EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1697

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1697 ze dne 13. července 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o kritéria pro uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, jež jsou příslušné provádět kontroly ekologických produktů ve třetích zemích, a pro zrušení jejich uznání (Text s významem pro EHP)

C/2021/5010

Úř. věst. L 336, 23.9.2021, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1697/oj

23.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 336/3


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1697

ze dne 13. července 2021,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o kritéria pro uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, jež jsou příslušné provádět kontroly ekologických produktů ve třetích zemích, a pro zrušení jejich uznání

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), a zejména na čl. 46 odst. 7 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 46 nařízení (EU) 2018/848 může Komise uznat kontrolní orgány a kontrolní subjekty, které jsou oprávněné provádět kontroly dovážených ekologických produktů a vydávat certifikáty ekologické produkce ve třetích zemích.

(2)

Na základě zkušeností Komise s dohledem nad kontrolními orgány a kontrolními subjekty působícími ve třetích zemích a s cílem zajistit spolehlivost kontrol prováděných kontrolními orgány a kontrolními subjekty a zaručit integritu ekologických produktů dovážených ze třetích zemí je nezbytné posílit kapacitu kontrolních orgánů a kontrolních subjektů k provádění účinných kontrol hospodářských subjektů produkujících ekologické produkty ve třetích zemích. V zájmu dosažení tohoto cíle by měla být pro uznání orgánů a kontrolních subjektů stanovena dodatečná kritéria.

(3)

Konkrétně čl. 46 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2018/848 vyžaduje, aby kontrolní orgány a kontrolní subjekty měly kapacitu provádět kontroly k zajištění toho, že ve vztahu k ekologickým produktům a produktům z přechodného období jsou splněny podmínky stanovené v čl. 45 odst. 1 písm. a), písm. b) bodě i) a písm. c). Vzhledem k tomu, že tyto kontroly jsou nezbytné pro zajištění souladu s nařízením (EU) 2018/848, neměl by mít kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt možnost kontrolní úkoly delegovat. Aby však kontrolní orgány nebo kontrolní subjekty měly nezbytnou flexibilitu, neměl by se zákaz delegovat kontrolní úkoly vztahovat na odběr vzorků.

(4)

V případě závažných nebo opakovaných porušení týkajících se certifikace hospodářských subjektů nebo kontrol a opatření prováděných kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem nebo v případě, že kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt nepřijal vhodná a včasná nápravná opatření, by Komise měla mít možnost uznání kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu zrušit. V zájmu transparentnosti by proto měla být stanovena kritéria pro zrušení uznání orgánů a kontrolních subjektů.

(5)

Nařízení (EU) 2018/848 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

V zájmu jasnosti a právní jistoty by se toto nařízení mělo použít od data použitelnosti nařízení (EU) 2018/848,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 46 nařízení (EU) 2018/848 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Kontrolní orgány a kontrolní subjekty jsou v souladu s odstavcem 1 uznány pro kontrolu dovozu kategorií produktů uvedených v čl. 35 odst. 7, pokud splňují tato kritéria:

a)

jsou zákonně usazeny v jednom členském státě nebo ve třetí zemi;

b)

mají kapacitu provádět kontroly k zajištění toho, že ve vztahu k ekologickým produktům a produktům z přechodného období určeným k dovozu do Unie jsou splněny podmínky stanovené v čl. 45 odst. 1 písm. a), písm. b) bodě i) a písm. c), aniž by kontrolní úkoly delegovaly; pro účely tohoto písmene se kontrolní úkoly vykonávané osobami pracujícími na základě individuální smlouvy nebo formální dohody, která je staví pod řídící kontrolu, a postupy smluvních kontrolních orgánů nebo kontrolních subjektů nepovažují za delegaci a zákaz delegovat kontrolní úkoly se nevztahuje na odběr vzorků;

c)

poskytují odpovídající záruky objektivity a nestrannosti a nepodléhají střetu zájmů, pokud jde o výkon kontrolních úkolů; zejména mají zavedeny postupy zajišťující, aby pracovníci provádějící kontroly a jiná opatření nebyli ve střetu zájmů a aby provozovatelé nebyli kontrolováni stejnými inspektory po dobu více než 3 po sobě jdoucích let;

d)

pokud jde o kontrolní subjekty, ty jsou pro účely jejich uznání v souladu s tímto nařízením akreditovány pouze jedním akreditačním orgánem podle příslušné harmonizované normy pro „Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby“, na niž byl zveřejněn odkaz v Úředním věstníku Evropské unie;

e)

mají odbornou způsobilost, vybavení a infrastrukturu potřebné k výkonu kontrolních úkolů a dostatečný počet vhodných kvalifikovaných a zkušených pracovníků;

f)

mají kapacitu a způsobilost k provádění svých certifikačních a kontrolních činností v souladu s požadavky tohoto nařízení, a zejména nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698 (*1) pro každý typ hospodářského subjektu (jediného hospodářského subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů) v každé třetí zemi a pro každou kategorii produktů, pro kterou chtějí být uznány;

g)

mají zavedeny postupy a opatření k zajištění nestrannosti, kvality, soudržnosti, účinnosti a vhodnosti kontrol a dalších jimi prováděných činností;

h)

mají dostatečný počet kvalifikovaných a zkušených pracovníků, aby mohly být kontroly a další činnosti prováděny účinně a včas;

i)

mají vhodné a řádně udržované prostory a vybavení k zajištění toho, aby zaměstnanci mohli účinně a včas provádět kontroly a jiné činnosti;

j)

mají zavedené právní postupy s cílem zajistit, aby jejich pracovníci měli v zájmu umožnění plnění svých úkolů přístup do prostor provozovatelů a k dokumentům, které provozovatelé uchovávají;

k)

mají interní dovednosti, odbornou přípravu a postupy vhodné pro vykonávání účinných kontrol a inspekcí hospodářských subjektů, jakož i systémů vnitřní kontroly skupiny hospodářských subjektů, pokud existují;

l)

jejich předchozí uznání pro určitou třetí zemi a/nebo kategorii produktů nebylo odňato v souladu s odstavcem 2a nebo jejich akreditace nebyla odňata ani pozastavena žádným akreditačním orgánem v souladu s jeho postupy pro pozastavení nebo odnětí stanovenými v souladu s příslušnou mezinárodní normou, zejména s normou Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) 17011 – Posuzování shody – Všeobecné požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzující shodu, během 24 měsíců předcházejících:

i)

jejich žádosti o uznání pro stejnou třetí zemi a/nebo pro stejnou kategorii produktů, s výjimkou případů, kdy bylo předchozí uznání odňato v souladu s odst. 2a písm. k);

ii)

jejich žádosti o rozšíření oblasti působnosti uznání na další třetí zemi v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698, s výjimkou případů, kdy bylo předchozí uznání odňato v souladu s odst. 2a písm. k) tohoto článku;

iii)

jejich žádosti o rozšíření oblasti působnosti uznání na další kategorii produktů v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698;

m)

v případě kontrolních orgánů se jedná o organizace veřejné správy ve třetí zemi, pro kterou žádají o uznání;

n)

splňují procesní požadavky stanovené v kapitole I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698 a

o)

splňují dodatečná kritéria, která mohou být stanovena prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci přijatého podle odstavce 7.

2a.   Komise může zrušit uznání kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu pro určitou třetí zemi a/nebo kategorii produktů, pokud:

a)

již není splněno jedno z kritérií pro uznání stanovených v odstavci 2;

b)

Komise neobdržela výroční zprávu uvedenou v článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698 ve lhůtě stanovené v uvedeném článku nebo informace obsažené ve výroční zprávě jsou neúplné, nepřesné nebo nesplňují požadavky stanovené v uvedeném nařízení;

c)

kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt nezpřístupní nebo nesdělí všechny informace týkající se technické dokumentace uvedené v odstavci 4, kontrolního systému, který používá, nebo aktualizovaného seznamu hospodářských subjektů nebo skupin hospodářských subjektů nebo ekologických produktů, na něž se jeho uznání vztahuje;

d)

kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt neoznámí Komisi do 30 kalendářních dnů změny své technické dokumentace uvedené v odstavci 4;

e)

kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt neposkytne informace požadované Komisí nebo členským státem ve stanovených lhůtách, nebo jsou tyto informace neúplné, nepřesné nebo nesplňují požadavky stanovené v tomto nařízení, v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698 a v prováděcím aktu, který má být přijat podle odstavce 8, nebo s Komisí nespolupracuje, a to zejména během šetření nesouladu;

f)

kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt nesouhlasí s šetřením na místě nebo s auditem zahájeným Komisí;

g)

výsledek šetření na místě nebo auditu svědčí o systematickém špatném fungování kontrolních opatření nebo o tom, že kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt není schopen provést všechna doporučení Komise po šetření na místě nebo auditu ve svém navrhovaném akčním plánu předloženém Komisi;

h)

kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt nepřijme přiměřená nápravná opatření v reakci na zjištěné případy nesouladu a porušení předpisů ve lhůtě stanovené Komisí podle závažnosti situace, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů;

i)

v případě, že hospodářský subjekt změní svůj kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt, kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt nesdělí novému kontrolnímu orgánu nebo kontrolnímu subjektu příslušné prvky kontrolního souboru, včetně písemných záznamů, hospodářského subjektu nejdéle do 30 kalendářních dnů od obdržení žádosti o převod od hospodářského subjektu nebo nového kontrolního orgánu či kontrolního subjektu;

j)

existuje riziko, že spotřebitel bude uveden v omyl ohledně skutečné povahy produktů, na které se rozsah uznání vztahuje, nebo

k)

kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt necertifikoval ve třetí zemi, pro kterou je uznán, po dobu 48 po sobě jdoucích měsíců žádný hospodářský subjekt.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. července 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1.


Top