23.9.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 336/3


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/1697

av den 13 juli 2021

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 vad gäller kriterier för erkännande av kontrollmyndigheter och kontrollorgan som har behörighet att utföra kontroller av ekologiska produkter i tredjeländer samt för återkallande av erkännande

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (1), särskilt artikel 46.7 a, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 46 i förordning (EU) 2018/848 får kommissionen erkänna kontrollmyndigheter och kontrollorgan som har behörighet att utföra kontroller av importerade ekologiska produkter och utfärda ekologiska certifikat i tredjeländer.

(2)

På basis av kommissionens erfarenhet av tillsyn av kontrollmyndigheter och kontrollorgan i tredjeländer, och för att säkerställa tillförlitligheten hos de kontroller som utförs av kontrollmyndigheter och kontrollorgan och för att garantera integriteten hos ekologiska produkter som importeras från tredjeländer, är det nödvändigt att stärka kapaciteten hos kontrollmyndigheter och kontrollorgan att utföra effektiva kontroller av aktörer som producerar ekologiska produkter i tredjeländer. För att nå detta mål bör ytterligare kriterier för erkännande av kontrollmyndigheter och kontrollorgan införas.

(3)

Enligt artikel 46.2 b i förordning (EU) 2018/848 ska kontrollmyndigheter och kontrollorgan ha kapacitet att utföra kontroller för att säkerställa att de villkor som anges i artikel 45.1 a, b i och c i samma förordning uppfylls för ekologiska produkter och produkter under omställning. Eftersom dessa kontroller är viktiga för att säkerställa överensstämmelse med förordning (EU) 2018/848 får en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan inte tillåtas delegera kontrolluppgifter. För att ge kontrollmyndigheter och kontrollorgan den flexibilitet som de behöver bör provtagning emellertid inte ingå i förbudet att delegera kontrolluppgifter.

(4)

Vid allvarliga eller upprepade överträdelser vad gäller certifieringen av aktörer eller de kontroller och åtgärder som utförs av kontrollmyndigheten eller kontrollorganet eller om kontrollmyndigheten eller kontrollorganet har underlåtit att vidta lämpliga korrigerande åtgärder i tid bör kommissionen kunna återkalla erkännandet av kontrollmyndigheten eller kontrollorganet. För att öka öppenheten bör därför kriterier för återkallande av erkännande av kontrollmyndigheter och kontrollorgan fastställas.

(5)

Förordning (EU) 2018/848 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Av tydlighets- och rättssäkerhetsskäl bör denna förordning tillämpas från och med det datum då förordning (EU) 2018/848 börjar tillämpas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 46 i förordning (EU) 2018/848 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Kontrollmyndigheter och kontrollorgan ska erkännas i enlighet med punkt 1 för kontroll av import av de produktkategorier som förtecknas i artikel 35.7 om de uppfyller följande kriterier:

a)

De är lagligen etablerade i en medlemsstat eller i ett tredjeland.

b)

De har, utan att delegera kontrolluppgifter, kapacitet att utföra kontroller för att säkerställa att de villkor som anges i artikel 45.1 a, b i och c och i denna artikel uppfylls för ekologiska produkter och produkter under omställning som är avsedda att importeras till unionen. Vid tillämpningen av detta led ska kontrolluppgifter som utförs av personer med ett individuellt avtal eller en formell överenskommelse som ställer dem under de avtalsslutande kontrollmyndigheternas eller kontrollorganens förvaltningskontroll och förfaranden inte betraktas som delegering, och förbudet att delegera kontrolluppgifter ska inte gälla provtagning.

c)

De lämnar tillfredsställande garantier för objektivitet och opartiskhet och är utan intressekonflikter vid utövandet av sina kontrolluppgifter. Framför allt har de förfaranden som säkerställer att den personal som utför kontroller och andra åtgärder är utan intressekonflikter och att aktörerna inte kontrolleras av samma inspektörer i mer än tre år i rad.

d)

När det gäller kontrollorgan är de med avseende på deras erkännande i enlighet med denna förordning ackrediterade av ett enda ackrediteringsorgan enligt den relevanta harmoniserade standarden Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services (bedömning av överensstämmelse – krav på organ som certifierar produkter, processer och tjänster), för vilken det offentliggjorts en hänvisning i Europeiska unionens officiella tidning.

e)

De har den sakkunskap, utrustning och infrastruktur som krävs för att utföra kontrolluppgifter och en tillräckligt stor, för ändamålet kvalificerad och erfaren personal.

f)

De har kapacitet och kompetens att utföra certifiering och kontroll i enlighet med kraven i denna förordning och särskilt i kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1698 (*1) av varje typ av aktör (enskilda aktörer eller aktörsgrupper) i varje tredjeland och av varje produktkategori som de vill bli erkända för.

g)

De har förfaranden och arrangemang för att säkerställa att de kontroller och andra åtgärder som de utför är opartiska, av hög kvalitet, enhetliga, effektiva och ändamålsenliga.

h)

De har tillräckligt kvalificerad och erfaren personal så att kontroller och andra åtgärder kan utföras på ett ändamålsenligt sätt och i god tid.

i)

De har utrymmen och utrustning som är lämpliga och väl underhållna, så att personalen kan utföra kontroller och andra åtgärder på ett ändamålsenligt sätt och i god tid.

j)

De har förfaranden för att säkerställa att personalen har tillträde till aktörernas lokaler och tillgång till deras dokumentation, så att de kan utföra sina uppgifter.

k)

De har lämplig intern kompetens samt lämpliga utbildningar och förfaranden för att utföra effektiva kontroller, inbegripet inspektioner, av aktörer samt, vid behov, av aktörsgruppers interna kontrollsystem.

l)

Deras tidigare erkännande för ett visst tredjeland och/eller en produktkategori har inte återkallats i enlighet med punkt 2a eller deras ackreditering har inte återkallats eller tillfälligt dragits in av ett ackrediteringsorgan i enlighet med förfarandena för tillfällig indragning eller återkallande i relevant internationell standard, särskilt ISO-standard 17011, Conformity assessment – general requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies (bedömning av överensstämmelse – allmänna krav på ackrediteringsorgan som ackrediterar organ för bedömning av överensstämmelse), 24 månader före

i)

deras begäran om erkännande för samma tredjeland och/eller för samma produktkategori, utom om det tidigare erkännandet återkallats i enlighet med punkt 2a k,

ii)

deras begäran om en utvidgning av tillämpningsområdet för erkännandet till ytterligare ett tredjeland i enlighet med artikel 2 i delegerad förordning (EU) 2021/1698, utom om det tidigare erkännandet återkallats i enlighet med punkt 2a k,

iii)

deras begäran om en utvidgning av tillämpningsområdet för erkännandet till ytterligare en produktkategori i enlighet med artikel 2 i delegerad förordning (EU) 2021/1698.

m)

När det gäller kontrollmyndigheter är de offentliga administrativa organisationer i det tredjeland för vilket de begär ett erkännande.

n)

De uppfyller de förfarandekrav som fastställs i kapitel I i delegerad förordning (EU) 2021/1698.

o)

De uppfyller alla ytterligare kriterier som kan komma att fastställas i en delegerad akt som antas enligt punkt 7.

2a.   Kommissionen kan återkalla erkännandet av en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan för ett visst tredjeland och/eller en produktkategori om

a)

ett av kriterierna för erkännande i punkt 2 inte längre är uppfyllt,

b)

kommissionen inte har erhållit den årsrapport som avses i artikel 4 i delegerad förordning (EU) 2021/1698 före den tidsfrist som anges i den artikeln eller om informationen i årsrapporten är ofullständig, oriktig eller inte uppfyller kraven i den förordningen,

c)

kontrollmyndigheten eller kontrollorganet inte ger tillgång till eller meddelar all information med anknytning till den tekniska dokumentation som avses i punkt 4, det kontrollsystem som den eller det tillämpar, den uppdaterade förteckningen över aktörer eller aktörsgrupper eller de ekologiska produkter som omfattas av tillämpningsområdet för erkännandet,

d)

kontrollmyndigheten eller kontrollorganet inte inom 30 kalenderdagar meddelar kommissionen om ändringar av den tekniska dokumentation som avses i punkt 4,

e)

kontrollmyndigheten eller kontrollorganet inte tillhandahåller den information som begärs av kommissionen eller av en medlemsstat inom de fastställda tidsfristerna, eller om informationen är ofullständig, oriktig eller inte uppfyller kraven i denna förordning, i delegerad förordning (EU) 2021/1698 eller i en genomförandeakt som antas i enlighet med punkt 8, eller kontrollmyndigheten eller kontrollorganet inte samarbetar med kommissionen, framför allt under undersökningar om bristande efterlevnad,

f)

kontrollmyndigheten eller kontrollorganet inte samtycker till en granskning eller revision på plats som kommissionen tar initiativ till,

g)

resultatet av granskningen eller revisionen på plats tyder på systematiska fel i kontrollåtgärderna eller kontrollmyndigheten eller kontrollorganet inte kan genomföra alla de rekommendationer som kommissionen utfärdat efter granskningen eller revisionen på plats i det förslag till handlingsplan som lämnats till kommissionen,

h)

kontrollmyndigheten eller kontrollorganet vid bristande efterlevnad eller överträdelser underlåter att vidta ändamålsenliga korrigerande åtgärder inom den tidsfrist som kommissionen fastställt med tanke på situationens allvar, vilken inte får vara kortare än 30 kalenderdagar,

i)

en aktör ändrar kontrollmyndighet eller kontrollorgan, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet inte meddelar den nya kontrollmyndigheten eller det nya kontrollorganet de relevanta uppgifterna i aktörens kontrolljournal, inbegripet skriftlig dokumentation, inom högst 30 kalenderdagar efter att den eller det tagit emot begäran om överföring från aktören eller från den nya kontrollmyndigheten eller det nya kontrollorganet,

j)

det finns risk för att konsumenterna kan vilseledas om den verkliga beskaffenheten hos de produkter som omfattas av tillämpningsområdet för erkännandet, eller

k)

kontrollmyndigheten eller kontrollorganet inte har certifierat någon aktör under 48 på varandra följande månader i det tredjeland för vilket det är erkänt.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 150, 14.6.2018, s. 1.