EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Exponering för kemiska agenser

Exponering för kemiska agenser

I detta direktiv fastställs minimikrav för skydd av arbetstagare mot risker för deras säkerhet och hälsa som kan uppstå genom påverkan av kemikalier som förekommer på arbetsplatsen. Det innehåller gränsvärden och förebyggande åtgärder.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG).

SAMMANFATTNING

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Direktiv 98/24/EG gäller för arbetstagare som exponeras för farliga kemikalier i de fall bestämmelserna i detta är mer fördelaktiga än bestämmelserna i direktivet 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener.

Ramdirektivet 89/391/EEG, som innehåller minimikrav för skydd av arbetstagare mot risker för deras säkerhet och hälsa som orsakas av kemikalier, är tillämpligt i sin helhet, utan att det påverkar striktare eller mer specifika bestämmelser i detta direktiv.

I och med godkännandet av förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar blev det nödvändigt att anpassa direktivet från 1998 och fyra andra direktiv till de nya bestämmelserna. Förändringarna införlivades i direktiv 2014/27/EU. Detta omfattar identifiering av farliga kemikalier och användarinformation om risker med hjälp av standardsymboler och standardtexter på förpackningsetiketter och säkerhetsdatablad.

ARBETSGIVARNAS SKYLDIGHETER

Riskbedömning

Arbetsgivaren ska avgöra om det förekommer några farliga kemikalier på arbetsplatsen. Om så är fallet ska denne bedöma alla säkerhets- och hälsorisker som kan uppstå. Riskbedömningen ska hållas uppdaterad.

Riskförebyggande

Arbetsgivaren måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att eliminera eller minska riskerna till ett minimum. Denne ska tillhandahålla lämplig utrustning, minska exponeringstiden till ett minimum och tillhandahålla säker hantering, lagring och transport av farliga kemikalier. Om möjligt ska kemikalier och processer ersättas med mindre farliga sådana.

Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden ska också fastställas.

Hantering av olyckor, tillbud och nödsituationer

Arbetsgivaren ska utarbeta handlingsplaner så att lämpliga åtgärder vidtas då en olycka inträffar, inbegripet att informera dem som berörs av den. Dessa ska kompletteras av regelbundna säkerhetsövningar och utrustning för första hjälpen.

Information till och utbildning av arbetstagare

Arbetsgivaren måste informera arbetstagarna om resultaten av riskbedömningar, farliga kemikalier som förekommer på arbetsplatsen och tillämpliga yrkeshygieniska gränsvärden. De måste också tillhandahålla utbildning och information om lämpliga försiktighetsåtgärder som ska vidtas.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Förbud

Direktivet förbjuder framställning, tillverkning och användning av vissa kemikalier. En förteckning över dessa finns i bilaga III. Undantag gäller under vissa omständigheter, såsom vetenskaplig forskning och provning. I sådana fall måste arbetsgivaren förse myndigheterna med information om bl.a. kemikaliemängd och antalet arbetstagare som sannolikt kommer att vara inblandade.

Hälsokontroller

EU-länderna måste genomföra lämpliga hälsokontroller av arbetstagare som kan utsättas för hälsorisker. Individuella hälso- och exponeringsregister ska upprättas.

Slutbestämmelser

Medlemsstaterna ska informera kommissionen vart femte år om genomförandet av de olika bestämmelserna.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rådets direktiv 98/24/EG

25.5.1998

5.5.2001

EUT L 131, 5.5.1998

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2007/30/EG

28.6.2007

31.12.2012

EUT L 165, 27.6.2007

Direktiv 2014/27/EU

25.3.2014

1.6.2015

EUT L 65, 5.3.2014

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EUT L 183, 29.6.1989).

Rådets direktiv 92/58/EEG av den 24 juni 1992 om minimikrav beträffande varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet (nionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EUT L 245, 26.8.1992).

Rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar (tionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EUT L 348, 28.11.1992).

Rådets direktiv 94/33/EG av den 22 juni 1994 om skydd av minderåriga i arbetslivet (EUT L 216, 20.8.1994).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG) (EUT L 158, 30.4.2004).

Europaparlamentets och rådets direktiv (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008).

Senast ändrat den 05.05.2014

Top