EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:187E:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, CE 187, 24 юли 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 187E

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
24 юли 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

 

СЕСИЯ 2007—2008

 

Заседания от 3 до 6 септември 2007 г.

 

Понеделник, 3 септември 2007 г.

2008/C 187E/01

ПРОТОКОЛ

1

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

Възобновяване на сесията

Декларация на председателството

Одобряване на протокола от предишното заседание

Внесени документи

Състав на Парламента

Състав на комисиите и делегациите

Подписване на актовете, приети по процедурата на съвместно вземане на решение

Съобщаване на общи позиции на Съвета

Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Петиции

Трансфер на бюджетни кредити

Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента

Ред на работа

Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Горски пожари в Гърция, последици от тях и изводи относно мерките за превенция и предупреждение (разискване)

По-добро регулиране в Европейския съюз — За по-добро законотворчество 2005 — Стратегия за опростяване на регулаторната среда — Институционални и правни последици от използването на актове с незадължителна юридическа сила (разискване)

Доклад за дейността на европейския портал за професионална мобилност EURES за периода 2004—2005 г.: Къмединен европейски пазар на труда (разискване)

Дневен ред на следващото заседание

Закриване на заседанието

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

20

 

Вторник, 4 септември 2007 г.

2008/C 187E/02

ПРОТОКОЛ

22

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

Откриване на заседанието

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Преглед на единния пазар (разискване)

Статут на европейското частно дружество, дружествено право (разискване)

Риск да бъде затворена Гданската корабостроителница (разискване)

Съобщение на председателството

Време за гласуване

Обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) — изменение на Регламент (ЕО) № 1059/2003 поради присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Аналитични досиета на Европол * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Природни бедствия (гласуване)

По-добро регулиране в Европейския съюз (гласуване)

За по-добро законотворчество — 2005 г. (гласуване)

Стратегия за опростяване на регулаторната среда (гласуване)

Институционални и правни последици от използването на актове с незадължителна юридическа сила (гласуване)

Преглед на единния пазар (гласуване)

Обяснениe на вот

Поправки на вот и намерения за гласуване

Тържествено заседание — Португалия

Одобряване на протокола от предишното заседание

Състав на комисиите и делегациите

Представяне на проекта на общ бюджет от Съвета — финансова 2008 г.

Вътрешен превоз на опасни товари ***I (разискване)

Логистика на транспорта на стоки в Европа — ключът към устойчива мобилност (разискване)

Единно европейско небе (разискване)

Време за въпроси (въпроси към Комисията)

Състав на Парламента

Внесени документи

Намаляване на вредата от алкохола (разискване)

Дехидратирани консервирани млека, предназначени за консумация от човека * — Обща организация на пазара на мляко и млечни продукти * — Допълнителни правила за общата организация на пазара на мляко и млечни продукти по отношение на млякото за пиене * (разискване)

Дневен ред на следващото заседание

Закриване на заседанието

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

34

ПРИЛОЖЕНИЕ I

36

ПРИЛОЖЕНИЕ II

42

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

53

P6_TA(2007)0360
Обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) — изменение на Регламент (ЕО) № 1059/2003 поради присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 септември 2007 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1059/2003 за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) поради присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз (COM(2007)0095) — C6-0091/2007 — 2007/0038(COD))

53

P6_TC1-COD(2007)0038
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 септември 2007 г., с оглед приемането на Регламент (EО) № .../2007 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1059/2003 относно установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) поради присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз

53

P6_TA(2007)0361
Аналитични досиета на Европол. Правила, приложими за досиетата на Европол, създадени с цел провеждане на анализи *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 септември 2007 г. по Инициативата на Република Финландия с оглед на приемането на Решение на Съвета за изменение на Акта на Съвета относно приемането на правила, които се прилагат по отношение на файловете за анализ на Европол (16336/2006 — C6-0048/2007 — 2007/0802(CNS))

54

P6_TA(2007)0362
Природни бедствия
Резолюция на Европейския парламент от 4 септември 2007 г. относно природните бедствия от това лято

55

P6_TA(2007)0363
По-добро регулиране в Европейския съюз
Резолюция на Европейския парламент от 4 септември 2007 г. относно по-доброто регулиране в Европейския съюз (2007/2095(INI))

60

P6_TA(2007)0364
За по-добро законотворчество — 2005 г.
Резолюция на Европейския парламент от 4 септември 2007 г. относно „По-добро законотворчество — 2005 г.: прилагане на принципите на субсидиарност и пропорционалност“ — 13-ти годишен доклад (2006/2279(INI))

67

P6_TA(2007)0365
Стратегия за опростяване на регулаторната среда
Резолюция на Европейския парламент от 4 септември 2007 г. относно стратегия за опростяване на регулаторната среда (2007/2096(INI))

72

P6_TA(2007)0366
Институционални и правни последици от използването на актове с незадължителна юридическа сила
Резолюция на Европейския парламент от 4 септември 2007 г. относно институционалните и правни последици от използването на актове с незадължителна юридическа сила (2007/2028(INI))

75

P6_TA(2007)0367
Преглед на единния пазар
Резолюция на Европейския парламент от 4 септември 2007 г. относно прегледа на единния пазар: преодоляване на бариерите и неефективността чрез по-добро прилагане и изпълнение (2007/2024(INI))

80

 

Сряда, 5 септември 2007 г.

2008/C 187E/03

ПРОТОКОЛ

87

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

Откриване на заседанието

Борбата срещу тероризма (разискване)

Състав на Парламента

Ред на работа

Време за гласуване

Устойчиво равновесие между риболовния капацитет и възможностите за риболов (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Проект на коригиращ бюджет № 5/2007 на Европейския съюз за финансовата 2007 г. (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Вътрешен превоз на опасни товари ***I (гласуване)

Приветствие

Време за гласуване (продължение)

Дехидратирани консервирани млека, предназначени за консумация от човека * (гласуване)

Обща организация на пазара на мляко и млечни продукти * (гласуване)

Допълнителни правила за общата организация на пазара на мляко и млечни продукти по отношение на млякото за пиене * (гласуване)

Сигурност на въздухоплаването (внасяне на течности на борда на въздухоплавателни средства) (гласуване)

Логистика на транспорта на стоки в Европа — ключът къмустойчива мобилност (гласуване)

Доклад за дейността на европейския портал за професионална мобилност EURES за периода 2004—2005 г.: Къмединен европейски пазар на труда (гласуване)

Намаляване на вредата от алкохола (гласуване)

Обяснениe на вот

Поправки на вот и намерения за гласуване

Одобряване на протокола от предишното заседание

Финансова нестабилност и въздействие върху реалната икономика (разискване)

Конвенция за борба с опустиняването (разискване)

Време за въпроси (въпроси към Съвета)

Диалог и консултации с трети страни в областта на правата на човека (разискване)

Прилагане на принципа за устойчивост на рибните запаси чрез максимален устойчив улов (разискване)

Дневен ред на следващото заседание

Закриване на заседанието

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

97

ПРИЛОЖЕНИЕ I

99

ПРИЛОЖЕНИЕ II

106

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

144

P6_TA(2007)0368
Устойчиво равновесие между риболовния капацитет и възможностите за риболов
Резолюция на Европейския парламент от 5 септември 2007 г. относно усилията на държавите-членки през 2005 г. за постигане на устойчиво равновесие между риболовния капацитет и възможностите за риболов (2007/2108(INI))

144

P6_TA(2007)0369
Проект на коригиращ бюджет № 5/2007 на Европейския съюз за финансовата 2007 г.
Резолюция на Европейския парламент от 5 септември 2007 г. относно проект на коригиращ бюджет № 5/2007 на Европейския съюз за финансовата 2007 г., Част III — Комисия (11707/2007 — C6-0232/2007—2007/2162 (BUD))

147

P6_TA(2007)0370
Вътрешен превоз на опасни товари ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 септември 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (COM(2006)0852 — C6-0012/2007 — 2006/0278(COD))

148

P6_TC1-COD(2006)0278
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 5 септември 2007 г., с оглед приемането на Директива 2008/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари

148

P6_TA(2007)0371
Дехидратирани консервирани млека, предназначени за консумация от човека *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 септември 2007 г. относно предложението за Директива на Съвета за изменение на Директива 2001/114/ЕО относно определени частично или напълно дехидратирани консервирани млека, предназначени за консумация от човека (COM(2007)0058 — C6-0083/2007 — 2007/0025(CNS))

149

P6_TA(2007)0372
Обща организация на пазара на мляко и млечни продукти *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 септември 2007 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1255/1999 относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (COM(2007)0058 — C6-0084/2007 — 2007/0026(CNS))

149

P6_TA(2007)0373
Допълнителни правила за общата организация на пазара на мляко и млечни продукти по отношение на млякото за пиене *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 септември 2007 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменениена Регламент (ЕО) № 2597/97 относно определяне на допълнителни правила за общата организация на пазара на мляко и млечни продукти по отношение на млякото за пиене (COM(2007)0058 — C6-0085/2007 — 2007/0027(CNS))

152

P6_TA(2007)0374
Сигурност на въздухоплаването (внасяне на течности на борда на въздухоплавателни средства)
Резолюция на Европейския парламент от 5 септември 2007 г. относно Регламент (ЕО) № 1546/2006 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 622/2003 за определяне на мерки за прилагане на общи основни стандарти относно сигурността на въздухоплаването (внасяне на течности на борда на въздухоплавателни средства)

153

P6_TA(2007)0375
Логистика на транспорта на стоки в Европа — ключът към устойчива мобилност
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 септември 2007 г. относно логистиката на транспорта на стоки в Европа — ключът към устойчива мобилност (2006/2228(INI))

154

P6_TA(2007)0376
Доклад за дейността на EURES за 2004—2005 г.: къмединен европейски пазар на труда
Резолюция на Европейския парламент от 5 септември 2007 г. относно доклада за дейността на EURES за 2004—2005 г.: къмединен европейски пазар на труда

159

P6_TA(2007)0377
Намаляване на вредата от алкохола
Резолюция на Европейския парламент от 5 септември 2007 г. относно стратегия на Европейския съюз за оказване на подкрепа на държавите-членки за намаляване на вредата от алкохола (2007/2005(INI))

160

 

Четвъртък, 6 септември 2007 г.

2008/C 187E/04

ПРОТОКОЛ

167

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

Откриване на заседанието

Защита на потребителите (разискване)

Използване на примати в научните опити (писмена декларация)

Европейски номер за спешни повиквания 112 (писмена декларация)

Време за гласуване

Превенция на наркотиците и информация за тях за периода 2007—2013 г. ***II (гласуване)

Международни здравни правила (гласуване)

Конвенция за борба с опустиняването (гласуване)

Диалог и консултации с трети страни в областта на правата на човека (гласуване)

Прилагане на принципа за устойчивост на рибните запаси чрез максимален устойчив улов (гласуване)

Защита на потребителите (гласуване)

Обяснениe на вот

Поправки на вот и намерения за гласуване

Съобщаване на общи позиции на Съвета

Одобряване на протокола от предишното заседание

Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

Бирма

Бангладеш

Финансиране на специалния трибунал за Сиера Леоне

Време за гласуване

Бирма (гласуване)

Бангладеш (гласуване)

Финансиране на Специалния трибунал за Сиера Леоне (гласуване)

Поправки на вот и намерения за гласуване

Състав на комисиите и делегациите

Решения относно някои документи

Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от Правилника за дейността)

Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

График на следващите заседания

Прекъсване на сесията

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

178

ПРИЛОЖЕНИЕ I

179

ПРИЛОЖЕНИЕ II

187

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

209

P6_TA(2007)0378
Програма „Превенция на наркотиците и информация за тях“ за периода 2007—2013 г. ***II
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 септември 2007 г. относно общата позиция на Съвета за приемане на решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специална програма „Превенция на наркотиците и информация за тях“ за периода 2007—2013 г. в рамките на общата програма „Основни права и правосъдие“ (8698/4/2007 — C6-0258/2007 — 2005/0037В(COD))

209

P6_TA(2007)0379
Международни здравни правила
Резолюция на Европейския парламент от 6 септември 2007 г. относно Международните здравни правила (2007/2079(INI))

210

P6_TA(2007)0380
Борбата с опустиняването
Резолюция на Европейския парламент от 6 септември 2007 г. относно целите на ЕС за 8-ата среща на Конференцията на страните по Конвенцията на ООН за борба с опустиняването в Мадрид от 3 до 14 септември 2007 г.

212

P6_TA(2007)0381
Диалог и консултации с трети страни в областта на правата на човека
Резолюция на Европейския парламент от 6 септември 2007 г. относно провеждането на диалог и консултации с трети страни в областта на правата на човека (2007/2001(INI))

214

P6_TA(2007)0382
Прилагане на принципа за устойчивост на рибните запаси чрез максимален устойчив улов
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 септември 2007 г. относно прилагането на принципа за устойчивост на рибните запаси на Европейския съюз чрез максимален устойчив улов (2006/2224(INI))

228

P6_TA(2007)0383
Защита на потребителите
Резолюция на Европейския парламент от 6 септември 2007 г. относно Зелената книга за преразглеждане на достиженията на правото на Общността за защита на потребителите (2007/2010(INI))

231

P6_TA(2007)0384
Бирма
Резолюция на Европейския парламент от 6 септември 2007 г. за Бирма

237

P6_TA(2007)0385
Бангладеш
Резолюция на Европейския парламент от 6 септември 2007 г. относно Бангладеш

240

P6_TA(2007)0386
Финансиране на Специалния трибунал за Сиера Леоне
Резолюция на Европейския парламент от 6 септември 2007 г. относно финансирането на Специалния трибунал за Сиера Леоне

242


Легенда на използваните символи

*

процедура на консултация

**I

процедура на сътрудничество, първо четене

**II

процедура на сътрудничество, второ четене

***

одобрение

***I

процедура на съвместно вземане на решение, първо четене

***II

процедура на съвместно вземане на решение, второ четене

***III

процедура на съвместно вземане на решение, трето четене

(Посочената процедура се базира на предложеното от Комисията правно основание)

Указания относно времето за гласуване

Освен ако е указано обратното, докладчиците уведомяват писмено председателството относно своята позиция по измененията.

Съкращения на наименованията на комисиите

AFET

Комисия по външни работи

DEVE

Комисия по развитие

INTA

Комисия по международна търговия

BUDG

Комисия по бюджетите

CONT

Комисия по бюджетен контрол

ECON

Комисия по икономически и парични въпроси

EMPL

Комисия по заетостта и социалните въпроси

ENVI

Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните

ITRE

Комисия по промишлеността, изследванията и енергетиката

IMCO

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

TRAN

Комисия по транспорт и туризъм

REGI

Комисия по регионално развитие

AGRI

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

PECH

Комисия по рибно стопанство

CULT

Комисия по културата и образованието

JURI

Комисия по правни въпроси

LIBE

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

AFCO

Комисия по конституционни въпроси

FEMM

Комисия по правата на жените и равенството между половете

PETI

Комисия по петиции

Съкращения на наименованията на политическите групи

PPE-DE

Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи

PSE

Група на социалистите в Европейския парламент

ALDE

Група на Алианса на либералите и демократите за Европа

UEN

Група на Съюза за Европа на нациите

Verts/ALE

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

GUE/NGL

Конфедеративна група на Европейската обединена левица — Северна зелена левица

IND/DEM

Група Независимост/Демокрация

ITS

Група Идентичност, традиция, суверенитет

NI

Независими членове

BG

 

Top