EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Udsættelse for kemiske agenser

Udsættelse for kemiske agenser

Direktivet fastlægger minimumsforskrifter for beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for deres sikkerhed og sundhed som følge af udsættelse for kemikalier, som de kan komme i berøring med under udøvelsen af deres arbejde. Det fastsætter grænseværdiger og forebyggende foranstaltninger.

DOKUMENT

Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF, artikel 16, stk. 1).

RESUMÉ

RÆKKEVIDDE

Direktiv 98/24/EF, der gælder for arbejdstagere, som udsættes for farlige kemikalier, indeholder bestemmelser, der er mere fordelagtige end dem i direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagere mod risici, der stammer fra kræftfremkaldende stoffer.

Rammedirektivet 89/391/EØF, der fastsætter minimumsforskrifter for beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for deres sikkerhed og sundhed, gælder i fuld udstrækning, med forbehold af strengere eller mere detaljerede bestemmelser i dette direktiv.

Efter godkendelsen af forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, var det nødvendigt at ændre direktivet fra 1998, og fire andre, i medfør af de nye bestemmelser. Ændringerne blev integreret i direktiv 2014/27/EU, der udpeger farlige kemikalier og informerer brugerne om de risici, der er forbundet med dem, via standardsymboler og -tekst på mærkninger af emballage samt sikkerhedsdatablade.

ARBEJDSGIVERENS FORPLIGTELSER

Risikovurdering

Arbejdsgivere skal afgøre, om der forekommer farlige kemikalier på arbejdspladen, og i så fald vurdere hvilken risiko de måtte udgøre for sikkerheden og sundheden. Vurderingen skal ajourføres.

Risikoforebyggelse

Arbejdsgivere skal træffe forebyggende foranstaltninger med henblik på at fjerne eller reducere risiciene til et minimum. De skal stille egnet udstyr til rådighed, reducere enhver eksponerings varighed og sørge for sikker håndtering, oplagring og transport af farlige kemikalier. Hvor det er muligt, skal kemikalier eller processer erstattes med andre, der er mindre farlige.

Lovgivningen fastsætter vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

Håndtering af ulykker, skader og nødsituationer

Arbejdsgiveren skal udarbejde handlingsplaner, således at de fornødne forholdsregler træffes i tilfælde af et uheld, herunder orientering af de berørte personer. Disse foranstaltninger skal suppleres af jævnlige sikkerhedsøvelser samt passende førstehjælpsfaciliteter.

Underretning og uddannelse af arbejdstagere

Arbejdsgivere skal sørge for, at arbejdstagere orienteres om resultaterne af risikovurderingerne, om forekomsten af farlige kemiske stoffer på arbejdspladsen samt om de relevante grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering. De skal desuden give arbejdstagerne uddannelse og detaljerede oplysninger om de relevante forholdsregler, der skal træffes.

DIVERSE BESTEMMELSER

Forbud

Direktivet forbyder produktion, fremstilling og brug af bestemte kemikalier. De fremgår af bilag III. Undtagelser tillades i visse tilfælde såsom videnskabelig forskning og afprøvning. Arbejdsgiverne skal i disse tilfælde give myndighederne oplysninger såsom de mængder, der skal anvendes, og det antal arbejdstagere, som må antages at blive involveret.

Helbredskontrol

EU-landene skal iværksætte relevant helbredskontrol af arbejdstagere, hvis sundhed kan være i fare. Der kræves personlige helbredsjournaler.

Afsluttende bestemmelser

Medlemsstaterne forelægger hvert femte år Kommissionen en rapport om gennemførelsen af de forskellige foranstaltninger.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rådets direktiv 98/24/EF

25.5.1998

5.5.2001

EUT L 131 af 5.5.1998

Ændringsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2007/30/EF

28.6.2007

31.12.2012

EUT L 165 af 27.6.2007

Direktiv 2014/27/EU

25.3.2014

1.6.2015

EUT L 65 af 5.3.2014

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (De Europæiske Fællesskabers Tidende L 183 af 29.6.1989).

Rådets direktiv 92/58/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed under arbejdet (niende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (De Europæiske Fællesskabers Tidende L 245 af 26.8.1992).

Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer (tiende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (De Europæiske Fællesskabers Tidende L 348 af 28.11.1992).

Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (De Europæiske Fællesskabers Tidende L 216 af 20.8.1994).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. l, i Rådets direktiv 89/391/EØF) (kodificeret udgave) (De Europæiske Fællesskabers Tidende L 158 af 30.4.2004).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (Den Europæiske Unions Tidende L 353 af 31.12.2008).

Seneste ajourføring: 05.05.2014

Top