EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0126

Nařízení Komise (EU) č. 126/2013 ze dne 13. února 2013 , kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek Text s významem pro EHP

OJ L 43, 14.2.2013, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 025 P. 170 - 173

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/126/oj

14.2.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 43/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 126/2013

ze dne 13. února 2013,

kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na článek 131 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Do přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 byla převzata omezení původně stanovená ve směrnici Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (2). V příloze XVII záznamu 6 odstavci 1 uvedeného nařízení byl termín „výrobek“ použitý v původním omezení pro azbest ve směrnici 76/769/EHS nahrazen termínem „předmět“, který se nevztahuje na směsi. Aby se odstavec 1 záznamu 6 vztahoval na tytéž položky jako uvedená směrnice, měl by do něj být doplněn termín „směsi“.

(2)

Výjimky uvedené v příloze XVII záznamech 16 a 17 nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o použití uhličitanů olova a síranů olova v barvách pro restaurování a údržbu uměleckých děl a historických budov a jejich interiérů, by se měly vztahovat nejen na jejich použití, ale také na jejich uvádění na trh, aby uvedené barvy mohly být k dispozici i pro restaurátorské a údržbářské práce.

(3)

Omezení uvedená v příloze XVII záznamech 28, 29 a 30 nařízení (ES) č. 1907/2006 odkazují na specifický koncentrační limit stanovený v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (3) a na koncentrační limit stanovený ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (4), které se použijí proto, aby bylo možné určit, zda se na látku nebo směs vztahuje uvedené omezení. Mělo by být objasněno, že koncentrační limit stanovený ve směrnici 1999/45/ES se použije pouze tehdy, pokud není stanoven specifický koncentrační limit v příloze VI části 3 nařízení (ES) č. 1272/2008.

(4)

Nařízení Komise (EU) č. 519/2012 ze dne 19. června 2012, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (5), doplnilo chlorované parafíny s krátkým řetězcem (dále jen „SCCP“) do přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (6). Výroba a používání SCCP a jejich uvádění na trh jsou tedy zakázány, s výhradou určitých specifických výjimek. Záznam 42 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, který zakazuje dvě použití SCCP, jež jsou nyní zakázána podle nařízení (ES) č. 850/2004, se stal nadbytečným, a proto by měl být zrušen.

(5)

Měla by se používat harmonizovaná zkušební metoda přijatá Evropským výborem pro normalizaci pro stanovení obsahu ve vodě rozpustného šestimocného chromu v cementu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/53/ES ze dne 18. června 2003, kterou se po dvacáté šesté mění směrnice Rady 76/769/EHS týkající se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (nonylfenol, nonylfenol ethoxylát a cement) (7). Pro objasnění by záznam 47 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 měl obsahovat odkaz na uvedenou zkušební metodu.

(6)

Látka methylendifenyldiisokyanát (MDI) v příloze XVII záznamu 56 nařízení (ES) č. 1907/2006, identifikovaná číslem CAS 26447-40-5 a číslem ES 247-714-0, zahrnuje veškeré izomerní směsi a všechny specifické izomery. Určité specifické izomery však mají specifická čísla CAS nebo ES. Aby bylo jasné, že jsou zahrnuty všechny izomery, měla by být doplněna tři specifická čísla CAS a ES.

(7)

Nařízením Komise (ES) č. 552/2009 ze dne 22. června 2009, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XVII (8), byly zrušeny poznámky E, H a S v předmluvě k dodatkům 1–6 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 a rovněž v dodatcích 1, 2, 3, 5 a 6. Z důvodů soudržnosti by se poznámky E, H a S měly zrušit i v dodatku 4.

(8)

V záznamu týkajícím se diisopentylftalátu v dodatku 6 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 jsou uvedena nesprávná čísla ES a CAS a měl by být opraven.

(9)

Evropský výbor pro normalizaci přijal nové normy ohledně zkušebních metod pro azobarviva. Aby se uvedené normy zohlednily, je proto nezbytné aktualizovat přílohu XVII dodatek 10 nařízení (ES) č. 1907/2006.

(10)

Nařízení (ES) č. 1907/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. února 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201.

(3)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 159, 20.6.2012, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7.

(7)  Úř. věst. L 178, 17.7.2003, s. 24.

(8)  Úř. věst. L 164, 26.6.2009, s. 7.


PŘÍLOHA

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění takto:

1)

V záznamu 6 sloupci 2 odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„1.

Zakazuje se vyrábět, uvádět na trh a používat tato vlákna a předměty a směsi, které je obsahují, pokud do nich byla tato vlákna přidána záměrně.“

2)

V záznamu 16 sloupci 2 se druhý odstavec nahrazuje tímto:

„Členské státy však mohou v souladu s ustanoveními úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) č. 13 na svém území povolit používání látky nebo směsi pro restaurování a údržbu uměleckých děl a historických budov a jejich interiérů a rovněž jejich uvádění na trh pro toto použití. Pokud členský stát tuto výjimku využije, informuje o tom Komisi.“

3)

V záznamu 17 sloupci 2 se druhý odstavec nahrazuje tímto:

„Členské státy však mohou v souladu s ustanoveními úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) č. 13 na svém území povolit používání látky nebo směsi pro restaurování a údržbu uměleckých děl a historických budov a jejich interiérů a rovněž jejich uvádění na trh pro toto použití. Pokud členský stát tuto výjimku využije, informuje o tom Komisi.“

4)

V záznamech 28, 29 a 30 sloupci 2 odstavci 1 se první pododstavec pátá odrážka nahrazuje tímto:

„—

příslušná koncentrace stanovená ve směrnici 1999/45/ES, pokud není stanoven žádný specifický koncentrační limit v příloze VI části 3 nařízení (ES) č. 1272/2008.“

5)

V záznamu 40 sloupci 1 se slova „uvedeného nařízení“ nahrazují slovy „nařízení (ES) č. 1272/2008“.

6)

Záznam 42 se zrušuje.

7)

V záznamu 47 sloupci 2 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„4.

Jako zkušební metoda k prokázání souladu s odstavcem 1 se použije norma přijatá Evropským výborem pro normalizaci (CEN) pro stanovení obsahu ve vodě rozpustného šestimocného chromu v cementu a ve směsích obsahujících cement.“

8)

V záznamu 56 se sloupec 1 nahrazuje tímto:

„56.

Methylendifenyldiisokyanát (MDI)

č. CAS 26447-40-5

č. ES 247-714-0

včetně těchto specifických izomerů:

a)

4,4’-methylendifenyldiisokyanát:

č. CAS 101-68-8

č. ES 202-966-0

b)

2,4’-methylendifenyldiisokyanát:

č. CAS 5873-54-1

č. ES 227-534-9

c)

2,2’-methylendifenyldiisokyanát:

č. CAS 2536-05-2

č. ES 219-799-4.“

9)

V dodatku 4 se ve sloupci s nadpisem „Poznámky“ zrušují odkazy na poznámky E, H a S.

10)

V dodatku 6 se záznam týkající se 1,2-benzendikarboxylové kyseliny, dipentylesteru, rozvětveného a lineárního n-pentyl-isopentylftalátu, di-n-pentylftalátu a diisopentylftalátu nahrazuje tímto:

Látky

Indexové číslo

Číslo ES

Číslo CAS

Poznámky

„1,2-benzendikarboxylová kyselina, dipentylester, rozvětvený a lineární [1]

607-426-00-1

284-032-2 [1]

84777-06-0 [1]

 

n-pentyl-isopentylftalát [2]

 

[2]

[2]

 

di-n-pentylftalát [3]

 

205-017-9 [3]

131-18-0 [3]

 

diisopentylftalát [4]

 

210-088-4 [4]

605-50-5 [4]“

 

11)

Dodatek 10 se nahrazuje tímto:

„Dodatek 10

Záznam 43 – Azobarviva – Seznam zkušebních metod

Seznam zkušebních metod

Evropský normalizační orgán

Odkaz na harmonizovanou normu a její název

Odkaz na nahrazenou normu

CEN

EN ISO 17234-1:2010

Usně — Chemické zkoušky pro stanovení určitých azobarviv v barvených usních — Část 1: Stanovení určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv

CEN ISO/TS 17234:2003

CEN

EN ISO 17234-2:2011

Usně — Chemické zkoušky pro stanovení určitých azobarviv v barvených usních — Část 2: Stanovení 4-aminoazobenzenu

CEN ISO/TS 17234:2003

CEN

EN 14362-1:2012

Textilie — Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv — Část 1: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných extrahováním vláken či bez extrakce vláken

EN 14362-1:2003

EN 14362-2:2003

CEN

EN 14362-3:2012

Textilie — Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv — Část 3: Zjišťování použití určitých azobarviv, která mohou uvolňovat 4-aminoazobenzen“

 


Top