EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:194:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 194, 26 юли 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.194.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 194

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
26 юли 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/456/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 18 юли 2011 година за подписване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Австралия за изменение на Споразумението за взаимно признаване по отношение на оценката на съответствието, сертификатите и маркировките между Европейската общност и Австралия

1

 

 

2011/457/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 19 юли 2011 година относно позицията, която следва да заеме Европейският съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (MEDIA Mundus)

2

 

 

2011/458/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 19 юли 2011 година относно позицията, която следва да заеме Европейският съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение ХIII (Транспорт) към Споразумението на ЕИП

4

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 723/2011 на Съвета от 18 юли 2011 година за разширяване обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 91/2009 върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китайската народна република, върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана, изпращани от Малайзия, с деклариран или не произход от Малайзия

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 724/2011 на Комисията от 25 юли 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 468/2010 за съставяне на списък на ЕС на корабите, извършващи незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2011 на Комисията от 25 юли 2011 година за установяване на процедура за одобрение и сертифициране на иновативни технологии за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (1)

19

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 726/2011 на Комисията от 25 юли 2011 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 по отношение на праговите нива на допълнителните мита за ябълки

25

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 727/2011 на Комисията от 25 юли 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

27

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 728/2011 на Комисията от 25 юли 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

29

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/459/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 18 юли 2011 година за назначаване на съдии в Съда на публичната служба на Европейския съюз

31

 

 

2011/460/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 19 юли 2011 година за назначаване на заместник-член от Швеция в Комитета на регионите

32

 

 

2011/461/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 19 юли 2011 година относно назначаването на един член от Кипър и на един заместник-член от Кипър в Комитета на регионите

33

 

 

2011/462/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 25 юли 2011 година за отхвърляне на две заявки за вписване в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания, посочен в Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета [Eilenburger Sachsenquelle (ЗНП)], [Eilenburger Sanusquelle (ЗНП)] (нотифицирано под номер C(2011) 5251)

34

 

 

2011/463/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 25 юли 2011 година относно уравняването на сметките, представени от България и Румъния, във връзка с разходите, финансирани по Специалната предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони (САПАРД) през 2008 година (нотифицирано под номер C(2011) 5183)

36

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 година за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (ОВ L 81, 21.3.2001 г.) (Специално издание на български език 2007 г., глава 19, том 3, стр. 97)

39

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top