EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21979A0919(01)

Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa

OJ L 38, 10.2.1982, p. 3–32 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 003 P. 86 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 003 P. 86 - OP_DATPRO
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 010 P. 89 - 103
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 010 P. 89 - 103
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 014 P. 282 - 296
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 014 P. 282 - 296
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 014 P. 282 - 296
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 014 P. 282 - 296
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 014 P. 282 - 296
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 014 P. 282 - 296
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 014 P. 282 - 296
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 014 P. 282 - 296
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 014 P. 282 - 296
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 003 P. 200 - 214
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 003 P. 200 - 214
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 016 P. 5 - 19

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1982/72/oj

Related Council decision
Related Council decision

11/Sv. 016

HR

Službeni list Europske unije

5


21979A0919(01)


L 038/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

01.07.2013.


KONVENCIJA

o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa

PREAMBULA

DRŽAVE ČLANICE VIJEĆA EUROPE I OSTALE POTPISNICE,

smatrajući, da je cilj Vijeća Europe uspostaviti veće jedinstvo između svojih članica;

smatrajući, da je želja Vijeća Europe surađivati s ostalim državama u zaštiti prirode;

prepoznajući, da divlja flora i fauna sačinjavaju prirodno nasljeđe estetske, znanstvene, kulturne, rekreacijske, gospodarske i vlastite vrijednosti koja se mora sačuvati i predati budućim naraštajima;

prepoznajući, osnovnu ulogu divlje flore i faune u održavanju prirodne ravnoteže;

bilježeći, da su brojne vrste divlje flore i faune ozbiljno iscrpljene i da nekima od njih prijeti izumiranje;

svjesne, da je zaštita prirodnih staništa vitalna komponenta zaštite i očuvanja divlje flore i faune;

prepoznajući, da zaštitu divlje flore i faune moraju uzeti u obzir i vlade u svojim nacionalnim ciljevima i programima te da se posebno mora uspostaviti međunarodna suradnja za zaštitu migratornih vrsta;

imajući u vidu široke zahtjeve koje postavljaju vlade ili međunarodna tijela za zajedničkim djelovanjem, posebno zahtjeve Konferencije Ujedinjenih naroda za ljudski okoliš iz 1972. godine i zahtjeve Savjetodavne skupštine Vijeća Europe;

želeći posebno pratiti, u području zaštite divljih vrsta, preporuke Rezolucije br. 2., Druge europske ministarske koferencije o okolišu,

SPORAZUMJELE SU SE U SLJEDEĆEM:

POGLAVLJE I.

Opće odredbe

Članak 1.

1.   Svrha ove Konvencije je zaštita divlje flore i faune i njihovih prirodnih staništa, posebno onih vrsta i staništa čija zaštita zahtijeva suradnju više država, te poticanje takve suradnje.

2.   Poseban naglasak dan je vrstama kojima prijeti izumiranje i osjetljivim vrstama, uključujući migratorne vrste kojima prijeti izumiranje i osjetljive migratorne vrste.

Članak 2.

Ugovorne stranke će poduzeti potrebne mjere za održavanje populacija divlje flore i faune do razine, ili će ih prilagoditi razini, koja odgovara posebno ekološkim, znanstvenim i kulturalnim zahtjevima, uzimajući u obzir gospodarske i rekreacijske interese, te potrebe podvrsta, varijeteta ili formi koje su lokalno ugrožene.

Članak 3.

1.   Svaka ugovorna stranka će poduzeti korake, u skladu s odredbama ove Konvencije, u promicanju nacionalnih politika za zaštitu divlje flore, divlje faune i prirodnih staništa, s naglaskom na vrste kojima prijeti izumiranje i osjetljive vrste, posebno endemske, te ugrožena staništa.

2.   Svaka ugovorna stranka se obvezuje obratiti pozornost na zaštitu divlje flore i faune u svojim planskim i razvojnim politikama i u mjerama protiv onečišćenja.

3.   Svaka ugovorna stranka će poticati obrazovanje i širiti opće informacije o potrebi očuvanja divljih vrsta flore i faune i njihovih staništa.

POGLAVLJE II.

Zaštita staništa

Članak 4.

1.   Svaka ugovorna stranka će poduzeti primjerene i potrebne pravne i administrativne mjere u svrhu osiguravanja zaštite staništa divljih vrsta flore i faune, posebno onih navedenih u dodacima I. i II, te u svrhu zaštite ugroženih prirodnih staništa.

2.   Ugovorne stranke će u svojim planskim i razvojnim politikama paziti na zahtjeve očuvanja područja zaštićenih na temelju prethodnog stavka, kako bi se što je više moguće izbjeglo ili smanjilo pogoršanje stanja na tim područjima.

3.   Ugovorne stranke se obvezuju obratiti posebnu pozornost zaštiti područja koja su važna migratornim vrstama navedenim u dodacima II. i III., a koja su primjereno smještena u odnosu na selidbene putove, kao zimovališta, odmorišta, hranilišta, područja za razmnožavanje i područja za mitarenje.

4.   Ugovorne stranke se obvezuju primjereno koordinirati svoja nastojanja u zaštiti prirodnih staništa navedena u ovom članku, kada su takva staništa smještena u graničnim područjima.

POGLAVLJE III.

Zaštita vrsta

Članak 5.

Svaka ugovorna stranka će poduzeti primjerene i potrebne pravne i administrativne mjere kako bi se osigurala posebna zaštita divljih vrsta flore, navedenih u Dodatku I. Zabranit će se namjerno branje, skupljanje, rezanje i vađenje s korijenom navedenih biljaka. Svaka ugovorna stranka će zabraniti posjedovanje i prodaju tih vrsta.

Članak 6.

Svaka ugovorna stranka će poduzeti primjerene i potrebne pravne i administrativne mjere kako bi se osigurala posebna zaštita divljih vrsta faune, navedenih u Dodatku II. Posebno će biti zabranjeno sljedeće:

a.

svi oblici namjernog hvatanja i držanja te namjernog ubijanja;

b.

namjerno oštećivanje ili uništavanje mjesta za razmnožavanje i odmaranje;

c.

namjerno uznemiravanje divlje faune, posebno u vrijeme razmnožavanja, podizanja mladih i zimovanja, ako bi takvo uznemiravanje bilo značajno u odnosu na ciljeve ove Konvencije;

d.

namjerno uništavanje ili uzimanje jaja iz divljine ili držanje tih jaja, makar bila i prazna;

e.

posjedovanje i unutarnja trgovina ovim životinjama, živima ili mrtvima, uključujući preparirane životinje i bilo koji njihov lako prepoznatljivi dio ili derivat, kada to doprinosi učinkovitosti odredaba ovog članka.

Članak 7.

1.   Svaka ugovorna stranka će poduzeti primjerene i potrebne pravne i administrativne mjere, kako bi se osigurala zaštita divljih vrsta faune, navedenih u Dodatku III.

2.   Svako iskorištavanje divlje faune, navedeno u Dodatku III., bit će ograničeno s ciljem održavanja populacije izvan opasnosti, imajući u vidu zahtjeve članka 2.

3.   Poduzet će se sljedeće mjere:

a.

sezonska zabrana iskorištavanja i/ili druge odredbe koje će ograničavati iskorištavanje;

b.

primjerena privremena ili lokalna zabrana iskorištavanja s ciljem vraćanja zadovoljavajuće populacijske razine;

c.

primjerena odredba o prodaji, držanju za prodaju, transportu za prodaju ili nuđenju za prodaju živih ili mrtvih divljih životinja.

Članak 8.

U svezi s hvatanjem ili ubijanjem divljih vrsta faune, navedenih u Dodatku III. i u iznimnim slučajevima, u skladu s člankom 9., vrsta navedenih u Dodatku II., ugovorne stranke će zabraniti upotrebu svih neselektivnih sredstava hvatanja i ubijanja te upotrebu svih sredstava koja mogu prouzročiti lokalno nestajanje ili ozbiljno uznemiravanje populacije tih vrsta, a posebno sredstva navedena u Dodatku IV.

Članak 9.

1.   Svaka ugovorna stranka može učiniti iznimke od članaka 4., 5., 6., 7. te od zabrane upotrebe sredstava spomenutih u članku 8., u slučaju da nema drugog zadovoljavajućeg rješenja i da iznimka neće biti kobna za opstanak dotične populacije:

radi zaštite flore i faune;

radi sprečavanja ozbiljnih šteta na usjevima, stoci, šumama, ribnjacima, vodi i drugim oblicima vlasništva;

u interesu javnog zdravlja i sigurnosti, zračne sigurnosti ili drugih prevladavajućih javnih interesa;

u svrhu istraživanja i obrazovanja, ponovnog naseljavanja (repopulacije), ponovnog unošenja (reintrodukcije), te nužnog razmnožavanja;

dopustiti, pod uvjetima oštrog nadzora, na selektivnoj osnovi i ograničeno, uzimanje, držanje i ostalo razborito iskorištavanje nekih vrsta divljih životinja i biljaka u malim količinama.

2.   Ugovorne stranke će izvještavati svake dvije godine Stalni odbor o iznimkama koje su napravljene prema prethodnom stavku. Ova izvješća moraju posebno navoditi:

populacije za koje su načinjeni izuzeci, te ako je moguće, i broj predmetnih primjeraka;

dopuštena sredstva ubijanja ili hvatanja;

okolnosti rizika, vremena i mjesta radi kojih je iznimka odobrena;

upravu, koja je ovlaštena utvrditi kako su nastale takve okolnosti, te donijeti odluku o tome koja se sredstva mogu koristiti, u kojem opsegu i koji će ljudi provoditi takvu odluku;

primijenjene mjere nadzora.

POGLAVLJE IV.

Posebne odredbe za migratorne vrste

Članak 10.

1.   Ugovorne stranke se obvezuju, osim mjera nabrojenih u člancima 4., 6., 7. i 8., uskladiti svoja nastojanja u zaštiti migratornih vrsta, navedenih u dodacima II. i III., a čije se područje rasprostranjenja proširuje i na njihova područja.

2.   Ugovorne stranke će poduzeti sigurnosne mjere koje će osigurati da su lovostaj i/ili drugi postupci, koji reguliraju iskorištavanje, ustanovljene u stavku 3.a članka 7., dovoljne i primjerene potrebama migratornih vrsta navedenih u Dodatku III.

POGLAVLJE V.

Dodatne odredbe

Članak 11.

1.   U provođenju odredbi ove Konvencije, ugovorne stranke će:

a.

surađivati, kada je potrebno, a posebno kada bi to pojačalo učinak mjera navedenih u ostalim člancima ove Konvencije;

b.

poticati i usklađivati istraživanja u svrhe ove Konvencije.

2.   Svaka ugovorna stranka će:

a.

poticati ponovno unošenje (reintrodukciju) zavičajnih divljih vrsta flore i faune, kada to doprinosi zaštiti ugrožene vrste, uz prethodno napravljenu studiju u skladu s iskustvima drugih ugovornih stranaka o djelotvornosti i prihvatljivosti takve reintrodukcije;

b.

strogo nadzirati unošenje (introdukciju) nezavičajnih vrsta.

3.   Svaka ugovorna stranka će obavijestiti Stalni odbor o vrstama koje su pod potpunom zaštitom na njezinu području, a nisu navedene u dodacima I. i II.

Članak 12.

Ugovorne stranke mogu utvrditi strože mjere zaštite divlje flore i faune i njihovih prirodnih staništa, od onih koje su određene ovom Konvencijom.

POGLAVLJE VI.

Stalni odbor

Članak 13.

1.   U svrhu provedbe ove Konvencije osniva se Stalni odbor.

2.   Svaka od ugovornih stranaka može biti zastupljena u Stalnom odboru s jednim ili više izaslanika. Svako izaslanstvo imat će jedan glas. U području svoje nadležnosti, Europska ekonomska zajednica ostvaruje svoje pravo glasa brojem glasova jednakim broju njezinih članica koje su ugovorne stranke ove Konvencije; Europska ekonomska zajednica neće moći ostvariti svoje pravo glasa u slučajevima kad dotične države članice ostvaruju svoje pravo, i obrnuto.

3.   Svaka država članica Vijeća Europe, koja nije ugovorna stranka ove Konvencije, može biti predstavljena u Odboru kao promatrač.

Stalni odbor može, jednoglasnom odlukom, pozvati bilo koju državu koja nije članica Vijeća Europe i nije ugovorna stranka Konvencije, kao promatrača na jedan od svojih sastanaka.

Bilo koje tijelo ili organizacija, tehnički osposobljeni u zaštiti, očuvanju ili gospodarenju divljom faunom i florom i njihovim staništima, te ako pripadaju u jednu od sljedećih kategorija:

a.

međunarodne vladine ili nevladine organizacije ili tijela te nacionalne vladine organizacije ili tijela;

b.

nacionalne nevladine organizacije ili tijela koje je država u kojoj im je sjedište, ovlastila za ove svrhe,

mogu obavijestiti glavnog tajnika Vijeća Europe najmanje tri mjeseca prije sastanka Odbora, da žele prisustvovati tom sastanku kao promatrači. Oni će biti primljeni, osim u slučaju da najmanje mjesec dana prije sastanka jedna trećina ugovornih stranaka nije obavijestila glavnog tajnika o svom protivljenju.

4.   Stalni odbor će sazivati glavni tajnik Vijeća Europe. Prvi sastanak Odbora bit će održan u roku od godine dana nakon stupanja na snagu Konvencije. Poslije će se sastanci održavati najmanje jednom u dvije godine i uvijek, kada to zatraži većina ugovornih stranaka.

5.   Većina ugovornih stranaka činit će kvorum za održavanje sastanka Stalnog odbora.

6.   U skladu s odredbama ove Konvencije, Stalni odbor će sastaviti svoj poslovnik.

Članak 14.

1.   Stalni odbor odgovoran je za praćenje primjene ove Konvencije. On posebno može:

procijeniti da li su ovoj Konvenciji, uključujući i dodatke, potrebne promjene;

predložiti ugovornim strankama mjere potrebne za provedbu ove Konvencije;

predložiti primjerene mjere za obavješćivanje javnosti o aktivnostima koje su poduzete u okviru ove Konvencije;

preporučiti Ministarskom odboru upućivanje poziva državama koje nisu članice Vijeća Europe da pristupe ovoj Konvenciji;

predložiti sve, što bi poboljšalo učinkovitost ove Konvencije, uključujući prijedloge sklapanja sporazuma koji bi poboljšali učinkovitost zaštite vrsta ili skupina vrsta, sa državama koje nisu ugovorne stranke Konvencije.

2.   Radi obavljanja svojih dužnosti, Stalni odbor može na vlastiti poticaj sazivati sastanke skupina stručnjaka.

Članak 15.

Poslije svakog sastanka, Stalni odbor će Ministarskom odboru Vijeća Europe podnijeti izvješće o svom radu i o djelovanju Konvencije.

POGLAVLJE VII.

Izmjene

Članak 16.

1.   Svaka izmjena članaka ove Konvencije koju predloži neka ugovorna stranka ili Ministarski odbor, priopćit će se glavnom tajniku Vijeća Europe, a on će ih proslijediti najmanje dva mjeseca prije sastanka Stalnog odbora, državama članicama Vijeća Europe, svim potpisnicima, svakoj ugovornoj stranki, svakoj državi pozvanoj da potpiše ovu Konvenciju, u skladu s odredbama članka 19. i svakoj državi pozvanoj da pristupi Konvenciji, u skladu s odredbama članka 20.

2.   Stalni odbor razmotrit će svaku izmjenu i dopunu predloženu u skladu s odredbama prethodnog stavka, te će:

a.

glede izmjena članaka 1. do 12. tekst usvojen tročetvrtinskom većinom danih glasova podnijeti ugovornim strankama na prihvaćanje;

b.

glede izmjena članaka 13. do 24., tekst usvojen tročetvrtinskom većinom danih glasova podnijeti Ministarskom odboru na odobrenje. Nakon njegova odobrenja, taj će se tekst proslijediti ugovornim strankama na prihvaćanje.

3.   Svaka izmjena stupa na snagu trideset dana nakon što su ugovorne stranke izvijestile glavnog tajnika o svojem prihvatu.

4.   Odredbe stavaka 1., 2.a i 3. ovog članka primjenjivat će se i na prihvaćanje novih dodataka ovoj Konvenciji.

Članak 17.

1.   Svaka izmjena dodataka ove Konvencije, koju predloži neka ugovorna stranka ili Ministarski odbor priopćit će se glavnom tajniku Vijeća Europe, a on će ga proslijediti najmanje dva mjeseca prije sastanka Stalnog odbora, državama članicama Vijeća Europe, svim potpisnicima, svakoj ugovornoj stranki, svakoj državi pozvanoj da potpiše ovu Konvenciju u skladu s odredbama članka 19., te svakoj državi pozvanoj da pristupi ovoj Konvenciji u skladu s odredbama članka 20.

2.   Stalni odbor razmotrit će svaku izmjenu i dopunu predloženu u skladu s odredbama prethodnog stavka, te je može usvojiti dvotrećinskom većinom ugovornim stranaka. Usvojeni tekst proslijedit će se ugovornim strankama.

3.   Tri mjeseca nakon što ju je usvojio Stalni odbor, osim ako jedna trećina ugovornih stranaka ne istakne primjedbe, svaka izmjena stupa na snagu za one ugovorne stranke koje nisu istakle primjedbe.

POGLAVLJE VIII.

Rješavanje spora

Članak 18.

1.   Stalni odbor nastojat će olakšati prijateljsko rješavanje bilo kakvih poteškoća koje bi mogle proizići iz provedbe ove Konvencije.

2.   Svaki spor između ugovornih stranaka glede tumačenja ili primjene ove Konvencije, a koji nije riješen na temelju odredaba prethodnog stavka ili pregovorima između dotičnih stranaka, bit će podnesen na arbitražu na zahtjev jedne od njih, osim ako se spomenute stranke ne dogovore drukčije. Svaka će stranka imenovati jednog arbitra, a ta dva arbitra imenovat će trećega arbitra. U skladu s odredbama stavka 3. ovog članka, ako jedna od stranaka nije imenovala svojeg arbitra u razdoblju od tri mjeseca od zahtjeva za arbitražu, njega će, na zahtjev druge stranke, imenovati predsjednik Europskog suda za ljudska prava u daljnjem razdoblju od tri mjeseca. Ističe se postupak primijeniti ako se arbitri ne mogu dogovoriti o izboru trećeg arbitra u razdoblju od tri mjeseca nakon imenovanja prva dva arbitra.

3.   U slučaju spora između dvije ugovorne stranke od kojih je jedna država članica Europske ekonomske zajednice i ugovorna stranka, druga ugovorna stranka podnijeti će zahtjev za arbitražu državi članici i Zajednici, koje će je zajedno izvijestiti, u razdoblju od dva mjeseca od primitka zahtjeva, hoće li država članica ili Zajednica, ili članica i Zajednica zajedno, biti stranka u sporu. U nedostatku takve obavijesti u spomenutom roku, država članica i Zajednica smatrat će se jednom te istom strankom u sporu u svrhu primjene odredaba koje uređuju osnivanje i postupak arbitražnog suda. Isto se primjenjuje kad se država članica i Zajednica zajedno pojavljuju kao stranka u sporu.

4.   Arbitražni sud će sastaviti svoj poslovnik. Svoje odluke će donositi većinom glasova. Njegove odluke su konačne i obvezujuće.

5.   Svaka stranka u sporu snosi troškove arbitra kojeg je imenovala, a stranke zajednički snose troškove trećeg arbitra, kao i druge troškove arbitražnog postupka.

POGLAVLJE IX.

Završne odredbe

Članak 19.

1.   Ova je Konvencija otvorena za potpisivanje državama članicama Vijeća Europe, državama nečlanicama koje su sudjelovale u njezinoj izradi i Europskoj ekonomskoj zajednici.

Do dana stupanja Konvencije na snagu, ona je također otvorena za potpisivanje svakoj drugoj državi koju pozove Ministarski odbor.

Konvencija podliježe ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju. Isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju polažu se kod glavnog tajnika Vijeća Europe.

2.   Konvencija stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon isteka razdoblja od tri mjeseca od dana kada su pet država, uključujući barem četiri države članice Vijeća Europe, izrazile svoj pristanak da budu vezane Konvencijom u skladu s odredbama prethodnog stavka.

3.   Za svaku državu potpisnicu ili Europsku ekonomsku zajednicu koja naknadno izrazi svoj pristanak da njome bude vezana, Konvencija stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon isteka razdoblja od tri mjeseca od dana polaganja njezine isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju.

Članak 20.

1.   Nakon stupanja ove Konvencije na snagu, Ministarski odbor Vijeća Europe može, nakon savjetovanja s ugovornim strankama, pozvati da pristupi Konvenciji svaku državu nečlanicu Vijeća koja je bila pozvana da je potpiše u skladu s odredbama članka 19, a koja to još nije učinila, kao i svaku drugu državu nečlanicu.

2.   Za svaku državu koja joj pristupi, Konvencija stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon isteka razdoblja od tri mjeseca od dana polaganja isprave o pristupu kod glavnog tajnika Vijeća Europe.

Članak 21.

1.   Svaka država može, u trenutku potpisivanja ili polaganja svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu, odrediti na koje će se područje ili područja primjenjivati ova Konvencija.

2.   Svaka ugovorna stranka može, pri polaganju svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu ili kasnije u svako doba, izjavom upućenom glavnom tajniku Vijeća Europe, proširiti primjenu ove Konvencije na svako drugo u izjavi određeno područje i za čije međunarodne odnose je odgovorna ili u čije ime je ovlaštena preuzimati obveze.

3.   Svaka izjava dana prema prethodnom stavku može se, glede svakog područja određenog u takvoj izjavi, povući notifikacijom upućenom glavnom tajniku. Takav otkaz proizvodi učinak prvog dana mjeseca koji slijedi nakon isteka razdoblja od šest mjeseci od dana kad glavni tajnik primi notifikaciju.

Članak 22.

1.   Svaka država može, u trenutku potpisivanja ili polaganja svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu staviti jednu ili više rezervi za pojedine vrste određene u Dodacima I. do III. i/ili, za pojedine vrste navedene u rezervi ili rezervama, glede nekih sredstava ili metoda ubijanja, hvatanja i drugog iskorištavanja popisanog u Dodatku IV. Nisu dopuštene rezerve opće naravi.

2.   Svaka ugovorna stranka koja proširi primjenu ove Konvencije na područje spomenuto u izjavi iz stavka 2. članka 21., može, glede dotičnog područja, staviti jednu ili više rezervi u skladu s odredbama prethodnog stavka.

3.   Druge rezerve nisu dopuštene.

4.   Svaka ugovorna stranka koja je stavila rezervu na temelju stavaka 1. i 2. ovog članka može je u potpunosti ili djelomično povući notifikacijom upućenom glavnom tajniku Vijeća Europe. Takvo povlačenje proizvodi učinak danom kad glavni tajnik primi notifikaciju.

Članak 23.

1.   Svaka ugovorna stranka može u svako doba, otkazati ovu Konvenciju notifikacijom upućenom glavnom tajniku Vijeća Europe.

2.   Takav otkaz proizvodi učinak prvog dana mjeseca koji slijedi nakon isteka razdoblja od šest mjeseci od dana kad glavni tajnik primi notifikaciju.

Članak 24.

Glavni tajnik Vijeća Europe obavijestit će države članice Vijeća Europe, svaku državu potpisnicu, Europsku ekonomsku zajednicu ako je potpisnica ove Konvencije i svaku ugovornu stranku o:

a)

svakom potpisu;

b)

polaganju svake isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu;

c)

svakom danu stupanja ove Konvencije na snagu, u skladu s odredbama članaka 19. i 20.;

d)

svakoj obavijesti primljenoj prema odredbama stavka 3. članka 13.;

e)

svakom izvješću sastavljenom u skladu s odredbama članka 15.;

f)

svakoj izmjeni ili svakom novom dodatku usvojenom u skladu s člancima 16. i 17. i danu kad izmjena ili novi dodatak stupaju na snagu;

g)

svakoj izjavi danoj prema odredbama stavaka 2. i 3. članka 21.;

h)

svakoj rezervi stavljenoj prema odredbama stavaka 1. i 2. članka 22.;

i)

povlačenju svake rezerve izvršenom prema odredbama stavka 4. članka 22.;

j)

svakoj notifikaciji priopćenoj prema odredbama članka 23. i danu kad takav otkaz proizvodi učinak.

U potvrdu tog su potpisani, za to propisno ovlašteni, potpisali ovu Konvenciju.

Sastavljeno u Bernu, 19. rujna 1979. godine, na engleskom i francuskom jeziku, s tim da su oba teksta jednako vjerodostojna, u jednom primjerku koji se pohranjuje u arhiv Vijeća Europe. Glavni tajnik Vijeća Europe dostavit će ovjerene prijepise svakoj državi članici Vijeća Europe, svakoj državi potpisnici, Europskoj ekonomskoj zajednici ako je potpisnica i svakoj državi pozvanoj da potpiše ili pristupi ovoj Konvenciji.

 


DODATAK I.

STROGO ZAŠTIĆENE BILJNE VRSTE

PTERIDOPHYTA

ASPIDIACEAE

 

Diplazium caudatum (Cav.) Jermy

PTERIDACEAE

 

Pteris serrulata Forssk.

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

 

Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE

 

Alisma wahlenbergii (O. R. Holmb.) Juzepczuk

BERBERIDACEAE

 

Gymnospermium altaicum (Pallas) Spach

BORAGINACEAE

 

Anchusa crispa Viv.

 

Myosotis rehsteineri Wartm.

 

Omphalodes littoralis Lehm.

 

Onosma caespitosum Kotschy

 

Onosma troodi Kotschy

 

Solenanthus albanicus (Degen et al.) Degen & Baldacci

 

Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE

 

Campanula sabatia De Not.

CARYOPHYLLACEAE

 

Arenaria lithops Heywood ex McNeill

 

Gypsophila papillosa P. Porta

 

Loeflingia tavaresiana G. Samp.

 

Silene orphanidis Boiss.

 

Silene rothmaleri Pinto de Silva

 

Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

 

Kochia saxicola Guss.

 

Salicornia veneta Pignatti & Lausi

CISTACEAE

 

Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva

COMPOSITAE

 

Anacyclus alboranensis Esteve Chueca & Varo

 

Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter

 

Artemisia granatensis Boiss.

 

Artemisia laciniata Willd.

 

Aster pyrenaeus Desf. ex DC.

 

Aster sibiricus L.

 

Centaurea balearica J. D. Rodriguez

 

Centaurea heldreichii Halácsy

 

Centaurea horrida Badaro

 

Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.

 

Centaurea lactiflora Halácsy

 

Centaurea linaresii Lazaro

 

Centaurea megarensis Halácsy & Hayek

 

Centaurea niederi Heldr.

 

Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.

 

Centaurea princeps Boiss. & Heldr.

 

Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.

 

Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter

 

Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell

 

Logfia neglecta (Soy.-Will.) Holub

 

Senecio alboranicus Maire

CONVOLVULACEAE

 

Convolvulus argyrothamnos Greuter

CRUCIFERAE

 

Alyssum akamasicum B. L. Burtt

 

Alyssum fastigiatum Heywood

 

Arabis kennedyae Meikle

 

Biscutella neustriaca Bonnet

 

Brassica hilarionis Post

 

Brassica macrocarpa Guss.

 

Braya purpurascens (R. Br.) Bunge

 

Coronopus navasii Pau

 

Diplotaxis siettiana Maire

 

Enarthrocarpus pterocarpus DC.

 

Hutera rupestris P. Porta

 

Iberis arbuscula Runemark

 

Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb.

 

Ptilotrichum pyrenaicum (Lapeyr.) Boiss.

 

Rhynchosinapis johnstonii (G. Samp.) Heywood

 

Sisymbrium matritense P. W. Ball & Heywood

EUPHORBIACEAE

 

Euphorbia ruscinonensis Boiss.

GRAMINEAE

 

Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz

GROSSULARIACEAE

 

Ribes sardoum Martelli

HYPERICACEAE

 

Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson

IRIDACEAE

 

Crocus cyprius Boiss. & Kotschy

 

Crocus hartmannianus Holmboe

LABIATAE

 

Amaracus cordifolium Montr. & Auch.

 

Micromeria taygetea P.H. Davis

 

Nepeta sphaciotica P.H. Davis

 

Phlomis brevibracteata Turrill

 

Phlomis cypria Post

 

Salvia crassifolia Sibth. & Smith

 

Sideritis cypria Post

 

Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link

 

Thymus carnosus Boiss.

 

Thymus cephalotos L.

LEGUMINOSAE

 

Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge

 

Astragalus aquilanus Anzalone

 

Astragalus maritimus Moris

 

Astragalus verrucosus Moris

 

Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.

 

Ononis maweana Ball

 

Oxytropis deflexa (Pallas) DC

LENTIBULARIACEAE

 

Pinguicula crystallina Sibth. & Sm.

LILIACEAE

 

Androcymbium rechingeri Greuter

 

Chionodoxa lochiae Meikle

 

Muscari gussonei (Parl.) Tod.

 

Scilla morrisii Meikle

ORCHIDACEAE

 

Ophrys kotschyi Fleischm. & Soó

PAPAVERACEAE

 

Rupicapnos africana (Lam.) Pomel

PLUMBAGINACEAE

 

Armeria rouyana Daveau

 

Limonium paradoxum Pugsley

 

Limonium recurvum C.E. Salmon

POLYGONACEAE

 

Rheum rhaponticum L.

PRIMULACEAE

 

Primula apennina Widmer

 

Primula egaliksensis Wormsk.

RANUNCULACEAE

 

Aquilegia cazorlensis Heywood

 

Aquilegia kitaibelii Schott

 

Consolida samia P.H. Davis

 

Delphinium caseyi B.L. Burtt

 

Ranunculus kykkoënsis Meikle

 

Ranunculus weyleri Mares

RUBIACEAE

 

Galium litorale Guss.

SCROPHULARIACEAE

 

Antirrhinum charidemi Lange

 

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

 

Linaria algarviana Chav.

 

Linaria ficalhoana Rouy

SELAGINACEAE

 

Globularia stygia Orph. ex Boiss.

SOLANACEAE

 

Atropa baetica Willk.

THYMELAEACEAE

 

Daphne rodriguezii Texidor

UMBELLIFERAE

 

Angelica heterocarpa Lloyd

 

Angelica palustris (Besser) Hoffman

 

Bupleurum kakiskalae Greuter

 

Ferula cypria Post

 

Laserpitium longiradium Boiss.

 

Oenanthe conioides Lange

VALERIANACEAE

 

Valeriana longiflora Willk.

VIOLACEAE

 

Viola hispida Lam.

 

Viola jaubertiana Mares & Vigineix


DODATAK II.

STROGO ZAŠTIĆENE ŽIVOTINJSKE VRSTE

SISAVCI

INSECTIVORA

 

Talpidae

 

Desmana pyrenaica (Galemys pyrenaicus)

MICROCHIROPTERA

sve vrste osim

 

Pipistrellus pipistrellus

RODENTIA

 

Sciuridae

 

Citellus citellus

 

Cricetidae

 

Cricetus cricetus

 

Hystricidae

 

Hystrix cristata

CARNIVORA

 

Canidae

 

Canis lupus

 

Alopex lagopus

 

Ursidae

sve vrste

 

Mustelidae

 

Lutreola (Mustela) lutreola

 

Lutra lutra

 

Gulo gulo

 

Felidae

 

Lynx pardina

 

Panthera pardus

 

Panthera tigris

 

Odobenidae

 

Odobenus rosmarus

 

Phocidae

 

Monachus monachus

ARTIODACTYLA

 

Bovidae

 

Capra aegagrus

 

Rupicapra rupicapra ornata

 

Ovibos moschatus

ODONTOCETI

 

Delphinidae

 

Delphinus delphis

 

Tursiops truncatus

 

Phocoenidae

 

Phocoena phocoena

MYSTACOCETI

 

Balaenopteridae

 

Sibbaldus (Balaenoptera) musculus

 

Megaptera novaeangliae (longimana, nodosa)

 

Balaenidae

 

Eubalaena glacialis

 

Balaena mysticetus

PTICE

GAVIIFORMES

 

Gaviidae

sve vrste

PODICIPEDIFORMES

 

Podicipedidae

 

Podiceps grisigena

 

Podiceps auritus

 

Podiceps nigricollis

 

Podiceps ruficollis

PROCELLARIIFORMES

 

Hydrobatidae

sve vrste

 

Procellariidae

 

Puffinus puffinus

 

Procellaria diomedea

PELECANIFORMES

 

Phalacrocoracidae

 

Phalocrocorax pygmaeus

 

Pelecanidae

sve vrste

CICONIIFORMES

 

Ardeidae

 

Ardea purpurea

 

Casmerodius albus

 

Egretta garzetta

 

Ardeola ralloides

 

Bulbucus (Ardeola) ibis

 

Nycticorax nycticorax

 

Ixobrychus minutus

 

Botaurus stellaris

 

Ciconiidae

sve vrste

 

Threskiornithidae

sve vrste

 

Phoenicopteridae

 

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

 

Anatidae

 

Cygnus cygnus

 

Cygnus bewickii

 

Anser erythropus

 

Branta leucopsis

 

Branta ruficollis

 

Tadorna tadorna

 

Tadorna ferruginea

 

Marmaronetta (Anas) angustirostris

 

Somateria spectabilis

 

Polysticta stelleri

 

Histrionicus histrionicus

 

Bucephala islandica

 

Mergus albellus

 

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

sve vrste

GRUIFORMES

 

Turnicidae

 

Turnix sylvatica

 

Gruidae

sve vrste

 

Rallidae

 

Porzana porzana

 

Porzana pusilla

 

Porzana parva

 

Crex crex

 

Porphyrio porphyrio

 

Fulica cristata

 

Otididae

sve vrste

CHARADRIIFORMES

 

Charadriidae

 

Hoplopterus spinosus

 

Charadrius histicula

 

Charadrius dubius

 

Charadrius alexandrinus

 

Charadrius leschenaulti

 

Eudromias morinellus

 

Arenaria interpres

 

Scolopacidae

 

Gallinago media

 

Numenius tenuirostris

 

Tringa stagnatilis

 

Tringa ochropus

 

Tringa glareola

 

Tringa hypoleucos

 

Tringa cinerea

 

Calidris minuta

 

Calidris temminckii

 

Calidris maritima

 

Calidris alpina

 

Calidris ferruginea

 

Calidris alba

 

Limicola falcinellus

 

Recurvirostridae

sve vrste

 

Phalaropodidae

sve vrste

 

Burhinidae

 

Burhinus oedicnemus

 

Glareolidae

sve vrste

 

Laridae

 

Pagophila eburnea

 

Larus audouinii

 

Larus melanocephalus

 

Larus genei

 

Larus minutus

 

Larus sabini

 

Chlidonias niger

 

Chlidonias leucopterus

 

Chlidonias hybrida

 

Gelochelidon nilotica

 

Hydroprogne caspia

 

Sterna hirundo

 

Sterna paradisaea (macrura)

 

Sterna dougallii

 

Sterna albifrons

 

Sterna sandvicensis

COLUMBIFORMES

 

Pteroclididae

sve vrste

CUCULIFORMES

 

Cuculidae

 

Clamator glandarius

STRIGIFORMES

sve vrste

CAPRIMULGIFORMES

 

Caprimulgidae

sve vrste

APODIFORMES

 

Apodidae

 

Apus pallidus

 

Apus melba

 

Apus caffer

CORACIIFORMES

 

Alcedinidae

 

Alcedo atthis

 

Meropidae

 

Merops apiaster

 

Coraciidae

 

Coracias garrulus

 

Upopidae

 

Upopa epops

PICIFORMES

sve vrste

PASSERIFORMES

 

Alaudidae

 

Calandrella brachydactyla

 

Calendrella rufescens

 

Melanocorypha calandra

 

Melanocorypha leucoptera

 

Melanocorypha yeltoniensis

 

Galerida theklae

 

Eremophila alpestris

 

Hirundinidae

sve vrste

 

Motacillidae

sve vrste

 

Laniidae

sve vrste

 

Bombycillidae

 

Bombycilla garrulus

 

Cinclidae

 

Cinclus cinclus

 

Troglodytidae

 

Troglodytes troglodytes

 

Prunellidae

sve vrste

 

Muscicapidae

 

Turdinae

 

Saxicola rubetra

 

Saxicola torquata

 

Oenanthe oenanthe

 

Oenanthe pleschanka

 

Oenanthe hispanica

 

Oenanthe isabellina

 

Oenanthe leucura

 

Cercotrichas galactotes

 

Monticola saxatilis

 

Monticola solitarius

 

Phoenicurus ochruros

 

Phoenicurus phoenicurus

 

Erithacus rubecula

 

Luscinia megarhynchos

 

Luscinia luscinia

 

Luscinia (Cyanosylvia) svecica

 

Tarsiger cyanurus

 

Sylviinae

sve vrste

 

Regulinae

sve vrste

 

Muscicapinae

sve vrste

 

Timaliinae

 

Panurus biarmicus

 

Paridae

sve vrste

 

Sittidae

sve vrste

 

Certhiidae

sve vrste

 

Emberizidae

 

Emberiza citrinella

 

Emberiza leucocephala

 

Emberiza cirlus

 

Emberiza cineracea

 

Emberiza caesia

 

Emberiza cia

 

Emberiza schoeniclus

 

Emberiza melanocephala

 

Emberiza aureola

 

Emberiza pusilla

 

Emberiza rustica

 

Plectrophenax nivalis

 

Calcarius lapponicus

 

Fringillidae

 

Carduelis chloris

 

Carduelis carduelis

 

Carduelis spinus

 

Carduelis flavirostris

 

Carduelis cannabina

 

Carduelis flammea

 

Carduelis hornemanni

 

Serinus citrinella

 

Serinus serinus

 

Loxia curvirostra

 

Loxia pityopsittacus

 

Loxia leucoptera

 

Pinicola enucleator

 

Carpodacus erythrinus

 

Rhodopechys githaginea

 

Coccothraustes coccothraustes

 

Ploceidae

 

Petronia petronia

 

Montrifringilla nivalis

 

Sturnidae

 

Sturnus unicolor

 

Sturnus roseus

 

Oriolidae

 

Oriolus oriolus

 

Corvidae

 

Perisoreus infaustus

 

Cyanopica cyanus

 

Nucifraga caryocatactes

 

Pyrrhocorax pyrrhocorax

 

Pyrrhocorax graculus

VODOZEMCI

CAUDATA

 

Salamandridae

 

Salamandrina terdigitata

 

Salamandra (Mertensiella) luschani

 

Chioglossa lusitanica

 

Triturus cristatus

 

Plethodontidae

 

Proteus anguinus

ANURA

 

Discoglossidae

 

Bombina variegata

 

Bombina bombina

 

Alytes obstetricans

 

Alytes cisternasii

 

Pelobatidae

 

Pelobates cultripes

 

Pelobates fuscus

 

Bufonidae

 

Bufo calamita

 

Bufo viridis

 

Hylidae

 

Hyla arborea

 

Ranidae

 

Rana arvalis

 

Rana dalmatina

 

Rana latastei

GMAZOVI

TESTUDINES

 

Testudinidae

 

Testudo hermanni

 

Testudo graeca

 

Testudo marginata

 

Emydidae

 

Emys orbicularis

 

Mauremys caspica

 

Dermochelyidae

 

Dermochelys coriacea

 

Cheloniidae

 

Caretta caretta

 

Lepidochelys kempii

 

Chelonia mydas

 

Eretmochelys imbricata

SAURIA

 

Gekkonidae

 

Cyrtodactylus kotschyi

 

Chamaeleontidae

 

Chamaeleo chamaeleon

 

Lacertidae

 

Algyroides marchi

 

Lacerta lepida

 

Lacerta parva

 

Lacerta simonyi

 

Lacerta princeps

 

Lacerta viridis

 

Podarcis muralis

 

Podarcis lilfordi

 

Podarcis sicula

 

Podarcis filfolensis

 

Scincidae

 

Ablepharus kitaibelii

OPHIDIA

 

Colubridae

 

Coluber hippocrepis

 

Elaphe situla

 

Elaphe quatuorlineata

 

Elaphe longissima

 

Coronella austriaca

 

Viperidae

 

Vipera ursinii

 

Vipera latasti

 

Vipera ammodytes

 

Vipera xanthina

 

Vipera labetina

 

Vipera kaznakovi


DODATAK III.

ZAŠTIĆENE ŽIVOTINJSKE VRSTE

SISAVCI

INSECTIVORA

 

Erinaceidae

 

Erinaceus europaeus

 

Soricidae

sve vrste

MICROCHIROPTERA

 

Vespertilionidae

 

Pipistrellus pipistrellus

DUPLICIDENTATA

 

Leporidae

 

Lepus timidus

 

Lepus capensis (europaeus)

RODENTIA

 

Sciuridae

 

Sciurus vulgaris

 

Marmota marmota

 

Castoridae

 

Castor fiber

 

Gliridae

sve vrste

 

Microtidae

 

Microtus ratticeps (oeconomus)

 

Microtus nivalis (librunii)

CETACEA

sve vrste koje nisu navedene u Dodatku II.

CARNIVORA

 

Mustelidae

 

Meles meles

 

Mustela erminea

 

Mustela nivalis

 

Putorius (Mustela) putorius

 

Martes martes

 

Martes foina

 

Viverridae

sve vrste

 

Felidae

 

Felis catus (silvestris)

 

Lynx lynx

 

Phocidae

 

Phoca vitulina

 

Pusa (Phoca) hispida

 

Pagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica)

 

Erignathus barbatus

 

Halichoerus grypus

 

Cystophora cristata

ARTIODACTYLA

 

Suidae

 

Sus scrofa meridionalis

 

Cervidae

sve vrste

 

Bovidae

 

Ovis aries (musimon, ammon)

 

Capra ibex

 

Capra pyrenaica

 

Rupicapra rupicapra

PTICE

sve vrste koje nisu navedene u Dodatku II., osim:

 

Larus marinus

 

Larus fuscus

 

Larus argentatus

 

Columba palumbus

 

Passer domesticus

 

Sturnus vulgaris

 

Garrulus glandarius

 

Pica pica

 

Corvus monedula

 

Corvus frugilegus

 

Corvus corone (corone i cornix)

VODOZEMCI

sve vrste koje nisu navedene u Dodatku II.

GMAZOVI

sve vrste koje nisu navedene u Dodatku II.


DODATAK IV.

ZABRANJENA SREDSTVA I NAČINI UBIJANJA, HVATANJA I DRUGIH OBLIKA ISKORIŠTAVANJA

SISAVCI

Zamke

Žive životinje koje se koriste kao mamci, oslijepljene ili osakaćene

Magnetofoni

Električne ubojite ili omamljujuće naprave

Umjetne svjetleće naprave

Zrcala i druge zasljepljujuće naprave

Naprave za osvjetljavanje cilja

Optički nišani za noćni lov s mogućnošću elektronskog povećavanja ili pretvaranja slike

Eksplozivi (1)

Mreže (2)

Klopke (2)

Otrovi i otrovni ili omamljujući mamci

Plinjenje i dimljenje životinjskih skrovišta

Poluautomatsko ili automatsko oružje sa spremnikom koji može sadržavati više od dva naboja

Zrakoplovi

Motorna vozila u pokretu

PTICE

Zamke (3)

Ljepak

Udice

Žive ptice koje se koriste kao mamci, oslijepljene ili osakaćene

Magnetofoni

Električne ubojite ili omamljujuće naprave

Umjetne svjetleće naprave

Zrcala i druge zasljepljujuće naprave

Naprave za osvjetljavanje cilja

Optički nišani za noćni lov s mogućnošću elektronskog povećavanja ili pretvaranja slike

Eksplozivi

Mreže

Klopke

Otrovi i otrovni ili omamljujući mamci

Poluautomatsko ili automatsko oružje sa spremnikom koji može sadržavati više od dva naboja

Zrakoplovi

Motorna vozila u pokretu


(1)  osim za kitolov

(2)  ako se koristi za masovno ili neselektivno hvatanje ili ubijanje

(3)  osim za vrste roda Lagopus sjeverno od 58 N širine


Top