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид,че:

(1)

Ветеринарно-санитарните изисквания относно откриването на скрейпи при пускането на пазара за животни са определени в Директива 91/68/ЕИО на Съвета от 28 януари 1991 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията с овце и кози в рамките на Общността (4).

(2)

Комисията получи научни становища от Научния ръководен комитет относно няколко аспекта на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ). Съществува основание да бъдат преразгледани правилата, определени от Директива 91/68/ЕИО, предвид горепосочените становища.

(3)

Следва да се предвидят разпоредби по всички въпроси, свързани със ТСЕ, които да се прилагат при производството и пускането на пазара на живите животни и на продуктите с животински произход, предвидени в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидирането на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (5).

(4)

Настоящата директива е пряко свързана с общественото здравеопазване и се отнася до функционирането на вътрешния пазар; вследствие на това е целесъобразно да се избере член 152, параграф 4, буква б) от Договора за правно основание с оглед определянето на правилата за превенция и контрол на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии.

(5)

Следователно Директива 91/68/ЕИО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 91/68/ЕИО се изменя, както следва:

1.

В член 2, параграф 7 думите „изброени в приложение Б, раздели I и II“ се заменят с думите „изброени в приложение Б, раздел I“.

2.

В член 6, буква б) се заличава.

3.

В член 7, параграф 1 думите „изброени в приложение Б, раздели II и III“ се заменят с думите „изброени в приложение Б, раздел III“.

4.

В член 8, параграф 1 думите „изброени в приложение Б, раздели II и III“ се заменят с думите „изброени в приложение Б, раздел III“.

5.

В приложение Б раздел II се заличава.

Член 2

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива най-късно до 30 юни 2001 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 юли 2001 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Реда и условията за това позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията разпоредбите от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива Комисията информира останалите държави-членки за тези разпоредби.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 22 май 2001 година.

За Европейския парламент

Председател

N. FONTAINE

За Съвета

Председател

M. WINBERG


(1)  ОВ С 45, 19.2.1999 г.стр. 33.

(2)  ОВ С 258, 10.9.1999 г., стр. 19.

(3)  Становище на Европейския парламент от 16 февруари 2000 г. (ОВ С 339, 29.11.2000 г., стр. 128) и Решение на Съвета от 12 февруари 2001 г.

(4)  ОВ L 46, 19.2.1991 г., стр. 19. Директива, последно изменена с Решение 94/953/ЕО на Комисията (ОВ L 371, 31.12.1994, стр. 14).

(5)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1.