EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_009_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
13.Индустриална политика и вътрешен пазар
TOM 09

  The document is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

13.   Индустриална политика и вътрешен пазар

TOM 009

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1989

L 040

12

 

 

31989L0106

 

 

 

Директива на Съвета от 21 декември 1988 година относно сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти

3

1989

L 040

27

 

 

31989L0107

 

 

 

Директива на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно хранителни добавки, разрешени за влагане в храни, предназначени за консумация от човека

18

1989

L 040

34

 

 

31989L0108

 

 

 

Директива на Съвeта от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно дълбоко замразените храни за човешка консумация

25

1989

L 064

10

 

 

31989L0174

 

 

 

Единадесета Директива на Комисията от 21 февруари 1989 година относно адаптиране към техническия прогрес на приложения II, III, IV, V, VI и VII към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки в областта на козметичните продукти

29

1989

L 067

1

 

 

31989L0173

 

 

 

Директива на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно някои компоненти и характеристики на колесните селскостопански и горски трактори

33

1989

L 111

34

 

 

31989L0284

 

 

 

Директива на Съвета от 13 април 1989 година относно изменение на Директива 76/116/ЕИО относно съдържащите се в торовите продукти калций, магнезий, натрий и сяра

151

1989

L 124

1

 

 

31989L0297

 

 

 

Директива на Съвета от 13 април 1989 година за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно страничната защита (странични предпазители) на някои моторни превозни средства и техните ремаркета

156

1989

L 139

19

 

 

31989L0336

 

 

 

Директива на Съвета от 3 май 1989 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост

163

1989

L 181

47

 

 

31989D0382

 

 

 

Решение на Съвета от 19 юни 1989 година за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности

171

1989

L 186

21

 

 

31989L0396

 

 

 

Директива на Съвета от 14 юни 1989 година относно означенията или маркировките, идентифициращи партидата, към която принадлежи даден хранителен продукт

172

1989

L 186

27

 

 

31989L0398

 

 

 

Директива на Съвета от 3 май 1989 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно храни, предназначени за специфична хранителна употреба

174

1989

L 226

4

 

 

31989L0459

 

 

 

Директива на Съвета от 18 юли 1989 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно дълбочината на протекторите на гумите на някои категории моторни превозни средства и ремаркета за тях

181

1989

L 238

43

 

 

31989L0491

 

 

 

Директива на Комисията от 17 юли 1989 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директиви 70/157/ЕИО, 70/220/ЕИО, 72/245/ЕИО, 72/306/ЕИО, 80/1268/ЕИО и 80/1269/ЕИО на Съвета в областта на моторни превозни средства

182

1989

L 281

116

 

 

31989L0530

 

 

 

Директива на Съвета от 18 септември 1989 година за изменение на Директива 76/116/ЕИО по отношение на микроелементите бор, кобалт, мед, желязо, манган, молибден и цинк в торовете

190

1989

L 357

28

 

 

31989L0617

 

 

 

Директива на Съвета от 27 ноември 1989 година относно изменение на Директива 80/181/ЕИО относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици

199

1989

L 398

18

 

 

31989L0676

 

 

 

Директива на Съвета от 21 декември 1989 година за изменение на Директива 75/106/ЕИО относно сближаване на законодателството на държавите-членки във връзка с предварителното подбиране по обем на някои течности в опаковки за продажби на дребно

202

1989

L 398

19

 

 

31989L0677

 

 

 

Директива на Съвета от 21 декември 1989 година относно осмо изменение на Директива 76/769/ЕИО за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и за употребата на някои опасни вещества и препарати

203

1989

L 398

24

 

 

31989L0678

 

 

 

Директива на Съвета от 21 декември 1989 година за изменение на Директива 76/769/ЕИО за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати

208

1989

L 398

26

 

 

31989L0680

 

 

 

Директива на Съвета от 21 декември 1989 година за изменение на Директива 77/536/ЕИО за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно защитните конструкции при преобръщане на колесни селскостопански и горски трактори

209

1989

L 398

27

 

 

31989L0681

 

 

 

Директива на Съвета от 21 декември 1989 година за изменение на Директива 87/402/ЕИО относно предно монтираните защитни конструкции при преобръщане на колесните селскостопански и горски трактори, с тясна колея

210

1989

L 398

29

 

 

31989L0682

 

 

 

Директива на Съвета от 21 декември 1989 година за изменение на Директива 86/298/ЕИО относно задно монтираните защитни конструкции при преобръщане на колесни селскостопански и горски трактори с тясна колея

212

1989

L 399

18

 

 

31989L0686

 

 

 

Директива на Съвета от 21 декември 1989 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на личните предпазни средства (ЛПС)

214

1990

L 071

40

 

 

31990L0121

 

 

 

Дванадесета Директива на Комисията от 20 февруари 1990 година относно адаптиране към постиженията на техническия прогрес на приложения II, III, IV, V и VI към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки свързани с козметичните продукти

235

1990

L 108

92

 

 

31990L0207

 

 

 

Директива на Комисията от 4 април 1990 година за изменение и допълнение на Втора директива 82/434/ЕИО за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно методите за анализ, необходими за контрола на състава на козметичните продукти

238

1990

L 158

59

 

 

31990L0314

 

 

 

Директива на Съвета от 13 юни 1990 година относно пакетните туристически пътувания, пакетните туристически ваканции и пакетните туристически обиколки

248

1990

L 189

1

 

 

31990L0384

 

 

 

Директива на Съвета от 20 юни 1990 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки във връзка с везните с неавтоматично действие

254

1990

L 189

17

 

 

31990L0385

 

 

 

Директива на Съвета от 20 юли 1990 година относно сближаване на законодателството на държавите-членки, свързано с активните имплантируеми медицински изделия

272

Top