EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Izloženost kemijskim sredstvima

Izloženost kemijskim sredstvima

Ovom Direktivom uspostavljaju se minimalni zahtjevi za zaštitu radnika od rizika povezanih s njihovim zdravljem i sigurnošću zbog učinka kemijskim tvarima s kojima se mogu susresti tijekom svoga rada. Njome se utvrđuju granične vrijednosti izloženosti i preventivne mjere.

DOKUMENT

Direktiva Vijeća 98/24/EZ od 7. travnja 1998. o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika na radu od rizika povezanih s kemijskim sredstvima (četrnaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ).

SAŽETAK

PODRUČJE PRIMJENE

Direktiva 98/24/EZ primjenjuje se na radnike izložene opasnim kemijskim tvarima kada su njezine odredbe povoljnije od odredbi Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim tvarima.

Okvirna direktiva 89/391/EEZ, kojom se propisuju minimalni zahtjevi za zaštitu radnika od rizika za njihovo zdravlje i sigurnost zbog izloženosti kemijskim tvarima, primjenjuje se u cijelosti, ne dovodeći pri tom u pitanje odredbe koje su strože ili specifične u ovoj Direktivi.

Nakon odobrenja Uredbe (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, bilo je potrebno uskladiti direktivu iz 1998. godine te četiri druge direktive s novim odredbama. Promjene su uvrštene u Direktivu 2014/27/EU. Njome se utvrđuju opasne kemijske tvari i obavješćuju korisnici o povezanim rizicima korištenjem standardnih simbola i teksta na oznakama na ambalaži i u sigurnosno-tehničkim listovima.

OBVEZE POSLODAVACA

Procjena rizika

Poslodavci moraju odrediti jesu li prisutne bilo kakve opasne kemijske tvari, a ukoliko jesu, procijeniti rizike za zdravlje i sigurnost koje bi one mogle predstavljati. Ta procjena mora se redovito ažurirati.

Sprječavanje rizika

Poslodavci moraju poduzeti potrebne preventivne mjere kako bi se rizici posve uklonili ili sveli na minimum. Oni moraju omogućiti korištenje prikladne opreme i smanjiti trajanje bilo koje izloženosti te sigurnog rukovanja, pohranjivanja i prijevoza opasnih kemijskih tvari. Kada je to moguće, kemijske tvari ili procesi moraju biti zamijenjeni manje opasnima.

Zakonodavstvo omogućuje određivanje okvirne granične vrijednosti profesionalne izloženosti.

Postupanje pri nesrećama, nezgodama i hitnim slučajevima

Poslodavci moraju izraditi akcijske planove tako da odgovarajuće mjere, uključujući obavješćivanje zainteresiranih strana, budu poduzete kada dođe do nesreće. Njih moraju pratiti redovite sigurnosne vježbe i oprema za prvu pomoć.

Obavješćivanje i osposobljavanje radnika

Poslodavci moraju radnicima predočiti rezultate procjena rizika, informacije o opasnim kemijskim tvarima u sklopu prostora i relevantne granične vrijednosti profesionalne izloženosti. Također moraju osigurati osposobljavanje i pojedinosti o odgovarajućim mjerama predostrožnosti koje je potrebno poduzimati.

RAZNE ODREDBE

Zabrane

Direktivom se zabranjuje proizvodnja, izrada i korištenje određenih kemijskih tvari. One su navedene u Prilogu III. Iznimke su dopuštene u određenim okolnostima poput znanstvenog istraživanja i ispitivanja. U takvim slučajevima, poslodavci moraju nadležnim tijelima dostaviti informacije kao što su količine koje će se koristiti i broj radnika za koje se očekuje da će biti uključeni.

Nadzor zdravlja

Države EU-a moraju organizirati odgovarajući nadzor zdravlja za radnika čije bi zdravlje moglo biti izloženo riziku. Potrebno je voditi pojedinačne evidencije o zdravlju i izloženosti.

Završne odredbe

Države EU-a podnose izvješće Komisiji svakih 5 godina o provedbi različitih mjera.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Direktiva Vijeća 98/24/EZ

25.5.1998.

5.5.2001.

SL L 131 od 5.5.1998.

Zakon(i) o izmjenama i dopunama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Direktiva 2007/30/EZ

28.6.2007.

31.12.2012.

SL L 165 od 27.6.2007.

Direktiva 2014/27/EU

25.3.2014.

1.6.2015.

SL L 65 od 5.3.2014.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (SL L 183, 29.6.1989.).

Direktiva Vijeća 92/58/EEZ od 24. lipnja 1992. o minimalnim zahtjevima za postavljanje sigurnosnih znakova i/ili znakova za zaštitu zdravlja na radu (SL L 245, 26.8.1992.).

Direktiva Vijeća 92/85/EEZ od 19. listopada 1992. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje (SL L 348 od 28.11.1992.).

Direktiva Vijeća 94/33/EZ od 22. lipnja 1994. o zaštiti mladih ljudi na radu (SL L 216, 20.8.1994.).

Direktiva 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (SL L 158, 30.4.2004.).

Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006. (SL L 353, 31.12.2008.).

05.05.2014

Top