EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:050E:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, CE 50, 21 февруари 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.CE2012.050.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 50E

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
21 февруари 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски парламент
СЕСИЯ 2010—2011
Заседания от 21 и 22 септември 2010 г.
Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 320 E, 25.11.2010 г.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

 

Вторник, 21 септември 2010 г.

2012/C 050E/01

Доизграждане на вътрешния пазар по отношение на електронната търговияРезолюция на Европейския парламент от 21 септември 2010 г. относно доизграждането на вътрешния пазар по отношение на електронната търговия (2010/2012(INI))

1

2012/C 050E/02

Търговски и икономически отношения с ТурцияРезолюция на Европейския парламент от 21 септември 2010 г. относно търговските и икономически отношения с Турция (2009/2200(INI))

15

2012/C 050E/03

Законодателство на ЕС за опазване на биологичното разнообразиеРезолюция на Европейския парламент от 21 септември 2010 г. относно прилагането на законодателството на ЕС за опазване на биологичното разнообразие (2009/2108(INI))

19

2012/C 050E/04

Превенция на природни и причинени от човека бедствияРезолюция на Европейския парламент от 21 септември 2010 г. относно Подход на Общността за превенция на природни и причинени от човека бедствия (2009/2151(INI))

30

2012/C 050E/05

Ограничаване на бедността и разкриване на работни места в развиващите се страниРезолюция на Европейския парламент от 21 септември 2010 г. относно ограничаване на бедността и разкриване на работни места в развиващите се страни: пътят напред (2009/2171(INI))

37

 

Сряда, 22 септември 2010 г.

2012/C 050E/06

Упражняване на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазарРезолюция на Европейския парламент от 22 септември 2010 г. относно усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар (2009/2178(INI))

48

2012/C 050E/07

Европейска стратегия за икономическо и социално развитие на планинските региони, островите и слабо населените райониРезолюция на Европейския парламент от 22 септември 2010 г. относно европейската стратегия за икономическо и социално развитие на планинските региони, островите и рядко населените райони

55


 

III   Подготвителни актове

 

Европейски парламент

 

Вторник, 21 септември 2010 г.

2012/C 050E/08

Проект на коригиращ бюджет № 5/2010: Европейска служба за борба с измамите и преглед на собствените ресурсиРезолюция на Европейския парламент от 21 септември 2010 г. относно проект на коригиращ бюджет № 5/2010 на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел III – Комисия (13473/2010 – C7-0260/2010 – 2010/2091(BUD))

58

2012/C 050E/09

Разследване и предотвратяване на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 21 септември 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване (COM(2009)0611 – C7-0259/2009 – 2009/0170(COD))

59

P7_TC1-COD(2009)0170
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 21 септември 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО

60

2012/C 050E/10

Сигурност на доставките на природен газ ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 21 септември 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО (COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

60

P7_TC1-COD(2009)0108
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 21 септември 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО на Съвета

61

ПРИЛОЖЕНИЕ

61

2012/C 050E/11

Споразумение за реадмисия между Европейската общност и Пакистан ***Законодателна резолюция на Европейския парламент от 21 септември 2010 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Ислямска република Пакистан за обратно приемане на пребиваващи без разрешение лица (05942/2010 – C7-0264/2009 – 2009/0036(NLE))

62

ANNEX

63

 

Сряда, 22 септември 2010 г.

2012/C 050E/12

Предложение за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2007—2013Резолюция на Европейския парламент от 22 септември 2010 г. относно предложението за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2007-2013 (COM(2010)0072 – 2010/0048(APP))

64

2012/C 050E/13

Проект на коригиращ бюджет № 7/2010: гаранция, предоставяна от Европейския съюз в съответствие с разпоредбите на член 122 от Договора за функционирането на Европейския съюз – финансова помощ за държавите-членкиРезолюция на Европейския парламент от 22 септември 2010 г. относно позицията на Съвета относно проекта на коригиращ бюджет № 7/2010 на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел III – Комисия (13476/2010 – C7-0261/2010 – 2010/2120(BUD))

68

2012/C 050E/14

Изменение на Директива 2008/9/ЕО за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 септември 2010 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2008/9/ЕО за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчно задължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка (COM(2010)0381 – C7-0201/2010 – 2010/0205(CNS))

69

2012/C 050E/15

Фармакологичната бдителност за лекарствените продукти (изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004) ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 22 септември 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение по отношение на фармакологичната бдителност за лекарствените продукти за хуманна употреба на Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (COM(2008)0664 — C6-0515/2008 – 2008/0257(COD))

70

P7_TC1-COD(2008)0257
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 22 септември 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2010 на Европейския парламент и на Съвета за изменение по отношение на фармакологичната бдителност за лекарствените продукти за хуманна употреба на Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата, и на Регламент (ЕО) № 1394/2007 относно лекарствените продукти за модерна терапия

71

ПРИЛОЖЕНИЕ

71

2012/C 050E/16

Фармакологична бдителност (изменение на Директива 2001/83/ЕО) ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 22 септември 2010 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение по отношение на фармакологичната бдителност на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (COM(2008)0665 – C6-0514/2008 – 2008/0260(COD))

72

P7_TC1-COD(2008)0260
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 22 септември 2010 г. с оглед приемането на Директива 2010/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение по отношение на фармакологичната бдителност на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба

73

2012/C 050E/17

Пускане на пазара и използване на биоциди ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 22 септември 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара и употребата на биоциди (COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))

73

P7_TC1-COD(2009)0076
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 22 септември 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара и употребата на биоциди и за отмяна на Директива 98/8/ЕО
 (1)

74

ПРИЛОЖЕНИЕ I

143

ПРИЛОЖЕНИЕ II

150

ПРИЛОЖЕНИЕ III

174

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

183

ПРИЛОЖЕНИЕ V

186

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

188

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

200

2012/C 050E/18

Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 22 септември 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (COM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD))

209

P7_TC1-COD(2009)0143
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 22 септември 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2010 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията

210

ПРИЛОЖЕНИЕ

210

2012/C 050E/19

Пруденциален надзор на макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и създаване на Европейски съвет за системен риск ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 22 септември 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор на макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и за създаване на Европейски комитет за системен риск (COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD))

210

P7_TC1-COD(2009)0140
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 22 септември 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2010 на Европейския парламент и на Съвета на относно пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск

211

2012/C 050E/20

Правомощия на Европейския надзорен орган (Европейския банков орган), Европейския надзорен орган (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари) ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 22 септември 2010 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

212

P7_TC1-COD(2009)0161
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 22 септември 2010 г. с оглед приемането на Директива 2010/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейския банков орган), Европейския надзорен орган (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари)

213

ПРИЛОЖЕНИЕ

213

2012/C 050E/21

Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 22 септември 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски банков орган (COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

214

P7_TC1-COD(2009)0142
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 22 септември 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2010 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията

215

ПРИЛОЖЕНИЕ

215

2012/C 050E/22

Специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 септември 2010 г. относно предложението за регламент на Съвета за възлагане на специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))

216

2012/C 050E/23

Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 22 септември 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари (COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

217

P7_TC1-COD(2009)0144
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 22 септември 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2010 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията

218

ПРИЛОЖЕНИЕ

218


Легенда на използваните символи

*

процедура на консултация

**I

процедура на сътрудничество, първо четене

**II

процедура на сътрудничество, второ четене

***

одобрение

***I

процедура на съвместно вземане на решение, първо четене

***II

процедура на съвместно вземане на решение, второ четене

***III

процедура на съвместно вземане на решение, трето четене

(Посочената процедура се базира на предложеното от Комисията правно основание)

Политически изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▐.

Технически поправки и промени от страна на службите: нов или променен текст се обозначава с курсив; заличаванията се посочват със символа ║.

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 

Top