Help Print this page 

Document DD_2007_13_009_BG_TOC

Title and reference
Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
13.Индустриална политика и вътрешен пазар
TOM 09
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG
PDF pdf BG
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

13.   Индустриална политика и вътрешен пазар

TOM 009

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1989

L 040

12

 

 

31989L0106

 

 

 

Директива на Съвета от 21 декември 1988 година относно сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти

3

1989

L 040

27

 

 

31989L0107

 

 

 

Директива на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно хранителни добавки, разрешени за влагане в храни, предназначени за консумация от човека

18

1989

L 040

34

 

 

31989L0108

 

 

 

Директива на Съвeта от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно дълбоко замразените храни за човешка консумация

25

1989

L 064

10

 

 

31989L0174

 

 

 

Единадесета Директива на Комисията от 21 февруари 1989 година относно адаптиране към техническия прогрес на приложения II, III, IV, V, VI и VII към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки в областта на козметичните продукти

29

1989

L 067

1

 

 

31989L0173

 

 

 

Директива на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно някои компоненти и характеристики на колесните селскостопански и горски трактори

33

1989

L 111

34

 

 

31989L0284

 

 

 

Директива на Съвета от 13 април 1989 година относно изменение на Директива 76/116/ЕИО относно съдържащите се в торовите продукти калций, магнезий, натрий и сяра

151

1989

L 124

1

 

 

31989L0297

 

 

 

Директива на Съвета от 13 април 1989 година за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно страничната защита (странични предпазители) на някои моторни превозни средства и техните ремаркета

156

1989

L 139

19

 

 

31989L0336

 

 

 

Директива на Съвета от 3 май 1989 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост

163

1989

L 181

47

 

 

31989D0382

 

 

 

Решение на Съвета от 19 юни 1989 година за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности

171

1989

L 186

21

 

 

31989L0396

 

 

 

Директива на Съвета от 14 юни 1989 година относно означенията или маркировките, идентифициращи партидата, към която принадлежи даден хранителен продукт

172

1989

L 186

27

 

 

31989L0398

 

 

 

Директива на Съвета от 3 май 1989 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно храни, предназначени за специфична хранителна употреба

174

1989

L 226

4

 

 

31989L0459

 

 

 

Директива на Съвета от 18 юли 1989 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно дълбочината на протекторите на гумите на някои категории моторни превозни средства и ремаркета за тях

181

1989

L 238

43

 

 

31989L0491

 

 

 

Директива на Комисията от 17 юли 1989 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директиви 70/157/ЕИО, 70/220/ЕИО, 72/245/ЕИО, 72/306/ЕИО, 80/1268/ЕИО и 80/1269/ЕИО на Съвета в областта на моторни превозни средства

182

1989

L 281

116

 

 

31989L0530

 

 

 

Директива на Съвета от 18 септември 1989 година за изменение на Директива 76/116/ЕИО по отношение на микроелементите бор, кобалт, мед, желязо, манган, молибден и цинк в торовете

190

1989

L 357

28

 

 

31989L0617

 

 

 

Директива на Съвета от 27 ноември 1989 година относно изменение на Директива 80/181/ЕИО относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици

199

1989

L 398

18

 

 

31989L0676

 

 

 

Директива на Съвета от 21 декември 1989 година за изменение на Директива 75/106/ЕИО относно сближаване на законодателството на държавите-членки във връзка с предварителното подбиране по обем на някои течности в опаковки за продажби на дребно

202

1989

L 398

19

 

 

31989L0677

 

 

 

Директива на Съвета от 21 декември 1989 година относно осмо изменение на Директива 76/769/ЕИО за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и за употребата на някои опасни вещества и препарати

203

1989

L 398

24

 

 

31989L0678

 

 

 

Директива на Съвета от 21 декември 1989 година за изменение на Директива 76/769/ЕИО за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати

208

1989

L 398

26

 

 

31989L0680

 

 

 

Директива на Съвета от 21 декември 1989 година за изменение на Директива 77/536/ЕИО за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно защитните конструкции при преобръщане на колесни селскостопански и горски трактори

209

1989

L 398

27

 

 

31989L0681

 

 

 

Директива на Съвета от 21 декември 1989 година за изменение на Директива 87/402/ЕИО относно предно монтираните защитни конструкции при преобръщане на колесните селскостопански и горски трактори, с тясна колея

210

1989

L 398

29

 

 

31989L0682

 

 

 

Директива на Съвета от 21 декември 1989 година за изменение на Директива 86/298/ЕИО относно задно монтираните защитни конструкции при преобръщане на колесни селскостопански и горски трактори с тясна колея

212

1989

L 399

18

 

 

31989L0686

 

 

 

Директива на Съвета от 21 декември 1989 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на личните предпазни средства (ЛПС)

214

1990

L 071

40

 

 

31990L0121

 

 

 

Дванадесета Директива на Комисията от 20 февруари 1990 година относно адаптиране към постиженията на техническия прогрес на приложения II, III, IV, V и VI към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки свързани с козметичните продукти

235

1990

L 108

92

 

 

31990L0207

 

 

 

Директива на Комисията от 4 април 1990 година за изменение и допълнение на Втора директива 82/434/ЕИО за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно методите за анализ, необходими за контрола на състава на козметичните продукти

238

1990

L 158

59

 

 

31990L0314

 

 

 

Директива на Съвета от 13 юни 1990 година относно пакетните туристически пътувания, пакетните туристически ваканции и пакетните туристически обиколки

248

1990

L 189

1

 

 

31990L0384

 

 

 

Директива на Съвета от 20 юни 1990 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки във връзка с везните с неавтоматично действие

254

1990

L 189

17

 

 

31990L0385

 

 

 

Директива на Съвета от 20 юли 1990 година относно сближаване на законодателството на държавите-членки, свързано с активните имплантируеми медицински изделия

272

Top