EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC1204(02)

Meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse wolframelektroder med oprindelse i Folkerepublikken Kina

OJ C 309, 4.12.2008, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 309/11


Meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse wolframelektroder med oprindelse i Folkerepublikken Kina

(2008/C 309/06)

Kommissionen har modtaget en anmodning om en delvis interimsundersøgelse i medfør af artikel 11, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt »grundforordningen«) (1).

1.   Anmodning om en fornyet undersøgelse

Anmodningen er indgivet af Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd (i det følgende benævnt »ansøgeren«), som er en eksportør i Folkerepublikken Kina.

Anmodningen er begrænset til en undersøgelse af dumpingaspektet for så vidt angår ansøgeren.

2.   Vare

Den vare, der er genstand for undersøgelsen, er wolframsvejseelektroder, herunder wolframstænger og stænger til svejseelektroder, med et vægtindhold af wolfram på mindst 94 %, undtagen kun sintrede stænger, også afskåret i passende længder, med oprindelse i Folkerepublikken Kina (i det følgende benævnt »den pågældende vare«, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 8101 99 10 og ex 8515 90 00. KN-koderne er kun anført til orientering.

3.   Gældende foranstaltninger

De i øjeblikket gældende foranstaltninger er en endelig antidumpingtold på importen af visse wolframelektroder med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som er indført ved Rådets forordning (EF) nr. 260/2007 (2).

4.   Begrundelse for den fornyede undersøgelse

Ansøgerens anmodning om en fornyet undersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, indeholdt umiddelbare beviser for, at de omstændigheder, som lå til grund for indførelsen af foranstaltningerne, har ændret sig, og at disse ændringer er af varig art.

Ansøgeren fremlagde umiddelbare beviser for, at det ikke længere var nødvendigt at fastholde foranstaltningen på dens nuværende niveau for at udligne dumpingen. Ansøgeren fremlagde navnlig umiddelbare beviser for, at en sammenligning af virksomhedens beregnede normale værdier (beregnet på grundlag af produktionsomkostninger, salgs- og administrationsomkostninger og andre generalomkostninger samt fortjeneste) og priserne ved eksport til Fællesskabet viser, at dumpingmargenen er betragteligt lavere end foranstaltningens nuværende niveau.

5.   Procedure for fastsættelse af dumping

Kommissionen har efter høring af det rådgivende udvalg fastslået, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en delvis interimsundersøgelse, og indleder herved i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 3, en fornyet undersøgelse med henblik på at afgøre, om foranstaltningerne bør ophæves eller ændres for ansøgeren. Det kan i så fald være nødvendigt at ændre den toldsats, som på nuværende tidspunkt anvendes på import af den pågældende vare fra virksomheder, som ikke specifikt er nævnt i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 260/2007.

a)   Spørgeskemaer

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige i forbindelse med sin undersøgelse, vil den sende et spørgeskema til ansøgeren og til myndighederne i det pågældende eksportland. Disse oplysninger og den tilhørende dokumentation skal være Kommissionen i hænde inden for fristen i punkt 6, litra a).

b)   Indhentning af oplysninger og afholdelse af høringer

Alle interesserede parter opfordres til at tilkendegive deres synspunkter, indgive andre oplysninger end besvarelserne af spørgeskemaet og fremlægge dokumentation herfor. Disse oplysninger og den tilhørende dokumentation skal være Kommissionen i hænde inden for fristen i punkt 6, litra a).

Kommissionen kan endvidere høre interesserede parter, hvis de anmoder herom og kan godtgøre, at der er særlige grunde til, at de bør høres. En sådan anmodning skal fremsættes inden for fristen i punkt 6, litra a).

c)   Markedsøkonomisk behandling/individuel behandling

Hvis ansøgeren fremlægger tilstrækkeligt bevis for, at vedkommende driver virksomhed på markedsøkonomiske vilkår, dvs. at kriterierne i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c), er opfyldt, vil den normale værdi blive fastsat i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra b). Med henblik herpå skal der fremsættes et behørigt begrundet krav inden for den særlige frist i punkt 6, litra b), i denne meddelelse. Kommissionen sender en formular herom til virksomheden og til myndighederne i Folkerepublikken Kina. Ansøgeren kan desuden anvende denne formular til at anmode om individuel behandling, dvs., at virksomheden opfylder kriterierne i grundforordningens artikel 9, stk. 5.

d)   Valg af land med markedsøkonomi

Hvis virksomheden ikke indrømmes markedsøkonomisk behandling, men opfylder betingelserne for en individuel toldsats i overensstemmelse med grundforordningens artikel 9, stk. 5, vil der blive anvendt et egnet land med markedsøkonomi til fastsættelse af den normale værdi med hensyn til Folkerepublikken Kina, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a). Kommissionen overvejer at anvende Amerikas Forenede Stater (USA) til dette formål, som det også var tilfældet ved undersøgelsen, som førte til indførelse af de nuværende foranstaltninger over for importen af den pågældende vare fra Folkerepublikken Kina. Interesserede parter anmodes om at fremsætte bemærkninger til det hensigtsmæssige i dette valg inden for den særlige frist, der er fastsat i punkt 6, litra c), i denne meddelelse.

Endvidere kan Kommissionen, hvis virksomheden indrømmes markedsøkonomisk behandling, om nødvendigt også anvende resultater vedrørende den normale værdi, der blev fastsat i et egnet land med markedsøkonomisk status, med henblik på f.eks. at erstatte eventuelle upålidelige omkostnings- eller prisoplysninger i Folkerepublikken Kina, som er nødvendige for at fastsætte den normale værdi, hvis fornødne pålidelige oplysninger ikke foreligger i Folkerepublikken Kina. Kommissionen påtænker også at benytte USA til dette formål.

6.   Frister

a)   Generelle frister

i)   For parter, der ønsker at give sig til kende og indsende besvarelser af spørgeskemaer og eventuelle andre oplysninger

Medmindre andet er angivet, skal alle interesserede parter give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter og sende besvarelser af spørgeskemaet eller eventuelle andre oplysninger senest 40 dage fra datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvis der skal tages hensyn til deres bemærkninger i forbindelse med undersøgelsen. Det skal bemærkes, at de fleste proceduremæssige rettigheder, der er fastsat i grundforordningen, kun kan respekteres, hvis parterne giver sig til kende inden for ovennævnte frist.

ii)   Høringer

Alle interesserede parter kan desuden anmode om at blive hørt af Kommissionen inden for samme frist på 40 dage.

b)   Særlig frist for indgivelse af anmodning om markedsøkonomisk behandling og/eller individuel behandling

Virksomhedens behørigt begrundede krav om markedsøkonomisk behandling, jf. meddelelsens punkt 5, litra c), skal være Kommissionen i hænde senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

c)   Særlig frist for valg af land med markedsøkonomi

Parter i undersøgelsen kan fremsætte bemærkninger til valget af USA, der som nævnt i denne meddelelses punkt 5, litra d), anses for at være et passende valg af land med markedsøkonomi med henblik på fastsættelsen af den normale værdi for Folkerepublikken Kina. Deres bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

7.   Skriftlige henvendelser, besvarelser af spørgeskemaer og korrespondance

Alle redegørelser og anmodninger fra interesserede parter skal indgives skriftligt (ikke i elektronisk form, medmindre andet er angivet) med angivelse af den pågældendes navn, adresse, e-mail-adresse og telefon- og faxnummer. Alle skriftlige henvendelser, herunder de oplysninger, der er anmodet om i denne meddelelse, besvarelser af spørgeskemaer og korrespondance, som indgives af de interesserede parter som fortroligt materiale, skal være forsynet med påtegningen »Limited« (3) og skal i overensstemmelse med grundforordningens artikel 19, stk. 2, være ledsaget af et ikke-fortroligt sammendrag forsynet med påtegningen »FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES«.

Kommissionens adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat H

Kontor: N 105 4/92

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Manglende samarbejde

Hvis en af de interesserede parter nægter at give adgang til de nødvendige oplysninger, undlader at meddele dem inden for de fastsatte frister eller på anden måde lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der træffes afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18.

Konstateres det, at en interesseret part har indgivet urigtige eller vildledende oplysninger, ses der bort fra disse oplysninger, og der kan i overensstemmelse med grundforordningens artikel 18 gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger. Hvis en interesseret part helt eller delvis undlader at samarbejde, og der gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger, kan resultatet blive mindre gunstigt for denne part, end hvis den pågældende havde udvist samarbejdsvilje.

9.   Tidsplan for undersøgelsen

Undersøgelsen skal afsluttes senest 15 måneder efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, jf. grundforordningens artikel 11, stk. 5.

10.   Behandling af personoplysninger

Det skal bemærkes, at personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne undersøgelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (4).

11.   Høringskonsulent

Det skal endvidere bemærkes, at hvis der opstår vanskeligheder i forbindelse med parternes udøvelse af retten til at forsvare sig, kan de anmode høringskonsulenten fra Generaldirektoratet for Handel om at gribe ind. Høringskonsulenten optræder som formidler mellem de interesserede parter og Kommissionens tjenestegrene og kan om nødvendigt mægle i proceduremæssige spørgsmål, der vedrører beskyttelse af parternes interesser i forbindelse med denne procedure, navnlig hvad angår spørgsmål om aktindsigt, fortrolige oplysninger, forlængelse af frister og behandling af skriftlige og/eller mundtlige indlæg. Yderligere oplysninger og kontaktoplysninger findes på høringskonsulentens websider på webstedet for Generaldirektoratet for Handel (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1.

(2)  EUT L 72 af 13.3.2007, s. 1.

(3)  Dette betyder, at dokumentet kun er til intern brug. Det er beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43). Det er et fortroligt dokument i henhold til grundforordningens artikel 19 og artikel 6 i WTO-aftalen om gennemførelse af artikel VI i GATT 1994 (antidumpingaftalen).

(4)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


Top