Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Klassificering, emballering og mærkning af kemikalier og blandinger

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Klassificering, emballering og mærkning af kemikalier og blandinger

Forordningen søger at sikre, at arbejdstagere og forbrugere i Den Europæiske Union (EU) bliver informeret tydeligt om de farer, der er forbundet med kemikalier ved hjælp af et system for klassificering og mærkning af kemikalier. Formålet er at sikre, at de samme farer er beskrevet og mærket på samme måde i alle EU-landene.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006.

RESUMÉ

Forordningen søger at sikre, at arbejdstagere og forbrugere i Den Europæiske Union (EU) bliver informeret tydeligt om de farer, der er forbundet med kemikalier ved hjælp af et system for klassificering og mærkning af kemikalier. Formålet er at sikre, at de samme farer er beskrevet og mærket på samme måde i alle EU-landene.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger ensartede krav til klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger i henhold til De Forenede Nationers globalt harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS). Den kræver, at virksomheder klassificerer, mærker og emballerer de farlige kemikalier korrekt, inden de markedsføres.

De vigtigste områder, der ikke er dækket af denne forordning er: radioaktive stoffer og blandinger, kosmetik, lægemidler og noget medicinsk udstyr, fødevarer eller transport af farligt gods.

VIGTIGSTE PUNKTER

Klassificering

Stoffer og blandinger klassificeres i bestemte kategorier og fareklasser: (i) fysisk-kemiske farer (f.eks. brandbare væsker); (ii) sundhedsfarer (f.eks. akut toksicitet); (iii) miljømæssige farer (f.eks. for ozonlaget). Bilag I fastlægger kriterierne for klassificeringen og mærkningen af farlige stoffer og blandinger.

Mærkning

Stoffer og blandinger skal mærkes med følgende information:

  • leverandørens identitet
  • navn på stoffet eller blandingen og/eller identifikationsnummer
  • nominel mængde af et stof eller en blanding i pakninger, som udbydes til offentligheden (medmindre denne mængde er angivet andetsteds på pakningen)
  • farepiktogrammer (grafisk komposition, der omfatter et symbol samt andre grafiske elementer)
  • signalord (»advarsel« eller »fare«)
  • faresætninger (»Fare for brand eller udslyngning af fragmenter«, »Livsfarlig ved indtagelse« osv.)
  • sikkerhedssætninger (»Opbevares kun i den originale beholder«, »Beskyttes mod fugt«, »Opbevares utilgængeligt for børn« osv.).

Emballering

Emballeringen af farlige stoffer og blandinger skal: (i) forhindre, at indholdet slipper ud; (ii) være lavet af materialer, der er modstandsdygtige, når de er i kontakt med indholdet; (iii) være stærk og solid og (iv) have forseglede lukninger.

I nogle tilfælde kræves børnesikrede lukninger og følbare advarsler.

Harmonisering

Industrien bør nå til enighed om klassificering af alle stoffer. I forbindelse med særligt alvorlige risici, navnligt hvad angår stoffer, der er kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske, kan EU-landene foreslå harmoniserede klassificeringer, som Europa-Kommissionen efterfølgende vil gøre obligatoriske ved lov.

Anmeldelse

Klassificeringen og mærkningen af ethvert registreret eller farligt stof, der sælges, skal anmeldes til Det Europæiske Kemikalieagentur, så det kan indføres i fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger, som opdateres jævnligt af agenturet.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 20. januar 2009. Anvendelsen af forordningen er obligatorisk for stoffer fra den 1. december 2010 og for blandinger fra den 1. juni 2015.

BAGGRUND

Forordningen supplerer REACH-systemet vedrørende registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier. Den ændrer direktiv 67/548/EØF om kemiske stoffer og direktiv 1999/45/EF om blandinger og ophæver dem med virkning fra den 1. juni 2015.

Der er yderligere oplysninger på Europa-Kommissionens websted om kemikalier.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1272/2008

20.1.2009 1.12.2010 (Afsnit II, III og IV om stoffer) 1.6.2015 (Afsnit II, III og IV om blandinger)

-

EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1-1355

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2014/27/EU af 26. februar 2014 om ændring af Rådets direktiv 92/58/EØF, 92/85/EØF, 94/33/EF, 98/24/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF for at tilpasse dem til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 65 af 5.3.2014, s. 1-7).

seneste ajourføring 12.03.2015

Top