Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:187E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 187, 24. júl 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 187E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
24. júla 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament

 

ZASADANIE 2007 - 2008

 

Schôdza 3. až 6. septembra 2007

 

Pondelok 3. septembra 2007

2008/C 187E/01

ZÁPISNICA

1

PRIEBEH ROKOVANIA

Pokračovanie prerušeného zasadania

Vyhlásenie predsedníctva

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Predložené dokumenty

Zloženie Parlamentu

Zloženie výborov a delegácií

Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe

Oznámenie spoločnej pozície Rady

Text zmlúv poskytnutých Radou

Petície

Presun rozpočtových prostriedkov

Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Program práce

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Lesné požiare v Grécku, ich dôsledky a z toho vyplývajúce závery pre preventívne a varovné opatrenia (rozprava)

Lepšia tvorba práva v Európskej únii - Lepšia tvorba práva v roku 2005: subsidiarita a proporcionalita - 13. výročná správa - Stratégia na zjednodušenie regulačného prostredia - Právne a inštitucionálne dôsledky používania nástrojov soft law (rozprava)

Správa o činnosti EURES za roky 2004 - 2005: K jednotnému európskemu trhu práce (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

20

 

Utorok 4. septembra 2007

2008/C 187E/02

ZÁPISNICA

22

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)

Preskúmanie jednotného trhu: prekonávanie prekážok a neefektívnych postupov prostredníctvom lepšieho vykonávania a presadzovania právnych predpisov (rozprava)

Stanovy európskej súkromnej spoločnosti, právo obchodných spoločností (rozprava)

Riziko zatvorenia lodenice v Gdansku (rozprava)

Oznámenie predsedníctva

Hlasovanie

NUTS - zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1059/2003 z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k EÚ ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Pravidlá uplatniteľné na analytické súbory Europolu * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Živelné pohromy (hlasovanie)

Lepšia tvorba práva v Európskej únii (hlasovanie)

Lepšia tvorba práva v roku 2005: uplatňovanie zásad subsidiarity a proporcionality - 13. výročná správa (hlasovanie)

Stratégia na zjednodušenie regulačného prostredia (hlasovanie)

Právne a inštitucionálne dôsledky používania nástrojov soft law (hlasovanie)

Preskúmanie jednotného trhu: prekonávanie prekážok a neefektívnych postupov prostredníctvom lepšieho vykonávania a presadzovania právnych predpisov (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Slávnostná schôdza - Portugalsko

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zloženie výborov a delegácií

Uvedenie návrhu všeobecného rozpočtu Radou - Rozpočtový rok 2008

Vnútrozemská preprava nebezpečného tovaru ***I (rozprava)

Logistika prepravy nákladov v Európe - kľúč k udržateľnej mobilite (rozprava)

Jednotné európske nebo (rozprava)

Hodina otázok (pre Komisiu)

Zloženie Parlamentu

Predložené dokumenty

Stratégia EÚ na podporu členských štátov pri znižovaní rozsahu škôd súvisiacich s požívaním alkoholu (rozprava)

Konzervované mlieko na ľudskú spotrebu (zmena a doplnenie smernice 2001/114/ES) * - Spoločná organizácia trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1255/1999) * - Dodatočné pravidlá o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 2597/97) * (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

34

PRÍLOHA I

36

PRÍLOHA II

42

PRIJATÉ TEXTY

53

P6_TA(2007)0360
NUTS - zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1059/2003 z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k EÚ ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. septembra 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii (KOM(2007)0095 — C6-0091/2007 — 2007/0038(COD))

53

P6_TC1-COD(2007)0038
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. septembra 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii

53

P6_TA(2007)0361
Pravidlá uplatniteľné na analytické súbory Europolu *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. septembra 2007 o podnete Fínskej republiky na účely prijatia rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa akt Rady, ktorým sa prijímajú pravidlá uplatniteľné na analytické súbory Europolu (16336/2006 — C6-0048/2007 — 2007/0802(CNS))

54

P6_TA(2007)0362
Živelné pohromy
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. septembra 2007 o živelných pohromách

55

P6_TA(2007)0363
Lepšia tvorba práva v Európskej únii
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. septembra 2007 o lepšej tvorbe práva v Európskej únii (2007/2095(INI))

60

P6_TA(2007)0364
Lepšia tvorba práva v roku 2005: uplatňovanie zásad subsidiarity a proporcionality - 13. výročná správa
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. septembra 2007 o lepšej tvorbe práva v roku 2005: uplatňovanie zásad subsidiarity a proporcionality - 13. výročná správa (2006/2279(INI))

67

P6_TA(2007)0365
Stratégia na zjednodušenie regulačného prostredia
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. septembra 2007 o stratégii na zjednodušenia regulačného prostredia (2007/2096(INI))

72

P6_TA(2007)0366
Právne a inštitucionálne dôsledky používania nástrojov tzv. soft law
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. septembra 2007 o právnych a inštitucionálnych dôsledkoch používania nástrojov tzv. soft law (2007/2028(INI))

75

P6_TA(2007)0367
Preskúmanie jednotného trhu
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. septembra 2007 o preskúmaní jednotného trhu: riešenie prekážok a neefektívnosti prostredníctvom lepšieho vykonávania a presadzovania predpisov (2007/2024(INI))

80

 

Streda 5. septembra 2007

2008/C 187E/03

ZÁPISNICA

87

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Boj proti terorizmu (rozprava)

Zloženie Parlamentu

Program práce

Hlasovanie

Úsilie vynaložené členským štátmi v roku 2005 na dosiahnutie trvalo udržateľnej rovnováhy medzi kapacitou rybolovu a možnosťami rybolovu (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Návrh opravného rozpočtu č. 5/2007 (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Vnútrozemská preprava nebezpečného tovaru ***I (hlasovanie)

Oficiálne privítanie

Hlasovanie (pokračovanie)

Konzervované mlieko na ľudskú spotrebu (zmena a doplnenie smernice 2001/114/ES) * (hlasovanie)

Spoločná organizácia trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1255/1999) * (hlasovanie)

Dodatočné pravidlá o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 2597/97) * (hlasovanie)

Obmedzenia uvalené Európskou úniou na tekutiny, ktoré môžu cestujúci priniesť na palubu lietadiel (hlasovanie)

Logistika prepravy nákladov v Európe - kľúč k udržateľnej mobilite (hlasovanie)

Správa o činnosti EURES za roky 2004 - 2005: K jednotnému európskemu trhu práce (hlasovanie)

Stratégia EÚ na podporu členských štátov pri znižovaní rozsahu škôd súvisiacich s požívaním alkoholu (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Finančná nestabilita a dopad na reálnu ekonomiku (rozprava)

Dohovor o boji proti rozširovaniu púšte (rozprava)

Hodina otázok (pre Radu)

Fungovanie dialógu a konzultácií s tretími krajinami v oblasti ľudských práv (rozprava)

Uplatňovanie zásady trvalej udržateľnosti v rybnom hospodárstve EÚ pomocou maximálneho udržateľného výnosu (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

97

PRÍLOHA I

99

PRÍLOHA II

106

PRIJATÉ TEXTY

144

P6_TA(2007)0368
Trvalo udržateľná rovnováha medzi kapacitou rybolovu a možnosťami rybolovu
Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. septembra 2007 o úsilí vynaloženom členskými štátmi v roku 2005 na dosiahnutie trvalo udržateľnej rovnováhy medzi kapacitou rybolovu a možnosťami rybolovu (2007/2108(INI))

144

P6_TA(2007)0369
Návrh opravného rozpočtu č. 5/2007
Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. septembra 2007 o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2007 na rozpočtový rok 2007, oddiel III - Komisia (11707/2007 — C6-0232/2007 — 2007/2162(BUD))

147

P6_TA(2007)0370
Vnútrozemská preprava nebezpečného tovaru ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. septembra 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (KOM(2006)0852 — C6-0012/2007 -2006/0278 (COD))

148

P6_TC1-COD(2006)0278
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. septembra 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru

148

P6_TA(2007)0371
Konzervované mlieko na ľudskú spotrebu (zmena a doplnenie smernice 2001/114/ES) *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. septembra 2007 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/114/ES o určitom čiastočne alebo úplne dehydrovanom konzervovanom mlieku na ľudskú spotrebu (KOM(2007)0058 — C6-0083/2007 — 2007/0025(CNS))

149

P6_TA(2007)0372
Spoločná organizácia trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1255/1999) *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. septembra 2007 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1255/1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (KOM(2007)0058 — C6-0084/2007 — 2007/0026(CNS))

149

P6_TA(2007)0373
Dodatočné pravidlá o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 2597/97) *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. septembra 2007 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2597/97, ktorým sa ustanovujú dodatočné pravidlá o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami pre konzumné mlieko (KOM(2007)0058 — C6-0085/2007 — 2007/0027(CNS))

152

P6_TA(2007)0374
Obmedzenia EÚ týkajúce sa tekutín, ktoré si cestujúci môžu vziať so sebou na palubu lietadla
Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. septembra 2007 o nariadení Komisie (ES) č. 1546/2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 622/2003 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva (prítomnosť kvapalín na palube lietadla)

153

P6_TA(2007)0375
Logistika prepravy nákladov v Európe - kľúč k udržateľnej mobilite
Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. septembra 2007 o logistike prepravy nákladov v Európe - kľúč k udržateľnej mobilite (2006/2228(INI))

154

P6_TA(2007)0376
EURES
Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. septembra 2007 o správe o činnosti EURES za roky 2004 a 2005: K jednotnému európskemu trhu práce

159

P6_TA(2007)0377
Stratégia EÚ na podporu členských štátov pri znižovaní rozsahu škôd súvisiacich s požívaním alkoholu
Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. septembra 2007 o stratégii Európskej únie na podporu členských štátov pri znižovaní rozsahu škôd súvisiacich s požívaním alkoholu (2007/2005(INI))

160

 

Štvrtok 6. septembra 2007

2008/C 187E/04

ZÁPISNICA

167

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Zelená kniha o revízii spotrebiteľského acquis (rozprava)

Využívanie primátov na vedecké účely (písomné vyhlásenie)

Európske tiesňové číslo 112 (písomné vyhlásenia)

Hlasovanie

Protidrogová prevencia a informovanosť (2007 - 2013) ***II (hlasovanie)

Medzinárodné zdravotné predpisy (hlasovanie)

Dohovor o boji proti rozširovaniu púšte (hlasovanie)

Fungovanie dialógu a konzultácií s tretími krajinami v oblasti ľudských práv (hlasovanie)

Uplatňovanie zásady trvalej udržateľnosti v rybnom hospodárstve EÚ pomocou maximálneho udržateľného výnosu (hlasovanie)

Zelená kniha o revízii spotrebiteľského acquis (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Oznámenie spoločnej pozície Rady

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

Barma

Bangladéš

Financovanie osobitného tribunálu pre Sierra Leone

Hlasovanie

Barma (hlasovanie)

Bangladéš (hlasovanie)

Financovanie osobitného tribunálu pre Sierra Leone (hlasovanie)

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Zloženie výborov a delegácií

Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116 rokovacieho poriadku)

Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Termín nasledujúcej schôdze

Prerušenie zasadania

PREZENČNÁ LISTINA

178

PRÍLOHA I

179

PRÍLOHA II

187

PRIJATÉ TEXTY

209

P6_TA(2007)0378
Protidrogová prevencia a informovanosť (2007 - 2013) ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. septembra 2007 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2007 - 2013 ustanovuje osobitný program „Protidrogová prevencia a informovanosť“ ako súčasť všeobecného programu „Základné práva a spravodlivosť“ (8698/4/2007 — C6-0258/2007 — 2005/0037B(COD))

209

P6_TA(2007)0379
Medzinárodné zdravotné predpisy
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. septembra 2007 o medzinárodných zdravotných predpisoch (2007/2079(INI))

210

P6_TA(2007)0380
Boj proti dezertifikácii
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. septembra 2007 o cieľoch EÚ v súvislosti s 8. zasadnutím konferencie zmluvných strán (COP8) Dohovoru Organizácie spojených národov o boji proti dezertifikácii (UNCCD), konaným v dňoch 3. - 14. septembra 2007 v Madride

212

P6_TA(2007)0381
Fungovanie dialógu a konzultácií s tretími krajinami v oblasti ľudských práv
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. septembra 2007 o fungovaní dialógu a konzultácií s tretími krajinami v oblasti ľudských práv (2007/2001(INI))

214

P6_TA(2007)0382
Trvalá udržateľnosť rybného hospodárstva EÚ pomocou maximálneho udržateľného výnosu
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. septembra 2007 o uplatňovaní zásady trvalej udržateľnosti v rybnom hospodárstve EÚ pomocou maximálneho udržateľného výnosu (2006/2224(INI))

228

P6_TA(2007)0383
Zelená kniha o revízii spotrebiteľského aquis
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. septembra 2007 o Zelenej knihe o revízii spotrebiteľského acquis (2007/2010(INI))

231

P6_TA(2007)0384
Barma
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. septembra 2007 o Barme

237

P6_TA(2007)0385
Bangladéš
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. septembra 2007 o Bangladéši

240

P6_TA(2007)0386
Financovanie osobitného tribunálu pre Sierru Leone
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. septembra 2007 o financovaní osobitného tribunálu pre Sierru Leone

242


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultačný postup

**I

Postup spolupráce: prvé čítanie

**II

Postup spolupráce: druhé čítanie

***

Postup so súhlasom

***I

Spolurozhodovací postup: prvé čítanie

***II

Spolurozhodovací postup: druhé čítanie

***III

Spolurozhodovací postup: tretie čítanie

(Voľba postupu závisí od právneho základu, ktorý navrhla Komisia)

Informácia o hlasovaní

Ak nie je určené inak, spravodajcovia pred hlasovaním písomne oznámia predsedníctvu svoj postoj k pozmeňujúcim/doplňujúcim návrhom.

Skratky parlamentných výborov

AFET

Výbor pre zahraničné veci

DEVE

Výbor pre rozvoj

INTA

Výbor pre medzinárodný obchod

BUDG

Výbor pre rozpočet

CONT

Výbor pre rozpočtovú kontrolu

ECON

Výbor pre hospodárske a menové veci

EMPL

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

ENVI

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ITRE

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

IMCO

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

TRAN

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

REGI

Výbor pre regionálny rozvoj

AGRI

Výbor pre poľnoshospodárstvo a rozvoj vidieka

PECH

Výbor pre rybné hospodárstvo

CULT

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

JURI

Výbor pre právne veci

LIBE

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

AFCO

Výbor pre ústavné veci

FEMM

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví

PETI

Výbor pre petície

Skratky politických skupín

PPE-DE

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov

PSE

Socialistická skupina v Európskom parlamente

ALDE

Aliancia demokratov a liberálov pre Európu

UEN

Skupina Únie za Európu národov

Verts/ALE

Skupina zelených/Európska slobodná aliancia

GUE/NGL

Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica

IND/DEM

Skupina nezávislosti a demokracie

ITS

Skupina pre identitu, tradíciu a zvrchovanosť

NI

nezávislí poslanci

SK

 

Top