EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0121

Дванадесета Директива на Комисията от 20 февруари 1990 година относно адаптиране към постиженията на техническия прогрес на приложения II, III, IV, V и VI към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки свързани с козметичните продукти

OJ L 71, 17.3.1990, p. 40–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 019 P. 149 - 151
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 019 P. 149 - 151
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 119 - 121
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 119 - 121
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 119 - 121
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 119 - 121
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 119 - 121
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 119 - 121
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 119 - 121
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 119 - 121
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 119 - 121
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 009 P. 235 - 237
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 009 P. 235 - 237
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 016 P. 47 - 49

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/121/oj

13/ 09

BG

Официален вестник на Европейския съюз

235


31990L0121


L 071/40

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДВАНАДЕСЕТА ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА

от 20 февруари 1990 година

относно адаптиране към постиженията на техническия прогрес на приложения II, III, IV, V и VI към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметичните продукти

(90/121/ЕИО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Директива 76/768/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки свързани с козметичните продукти (1), последно изменена с Директива 89/679/ЕИО (2), и по-специално член 8, параграф 2 от нея,

като има предвид, че въз основа на наличната информация някои временно разрешени багрила, вещества и консерванти могат да бъдат окончателно разрешени, а други трябва да бъдат окончателно забранени или да бъдат разрешени за употреба през определен бъдещ период;

като има предвид, че с цел да се опази публичното здраве следва да се забрани употребата на някои багрила, на 11-алфа-хидроксипрен-4-ене-3,20-дион и неговите естери, хормони, цирконий с изключение на някои комплекси, тиротрицин, антиандрогени със стероидна структура, ацетонитрил и тетрахидрозолин;

като има предвид, че въз основа на най-новите постижения на науката и техниката употребата на оловен ацетат като средство за боядисване на косата в козметични продукти може да бъде разрешена, при условие че се спазват дадени предупреждения, които се поставят на етикета с цел опазване на публичното здраве;

като има предвид, че трябва да бъде разрешена употребата на багрило CI 17 200;

като има предвид, че въз основа на най-новите постижения на науката и техниката употребата на 3-децилокси-2-хидрокси-1-амино пропан-хидро-хлорид като консервант и употребата на Разтворител жълто 98 като багрило в продуктите за поддържане на ноктите и лакиране може да бъде разрешена, при условие че се спазват дадени ограничения и изисквания;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета по адаптиране към техническия прогрес на директивите относно премахването на техническите пречки пред търговията с козметични продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 76/768/ЕИО се изменя, както следва:

1.

В приложение II:

в номер 39 изразът „с изключение на посоченото в приложение V“ се заличава;

в номер 194 изразът „с изключение на посочените в приложение V“ се заличава;

в номер 289 изразът „съединения, с изключение на посочените в приложение V“, се заменя с израза „съединения, с изключение на посочените в приложение III, № 55, при дадените условия“,

в номера 376 и 377 се добавя изразът „и техните соли“,

добавят се следните вещества:

385.   11-алфа-хидроксипрен-4-ене-3,20-дион и неговите естери

386.   Багрило CI 42 640

387.   Багрило CI 13 065

388.   Багрило CI 42 535

389.   Багрило CI 61 554

390.   Антиандрогени със стероидна структура

391.   Цирконий и неговите съединения, с изключение на веществата, изброени под референтен № 50 на приложение III (част 1), и циркониеви лакове, пигменти или соли на багрила, изброени с номер 3 в приложение IV (част 1)

392.   Тиротрицин

393.   Ацетонитрил

394.   Тетрахидрозолин и неговите соли“.

2.

В приложение III, част 1, само във френския текст, само по отношение на референтен номер 1, борова киселина:

а)

в колона д) изразът „Да не се използва в продукти за грижи на деца под тригодишна възраст“ се замества с израза „Да не се използва в продукти за хигиена на деца под тригодишна възраст“ (английският текст не се променя);

б)

в колона е) изразът „Да не се използва в продукти за грижи на деца под тригодишна възраст“ се заменя с израза „Да не се използва в продукти за хигиена на деца под тригодишна възраст“ (английският текст не се променя).

3.

В приложение III, част 1 се прибавя референтен номер 55, както следва:

а

б

в

г

д

е

„55

Оловен ацетат

Само за боядисване на коса

0,6 % изчислени като олово

 

Да се пази от деца. Да се избягва контакт с очите. Ръцете да се измиват след употреба. Съдържа оловен ацетат. Да не се използва за боядисване на мигли, вежди и мустаци. Ако се появи кожно дразнене, употребата да се прекрати.“

4.

В приложение III, част 2, изразът „31.12.1989 г.“ в колоната „Разрешено за употреба до“ се замества с израза „31.12.1990 г.“ за следните референтни номера:

2.   1,1,1-трихлоретан (метил хлороформ), и

4.   Дитио-2,2′-бис (пиридин 1-оксид), с добавка на трихидратен магнезиев сулфат

5.

В приложение IV, част 1:

а)

багрило номер 42 640 се заличава;

б)

за номерата на цветния индекс 42 045 и 44 045, знакът „Х“ се заличава от колона 4 и се слага в колона 3;

в)

Изразът „Други ограничения и изисквания“ се заличава по отношение на номерата на цветен индекс 42 045 и 44 045;

г)

прибавя се бележка под линия „3“ при номер на цветния индекс 17 200.

6.

В приложение IV, част 2:

а)

прибавя се следното багрило:

Номер на цветния индекс

Цвят

Област на приложение

Други ограничения и изисквания2

Разрешено за употреба до

1

2

3

4

„Разтворител жълто 98

Жълт

 

 

х

 

Само за продукти за поддържане на ноктите и лакиране, 0,5 % концентрация в готовия продукт

31.12.1991 г.“

б)

номерата на цветния индекс 13 065, 21 110, 42 045, 42 535, 44 045 и 61 554 се заличават;

в)

изразът „31.12.1989 г.“ в колона „Разрешено за употреба до“ се заменя с израза „31.12.1990 г.“ по отношение на номерата на цветния индекс 26 100 и 73 900;

г)

изразът „31.12.1990 г.“ в колона „Разрешено за употреба до“ се заменя с израза „31.12.1991 г.“ по отношение на номер на цветния индекс 74 180;

7.

В приложение V, номера 1, 3, 6 и 9 се заличават.

8.

а)

В приложение VI, част 2 се прибавя номер 27:

а

б

в

г

д

е

27

3-децилокси-2-хидрокси-1-амино пропан-хидро-хлорид (Декоминол) (INN))

0,5 %

 

 

31.12.1990 г.

б)

В приложение VI, част 2, изразът „31.12.1989 г.“ в колона е) се заменя с израза „31.12.1990 г.“ за следните вещества:

2.   Хлорфенезин (INN),

4.   Алкил (С12-С22) триметил амониев бромид и хлорид (включително цетримониев бромид) (*),

6.   4,4-диметил-1,3-оксазолидин,

15.   Бензетониев хлорид (INN) (*),

16.   Бензалкониев хлорид, бромид и захаринат (*),

17.   1-[1,3-бис (хидроксиметил) 2,5-диоксоимидазолидин-1-ил]-1,3-бис (хидроксимети) урея,

20.   Хексамидин (INN) и неговите соли (включително изетионат и 4-хидроксибензоат) (*),

21.   Бензилхемиформал (смес в съотношение 1:1 от бензилоксиметанол и (бензилоксиметокси) метанол).

Член 2

1.   Независимо от датите за упълномощаване, посочени в член 1, точки 4, 6 и 8, държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят, че от 1 януари 1991 г. по отношение на веществата, посочени в член 1, точка 1, и от 1 януари 1992 г. по отношение на веществата, посочени в член 1, точки 3, 5, 6 и 8, производителите и вносителите, установени в Общността, не могат да доставят на пазара продукти, които не отговарят на изискванията на настоящата директива.

2.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят, че продуктите, посочени в параграф 1, съдържащи веществата, посочени в член 1, точка 1, не могат да бъдат продавани или доставяни по друг начин на крайния потребител след 31 декември 1991 г., и че продуктите, съдържащи веществата, посочени в член 1, точки 3, 5, 6 и 8, не могат да бъдат продавани или доставяни на крайния потребител след 31 декември 1993 г., ако не отговарят на изискванията на настоящата директива.

Член 3

1.   Държавите-членки приемат необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 31 декември 1990 г. Те незабавно уведомяват Комисията за това.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите на националното право, приети от тях в приложното поле на настоящата директива.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 20 февруари 1990 година.

За Комисията

Karel VAN MIERT

Член на Комисията


(1)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 169.

(2)  ОВ L 398, 30.12.1989 г., стр. 25.


Top