EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0121

1990 m. vasario 20 d. Dvyliktoji komisijos direktyva, derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvos 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo II, III, IV, V ir VI priedus

OJ L 71, 17.3.1990, p. 40–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 019 P. 149 - 151
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 019 P. 149 - 151
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 119 - 121
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 119 - 121
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 119 - 121
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 119 - 121
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 119 - 121
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 119 - 121
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 119 - 121
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 119 - 121
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 119 - 121
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 009 P. 235 - 237
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 009 P. 235 - 237
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 016 P. 47 - 49

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/121/oj

17.3.1990   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 71/40


DVYLIKTOJI KOMISIJOS DIREKTYVA

1990 m. vasario 20 d.

derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvos 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo II, III, IV, V ir VI priedus

(90/121/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo (1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 89/679/EEB (2), ypač į jos 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi, remiantis šiuo metu turima informacija, būtų galima galutinai leisti naudoti tam tikras laikinai leidžiamas naudoti dažiklius, medžiagas ir konservantus, tuo tarpu kiti turi būti galutinai uždrausti arba leisti naudoti papildomą apibrėžtą laikotarpį;

kadangi, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, kosmetikos gaminiuose būtina uždrausti naudoti tam tikrus dažiklius, 11α-hidroksipregn-4-en-3,20-dioną ir jo esterius, hormonus, cirkonį, išskyrus tam tikrus jo kompleksus, tirotriciną, steroidinės sandaros antiandrogenus, acetonitrilą ir tetrahidrozoliną;

kadangi pagal naujausius mokslinius ir techninius tyrimus švino acetatą kaip plaukų dažą galima leisti naudoti kosmetikos gaminiuose, taikant tam tikrus apribojimus ir reikalavimus, jei siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą etiketėje nurodomi tam tikri įspėjimai;

kadangi turėtų būti leidžiama naudoti dažiklio CI 17 200 lakus;

kadangi pagal naujausius mokslinius ir techninius tyrimus kaip konservantą kosmetikos gaminiuose leidžiama naudoti 3-deciloksi-2-hidroksi-1-aminopropano hidrochloridą ir kaip dažiklį nagų priežiūros gaminiuose – tirpiklio geltonąjį 98, taikant tam tikrus apribojimus ir reikalavimus;

šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Direktyvų dėl techninių kliūčių panaikinimo kosmetikos gaminių prekybos srityje derinimo su technikos pažanga komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 76/768/EEB iš dalies keičiama taip:

1.

II priede:

Nr. 39, išbraukiami žodžiai „išskyrus, nurodytus V priede“,

Nr. 194, išbraukiami žodžiai „išskyrus, nurodytus V priede“,

Nr. 289, žodžiai „junginiai, išskyrus išvardytus V priede“ keičiami „junginiai, išskyrus išvardytus III priede, esant nurodytoms sąlygoms“,

Nr. 376 ir 377, įrašomi žodžiai „ir jų druskos“,

įrašomos šios medžiagos:

385.   11-α-hidroksipregn-4-en-3,20-dionas ir jo esteriai

386.   Dažiklis CI 42 640

387.   Dažiklis CI 13 065

388.   Dažiklis CI 42 535

389.   Dažiklis CI 61 554

390.   Steroidinės struktūros antiandrogenai

391.   Cirkonis ir jo junginiai, išskyrus junginius, nurodytus prie III priedo (1 dalies) nuorodos Nr. 50, ir dažiklius, nurodytus prie IV priedo (1 dalies) nuorodos Nr. 3, lakus, druskas ir pigmentus

392.   Tirotricinas

393.   Acetonitrilas

394.   Tetrahidrozolinas ir jo druskos.“

2.

Tik prancūziškoje III priedo 1 dalies redakcijoje, nuorodos Nr. 1, Boro rūgštis:

a)

e skiltyje žodžiai „ne pas employer dans des produits de soins pour enfants en dessous de 3 ans“ pakeičiami tekstu „ne pas employer dans des produits d'hygiène pour enfants en dessous de 3 ans“ (angliškas tekstas nesikeičia);

b)

f skiltyje žodžiai „ne pas employer pour les soins d'enfants en dessous de 3 ans“ pakeičiami tekstu „ne pas employer pour l'hygiène des enfants en dessous de 3 ans“ (angliškas tekstas nesikeičia).

3.

III priedo 1 dalyje įrašomas šis nuorodos numeris 55:

„a

b

c

d

e

f

55

Švino acetatas

Tik plaukams dažyti

0,6 %, perskaičiavus į šviną

 

Saugoti nuo vaikų. Vengti patekimo į akis. Po naudojimo plauti rankas. Sudėtyje yra švino acetato. Nenaudoti blakstienoms, antakiams arba ūsams dažyti. Atsiradus odos alergijai, nebenaudoti.“

4.

 

III priedo 2 dalies skiltyje

„Leidžiama naudoti iki“

data

„1989 12 31“

pakeičiama

„1990 12 31“

prie šių nuorodų:

2.   1,1,1-trichloroetanas (metilchloroformas) ir

4.   2,2'-ditio-bi(piridin-1-oksido) ir magnio sulfato trihidrato produktas.

5.

IV priedo 1 dalyje:

a)

išbraukiamas spalvos indekso numeris 42 640;

b)

prie spalvos indekso numerių 42 045 ir 44 045 esantis kryžiukas „X“ 4 skiltyje išbraukiams ir įrašomas 3 skiltyje;

c)

prie spalvos indekso numerių 42 045 ir 44 045 sklityje „Kiti apribojimai ir reikalavimai“ esantis įrašas išbraukiamas;

d)

spalvos indekso numeris 17 200 pažymimas išnašos numeriu „(3)“.

6.

IV priedo 2 dalyje:

a)

įrašomas šis dažiklis:

„Spalvos indekso numeris arba pavadinimas

Spalva

Panaudojimo sritis

Kiti apribojimai ir reikalavimai (2)

Leidimas galioja iki

1

2

3

4

Tirpiklio geltonasis 98

Geltona

 

 

×

 

Tik nagų priežiūros gaminiuose koncentracijai gatavame gaminyje neviršijant 0,5 %.

1991 12 31“

b)

išbraukiami spalvos indekso numeriai 13 065, 21 110, 42 045, 42 535, 44 045, 61 554;

c)

prie spalvos indekso numerių 26 100 ir 73 900 skiltyje „Leidimas galioja iki“ nurodyta data „1989 12 31“ pakeičiama „1990 12 31“;

d)

prie spalvos indekso numerio 74 180 skiltyje „Leidimas galioja iki“ nurodyta data „1990 12 31“ pakeičiama „1991 12 31“.

7.

Iš V priedo išbraukiami numeriai 1, 3, 6, 9.

8.

a)

VI priedo 2 dalyje įrašomas Nr. 27:

a

b

c

d

e

f

27

3-decikloksi-2-hidroksi-1-aminopropano hidrochloridas (dekominolis (INN))

0,5 %

 

 

1991 12 31

b)

 

VI priedo 2 dalies f skiltyje nurodyta data

„1989 12 31“

pakeičiama

„1990 12 31“

prie šių medžiagų:

2.   Chlorfenezinas (INN),

4.   Alkil(C12-C22)trimetilamonio bromidas ir chloridas (įskaitant cetrimonio bromidą) (*),

6.   4,4-dimetil-1,3-oksazolidinas,

15.   Benzetonio chloridas (INN) (*),

16.   Benzalkonio chloridas (INN), bromidas ir sacharinatas (*),

17.   1-[1,3-bi(hidroksimetil)-2,5-dioksoimidazolidin-1-il]-1,3-bi(hidroksimetil)karbamidas,

20.   Heksamidinas (INN) ir jo druskos (įskaitant izetionatą ir 4-hidroksibenzenkarboksilatą) (*),

21.   Benzilhemiformalis (benziloksimetanolio ir (benziloksimetoksi)metanolio 1:1 mišinys).

2 straipsnis

1.   Nepaisydamos 1 straipsnio 4, 6 ir 8 dalyse nurodytų leidimo datų, valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad Bendrijoje įsisteigę gamintojai ir importuotojai nuo 1991 m. sausio 1 d. nepateiktų į rinką šios direktyvos reikalavimų neatitinkančių gaminių, kurių sudėtyje yra medžiagų, nurodytų 1 straipsnio 1 dalyje, ir nuo 1992 m. sausio 1 d. – medžiagų, nurodytų 1 straipsnio 3, 5, 6 ir 8 dalyse.

2.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad 1 dalyje nurodyti gaminiai, kurių sudėtyje yra medžiagų, nurodytų 1 straipsnio 1 dalyje, nebūtų parduodami arba realiziuojami galutiniam vartotojui po 1991 m. gruodžio 31 d., o medžiagų, nurodytų 1 straipsnio 3, 5, 6 ir 8 dalyse – po 1993 m. gruodžio 31 d.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 1990 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1990 m. vasario 20 d.

Komisijos vardu

Karel VAN MIERT

Komisijos narys


(1)  OL L 262, 1976 9 27, p. 169.

(2)  OL L 398, 1989 12 30, p. 25.


Top