EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21979A0919(01)

Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и естествените местообитания

OB L 38, 10.2.1982, p. 3–32 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Този документ е публикуван в специално издание (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1982/72/oj

Related Council decision
Related Council decision

11/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

200


21979A0919(01)


L 038/3

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


КОНВЕНЦИЯ

за опазване на дивата европейска флора и фауна и естествените местообитания

ПРЕАМБЮЛ

ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА И ДРУГИТЕ СТРАНИ, ПОДПИСАЛИ ТАЗИ КОНВЕНЦИЯ,

вземайки под внимание, че целта на Съвета на Европа е постигане на по-голямо единство между неговите членове;

вземайки под внимание желанието на Съвета на Европа да сътрудничи с други държави в областта на запазване на природата;

признавайки, че дивата флора и фауна представляват природно наследство с естетическа, културна, рекреационна, икономическа и своя собствена стойност, която трябва да се съхрани и предаде на следващите поколения;

признавайки съществената роля, която дивата флора и фауна играят за поддържане на биологическото равновесие;

отбелязвайки, че множество видове от дивата флора и фауна сериозно намаляват и че някои от тях са заплашени от изчезване;

съзнавайки, че запазването на естествените местообитания е жизненоважен елемент на защитата и запазването на дивата флора и фауна;

признавайки, че запазването на дивата флора и фауна трябва да се вземе под внимание от правителствата при осъществяване на техните национални цели и програми и че трябва да се осъществи международно сътрудничество, особено при защитата на мигриращите видове;

вземайки предвид широкоразпространените призиви за единодействие, отправяни от правителствата или от международните организации, и по-специално призивите, изразени по време на Конференцията на ООН по човешката околна среда през 1972 г. и от Консултативното събрание на Съвета на Европа;

желаейки по-специално да следват в областта на запазването на дивата природа препоръките на Резолюция № 2 на Втората общоевропейска конференция по околната среда,

СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 1

1.   Целите на тази конвенция са запазването на дивата флора и фауна и техните местообитания, и по-специално на тези видове и местообитания, чието запазване изисква сътрудничеството на няколко държави, както и подпомагането на това сътрудничество.

2.   Специално внимание се отделя на застрашените и уязвими видове, включително застрашените и уязвими мигриращи видове.

Член 2

Договарящите страни вземат необходимите мерки за поддържане или адаптиране на популацията на дивата флора и фауна на такова ниво, което отговаря по-специално на екологичните, научните и културните изисквания, като се отчитат икономическите изисквания, условията за отдих, както и нуждите на подвидове, разновидности или форми, изложени на риск, в дадени райони.

Член 3

1.   Всяка договаряща страна предприема необходимите стъпки за стимулирането на национална политика за запазване на дивата флора и фауна и естествените местообитания, като се отделя специално внимание на застрашените от изчезване и уязвими видове и особено на ендемичните видове и на застрашените местообитания в съответствие с разпоредбите на тази конвенция.

2.   Всяка договаряща страна се задължава в своята политика за планиране и развитие, както и в мерките за борба срещу замърсяването, да има предвид запазването на дивата флора и фауна.

3.   Всяка договаряща страна стимулира образованието и разпространява обща информация относно необходимостта от запазване на видовете от дивата флора и фауна, както и техните местообитания.

ГЛАВА II

Защита на естествените местообитания

Член 4

1.   Всяка договаряща страна взема съответните и необходимите законодателни и административни мерки за осигуряване запазването на естествените местообитания на дивите видове от флората и фауната, особено на тези, които са изброени в допълнения I и II, както и да осигури запазването на застрашените от изчезване природни местообитания.

2.   Договарящите страни отчитат в своята политика за планиране и развитие изискванията за запазване на защитените райони, споменати в предходния параграф, така че да се избегне или сведе до минимум всякакво влошаване на ситуацията в такива райони.

3.   Договарящите страни се задължават да обръщат специално внимание на защитата на области, които са важни за мигриращите видове, изброени в допълнения II и III, и които имат подходящо разположение спрямо миграционните маршрути, като райони на зимуване, събиране, хранене, размножаване и смяна на перушината.

4.   Договарящите страни се задължават да координират в необходимата степен своите усилия за защита на естествените местообитания, посочени в този член, когато те са разположени в погранични райони.

ГЛАВА III

Защита на видовете

Член 5

Всяка договаряща страна взема съответните необходими законодателни и административни мерки за осигуряване на специална защита на видовете от дивата флора, изброени в допълнение I. Забранява се умишленото бране, събиране, отрязване или изкореняване на такива растения. Всяка договаряща страна забранява, доколкото това е необходимо, притежаването или продажбата на тези видове.

Член 6

Всяка договаряща страна взема съответните необходими законодателни и административни мерки за осигуряване на специална защита на видовете от дивата фауна, изброени в допълнение II. По отношение на тези видове следните дейности подлежат на специална забрана:

а)

всички форми на умишлено залавяне, задържане и убиване;

б)

умишленото повреждане или унищожаване на места за размножаване или почивка;

в)

умишленото обезпокояване на дивата фауна, особено през периода на размножаване, отглеждане на малките и зимуване, доколкото това обезпокояване има значение, предвид целите на тази конвенция;

г)

умишленото унищожаване или вземане на яйца от дивите животни или задържането на тези яйца, дори ако те са празни;

д)

притежаването или вътрешната търговия с тези животни, живи или мъртви, включително препарирани животни и лесно разпознаваема част или произведен продукт от тях, когато това допринася за ефективното действие на този член.

Член 7

1.   Всяка договаряща страна взема съответните и необходимите законодателни и административни мерки за осигуряване защитата на видовете от дивата фауна, изброени в допълнение III.

2.   Всяко използване на дивата фауна, изброена в допълнение III, се регулира с оглед предотвратяване на опасността за съществуването на тези популации, като се вземат предвид разпоредбите на член 2.

3.   Тези мерки включват, по-специално:

а)

установяване на сезони на забранен улов и/или други мерки, регулиращи използването;

б)

временна или местна забрана на използването, ако това е необходимо, с цел възстановяване на популацията до задоволителни равнища;

в)

регламентиране, ако това е необходимо, на продажбата, залавянето за продажба, транспортирането за продажба или предлагането за продажба на живи или мъртви диви животни.

Член 8

По отношение на залавянето или убиването на видове от дивата фауна, изброени в допълнение III, и в случаите, когато в съответствие с член 9 се прилагат изключения за видове, изброени в допълнение II, договарящите страни забраняват използването на всички произволни средства, които биха довели в някои райони до изчезването или сериозното нарушаване на популациите на даден вид, и по-специално на средствата, посочени в допълнение IV.

Член 9

1.   Всяка договаряща страна може да се отклонява от разпоредбите на членове 4, 5, 6 и 7 и от забраната за използване на средствата, посочени в член 8, при условие че няма друго задоволително решение и че това отклонение не вреди на оцеляването на засегнатата популация:

в интерес на защитата на флората и фауната;

за предотвратяване на сериозни щети по културите, добитъка, горите, риболовните райони, водите и други форми на собственост;

в интерес на общественото здраве и безопасност, безопасността на въздухоплаването или други приоритетни обществени интереси;

за целите на изследването и образованието, на презаселването, на повторното въвеждане на съответни видове и за нуждите на отглеждането им;

за разрешаване при строго контролирани условия, селективно и в ограничен мащаб залавянето, задържането или друго разумно използване на определени диви животни или растения в малки количества.

2.   Договарящите страни представят на всеки две години пред Постоянния комитет доклад относно отклоненията, направени в съответствие с предходния параграф. В тези доклади трябва да са посочени:

популациите, които са или са били обект на тези отклонения, и при възможност броят на засегнатите екземпляри;

разрешените средства за убиване или залавяне;

рисковите условия, обстоятелствата на времето и мястото, при които са извършени тези отклонения;

органът, упълномощен да заяви, че тези условия са изпълнени, да взема решения относно средствата, които могат да бъдат използвани, техните граници и относно лицата, натоварени да изпълнят тези решения;

осъществяваният контрол.

ГЛАВА IV

Специални разпоредби за мигриращите видове

Член 10

1.   В допълнение към мерките, посочени в членове 4, 6, 7 и 8, договарящите страни координират своите усилия за защитата на мигриращите видове, изброени в допълнения II и III, чийто район на разпространение се намира на тяхна територия.

2.   Договарящите страни вземат мерки, за да бъдат сигурни, че сезоните, през които се забранява ловът, и/или на други мерки, регулиращи използването, установени в съответствие с член 7, параграф 3, буква а), са адекватни и отговарят на нуждите на мигриращите видове, изброени в допълнение III.

ГЛАВА V

Допълнителни разпоредби

Член 11

1.   В изпълнение на разпоредбите на тази конвенция договарящите страни се задължават:

а)

да си сътрудничат всеки път, когато това е необходимо, и особено когато това би повишило ефективността на мерките, взети в съответствие с другите членове на тази конвенция;

б)

да насърчават и координират изследванията, свързани с целите на тази конвенция.

2.   Всяка договаряща страна се задължава:

а)

да насърчава повторното въвеждане в естествената им среда на местни видове от дивата флора и фауна, когато това би допринесло за запазването на даден застрашен от изчезване вид, при условие че първо се направи проучване на опита на други договарящи страни с цел да се установи дали такова повторно въвеждане би било ефективно и приемливо;

б)

строго да контролира въвеждането на видове, които не са местни.

3.   Всяка договаряща страна информира Постоянния комитет за видовете, ползващи се от пълна защита на нейна територия, които не са включени в допълнения I и II.

Член 12

Договарящите страни могат да вземат мерки за запазване на дивата флора и фауна и на техните естествени местообитания, които са по-строги от мерките, предвидени в тази конвенция.

ГЛАВА VI

Постоянен комитет

Член 13

1.   За целите на тази конвенция се създава постоянен комитет.

2.   Всяка договаряща страна може да бъде представена в Постоянния комитет от един или повече делегати. Всяка делегация има право на един глас. В рамките на своята компетентност Европейската икономическа общност упражнява правото си на глас с брой гласове, равен на броя на нейните държави-членки, които са договарящи страни по тази конвенция. Европейската икономическа общност не упражнява правото си на глас в случаите, когато съответните държави-членки упражняват своето право и обратно.

3.   Всяка държава-членка на Съвета на Европа, която не е договаряща страна по Конвенцията, може да бъде представена в комитета със статут на наблюдател.

Постоянният комитет може с единодушно решение да покани всяка държава, която не е членка на Съвета на Европа, която не е договаряща страна по Конвенцията, да бъде представена като наблюдател на някое от неговите заседания.

Всеки орган или всяка организация, която е технически квалифицирана в областта на защитата, запазването или управлението на дивата флора, фауна и на техните природни местообитания и принадлежи към една от следните категории:

а)

международни органи или организации, правителствени или неправителствени, и национални правителствени органи или организации;

б)

национални неправителствени органи или организации, одобрени за тази цел от държавата, в която са разположени,

може да информира генералния секретар на Съвета на Европа най-малко три месеца преди срещата на комитета за своето желание да бъдат представени на тази среща от наблюдатели. Те се допускат, ако най-малко един месец преди срещата една трета от договарящите страни не информират генералния секретар за своето възражение срещу такова допускане.

4.   Постоянният комитет се свиква от генералния секретар на Съвета на Европа. Първата му среща се провежда в срок една година от датата на влизане в сила на конвенцията. Комитетът заседава след това най-малко веднъж на две години и когато мнозинството от договарящите страни постави искане за това.

5.   Мнозинството от договарящите страни представлява необходимият кворум за провеждане на среща на Постоянния комитет.

6.   Постоянният комитет изготвя свои процедурни правила в съответствие с разпоредбите на тази конвенция.

Член 14

1.   Постоянният комитет отговаря за контрола на прилагането на тази конвенция. По-специално той може:

да ревизира постоянно разпоредбите на тази конвенция, включително нейните допълнения, и да проучва измененията, които биха могли да бъдат необходими;

да прави препоръки към договарящите страни относно мерките, които трябва да се вземат за осъществяване целите на тази конвенция;

да препоръчва подходящи мерки за постоянното осведомяване на обществеността за дейностите, предприемани в рамките на тази конвенция;

да прави препоръки към Комитета на министрите да бъдат поканени да се присъединят към тази конвенция държави, които не са членки на Съвета на Европа;

да прави всякакви предложения за подобряване ефективността на тази конвенция, включително и предложения за сключване с държави, които не са договарящи страни по конвенцията, на споразумения, които могат да подобрят ефективното запазване на видовете или на групи от видове.

2.   За изпълнение на своите функции Постоянният комитет може по своя инициатива да организира срещи на групи от експерти.

Член 15

След всяко заседание Постоянният комитет представя на Комитета на министрите на Съвета на Европа доклад за своята работа и за действието на Конвенцията.

ГЛАВА VII

Изменения

Член 16

1.   Всяко изменение на членовете на тази конвенция, предлагано от договарящата страна или от Комитета на министрите на Съвета на Европа, се съобщава на генералния секретар на Съвета на Европа, който го предава най-малко два месеца преди заседанието на Постоянния комитет на държавите-членки на Съвета на Европа, на всяка подписала държава, на всяка договаряща страна, на всяка държава, поканена да подпише тази конвенция в съответствие с разпоредбите на член 19, и на всяка държава, поканена да се присъедини към Конвенцията в съответствие с разпоредбите на член 20.

2.   Всяко изменение, предложено в съответствие с разпоредбите на предходната параграф, се разглежда от Постоянния комитет, който:

а)

за изменения към членове 1—12 предлага текста, приет с мнозинство от три четвърти от подадените гласове, за приемане от договарящите страни;

б)

за изменения към членове 13—24 предлага текста, приет с мнозинство от три четвърти от подадените гласове, за утвърждаване от Комитета на министрите. След утвърждаването му този текст се предава на договарящите страни за приемане.

3.   Всяко изменение влиза в сила на тридесетия ден, след като всички договарящи страни са информирали генералния секретар, че са приели изменението.

4.   Разпоредбите по параграф 1, параграф 2, буква а) и параграф 3 от този член се прилагат при приемането на нови допълнения към тази конвенция.

Член 17

1.   Всяко изменение към допълненията на тази конвенция, предлагано от договарящата страна или от Комитета на министрите, се съобщава на генералния секретар на Съвета на Европа, който го предава най-малко два месеца преди срещата на Постоянния комитет на държавите-членки на Съвета на Европа, на всяка подписала държава, на всяка договаряща страна, на всяка държава, поканена да подпише тази конвенция в съответствие с разпоредбите на член 19, и на всяка държава, поканена да се присъедини в съответствие с разпоредбите на член 20.

2.   Всяко изменение, предложено в съответствие с разпоредбите на предходния параграф, се разглежда от Постоянния комитет, който може да го приеме с мнозинство от две трети от договарящите страни. Приетият текст се изпраща на договарящите страни.

3.   Три месеца след приемане на всяко изменение от Постоянния комитет и ако една трета от договарящите страни не са представили възражения, то влиза в сила по отношение на всички договарящи страни, които не са представили възражение.

ГЛАВА VIII

Решаване на споровете

Член 18

1.   Постоянният комитет полага всички усилия да улесни доброволното решаване на всяка трудност, която би могла да възникне при прилагането на тази конвенция.

2.   Всеки спор между договарящи страни относно тълкуването или прилагането на тази конвенция, който не е решен въз основа на разпоредбите на предходния параграф или чрез преговори между страните по спора, се предава на арбитраж по молба на една от тях, ако тези страни не се споразумеят за друго. Всяка страна определя по един арбитър, а двамата арбитри посочват трети арбитър. Ако спазвайки разпоредбите на параграф 3 от този член, една от страните не е определила свой арбитър в срок три месеца след молбата за арбитраж, той се определя по молба на другата страна от председателя на Европейския съд за правата на човека в разстояние на нов тримесечен период. Същата процедура трябва да се прилага, ако двамата арбитри не могат да се споразумеят по избора на третия арбитър в срок три месеца след определяне на първите двама арбитри.

3.   В случай на спор между две договарящи страни, едната от които е държава-членка на Европейската икономическа общност, която е също договаряща страна, другата договаряща страна изпраща молбата за арбитраж както до държавата-членка, така и до Общността, които съвместно я уведомяват в срок два месеца след получаване на молбата ѝ дали държавата-членка, или Общността, или държавата-членка и Общността съвместно ще представляват страна по спора. При липса на такова уведомление в горепосочения двумесечен срок държавата-членка и Общността се разглеждат като една и съща страна по спора за целите на прилагането на разпоредбите, регулиращи съставянето и процедурите на арбитражния трибунал. Същото се прилага, когато държавата-членка и Общността съвместно се представят като една страна по спора.

4.   Арбитражният съд разработва свои собствени процедурни правила. Решенията се вземат с мнозинство. Неговото решение е окончателно и задължително.

5.   Всяка страна по спора поема разходите, свързани с посочения от нея арбитър, и страните си поделят поравно разноските за третия арбитър, както и всички други разходи, свързани с арбитража.

ГЛАВА IХ

Заключителни разпоредби

Член 19

1.   Тази конвенция е открита за подписване от държавите-членки на Съвета на Европа, и от държави, които не са членки, които са участвали в нейното изработване, както и от Европейската икономическа общност.

До датата на влизане на Конвенцията в сила тя е открита за подписване и от всяка друга държава, поканена за това от Комитета на министрите.

Конвенцията подлежи на ратификация, приемане или утвърждаване. Документите за ратификация, приемане или утвърждаване се депозират при Генералния секретар на Съвета на Европа.

2.   Конвенцията влиза в сила на първия ден от месеца след изтичането на тримесечен период след датата, на която пет държави, от които най-малко четири са членки на Съвета на Европа, са изразили съгласието си да се обвържат с конвенцията в съответствие с разпоредбите на предходния параграф.

3.   По отношение на всяка подписала държава или на Европейската икономическа общност, които впоследствие изразят своето съгласие да се обвържат с нея, конвенцията влиза в сила на първия ден от месеца след изтичането на тримесечен период след датата на депозиране на документа за ратификация, приемане или утвърждаване.

Член 20

1.   След влизането в сила на тази конвенция Комитетът на министрите на Съвета на Европа след консултации с договарящите страни може да покани за присъединяване към конвенцията всяка държава, която не е членка на Съвета на Европа, която след като е била поканена да я подпише в съответствие с разпоредбите на член 19, не е направила това, както и всяка друга държава, която не е членка на Съвета на Европа.

2.   По отношение на всяка присъединяваща се държава конвенцията влиза в сила на първия ден от месеца след изтичането на тримесечен период от датата на депозиране на документа за присъединяване при генералния секретар на Съвета на Европа.

Член 21

1.   Всяка държава при подписването или при депозирането на своя документ за ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване може да посочи територията или териториите, за които се прилага тази конвенция.

2.   Всяка договаряща страна при депозирането на своя документ за ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване или на по-късна дата може чрез декларация, адресирана до генералния секретар на Съвета на Европа, да разшири прилагането на тази конвенция върху всяка друга територия, посочена в декларацията, и за чиито международни отношения тя е отговорна или от чието име тя е упълномощена да взема решения.

3.   Всяка декларация, направена в съответствие с предходния параграф, може да бъде оттеглена по отношение на територия, посочена в такава декларация, чрез уведомление, адресирано до генералния секретар. Такова оттегляне влиза в сила на първия ден от месеца, следващ изтичането на шестмесечен период след датата на получаване на уведомлението от генералния секретар.

Член 22

1.   Всяка държава при подписването или депозирането на своя документ за ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване може да направи една или няколко резерви по отношение на определени видове, посочени в допълнения I—III, и/или за определени видове, посочени в резервата или резервите, по отношение на средствата или методите за убиване, залавяне и други форми на използване, изброени в допълнение IV. Не се допускат резерви от общ характер.

2.   Всяка договаряща страна, която разширява прилагането на тази конвенция върху територията, посочена в декларацията, предвидена в член 21, параграф 2, може да направи по отношение на съответната територия една или няколко резерви в съответствие с разпоредбите на предходния параграф.

3.   Не се допускат други резерви.

4.   Всяка договаряща страна, направила резерва в съответствие с параграфи 1 и 2 от този член, може напълно или частично да я оттегли чрез уведомление, адресирано до Генералния секретар на Съвета на Европа. Оттеглянето влиза в сила от датата на получаване на уведомлението от генералния секретар.

Член 23

1.   Всяка договаряща страна може във всеки момент да денонсира тази конвенция с уведомление, адресирано до Генералния секретар на Съвета на Европа.

2.   Денонсирането влиза в сила на първия ден от месеца, следващ изтичането на шестмесечен период след датата на получаване на уведомление от генералния секретар.

Член 24

Генералният секретар на Съвета на Европа уведомява държавите-членки на Съвета на Европа, всяка подписала държава, Европейската икономическа общност, ако е подписала тази конвенция, и всяка договаряща страна за:

а)

всяко подписване;

б)

депозиране на всеки документ за ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване;

в)

всяка дата на влизане в сила на тази конвенция съгласно членове 19 и 20;

г)

всяка информация, представена съгласно разпоредбите на член 13, параграф 3;

д)

всеки доклад, съставен в съответствие с разпоредбите на член 15;

е)

всяко изменение или всяко ново допълнение, приети съгласно членове 16 и 17, и датата, на която изменението или новото допълнение влиза в сила;

ж)

всяка декларация, направена съгласно разпоредбите на член 21, параграфи 2 и 3;

з)

всяка резерва, направена съгласно член 22, параграфи 1 и 2;

и)

оттегляне на всяка резерва, извършено съгласно член 22, параграф 4;

й)

всяко уведомление, направено съгласно разпоредбите на член 23 и датата, на която денонсирането на Конвенцията влиза в сила.

В доказателство за което, долуподписаните упълномощени представители поставят собственоръчен подпис под настоящата конвенция.

Съставено в Берн на 19 септември 1979 година на английски и френски език, като и двата текста са еднакво автентични, в един екземпляр, който се депозира в архивите на Съвета на Европа. Генералният секретар на Съвета на Европа изпраща заверени копия на всяка държава-членка на Съвета на Европа, на всяка подписала държава, на Европейската икономическа общност, ако е подписала документа, и на всяка държава, поканена да подпише Конвенцията или да се присъедини към нея.

 


ДОПЪЛНЕНИЕ I

СТРОГО ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ ОТ ФЛОРАТА

PTERIDOPHYTA

ASPIDIACEAE

 

Diplazium caudatum (Cav.) Jermy

PTERIDACEAE

 

Pteris serrulata Forssk.

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

 

Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE

 

Alisma wahlenbergii (O.R. Holmberg) Juzepczuk

BERBERIDACEAE

 

Gymnospermium altaicum (Pallas) Spach

BORAGINACEAE

 

Anchusa crispa Viv.

 

Myosotis rehsteineri Wartm.

 

Omphalodes littoralis Lehm.

 

Onosma caespitosum Kotschy

 

Onosma troodi Kotschy

 

Solenanthus albanicus (Degen et al.) Degen & Baldacci

 

Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE

 

Campanula sabatia De Not.

CARYOPHYLLACEAE

 

Arenaria lithops Heywood ex McNeill

 

Gypsophila papillosa P. Porta

 

Loeflingia tavaresiana G. Samp.

 

Silene orphanidis Boiss.

 

Silene rothmaleri Pinto de Silva

 

Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

 

Kochia saxicola Guss.

 

Salicornia veneta Pignatti & Lausi

CISTACEAE

 

Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva

COMPOSITAE

 

Anacyclus alboranensis Esteve Chueca & Varo

 

Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter

 

Artemisia granatensis Boiss.

 

Artemisia laciniata Willd.

 

Aster pyrenaeus Desf. ex DC.

 

Aster sibiricus L.

 

Centaurea balearica J.D. Rodriguez

 

Centaurea heldreichii Halácsy

 

Centaurea horrida Badaro

 

Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.

 

Centaurea lactiflora Halácsy

 

Centaurea linaresii Lazaro

 

Centaurea megarensis Halácsy & Hayek

 

Centaurea niederi Heldr.

 

Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.

 

Centaurea princeps Boiss. & Heldr.

 

Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.

 

Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter

 

Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell

 

Logfia neglecta (Soy.-Will.) Holub

 

Senecio alboranicus Maire

CONVOLVULACEAE

 

Convolvulus argyrothamnos Greuter

CRUCIFERAE

 

Alyssum akamasicum B.L. Burtt

 

Alyssum fastigiatum Heywood

 

Arabis kennedyae Meikle

 

Biscutella neustriaca Bonnet

 

Brassica hilarionis Post

 

Brassica macrocarpa Guss.

 

Braya purpurascens (R. Br.) Bunge

 

Coronopus navasii Pau

 

Diplotaxis siettiana Maire

 

Enarthrocarpus pterocarpus DC.

 

Hutera rupestris P. Porta

 

Iberis arbuscula Runemark

 

Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb.

 

Ptilotrichum pyrenaicum (Lapeyr.) Boiss.

 

Rhynchosinapis johnstonii (G. Samp.) Heywood

 

Sisymbrium matritense P.W. Ball & Heywood

EUPHORBIACEAE

 

Euphorbia ruscinonensis Boiss.

GRAMINEAE

 

Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz

GROSSULARIACEAE

 

Ribes sardoum Martelli

HYPERICACEAE

 

Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson

IRIDACEAE

 

Crocus cyprius Boiss. & Kotschy

 

Crocus hartmannianus Holmboe

LABIATAE

 

Amaracus cordifolium Montr. & Auch.

 

Micromeria taygetea P.H. Davis

 

Nepeta sphaciotica P.H. Davis

 

Phlomis brevibracteata Turrill

 

Phlomis cypria Post

 

Salvia crassifolia Sibth. & Smith

 

Sideritis cypria Post

 

Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link

 

Thymus carnosus Boiss.

 

Thymus cephalotos L.

LEGUMINOSAE

 

Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge

 

Astragalus aquilinus Anzalone

 

Astragalus maritimus Moris

 

Astragalus verrucosus Moris

 

Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.

 

Ononis maweana Ball

 

Oxytropis deflexa (Pallas) DC.

LENTIBULARIACEAE

 

Pinguicula crystallina Sibth. & Smith

LILIACEAE

 

Androcymbium rechingeri Greuter

 

Chionodoxa lochiae Meikle

 

Muscari gussonei (Parl.) Tod.

 

Scilla morrisii Meikle

ORCHIDACEAE

 

Ophrys kotschyi Fleischm. & Soó

PAPAVERACEAE

 

Rupicapnos africana (Lam.) Pomel

PLUMBAGINACEAE

 

Armeria rouyana Daveau

 

Limonium paradoxum Pugsley

 

Limonium recurvum C.E. Salmon

POLYGONACEAE

 

Rheum rhaponticum L.

PRIMULACEAE

 

Primula apennina Widmer

 

Primula egaliksensis Wormsk.

RANUNCULACEAE

 

Aquilegia cazorlensis Heywood

 

Aquilegia kitaibelii Schott

 

Consolida samia P.H. Davis

 

Delphinium caseyi B.L. Burtt

 

Ranunculus kykkoënsis Meikle

 

Ranunculus weyleri Mares

RUBIACEAE

 

Galium litorale Guss.

SCROPHULARIACEAE

 

Antirrhinum charidemi Lange

 

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

 

Linaria algarviana Chav.

 

Linaria ficalhoana Rouy

SELAGINACEAE

 

Globularia stygia Orph. ex Boiss.

SOLANACEAE

 

Atropa baetica Willk.

THYMELAEACEAE

 

Daphne rodriguezii Texidor

UMBELLIFERAE

 

Angelica heterocarpa Lloyd

 

Angelica palustris (Besser) Hoffman

 

Bupleurum kakiskalae Greuter

 

Ferula cypria Post

 

Laserpitium longiradium Boiss.

 

Oenanthe conioides Lange

VALERIANACEAE

 

Valeriana longiflora Willk.

VIOLACEAE

 

Viola hispida Lam.

 

Viola jaubertiana Mares & Vigineix


ДОПЪЛНЕНИЕ II

СТРОГО ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ ОТ ФАУНАТА

БОЗАЙНИЦИ

INSECTIVORA

 

Talpidae

 

Desmana pyrenaica (Galemys pyrenaicus)

MICROCHIROPTERA

всички видове с изключение на

 

Pipistrellus pipistrellus

RODENTIA

 

Sciuridae

 

Citellus citellus

 

Cricetidae

 

Cricetus cricetus

 

Hystricidae

 

Hystrix cristata

CARNIVORA

 

Canidae

 

Canis lupus

 

Alopex lagopus

 

Ursidae

всички видове

 

Mustelidae

 

Lutreola (Mustela) lutreola

 

Lutra lutra

 

Gulo gulo

 

Felidae

 

Lynx pardina

 

Panthera pardus

 

Panthera tigris

 

Odobenidae

 

Odobenus rosmarus

 

Phocidae

 

Monachus monachus

ARTIODACTYLA

 

Bovidae

 

Capra aegagrus

 

Rupicapra rupicapra ornata

 

Ovibos moschatus

ODONTOCETI

 

Delphinidae

 

Delphinus delphis

 

Tursiops truncatus

 

Phocaenidae

 

Phocaena phocaena

MYSTACOCETI

 

Balaenopteridae

 

Sibbaldus (Balaenoptera) musculus

 

Megaptera novaengliae (longimana, nodosa)

 

Balaenidae

 

Eubalaena glacialis

 

Balaena mysticetus

ПТИЦИ

GAVIIFORMES

 

Gaviidae

всички видове

PODICIPEDIFORMES

 

Podicipedidae

 

Podiceps griseigena

 

Podiceps auritus

 

Podiceps nigricollis

 

Podiceps ruficollis

PROCELLARIIFORMES

 

Hydrobatidae

всички видове

 

Procellariidae

 

Puffinus puffinus

 

Procellaria diomedea

PELECANIFORMES

 

Phalacrocoracidae

 

Phalocrocorax pygmaeus

 

Pelecanidae

всички видове

CICONIIFORMES

 

Ardeidae

 

Ardea purpurea

 

Casmerodius albus

 

Egretta garzetta

 

Ardeola ralloides

 

Bubulcus (Ardeola) ibis

 

Nycticorax nycticorax

 

Ixobrychus minutus

 

Botaurus stellaris

 

Ciconiidae

всички видовеt

 

Threskiornithidae

всички видове

 

Phoenicopteridae

 

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

 

Anatidae

 

Cygnus cygnus

 

Cygnus bewickii

 

Anser erythropus

 

Branta leucopsis

 

Branta ruficollis

 

Tadorna tadorna

 

Tadorna ferruginea

 

Marmaronetta (Anas) angustirostris

 

Somateria spectabilis

 

Polysticta stelleri

 

Histrionicus histrionicus

 

Bucephala islandica

 

Mergus albellus

 

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

всички видове

GRUIFORMES

 

Turnicidae

 

Turnix sylvatica

 

Gruidae

всички видове

 

Rallidae

 

Porzana porzana

 

Porzana pusilla

 

Porzana parva

 

Crex crex

 

Porphyrio porphyrio

 

Fulica cristata

 

Otitidae

всички видове

CHARADRIIFORMES

 

Charadriidae

 

Hoplopterus spinosus

 

Charadrius histicula

 

Charadrius dubius

 

Charadrius alexandrinus

 

Charadrius leschenaulti

 

Eudromias morinellus

 

Arenaria interpres

 

Scolopacidae

 

Gallinago media

 

Numenius tenuirostris

 

Tringa stagnatilis

 

Tringa ochropus

 

Tringa glareola

 

Tringa hypoleucos

 

Tringa cinerea

 

Calidris minuta

 

Calidris temminckii

 

Calidris maritima

 

Calidris alpina

 

Calidris ferruginea

 

Calidris alba

 

Limicola falcinellus

 

Recurvirostridae

всички видове

 

Phalaropodidae

всички видове

 

Burhinidae

 

Burhinus oedicnemus

 

Glareolidae

всички видове

 

Laridae

 

Pagophila eburnea

 

Larus audouinii

 

Larus melanocephalus

 

Larus genei

 

Larus minutus

 

Larus sabini

 

Chlidonias niger

 

Chlidonias leucopterus

 

Chlidonias hybrida

 

Gelochelidon nilotica

 

Hydroprogne caspia

 

Sterna hirundo

 

Sterna paradisaea (macrura)

 

Sterna dougallii

 

Sterna albifrons

 

Sterna sandvicensis

COLUMBIFORMES

 

Pteroclididae

всички видове

CUCULIFORMES

 

Cuculidae

 

Clamator glandarius

STRIGIFORMES

всички видове

CAPRIMULGIFORMES

 

Caprimulgidae

всички видове

APODIFORMES

 

Apodidae

 

Apus pallidus

 

Apus melba

 

Apus caffer

CORACIIFORMES

 

Alcedinidae

 

Alcedo atthis

 

Meropidae

 

Merops apiaster

 

Coraciidae

 

Coracias garrulus

 

Upopidae

 

Upopa epops

PICIFORMES

всички видове

PASSERIFORMES

 

Alaudidae

 

Calandrella brachydactyla

 

Calandrella rufescens

 

Melanocorypha calandra

 

Melanocorypha leucoptera

 

Melanocorypha yeltoniensis

 

Galerida theklae

 

Eremophila alpestris

 

Hirundinidae

всички видове

 

Motacillidae

всички видове

 

Laniidae

всички видове

 

Bombycillidae

 

Bombycilla garrulus

 

Cinclidae

 

Cinclus cinclus

 

Troglodytidae

 

Troglodytes troglodytes

 

Prunellidae

всички видове

 

Muscicapidae

 

Turdinae

 

Saxicola rubetra

 

Saxicola torquata

 

Oenanthe oenanthe

 

Oenanthe pleschanka

 

Oenanthe hispanica

 

Oenanthe isabellina

 

Oenanthe leucura

 

Cercotrichas galactotes

 

Monticola saxatilis

 

Monticola solitarius

 

Phoenicurus ochruros

 

Phoenicurus phoenicurus

 

Erithacus rubecula

 

Luscinia megarhynchos

 

Luscinia luscinia

 

Luscinia (Cyanosylvia) svecica

 

Tarsiger cyanurus

 

Sylviinae

всички видове

 

Regulinae

всички видове

 

Muscicapinae

всички видове

 

Timaliinae

 

Panurus biarmicus

 

Paridae

всички видове

 

Sittidae

всички видове

 

Certhiidac

всички видове

 

Emberizidae

 

Emberiza citrinella

 

Emberiza leucocephala

 

Emberiza cirlus

 

Emberiza cineracea

 

Emberiza caesia

 

Emberiza cia

 

Emberiza schoeniclus

 

Emberiza melanocephala

 

Emberiza aureola

 

Emberiza pusilla

 

Emberiza rustica

 

Plectrophenax nivalis

 

Calcarius lapponicus

 

Fringillidae

 

Carduelis chloris

 

Carduelis carduelis

 

Carduelis spinus

 

Carduelis flavirostris

 

Carduelis cannabina

 

Carduelis flammea

 

Carduelis hornemanni

 

Serinus citrinella

 

Serinus serinus

 

Loxia curvirostra

 

Loxia pityopsittacus

 

Loxia leucoptera

 

Pinicola enucleator

 

Carpodacus erythrinus

 

Rhodopechys githaginea

 

Coccothraustes coccothraustes

 

Ploceidae

 

Petronia petronia

 

Montrifringilla nivalis

 

Sturnidae

 

Sturnus unicolor

 

Sturnus roseus

 

Oriolidae

 

Oriolus oriolus

 

Corvidae

 

Perisoreus infaustus

 

Cyanopica cyanus

 

Nucifraga caryocatactis

 

Pyrrhocorax pyrrhocorax

 

Pyrrhocorax graculus

ЗЕМНОВОДНИ

CAUDATA

 

Salamandridae

 

Salamandrina terdigitata

 

Salamandra (Mertensiella) luschani

 

Chioglossa lusitanica

 

Triturus cristatus

 

Proteidae

 

Proteus anguinus

ANURA

 

Discoglossidae

 

Bombina variegata

 

Bombina bombina

 

Alytes obstetricans

 

Alytes cisternasii

 

Pelobatidae

 

Pelobates cultripes

 

Pelobates fuscus

 

Bufonidae

 

Bufo calamita

 

Bufo viridis

 

Hylidae

 

Hyla arborea

 

Ranidae

 

Rana arvalis

 

Rana dalmatina

 

Rana latastei

ВЛЕЧУГИ

TESTUDINES

 

Testudinidae

 

Testudo hermanni

 

Testudo graeca

 

Testudo marginata

 

Emydidae

 

Emys orbicularis

 

Mauremys caspica

 

Dermochelyidae

 

Dermochelys coriacea

 

Cheloniidae

 

Caretta caretta

 

Lepidochelys kempii

 

Chelonia mydas

 

Eretmochelys imbricata

SAURIA

 

Gekkonidae

 

Cyrtodactylus kotschyi

 

Chamaeleontidae

 

Chamaeleo chamaeleon

 

Lacertidae

 

Algyroides marchi

 

Lacerta lepida

 

Lacerta parva

 

Lacerta simonyi

 

Lacerta princeps

 

Lacerta viridis

 

Podarcis muralis

 

Podarcis lilfordi

 

Podarcis sicula

 

Podarcis filfolensis

 

Scincidae

 

Ablepharus kitaibelii

OPHIDIA

 

Colubridae

 

Coluber hippocrepis

 

Elaphe situla

 

Elaphe quatuorlineata

 

Elaphe longissima

 

Coronella austriaca

 

Viperidae

 

Vipera ursinii

 

Vipera latasti

 

Vipera ammodytes

 

Vipera xanthina

 

Vipera lebetina

 

Vipera kaznakovi


ДОПЪЛНЕНИЕ III

ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ ОТ ФАУНАТА

БОЗАЙНИЦИ

INSECTIVORA

 

Erinaceidae

 

Erinaceus europaeus

 

Soricidae

всички видове

MICROCHIROPTERA

 

Vespertilionidae

 

Pipistrellus pipistrellus

DUPLICIDENTATA

 

Leporidae

 

Lepus timidus

 

Lepus capensis (europaeus)

RODENTIA

 

Sciuridae

 

Sciurus vulgaris

 

Marmota marmota

 

Castoridae

 

Castor fiber

 

Gliridae

всички видове

 

Microtidae

 

Microtus ratticeps (oeconomus)

 

Microtus nivalis (lebrunii)

CETACEA

Всички видове, които не са включени в допълнение II

CARNIVORA

 

Mustelidae

 

Meles meles

 

Mustela erminea

 

Mustela nivalis

 

Putorius (Mustela) putorius

 

Martes martes

 

Martes foina

 

Viverridae

всички видове

 

Felidae

 

Felis catus (silvestris)

 

Lynx lynx

 

Phocidae

 

Phoca vitulina

 

Pusa (Phoca) hispida

 

Pagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica)

 

Erignathus barbatus

 

Halichoerus grypus

 

Cystophora cristata

ARTIODACTYLA

 

Suidae

 

Sus scrofa meridionalis

 

Cervidae

всички видове

 

Bovidae

 

Ovis aries (musimon, ammon)

 

Capra ibex

 

Capra pyrenaica

 

Rupicapra rupicapra

ПТИЦИ

Всички видове, които не са включени в допълнение II, с изключение на:

 

Larus marinus

 

Larus fuscus

 

Larus argentatus

 

Columba palumbus

 

Passer domesticus

 

Sturnus vulgaris

 

Garrulus glandarius

 

Pica pica

 

Corvus monedula

 

Corvus frugilegus

 

Corvus corone (corone in cornix)

ЗЕМНОВОДНИ

Всички видове, които не са включени в допълнение II

ВЛЕЧУГИ

Всички видове, които не са включени в допълнение II


ДОПЪЛНЕНИЕ IV

ЗАБРАНЕНИ СРЕДСТВА И МЕТОДИ ЗА УБИВАНЕ, ЛОВ И ДРУГИ ФОРМИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

БОЗАЙНИЦИ

Примки

Живи животни, използвани като примамка, които са слепи или осакатени

Звукозаписи

Електрически уреди, способни да убиват или зашеметяват

Изкуствени източници на светлина

Огледала и други заслепяващи предмети

Приспособления за осветяване на целта

Приспособления за нощна стрелба, съдържащи електронен преобразувател или увеличител на образа

Експлозиви (1)

Мрежи (2)

Капани (2)

Отрова или стръв с отрова или упойващи вещества

Обгазяване и опушване

Полуавтоматични или автоматични оръжия, чийто затвор може да побере повече от два пълнителя

Самолети

Автомобили в движение

ПТИЦИ

Примки (3)

Примки с лепило

Въдици

Живи животни, използвани като примамка, които са слепи или осакатени

Звукозаписи

Електрически уреди, способни да убиват или зашеметяват

Изкуствени източници на светлина

Огледала и други заслепяващи предмети

Приспособления за осветяване на целта

Приспособления за прицел за нощна стрелба, съдържащи електронен преобразувател или увеличител на образа

Експлозиви

Мрежи

Капани

Отрова или стръв с отрова или упойващи вещества

Полуавтоматични оръжия, чийто затвор може да побере повече от два пълнителя

Самолети

Автомобили в движение


(1)  С изключение на улов на китове.

(2)  Ако се прилага за масов или неизбирателен лов, или убиване.

(3)  С изключение на северния Lagopus при 58° северна ширина.


Top