Izpostavljenost kemičnim dejavnikom

 

POVZETEK:

Direktiva 98/24/ES o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Določa minimalne zahteve po vsej Evropski uniji (EU) za zaščito delavcev pred tveganji za njihovo varnost in zdravje, ki izhajajo ali bi lahko nastala zaradi učinkov kemičnih dejavnikov, prisotnih na delovnem mestu ali kot posledica kakršne koli delovne dejavnosti, ki vključuje te dejavnike.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Obveznosti delodajalcev

Prepovedi

Direktiva prepoveduje proizvodnjo, izdelavo in uporabo nekaterih kemikalij. Te so navedene v Prilogi III. V določenih okoliščinah so dovoljene izjeme, na primer v primeru znanstvene raziskave in preizkušanja. Delodajalci morajo v teh primerih organom predložiti podatke, kot so količine, ki bodo uporabljene, in število delavcev, ki bi lahko bili udeleženi.

Zdravstveni nadzor

Države članice EU morajo sprejeti ukrepe za izvajanje ustreznega nadzorovanja zdravja delavcev, katerih zdravje je lahko ogroženo. Evidence o zdravju in izpostavljenosti za posameznega delavca so obvezne.

Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi

Direktiva 2014/27/EU spreminja Direktivo 98/24/ES (in več drugih direktiv) in jo usklajuje z novim sistemom, določenim v Uredbi (ES) št. 1272/2008 za razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi (glej povzetek). V njej so opredeljene nevarne kemikalije ter standardni simboli in stavki na etiketah na embalaži in varnostnih listih, ki uporabnike obveščajo o povezanih tveganjih.

Poročanje

Države članice morajo Evropski komisiji vsakih 5 let poročati o izvajanju različnih ukrepov, ki jih zajema direktiva.

Delegirani akti

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1988 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (štirinajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L 131, 5. 5. 1998, str. 11–23).

Nadaljnje spremembe Direktive 98/24/EC so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31. 12. 2008, str. 1–1355).

Glej prečiščeno različico.

Direktiva 2004/37/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (šesta posebna direktiva v skladu s členom 16(1) Direktive Sveta 89/391/EGS) (kodificirana različica) (UL L 158, 30. 4. 2004, str. 50–76).

Glej prečiščeno različico.

Direktiva Sveta 92/58/EGS z dne 24. junija 1992 o minimalnih zahtevah za zagotavljanje varnostnih in/ali zdravstvenih znakov pri delu (deveta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L 245, 26. 8. 1992, str. 23–42).

Glej prečiščeno različico.

Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL L 183, 29. 6. 1989, str. 1–8).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 16.12.2021