EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC1204(02)

Известие за започване на частично междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими за вноса на някои волфрамови електроди с произход от Китайската народна република

OJ C 309, 4.12.2008, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 309/11


Известие за започване на частично междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими за вноса на някои волфрамови електроди с произход от Китайската народна република

(2008/C 309/06)

Комисията получи искане за частично междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (наричан по-нататък „основният регламент“) (1).

1.   Искане за преразглеждане

Искането беше подадено от Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd (наричан по-нататък „заявителят“), износител от Китайската народна република.

Искането е ограничено до разследване на дъмпинг, свързан със заявителя.

2.   Продукт

Продуктите, подлежащи на преразглеждане, са волфрамови електроди за заваряване, включително волфрамови подложки и пръчки за електроди за заваряване, със съдържание на волфрам, съставляващо 94 или повече процента от теглото, с изключение на такива, получени просто чрез синтероване, независимо дали са отрязани до определена дължина или не, с произход от Китайската народна република („разглежданият продукт“), понастоящем класирани в кодове по КН ex 8101 99 10 и ex 8515 90 00. Кодовете по КН са посочени само за информация.

3.   Съществуващи мерки

Мерките, понастоящем в сила, са окончателно антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 260/2007 на Съвета (2) върху вноса на определени волфрамови електроди с произход от Китайската народна република.

4.   Основания за преразглеждането

Искането съгласно член 11, параграф 3 се основава на предоставени от заявителя prima facie доказателства, че е налице промяна на обстоятелствата, въз основа на които са били определени мерките, и че промяната е с дълготраен характер.

Заявителят предостави prima facie доказателства, че по-нататъшното налагане на мярката не е необходимо за компенсиране на дъмпинга. По-специално заявителят предостави prima facie доказателства, от които е видно, че сравнението между неговите конструирани нормални стойности (изчислени въз основа на производствените разходи, разходите по продажбите, общите и административните разходи и печалбата) и експортните цени в Общността сочи, че дъмпинговият марж е значително по-нисък от настоящото ниво на мярката.

5.   Процедура за установяване на дъмпинга

Като установи, след консултации с Консултативния комитет, че съществуват достатъчно доказателства, които обосновават започването на частично междинно преразглеждане, Комисията започва преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент, с цел да се установи дали мерките следва да се отменят или изменят за заявителя. Ако случаят е такъв, може да се окаже необходимо да се измени размерът на митото, понастоящем приложимо за вноса на разглеждания продукт от дружества, които не са конкретно посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 260/2007.

a)   Въпросници

С цел да получи информацията, която счита за необходима за разследването, Комисията ще изпрати въпросник на заявителя и копие до органите на съответната страна износител. Тази информация и доказателствата в нейна подкрепа следва да бъдат получени от Комисията в срока, определен в точка 6, буква а).

б)   Събиране на информация и провеждане на изслушвания

Всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си, да предоставят, допълнителна информация, извън посочената във въпросника и да представят доказателства в подкрепа на предоставената информация. Тази информация и доказателствата в нейна подкрепа трябва да бъдат получени от Комисията в срока, определен в точка 6, буква а).

Наред с това Комисията може да изслуша заинтересованите страни, при условие че отправят искане, от което е видно, че са налице специални основания да бъдат изслушани. Искането трябва да бъде отправено в срока, определен в точка 6, буква а).

в)   Статут за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика/индивидуално третиране

В случай че заявителят представи достатъчно доказателства, от които е видно, че работи в условията на пазарна икономика, т.е. че отговаря на критериите, посочени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, ще се определи нормална стойност в съответствие с член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент. За тази цел трябва да бъде подадена надлежно подкрепена с доказателства молба в срока, определен в точка 6, буква б) от настоящото известие. Комисията ще изпрати формуляр за молбата както на заявителя, така и на органите на Китайската народна република. Този формуляр за молба може да бъде използван от заявителя, за да поиска индивидуално третиране, т.е. когато дружеството отговаря на критериите, определени в член 9, параграф 5 от основния регламент.

г)   Избор на страна с пазарна икономика

В случай че на дружеството не бъде предоставен статут за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика, но то отговаря на изискванията за ползване на индивидуално мито, установено в съответствие с член 9, параграф 5 от основния регламент, ще бъде използвана подходяща страна с пазарна икономика, за да се определи нормалната стойност по отношение на Китайската народна република в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент. Комисията смята за тази цел да използва отново Съединените американски щати, както беше направено при разследването, което доведе до налагането на настоящите мерки върху вноса на разглеждания продукт от Китайската народна република. Заинтересованите страни се приканват да изразят становището си доколко този избор е подходящ в срока, определен в точка 6, буква в) от настоящото известие.

Освен това, в случай че на дружеството e предоставен статут за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика, Комисията може при необходимост да използва и заключения относно нормалната стойност, определена в подходяща страна с пазарна икономика — например, с цел замяна на ненадеждни елементи на разходите или цената в Китайската народна република, които са нужни за определянето на нормалната стойност, ако изискваните надеждни данни не са на разположение в Китайската народна република. Комисията смята и за тази цел да използва Съединените американски щати.

6.   Срокове

a)   Общи срокове

i)   За страните — да заявят своя интерес, да предоставят попълнен въпросник и всяка друга информация

Ако искат направените от тях забележки да бъдат взети предвид по време на разследването, всички заинтересовани страни трябва да заявят своя интерес, като се свържат с Комисията, да представят своите становища и да предоставят попълнен въпросник или всяка друга информация в срок от 40 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго. Обръща се внимание на факта, че възможността за упражняване на повечето процедурни права, определени в основния регламент, зависи от това дали страната е заявила своя интерес в рамките на горепосочения срок.

ii)   Изслушвания

Всички заинтересовани страни могат също да поискат да бъдат изслушани от Комисията в рамките на същия 40-дневен срок.

б)   Срок, определен за подаване на молби за статут за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика, и/или за индивидуално третиране

Надлежно подкрепената с доказателства молба на заявителя за статут за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика, както е посочено в точка 5, буква в) от настоящото известие, трябва да бъде получена от Комисията в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

в)   Срок, определен за избора на страна с пазарна икономика

Страните по разследването, които желаят, могат да изразят становището си доколко е подходящ изборът на Съединените американски щати, които, както е посочено в точка 5, буква г) от настоящото известие, се считат за страна с пазарна икономика за целите на определянето на нормалната стойност по отношение на Китайската народна република. Тези становища трябва да бъдат получени от Комисията в срок от 10 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

7.   Писмени изявления, попълнен въпросник и кореспонденция

Всички изявления и искания, отправени от заинтересованите страни, трябва да бъдат в писмен вид (не в електронна форма, освен ако не е посочено друго) и трябва да съдържат име, адрес, електронен адрес, номер на телефон и на факс на заинтересованата страна. Всички подадени писмени изявления, включително информацията, която се изисква в настоящото известие, попълненият въпросник и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, се обозначават с „Limited (3) и в съответствие с член 19, параграф 2 от основния регламент се придружават от неповерителна версия, която да бъде обозначена с „FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES“.

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N 105 4/92

B-1040 Brussels

Факс (32-2) 295 65 05

8.   Неоказване на съдействие

В случай че заинтересована страна откаже достъп или не предостави в срок необходимата информация, или значително възпрепятства разследването, заключенията, положителни или отрицателни, могат да бъдат направени въз основа на наличните факти, в съответствие с член 18 от основния регламент.

Ако заинтересована страна предостави невярна или подвеждаща информация, тя се изключва и в съответствие с член 18 от основния регламент се използват наличните факти. Ако заинтересована страна отказва съдействие или оказва само частично съдействие и се използват наличните факти, резултатът от разследването за такава страна може да бъде по-малко благоприятен от този, ако тя е сътрудничила.

9.   График на разследването

Съгласно член 11, параграф 5 от основния регламент разследването ще приключи в рамките на 15 месеца от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

10.   Обработка на личните данни

Следва да се има предвид, че с всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (4).

11.   Служител по изслушванията

Следва да се има предвид, че ако заинтересованите страни смятат, че се натъкват на трудности при упражняването на правото си на защита, те могат да поискат намесата на служителя по изслушванията на ГД „Търговия“. Той действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията и, когато е необходимо, служи като медиатор във връзка с процедурни въпроси, касаещи защитата на техните интереси в настоящата процедура, по-специално що се отнася до проблеми, свързани с достъпа до досието, поверителността, удължаването на сроковете и обработката на писмено и/или устно изложените становища. За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебстраницата на ГД „Търговия“ (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 72, 13.3.2007 г., стр. 1.

(3)  Това означава, че документът е само за вътрешно ползване. Той е защитен съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43). Това е поверителен документ съгласно член 19 от основния регламент и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (Антидъмпингово споразумение).

(4)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


Top