EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1013

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů

Úř. věst. L 190, 12.7.2006, p. 1–98 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1013/oj

12.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 190/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1013/2006

ze dne 14. června 2006

o přepravě odpadů

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci Výboru regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Hlavním a rozhodujícím cílem a předmětem tohoto nařízení je ochrana životního prostředí, přičemž jeho dopady na mezinárodní obchod jsou podružné.

(2)

Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole (3) již bylo několikrát podstatně změněno a vyžaduje další změnu. Do nařízení je zejména nezbytné zahrnout obsah rozhodnutí Komise 94/774/ES ze dne 24. listopadu 1994 o standardním nákladním listu ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 259/93 (4) a rozhodnutí Komise 1999/412/ES ze dne 3. června 1999 o dotazníku pro informační povinnost členských států podle čl. 41 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 259/93 (5). Z důvodu srozumitelnosti by tudíž mělo být nařízení (EHS) č. 259/93 nahrazeno.

(3)

Na základě rozhodnutí Rady 93/98/EHS (6) byla jménem Společenství uzavřena Basilejská úmluva ze dne 22. března 1989 o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (7), jíž je Společenství stranou od roku 1994. Nařízením (EHS) č. 259/93 stanovila Rada pravidla pro omezení a kontrolu tohoto pohybu, navržená kromě jiného k uvedení dosavadního systému Společenství pro dozor nad přepravou odpadů a její kontrolu do souladu s požadavky Basilejské úmluvy.

(4)

Na základě rozhodnutí Rady 97/640/ES (8) byla jménem Společenství schválena změna Basilejské úmluvy, stanovená v rozhodnutí III/1 konference stran. Touto změnou byly zakázány všechny vývozy nebezpečných odpadů určených k odstranění ze zemí uvedených v příloze VII úmluvy do zemí, které v této příloze uvedeny nejsou, a dále byly s účinkem od 1. ledna 1998 zakázány i všechny takovéto vývozy nebezpečných odpadů uvedených v čl. 1 odst.1 písm. a) úmluvy, které jsou určeny k využití. Nařízení (EHS) č. 259/93 bylo odpovídajícím způsobem změněno nařízením Rady (ES) č. 120/97 (9).

(5)

Vzhledem ke skutečnosti, že Společenství schválilo rozhodnutí Rady OECD C(2001)107/v konečném znění o revizi rozhodnutí OECD C(92)39/v konečném znění o kontrole přeshraničního pohybu odpadů určených k využití (dále jen „rozhodnutí OECD“), aby sladilo seznamy odpadů s Basilejskou úmluvou a upravilo některé další požadavky, je nutné obsah tohoto rozhodnutí včlenit do právních předpisů Společenství.

(6)

Společenství podepsalo Stockholmskou úmluvu ze dne 22. května 2001 o perzistentních organických znečišťujících látkách.

(7)

Je důležité organizovat a upravovat dozor nad přepravou odpadů a její kontrolu způsobem, který zohledňuje potřebu zachovávat, chránit a zlepšovat kvalitu životního prostředí a lidského zdraví a který přispívá k jednotnějšímu uplatňování nařízení v celém Společenství.

(8)

Je rovněž důležité mít na paměti požadavek stanovený v čl. 4 odst. 2 písm. d) Basilejské úmluvy, že přeprava nebezpečných odpadů se má snížit na minimum slučitelné s účinným nakládáním s takovými odpady, které je šetrné k životnímu prostředí.

(9)

Dále je důležité mít na paměti právo každé strany Basilejské úmluvy v souladu s jejím čl. 4 odst. 1 zakázat dovoz nebezpečných odpadů nebo odpadů uvedených v příloze II této úmluvy.

(10)

Přeprava odpadů vytvářených ozbrojenými silami nebo pomocnými organizacemi by měla být z působnosti tohoto nařízení vyloučena, jsou-li dováženy do Společenství za určitých situací (včetně tranzitu v rámci Společenství, kdy odpady vstupují na jeho území). V souvislosti s touto přepravou by měly být dodrženy požadavky mezinárodního práva a mezinárodních dohod. V těchto případech by měl být o přepravě a jejím cíli předem informován každý příslušný orgán pro tranzit a příslušný orgán místa určení ve Společenství.

(11)

Je nutné zamezit duplicitě s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (10), které již obsahuje ustanovení upravující zasílání, směrování a pohyb (sběr, doprava, manipulace, zpracování, použití, využití nebo odstranění, evidence, průvodní doklady a vysledovatelnost) vedlejších produktů živočišného původu v rámci Společenství, do něj a z něj.

(12)

Do dne vstupu tohoto nařízení v platnost by Komise měla podat zprávu o vztahu mezi stávajícími odvětvovými právními veterinárními a hygienickými předpisy a ustanoveními tohoto nařízení a předložit do uvedeného dne návrhy, které jsou nezbytné pro uvedení těchto právních předpisů do souladu s tímto nařízením, aby se tím dosáhlo rovnocenné úrovně kontroly.

(13)

Přestože je dozor nad přepravou odpadů uvnitř členského státu a její kontrola pravomocí dotyčného členského státu, měly by vnitrostátní systémy týkající se přepravy odpadů brát v úvahu potřebu soudržnosti se systémem Společenství, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany životního prostředí a lidského zdraví.

(14)

V případě přepravy odpadů určených k odstranění a odpadů neuvedených v příloze III, IIIA nebo IIIB, určených k využití, je vhodné zajistit optimální dozor a kontrolu tím, že se pro tuto přepravu vyžaduje udělení předchozího písemného souhlasu. Takový postup by měl v sobě zahrnovat předchozí oznámení, na jehož základě budou příslušné orgány řádně informovány tak, aby mohly učinit veškerá potřebná opatření pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Toto oznámení by rovněž mělo uvedeným orgánům umožnit vznést proti takové přepravě odůvodněné námitky.

(15)

V případě přepravy odpadů uvedených v příloze III, IIIA nebo IIIB a určených k využití je vhodné zajistit minimální úroveň dozoru a kontroly tím, že se bude vyžadovat, aby tyto přepravy byly provázeny určitými informacemi.

(16)

Vzhledem k potřebě jednotného uplatňování nařízení a řádného fungování vnitřního trhu je nezbytné v zájmu účinnosti požadovat, aby oznámení vyřizoval příslušný orgán místa odeslání.

(17)

Je rovněž důležité vyjasnit soustavu finančních záruk nebo odpovídajícího pojištění.

(18)

S ohledem na odpovědnost původců odpadů za nakládání s odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí by formulář oznámení a průvodní doklady pro přepravu odpadů měli vyplňovat, je-li to možné, původci odpadů.

(19)

Oznamovateli je nezbytné poskytnout procesní záruky, a to jak v zájmu právní jistoty, tak pro zajištění jednotného uplatňování tohoto nařízení a řádného fungování vnitřního trhu.

(20)

V případě přepravy odpadů určených k odstranění by členské státy měly zohlednit zásady blízkosti, priority využití a soběstačnosti na úrovni Společenství i na vnitrostátní úrovni v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o odpadech (11) tím, že v souladu se Smlouvou přijmou opatření, aby takovou přepravu úplně nebo částečně zakázaly nebo aby proti této přepravě soustavně vznášely námitky. Rovněž by se měl vzít v úvahu požadavek stanovený směrnicí 2006/12/ES, podle kterého mají členské státy zřídit jednotnou a přiměřenou síť zařízení pro odstraňování odpadů, aby umožnily Společenství jako celku soběstačnost v odstraňování odpadů a členským státům se k tomuto cíli jednotlivě přibližovat, s ohledem na zeměpisnou polohu nebo na potřebu specializovaných zařízení pro určité druhy odpadů. Členské státy by rovněž měly mít možnost zajistit, že zařízení pro nakládání s odpady, na něž se vztahuje směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění (12), používají v souladu s povolením pro zařízení nejlepší dostupné techniky vymezené uvedenou směrnicí a že se s odpady nakládá v souladu s právně závaznými normami ochrany životního prostředí týkajícími se odstraňování odpadů, které jsou stanoveny právními předpisy Společenství.

(21)

V případě přepravy odpadů určených k využití by členské státy měly mít rovněž možnost zajistit, že zařízení pro nakládání s odpady, na něž se vztahuje směrnice 96/61/ES, používají v souladu s povolením pro zařízení nejlepší dostupné techniky, jak je vymezuje uvedená směrnice. Členské státy by rovněž měly mít možnost zajistit, že se s odpady nakládá v souladu s právně závaznými normami ochrany životního prostředí pro využívání odpadů, stanovenými právními předpisy Společenství, a že se s přihlédnutím k čl. 7 odst. 4 směrnice 2006/12/ES s odpady nakládá v souladu s plány odpadového hospodářství vypracovanými podle uvedené směrnice, aby se zajistilo uplatňování právně závazných povinností týkajících se využívání nebo recyklace, stanovených právními předpisy Společenství.

(22)

Vypracování závazných požadavků na úrovni Společenství pro zařízení pro nakládání s odpady a pro nakládání s určitými odpadními látkami, které doplní stávající ustanovení právních předpisů Společenství, může přispět k vytvoření vysoké úrovně ochrany životního prostředí na celém území Společenství, pomoci při vzniku rovných podmínek pro recyklaci a při zajištění toho, že nebude bráněno rozvoji hospodářsky životaschopného vnitřního trhu pro recyklaci. Na úrovni Společenství je proto třeba zajistit rozvoj rovných podmínek pro recyklaci používáním společných norem v určitých oblastech, případně včetně vztahu k druhotným surovinám, aby se zlepšila kvalita recyklace. Komise by měla případně předložit návrhy takových norem pro některé odpady a některá zařízení pro jejich recyklaci, jakmile to bude prakticky proveditelné na základě dalšího zkoumání v rámci strategie nakládání s odpady a s ohledem na stávající právní předpisy Společenství a právní předpisy členských států. V mezidobí by mělo být možné vznášet za určitých podmínek námitky proti plánované přepravě, pokud by související využití nebylo v souladu s vnitrostátními právními předpisy o využívání odpadů v zemi odeslání. V mezidobí by Komise měla rovněž přezkoumávat situaci týkající se možných nežádoucích přeprav odpadů do nových členských států a v případě potřeby předložit vhodné návrhy na řešení takových situací.

(23)

Členské státy by měly zajistit, aby v souladu s úmluvou EHK OSN ze dne 25. června 1998 o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva) příslušné orgány vhodným způsobem zveřejnily informace o oznámení přepravy, pokud takové informace nejsou podle vnitrostátních právních předpisů nebo právních předpisů Společenství důvěrné.

(24)

Měla by být stanovena povinnost v tom smyslu, že odpady z přepravy, kterou nelze podle původního záměru dokončit, se převezmou zpět do země odeslání nebo se využijí nebo odstraní jiným způsobem.

(25)

Rovněž by mělo být povinné, aby osoba, jejíž činnost je příčinou nedovolené přepravy, převzala dotčené odpady zpět nebo učinila jiná opatření k jejich využití nebo odstranění. Pokud tak neučiní, měly by zasáhnout příslušné orgány místa odeslání nebo případně místa určení.

(26)

Za účelem ochrany životní prostředí dotčených zemí je nezbytné vyjasnit rozsah zákazu vývozu odpadů určených k odstranění ve třetí zemi, jež není zemí ESVO (Evropského sdružení volného obchodu), ze Společenství, stanoveného na základě Basilejské úmluvy.

(27)

Země, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru, mohou přijmout kontrolní postupy stanovené pro přepravu v rámci Společenství.

(28)

Za účelem ochrany životního prostředí dotčených zemí je rovněž nezbytné vyjasnit rozsah zákazu vývozu nebezpečných odpadů určených k využití v zemi, na níž se nevztahuje rozhodnutí OECD, který je rovněž stanoven na základě Basilejské úmluvy. Zejména je nezbytné vyjasnit seznam odpadů, na které se tento zákaz vztahuje, a zajistit, aby rovněž zahrnoval odpady uvedené v příloze II Basilejské úmluvy, zejména komunální odpad shromážděný z domácností a zbytky ze spalování komunálního odpadu.

(29)

Měla by být zachována zvláštní ujednání pro vývoz nikoliv nebezpečných odpadů určených k využití v zemích, na něž se nevztahuje rozhodnutí OECD, a měla by se přijmout ustanovení k jejich dalšímu pozdějšímu zjednodušení.

(30)

Dovozy odpadů určených k odstranění do Společenství by měly být povoleny, pokud je vyvážející země stranou Basilejské úmluvy. Dovozy odpadů určených k využití do Společenství by měly být povoleny, pokud se na vyvážející zemi vztahuje rozhodnutí OECD nebo pokud je stranou Basilejské úmluvy. V ostatních případech by však měly být dovozy povoleny pouze tehdy, je-li vyvážející země vázána dvoustrannou nebo vícestrannou dohodou nebo ujednáním, které jsou slučitelné s právními předpisy Společenství a jsou v souladu s článkem 11 Basilejské úmluvy, kromě situací, kdy to není možné z důvodu krizových situací, operací k nastolení nebo udržení míru nebo z důvodu války.

(31)

Toto nařízení by se mělo používat v souladu s mezinárodním mořským právem.

(32)

Toto nařízení by mělo odrážet pravidla o vývozu odpadů do zámořských zemí a území a o dovozu z nich, stanovených v rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství („Rozhodnutí o přidružení zámoří“) (13).

(33)

Měly by být učiněny nezbytné kroky k zajištění toho, aby se v souladu se směrnicí 2006/12/ES a jinými právními předpisy Společenství o odpadech nakládalo s odpady přepravovanými v rámci Společenství a s odpady dováženými do Společenství v průběhu celé doby přepravy včetně využití nebo odstranění v zemi určení bez ohrožení lidského zdraví a bez použití postupů nebo metod, které by mohly poškodit životní prostředí. Pokud jde o vývozy ze Společenství, které nejsou zakázány, mělo by se usilovat o zajištění toho, aby se s odpady po celou dobu jejich přepravy a včetně jejich využití nebo odstranění ve třetí zemi určení nakládalo způsobem šetrným k životnímu prostředí. Zařízení, které přijímá odpad, by mělo být provozováno v souladu s normami na ochranu lidského zdraví a životního prostředí, které jsou v podstatě rovnocenné normám stanoveným právními předpisy Společenství. Měl by být stanoven seznam nezávazných pokynů, v nichž by se dala nalézt vodítka pro nakládání s odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí.

(34)

Členské státy by měly Komisi poskytovat informace o provádění tohoto nařízení jak prostřednictvím zpráv předkládaných sekretariátu Basilejské úmluvy, tak na základě samostatného dotazníku.

(35)

V zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí je nutné zajistit bezpečnou demontáž lodí šetrnou k životnímu prostředí. Dále je třeba zmínit, že loď se může stát odpadem ve smyslu článku 2 Basilejské úmluvy a že zároveň může být podle jiných mezinárodních pravidel stále definována jako loď. Je důležité připomenout, že pokračuje úsilí zahrnující spolupráci mezi Mezinárodní organizací práce (ILO), Mezinárodní námořní organizací (IMO) a sekretariátem Basilejské úmluvy, jehož cílem je stanovit na globální úrovni povinné požadavky zajišťující efektivní a účinné vyřešení problému demontáže lodí.

(36)

Účinná mezinárodní spolupráce při kontrole přepravy odpadů má zásadní význam pro zajištění kontroly přepravy nebezpečných odpadů. Pro zajištění nakládání s odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí by měla být podporována výměna informací, společná odpovědnost a snaha o spolupráci mezi Společenstvím a jeho členskými státy a třetími zeměmi.

(37)

Některé přílohy tohoto nařízení by Komise měla přijmout postupem podle čl. 18 odst. 3 směrnice 2006/12/ES. Tento postup by se měl použít rovněž pro změny příloh, které zohledňují vědecký a technický pokrok, úpravy příslušných právních předpisů Společenství nebo události spojené s rozhodnutím OECD nebo Basilejskou úmluvou a s dalšími souvisejícími mezinárodními úmluvami a dohodami.

(38)

Při přípravě pokynů pro vyplňování formuláře oznámení a průvodního dokladu stanovených v příloze IC by Komise měla s ohledem na rozhodnutí OECD a Basilejskou úmluvu kromě jiného upřesnit, že formulář oznámení a průvodní doklad by měly být pokud možno dvoustránkové a jaké jsou přesné lhůty pro vyplnění formuláře oznámení a průvodního dokladu v přílohách IA a IB, s přihlédnutím k příloze II. Kromě toho, jestliže se terminologie a požadavky rozhodnutí OECD a Basilejské úmluvy liší od tohoto nařízení, měly by se zvláštní požadavky objasnit.

(39)

Při zvažování směsí odpadů, které se mají doplnit do přílohy IIIA, by se měly vzít v úvahu mimo jiné tyto údaje: vlastnosti odpadů, jako například jejich případné nebezpečné vlastnosti, schopnost znečišťovat a fyzikální stav; hlediska nakládání s nimi, jako například technologická schopnost využít odpad a environmentální přínosy vyplývající z takového využití včetně toho, zda by nemohlo dojít k nakládání s odpady, které by bylo méně šetrné k životnímu prostředí. Komise by měla dosáhnout pokroku v dopracování této přílohy pokud možno před vstupem tohoto nařízení v platnost a dokončit tento úkol nejpozději do šesti měsíců poté.

(40)

Další opatření vztahující se k provádění tohoto nařízení by měla Komise rovněž přijmout postupem podle čl. 18 odst. 3 směrnice 2006/12/ES. Tato opatření by měla zahrnovat způsob výpočtu finanční záruky nebo odpovídajícího pojištění, který by měla Komise dokončit pokud možno před dnem použitelnosti tohoto nařízení.

(41)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (14).

(42)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zajištění ochrany životního prostředí při přepravě odpadů, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a může ho být proto z důvodu rozsahu a účinků lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je pro dosažení uvedeného cíle nezbytné,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví postupy a kontrolní režimy pro přepravu odpadů v závislosti na původu, určení a trase přepravy, druhu přepravovaných odpadů a způsobu nakládání s odpady v místě určení.

2.   Toto nařízení se vztahuje na přepravu odpadů:

a)

mezi členskými státy, v rámci Společenství nebo tranzitem přes třetí země;

b)

dovážených do Společenství ze třetích zemí;

c)

vyvážených ze Společenství do třetích zemí;

d)

tranzitem přes Společenství na cestě ze třetí země do třetí země.

3.   Z oblasti působnosti tohoto nařízení jsou vyloučeny:

a)

vykládka na pobřeží odpadů, včetně odpadních vod a zbytků, vzniklých běžným provozem lodí a těžebních plošin na širém moři, pokud se na tyto odpady vztahuje Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí z roku 1973, ve znění protokolu k této úmluvě z roku 1978 (Marpol 73/78), nebo jiné závazné nástroje mezinárodního práva;

b)

odpad vzniklý v motorových vozidlech a vlacích a na palubě letadel a lodí , dokud tento odpad není vyložen za účelem jeho využití nebo odstranění;

c)

přeprava radioaktivních odpadů ve smyslu článku 2 směrnice Rady 92/3/Euratom ze dne 3. února 1992 o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu mezi členskými státy a do Společenství a ze Společenství a o její kontrole (15);

d)

přeprava, na kterou se vztahují požadavky pro schválení podle nařízení (ES) č. 1774/2002;

e)

přeprava odpadů uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) body ii), iv) a v) směrnice 2006/12/ES, pokud se na tuto přepravu již vztahují jiné právní předpisy Společenství obsahující podobná ustanovení;

f)

přeprava odpadů do Společenství z Antarktidy, která je v souladu s požadavky Protokolu o ochraně životního prostředí připojeného ke Smlouvě o Antarktidě z roku 1991;

g)

dovoz odpadů vytvářených ozbrojenými silami nebo pomocnými organizacemi v krizových situacích nebo při operacích k nastolení nebo udržení míru do Společenství, pokud jsou tyto odpady přepravovány přímo nebo nepřímo do země určení ozbrojenými silami nebo pomocnými organizacemi či jejich jménem. V těchto případech je o přepravě a jejím místu určení předem informován každý příslušný orgán pro tranzit a příslušný orgán místa určení ve Společenství.

4.   Na přepravu odpadů z Antarktidy do zemí mimo Společenství tranzitem přes Společenství se vztahují články 36 a 49.

5.   Na přepravu odpadů výhradně v rámci členského státu se vztahuje pouze článek 33.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se:

1.

„odpad“ definuje v čl. 1 odst. 1 písm. a) směrnice 2006/12/ES;

2.

„nebezpečný odpad“ definuje v čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech (16);

3.

„směsí odpadů“ rozumí odpad vzniklý úmyslným či neúmyslným smícháním dvou nebo více různých odpadů, přičemž pro tuto směs neexistuje jedna položka v přílohách III, IIIB, IV a IVA. Za směs odpadů se nepovažuje odpad přepravovaný v jedné zásilce skládající se ze dvou nebo více odpadů, pokud jsou jednotlivé odpady odděleny;

4.

„odstraňování“ definuje v čl. 1 odst. 1 písm. e) směrnice 2006/12/ES;

5.

„předběžným odstraněním“ rozumí postupy pro odstraňování D 13 až D 15 vymezené v příloze II A směrnice 2006/12/ES;

6.

„využití“ definuje v čl. 1 odst. 1 písm. f) směrnice 2006/12/ES;

7.

„předběžným využitím“ rozumí postupy pro využití R 12 a R 13 vymezené v příloze II B směrnice 2006/12/ES;

8.

„nakládáním způsobem šetrným k životnímu prostředí“ rozumí provedení všech praktických kroků k zajištění toho, že se s odpady nakládá způsobem chránícím lidské zdraví a životní prostředí před škodlivými účinky, které by mohly být těmito odpady způsobeny;

9.

„původcem“ rozumí kdokoli, jehož činností vzniká odpad (prvotní původce), nebo kdokoli, kdo provádí předzpracování, směšování nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna charakteru nebo složení odpadů (nový původce) (podle definice v čl. 1 odst. 1 písm. b) směrnice 2006/12/ES);

10.

„držitelem“ rozumí původce odpadu nebo právnická či fyzická osoba, která má odpad v držení (a podle definice v čl. 1 odst. 1 písm. c) směrnice 2006/12/ES);

11.

„osobou, která sbírá odpad“ rozumí jakákoli osoba, která provádí sběr odpadů podle definice v čl. 1 odst. 1 písm. g) směrnice 2006/12/ES;

12.

„obchodníkem“ rozumí jakákoli osoba, která jedná jako příkazce při nákupu a následném prodeji odpadů, včetně obchodníků, kteří odpady fyzicky nedrží, jak je uvedeno v článku 12 směrnice 2006/12/ES;

13.

„zprostředkovatelem“ rozumí jakákoli osoba, která zařizuje využití nebo odstraňování odpadu jménem jiných, včetně zprostředkovatelů, kteří odpady fyzicky nedrží, jak je uvedeno v článku 12 směrnice 2006/12/ES;

14.

„příjemcem“ rozumí osoba nebo podnik spadající pod jurisdikci země určení, jimž je odpad přepravován k využití nebo odstranění;

15.

„oznamovatelem“ rozumí:

a)

v případě přepravy z členského státu jakákoli fyzická nebo právnická osoba v jurisdikci daného členského státu, která zamýšlí provést nebo nechat provést přepravu odpadů a které je uložena oznamovací povinnost. Oznamovatelem je jedna z osob nebo jeden ze subjektů, níže uvedených, vybraných podle pořadí stanoveného v tomto výčtu:

i)

prvotní původce nebo

ii)

oprávněný nový původce, který provádí operace před přepravou, nebo

iii)

osoba oprávněná ke sběru odpadů, která z různých malých množství stejného druhu odpadu sebraných u různých zdrojů vytvořila zásilku pro přepravu, která má být zahájena na jednom oznámeném místě, nebo

iv)

registrovaný obchodník, který byl písemně zmocněn prvotním původcem, novým původcem nebo osobou oprávněnou ke sběru odpadů, uvedenými v podbodech i), ii) a iii), aby jednal jejich jménem jako oznamovatel,

v)

registrovaný zprostředkovatel, který byl písemně zmocněn prvotním původcem, novým původcem nebo osobou oprávněnou ke sběru odpadů, uvedenými v podbodech i), ii) a iii), aby jednal jejich jménem jako oznamovatel,

vi)

pokud žádná z osob uvedených v podbodech i), ii), iii), iv) a v) není známa nebo pokud jsou všechny tyto osoby v platební neschopnosti, držitel.

Pokud oznamovatel uvedený v podbodech iv) a v) nesplní závazky uvedené v článcích 22 až 25, týkající se převzetí odpadů zpět, považuje se pro účely uvedených povinností týkajících se převzetí odpadů zpět za oznamovatele prvotní původce, nový původce nebo osoba oprávněná ke sběru odpadů, uvedení v podbodech i), ii) a iii), kteří tohoto obchodníka nebo zprostředkovatele zmocnili, aby jednal jejich jménem. V případě nedovolené přepravy, kterou oznámili obchodník nebo zprostředkovatel uvedení v podbodech iv) nebo v), se pro účely tohoto nařízení považuje za oznamovatele osoba uvedená v podbodech i), ii) nebo iii), která tohoto obchodníka nebo zprostředkovatele zmocnila, aby jednal jejím jménem;

b)

v případě dovozu do Společenství nebo tranzitu přes Společenství odpadů, které nepocházejí z členského státu, jakákoli z následujících fyzických nebo právnických osob v jurisdikci dané země původu, která zamýšlí provést nebo nechat provést či která nechala provést přepravu odpadů a je:

i)

osobou určenou podle práva země odeslání, nebo pokud není takto určena,

ii)

držitelem v době, kdy k vývozu došlo;

16.

„Basilejskou úmluvou“ rozumí Basilejská úmluva ze dne 22. března 1989 o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování;

17.

„rozhodnutím OECD“ rozumí rozhodnutí Rady OECD C(2001)107/v konečném znění o revizi rozhodnutí C(92)39/v konečném znění o kontrole pohybů odpadů určených k využití přes hranice;

18.

„příslušným orgánem“ rozumí:

a)

v případě členských států orgán určený dotyčným členským státem podle článku 53 nebo

b)

v případě třetí země, která je smluvní stranou Basilejské úmluvy, orgán určený touto zemí podle článku 5 úmluvy jako příslušný orgán pro účely uvedené úmluvy nebo

c)

v případě země neuvedené ani v písmenu a), ani v písmenu b), orgán určený dotyčnou zemí nebo dotyčným regionem jako příslušný orgán, nebo pokud není takto určen, regulační orgán pro zemi nebo případně region, který je příslušný pro přepravu odpadů k využití nebo odstranění nebo případně tranzit;

19.

příslušným orgánem místa odeslání“ rozumí příslušný orgán pro oblast, ze které má být nebo je přeprava zahájena;

20.

„příslušným orgánem místa určení“ rozumí příslušný orgán pro oblast, do které je přeprava plánována nebo uskutečňována nebo ve které je odpad naložen před využitím nebo odstraněním v oblasti, která nespadá pod vnitrostátní jurisdikci žádné země;

21.

„příslušným orgánem pro tranzit“ rozumí příslušný orgán pro jakoukoliv zemi, jiný než příslušný orgán místa odeslání nebo místa určení, přes kterou je přeprava plánována nebo uskutečňována;

22.

„zemí odeslání“ rozumí jakákoli země, ze které má být nebo je přeprava odpadů zahájena;

23.

„zemí určení“ rozumí jakákoli země, do které je přeprava odpadů plánována nebo uskutečňována, aby v ní byly využity nebo odstraněny nebo aby v ní byly naloženy před využitím nebo odstraněním v oblasti, která nespadá pod vnitrostátní jurisdikci žádné země;

24.

„zemí tranzitu“ rozumí jakákoli země, jiná než země odeslání či země určení, přes kterou je přeprava odpadů plánována nebo uskutečňována;

25.

„oblastí pod vnitrostátní jurisdikcí země“ rozumí jakékoli území nebo mořská oblast, nad nimiž stát vykonává správní a řídící pravomoc v souladu s mezinárodním právem, pokud jde o ochranu lidského zdraví nebo životního prostředí;

26.

„zámořskými zeměmi a územími“ rozumí zámořské země a území uvedené v příloze IA rozhodnutí 2001/822/ES;

27.

„celním úřadem vývozu ze Společenství“ rozumí celní úřad definovaný v čl. 161 odst. 5 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (17);

28.

„celním úřadem výstupu ze Společenství“ rozumí celní úřad definovaný v čl. 793 odst. 2 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (18);

29.

„celním úřadem vstupu do Společenství“ rozumí celní úřad, kam se přivážejí odpady dopravené na celní území Společenství v souladu s čl. 38 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2913/92;

30.

„dovozem“ rozumí vstup odpadů do Společenství, kromě tranzitu přes Společenství;

31.

„vývozem“ rozumí výstup odpadů ze Společenství, kromě tranzitu přes Společenství;

32.

„tranzitem“ rozumí přeprava nebo plánovaná přeprava odpadů přes jednu nebo více zemí, jiných než země odeslání nebo určení;

33.

„dopravou“ rozumí převoz odpadů po silnici, železnici, letecky, po moři a po vnitrozemských vodních cestách;

34.

„přepravou“ rozumí doprava odpadů určených k využití nebo odstranění, která je plánována nebo se uskutečňuje:

a)

mezi zemí a jinou zemí nebo

b)

mezi zemí a zámořskými zeměmi a územími nebo jinými oblastmi pod ochranou dané země nebo

c)

mezi zemí a územím, které podle mezinárodního práva není součástí žádné země, nebo

d)

mezi zemí a Antarktidou nebo

e)

z jedné země přes některou z výše uvedených oblastí nebo

f)

v rámci země přes některou z výše uvedených oblastí a která začíná i končí ve stejné zemi nebo

g)

do země ze zeměpisné oblasti, která nespadá pod jurisdikci žádné země;

35.

„nedovolenou přepravou“ rozumí přeprava odpadů, která se uskutečňuje:

a)

bez oznámení všem dotčeným příslušným orgánům podle tohoto nařízení nebo

b)

bez souhlasu dotčených příslušných orgánů podle tohoto nařízení nebo

c)

se souhlasem dotčených příslušných orgánů, který byl získán paděláním, uvedením nesprávných údajů nebo podvodem, nebo

d)

způsobem, který není výslovně uveden ve formuláři oznámení nebo v průvodním dokladu, nebo

e)

způsobem, který má za následek využití nebo odstranění v rozporu s předpisy Společenství nebo mezinárodními předpisy, nebo

f)

v rozporu s články 34, 36, 39, 40, 41 a 43 nebo

g)

která s ohledem na přepravu odpadů uvedenou v čl. 3 odst. 2 a 4 byla zapříčiněná:

i)

odhalením, že odpad není uveden v přílohách III, IIIA nebo IIIB, nebo

ii)

nedodržením čl. 3 odst. 4,

iii)

uskutečněním přepravy způsobem, který není výslovně uveden v dokumentu podle přílohy VII.

HLAVA II

PŘEPRAVA ODPADŮ V RÁMCI SPOLEČENSTVÍ TRANZITEM NEBO BEZ TRANZITU PŘES TŘETÍ ZEMĚ

Článek 3

Celkový procedurální rámec

1.   Přeprava těchto odpadů podléhá postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu podle ustanovení této hlavy:

a)

je-li odpad určen k odstranění:

veškeré odpady;

b)

je-li odpad určen k využití:

i)

odpady uvedené v příloze IV, které mimo jiné zahrnují odpady uvedené v přílohách II a VIII Basilejské úmluvy,

ii)

odpady uvedené v příloze IVA,

iii)

odpady nezařazené pod jednu položku v příloze III, IIIB, IV nebo IVA,

iv)

směsi odpadů nezařazených pod jednu položku v příloze III, IIIB, IV nebo IVA, pokud nejsou uvedeny v příloze IIIA.

2.   Přeprava těchto odpadů určených k využití podléhá obecným požadavkům na informace podle článku 18, jestliže množství přepravovaného odpadu překračuje 20 kg:

a)

odpady uvedené v příloze III nebo IIIB;

b)

směsi nezařazené pod jednu položku v příloze III, skládající se ze dvou nebo více odpadů uvedených v příloze III, pokud složení těchto směsí neztěžuje jejich využití způsobem šetrným k životnímu prostředí a pokud jsou tyto směsi v souladu s článkem 58 uvedeny v příloze IIIA.

3.   Pro odpady uvedené v příloze III se ve výjimečných případech použijí příslušná ustanovení, jako by byly uvedeny v příloze IV, pokud vykazují některou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze III směrnice 91/689/EHS. V těchto případech se postupuje podle článku 58.

4.   Přeprava odpadů výslovně určených k laboratorní analýze k posouzení jejich fyzikálních nebo chemických vlastností nebo ke stanovení jejich vhodnosti pro využití nebo odstranění nepodléhá postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu podle odstavce 1. Místo toho se použijí požadavky na postup podle článku 18. Množství odpadu, na který se vztahuje výjimka, je-li výslovně určen k laboratorní analýze, se stanoví na základě minimálního množství, které je odůvodněně potřebné k odpovídajícímu provedení analýzy v každém jednotlivém případě, a nepřekročí 25 kg.

5.   Na přepravu směsného komunálního odpadu (položka 20 03 01) sebraného v soukromých domácnostech, včetně případů, kdy tento sběr odpadu zahrnuje rovněž odpad od jiných původců, do zařízení k využití nebo odstranění odpadů se podle tohoto nařízení vztahují stejná ustanovení jako na přepravu odpadů určených k odstranění.

KAPITOLA 1

Předchozí písemné oznámení a souhlas

Článek 4

Oznámení

Zamýšlí-li oznamovatel přepravit odpad uvedený v čl. 3 odst. 1 písm. a) nebo b), podá u příslušného orgánu místa odeslání a prostřednictvím tohoto orgánu předchozí písemné oznámení, a pokud podává obecné oznámení, dodrží článek 13.

Při podávání oznámení musí být splněny tyto požadavky:

1.

Formulář oznámení a průvodní doklad:

Oznámení se provádí pomocí těchto dokladů:

a)

formuláře oznámení uvedeného v příloze IA a

b)

průvodního dokladu uvedeného v příloze IB.

Při podávání oznámení vyplní oznamovatel formulář oznámení a případně průvodní doklad.

Pokud oznamovatel není prvotním původcem podle čl. 2 bodu 15 písm. a) podbodu i), zajistí, aby formulář oznámení uvedený v příloze IA podepsal, je-li to možné, i tento původce nebo jedna z osob uvedených v čl. 2 bodu 15 písm. a) podbodech ii) nebo iii).

Formulář oznámení a průvodní doklad vydá oznamovateli příslušný orgán místa odeslání.

2.

Informace a dokumentace ve formuláři oznámení a v průvodním dokladu:

Oznamovatel ve formuláři oznámení nebo jeho příloze poskytne informace a dokumentaci podle přílohy II části 1. Oznamovatel v průvodním dokladu nebo jeho příloze poskytne informace a dokumentaci podle přílohy II části 2 v rozsahu možném v době oznámení.

Oznámení se považuje za řádně podané, pokud je příslušný orgán místa odeslání toho názoru, že formulář oznámení a průvodní doklad byly vyplněny v souladu s prvním pododstavcem.

3.

Doplňující informace a dokumentace:

Pokud je o to oznamovatel některým z dotčených příslušných orgánů požádán, poskytne doplňující informace a dokumentaci. Seznam doplňujících informací a dokumentace, které lze požadovat, je uveden v příloze II části 3.

Oznámení se považuje za řádně provedené, pokud je příslušný orgán místa určení toho názoru, že byl vyplněn formulář oznámení a průvodní doklad a že oznamovatel poskytl informace a dokumentaci uvedené v příloze II částech 1 a 2, jakož i doplňující informace a dokumentaci požadované podle tohoto odstavce a uvedené v příloze II části 3.

4.

Uzavření smlouvy mezi oznamovatelem a příjemcem:

Oznamovatel uzavře o využití nebo odstranění oznámeného odpadu s příjemcem smlouvu podle článku 5.

Při oznámení se dotčeným příslušným orgánům poskytne důkaz o uzavření této smlouvy nebo prohlášení, kterým se osvědčuje její existence, v souladu s přílohou IA. Oznamovatel nebo příjemce poskytne na žádost příslušného orgánu kopii smlouvy nebo důkaz, který je pro příslušný orgán uspokojivý.

5.

Poskytnutí finanční záruky nebo odpovídajícího pojištění:

Poskytne se finanční záruka nebo odpovídající pojištění podle článku 6. Za tímto účelem učiní oznamovatel prohlášení vyplněním příslušné části formuláře oznámení uvedeného v příloze IA.

Finanční záruka nebo odpovídající pojištění (nebo pokud to příslušný orgán umožní, důkaz o finanční záruce nebo pojištění nebo prohlášení, kterým se osvědčuje jejich existence) se poskytne jako součást formuláře oznámení v době oznámení nebo, pokud to příslušný orgán na základě vnitrostátních právních předpisů umožní, v době před zahájením přepravy.

6.

Rozsah oznámení:

Oznámení se vztahuje na přepravu odpadů z původního místa odeslání, včetně jejich předběžného a jiného než předběžného využití nebo odstranění.

Pokud dojde k následným předběžným nebo jiným než předběžným postupům v zemi, která není první zemí určení, uvede se v oznámení jiný než předběžný postup a jeho místo určení a použije se čl. 15 písm. f).

Každé oznámení se vztahuje pouze na jeden identifikační kód odpadu, s výjimkou:

a)

odpadů nezařazených pod jednu položku v příloze III, IIIB, IV nebo IVA. V tomto případě se uvede pouze jeden druh odpadu;

b)

směsí odpadů nezařazených pod jednu položku v příloze III, IIIB, IV nebo IVA, pokud nejsou uvedeny v příloze IIIA. V tomto případě se uvede kód pro každou část odpadu v pořadí podle významu.

Článek 5

Smlouva

1.   U všech přeprav odpadů, u nichž se vyžaduje oznámení, musí být mezi oznamovatelem a příjemcem uzavřena smlouva o využití nebo odstranění oznámeného odpadu.

2.   Smlouva musí být uzavřená a účinná v době oznámení a po celou dobu trvání přepravy, dokud není vydáno potvrzení podle čl. 15 písm. e), čl. 16 písm. e) nebo případně čl. 15 písm. d).

3.   Smlouva musí obsahovat povinnost:

a)

oznamovatele převzít v souladu s článkem 22 a čl. 24 odst. 2 odpady zpět, pokud přeprava odpadů nebo jejich využití či odstranění nebylo dokončeno tak, jak bylo plánováno, nebo pokud se jedná o nedovolenou přepravu;

b)

příjemce využít nebo odstranit odpad podle čl. 24 odst. 3, pokud se jedná o nedovolenou přepravu;

c)

zařízení poskytnout v souladu s čl. 16 písm. e) potvrzení, že odpad byl využit nebo odstraněn v souladu s oznámením, podmínkami v něm uvedenými a požadavky tohoto nařízení.

4.   Pokud jsou přepravované odpady určeny k předběžnému využívání nebo odstraňování, smlouva musí obsahovat tyto dodatečné povinnosti:

a)

povinnost zařízení místa určení poskytnout v souladu s čl. 15 písm. d) a případně s čl. 15 písm. e) potvrzení, že odpad byl využit nebo odstraněn v souladu s oznámením, podmínkami v něm uvedenými a požadavky tohoto nařízení, a

b)

povinnost příjemce případně podat prvotnímu příslušnému orgánu prvotní země odeslání oznámení podle čl. 15 písm. f) bodu ii).

5.   Pokud jsou odpady přepravovány mezi dvěma zařízeními, která jsou ovládána týmž právním subjektem, může být tato smlouva nahrazena prohlášením tohoto právního subjektu, že se zavazuje využít nebo odstranit oznámený odpad.

Článek 6

Finanční záruka

1.   U všech přeprav odpadů, u nichž se vyžaduje oznámení, musí být poskytnuta finanční záruka nebo odpovídající pojištění, které pokrývají:

a)

dopravní náklady;

b)

náklady na využití nebo odstranění, včetně nezbytných předběžných postupů, a

c)

náklady na uskladnění po dobu 90 dnů.

2.   Finanční záruka nebo odpovídající pojištění má pokrývat náklady vzniklé:

a)

v případě, kdy přepravu nebo využití či odstranění odpadů nelze dokončit podle plánu, jak je uvedeno v článku 22, a

b)

v případě, kdy se jedná o nedovolenou přepravu, využití či odstranění odpadů, jak je uvedeno v článku 24.

3.   Finanční záruku nebo odpovídající pojištění poskytne oznamovatel nebo jiná fyzická či právnická osoba jménem oznamovatele a tato finanční záruka nebo odpovídající pojištění musí být v době oznámení, nebo pokud to povolí příslušný orgán, který tuto záruku nebo pojištění schvaluje, nejpozději při zahájení přepravy účinné a platit pro oznámenou přepravu nejpozději od okamžiku jejího zahájení.

4.   Finanční záruku nebo odpovídající pojištění, včetně jejich druhu, znění a výše krytí, schválí příslušný orgán místa odeslání.

Při dovozu do Společenství však přezkoumá výši krytí a případně schválí dodatečnou finanční záruku nebo odpovídající pojištění příslušný orgán místa určení ve Společenství.

5.   Finanční záruky nebo odpovídající pojištění musí platit pro a vztahovat se na oznámenou přepravu a využití nebo odstranění oznámeného odpadu.

Finanční záruka nebo odpovídající pojištění se uvolní, pokud dotčený příslušný orgán obdrží potvrzení uvedené v čl. 16 písm. e) nebo případně v čl. 15 písm. e), pokud jde o předběžné využití a odstranění.

6.   Odchylně od odstavce 5, pokud je přepravovaný odpad určen k předběžnému využití nebo odstranění a další využívání nebo odstraňování se uskutečňuje v zemi určení, je možno uvolnit finanční záruku nebo odpovídající pojištění, pokud odpad opustí zařízení, které provedlo předběžný postup, a dotčený příslušný orgán obdrží potvrzení uvedené v čl. 15 písm. d). V tomto případě se na další přepravu do zařízení k využití nebo odstranění odpadů vztahuje nová finanční záruka nebo odpovídající pojištění, ledaže je příslušný orgán místa určení toho názoru, že tato finanční záruka nebo odpovídající pojištění není nutné. V tomto případě odpovídá příslušný orgán místa určení za závazky vzniklé v případě nedovolené přepravy nebo za převzetí odpadů zpět, pokud nelze přepravu nebo další využití nebo odstranění dokončit tak, jak bylo plánováno.

7.   Příslušný orgán ve Společenství, který finanční záruku nebo odpovídající pojištění schválil, k nim má přístup a využívá je ke splnění závazků vzniklých podle článků 23 a 25, včetně plateb jiným dotčeným orgánům.

8.   V případě obecného oznámení podle článku 13 lze místo jediné finanční záruky nebo odpovídajícího pojištění, které se vztahují na celé obecné oznámení, poskytnout finanční záruku nebo odpovídající pojištění, které se vztahují pouze na jeho části. V těchto případech finanční záruka nebo odpovídající pojištění platí pro přepravu nejpozději od zahájení oznámené přepravy, kterou pokrývají.

Finanční záruka nebo odpovídající pojištění se uvolní, pokud dotčený příslušný orgán obdrží potvrzení uvedené v čl. 16 písm. e) nebo případně v čl. 15 písm. e), pokud jde o předběžné využití nebo odstranění dotyčného odpadu. Ustanovení odstavce 6 se použije obdobně.

9.   Členské státy uvědomí Komisi o vnitrostátních právních předpisech přijatých podle tohoto článku.

Článek 7

Předání oznámení příslušným orgánem místa odeslání

1.   Po obdržení řádně podaného oznámení podle čl. 4 druhého pododstavce bodu 2 si příslušný orgán místa odeslání ponechá kopii oznámení a oznámení předá příslušnému orgánu místa určení a kopii příslušným orgánům pro tranzit a o předání uvědomí oznamovatele. Toto je nutno provést do tří pracovních dnů po obdržení oznámení.

2.   Pokud není oznámení řádně podané, vyžádá si příslušný orgán místa odeslání od oznamovatele informace a dokumentaci podle čl. 4 druhého pododstavce bodu 2.

Toto je nutno provést do tří pracovních dnů po obdržení oznámení.

V tomto případě má příslušný orgán místa odeslání tři pracovní dny po obdržení požadovaných informací nebo dokumentace na to, aby dodržel ustanovení odstavce 1.

3.   Příslušný orgán místa odeslání může ve lhůtě tří pracovních dnů po obdržení řádně podaného oznámení podle čl. 4 druhého pododstavce bodu 2 rozhodnout, že oznámení nepostoupí dále, pokud má podle článků 11 a 12 k přepravě námitky.

Neprodleně oznamovatele uvědomí o svém rozhodnutí a o námitkách.

4.   Pokud ve lhůtě 30 dnů po obdržení oznámení příslušný orgán místa odeslání nepředal oznámení podle odstavce 1, poskytne oznamovateli na jeho žádost vysvětlení s uvedením důvodů. To však neplatí, pokud nebylo vyhověno žádosti o informace podle odstavce 2.

Článek 8

Žádosti dotčených příslušných orgánů o informace a dokumentaci a potvrzení o přijetí příslušným orgánem místa určení

1.   Pokud po předání oznámení příslušným orgánem místa odeslání má některý z dotčených příslušných orgánů za to, že potřebuje doplňující informace a dokumentaci podle čl. 4 druhého pododstavce bodu 3, vyžádá si od oznamovatele tyto informace a dokumentaci a uvědomí o své žádosti ostatní příslušné orgány. Toto je nutno provést do tří pracovních dnů od obdržení oznámení. V takových případech mají dotčené příslušné orgány tři pracovní dny od obdržení požadovaných informací a dokumentace na to, aby uvědomily příslušný orgán místa určení.

2.   Pokud má příslušný orgán místa určení za to, že oznámení bylo řádně provedeno podle čl. 4 druhého pododstavce bodu 3, zašle potvrzení o přijetí oznamovateli a kopie ostatním dotčeným příslušným orgánům. Toto je nutno provést do tří pracovních dnů po obdržení řádně provedeného oznámení.

3.   Pokud do 30 dnů po obdržení oznámení příslušný orgán místa určení nepotvrdí příjem oznámení podle odstavce 2, poskytne oznamovateli na jeho žádost vysvětlení s uvedením důvodů.

Článek 9

Souhlas příslušných orgánů místa určení, místa odeslání a pro tranzit a lhůty pro dopravu, využití nebo odstranění

1.   Příslušné orgány místa určení, místa odeslání a pro tranzit mají 30 dnů ode dne předání potvrzení o přijetí příslušným orgánem místa určení podle článku 8 na to, aby písemně vydaly jedno z níže uvedených, řádně odůvodněných rozhodnutí o oznámené přepravě:

a)

souhlas bez uložení podmínek;

b)

souhlas s uložením podmínek podle článku 10 nebo

c)

námitky podle článků 11 a 12.

Tichý souhlas příslušného orgánu pro tranzit lze předpokládat, pokud v uvedené lhůtě 30 dnů nebyla vznesena žádná námitka.

2.   Příslušné orgány místa určení, místa odeslání a případně pro tranzit předají oznamovateli své rozhodnutí s uvedením důvodů písemně ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 1 a kopii zašlou ostatním dotčeným příslušným orgánům.

3.   Příslušné orgány místa určení, místa odeslání a případně pro tranzit stvrdí svůj písemný souhlas tak, že formulář oznámení nebo jeho kopii náležitě opatří razítkem, podpisem a datem.

4.   Písemný souhlas s plánovanou přepravou pozbude platnosti jeden kalendářní rok od jeho udělení nebo k pozdějšímu dni uvedenému ve formuláři oznámení. To však naplatí, pokud dotčené příslušné orgány uvedou kratší lhůtu.

5.   Tichý souhlas s plánovanou přepravou pozbude platnosti jeden kalendářní rok od uplynutí lhůty 30 dnů uvedené v odstavci 1.

6.   Plánovanou přepravu je možno provést pouze tehdy, pokud byly splněny požadavky čl. 16 písm. a) a b), a pouze v době platnosti tichých nebo písemných souhlasů všech příslušných orgánů.

7.   Využití nebo odstranění odpadů v souvislosti s plánovanou přepravou musí být dokončeno nejpozději jeden kalendářní rok od převzetí odpadů zařízením, pokud dotyčné příslušné orgány neuvedou kratší lhůtu.

8.   Dotčené příslušné orgány zruší svůj souhlas, pokud je jim známo, že:

a)

složení odpadu neodpovídá oznámení nebo

b)

nejsou dodrženy podmínky, které byly pro přepravu uloženy, nebo

c)

odpad není využit nebo odstraněn v souladu s povolením zařízení, které dotyčný postup provádí, nebo

d)

odpad má být nebo byl přepraven, využit nebo odstraněn způsobem, který neodpovídá informacím uvedeným ve formuláři oznámení a průvodním dokladu nebo v jejich příloze.

9.   Zrušení souhlasu se oznamovateli sdělí prostřednictvím úředního sdělení a kopie se zašlou ostatním dotčeným příslušným orgánům a příjemci.

Článek 10

Podmínky přepravy

1.   Příslušné orgány místa odeslání, místa určení a pro tranzit mohou do 30 dnů od předání potvrzení o přijetí příslušným orgánem místa určení podle článku 8 stanovit v souvislosti se svým souhlasem s oznámenou přepravou podmínky. Tyto podmínky se mohou zakládat na jednom nebo více důvodech uvedených v článku 11 nebo článku 12.

2.   Příslušné orgány místa odeslání, místa určení a pro tranzit mohou rovněž ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 1 stanovit podmínky, pokud jde o dopravu odpadů v jejich jurisdikci. Tyto podmínky pro dopravu nesmějí být přísnější než podmínky stanovené pro podobné přepravy prováděné plně v jejich jurisdikci a musí zohledňovat stávající dohody, zejména příslušné mezinárodní dohody.

3.   Příslušné orgány místa odeslání, místa určení a pro tranzit mohou rovněž ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 1 stanovit podmínku, že jejich souhlas má být považován za zrušený, pokud finanční záruka nebo odpovídající pojištění nejsou podle čl. 6 odst. 3 platné nejpozději od okamžiku zahájení oznámené přepravy.

4.   Podmínky sdělí oznamovateli příslušný orgán, který je stanoví, písemně a kopie zašle dotčeným příslušným orgánům.

Podmínky uvede dotčený příslušný orgán ve formuláři oznámení nebo jeho příloze.

5.   Příslušný orgán místa určení může také ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 1 stanovit podmínku, že zařízení, které odpad přijímá, musí vést pravidelnou evidenci vstupů a výstupů nebo objemu odpadů a souvisejících využití nebo odstranění, jak jsou uvedeny v oznámení, a to po dobu platnosti oznámení. Takovou evidenci podepíše osoba právně odpovědná za toto zařízení a zašle se příslušnému orgánu místa určení do jednoho měsíce od ukončení oznámeného využití nebo odstranění.

Článek 11

Námitky k přepravě odpadů určených k odstranění

1.   Pokud je podáno oznámení o plánované přepravě odpadů určených k odstranění, mohou příslušné orgány místa určení a místa odeslání do 30 dnů od předání potvrzení o přijetí příslušným orgánem místa určení podle článku 8 vznést v souladu se Smlouvou odůvodněné námitky na základě jednoho nebo více z níže uvedených důvodů:

a)

plánovaná přeprava nebo odstranění by nebyly v souladu s opatřeními, která byla přijata k provádění zásad blízkosti, priority využití a soběstačnosti na úrovni Společenství a na vnitrostátní úrovni podle směrnice 2006/12/ES a k úplnému nebo částečnému zákazu přepravy odpadů nebo k soustavnému vznášení námitek proti přepravě nebo

b)

plánovaná přeprava nebo odstranění by nebyly v souladu s vnitrostátními právními předpisy na ochranu životního prostředí, veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo ochrany zdraví, pokud jde o činnosti prováděné v namítající zemi, nebo

c)

oznamovatel nebo příjemce byl v minulosti uznán vinným z nedovolené přepravy nebo jiného nedovoleného jednání v souvislosti s ochranou životního prostředí. V tomto případě mohou příslušné orgány místa odeslání a místa určení v souladu s vnitrostátními právními předpisy odmítnout všechny přepravy odpadů, na kterých se dotyčná osoba podílí, nebo

d)

oznamovatel nebo zařízení při minulých přepravách opakovaně porušili články 15 a 16 nebo

e)

členský stát hodlá uplatnit své právo podle čl. 4 odst. 1 Basilejské úmluvy zakázat dovoz nebezpečných odpadů nebo odpadů uvedených v příloze II této úmluvy nebo

f)

plánovaná přeprava nebo odstranění je v rozporu se závazky vyplývajícími z mezinárodních úmluv uzavřených jedním nebo více dotčenými členskými státy nebo Společenstvím nebo

g)

plánovaná přeprava nebo odstranění odpadů není při zohlednění zeměpisných okolností nebo potřeby specializovaného zařízení pro určité druhy odpadů v souladu se směrnicí 2006/12/ES, a zejména s články 5 a 7 uvedené směrnice,

i)

podle které má být prováděna zásada soběstačnosti na úrovni Společenství a na vnitrostátní úrovni nebo

ii)

v případě, kdy je specializované zařízení povinno odstraňovat odpady z bližšího zdroje a příslušný orgán upřednostňuje tento odpad, nebo

iii)

podle které má být zajištěno, aby přeprava byla v souladu s plány nakládání s odpady, nebo

h)

odpady budou zpracovány v zařízení, na které se vztahuje směrnice 96/61/ES, ale které nepoužívá nejlepší dostupné techniky ve smyslu čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice v souladu s povolením zařízení, nebo

i)

odpadem je směsný komunální odpad sebraný v soukromých domácnostech (položka odpadů 20 03 01) nebo

j)

dotčené odpady nebudou zpracovávány v souladu s právně závaznými normami v oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu k odstraňování odpadů, jež jsou stanoveny v právních předpisech Společenství, a to i v případě, kdy jsou uděleny dočasné výjimky.

2.   Příslušný orgán či orgány pro tranzit mohou ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 1 vznést odůvodněné námitky pouze na základě odst. 1 písm. b), c), d) a f).

13.   V případě nebezpečných odpadů, které se v členském státu odeslání produkují v tak malých množstvích za rok, že zřízení nových specializovaných zařízení k odstraňování odpadů v tomto členském státě by bylo nehospodárné, se odst. 1 písm. a) neuplatní.

Příslušný orgán místa určení spolupracuje s příslušným orgánem místa odeslání, který se domnívá, že by se měl použít tento odstavec, a nikoliv odst. 1 písm. a), s cílem vzájemného vyřešení problému.

Pokud není nalezeno uspokojivé řešení, může kterýkoli členský stát předložit záležitost Komisi. Komise o otázce rozhodne postupem podle čl. 18 odst. 3 směrnice 2006/12/ES.

4.   Mají-li ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 1 příslušné orgány za to, že problémy, které vedly k vznesení jejich námitek, byly vyřešeny, neprodleně o tom písemně uvědomí oznamovatele a kopie zašlou příjemci a ostatním dotčeným příslušným orgánům.

5.   Jestliže problémy, které vedly k vznesení námitek, nebyly vyřešeny ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 1, pozbude oznámení platnosti. Pokud oznamovatel nadále zamýšlí přepravu provést, musí být podáno nové oznámení, pokud se všechny dotčené příslušné orgány a oznamovatel nedohodnou jinak.

6.   Opatření, která přijmou členské státy podle odst. 1 písm. a) k úplnému nebo částečnému zákazu přepravy odpadu určeného k odstranění nebo k soustavnému vznášení námitek proti takové přepravě nebo která přijmou podle odst. 1 písm. e), se bezodkladně oznámí Komisi, která uvědomí ostatní členské státy.

Článek 12

Námitky k přepravě odpadů určených k využití

1.   Pokud je podáno oznámení o plánované přepravě odpadů určených k využití, mohou příslušné orgány místa určení a místa odeslání do 30 dnů ode dne předání potvrzení o přijetí příslušným orgánem místa určení podle článku 8 vznést v souladu se Smlouvou odůvodněné námitky na základě jednoho nebo více z níže uvedených důvodů:

a)

plánovaná přeprava nebo využití by nebyly v souladu se směrnicí 2006/12/ES, a zejména články 3, 4, 7 a 10 uvedené směrnice, nebo

b)

plánovaná přeprava nebo využití by nebyly v souladu s vnitrostátními právními předpisy na ochranu životního prostředí, veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo ochrany zdraví, pokud jde o činnosti prováděné v namítající zemi, nebo

c)

plánovaná přeprava nebo využití by nebyly v souladu s vnitrostátními právními předpisy v zemi odeslání, které se týkají využití odpadů, a to i pokud by se plánovaná přeprava týkala odpadů určených k využití v zařízení, které má méně přísné normy pro zpracování určitých odpadů, než jsou normy v zemi odeslání, přičemž je nutno přihlédnout k potřebě zajistit řádné fungování vnitřního trhu.

Toto se nepoužije, pokud:

i)

existují odpovídající právní předpisy Společenství, zejména pro odpady, a pokud požadavky, které jsou přinejmenším stejně přísné jako požadavky stanovené v právních předpisech Společenství, byly do vnitrostátních právních předpisů zavedeny při provádění těchto právních předpisů Společenství,

ii)

využívání se v zemi určení uskutečňuje za podmínek, které všeobecně odpovídají podmínkám stanoveným ve vnitrostátních právních předpisech země odeslání,

iii)

vnitrostátní právní předpisy v zemi odeslání, kromě předpisů uvedených v bodu i), nebyly oznámeny v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (19), pokud to uvedená směrnice vyžaduje, nebo

d)

oznamovatel nebo příjemce byl v minulosti uznán vinným z nedovolené přepravy nebo jiného nedovoleného jednání v souvislosti s ochranou životního prostředí. V tomto případě mohou příslušné orgány místa odeslání a místa určení v souladu s vnitrostátními právními předpisy odmítnout všechny přepravy odpadů, na kterých se dotyčná osoba podílí, nebo

e)

oznamovatel nebo zařízení při minulých přepravách opakovaně porušili články 15 a 16 nebo

f)

plánovaná přeprava nebo využití je v rozporu se závazky vyplývajícími z mezinárodních úmluv uzavřených jedním nebo více dotčenými členskými státy nebo Společenstvím nebo

g)

poměr využitelných a nevyužitelných odpadů, odhadovaná hodnota materiálů, které mají být využitím nakonec získány, či náklady na využití a náklady na odstranění nevyužitelných částí využití z hlediska hospodárnosti či životního prostředí neospravedlňují nebo

h)

přepravovaný odpad je určen k odstranění a nikoliv k využití nebo

i)

odpady budou zpracovány v zařízení, na které se vztahuje směrnice 96/61/ES, ale které nepoužívá nejlepší dostupné techniky ve smyslu v čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice v souladu s povolením zařízení, nebo

j)

dotyčné odpady nebudou zpracovávány v souladu s právně závaznými normami v oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu k využívání nebo právně závaznými povinnostmi týkajícími se využití nebo recyklace, které jsou stanoveny v právních předpisech Společenství, a to i v případě, kdy jsou uděleny dočasné výjimky, nebo

k)

dotyčné odpady nebudou zpracovávány v souladu s plány nakládání s odpady vypracovanými podle článku 7 směrnice 2006/12/ES za účelem zajištění splnění právně závazných povinností týkajících se využití nebo recyklace, které jsou stanoveny v právních předpisech Společenství.

2.   Příslušný orgán či orgány pro tranzit mohou ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 1 vznést odůvodněné námitky pouze na základě odst. 1 písm. b), d), e) a f).

3.   Mají-li ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 1 příslušné orgány za to, že problémy, které vedly k vznesení jejich námitek, byly vyřešeny, neprodleně o tom písemně uvědomí oznamovatele a kopie zašlou příjemci a ostatním dotčeným příslušným orgánům.

4.   Jestliže problémy, které vedly k vznesení námitek, nebyly vyřešeny ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 1, pozbude oznámení platnosti. Pokud oznamovatel nadále zamýšlí přepravu provést, musí být podáno nové oznámení, pokud se všechny dotčené příslušné orgány a oznamovatel nedohodnou jinak.

5.   Námitky, které příslušné orgány vznesly podle odst. 1 písm. c), oznámí členské státy Komisi podle článku 51.

6.   Členský stát odeslání sdělí Komisi a ostatním členským státům vnitrostátní právní předpisy, na jejichž základě mohou příslušné orgány vznést námitky podle odst. 1 písm. c), a uvede, kterých odpadů a postupů využívání odpadů se tyto námitky týkají, a to dříve, než se těchto právních předpisů využije ke vznesení odůvodněných námitek.

Článek 13

Obecné oznámení

1.   Oznamovatel může podat obecné oznámení, které se vztahuje na více přeprav, pokud při každé přepravě:

a)

má odpad v podstatě stejné fyzikální a chemické vlastnosti a

b)

odpad se přepravuje stejnému příjemci a stejnému zařízení a

c)

trasa přepravy uvedená ve formuláři oznámení je stejná.

2.   Pokud z důvodu nepředvídaných okolností nelze dodržet stejnou trasu, uvědomí oznamovatel co nejdříve dotčené příslušné orgány, pokud možno před zahájením přepravy, je-li již známa nutnost změny.

Pokud je změna trasy známá před zahájením přepravy a pokud se týká jiných příslušných orgánů, než jsou orgány dotčené obecným oznámením, nelze obecné oznámení použít a je nutno podat nové oznámení.

3.   Dotčené příslušné orgány mohou podmínit svůj souhlas s použitím obecného oznámení pozdějším předložením doplňujících informací a dokumentace podle čl. 4 druhého pododstavce bodů 2 a 3.

Článek 14

Zařízení k využití odpadů s předchozím souhlasem

1.   Příslušné orgány místa určení, pod jejichž jurisdikci spadají specializovaná zařízení k využití odpadů, mohou rozhodnout o vydání předchozího souhlasu pro tato zařízení.

Tato rozhodnutí jsou omezena na určitou dobu a lze je kdykoli odvolat.

2.   V případě obecného oznámení podaného podle článku 13 může příslušný orgán místa určení po dohodě s ostatními dotčenými příslušnými orgány prodloužit období platnosti souhlasu uvedené v čl. 9 odst. 4 a 5 až na tři roky.

3.   Příslušné orgány, které se rozhodnou vydat předchozí souhlas pro zařízení podle odstavců 1 a 2, sdělí Komisi a případně sekretariátu OECD tyto údaje:

a)

název, registrační číslo a adresu zařízení k využití odpadů;

b)

popis používaných technologií, včetně kódů R;

c)

odpady podle příloh IV a IVA nebo odpady, na které se rozhodnutí vztahuje;

d)

celkové předem odsouhlasené množství;

e)

období platnosti;

f)

případné změny předchozího souhlasu;

g)

jakoukoliv změnu sdělených informací a

h)

odvolání předchozího souhlasu.

K tomuto účelu se použije formulář uvedený v příloze VI.

4.   Odchylně od článků 9, 10 a 12 podléhají souhlas udělený podle článku 9, podmínky uložené podle článku 10 nebo námitky vznesené podle článku 12 dotčenými příslušnými orgány lhůtě v délce sedmi pracovních dnů ode dne předání potvrzení o přijetí příslušným orgánem místa určení podle článku 8.

5.   Bez ohledu na odstavec 4 může příslušný orgán místa odeslání rozhodnout, že je zapotřebí více času, aby od oznamovatele obdržel další informace nebo dokumentaci.

V takových případech uvědomí příslušný orgán oznamovatele písemně ve lhůtě sedmi pracovních dnů a kopie zašle ostatním dotčeným příslušným orgánům.

Celková potřebná doba nepřekročí 30 dnů ode dne předání potvrzení o přijetí příslušným orgánem místa určení podle článku 8.

Článek 15

Dodatečná ustanovení o předběžném využití a odstranění

Na přepravu odpadů určených k předběžnému využití nebo odstranění se vztahují tato dodatečná ustanovení:

a)

Pokud je přepravovaný odpad určen k předběžnému využití nebo odstranění, uvedou se ve formuláři oznámení kromě prvotního předběžného využití nebo odstranění rovněž všechna zařízení, ve kterých se navrhuje následné předběžné i jiné než předběžné využívání nebo odstraňování.

b)

Příslušné orgány místa odeslání a místa určení mohou udělit svůj souhlas s přepravou odpadů určených k předběžnému využití nebo odstranění pouze tehdy, pokud neexistují žádné důvody pro vznesení námitek podle článku 11 nebo 12 k přepravě odpadů do zařízení, která provádějí jakékoli následné předběžné nebo jiné než předběžné využívání nebo odstraňování.

c)

Do tří dnů od převzetí odpadů zařízením, které provádí toto předběžného využívání nebo odstraňování, poskytne uvedené zařízení písemné potvrzení, že odpad obdrželo.

Toto potvrzení se uvede v průvodním dokladu nebo jeho příloze. Uvedené zařízení zašle oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům podepsané kopie průvodního dokladu, které obsahují toto potvrzení.

d)

Co nejdříve, avšak nejdéle do 30 dnů od dokončení předběžného využití nebo odstranění, a nejpozději ve lhůtě jednoho kalendářního roku od převzetí odpadů, nebo v kratší lhůtě podle čl. 9 odst. 7, zařízení, které tento postup provádí, na vlastní odpovědnost potvrdí, že bylo předběžné využití nebo odstranění dokončeno.

Toto potvrzení se uvede v průvodním dokladu nebo jeho příloze.

Uvedené zařízení zašle oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům podepsané kopie průvodního dokladu, které obsahují toto potvrzení.

e)

Pokud zařízení k využití nebo odstranění odpadů, které provádí předběžné využívání nebo odstraňování, dodá odpad pro jakékoli následné předběžné nebo jiné než předběžné využití nebo odstranění v zařízení umístěném v zemi určení, získá co nejdříve, avšak nejpozději ve lhůtě jednoho kalendářního roku od dodání odpadů, nebo v kratší lhůtě podle čl. 9 odst. 7, potvrzení od uvedeného zařízení, že bylo dokončeno následné, jiné než předběžné využití nebo odstranění.

Zařízení, které provádí předběžné využívání nebo odstraňování, zašle neprodleně příslušná potvrzení oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům, přičemž uvede přepravu, na kterou se potvrzení vztahuje.

f)

Pokud se dodávka podle písmene e) uskutečňuje do zařízení, které se nachází:

i)

v prvotní zemi odeslání nebo v jiném členském státu, vyžaduje se nové oznámení podle ustanovení této hlavy, nebo

ii)

v třetí zemi, vyžaduje se nové oznámení podle ustanovení tohoto nařízení s tím, že ustanovení o dotčených příslušných orgánech se použijí rovněž na prvotní příslušný orgán prvotní země odeslání.

Článek 16

Požadavky po odsouhlasení přepravy

Po odsouhlasení oznámené přepravy dotčenými příslušnými orgány vyplní všechny dotčené podniky na příslušných místech průvodní doklad, nebo v případě obecného oznámení průvodní doklady, podepíší je a ponechají si kopie. Musí být splněny tyto požadavky:

a)

Vyplnění průvodního dokladu oznamovatelem: jakmile oznamovatel obdrží od příslušného orgánu místa odeslání, místa určení a pro tranzit souhlas nebo může s ohledem na příslušný orgán pro tranzit předpokládat tichý souhlas, zapíše skutečné datum přepravy a v možném rozsahu vyplní ostatní údaje v průvodním dokladu.

b)

Předchozí informace o skutečném zahájení přepravy: oznamovatel zašle podepsané kopie vyplněného průvodního dokladu podle písmene a) dotčeným příslušným orgánům a příjemci nejméně tři pracovní dny před zahájením přepravy.

c)

Doklady provázející každou dopravu: oznamovatel si ponechá kopii průvodního dokladu. Každou dopravu provází průvodní doklad a kopie formuláře oznámení s uvedením písemných souhlasů a podmínek dotčených příslušných orgánů. Průvodní doklad si ponechá zařízení, které přijímá odpad.

d)

Písemné potvrzení o přijetí odpadu zařízením: do tří dnů od přijetí odpadu poskytne zařízení písemné potvrzení, že odpad přijalo.

Toto potvrzení se uvede v průvodním dokladu nebo jeho příloze.

Zařízení zašle oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům podepsané kopie průvodního dokladu, které obsahují toto potvrzení.

e)

Potvrzení o jiném než předběžném využití nebo odstranění zařízením: co nejdříve, avšak nejdéle do 30 dnů od dokončení jiného než předběžného využití nebo odstranění, a nejpozději ve lhůtě jednoho kalendářního roku po převzetí odpadu, nebo v kratší lhůtě podle čl. 9 odst. 7, zařízení, které tento postup provádí, na vlastní odpovědnost potvrdí, že bylo jiné než předběžné využití nebo odstranění dokončeno.

Toto potvrzení se uvede v průvodním dokladu nebo jeho příloze.

Zařízení zašle oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům podepsané kopie průvodního dokladu, které obsahují toto potvrzení.

Článek 17

Změny v přepravě po odsouhlasení

1.   Dojde-li k podstatným změnám v podrobnostech nebo podmínkách odsouhlasené přepravy, včetně změn plánovaného množství, trasy, plánu přepravy, data přepravy nebo dopravce, uvědomí oznamovatel neprodleně dotčené příslušné orgány a příjemce, a to pokud možno před zahájením přepravy.

2.   V tomto případě se podá nové oznámení, ledaže se všechny dotčené příslušné orgány domnívají, že navržené změny nové oznámení nevyžadují.

3.   Pokud se tyto změny týkají jiných příslušných orgánů, než jsou orgány dotčené původním oznámením, podá se nové oznámení.

KAPITOLA 2

Obecné požadavky na informace

Článek 18

Odpady, které mají být doprovázeny určitými informacemi

1.   Odpady uvedené v čl. 3 odst. 2 a 4, které mají být přepraveny, podléhají těmto procedurálním požadavkům:

a)

Aby bylo možno lépe sledovat přepravu těchto odpadů, osoba v jurisdikci země odeslání, která přepravu zařizuje, zajistí, aby byl odpad doprovázen dokladem obsaženým v příloze VII.

b)

Doklad obsažený v příloze VII podepíše před zahájením přepravy osoba, která přepravu zařizuje, a po převzetí daného odpadu jej podepíše zařízení k využití odpadů nebo laboratoř a příjemce.

2.   Smlouva o využití odpadů mezi osobou, která přepravu zařizuje, a příjemcem uvedená v příloze VII musí být při zahájení přepravy účinná a musí obsahovat závazek, že pokud přepravu odpadů nebo jejich využití nelze dokončit podle plánu nebo pokud byla provedena jako nedovolená přeprava, osoba, která přepravu zařizuje, nebo pokud tato osoba není s to přepravu odpadů nebo jejich využití dokončit (např. je v platební neschopnosti), příjemce:

a)

převezme odpad zpět nebo zajistí jeho využití jiným způsobem a

b)

je-li to nezbytné, zajistí jeho prozatímní uskladnění.

Osoba, která přepravu zařizuje, nebo příjemce poskytne dotčenému příslušnému orgánu na jeho žádost kopii smlouvy.

3.   Pro účely kontroly, vymáhání, plánování a pro statistické účely mohou členské státy podle svých vnitrostátních právních předpisů požadovat informace uvedené v odstavci 1 o přepravách, na které se vztahuje tento článek.

4.   S informacemi uvedenými v odstavci 1 se nakládá jako s důvěrnými, pokud je to vyžadováno právními předpisy Společenství a vnitrostátními právními předpisy.

KAPITOLA 3

Obecné požadavky

Článek 19

Zákaz směšování odpadů během přepravy

Od zahájení přepravy odpadů do jejich převzetí v zařízení k využití nebo odstranění odpadů se nesmí odpady uvedené ve formuláři oznámení nebo v článku 18 směšovat s jinými odpady.

Článek 20

Uchovávání dokladů a informací

1.   Veškeré doklady zaslané příslušným orgánům nebo zaslané těmito orgány, jež se týkají oznámené přepravy, uchovávají ve Společenství příslušné orgány, oznamovatel, příjemce a zařízení, které přijímá odpad, po dobu nejméně tří let ode dne zahájení přepravy.

2.   Informace poskytnuté podle čl. 18 odst. 1 uchovává ve Společenství osoba, která přepravu zařizuje, příjemce a zařízení, které přijímá odpad, po dobu nejméně tří let ode dne zahájení přepravy.

Článek 21

Zpřístupnění oznámení veřejnosti

Příslušné orgány místa odeslání nebo místa určení mohou vhodným způsobem, např. prostřednictvím internetu, zpřístupnit veřejnosti informace týkající se oznámení přepravy, kterou povolily, pokud takové informace nejsou podle vnitrostátních právních předpisů nebo právních předpisů Společenství důvěrné.

KAPITOLA 4

Povinnost zpětného převzetí

Článek 22

Zpětné převzetí v případě, kdy přepravu nelze dokončit podle plánu

1.   Pokud se některý z dotčených příslušných orgánů dozví, že přepravu odpadů, včetně jejich využití nebo odstranění, nelze dokončit podle plánu v souladu s podmínkami formuláře oznámení a průvodního dokladu nebo smlouvy uvedené v čl. 4 bodu 4 druhém pododstavci a v článku 5, uvědomí neprodleně příslušný orgán místa odeslání. Pokud zařízení k využití nebo odstranění odpadů odmítne převzít přepravené odpady, uvědomí neprodleně příslušný orgán místa určení.

2.   Příslušný orgán místa odeslání zajistí, aby s výjimkou případů uvedených v odstavci 3 dotyčný odpad převzal zpět oznamovatel určený podle pořadí uvedeného v čl. 2 bodu 15, nebo pokud to není možné, samotný příslušný orgán nebo fyzická či právnická osoba jednající jeho jménem, do oblasti jeho jurisdikce nebo do jiné oblasti v zemi odeslání.

To se provede ve lhůtě 90 dnů nebo v jiné lhůtě, která může být dohodnuta mezi dotčenými příslušnými orgány, poté, co se příslušný orgán místa odeslání dozví nebo je příslušnými orgány místa určení nebo pro tranzit písemně zpraven, že odsouhlasenou přepravu odpadů nebo jejich využití či odstranění nelze dokončit, a je informován o důvodech. Taková zpráva může vyplývat z informací poskytnutých příslušným orgánům místa určení nebo pro tranzit mimo jiné ostatními příslušnými orgány.

3.   Povinnost převzít odpady zpět podle odstavce 2 se neuplatní, pokud jsou příslušné orgány místa odeslání, pro tranzit nebo místa určení, které jsou dotčeny odstraňováním nebo využíváním odpadů, toho názoru, že odpad může v zemi určení nebo jinde využít nebo odstranit jiným způsobem oznamovatel, nebo pokud to není možné, příslušný orgán místa odeslání nebo fyzická či právnická osoba jednající jeho jménem.

Povinnost převzít odpady zpět podle odstavce 2 se neuplatní, pokud přepravovaný odpad byl během zpracování v dotčeném zařízení nevratným způsobem smíchán s jiným odpadem před tím, než se dotčený příslušný orgán dověděl o skutečnosti, že oznámenou přepravu nelze dokončit, jak je uvedeno v odstavci 1. Taková směs se využije nebo odstraní jiným způsobem v souladu s prvním pododstavcem.

4.   V případě převzetí odpadů zpět podle odstavce 2 se podá nové oznámení, ledaže se dotčené příslušné orgány dohodnou, že postačuje řádně odůvodněná žádost prvotního příslušného orgánu místa odeslání.

Případné nové oznámení podá prvotní oznamovatel, nebo pokud to není možné, jiné fyzické nebo právnické osoby určené podle čl. 2 bodu 15, nebo pokud to není možné, prvotní příslušný orgán místa odeslání nebo fyzická či právnická osoba jednající jeho jménem.

Příslušné orgány nesmí bránit vrácení odpadů z přepravy, kterou nebylo možno dokončit, nebo souvisejícímu využívání nebo odstraňování či proti nim vznášet námitky.

5.   V případě jiného postupu mimo prvotní zemi určení podle odstavce 3 podá případné nové oznámení prvotní oznamovatel, nebo pokud to není možné, jiné fyzické nebo právnické osoby určené podle čl. 2 bodu 15, nebo pokud to není možné, prvotní příslušný orgán místa odeslání nebo fyzická nebo právnická osoba jednající jeho jménem.

Pokud toto nové oznámení podává oznamovatel, podá se toto oznámení také u příslušného orgánu prvotní země odeslání.

6.   V případě jiného postupu v prvotní zemi určení podle odstavce 3 se nevyžaduje nové oznámení a postačuje řádně odůvodněná žádost. Tuto řádně odůvodněnou žádost o souhlas s jiným postupem zašle příslušnému orgánu místa určení a místa odeslání prvotní oznamovatel, nebo pokud to není možné, příslušnému orgánu místa určení prvotní příslušný orgán místa odeslání.

7.   Pokud se podle odstavců 4 a 6 nepožaduje podání nového oznámení, vyplní nový průvodní doklad v souladu s článkem 15 nebo 16 prvotní oznamovatel, nebo pokud to není možné, jiné fyzické nebo právnické osoby určené podle čl. 2 bodu 15, nebo pokud to není možné, prvotní příslušný orgán místa odeslání nebo fyzická nebo právnická osoba jednající jeho jménem.

Pokud nové oznámení podává podle odstavců 4 nebo 5 prvotní příslušný orgán místa odeslání, nevyžaduje se nová finanční záruka nebo odpovídající pojištění.

8.   Povinnost oznamovatele a doplňující povinnost země odeslání převzít odpady zpět nebo zajistit jiné využití nebo odstranění končí, jakmile zařízení vydá potvrzení o jiném než předběžném využití nebo odstranění podle čl. 16 písm. e) nebo případně čl. 15 písm. e). V případech předběžného využívání nebo odstraňování podle čl. 6 odst. 6 doplňující povinnost země odeslání končí, jakmile zařízení vydá potvrzení uvedené v čl. 15 písm. d).

Pokud zařízení vydá potvrzení o využití nebo odstranění způsobem, který vede k nedovolené přepravě a v jehož důsledku je uvolněna finanční záruka, použijí se čl. 24 odst. 3 a čl. 25 odst. 2.

9.   Pokud je v členském státu odhalen odpad z přepravy, kterou nelze dokončit, včetně jeho využití nebo odstranění, příslušný orgán s jurisdikcí pro oblast, ve které byl odpad odhalen, odpovídá za zajištění toho, že budou přijata opatření k bezpečnému uskladnění odpadu až do jeho vrácení nebo jiného než předběžného využití nebo odstranění jiným způsobem.

Článek 23

Náklady na převzetí odpadů zpět, pokud přeprava nemůže být dokončena

1.   Náklady vzniklé při vrácení odpadů z přepravy, kterou nelze dokončit, včetně nákladů na jejich dopravu, využití nebo odstranění podle čl. 22 odst. 2 nebo 3 a nákladů na uskladnění podle čl. 22 odst. 9 ode dne, kdy se příslušný orgán místa odeslání dověděl, že přepravu odpadů nebo jejich využití či odstranění nelze dokončit, se účtují:

a)

oznamovateli určenému podle pořadí uvedeného v čl. 2 bodu 15, nebo pokud to není možné,

b)

případně jiným fyzickým nebo právnickým osobám, nebo pokud to není možné,

c)

příslušnému orgánu místa odeslání, nebo pokud to není možné,

d)

podle jiné dohody mezi dotčenými příslušnými orgány.

2.   Tímto článkem nejsou dotčeny vnitrostátní předpisy nebo předpisy Společenství týkající se odpovědnosti.

Článek 24

Převzetí odpadů zpět v případě nedovolené přepravy

1.   Pokud příslušný orgán odhalí přepravu, kterou považuje za nedovolenou, neprodleně uvědomí ostatní dotčené příslušné orgány.

2.   Pokud za nedovolenou přepravu odpovídá oznamovatel, příslušný orgán místa odeslání zajistí, že dotyčný odpad:

a)

převezme zpět oznamovatel de facto, nebo pokud nebylo podáno oznámení,

b)

převezme zpět oznamovatel de iure, nebo pokud to není možné,

c)

převezme zpět samotný příslušný orgán místa odeslání nebo fyzická nebo právnická osoba jednající jeho jménem, nebo pokud to není možné,

d)

bude jiným způsobem využit nebo odstraněn v zemi určení nebo zemi odeslání samotným příslušným orgánem místa odeslání nebo fyzickou nebo právnickou osobou jednající jeho jménem, nebo pokud to není možné,

e)

bude jiným způsobem využit nebo odstraněn v jiné zemi samotným příslušným orgánem místa odeslání nebo fyzickou nebo právnickou osobou jednající jeho jménem, pokud s tím všechny dotčené příslušné orgány souhlasí.

Toto převzetí zpět, využití nebo odstranění se provede do 30 dnů nebo v jiné lhůtě, která může být dohodnuta mezi dotčenými příslušnými orgány, poté, co se příslušný orgán místa odeslání dozví nebo je příslušnými orgány místa určení nebo pro tranzit písemně zpraven o nedovolené přepravě a je informován o důvodech. Toto oznámení může vyplývat z informací poskytnutých příslušným orgánům místa určení nebo pro tranzit mimo jiné ostatními příslušnými orgány.

V případě převzetí odpadů zpět podle písmen a), b) a c) se podá nové oznámení, ledaže se dotčené příslušné orgány dohodnou, že postačuje řádně odůvodněná žádost prvotního příslušného orgánu místa odeslání.

Nové oznámení podá osoba nebo orgán uvedení v písmenech a), b) nebo c), v uvedeném pořadí.

Příslušné orgány nesmí bránit vracení odpadů z nedovolené přepravy či proti tomu vznášet námitky. V případě jiného postupu podle písmen d) a e) příslušného orgánu místa odeslání podá nové oznámení prvotní příslušný orgán místa odeslání nebo fyzická nebo právnická osoba jednající jeho jménem, ledaže se dotčené příslušné orgány dohodnou, že postačuje řádně odůvodněná žádost tohoto orgánu.

3.   Pokud za nedovolenou přepravu odpovídá příjemce, příslušný orgán místa určení zajistí, že dotyčný odpad využije nebo odstraní způsobem šetrným k životnímu prostředí:

a)

příjemce, nebo pokud to není možné,

b)

samotný příslušný orgán nebo fyzická nebo právnická osoba jednající jeho jménem.

Toto využití nebo odstranění se provede do 30 dnů nebo v jiné lhůtě, která může být dohodnuta dotčenými příslušnými orgány, poté, co se příslušný orgán místa určení dozví nebo je příslušnými orgány místa odeslání nebo pro tranzit písemně zpraven o nedovolené přepravě a je informován o důvodech. Toto oznámení může vyplývat z informací poskytnutých příslušným orgánům místa odeslání nebo pro tranzit mimo jiné ostatními příslušnými orgány.

Za tímto účelem dotčené příslušné orgány v případě potřeby při využívání nebo odstraňování odpadů spolupracují.

4.   Pokud nemá být podáno nové oznámení, vyplní nový průvodní doklad v souladu s články 15 nebo 16 osoba odpovědná za převzetí odpadů zpět, nebo pokud to není možné, prvotní příslušný orgán místa odeslání.

Pokud nové oznámení podává prvotní příslušný orgán místa odeslání, nevyžaduje se nová finanční záruka nebo odpovídající pojištění.

5.   Ve zvláštních případech, kdy odpovědnost za nedovolenou přepravu nelze přičíst oznamovateli ani příjemci, spolupracují dotčené příslušné orgány při zajištění využití nebo odstranění dotyčného odpadu.

6.   V případě předběžného využití nebo odstranění podle čl. 6 odst. 6, pokud je nedovolená přeprava odhalena po dokončení předběžného využití nebo odstranění, doplňující povinnost země odeslání převzít odpady zpět nebo zařídit jiné využití nebo odstranění končí, jakmile zařízení vydá potvrzení uvedené v čl. 15 písm. d).

Pokud zařízení vydá potvrzení o využití nebo odstranění způsobem, který vede k nedovolené přepravě a v jehož důsledku je uvolněna finanční záruka, použije se odstavec 3 a čl. 25 odst. 2.

7.   Pokud je v členském státu odhalen odpad z nedovolené přepravy, příslušný orgán s jurisdikcí pro oblast, ve které byl odpad odhalen, odpovídá za zajištění toho, že budou přijata opatření k bezpečnému uskladnění odpadů až do jejich vrácení nebo jiného než předběžného využití nebo odstranění jiným způsobem.

8.   Články 34 a 36 se nepoužijí v případech, kdy se odpady z nedovolené přepravy vracejí do země odeslání, na kterou se vztahují zákazy stanovené v uvedených článcích.

9.   V případě nedovolené přepravy podle čl. 2 bodu 35 písm. g) má osoba, která přepravu zařizuje, stejné povinnosti stanovené v tomto článku jako oznamovatel.

10.   Tímto článkem nejsou dotčeny vnitrostátní předpisy nebo předpisy Společenství týkající se odpovědnosti.

Článek 25

Náklady na převzetí odpadů zpět v případě nedovolené přepravy

1.   Náklady vzniklé při převzetí zpět odpadů z nedovolené přepravy, včetně nákladů na jejich dopravu, využití nebo odstranění podle čl. 24 odst. 2 a nákladů na uskladnění podle čl. 24 odst. 7 ode dne, kdy se příslušný orgán místa odeslání dověděl, že se jedná o nedovolenou přepravu odpadů, se účtují:

a)

oznamovateli de facto určenému podle pořadí uvedeného v čl. 2 bodu 15, nebo pokud nebylo podáno oznámení,

b)

oznamovateli de iure nebo případně jiným fyzickým či právnickým osobám, nebo pokud to není možné,

c)

příslušnému orgánu místa odeslání.

2.   Náklady vzniklé při využívání nebo odstraňování odpadů podle čl. 24 odst. 3, včetně případných nákladů na jejich dopravu a uskladnění podle čl. 24 odst. 7, se účtují:

a)

příjemci, nebo pokud to není možné,

b)

příslušnému orgánu místa určení.

3.   Náklady vzniklé při využívání nebo odstraňování odpadů podle čl. 24 odst. 5, včetně případných nákladů na jejich dopravu a uskladnění podle čl. 24 odst. 7, se účtují:

a)

oznamovateli určenému podle pořadí uvedeného v čl. 2 bodu 15 nebo příjemci podle rozhodnutí dotčených příslušných orgánů, nebo pokud to není možné,

b)

případně jiným fyzickým nebo právnickým osobám, nebo pokud to není možné,

c)

příslušným orgánům místa odeslání a místa určení.

4.   V případě nedovolené přepravy podle čl. 2 bodu 35 písm. g) má osoba, která přepravu zařizuje, stejné povinnosti stanovené v tomto článku jako oznamovatel.

5.   Tímto článkem nejsou dotčeny vnitrostátní předpisy nebo předpisy Společenství týkající se odpovědnosti.

KAPITOLA 5

Obecná správní ustanovení

Článek 26

Forma sdělení

1.   Tyto informace a doklady lze zasílat poštou:

a)

oznámení o plánované přepravě podle článků 4 a 13;

b)

žádost o informace a dokumentaci podle článků 4, 7, a 8;

c)

poskytnutí informací a dokumentace podle článků 4, 7, a 8;

d)

písemný souhlas s oznámenou přepravou podle článku 9;

e)

podmínky přepravy podle článku 10;

f)

námitky k přepravě podle článků 11 a 12;

g)

informace o rozhodnutích vydat předchozí souhlas pro specializovaná zařízení k využití odpadů podle čl. 14 odst. 3;

h)

písemné potvrzení o převzetí odpadů podle článků 15 a 16;

i)

potvrzení o využití nebo odstranění odpadů podle článků 15 a 16;

j)

předchozí informace o skutečném zahájení přepravy podle článku 16;

k)

informace o změnách v přepravě po odsouhlasení podle článku 17;

l)

písemné souhlasy a průvodní doklady, které mají být zaslány podle hlav IV, V a VI.

2.   Se souhlasem dotčených příslušných orgánů a oznamovatele lze doklady uvedené v odstavci 1 alternativně předat některým z těchto způsobů:

a)

faxem nebo

b)

faxem s následným odesláním poštou nebo

c)

elektronickou poštou s digitálním podpisem. V tomto případě nahrazuje potřebné razítko nebo podpis digitální podpis, nebo

d)

elektronickou poštou bez digitálního podpisu s následným odesláním poštou.

3.   Doklady, které v souladu s čl. 16 písm. c) a článkem 18 mají provázet každou dopravu, mohou mít elektronickou podobu s digitálním podpisem pouze tehdy, pokud je lze během přepravy kdykoli učinit čitelnými a pokud to je pro dotčené příslušné orgány přijatelné.

4.   Se souhlasem dotčených příslušných orgánů a oznamovatele lze informace a doklady uvedené v odstavci 1 zasílat a vyměňovat prostřednictvím elektronické výměny údajů s elektronickým podpisem nebo elektronickým ověřením pravosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy (20) nebo srovnatelného systému elektronického ověřování pravosti, který zajišťuje stejnou úroveň bezpečnosti. V těchto případech je možno přijmout organizační opatření týkající se elektronické výměny údajů.

Článek 27

Jazyk

1.   Oznámení, informace, dokumentace a jiná sdělení předávaná podle ustanovení této hlavy se předloží v jazyce, který je pro dotčené příslušné orgány přijatelný.

2.   Na žádost dotčených příslušných orgánů jim oznamovatel poskytne ověřené překlady do jazyka, který je pro ně přijatelný.

Článek 28

Neshody týkající se zařazení

1.   Pokud se příslušné orgány místa odeslání a místa určení nemohou dohodnout na zařazení, pokud jde o rozlišení, co je a co není odpad, nakládá se s dotyčným materiálem jako s odpadem. Tím není dotčeno právo země určení nakládat s přepravovaným materiálem po jeho doručení podle svých vnitrostátních právních předpisů, pokud jsou tyto předpisy v souladu s právem Společenství nebo mezinárodním právem.

2.   Pokud se příslušné orgány místa odeslání a místa určení nemohou dohodnout, zda má být oznámený odpad zařazen jako odpad uvedený v příloze III, IIIA, IIIB nebo IV, považuje se odpad za uvedený v příloze IV.

3.   Pokud se příslušné orgány místa odeslání a místa určení nemohou dohodnout, zda se u oznámeného postupu zpracování odpadů jedná o využití nebo odstranění, použijí se ustanovení pro odstranění.

4.   Odstavce 1 až 3 se použijí pouze pro účely tohoto nařízení a nejsou jimi dotčena práva dotčených stran vyřešit případný spor týkající se těchto otázek soudní cestou.

Článek 29

Správní náklady

Oznamovateli mohou být účtovány příslušné a přiměřené správní náklady na provádění postupů oznamování a kontroly a obvyklé náklady příslušných analýz a inspekcí.

Článek 30

Dohody pro příhraniční oblasti

1.   Ve výjimečných případech, pokud takovýto krok odůvodňují zvláštní zeměpisné nebo demografické podmínky, mohou členské státy uzavřít dvoustranné dohody o zjednodušení postupu oznamování u přeprav zvláštních toků odpadů, pokud jde o přeshraniční přepravy do nejbližšího vhodného zařízení, které se nachází v příhraniční oblasti mezi těmito dvěma členskými státy.

2.   Takovéto dvoustranné dohody lze rovněž uzavřít, pokud se odpad přepravuje ze země odeslání a v této zemi se i zpracovává, ale přeprava se uskutečňuje tranzitem přes jiný členský stát.

3.   Členské státy mohou rovněž uzavřít tyto dohody se zeměmi, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

4.   Tyto dohody se před jejich vstupem v platnost oznámí Komisi.

KAPITOLA 6

Přeprava v rámci Společenství s tranzitem přes třetí země

Článek 31

Přeprava odpadů určených k odstranění

Dochází-li k přepravě odpadu v rámci Společenství s tranzitem přes jednu nebo více třetích zemí a jsou-li odpady určeny k odstranění, příslušný orgán místa odeslání se kromě ustanovení této hlavy dotáže příslušného orgánu ve třetích zemích, zda si přeje zaslat jeho písemný souhlas s plánovanou přepravou:

a)

v případě smluvních stran Basilejské úmluvy během 60 dnů, pokud se tato nezřekla tohoto práva v souladu s ustanoveními této úmluvy, nebo

b)

v případě států, které nejsou smluvními stranami Basilejské úmluvy, ve lhůtě dohodnuté mezi příslušnými orgány.

Článek 32

Přeprava odpadů určených k využití

1.   Dochází-li k přepravě odpadů v rámci Společenství s tranzitem přes jednu nebo více třetích zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD a jsou-li odpady určeny k využití, použije se článek 31.

2.   Dochází-li k přepravě odpadů v rámci Společenství, včetně přepravy mezi místy v témže členském státě, s tranzitem přes jednu nebo více třetích zemí, na které se vztahuje rozhodnutí OECD, a jsou-li odpady určeny k využití, může být souhlas uvedený v článku 9 tichý, a pokud nebyly vzneseny námitky nebo uloženy podmínky, může být přeprava zahájena 30 dnů ode dne předání potvrzení o přijetí příslušným orgánem místa určení podle článku 8.

HLAVA III

PŘEPRAVA VÝHRADNĚ V RÁMCI ČLENSKÝCH STÁTŮ

Článek 33

Použití tohoto nařízení na přepravy výhradně v rámci členských států

1.   Členské státy zavedou vhodný systém pro dozor nad přepravami odpadů výhradně v jejich jurisdikci a pro jejich kontrolu. Tento systém zohlední nutnost souladu se systémem Společenství, zavedeným hlavami II a VII.

2.   Členské státy uvědomí Komisi o svých systémech pro dozor nad přepravami odpadů a pro jejich kontrolu. Komise o nich uvědomí ostatní členské státy.

3.   Členské státy mohou v rámci své jurisdikce uplatnit systém stanovený v hlavách II a VII.

HLAVA IV

VÝVOZ ZE SPOLEČENSTVÍ DO TŘETÍCH ZEMÍ

KAPITOLA 1

Vývoz odpadů určených k odstranění

Článek 34

Zákaz vývozu s výjimkou do zemí ESVO

1.   Veškerý vývoz odpadů určených k odstranění se zakazuje.

2.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na vývoz odpadů určených k odstranění v zemích ESVO, které jsou rovněž smluvními stranami Basilejské úmluvy.

3.   Vývoz odpadů určených k odstranění do některé země ESVO, která je smluvní stranou Basilejské úmluvy, se však rovněž zakazuje,

a)

jestliže země ESVO dovoz takových odpadů zakáže nebo

b)

jestliže se příslušný orgán místa odeslání může důvodně domnívat, že s odpadem nebude v dotyčné zemi určení nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí podle článku 49.

4.   Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti převzít odpady zpět podle článků 22 a 24.

Článek 35

Postupy při vývozu do zemí ESVO

1.   Pokud se ze Společenství vyváží odpad určený k odstranění v zemích ESVO, které jsou smluvními stranami Basilejské úmluvy, použijí se přiměřeně ustanovení hlavy II s úpravami a doplněními uvedenými v odstavcích 2 a 3.

2.   Použijí se tyto úpravy:

a)

příslušný orgán pro tranzit mimo Společenství má 60 dnů od předání svého potvrzení o přijetí oznámení na to, aby požádal o doplňující informace k oznámené přepravě, poskytl tichý souhlas, pokud se dotyčná země rozhodla nevyžadovat předchozí písemný souhlas a informovala o tom ostatní smluvní strany podle čl. 6 odst. 4 Basilejské úmluvy, nebo udělil písemný souhlas s podmínkami nebo bez nich, a

b)

příslušný orgán místa odeslání ve Společenství vydá rozhodnutí o souhlasu s přepravou podle článku 9 až poté, kdy obdrží písemný souhlas od příslušného orgánu místa určení a případně tichý nebo písemný souhlas od příslušného orgánu pro tranzit mimo Společenství, a to nejdříve 61 dnů od předání potvrzení o přijetí příslušným orgánem pro tranzit. Příslušný orgán místa odeslání může vydat rozhodnutí před uplynutím 61denní lhůty, pokud obdržel písemný souhlas ostatních dotčených příslušných orgánů.

3.   Použijí se tato doplňující ustanovení:

a)

příslušný orgán pro tranzit ve Společenství potvrdí oznamovateli přijetí oznámení;

b)

příslušné orgány místa odeslání a případně pro tranzit ve Společenství zašlou orazítkovanou kopii svých rozhodnutí o souhlasu s přepravou celnímu úřadu vývozu a celnímu úřadu výstupu ze Společenství;

c)

dopravce předá kopii průvodního dokladu celnímu úřadu vývozu a celnímu úřadu výstupu ze Společenství;

d)

jakmile odpad opustí Společenství, zašle celní úřad výstupu ze Společenství orazítkovanou kopii průvodního dokladu příslušnému orgánu místa odeslání ve Společenství, ve které uvede, že odpad opustil Společenství;

e)

pokud příslušný orgán místa odeslání ve Společenství neobdrží do 42 dnů poté, co odpad opustil Společenství, informace od zařízení o převzetí odpadu, informuje neprodleně příslušný orgán místa určení a

f)

smlouva uvedená v čl. 4 bodu 4 druhém pododstavci a v článku 5 stanoví, že:

i)

pokud zařízení vydá nesprávné potvrzení o odstranění, jehož následkem je uvolněna finanční záruka, příjemce nese náklady vzniklé z povinnosti vrátit odpady do oblasti jurisdikce příslušného orgánu místa odeslání a z jejich využití nebo odstranění způsobem šetrným k životnímu prostředí,

ii)

do tří dnů od převzetí odpadů určených k odstranění zašle zařízení oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům podepsané kopie vyplněného průvodního dokladu, kromě potvrzení o odstranění odpadu uvedeného v bodě iii), a

iii)

co nejdříve, avšak nejdéle do 30 dnů od dokončení odstranění, a nejpozději do jednoho kalendářního roku od převzetí odpadů zařízení na svou odpovědnost potvrdí, že odstranění bylo dokončeno, a zašle oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům podepsané kopie průvodního dokladu, které obsahují toto potvrzení.

4.   Přeprava může být provedena, pouze pokud:

a)

oznamovatel obdržel písemný souhlas od příslušných orgánů místa odeslání, místa určení a případně pro tranzit mimo Společenství a pokud jsou splněny stanovené podmínky;

b)

byla uzavřena smlouva mezi oznamovatelem a příjemcem, která je účinná, jak je požadováno podle čl. 4 druhého pododstavce bodu 4 a článku 5;

c)

byla poskytnuta finanční záruka nebo odpovídající pojištění, které jsou účinné, jak je požadováno podle čl. 4 druhého pododstavce bodu 5 a článku 6;

d)

je zajištěno nakládání s odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí podle článku 49.

5.   Pokud se odpad vyváží, musí být určen k odstranění v zařízení, které je v zemi určení provozováno nebo jehož provozování je povoleno podle platného vnitrostátního práva.

6.   Pokud celní úřad vývozu nebo celní úřad výstupu ze Společenství odhalí nedovolenou přepravu, informuje neprodleně příslušný orgán v zemi celního úřadu, který:

a)

informuje neprodleně příslušný orgán místa odeslání ve Společenství a

b)

zajistí zadržení odpadu, dokud příslušný orgán místa odeslání nerozhodne jinak a neoznámí toto rozhodnutí písemně příslušnému orgánu v zemi celního úřadu, ve které je odpad zadržen.

KAPITOLA 2

Vývoz odpadů určených k využití

Oddíl 1

Vývoz do zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD

Článek 36

Zákaz vývozu

1.   Vývoz ze Společenství těchto odpadů určených k využití v zemích, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD, se zakazuje:

a)

nebezpečné odpady uvedené v příloze V;

b)

odpady uvedené v příloze V části 3;

c)

nebezpečné odpady nezařazené pod jednu položku v příloze V;

d)

směsi nebezpečných odpadů a směsi nebezpečných a nikoliv nebezpečných odpadů nezařazených pod jednu položku v příloze V;

e)

odpady, které země určení oznámila jako nebezpečné podle článku 3 Basilejské úmluvy;

f)

odpady, jejichž dovoz země určení zakázala, nebo

g)

odpady, u nichž se příslušný orgán místa odeslání může důvodně domnívat, že s nimi nebude v dotyčné zemi určení nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí podle článku 49.

2.   Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti převzít odpady zpět podle článků 22 a 24.

3.   Členské státy mohou ve výjimečných případech na základě dokladů předložených oznamovatelem stanovit, že určitý nebezpečný odpad uvedený v příloze V je vyloučen ze zákazu vývozu, pokud nevykazuje vlastnosti uvedené v příloze III směrnice 91/689/EHS, přičemž se s ohledem na vlastnosti H3 až H8, H10 a H11 vymezené v uvedené příloze přihlédne k mezním hodnotám stanoveným v rozhodnutí Komise 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (21).

4.   Skutečnost, že odpad není uveden jako nebezpečný odpad v příloze V nebo je uveden v příloze V části 1 seznamu B, nevylučuje možnost charakterizovat ve výjimečných případech takovýto odpad jako nebezpečný odpad, na který se tedy vztahuje zákaz vývozu, pokud vykazuje některé z vlastností uvedených v příloze III směrnice 91/689/EHS, přičemž se s ohledem na vlastnosti H3 až H8, H10 a H11 vymezené v uvedené příloze přihlédne k mezním hodnotám stanoveným v rozhodnutí Komise 2000/532/ES, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 4 druhé odrážce směrnice 91/689/EHS a v úvodním odstavci přílohy III tohoto nařízení.

5.   V případech uvedených v odstavcích 3 a 4 dotčený členský stát informuje předpokládanou zemi určení před vydáním rozhodnutí. Do konce každého kalendářního roku oznámí členské státy tyto případy Komisi. Komise předá tyto informace všem členským státům a sekretariátu Basilejské úmluvy. Na základě poskytnutých informací může Komise uvést připomínky a případně v souladu s článkem 58 upravit přílohu V.

Článek 37

Postupy při vývozu odpadů uvedených v příloze III nebo IIIA

1.   V případě odpadů uvedených v příloze III nebo IIIA, jejichž vývoz není podle článku 36 zakázán, zašle Komise ve lhůtě 20 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost každé zemi, na kterou se nevztahuje rozhodnutí OECD, písemnou žádost o:

i)

písemné potvrzení, že odpady je možno vyvážet ze Společenství k využití v této zemi, a

ii)

uvedení případného kontrolního postupu, který bude země určení uplatňovat.

Země, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD, mají tyto možnosti:

a)

zákaz nebo

b)

postup předchozího písemného oznámení a souhlasu podle článku 35 nebo

c)

žádnou kontrolu v zemi určení.

2.   Přede dnem použitelnosti tohoto nařízení Komise přijme nařízení, které vezme v úvahu všechny odpovědi obdržené podle odstavce 1, a informuje výbor zřízený podle článku 18 směrnice 2006/12/ES.

Pokud země nevydala potvrzení podle odstavce 1 nebo pokud z nějakého důvodu země nebyla kontaktována, použije se odst. 1 písm. b).

Přijaté nařízení Komise pravidelně aktualizuje.

3.   Pokud země ve své odpovědi uvede, že určité přepravy odpadů nepodléhají kontrole, použije se na tyto přepravy přiměřeně článek 18.

4.   Pokud se odpad vyváží, musí být určen k využití v zařízení, které je v zemi určení provozováno nebo jehož provozování je povoleno podle platného vnitrostátního práva.

5.   V případě přepravy odpadů nezařazených pod jednu položku v příloze III nebo přepravy směsí odpadů nezařazených pod jednu položku v příloze III nebo IIIA nebo přepravy odpadů zařazených do přílohy IIIB a pokud není vývoz zakázán podle článku 36, použije se odst. 1 písm. b) tohoto článku.

Oddíl 2

Vývoz do zemí, na které se vztahuje rozhodnutí OECD

Článek 38

Vývoz odpadů uvedených v přílohách III, IIIA, IIIB, IV a IVA

1.   Pokud se ze Společenství vyváží odpady uvedené v příloze III, IIIA, IIIB, IV a IVA nebo odpady či směsi odpadů nezařazené do jedné položky v příloze III, IV nebo IVA a jsou určeny k využití v zemích, na které se vztahuje rozhodnutí OECD, a to též s tranzitem přes země, na které se vztahuje rozhodnutí OECD, použijí se přiměřeně ustanovení hlavy II s úpravami a doplněními uvedenými v odstavcích 2, 3 a 5.

2.   Použijí se tyto úpravy:

a)

směsi odpadů uvedených v příloze IIIA, určené pro předběžné postupy, podléhají postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu, pokud se případné následné předběžné nebo jiné než předběžné využití nebo odstranění má uskutečnit v zemi, na kterou se rozhodnutí OECD nevztahuje;

b)

odpady uvedené v příloze IIIB podléhají postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu;

c)

souhlas vyžadovaný podle článku 9 může příslušný orgán místa určení mimo Společenství udělit ve formě tichého souhlasu.

3.   Pokud jde o vývoz odpadů uvedených v přílohách IV a IVA, použijí se tato doplňující ustanovení:

a)

příslušné orgány místa odeslání a případně pro tranzit ve Společenství zašlou orazítkovanou kopii svých rozhodnutí o souhlasu s přepravou celnímu úřadu vývozu a celnímu úřadu výstupu ze Společenství;

b)

dopravce předá kopii průvodního dokladu celnímu úřadu vývozu a celnímu úřadu výstupu ze Společenství;

c)

jakmile odpad opustí území Společenství, celní úřad výstupu ze Společenství zašle orazítkovanou kopii průvodního dokladu příslušnému orgánu místa odeslání ve Společenství, ve které uvede, že odpad opustil Společenství;

d)

pokud příslušný orgán místa odeslání ve Společenství neobdrží do 42 dnů poté, kdy odpad opustil Společenství, informace od zařízení o převzetí odpadu, informuje neprodleně příslušný orgán místa určení a

e)

smlouva uvedená v čl. 4 bodu 4 druhém pododstavci a v článku 5 stanoví, že:

i)

pokud zařízení vydá nesprávné potvrzení o využití, jehož následkem je uvolněna finanční záruka, nese příjemce náklady vzniklé z povinnosti vrátit odpady do oblasti jurisdikce příslušného orgánu místa odeslání a z jejich využití nebo odstranění způsobem šetrným k životnímu prostředí,

ii)

do tří dnů od převzetí odpadů určených k využití zašle zařízení oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům podepsané kopie vyplněného průvodního dokladu kromě potvrzení o využití odpadu uvedeného v bodu iii) a

iii)

co nejdříve, avšak nejdéle do 30 dnů od dokončení využití, a nejpozději do jednoho kalendářního roku po převzetí odpadů zařízení na svou odpovědnost potvrdí, že bylo dokončeno využití, a zašle oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům podepsané kopie průvodního dokladu, které obsahují toto potvrzení.

4.   Přeprava může být provedena, pouze pokud:

a)

oznamovatel obdržel písemný souhlas od příslušných orgánů místa odeslání, místa určení a případně pro tranzit nebo příslušné orgány místa určení a pro tranzit mimo Společenství udělily tichý souhlas nebo lze takovýto souhlas předpokládat a pokud jsou splněny stanovené podmínky;

b)

jsou dodržena ustanovení čl. 35 odst. 4 písm. b), c) a d).

5.   Pokud se vývoz podle odstavce 1 odpadů uvedených v přílohách IV a IVA uskutečňuje s tranzitem přes zemi, na kterou se nevztahuje rozhodnutí OECD, použijí se tyto úpravy:

a)

příslušný orgán pro tranzit země, na kterou se nevztahuje rozhodnutí OECD, má 60 dnů od předání svého potvrzení o přijetí oznámení na to, aby požádal o doplňující informace k oznámené přepravě, poskytl tichý souhlas, pokud se dotyčná země rozhodla nevyžadovat předchozí písemný souhlas a informovala o tom ostatní smluvní strany podle čl. 6 odst. 4 Basilejské úmluvy, nebo vydal písemný souhlas s podmínkami nebo bez nich;

b)

příslušný orgán místa odeslání ve Společenství vydá rozhodnutí o souhlasu s přepravou podle článku 9 až poté, kdy obdržel tichý nebo písemný souhlas od příslušného orgánu pro tranzit země, na kterou se nevztahuje rozhodnutí OECD, a to nejdříve 61 dnů od předání potvrzení o přijetí příslušným orgánem pro tranzit. Příslušný orgán místa odeslání může vydat rozhodnutí před uplynutím 61denní lhůty, pokud obdržel písemný souhlas ostatních dotčených příslušných orgánů.

6.   Pokud se odpad vyváží, musí být určen k využití v zařízení, které je v zemi určení provozováno nebo jehož provozování je povoleno podle platného vnitrostátního práva.

7.   Pokud celní úřad vývozu nebo celní úřad výstupu ze Společenství odhalí nedovolenou přepravu, informuje neprodleně příslušný orgán v zemi celního úřadu, který:

a)

informuje neprodleně příslušný orgán místa odeslání ve Společenství a

b)

zajistí zadržení odpadu, dokud příslušný orgán místa odeslání nerozhodne jinak a neoznámí toto rozhodnutí písemně příslušnému orgánu v zemi celního úřadu, ve které je odpad zadržen.

KAPITOLA 3

Obecná ustanovení

Článek 39

Vývoz do Antarktidy

Vývoz odpadů ze Společenství do Antarktidy se zakazuje.

Článek 40

Vývoz do zámořských zemí a území

1.   Vývoz odpadů určených k odstranění v zámořských zemích nebo územích ze Společenství se zakazuje.

2.   Pokud jde o vývoz odpadů určených k využití v zámořských zemích nebo územích, použije se obdobně zákaz uvedený v článku 36.

3.   Pokud jde o vývoz odpadů určených k využití v zámořských zemích a územích, na které se nevztahuje zákaz uvedený v odstavci 2, použijí se obdobně ustanovení hlavy II.

HLAVA V

DOVOZ DO SPOLEČENSTVÍ ZE TŘETÍCH ZEMÍ

KAPITOLA 1

Dovoz odpadů určených k odstranění

Článek 41

Zákaz dovozu s výjimkou ze zemí, které jsou smluvní stranou Basilejské úmluvy, nebo zemí, s nimiž byla uzavřena dohoda, nebo z jiných oblastí v případě krize nebo války

1.   Dovoz odpadů určených k odstranění do Společenství se zakazuje s výjimkou dovozu:

a)

ze zemí, které jsou smluvními stranami Basilejské úmluvy, nebo

b)

z jiných zemí, se kterými Společenství nebo Společenství a jeho členské státy uzavřely v souladu s článkem 11 Basilejské úmluvy dvoustranné nebo mnohostranné dohody nebo ujednání, které jsou slučitelné s právními předpisy Společenství, nebo

c)

z jiných zemí, se kterými jednotlivé členské státy uzavřely dvoustranné dohody nebo ujednání v souladu s odstavcem 2, nebo

d)

z jiných oblastí v případech, kdy z výjimečných důvodů během krize nebo války nebo během operací k nastolení nebo udržení míru nelze uzavřít dvoustranné dohody nebo ujednání podle písmen b) nebo c) nebo pokud příslušný orgán v zemi odeslání nebyl určen nebo nemůže jednat.

2.   Ve výjimečných případech mohou jednotlivé členské státy uzavřít dvoustranné dohody a ujednání o odstranění určitých odpadů v těchto členských státech, pokud by v zemi odeslání nebylo s těmito odpady nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí podle článku 49.

Tyto dohody a ujednání musí být slučitelné s právními předpisy Společenství a článkem 11 Basilejské úmluvy.

Tyto dohody a ujednání zaručí, že odstraňování proběhne ve schváleném zařízení a že přitom budou dodrženy požadavky na nakládání způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Tyto dohody a ujednání rovněž zaručí, že odpad vznikl v zemi odeslání a že odstranění bude provedeno výhradně v členském státu, který dohodu nebo ujednání uzavřel.

Tyto dohody a ujednání se před uzavřením oznámí Komisi. V mimořádných situacích však mohou být oznámeny do jednoho měsíce po uzavření.

3.   Dvoustranné nebo mnohostranné dohody nebo ujednání uzavřené podle odst. 1 písm. b) a c) jsou založeny na procedurálních požadavcích článku 42.

4.   Od zemí uvedených v odst. 1 písm. a), b) a c) se vyžaduje, aby příslušnému orgánu členského státu určení předem předložily řádně odůvodněnou žádost založenou na skutečnosti, že nemají a nemohou přiměřeným způsobem získat technickou kapacitu a nezbytná zařízení pro odstranění odpadů způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Článek 42

Procedurální požadavky při dovozu ze zemí, které jsou smluvní stranou Basilejské úmluvy, nebo z jiných oblastí v případě krize nebo války

1.   Pokud se do Společenství dováží odpad určený k odstranění ze zemí, které jsou smluvní stranou Basilejské úmluvy, použijí se přiměřeně ustanovení hlavy II s úpravami a doplněními uvedenými v odstavcích 2 a 3.

2.   Použijí se tyto úpravy:

a)

příslušný orgán pro tranzit mimo Společenství má 60 dnů od předání svého potvrzení o přijetí oznámení na to, aby požádal o doplňující informace k oznámené přepravě, poskytl tichý souhlas, pokud se dotyčná země rozhodla nevyžadovat předchozí písemný souhlas a informovala o tom ostatní smluvní strany podle čl. 6 odst. 4 Basilejské úmluvy, nebo vydal písemný souhlas s podmínkami nebo bez nich;

b)

v případech uvedených v čl. 41 odst. 1 písm. d), které se týkají krize, války nebo operací k nastolení nebo udržení míru, se nevyžaduje souhlas příslušných orgánů místa odeslání.

3.   Použijí se tato doplňující ustanovení:

a)

příslušný orgán pro tranzit ve Společenství potvrdí oznamovateli přijetí oznámení a kopie zašle dotčeným příslušným orgánům;

b)

příslušné orgány místa určení a případně pro tranzit ve Společenství zašlou orazítkovanou kopii svých rozhodnutí o souhlasu s přepravou celnímu úřadu vstupu do Společenství;

c)

dopravce předá kopii průvodního dokladu celnímu úřadu vstupu do Společenství a

d)

po vyřízení nezbytných celních formalit zašle celní úřad vstupu do Společenství orazítkovanou kopii průvodního dokladu příslušným orgánům místa určení a pro tranzit ve Společenství, ve které uvede, že odpad vstoupil do Společenství.

4.   Přeprava může být provedena, pouze pokud:

a)

oznamovatel obdržel písemný souhlas od příslušných orgánů místa odeslání, místa určení a případně pro tranzit a pokud jsou splněny stanovené podmínky;

b)

byla uzavřena smlouva mezi oznamovatelem a příjemcem, která je účinná, jak je požadováno podle čl. 4 druhého pododstavce bodu 4 a článku 5;

c)

byla poskytnuta finanční záruka nebo odpovídající pojištění, které jsou účinné, jak je požadováno podle čl. 4 druhého pododstavce bodu 5 a článku 6, a

d)

je zajištěno nakládání způsobem šetrným k životnímu prostředí podle článku 49.

5.   Pokud celní úřad vstupu do Společenství odhalí nedovolenou přepravu, informuje neprodleně příslušný orgán v zemi celního úřadu, který:

a)

informuje neprodleně příslušný orgán místa určení ve Společenství, který informuje příslušný orgán místa odeslání mimo Společenství, a

b)

zajistí zadržení odpadu, dokud příslušný orgán místa odeslání mimo Společenství nerozhodne jinak a neoznámí toto rozhodnutí písemně příslušnému orgánu v zemi celního úřadu, ve které je odpad zadržen.

KAPITOLA 2

Dovoz odpadů k využití

Článek 43

Zákaz dovozu s výjimkou ze zemí, na které se vztahuje rozhodnutí OECD nebo které jsou smluvní stranou Basilejské úmluvy, nebo zemí, s nimiž byla uzavřena dohoda, nebo z jiných oblastí v případě krize nebo války

1.   Veškerý dovoz odpadů určených k využití do Společenství se zakazuje, s výjimkou dovozu:

a)

ze zemí, na které se vztahuje rozhodnutí OECD, nebo

b)

z jiných zemí, které jsou smluvními stranami Basilejské úmluvy, nebo

c)

z jiných zemí, se kterými Společenství nebo Společenství a jeho členské státy uzavřely v souladu s článkem 11 Basilejské úmluvy dvoustranné nebo mnohostranné dohody nebo ujednání, které jsou slučitelné s právními předpisy Společenství, nebo

d)

z jiných zemí, se kterými jednotlivé členské státy uzavřely dvoustranné dohody nebo ujednání podle odstavce 2, nebo

e)

z jiných oblastí v případech, kdy z výjimečných důvodů během krize, války nebo během operací k nastolení nebo udržení míru nelze uzavřít dvoustranné dohody nebo ujednání podle písmen b) nebo c) nebo pokud příslušný orgán v zemi odeslání nebyl určen nebo nemůže jednat.

2.   Ve výjimečných případech mohou jednotlivé členské státy uzavřít dvoustranné dohody nebo ujednání o využití určitých odpadů v těchto členských státech, pokud by v zemi odeslání nebylo s těmito odpady nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí podle článku 49.

V těchto případech se použije čl. 41 odst. 2.

3.   Dvoustranné nebo mnohostranné dohody a ujednání uzavřené podle odst. 1 písm. c) a d) jsou založeny na procedurálních požadavcích článku 42, pokud to může být významné.

Článek 44

Procedurální požadavky při dovozu ze zemí, na které se vztahuje rozhodnutí OECD, nebo z jiných oblastí v případě krize nebo války

1.   Pokud se do Společenství dováží odpad určený k využití ze zemí, na které se vztahuje rozhodnutí OECD, použijí se přiměřeně ustanovení hlavy II s úpravami a doplněními uvedenými v odstavcích 2 a 3.

2.   Použijí se tyto úpravy:

a)

souhlas vyžadovaný podle článku 9 může příslušný orgán místa odeslání mimo Společenství udělit ve formě tichého souhlasu;

b)

předchozí písemné oznámení podle článku 4 může podat oznamovatel a

c)

v případech uvedených v čl. 43 odst. 1 písm. e), které se týkají krize, války nebo operací k nastolení nebo udržení míru, se nevyžaduje souhlas příslušných orgánů místa odeslání.

3.   Kromě toho musí být dodržena ustanovení čl. 42 odst. 3 písm. b), c) a d).

4.   Přeprava může být provedena, pouze pokud:

a)

oznamovatel obdržel písemný souhlas od příslušných orgánů místa odeslání, místa určení a případně pro tranzit nebo pokud byl udělen tichý souhlas příslušného orgánu místa odeslání mimo Společenství nebo jej lze předpokládat a pokud jsou splněny stanovené podmínky;

b)

byla uzavřena smlouva mezi oznamovatelem a příjemcem, která je účinná, jak je požadováno podle čl. 4 druhého pododstavce bodu 4 a článku 5;

c)

byla poskytnuta finanční záruka nebo odpovídající pojištění, které jsou účinné, jak je požadováno podle čl. 4 druhého pododstavce bodu 5 a článku 6;

d)

je zajištěno nakládání způsobem šetrným k životnímu prostředí podle článku 49.

5.   Pokud celní úřad vstupu do Společenství odhalí nedovolenou přepravu, informuje neprodleně příslušný orgán v zemi celního úřadu, který:

a)

informuje neprodleně příslušný orgán místa určení ve Společenství, který informuje příslušný orgán místa odeslání mimo Společenství, a

b)

zajistí zadržení odpadu, dokud příslušný orgán místa odeslání mimo Společenství nerozhodne jinak a neoznámí toto rozhodnutí písemně příslušnému orgánu v zemi celního úřadu, ve které je odpad zadržen.

Článek 45

Procedurální požadavky při dovozu ze zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD a které jsou smluvní stranou Basilejské úmluvy, nebo z jiných oblastí v případě krize nebo války

Pokud se odpad určený k využití dováží do Společenství:

a)

ze země, na kterou se nevztahuje rozhodnutí OECD, nebo

b)

přes zemi, na kterou se nevztahuje rozhodnutí OECD a která je zároveň smluvní stranou Basilejské úmluvy,

použije se obdobně článek 42.

KAPITOLA 3

Obecná ustanovení

Článek 46

Dovoz ze zámořských zemí nebo území

1.   Pokud se do Společenství dováží odpad ze zámořských zemí nebo území, použije se obdobně hlava II.

2.   Zámořské země a území a členské státy, se kterými jsou spojeny, mohou na přepravu ze zámořské země a území do daného členského státu použít vnitrostátní postupy.

3.   Členské státy, které uplatňují odstavec 2, oznámí Komisi používané vnitrostátní postupy.

HLAVA VI

TRANZIT PŘES SPOLEČENSTVÍ ZE TŘETÍCH ZEMÍ A DO TŘETÍCH ZEMÍ

KAPITOLA 1

Tranzit odpadů určených k odstranění

Článek 47

Tranzit odpadů určených k odstranění přes Společenství

Pokud jsou odpady určené k odstranění přepravovány přes členské státy ze třetích zemí a do třetích zemí, použije se obdobně článek 42 s těmito úpravami a doplněními:

a)

první a poslední příslušný orgán pro tranzit ve Společenství zašle případně orazítkovanou kopii rozhodnutí o souhlasu s přepravou, nebo pokud udělil tichý souhlas, kopii potvrzení o přijetí podle čl. 42 odst. 3 písm. a) celním úřadům vstupu do Společenství a výstupu ze Společenství, a

b)

jakmile odpad opustí Společenství, zašle celní úřad výstupu ze Společenství orazítkovanou kopii průvodního dokladu příslušným orgánům pro tranzit ve Společenství, ve které uvede, že odpad opustil Společenství.

KAPITOLA 2

Tranzit odpadů určených k využití

Článek 48

Tranzit odpadů určených k využití přes Společenství

1.   Pokud jsou odpady určené k využití přepravovány přes členské státy ze země a do země, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD, použije se obdobně článek 47.

2.   Pokud jsou odpady určené k využití přepravovány přes členské státy ze země a do země, na které se vztahuje rozhodnutí OECD, použije se obdobně článek 44 s těmito úpravami a doplněními:

a)

první a poslední příslušný orgán pro tranzit ve Společenství zašle případně orazítkovanou kopii rozhodnutí o souhlasu s přepravou, nebo pokud udělil tichý souhlas, kopii potvrzení o přijetí podle čl. 42 odst. 3 písm. a) celním úřadům vstupu do Společenství a výstupu ze Společenství, a

b)

jakmile odpad opustí Společenství, zašle celní úřad výstupu ze Společenství orazítkovanou kopii průvodního dokladu příslušnému orgánu či orgánům pro tranzit ve Společenství, ve které uvede, že odpad opustil Společenství.

3.   Pokud se odpad určený k využití přepravuje přes členské státy ze země, na kterou se nevztahuje rozhodnutí OECD, do země, na kterou se rozhodnutí OECD vztahuje, nebo naopak, použije se odstavec 1 na zemi, na kterou se rozhodnutí OECD nevztahuje, a odstavec 2 na zemi, na kterou se rozhodnutí OECD vztahuje.

HLAVA VII

JINÁ USTANOVENÍ

KAPITOLA 1

Doplňkové povinnosti

Článek 49

Ochrana životního prostředí

1.   Původce, oznamovatel nebo jiné podniky, které se podílejí na přepravě odpadů nebo na jejich využití či odstranění, podniknou všechny nezbytné krok pro zajištění toho, že je s jimi přepravovanými odpady během celé doby přepravy a během jejich využívání a odstraňování nakládáno tak, aby nebylo ohroženo lidské zdraví, a způsobem šetrným k životnímu prostředí. Pokud se přeprava uskutečňuje ve Společenství, musí být zejména dodrženy požadavky článku 4 směrnice 2006/12/ES a ostatních právních předpisů Společenství o odpadech.

2.   V případě vývozu ze Společenství příslušný orgán místa odeslání ve Společenství:

a)

stanoví a snaží se zajistit, aby se v třetí zemi určení nakládalo s veškerými vyváženými odpady během celé doby přepravy, včetně využívání podle článků 36 a 38 nebo odstraňování podle článku 34, způsobem šetrným k životnímu prostředí;

b)

zakáže vývoz odpadů do třetích zemí, pokud se může důvodně domnívat, že s odpadem nebude nakládáno podle požadavků písmene a).

Nakládání způsobem šetrným k životnímu prostředí při daném využívání nebo odstraňování lze mimo jiné předpokládat, pokud může oznamovatel nebo příslušný orgán v zemi určení prokázat, že zařízení, které přebírá odpad, bude provozováno v souladu s normami na ochranu lidského zdraví a životního prostředí, které všeobecně odpovídají normám stanoveným v právních předpisech Společenství.

Tímto předpokladem však není dotčeno celkové posouzení nakládání způsobem šetrným k životnímu prostředí během celé doby přepravy, včetně využívání nebo odstraňování v třetí zemi určení.

Jako vodítko pro nakládání s odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí lze použít pokyny uvedené v příloze VIII.

3.   V případě dovozů do Společenství příslušný orgán místa určení ve Společenství:

a)

stanoví a přijme opatření pro zajištění toho, že je s veškerými odpady přepravovanými do oblasti jeho jurisdikce během celé doby přepravy včetně jejich využívání nebo odstraňování v zemi určení nakládáno tak, aby nebylo ohroženo lidské zdraví a bez použití postupů nebo metod, které by mohly poškodit životní prostředí, a v souladu s článkem 4 směrnice 2006/12/ES a s ostatními právními předpisy Společenství o odpadech;

b)

zakáže dovoz odpadů z třetích zemí, pokud se může důvodně domnívat, že s odpadem nebude nakládáno podle požadavků písmene a).

Článek 50

Prosazování v členských státech

1.   Členské státy stanoví předpisy pro sankce použitelné v případě porušení tohoto nařízení a přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění jejich provádění. Stanovené sankce musejí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí Komisi své vnitrostátní právní předpisy týkající se předcházení nedovoleným přepravám odpadů, jejich odhalování a sankcí za takové přepravy.

2.   Prostřednictvím opatření k prosazování tohoto nařízení členské státy mimo jiné stanoví kontroly zařízení a podniků v souladu s článkem 13 směrnice 2006/12/ES a namátkové kontroly přeprav odpadů nebo souvisejícího využívání nebo odstraňování.

3.   Kontroly přeprav mohou být prováděny zejména:

a)

na místě vzniku za účasti původce, držitele nebo oznamovatele;

b)

na místě určení za účasti příjemce nebo zařízení;

c)

na hranicích Společenství nebo

d)

během přepravy uvnitř Společenství.

4.   Kontroly přeprav zahrnují prohlídku dokladů, potvrzení totožnosti a případně i fyzickou kontrolu odpadů.

5.   Členské státy navzájem dvoustranně nebo mnohostranně spolupracují, aby usnadnily předcházení nedovoleným přepravám a jejich odhalování.

6.   Členské státy určí stálé zaměstnance odpovědné za spolupráci podle odstavce 5 a těžiště fyzických kontrol podle odstavce 4. Informaci zašlou Komisi, která předá jejich soupis kontaktním subjektům uvedeným v článku 54.

7.   Na žádost jiného členského státu může členský stát přijmout donucovací opatření vůči osobám podezřelým z účasti na nedovolené přepravě odpadů, které se nacházejí v tomto členském státě.

Článek 51

Zprávy podávané členskými státy

1.   Před koncem každého kalendářního roku zašlou členské státy Komisi kopii zprávy za předchozí kalendářní rok, kterou podle čl. 13 odst. 3 Basilejské úmluvy vypracovaly a zaslaly sekretariátu Basilejské úmluvy.

2.   Před koncem každého kalendářního roku vypracují členské státy rovněž zprávu za předchozí rok na základě doplňujícího dotazníku v příloze IX a zašlou ji Komisi.

3.   Zprávy vypracované členskými státy podle odstavců 1 a 2 se Komisi zasílají v elektronické podobě.

4.   Komise na základě těchto zpráv vypracuje každé tři roky zprávu o provádění tohoto nařízení Společenstvím a jeho členskými státy.

Článek 52

Mezinárodní spolupráce

Členské státy, je-li to vhodné a nezbytné, ve spojení s Komisí spolupracují s ostatními smluvními stranami Basilejské úmluvy a s mezistátními organizacemi, mimo jiné prostřednictvím výměny nebo sdílení informací, podpory technologií šetrných k životnímu prostředí a vypracovávání pravidel osvědčené praxe.

Článek 53

Určení příslušných orgánů

Členské státy určí příslušný orgán nebo orgány odpovědné za provádění tohoto nařízení. Každý členský stát určí pouze jeden příslušný orgán pro tranzit.

Článek 54

Určení kontaktních subjektů

Členské státy a Komise určí každý jeden nebo více kontaktních subjektů, které odpovídají za informování a poskytování poradenství osobám a podnikům požadujícím informace. Kontaktní subjekt Komise postoupí kontaktním subjektům členských států jakékoli otázky, které mu byly položeny a které se jich týkají, a naopak.

Článek 55

Určení celních úřadů vstupu do Společenství a výstupu ze Společenství

Členské státy mohou určit zvláštní celní úřady na vstupu do Společenství a výstupu ze Společenství pro přepravy odpadů, které vstupují do Společenství nebo z něj vystupují. Jestliže se členský stát rozhodne určit tyto celní úřady, nelze pro žádnou přepravu odpadů použít pro účely vstupu do Společenství nebo výstupu z něj žádný jiný hraniční přechod v tomto členském státu.

Článek 56

Oznámení určení a s ním související údaje

1.   Členské státy oznámí Komisi určení:

a)

příslušných orgánů podle článku 53;

b)

kontaktních subjektů podle článku 54 a

c)

případně celních úřadů vstupu do Společenství a výstupu ze Společenství podle článku 55.

2.   Ve vztahu k těmto určením sdělí členské státy Komisi tyto údaje:

a)

názvy;

b)

poštovní adresy;

c)

elektronické adresy;

d)

telefonní čísla;

e)

faxová čísla a

f)

jazyky přijatelné pro příslušné orgány.

3.   Členské státy neprodleně Komisi oznámí veškeré změny těchto údajů.

4.   Tyto údaje, jakož i všechny jejich změny, se předávají Komisi v elektronické podobě a v případě potřeby rovněž v listinné podobě.

5.   Komise zveřejní seznamy určených příslušných orgánů, kontaktních subjektů a celních úřadů vstupu do Společenství a výstupu ze Společenství na své internetové stránce a tyto seznamy případně aktualizuje.

KAPITOLA 2

Jiná ustanovení

Článek 57

Zasedání kontaktních subjektů

Komise na žádost členských států nebo v jiných vhodných případech pravidelně pořádá zasedání kontaktních subjektů, aby posoudila otázky vznesené v souvislosti s prováděním tohoto nařízení. Pokud se všechny členské státy a Komise shodnou na tom, že je to vhodné, budou na taková zasedání nebo jejich části pozváni hlavní aktéři.

Článek 58

Změny příloh

1.   Komise může změnit přílohy prostřednictvím nařízení a v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 3 směrnice 2006/12/ES, aby zohlednila vědecký a technický pokrok. Kromě toho se:

a)

změní přílohy I, II, III, IIIA, IV a V, aby se zohlednily změny dohodnuté v rámci Basilejské úmluvy a rozhodnutí OECD; mimo to se příloha IC o zvláštních pokynech pro vyplnění formuláře oznámení a průvodního dokladu dokončí nejpozději ke dni použitelnosti tohoto nařízení s ohledem na pokyny OECD;

b)

nezařazené odpady mohou prozatímně doplnit do přílohy IIIB, IV nebo V, dokud nebude rozhodnuto o jejich zařazení do příslušných příloh Basilejské úmluvy nebo rozhodnutí OECD;

c)

na základě žádosti podané členským státem může zvážit prozatímní zahrnutí směsí dvou nebo více odpadů uvedených v příloze III do přílohy IIIA v případech uvedených v čl. 3 odst. 2, dokud nebude rozhodnuto o jejich zařazení do příslušných příloh Basilejské úmluvy nebo rozhodnutí OECD. Původní položky, které mají být zahrnuty do přílohy IIIA, se pokud možno vloží do dne použitelnosti tohoto nařízení a nejpozději do šesti měsíců od uvedeného dne. Příloha IIIA může obsahovat výhradu, že jednu nebo více jejích položek nelze použít na vývozy do zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD;

d)

stanoví výjimečné případy podle čl. 3 odst. 3 a tyto odpady se případně doplní do příloh IVA a V a odstraní z přílohy III;

e)

změní příloha V, aby se zohlednily dohodnuté změny seznamu nebezpečných odpadů přijaté podle čl. 1 odst. 4 směrnice 91/689/EHS;

f)

změní příloha VIII, aby se zohlednily příslušné mezinárodní úmluvy a dohody.

2.   Při změnách přílohy IX se jednání plně účastní výbor zřízený směrnicí Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí (22).

3.   Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

Článek 59

Dodatečná opatření

1.   Komise může k provádění tohoto nařízení přijmout tato dodatečná opatření:

a)

způsob výpočtu finanční záruky nebo odpovídajícího pojištění podle článku 6;

b)

pokyny pro uplatňování čl. 12 odst. 1 písm. g);

c)

další podmínky a požadavky týkající se zařízení k využití odpadů s předchozím souhlasem podle článku 14;

d)

pokyny pro uplatňování článku 15, pokud jde o identifikaci a sledování odpadů, u kterých při předběžném využívání nebo odstraňování dochází k podstatným změnám;

e)

pokyny pro spolupráci příslušných orgánů, pokud jde o nedovolené přepravy podle článku 24;

f)

technické a organizační požadavky pro praktické provádění elektronické výměny údajů k poskytování dokladů a informací podle čl. 26 odst. 4;

g)

další pokyny týkající se používání jazyků podle článku 27;

h)

další vyjasnění procedurálních požadavků hlavy II, pokud jde o jejich použití na vývozy odpadů ze Společenství, dovozy odpadů do Společenství a tranzity odpadů přes Společenství;

i)

další pokyny týkající se nedefinovaných právních pojmů.

2.   O těchto opatřeních se rozhodne postupem podle čl. 18 odst. 3 směrnice 2006/12/ES.

3.   Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

Článek 60

Přezkum

1.   Do 15. července 2006 Komise dokončí přezkum vztahu mezi stávajícími oborovými předpisy o zdraví lidí a zvířat, včetně přeprav odpadů, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 1774/2002, a ustanoveními tohoto nařízení. K tomuto přezkumu se v případě potřeby připojí vhodné návrhy týkající se dosažení rovnocenné úrovně postupů a úpravy kontrol pro přepravu těchto odpadů.

2.   Do pěti let od 12. července 2007 Komise přezkoumá provádění čl. 12 odst. 1 písm. c), včetně jeho dopadu na ochranu životního prostředí a fungování vnitřního trhu. K tomuto přezkumu se v případě potřeby připojí vhodné návrhy na změnu tohoto ustanovení.

Článek 61

Zrušení

1.   Nařízení (EHS) č. 259/93 a rozhodnutí 94/774/ES se zrušují s účinkem od 12. července 2007.

2.   Odkazy na zrušené nařízení (EHS) č. 259/93 se považují za odkazy na toto nařízení.

3.   Rozhodnutí 1999/412/ES se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2008.

Článek 62

Přechodná ustanovení

1.   Na přepravu, která byla oznámena a pro kterou příslušný orgán místa určení vydal potvrzení o přijetí před 12. červencem 2007, se vztahuje nařízení (EHS) č. 259/93.

2.   Každá přeprava, k níž dotčené příslušné orgány dají souhlas v souladu s nařízením (EHS) č. 259/93, se dokončí nejpozději do jednoho roku od 12. července 2007.

3.   Předkládání zpráv podle čl. 41 odst. 2 nařízení (EHS) č. 259/93 a článku 51 tohoto nařízení za rok 2007 je založeno na dotazníku uvedeném v rozhodnutí 1999/412/ES.

Článek 63

Přechodná ustanovení pro některé členské státy

1.   Do 31. prosince 2010 se na všechny přepravy odpadů k využití uvedených v přílohách III a IV a přepravy odpadů k využití, které nejsou v těchto přílohách uvedeny, do Lotyšska vztahuje postup předchozího písemného oznámení a souhlasu podle hlavy II.

Odchylně od článku 12 vznesou příslušné orgány námitky proti přepravě odpadů k využití uvedených v přílohách III a IV a přepravě odpadů k využití, které nejsou v těchto přílohách uvedeny, určených pro zařízení, na které se vztahuje dočasná odchylka od některých ustanovení směrnice 96/61/ES, během období, po které je dočasná odchylka uplatňována pro zařízení místa určení.

2.   Do 31. prosince 2012 se na všechny přepravy odpadů k využití uvedených v příloze III do Polska vztahuje postup předchozího písemného oznámení a souhlasu podle hlavy II.

Odchylně od článku 12 mohou do 31. prosince 2007 vznést příslušné orgány námitky proti přepravě následujících odpadů k využití uvedených v přílohách III a IV do Polska v souladu s důvody námitek stanovenými v článku 11:

 

B2020 a GE020 (odpadní sklo)

 

B2070

 

B2080

 

B2100

 

B2120

 

B3010 a GH013 (odpad z tuhých plastů)

 

B3020 (odpadní papír)

 

B3140 (odpadní pneumatiky)

 

Y46

 

Y47

 

A1010 a A1030 (pouze odrážky týkající se arsenu a rtuti)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A2040

 

A3030

 

A3040

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3160

 

A3170

 

A3180 (pouze s ohledem na polychlorované naftaleny (PCN))

 

A4010

 

A4050

 

A4060

 

A4070

 

A4090

 

AB030

 

AB070

 

AB120

 

AB130

 

AB150

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AD150

S výjimkou odpadního skla, odpadního papíru a odpadních pneumatik může být toto období prodlouženo nejdéle do 31. prosince 2012 postupem podle čl. 18 odst. 3 směrnice 2006/12/ES.

Odchylně od článku 12 mohou do 31. prosince 2012 vznést příslušné orgány námitky v souladu s důvody námitek stanovenými v článku 11 proti přepravám do Polska:

a)

těchto odpadů k využití uvedených v příloze IV:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, kromě polychlorovaných naftalenů (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

a

b)

odpadů k využití, které v přílohách nejsou uvedeny.

Odchylně od článku 12 vznesou příslušné orgány námitky proti přepravě odpadů k využití uvedených v přílohách III a IV a přepravě odpadů k využití, které nejsou v těchto přílohách uvedeny, určených pro zařízení, na které se vztahuje dočasná odchylka od některých ustanovení směrnice 96/61/ES, během období, po které je dočasná odchylka uplatňována pro zařízení v místě určení.

3.   Do 31. prosince 2011 se na všechny přepravy odpadů k využití uvedených v přílohách III a IV a přepravy odpadů k využití, které nejsou v těchto přílohách uvedeny, na Slovensko vztahuje postup předchozího písemného oznámení a souhlasu podle hlavy II.

Odchylně od článku 12 vznesou příslušné orgány námitky proti přepravě odpadů k využití uvedených v přílohách III a IV a přepravě odpadů k využití, které nejsou v těchto přílohách uvedeny, určených pro zařízení, na které se vztahuje dočasná odchylka od některých ustanovení směrnice Rady 94/67/ES (23) a směrnice 96/61/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů (24) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení (25), během období, po které je dočasná odchylka uplatňována pro zařízení v místě určení.

4.   Do 31. prosince 2014 se na všechny přepravy odpadů k využití uvedených v příloze III do Bulharska vztahuje postup předchozího písemného oznámení a souhlasu podle hlavy II.

Odchylně od článku 12 mohou do 31. prosince 2009 vznést příslušné bulharské orgány námitky proti přepravě následujících odpadů k využití uvedených v přílohách III a IV do Bulharska v souladu s důvody námitek stanovenými v článku 11:

 

B2070

 

B2080

 

B2100

 

B2120

 

Y46

 

Y47

 

A1010 a A1030 (pouze odrážky týkající se arzenu a rtuti)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A2040

 

A3030

 

A3040

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3160

 

A3170

 

A3180 (pouze s ohledem na polychlorované naftaleny (PCN))

 

A4010

 

A4050

 

A4060

 

A4070

 

A4090

 

AB030

 

AB070

 

AB120

 

AB130

 

AB150

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AD150

Toto období může být prodlouženo nejdéle do 31. prosince 2012 v souladu s postupem uvedeným v čl. 18 odst. 3 směrnice 2006/12/ES.

Odchylně od článku 12 mohou do 31. prosince 2009 vznést příslušné bulharské orgány námitky v souladu s důvody námitek stanovenými v článku 11 proti přepravám do Bulharska:

a)

těchto odpadů k využití uvedených v příloze IV:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, kromě polychlorovaných naftalenů (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

a

b)

odpadů k využití, které v přílohách nejsou uvedeny.

Odchylně od článku 12 vznesou příslušné bulharské orgány námitky proti přepravě odpadů k využití uvedených v přílohách III a IV a přepravě odpadů k využití, které nejsou v těchto přílohách uvedeny, určených pro zařízení, na které se vztahuje dočasná odchylka od některých ustanovení směrnice 96/61/ES nebo směrnice 2001/80/ES, během období, po které je dočasná odchylka uplatňována pro zařízení v místě určení.

5.   Do 31. prosince 2015 se na všechny přepravy odpadů k využití uvedených v příloze III do Rumunska vztahuje postup předchozího písemného oznámení a souhlasu podle hlavy II.

Odchylně od článku 12 mohou do 31. prosince 2011 vznést příslušné rumunské orgány námitky proti přepravě následujících odpadů k využití uvedených v přílohách III a IV do Rumunska v souladu s důvody námitek stanovenými v článku 11:

 

B2070

 

B2100, s výjimkou odpadního oxidu hlinitého

 

B2120

 

B4030

 

Y46

 

Y47

 

A1010 a A1030 (pouze odrážky týkající se arzenu, rtuti a thalia)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A3030

 

A3040

 

A3050

 

A3060

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3140

 

A3150

 

A3160

 

A3170

 

A3180 (pouze s ohledem na polychlorované naftaleny (PCN))

 

A4010

 

A4030

 

A4040

 

A4050

 

A4080

 

A4090

 

A4100

 

A4160

 

AA060

 

AB030

 

AB120

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AC270

 

AD120

 

AD150

Toto období může být prodlouženo nejdéle do 31. prosince 2015 v souladu s postupem uvedeným v čl. 18 odst. 3 směrnice 2006/12/ES.

Odchylně od článku 12 mohou do 31. prosince 2011 vznést příslušné rumunské orgány námitky v souladu s důvody námitek stanovenými v článku 11 proti přepravám do Rumunska:

a)

těchto odpadů k využití uvedených v příloze IV:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, kromě polychlorovaných naftalenů (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

a

b)

odpadů k využití, které v přílohách nejsou uvedeny.

Toto období může být prodlouženo nejdéle do 31. prosince 2015 v souladu s postupem uvedeným v čl. 18 odst. 3 směrnice 2006/12/ES.

Odchylně od článku 12 vznesou příslušné rumunské orgány námitky proti přepravě odpadů k využití uvedených v přílohách III a IV a přepravě odpadů k využití, které nejsou v těchto přílohách uvedeny, určených pro zařízení, na které se vztahuje dočasná odchylka od některých ustanovení směrnice 96/61/ES, směrnice 2000/76/ES nebo směrnice 2001/80/ES, během období, po které je dočasná odchylka uplatňována pro zařízení v místě určení.

6.   Odkazuje-li se v tomto článku v souvislosti s odpady uvedenými v příloze III na hlavu II, nepoužije se čl. 3 odst. 2, čl. 4 druhý pododstavec bod 5 a články 6, 11, 22, 23, 24, 25 a 31.

Článek 64

Vstup v platnost a použitelnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 12. července 2007.

2.   Přistoupí-li Bulharsko nebo Rumunsko až po dni použitelnosti uvedeném v odstavci 1, použije se čl. 63 odst. 4 a 5, odchylně od odstavce 1 tohoto článku, ode dne přistoupení.

3.   S výhradou souhlasu dotčených členských států je možno použít čl. 26 odst. 4 před 12. červencem 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 14. června 2006.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda

H. WINKLER


(1)  Úř. věst. C 108, 30.4.2004, s. 58.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 19. listopadu 2003 (Úř. věst. C 87 E, 7.4.2004, s. 281), společný postoj Rady ze dne 24. června 2005 (Úř. věst. C 206 E, 23.8.2005, s. 1) a postoj Evropského parlamentu ze dne 25. října 2005 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku), rozhodnutí Rady ze dne 29. května 2006.

(3)  Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2557/2001 (Úř. věst. L 349, 31.12.2001, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 310, 3.12.1994, s. 70.

(5)  Úř. věst. L 156, 23.6.1999, s. 37.

(6)  Úř. věst. L 39, 16.2.1993, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 39, 16.2.1993, s. 3.

(8)  Úř. věst. L 272, 4.10.1997, s. 45.

(9)  Úř. věst. L 22, 24.1.1997, s. 14.

(10)  Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 416/2005 (Úř. věst. L 66, 12.3.2005, s. 10).

(11)  Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 9.

(12)  Úř. věst. L 257, 10.10.1996, s. 26. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1).

(13)  Úř. věst. L 314, 30.11.2001, s. 1.

(14)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(15)  Úř. věst. L 35, 12.2.1992, s. 24.

(16)  Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20. Směrnice ve znění směrnice 94/31/ES (Úř. věst. L 168, 2.7.1994, s. 28).

(17)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Úř. věst. L 117, 4.5.2005, s. 13).

(18)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 215/2006 (Úř. věst. L 38, 9.2.2006, s. 11).

(19)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.

(20)  Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12.

(21)  Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Rady 2001/573/ES (Úř. věst. L 203, 28.7.2001, s. 18).

(22)  Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 48. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(23)  Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 34.

(24)  Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 91.

(25)  Úř. věst. L 309, 27.11.2001, s. 1. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.


PŘÍLOHA IA

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA IB

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA I C

ZVLÁŠTNÍ POKYNY PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE OZNÁMENÍ A PRŮVODNÍHO DOKLADU


PŘÍLOHA II

INFORMACE A DOKUMENTACE SOUVISEJÍCÍ S OZNÁMENÍM

Část 1   INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT UVEDENY VE FORMULÁŘI OZNÁMENÍ NEBO V JEHO PŘÍLOZE:

1.

Pořadové číslo nebo jiné uznané označení formuláře oznámení a plánovaný celkový počet přeprav.

2.

Název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, registrační číslo a kontaktní osoba oznamovatele.

3.

Pokud oznamovatel není původcem: název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa a kontaktní osoba původce či původců.

4.

Název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa a kontaktní osoba obchodníka či obchodníků nebo zprostředkovatele či zprostředkovatelů, pokud je oznamovatel zmocnil podle čl. 2 bodu 15.

5.

Název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, registrační číslo, kontaktní osoba, použité technologie a případně předchozí souhlas podle článku 14 zařízení k využití nebo odstranění odpadů.

Pokud je odpad určen k předběžnému využití nebo odstranění, uvedou se stejné údaje pro všechna zařízení, ve kterých je navrhováno následné předběžné či jiné než předběžné využití nebo odstranění.

Jestliže je zařízení k využití nebo odstranění odpadů uvedeno v příloze I kategorii 5 směrnice 96/61/ES, je nutno předložit důkaz (např. prohlášení, kterým se osvědčuje jeho existence) o platném povolení vydaném v souladu s články 4 a 5 uvedené směrnice.

6.

Název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, registrační číslo a kontaktní osoba příjemce.

7.

Název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, registrační číslo a kontaktní osoba plánovaného dopravce či dopravců nebo jména jeho/jejich zástupce či zástupců.

8.

Země odeslání a odpovídající příslušný orgán.

9.

Země tranzitu a odpovídající příslušné orgány.

10.

Země určení a její příslušný orgán.

11.

Jednotlivé nebo obecné oznámení. V případě obecného oznámení uveďte dobu platnosti.

12.

Předpokládané datum zahájení přepravy.

13.

Plánovaný způsob dopravy.

14.

Plán přepravy (místo výstupu a místo vstupu pro každou dotčenou zemi, včetně celních úřadů vstupu do Společenství nebo výstupu nebo vývozu ze Společenství) a plánovaná trasa (trasa mezi místy výstupu a vstupu), případně včetně náhradních tras, a to i pro případ nepředvídaných okolností.

15.

Důkaz o registraci dopravce, pokud jde o přepravu odpadů (např. prohlášení, kterým se osvědčuje existence této registrace).

16.

Označení odpadu na odpovídajícím seznamu, zdroj, popis, složení a případné nebezpečné vlastnosti. V případě odpadů pocházejících z různých zdrojů rovněž podrobný soupis odpadů.

17.

Odhadovaná maximální a minimální množství.

18.

Plánovaný druh balení.

19.

Upřesnění způsobů využívání nebo odstraňování odpadů podle příloh IIA a IIB směrnice 2006/12/ES.

20.

Jestliže je odpad určen k využití:

a)

plánovaný způsob odstranění nevyužitelné části po využití;

b)

množství využitého materiálu v poměru k nevyužitelnému odpadu;

c)

odhadovaná hodnota využitého materiálu;

d)

náklady na využití a náklady na odstranění nevyužitelné části.

21.

Důkaz o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám (např. prohlášení, kterým se osvědčuje jeho existence).

22.

Důkaz o smlouvě (nebo prohlášení, kterým se osvědčuje její existence) mezi oznamovatelem a příjemcem o využití nebo odstranění odpadů, která byla uzavřena a je účinná v době oznámení, jak je vyžadováno podle čl. 4 druhého pododstavce bodu 4 a článku 5.

23.

Kopie smlouvy nebo důkaz o smlouvě (nebo prohlášení, kterým se osvědčuje její existence) mezi původcem, novým původcem nebo osobou, která odpad sbírá, a obchodníkem nebo zprostředkovatelem, pokud obchodník nebo zprostředkovatel jedná jako oznamovatel.

24.

Důkaz o finanční záruce nebo odpovídajícím pojištění (nebo pokud to příslušný orgán povolí, důkaz, kterým se osvědčuje jejich existence), které byly uzavřené a jsou účinné v době oznámení nebo, pokud to povolí příslušný orgán, který finanční záruku nebo odpovídající pojištění schvaluje, nejpozději v době zahájení přepravy, jak je vyžadováno podle čl. 4 druhého pododstavce bodu 5 a článku 6.

25.

Potvrzení oznamovatele, že údaje jsou podle jeho vědomí úplné a správné.

26.

Pokud oznamovatel není původcem podle čl. 2 bodu 15 písm. a) bodu i), zajistí, aby formulář oznámení uvedený v příloze IA podepsal, je-li to možné, rovněž původce odpadu nebo jedna z osob uvedených v čl. 2 bodu 15 písm. a) bodu ii) nebo iii).

Část 2   INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT UVEDENY V PRŮVODNÍM DOKLADU NEBO V JEHO PŘÍLOZE:

Uveďte všechny informace uvedené v části 1, aktualizované podle následujících bodů, a jiné stanovené dodatečné informace:

1.

Pořadové číslo a celkový počet přeprav.

2.

Datum zahájení přepravy.

3.

Způsob dopravy.

4.

Název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo a e-mailová adresa dopravce či dopravců.

5.

Plán přepravy (místo výstupu a místo vstupu pro každou dotčenou zemi, včetně celních úřadů vstupu do Společenství nebo výstupu nebo vývozu ze Společenství) a trasa (trasa mezi místy výstupu a vstupu), případně včetně náhradních tras, a to i pro případ nepředvídaných okolností.

6.

Množství.

7.

Druh balení.

8.

Případná zvláštní opatření, která musí dopravce učinit.

9.

Prohlášení oznamovatele, že obdržel veškeré nezbytné souhlasy od příslušných orgánů dotčených zemí. Toto prohlášení musí oznamovatel podepsat.

10.

Příslušné podpisy pro každé předání odpadů.

Část 3   DOPLŇKOVÉ INFORMACE A DOKUMENTACE, KTERÉ MOHOU PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY POŽADOVAT:

1.

Druh a doba platnosti povolení, na základě něhož je zařízení k využití nebo odstranění odpadů provozováno.

2.

Kopie povolení vydaného podle článků 4 a 5 směrnice 96/61/ES.

3.

Informace o opatřeních, která je nutno přijmout k zajištění bezpečnosti dopravy.

4.

Přepravní vzdálenosti mezi oznamovatelem a zařízením, včetně případných náhradních tras, a to i pro případ nepředvídaných okolností, a v případě kombinované dopravy místo, na kterém dojde k překládce.

5.

Informace o nákladech na dopravu mezi oznamovatelem a zařízením.

6.

Kopie registrace dopravce, pokud jde o přepravu odpadů.

7.

Chemická analýza složení odpadů.

8.

Popis procesu vzniku odpadů.

9.

Popis procesu zpracování odpadů v zařízení, které přebírá odpad.

10.

Finanční záruka nebo odpovídající pojištění či jejich kopie.

11.

Informace o výpočtu finanční záruky nebo odpovídajícího pojištění podle čl. 4 druhého pododstavce bodu 5 a článku 6.

12.

Kopie smluv uvedených v části 1 bodech 22 a 23.

13.

Kopie pojistky pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám.

14.

Jiné informace, které souvisí s posouzením oznámení v souladu s tímto nařízením a požadavky vnitrostátních právních předpisů.


PŘÍLOHA III

SEZNAM ODPADŮ, NA KTERÉ SE VZTAHUJÍ OBECNÉ POŽADAVKY NA INFORMACE STANOVENÉ V ČLÁNKU 18

(„ZELENÝ“ SEZNAM ODPADŮ) (1)

Bez ohledu na to, zda jsou odpady zařazeny na tento seznam, nesmí podléhat obecným požadavkům na informace stanoveným v článku 18, pokud jsou tyto odpady znečištěny jinými materiály v míře, která

a)

při zohlednění nebezpečných vlastností uvedených v příloze III směrnice 91/689/EHS zvyšuje rizika spojená s odpady natolik, že je vhodné použít pro ně postup předchozího písemného oznámení a souhlasu, nebo

b)

zabraňuje využít odpad způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Část I

Následující odpady podléhají obecným požadavkům na informace stanoveným v článku 18:

Odpady uvedené v příloze IX Basilejské úmluvy (2).

Pro účely tohoto nařízení se:

a)

jakýmkoli odkazem na seznam A přílohy IX Basilejské úmluvy rozumí odkaz na přílohu IV tohoto nařízení;

b)

v položce B1020 Basilejské úmluvy výrazem „v masivní opracované formě“ rozumí veškeré kovové nedispergovatelné (3) formy v této položce uvedeného odpadu;

c)

část položky B1100 Basilejské úmluvy, která odkazuje na „strusku ze zpracování mědi“ atd., nepoužije a místo toho se použije položka OECD GB040 v části II;

d)

položka B1110 Basilejské úmluvy nepoužije a místo toho se použijí položky OECD GC010 a GC020 v části II;

e)

položka B2050 Basilejské úmluvy nepoužije a místo toho se použije položka OECD GG040 v části II;

f)

odkaz v položce B3010 Basilejské úmluvy na odpad z fluorovaných polymerů považuje za zahrnující polymery a kopolymery fluorovaného etylénu (PTFE).

Část II

Následující odpady rovněž podléhají obecným požadavkům na informace stanoveným v článku 18:

Odpady s obsahem kovů, které vznikají při tavení, vytavování a rafinaci kovů

GB040

7112

262030

262090

Strusky z výroby drahých kovů a mědi pro další rafinaci

Ostatní odpady s obsahem kovů

GC010

 

Elektrická zařízení sestávající pouze z kovů nebo slitin

GC020

 

Elektronický odpad (např. desky s plošnými spoji, elektronické součástky, drát atd.) a zhodnocované elektronické součástky vhodné k opětnému získání drahých a ostatních kovů

GC030

ex ex 890800

Lodě a jiná plovoucí zařízení k demontáži, řádně zbavené veškerého nákladu ostatních materiálů pocházejících z provozu lodí, které by mohly být zařazeny jako nebezpečné látky nebo odpad

GC050

 

Upotřebené katalyzátory z fluidního katalytického krakování (FCC) (např. oxid hlinitý, zeolity)

Odpadní sklo v nedispergovatelné formě

GE020

ex ex 7001

ex ex 701939

Odpady skelných vláken

Keramický odpad v nedispergovatelné formě

GF010

 

Keramické odpady, které byly po formování vypalovány, včetně keramických nádob (před použitím nebo po něm)

Ostatní odpad obsahující hlavně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické látky

GG030

ex ex 2621

Popel a strusky z topenišť uhelných elektráren

GG040

ex ex 2621

Popílek z uhelných elektráren

Odpad z tuhých plastů

GH013

391530

ex ex 390410–40

Polymery vinylchloridu

Odpady vznikající při vydělávání kůží, zpracování kůže a kožešin

GN010

ex ex 050200

Odpad štětin a srsti domácích nebo divokých prasat, jezevčí a jiné srsti k výrobě košťat, kartáčů a štětců

GN020

ex ex 050300

Odpad z koňských žíní, též ve štůčkách s podložkou nebo bez podložky

GN030

ex ex 050590

Odpad z kůže a jiných částí ptáků s peřím nebo prachovým peřím, ptačí pera a části ptačích per (též přistřižené), prachové peří, surové nebo jen čištěné, dezinfikované nebo ošetřené ke skladování


(1)  Tento seznam pochází z rozhodnutí OECD dodatku 3.

(2)  Příloha IX Basilejské úmluvy je uvedena v tomto nařízení v příloze V části 1 seznamu B.

(3)  „Nedispergovatelné“ nezahrnuje odpady ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných předmětů, které obsahují nebezpečné odpadní kapaliny.

PŘÍLOHA IIIA

SMĚSI DVOU A VÍCE ODPADŮ UVEDENÝCH V PŘÍLOZE III A NEZAŘAZENÝCH DO JEDNÉ POLOŽKY PODLE ČL. 3 ODST. 2

PŘÍLOHA IIIB

DALŠÍ ODPADY ZELENÉHO SEZNAMU, U KTERÝCH SE OČEKÁVÁ ZAŘAZENÍ DO PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍLOH BASILEJSKÉ ÚMLUVY NEBO ROZHODNUTÍ OECD PODLE ČL. 58 ODST. 1 PÍSM. B)


PŘÍLOHA IV

SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ PODLÉHAJÍ POSTUPU PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO OZNÁMENÍ A SOUHLASU („ŽLUTÝ“ SEZNAM ODPADŮ) (1)

Část I

Následující odpady podléhají postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu:

Seznamy uvedené v přílohách II a VIII Basilejské úmluvy (2).

Pro účely tohoto nařízení:

a)

odkazem na seznam B přílohy VIII Basilejské úmluvy se rozumí odkaz na přílohu III tohoto nařízení;

b)

v položce A1010 Basilejské úmluvy se výraz „avšak s výjimkou odpadů výslovně uvedených na seznamu B (příloha IX)“ považuje za odkaz na položku B1020 Basilejské úmluvy a na poznámku k položce B1020 v příloze III části I písm. b) tohoto nařízení;

c)

položky A1180 a A2060 Basilejské úmluvy se nepoužijí a místo toho se použijí položky OECD GC010, GC020 a GG040 v příloze III části II;

d)

položka A4050 Basilejské úmluvy zahrnuje upotřebené vyzdívky z tavení hliníku, protože obsahují anorganické kyanidy (Y33). Pokud byly kyanidy rozloženy, zařadí se vyzdívky do části II položky AB120, protože obsahují anorganické sloučeniny fluoru vyjma fluoridu vápenatého (Y32).

Část II

Následující odpady rovněž podléhají postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu:

Odpady s obsahem kovu

AA010

261900

Struska, okuje a jiné odpady z výroby železa a oceli (3)

AA060

262050

Popely a zbytky s obsahem vanadu (3)

AA190

810420ex ex 810430

Odpad hořčíku, který je hořlavý, samozápalný, nebo uvolňuje při styku s vodou hořlavé plyny v nebezpečném množství

Odpady obsahující převážně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické látky

AB030

 

Odpady z povrchové úpravy kovů z nekyanidových technologií

AB070

 

Slévárenský písek

AB120

ex ex 281290ex ex 3824

Anorganické halogenidové sloučeniny jinde neuvedené nebo nezahrnuté

AB130

 

Použité otryskávací materiály

AB150

ex ex 382490

Nečištěný siřičitan vápenatý a síran vápenatý z odsíření spalin (FGD)

Odpady obsahující převážně organické složky, které mohou obsahovat kovy a anorganické látky

AC060

ex ex 381900

Hydraulické kapaliny

AC070

ex ex 381900

Brzdové kapaliny

AC080

ex ex 382000

Nemrznoucí kapaliny

AC150

 

Chlorofluorouhlovodíky

AC160

 

Halony

AC170

ex ex 440310

Odpad z impregnovaného korku a impregnovaného dřeva

AC250

 

Povrchově aktivní látky (surfaktanty)

AC260

ex ex 3101

Prasečí kejda, fekálie

AC270

 

Kaly z čistíren odpadních vod

Odpady, které mohou obsahovat anorganické i organické složky

AD090

ex ex 382490

Odpady z výroby, zpracování a používání reprografických a fotografických chemikálií a materiálů, jinde neuvedené nebo nezahrnuté

AD100

 

Odpady z povrchové úpravy plastů bez použití kyanidů

AD120

ex ex 391400ex ex 3915

Iontoměničové pryskyřice

AD150

 

Přírodní materiály používané jako filtrační média (např. biofiltry)

Odpad obsahující hlavně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické látky

RB020

ex ex 6815

Keramická vlákna s fyzikálně-chemickými vlastnostmi podobnými vlastnostem azbestu


(1)  Tento seznam pochází z rozhodnutí OECD dodatku 4.

(2)  Příloha VIII Basilejské úmluvy je uvedena v tomto nařízení v příloze V části 1 seznamu A.

Příloha II Basilejské úmluvy obsahuje tyto položky: Y46 Odpady shromažďované z domácností, pokud nejsou zařazeny do odpovídající jednotlivé položky v příloze III. Y47 Zbytky vzniklé při spalování odpadů z domácností.

(3)  Tento výčet zahrnuje odpady ve formě popelů, zbytků, strusek, stěrů, okují, prachů, kalů a koláčů, pokud není materiál výslovně uveden jinde.

PŘÍLOHA IVA

ODPADY UVEDENÉ V PŘÍLOZE III, KTERÉ PODLÉHAJÍ POSTUPU PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO OZNÁMENÍ A SOUHLASU (ČL. 3 ODST. 3)


PŘÍLOHA V

ODPADY, JEJICHŽ VÝVOZ JE PODLE ČLÁNKU 36 ZAKÁZÁN

Úvodní poznámky

1.

Tato příloha se použije, aniž jsou dotčeny směrnice 91/689/EHS a 2006/12/ES.

2.

Tato příloha obsahuje tři části, přičemž části 2 a 3 se použijí pouze tehdy, pokud není použitelná část 1. V důsledku toho se pro zjištění, zda je určitý odpad uveden v této příloze, musí nejprve ověřit, zda je odpad uveden v části 1 této přílohy, a pokud není, zda je uveden v části 2, a pokud není, zda je uveden v části 3.

Část 1 je rozdělena do dvou oddílů: seznam A uvádí výčet odpadů, které jsou zařazeny jako nebezpečné podle čl. 1 bodu 1) písm. a) Basilejské úmluvy, a tudíž se na ně vztahuje zákaz vývozu, a seznam B obsahuje výčet odpadů, na které se čl. 1 bod 1) písm. a) Basilejské úmluvy nevztahuje, a proto pro ně zákaz vývozu neplatí.

Pokud je tedy odpad uveden v části 1, je třeba zkontrolovat, zda je uveden v seznamu A nebo B. Pouze pokud se odpad neobjevuje ani na seznamu A, ani na seznamu B části 1, je třeba ověřit, zda je uveden mezi nebezpečnými odpady v části 2 (tj. mezi odpady označenými hvězdičkou) nebo v části 3, a pokud tomu tak je, vztahuje se na něj zákaz vývozu.

3.

Na odpady uvedené v seznamu B části 1 nebo odpady, které patří k nikoliv nebezpečným odpadům uvedeným v části 2 (tj. odpady, které nejsou označeny hvězdičkou), se vztahuje zákaz vývozu, pokud jsou znečištěny jiným materiálem v míře, která

a)

při zohlednění nebezpečných vlastností uvedených v příloze III směrnice 91/689/EHS zvyšuje rizika spojená s odpady natolik, že je vhodné použít pro ně postup předchozího písemného oznámení a souhlasu, nebo

b)

zabraňuje využít odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Část 1 (1)

Seznam A (příloha VIII Basilejské úmluvy)

A1   ODPADY KOVŮ A ODPADY OBSAHUJÍCÍ KOVY

A1010

Odpady kovů a odpady slitin s kterýmkoliv z následujících prvků:

antimon

arsen

berylium

kadmium

olovo

rtuť

selen

tellur

thalium,

avšak s výjimkou těchto odpadů výslovně uvedených na seznamu B.

A1020

Odpady obsahující jako složky nebo kontaminované kteroukoliv z následujících položek, vyjma odpady kovů v masivní formě:

antimon, sloučeniny antimonu

berylium, sloučeniny berylia

kadmium, sloučeniny kadmia

olovo, sloučeniny olova

selen, sloučeniny selenu

tellur, sloučeniny telluru

A1030

Odpady obsahující jako složky nebo kontaminované kteroukoliv z následujících položek:

arsen, sloučeniny arsenu

rtuť, sloučeniny rtuti

thalium, sloučeniny thalia

A1040

Odpady obsahující jako složky některé z následujících položek:

karbonyly kovů

sloučeniny chromu s oxidačním číslem VI

A1050

Galvanické kaly

A1060

Odpadní lázně z moření kovů

A1070

Zůstatky z loužení při zpracování zinku, prach a kaly jako jarosit, hematit atd.

A1080

Odpadní zůstatky zinku neuvedené na seznamu B obsahující olovo a kadmium v koncentracích dostatečných k tomu, aby vykazovaly vlastnosti uvedené v příloze III

A1090

Popel ze spalování izolovaných měděných drátů

A1100

Prach a zůstatky ze systémů čištění plynů z tavíren mědi

A1110

Upotřebené elektrolytické roztoky z elektrolytické rafinace a elektrolytického získávání mědi

A1120

Odpadní kaly ze systémů čištění elektrolytů při elektrolytické rafinaci a elektrolytickém získávání mědi s výjimkou anodových kalů

A1130

Upotřebené leptací roztoky obsahující rozpuštěnou měď

A1140

Odpadní katalyzátory obsahující chlorid měďnatý a kyanid mědi

A1150

Popel ze spalování desek s plošnými spoji obsahující drahé kovy, neuvedený na seznamu B (2)

A1160

Odpadní olověné akumulátory, celé nebo drcené

A1170

Netříděné odpadní baterie s výjimkou směsí obsahujících pouze baterie uvedené na seznamu B. Odpadní baterie neuvedené v seznamu B obsahující složky z přílohy I v míře, která je činí nebezpečnými

A1180

Odpadní elektrická a elektronická zařízení (3) obsahující složky jako akumulátory a baterie uvedené v seznamu A, rtuťové spínače, sklo z obrazovek, ostatní aktivované sklo a PCB kondenzátory, nebo znečištěné složkami z přílohy I (např. kadmium, rtuť, olovo, polychlorované bifenyly) v takové míře, že vykazují některou z vlastností uvedených v příloze III (viz obdobnou položku na seznamu B, B1110) (4)

A1190

Odpadní kovové kabely kryté nebo izolované plasty, které obsahují kamenouhelný dehet, PCB (5), olovo, kadmium, další organohalogeny nebo jiné složky uvedené v příloze I v rozsahu, který odpovídá popisu v příloze III, nebo které jsou těmito látkami kontaminovány

A2   ODPADY OBSAHUJÍCÍ PŘEVÁŽNĚ ANORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ORGANICKÉ LÁTKY

A2010

Odpad skla z obrazovek a jiných aktivovaných skel

A2020

Odpadní anorganické sloučeniny fluoru v kapalné formě nebo jako kal, s výjimkou těchto odpadů dovedených na seznamu B

A2030

Odpadní katalyzátory s výjimkou těchto odpadů uvedených na seznamu B

A2040

Odpadní sádra vznikající v procesech chemického průmyslu, pokud obsahuje složky uvedené v příloze I v míře, při které se projevují nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze III (viz obdobnou položku na seznamu B, B2080)

A2050

Odpadní azbest (prach a vlákna)

A2060

Popílek z uhelných elektráren obsahující látky z přílohy I v koncentracích dostačujících, aby vykazovaly projevy vlastností uvedených v příloze III (viz obdobnou položku v seznamu B, B2050)

A3   ODPAD OBSAHUJÍCÍ PŘEVÁŽNĚ ORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ANORGANICKÉ LÁTKY

A3010

Odpad z výroby nebo zpracování ropného koksu a asfaltu

A3020

Odpadní minerální oleje nevhodné pro použití k původně zamýšlenému účelu

A3030

Odpady, které obsahují, sestávají nebo jsou kontaminovány kaly s obsahem sloučenin olova použitých jako antidetonátor

A3040

Odpadní teplonosné kapaliny

A3050

Odpad z výroby, přípravy a používání pryskyřic, latexu, změkčovadel, klihů a lepidel, s výjimkou těchto odpadů uvedených na seznamu B (viz obdobnou položku v seznamu B, B4020)

A3060

Odpadní nitrocelulóza

A3070

Odpadní fenoly a sloučeniny fenolů, včetně chlorovaných fenolů, v kapalné formě nebo jako kaly

A3080

Odpadní ethery, s výjimkou etherů uvedených na seznamu B

A3090

Odpadní prach, popel, kaly a moučky ze zpracování kůže obsahující sloučeniny chromu s oxidačním číslem VI nebo biocidy (viz obdobnou položku v seznamu B, B3100)

A3100

Odřezky a jiné odpady kůží (usní) nebo kompozitních usní, nepoužitelné k výrobě koženého zboží, obsahující sloučeniny chromu s oxidačním číslem VI nebo biocidy (viz obdobnou položku v seznamu B, B3090)

A3110

Odpady ze zpracování kožišin obsahující sloučeniny chromu s oxidačním číslem VI, biocidy nebo infekční látky (viz obdobnou položku v seznamu B, B3110)

A3120

Lehká frakce z drcení

A3130

Odpadní organické sloučeniny fosforu

A3140

Odpadní nehalogenovaná organická rozpouštědla, s výjimkou těchto odpadů uvedených na seznamu B

A3150

Odpadní halogenovaná organická rozpouštědla

A3160

Odpad halogenovaných nebo nehalogenových bezvodých destilačních zbytků vznikajících při regeneraci organických rozpouštědel

A3170

Odpad z výroby alifatických halogenovaných uhlovodíků (jako chlormethan, dichlorethan, vinylchlorid, vinylidenchlorid, allylchlorid a epichlorhydrin)

A3180

Odpady, látky a předměty obsahující, sestávající, nebo znečištěné polychlorovanými bifenyly (PCB), polychlorovanými terfenyly (PCT), polychlorovanými naftaleny (PCN) nebo polybromovanými bifenyly (PBB) nebo kterýmikoliv jinými polybromovanými analogickými sloučeninami, v koncentraci 50 mg/kg nebo vyšší (6)

A3190

Odpadní dehty (s výjimkou asfaltocementu) z rafinace, destilace nebo pyrolytického zpracování organických materiálů

A3200

Asfaltové materiály (asfaltový odpad) z výstavby a údržby silnic s obsahem dehtu (viz obdobnou položku v seznamu B, B2130)

A4   ODPADY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT ANORGANICKÉ NEBO ORGANICKÉ SLOŽKY

A4010

Odpad z výroby, přípravy a používání farmaceutických výrobků s výjimkou těchto odpadů uvedených na seznamu B

A4020

Klinické a obdobné odpady, tj. odpady pocházející z lékařské, ošetřovatelské, zubní, veterinární nebo podobné praxe a odpady vznikající v nemocnicích a jiných zařízeních během vyšetření nebo léčby pacientů nebo při výzkumných projektech

A4030

Odpady z výroby, přípravy a používání biocidů a prostředků na ochranu rostlin, včetně odpadních pesticidů a herbicidů s neodpovídající jakostí, prošlých (7) nebo nevhodných pro použití k původně zamýšlenému účelu

A4040

Odpady z výroby, přípravy a používání chemických látek ke konzervaci dřeva (8)

A4050

Odpady, které obsahují, sestávají nebo jsou kontaminovány kteroukoliv z následujících položek:

anorganické kyanidy, s výjimkou zbytků obsahujících drahé kovy v pevné formě se stopami anorganických kyanidů

organické kyanidy

A4060

Odpadní směsi olej/voda, uhlovodíky/voda, emulze

A4070

Odpady z výroby, přípravy a používání tiskařských barev, pigmentů, nátěrových barev a laků s výjimkou těchto odpadů uvedených na seznamu B (viz obdobnou položku v seznamu B, B4010)

A4080

Odpady výbušné povahy (ale s výjimkou odpadů uvedených na seznamu B)

A4090

Odpadní roztoky kyselin nebo zásad jiné nežli ty, které jsou uvedeny v odpovídající položce seznamu B (viz obdobnou položku v seznamu B, B2120)

A4100

Odpady z průmyslových zařízení pro kontrolu znečištění při čištění odpadních plynů z průmyslu, avšak s výjimkou těchto odpadů uvedených v seznamu B

A4110

Odpady obsahující, sestávající nebo kontaminované kteroukoliv z následující položek:

jakýkoliv kongener polychlorovaných dibenzofuranů

jakýkoliv kongener polychlorovaných dibenzodioxinů

A4120

Odpady obsahující, sestávající nebo kontaminované peroxidy

A4130

Odpadní obaly a nádoby obsahující látky z přílohy I v koncentracích dostačujících k projevu nebezpečných vlastností uvedených v příloze III

A4140

Odpady sestávající nebo obsahující chemické látky s neodpovídající jakostí nebo prošlé (9), odpovídající kategoriím v příloze I a projevující nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze III

A4150

Odpadní chemické látky z výzkumných a vývojových nebo výukových činností, které nebyly identifikovány nebo jsou nové a jejichž účinky na lidské zdraví a/nebo životní prostředí nejsou známy

A4160

Upotřebené aktivní uhlí neuvedené na seznamu B (viz obdobnou položku v seznamu B, B2060)

Seznam B (příloha IX Basilejské úmluvy)

B1   ODPADY KOVŮ A ODPADY OBSAHUJÍCÍ KOVY

B1010

Kovy a kovové slitiny v kovové, nedispergovatelné formě:

drahé kovy (zlato, stříbro, kovy platinové skupiny, avšak s výjimkou rtuti)

odpad železa a oceli

odpad mědi

odpad niklu

odpad hliníku

odpad zinku

odpad cínu

odpad wolframu

odpad molybdenu

odpad tantalu

odpad hořčíku

odpad kobaltu

odpad vizmutu

odpad titanu

odpad ze zirkonia

odpad manganu

odpad germania

odpad vanadu

odpad hafnia, india, niobu, rhenia a galia

odpad thoria

odpad kovů vzácných zemin

odpad chromu

B1020

Čistý, nekontaminovaný kovový odpad kovů, včetně slitin, v masivní opracované formě (plechy, desky, nosníky, tyče, atd.):

odpad antimonu

odpad berylia

odpad kadmia

odpad olova (s výjimkou olověných akumulátorů)

odpad selenu

odpad telluru

B1030

Zbytky obsahující kovy tavitelné při vysoké teplotě

B1031

Odpady molybdenu, wolframu, titanu, tantalu, niobu a rhenia a jejich slitin v kovové dispergovatelné formě (kovový prášek), s výjimkou odpadů uvedených v seznamu A pod položkou A1050, Galvanické kaly

B1040

Odpadní zařízení pro výrobu elektrické energie, nekontaminovaná mazacími oleji, PCB nebo PCT v množství, které by je činilo nebezpečnými

B1050

Směs neželezných kovů, odpady těžké frakce neobsahující materiály uvedené v příloze I v koncentracích dostatečných k projevu nebezpečných vlastností uvedených v příloze III (10)

B1060

Odpad selenu a telluru v elementární kovové formě, včetně prášku

B1070

Odpady mědi a slitin mědi v dispergovatelné formě, pokud neobsahují složky uvedené v příloze I v takové míře, že by vykazovaly vlastnosti uvedené v příloze III

B1080

Zinkový popel a zbytky včetně zbytků slitin zinku v dispergovatelné formě, pokud neobsahují složky uvedené v příloze I v takových koncentracích, že by projevovaly vlastnosti uvedené v příloze III nebo že by vykazovaly nebezpečnou vlastnost H4.3 (11)

B1090

Upotřebené baterie vyhovující normě, s výjimkou baterií obsahujících olovo, kadmium nebo rtuť

B1100

Odpady, které obsahují kovy a vznikají při lití, tavení a rafinaci kovů:

tvrdý zinek

strusky a stěry s obsahem zinku:

zinková struska z povrchu lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 90 % Zn)

zinková struska ze dna lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 92 % Zn)

zinková struska z lití pod tlakem (> 85 % Zn)

zinková struska z procesu žárového pozinkování ponorem, přetržitý proces, v deskách (> 92 % Zn)

zinkové stěry

hliníkové stěry, s výjimkou solné strusky

strusky ze zpracování mědi k dalšímu zpracování nebo rafinaci neobsahující arsen, olovo nebo kadmium v míře, ve které vykazují nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze III

odpad ze žáruvzdorných vyzdívek, včetně tavicích kotlíků z tavení mědi

struska ze zpracování drahých kovů k další rafinaci

cínové strusky obsahující tantal s méně než 0,5 % cínu

B1110

Elektrická a elektronická zařízení:

elektronická zařízení sestávající pouze z kovů nebo slitin

odpadní elektrická a elektronická zařízení (12) (včetně desek s plošnými spoji) neobsahující složky, jako např. akumulátory a baterie uvedené na seznamu A, rtuťové spínače, sklo z obrazovek a ostatní aktivované sklo a PCB-kondenzátory, nebo které nejsou kontaminovány složkami z přílohy I (např. kadmium, rtuť, olovo, PCB), nebo ze kterých byly tyto složky odstraněny do té míry, že neprojevují žádnou z vlastností uvedených v příloze III (viz obdobnou položku v seznamu A, A1180)

elektrická a elektronická zařízení (včetně desek s plošnými spoji, elektronických součástek a drátů) určená pro přímé opětovné použití (13), nikoliv k recyklaci nebo k odstranění (14)

B1115

Odpadní kovové kabely kryté nebo izolované plasty, které nejsou uvedené v položce A1190 seznamu A, vyjma kabelů určených pro účely uvedené v příloze IVA nebo pro jiný způsob jejich odstranění, při němž v některé z fází dochází k nekontrolovaným termálním procesům, jako je např. otevřené hoření

B1120

Upotřebené katalyzátory, s výjimkou kapalin používaných jako katalyzátory, obsahující některé z těchto kovů:

Přechodné kovy, s výjimkou odpadních katalyzátorů (upotřebené katalyzátory, upotřebené kapaliny používané jako katalyzátory nebo jiné katalyzátory) uvedených na seznamu A

skandium

vanad

mangan

kobalt

měď

ytrium

niob

hafnium

wolfram

titan

chrom

železo

nikl

zinek

zirkonium

molybden

tantal

rhenium

Lanthanoidy (kovy vzácných zemin):

lanthan

praseodym

samarium

gadolinium

dysprosium

erbium

yterbium

cer

neodym

europium

terbium

holmium

thulium

lutecium

B1130

Čištěné upotřebené katalyzátory s obsahem drahých kovů

B1140

Pevné zbytky drahých kovů obsahující stopy anorganických kyanidů

B1150

Odpady drahých kovů a slitin (zlato, stříbro, skupina platinových kovů, avšak nikoliv rtuť) v dispergovatelné, nikoliv kapalné formě, s přiměřeným obalem a označením

B1160

Popel ze spalování desek s plošnými spoji obsahující drahé kovy (viz obdobnou položku v seznamu A, A1150)

B1170

Popel ze spalování fotografických filmů obsahující drahé kovy

B1180

Odpadní fotografické filmy obsahující halogenidy stříbra a kovové stříbro

B1190

Odpadní fotografický papír obsahující halogenidy stříbra a kovové stříbro

B1200

Granulovaná struska z výroby železa a oceli

B1210

Struska z výroby železa a oceli, včetně strusek, které slouží jako zdroj TiO2 a vanadu

B1220

Chemicky stabilizované strusky z výroby zinku, s vysokým obsahem železa (přes 20 %), upravené podle průmyslových norem (např. DIN 4301), k použití hlavně pro stavební účely

B1230

Válcovenské okuje z výroby železa a oceli

B1240

Okuje oxidů mědi

B1250

Vozidla s ukončenou životností neobsahující kapaliny ani jiné nebezpečné součásti

B2   ODPAD OBSAHUJÍCÍ PŘEVÁŽNĚ ANORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ORGANICKÉ LÁTKY

B2010

Odpad z hornictví, v nedispergovatelné formě:

odpady z přírodního grafitu

odpady z břidlice, též hrubě osekané, rozřezané nebo jinak rozčleněné

slídový odpad

odpad z leucitu, nefelinu a nefelinického syenitu

odpad živce

odpad kazivce

odpad oxidu křemičitého, v pevné formě, s výjimkou těchto odpadů používaných ve slévárenství

B2020

Odpadní sklo v nedispergovatelné formě:

úlomky skla a jiné odpady a střepy skla, s výjimkou skla z obrazovek a jiného aktivovaného skla

B2030

Keramické odpady v nedispergovatelné formě:

odpady a úlomky z cermetů (kompozity keramiky a kovů)

keramická vlákna jinde neuvedená nebo nezahrnutá

B2040

Ostatní odpady obsahující převážně anorganické složky:

částečně čištěný síran vápenatý z odsiřování spalin

odpady sádrové omítky vzniklé při demolici budov

chemicky stabilizované strusky z výroby mědi s vysokým obsahem železa (nad 20 %), upravené podle průmyslových norem (např. DIN 4301 a DIN 8201), k použití pro stavební účely a jako brusný prostředek

síra v pevném stavu

uhličitan vápenatý z výroby kyanamidu vápenatého (s hodnotou pH menší než 9)

chloridy sodný, draselný a vápenatý

karborundum (karbid křemíku)

úlomky betonu

odpad skla obsahujícího lithium-tantal a lithium-niob

B2050

Popílek z uhelných elektráren neuvedený v seznamu A (viz obdobnou položku v seznamu A, A2060)

B2060

Upotřebené aktivní uhlí, které neobsahuje složky uvedené v příloze I v takové míře, aby vykazovaly vlastnosti uvedené v příloze III, například uhlí vznikající při úpravě pitné vody, v postupech potravinářského průmyslu a při výrobě vitaminů (viz obdobnou položku v seznamu A, A4160)

B2070

Kaly fluoridu vápenatého

B2080

Odpad sádry vzniklé při procesech chemického průmyslu, neuvedený na seznamu A (viz obdobnou položku v seznamu A, A2040)

B2090

Upotřebené anody z výroby oceli nebo hliníku sestávající z ropného koksu nebo asfaltu a čištěné podle běžných průmyslových norem (s výjimkou anod z elektrolýzy alkalických chloridů a metalurgického průmyslu)

B2100

Odpadní hydráty hliníku, odpadní oxid hlinitý a zbytky z produkce oxidu hlinitého, s výjimkou materiálů používaných pro čištění plynů, flokulační nebo filtrační postupy

B2110

Zbytky bauxitu („červený kal“) (pH upravené na hodnotu nižší než 11,5)

B2120

Odpadní roztoky kyselin nebo zásad s hodnotou pH vyšší než 2 a nižší než 11,5, které nejsou žíravé nebo jinak nebezpečné (viz obdobnou položku v seznamu A, A4090)

B2130

Asfaltové materiály (asfaltový odpad) z výstavby a údržby silnic neobsahující dehty (15) (viz obdobnou položku v seznamu A, A3200)

B3   ODPAD OBSAHUJÍCÍ PŘEVÁŽNĚ ORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ANORGANICKÉ LÁTKY

B3010

Odpady pevných plastů:

Následující plasty nebo smíšené plastové materiály, pokud nejsou smíšeny s jiným odpadem a jsou připravené podle normy:

odpady plastů z nehalogenovaných polymerů a kopolymerů, včetně (16):

ethylenu

styrenu

polypropylenu

polyethylentereftalátu

akrylonitrilu

butadienu

polyacetalů

polyamidů

polybutylentereftalátu

polykarbonátů

polyetherů

polyfenylensulfidů

akrylových polymerů

alkanů C10–C13 (změkčovadla)

polyurethanu (neobsahujícího chlorofluorouhlovodíky)

polysiloxanů

polymethylmethakrylátu

polyvinylalkoholu

polyvinylbutyralu

polyvinylacetátu

Odpady tvrzených pryskyřic nebo výrobky z jejich kondenzace, včetně následujících:

močovinoformaldehydové pryskyřice

fenolformaldehydové pryskyřice

melaminoformaldehydové pryskyřice

epoxidové pryskyřice

alkydové pryskyřice

polyamidy

Následující odpady fluorovaných polymerů (17):

perfluorethylen/propylen (FEP)

perfluoralkoxyalkan

tetrafluorethylen/perfluorvinylether (PFA)

tetrafluorethylen/perfluormethylvinylether (MFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidenefluorid (PVDF)

B3020

Odpad z papíru, lepenky a výrobků z papíru

Následující materiály, pokud nejsou smíšeny s nebezpečnými odpady:

Odpad a výmět:

neběleného sulfátového (kraftového) papíru nebo lepenky nebo vlnitého papíru nebo vlnité lepenky

jiného papíru nebo lepenky, vyrobeného hlavně z bělené buničiny, nebarvené ve hmotě

papíru nebo lepenky, vyrobených zejména z mechanické vlákniny (např. noviny, časopisy a podobné tiskoviny)

jiný, včetně:

1.

laminované lepenky

2.

netříděného odpadu a výmětu

B3030

Textilní odpady

Následující materiály, za předpokladu, že nejsou smíšeny s jinými odpady a jsou připraveny podle normy:

odpad hedvábí (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, odpadu příze a trhaniny)

nemykaný nebo nečesaný

jiný

odpad vlny nebo jemné nebo hrubé zvířecí srsti, včetně odpadu příze, ale s výjimkou trhaniny

výčesky z vlny nebo jemné zvířecí srsti

jiný odpad vlny nebo jemné zvířecí srsti

odpad hrubé zvířecí srsti

odpad bavlny (včetně odpadu příze a trhaniny)

odpad příze (včetně odpadních vláken)

trhanina

jiný

koudel a odpad lnu

koudel a odpad (včetně odpadu příze a trhaniny) konopí (Cannabis sativa L.)

koudel a odpad (včetně odpadu příze a trhaniny) juty a jiných textilních lýkových vláken (s výjimkou lnu, konopí a ramie)

koudel a odpad (včetně odpadu příze a trhaniny) sisalu a jiných textilních vláken rodu Agave

koudel, výčesky a odpad (včetně odpadu příze a trhaniny) z kokosu

koudel, výčesky a odpad (včetně odpadu příze a trhaniny) abaky (Manilské konopí nebo Musa textilis Nee)

koudel, výčesky a odpad (včetně odpadu příze a trhaniny) z ramie a jiných textilních rostlinných vláken jinde neuvedených nebo nezahrnutých

odpad chemických vláken (včetně výčesků, odpadu příze a trhaniny)

syntetických vláken

umělých vláken

obnošené oděvy a jiné opotřebované textilní výrobky

použité hadry, odpady z motouzů, šňůr, provazů nebo lan a opotřebované výrobky z motouzů, provazů nebo lan z textilních materiálů

tříděné

jiné

B3035

Odpady textilních podlahových krytin, koberců

B3040

Odpady pryže

Následující materiály, za předpokladu, že nejsou smíšeny s jinými odpady:

odpad a úlomky z tvrdé pryže (např. ebonit)

jiné odpady pryže (s výjimkou odpadů uvedených jinde)

B3050

Odpad z neimpregnovaného korku a dřeva:

odpad dřeva, neupravený nebo upravený do polen, briket, pelet nebo podobných forem

odpad korku, drcený, granulovaný nebo mletý korek

B3060

Odpady vznikající v zemědělsko-potravinářském průmyslu, pokud nejsou infekční:

vinné kaly

sušený a sterilizovaný rostlinný odpad, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, též ve tvaru pelet, používané pro výživu zvířat, jinde neuvedené ani nezahrnuté

degras; zbytky ze zpracování tuků nebo živočišných a rostlinných vosků

odpad z kostí a rohů, neopracované, zbavené tuku, jednoduše upravené (avšak nepřiříznuté do tvaru), ošetřené kyselinou nebo zbavené želatiny

odpad z ryb

kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady

ostatní odpady ze zemědělsko-potravinářského průmyslu s výjimkou vedlejších produktů, které splňují vnitrostátní a mezinárodní požadavky a normy pro spotřebu lidí nebo zvířat

B3065

Odpadní jedlé tuky a oleje živočišného nebo rostlinného původu (např. fritovací oleje), pokud nevykazují vlastnosti uvedené v příloze III

B3070

Následující odpady:

odpad vlasů

odpadní sláma

deaktivované mycelium z výroby penicilinu používané jako krmivo

B3080

Odpadní úlomky a odřezky pryže

B3090

Odřezky a jiné odpady kůží (usní) nebo kompozitních usní, nepoužitelné k výrobě koženého zboží, s výjimkou kožedělných kalů, neobsahující sloučeniny chromu s oxidačním číslem VI a biocidy (viz obdobnou položku v seznamu A, A3100)

B3100

Prach, popel, kaly nebo moučky ze zpracování kůže neobsahující sloučeniny chromu s oxidačním číslem VI nebo biocidy (viz obdobnou položku v seznamu A, A3090)

B3110

Odpady ze zpracování kožešin neobsahující sloučeniny chromu s oxidačním číslem VI, biocidy nebo infekční látky (viz obdobnou položku v seznamu A, A3110)

B3120

Odpady sestávající z potravinářských barviv

B3130

Odpadní polyethery a odpadní monomery etherů, které nejsou nebezpečné a netvoří peroxidy

B3140

Použité pneumatiky, s výjimkou těch, které jsou určeny pro postupy uvedené v příloze IVA

B4   ODPADY, KTERÝ MOHOU OBSAHOVAT ANORGANICKÉ I ORGANICKÉ SLOŽKY

B4010

Odpady sestávající hlavně z vodových/latexových barev, inkoustů a tvrzených laků neobsahující organická rozpouštědla, těžké kovy nebo biocidy v míře, která by je činila nebezpečnými (viz obdobnou položku v seznamu A, A4070)

B4020

Odpady z výroby, přípravy a používání pryskyřic, latexu, změkčovadel, a klihů/lepidel, neuvedených na seznamu A, zbavených rozpouštědel a jiných kontaminantů do té míry, že nevykazují vlastnosti uvedené v příloze III, např. výrobků rozpustných ve vodě nebo lepidel na bázi kaseinu, škrobu, dextrinu, etherů celulózy, polyvinylalkoholů (viz obdobnou položku v seznamu A, A3050)

B4030

Upotřebené fotografické přístroje na jedno použití s bateriemi, nezařazené do seznamu A

Část 2

Odpady uvedené v příloze rozhodnutí 2000/532/ES (18)

01   ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE

01 01

Odpady z těžby nerostů

01 01 01

Odpady z těžby rudných nerostů

01 01 02

Odpady z těžby nerudných nerostů

01 03

Odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů

01 03 04*

Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky

01 03 05*

Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky

01 03 06

Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05

01 03 07*

Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky

01 03 08

Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07

01 03 09

Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem01 03 07

01 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

01 04

Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů

01 04 07*

Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky

01 04 08

Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07

01 04 09

Odpadní písek a jíl

01 04 10

Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07

01 04 11

Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07

01 04 12

Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11

01 04 13

Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07

01 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

01 05

Vrtné kaly a jiné vrtné odpady

01 05 04

Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu

01 05 05*

Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky

01 05 06*

Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky

01 05 07

Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06

01 05 08

Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06

01 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

02   ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN

02 01

Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti a rybářství

02 01 01

Kaly z praní a z čištění

02 01 02

Odpad živočišných tkání

02 01 03

Odpad rostlinných pletiv

02 01 04

Odpadní plasty (kromě obalů)

02 01 06

Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku

02 01 07

Odpady z lesnictví

02 01 08*

Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky

02 01 09

Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08

02 01 10

Kovové odpady

02 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 02

Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu

02 02 01

Kaly z praní a z čištění

02 02 02

Odpad živočišných tkání

02 02 03

Odpady jinak blíže neurčené

02 02 04

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 02 99

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 03

Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu, z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy

02 03 01

Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace

02 03 02

Odpady konzervačních činidel

02 03 03

Odpady z extrakce rozpouštědly

02 03 04

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 03 05

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 04

Odpady z výroby cukru

02 04 01

Zemina z čištění a praní řepy

02 04 02

Odpad uhličitanu vápenatého

02 04 03

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 05

Odpady z mlékárenského průmyslu

02 05 01

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 05 02

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 06

Odpady z pekáren a výroby cukrovinek

02 06 01

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 06 02

Odpady konzervačních činidel

02 06 03

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 07

Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)

02 07 01

Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin

02 07 02

Odpady z destilace lihovin

02 07 03

Odpady z chemického zpracování

02 07 04

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 07 05

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

03   ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY

03 01

Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku

03 01 01

Odpadní kůra a korek

03 01 04*

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky

03 01 05

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04

03 01 99

Odpady z impregnace dřeva

03 02

Odpady jinak blíže neurčené

03 02 01*

Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva

03 02 02*

Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva

03 02 03*

Organokovová činidla k impregnaci dřeva

03 02 04*

Anorganická činidla k impregnaci dřeva

03 02 05*

Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky

03 02 99

Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená

03 03

Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky

03 03 01

Odpadní kůra a dřevo

03 03 02

Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu)

03 03 05

Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru

03 03 07

Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky

03 03 08

Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci

03 03 09

Odpadní kaustifikační kal

03 03 10

Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění

03 03 11

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10

03 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

04   ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU

04 01

Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu

04 01 01

Odpadní klihovka a štípenka

04 01 02

Odpad z loužení

04 01 03*

Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze

04 01 04

Činící břečka obsahující chrom

04 01 05

Činící břečka neobsahující chrom

04 01 06

Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

04 01 07

Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

04 01 08

Odpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom

04 01 09

Odpady z úpravy a apretace

04 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

04 02

Odpady z textilního průmyslu

04 02 09

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)

04 02 10

Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)

04 02 14*

Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědla

04 02 15

Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14

04 02 16*

Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky

04 02 17

Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16

04 02 19*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

04 02 20

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19

04 02 21

Odpady z nezpracovaných textilních vláken

04 02 22

Odpady ze zpracovaných textilních vláken

04 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

05   ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ

05 01

Odpady ze zpracování ropy

05 01 02*

Kaly z odsolovacích zařízení

05 01 03*

Kaly ze dna nádrží na ropné látky

05 01 04*

Kyselé alkylové kaly

05 01 05*

Uniklé (rozlité) ropné látky

05 01 06*

Ropné kaly z údržby zařízení

05 01 07*

Kyselé dehty

05 01 08*

Jiné dehty

05 01 09*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

05 01 10

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 01 09

05 01 11*

Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad

05 01 12*

Ropa obsahující kyseliny

05 01 13

Kaly z napájecí vody pro kotle

05 01 14

Odpad z chladicích kolon

05 01 15*

Upotřebené filtrační hlinky

05 01 16

Odpady obsahující síru z odsiřování ropy

05 01 17

Asfalt

05 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

05 06

Odpady z pyrolytického zpracování uhlí

05 06 01*

Kyselé dehty

05 06 03*

Jiné dehty

05 06 04

Odpad z chladicích kolon

05 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

05 07

Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu

05 07 01*

Odpady obsahující rtuť

05 07 02

Odpady obsahující síru

05 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

06   ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ KYSELIN

06 01

Odpady z anorganických chemických procesů

06 01 01*

Kyselina sírová a kyselina siřičitá

06 01 02*

Kyselina chlorovodíková

06 01 03*

Kyselina fluorovodíková

06 01 04*

Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá

06 01 05*

Kyselina dusičná a kyselina dusitá

06 01 06*

Jiné kyseliny

06 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 02

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií

06 02 01*

Hydroxid vápenatý

06 02 03*

Hydroxid amonný

06 02 04*

Hydroxid sodný a hydroxid draselný

06 02 05*

Jiné alkálie

06 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 03

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů

06 03 11*

Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy

06 03 13*

Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy

06 03 14

Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13

06 03 15*

Oxidy kovů obsahující těžké kovy

06 03 16

Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15

06 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 04

Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03

06 04 03*

Odpady obsahující arsen

06 04 04*

Odpady obsahující rtuť

06 04 05*

Odpady obsahující jiné těžké kovy

06 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 05

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

06 05 02*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

06 05 03

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02

06 06

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů

06 06 02*

Odpady obsahující nebezpečné sulfidy

06 06 03

Odpady obsahující jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02

06 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 07

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání halogenů a z chemických procesů zpracování halogenů

06 07 01*

Odpady obsahující azbest z elektrolýzy

06 07 02*

Aktivní uhlí z výroby chlóru

06 07 03*

Kaly síranu barnatého obsahující rtuť

06 07 04*

Roztoky a kyseliny

06 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 08

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání křemíku a jeho derivátů

06 08 02*

Odpady obsahující nebezpečné chlorsilany

06 08 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 09

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sloučenin fosforu a z chemických procesů zpracování fosforu

06 09 02

Struska obsahující fosfor

06 09 03*

Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebo znečištěné nebezpečnými látkami

06 09 04

Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem 06 09 03

06 09 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 10

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání dusíkatých sloučenin z chemických procesů zpracování dusíku a z výroby hnojiv

06 10 02*

Odpady obsahující nebezpečné látky

06 10 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 11

Odpady z výroby anorganických pigmentů a kalidel

06 11 01

Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého

06 11 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 13

Odpady z jiných anorganických chemických procesů

06 13 01*

Anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy

06 13 02*

Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02)

06 13 03

Saze průmyslově vyráběné

06 13 04*

Odpady ze zpracování azbestu

06 13 05*

Odpadní saze ze spalování

06 13 99

Odpady jinak blíže neurčené

07   ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVANÍ ZÁKLADNÍCH ORGANICKÝCH SLOUČENIN

07 01