EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:187E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 187, 24. červenec 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 187E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 51
24. července 2008


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropský parlament

 

ZASEDÁNÍ 2007-2008

 

Dílčí zasedání od 3. do 6. září 2007

 

Pondělí 3. září 2007

2008/C 187E/01

ZÁPIS

1

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Pokračování zasedání

Prohlášení předsednictva

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Předložení dokumentů

Složení Parlamentu

Členství ve výborech a delegacích

Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování

Sdělení společných postojů Rady

Texty smluv dodané Radou

Petice

Převody prostředků

Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)

Následný postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Plán práce

Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Lesní požáry v Řecku, jejich důsledky a závěry, které je třeba vyvodit za účelem preventivních a výstražných opatření (rozprava)

Zdokonalení právních předpisů — Zdokonalení tvorby právních předpisů v roce 2005: uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality — Zjednodušení právního prostředí - Právní a institucionální dopady využívání nezávazných právních nástrojů (soft law) (rozprava)

Zpráva o činnosti EURES 2004-2005: K jednotnému trhu práce (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

20

 

Úterý 4. září 2007

2008/C 187E/02

ZÁPIS

22

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Revize jednotného trhu: vypořádat se s překážkami a s neúčinností pomocí lepšího provádění a vymáhání (rozprava)

Statut evropské soukromé společnosti, právo společností (rozprava)

Hrozba uzavření loděnic v Gdaňsku (rozprava)

Sdělení předsednictví

Hlasování

NUTS - změna nařízení (ES) č. 1059/2003 z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Pracovní soubory Europolu pro účely analýzy * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Přírodní katastrofy (hlasování)

Zdokonalení právních předpisů (hlasování)

Zdokonalení tvorby právních předpisů v roce 2005: uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality (hlasování)

Zjednodušení právního prostředí (hlasování)

Právní a institucionální dopady využívání nezávazných právních nástrojů (soft law) (hlasování)

Revize jednotného trhu: vypořádat se s překážkami a s neúčinností pomocí lepšího provádění a vymáhání (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Slavnostní zasedání - Portugalsko

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Členství ve výborech a delegacích

Předložení návrhu souhrnného rozpočtu Radou - Finanční období 2008

Pozemní přeprava nebezpečných věcí ***I (rozprava)

Logistika nákladní dopravy v Evropě - klíč k udržitelné mobilitě (rozprava)

Jednotné evropské nebe (rozprava)

Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Složení Parlamentu

Předložení dokumentů

Snižování škod souvisejících s alkoholem (rozprava)

Zahuštěné a sušené mléko určené k lidské spotřebě * — Společná organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky * — Doplňující pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky pro konzumní mléko * (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

34

PŘÍLOHA I

36

PŘÍLOHA II

42

PŘIJATÉ TEXTY

53

P6_TA(2007)0360
Změna nařízení (ES) č. 1059/2003 z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. září 2007 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0095 — C6-0091/2007 — 2007/0038(COD))

53

P6_TC1-COD(2007)0038
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. září 2007 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii

53

P6_TA(2007)0361
Pracovní soubory Europolu pro účely analýzy *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. září 2007 o podnětu Finské republiky k přijetí rozhodnutí Rady, kterým se mění akt Rady; kterým se přijímají prováděcí pravidla pro pracovní soubory Europolu pro účely analýzy (16336/2006 — C6-0048/2007 — 2007/0802(CNS))

54

P6_TA(2007)0362
Přírodní katastrofy
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. září 2007 o přírodních katastrofách tohoto léta

55

P6_TA(2007)0363
Zdokonalení právních předpisů
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. září 2007 o zdokonalení právních předpisů v Evropské unii (2007/2095(INI))

60

P6_TA(2007)0364
Zdokonalení tvorby právních předpisů v roce 2005: uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. září 2007 o zdokonalení tvorby právních předpisů v roce 2005: uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality - 13. výroční zpráva (2006/2279(INI))

67

P6_TA(2007)0365
Zjednodušení právního prostředí
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. září 2007 o strategii pro zjednodušení právního prostředí (2007/2096(INI))

72

P6_TA(2007)0366
Právní a institucionální dopady využívání nezávazných právních nástrojů (soft law)
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. září 2007 o institucionálních a právních dopadech používání právně nevynutitelných nástrojů (2007/2028(INI))

75

P6_TA(2007)0367
Přezkum jednotného trhu: odstraňovat překážky a neúčinnost pomocí lepšího provádění a vymáhání
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. září 2007 o přezkumu jednotného trhu: odstraňovat překážky a neúčinnost pomocí lepšího provádění a vymáhání (2007/2024(INI))

80

 

Středa 5. září 2007

2008/C 187E/03

ZÁPIS

87

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Potírání terorismu (rozprava)

Složení Parlamentu

Plán práce

Hlasování

Úsilí členských států během roku 2005 k dosažení udržitelné rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou a rybolovnými právy (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Návrh opravného rozpočtu č. 5/2007 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Pozemní přeprava nebezpečných věcí ***I (hlasování)

Přivítání

Hlasování (pokračování)

Zahuštěné a sušené mléko určené k lidské spotřebě * (hlasování)

Společná organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky * (hlasování)

Doplňující pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky pro konzumní mléko * (hlasování)

Omezení zavedená EU, pokud jde o tekutiny, které si mohou cestující vzít na palubu letadla (hlasování)

Logistika nákladní dopravy v Evropě - klíč k udržitelné mobilitě (hlasování)

Zpráva o činnosti EURES 2004-2005: K jednotnému trhu práce (hlasování)

Snižování škod souvisejících s alkoholem (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Finanční nestabilita a vliv na reálnou ekonomiku (rozprava)

Úmluva o boji proti dezertifikaci (rozprava)

Doba vyhrazená pro otázky (Rada)

Rozvoj dialogu a konzultace se třetími zeměmi v oblasti lidských práv (rozprava)

Provádění udržitelnosti v rybolovu Evropské unie pomocí maximálního udržitelného výnosu (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

97

PŘÍLOHA I

99

PŘÍLOHA II

106

PŘIJATÉ TEXTY

144

P6_TA(2007)0368
Úsilí členských států během roku 2005 k dosažení udržitelné rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou a rybolovnými právy
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. září 2007 o úsilí členských států během roku 2005 k dosažení udržitelné rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou a rybolovnými právy (2007/2108(INI))

144

P6_TA(2007)0369
Návrh opravného rozpočtu č. 5/2007
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. září 2007 o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2007 na rozpočtový rok 2007, Oddíl III - Komise (11707/2007 — C6-0232/2007 — 2007/2162(BUD))

147

P6_TA(2007)0370
Pozemní přeprava nebezpečných věcí ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. září 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o pozemní přepravě nebezpečných věcí (KOM(2006)0852 — C6-0012/2007 — 2006/0278 (COD))

148

P6_TC1-COD(2006)0278
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. září 2007 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/.../ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí

148

P6_TA(2007)0371
Zahuštěné a sušené mléko určené k lidské spotřebě (změna a doplnění směrnice 2001/114/ES) *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. září 2007 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2001/114/ES o některých druzích zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě (KOM(2007)0058 — C6-0083/2007 — 2007/0025(CNS))

149

P6_TA(2007)0372
Společná organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky (změna a doplnění nařízení (ES) č. 1255/1999) *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. září 2007 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (KOM(2007)0058 — C6-0084/2007 — 2007/0026(CNS))

149

P6_TA(2007)0373
Doplňující pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky pro konzumní mléko (změna a doplnění nařízení (ES) č. 2597/97) *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. září 2007 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2597/97, kterým se stanoví doplňující pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky pro konzumní mléko (KOM(2007)0058 — C6-0085/2007 — 2007/0027(CNS))

152

P6_TA(2007)0374
Základní normy letecké bezpečnosti (přinášení tekutin na palubu letadla)
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. září 2007 o nařízení Komise (ES) č. 1546/2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (přinášení tekutin na palubu letadla)

153

P6_TA(2007)0375
Logistika nákladní dopravy v Evropě - klíč k udržitelné mobilitě
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. září 2007 o logistice nákladní dopravy v Evropě - klíč k udržitelné mobilitě (2006/2228(INI))

154

P6_TA(2007)0376
Zpráva o činnosti EURES v období 2004-2005: Na cestě k jednotnému trhu práce
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. září 2007 o zprávě o činnosti EURES v období 2004-2005: Na cestě k jednotnému evropskému trhu práce

159

P6_TA(2007)0377
Snižování škod souvisejících s alkoholem
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. září 2007 o strategii Evropské unie na podporu členských států při snižování škod souvisejících s alkoholem (2007/2005(INI))

160

 

Čtvrtek 6. září 2007

2008/C 187E/04

ZÁPIS

167

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Zelená kniha o revizi právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitelů (rozprava)

Vědecké pokusy na primátech (písemné prohlášení)

Evropská linka tísňového volání 112 (písemné prohlášení)

Hlasování

Drogová prevence a informovanost o drogách (2007-2013) ***II (hlasování)

Mezinárodní zdravotní řád (hlasování)

Úmluva o boji proti dezertifikaci (hlasování)

Rozvoj dialogu a konzultace se třetími zeměmi v oblasti lidských práv (hlasování)

Provádění udržitelnosti v rybolovu Evropské unie pomocí maximálního udržitelného výnosu (hlasování)

Zelená kniha o revizi právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitelů (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Sdělení společných postojů Rady

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

Barma

Bangladéš

Financování zvláštního tribunálu pro Sierru Leone

Hlasování

Barma (hlasování)

Bangladéš (hlasování)

Financování zvláštního tribunálu pro Sierru Leone (hlasování)

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Členství ve výborech a delegacích

Rozhodnutí o určitých dokumentech

Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)

Předání textů přijatých během zasedání

Termíny příštích zasedání

Přerušení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

178

PŘÍLOHA I

179

PŘÍLOHA II

187

PŘIJATÉ TEXTY

209

P6_TA(2007)0378
Drogová prevence a informovanost o drogách (2007-2013) ***II
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. září 2007 ke společnému postoji Rady k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období let 2007-2013 zavádí zvláštní program „Drogová prevence a informovanost o drogách“ jako součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“ (8698/4/2007 — C6-0258/2007 — 2005/0037B(COD))

209

P6_TA(2007)0379
Mezinárodní zdravotní řád
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. září 2007 o mezinárodním zdravotním řádu (2007/2079(INI))

210

P6_TA(2007)0380
Dezertifikace
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. září 2007 o cílech EU na 8. zasedání Konference smluvních stran (COP 8) Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti dezertifikaci (UNCCD), které se koná ve dnech 3. až 14. září 2007 v Madridu

212

P6_TA(2007)0381
Rozvoj dialogu a konzultace se třetími zeměmi v oblasti lidských práv
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. září 2007 o fungování dialogů a konzultací se třetími zeměmi v oblasti lidských práv (2007/2001(INI))

214

P6_TA(2007)0382
Provádění udržitelnosti v rybolovu Evropské unie pomocí maximálního udržitelného výnosu
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. září 2007 o provádění udržitelnosti v rybolovu EU pomocí maximálního udržitelného výnosu (2006/2224(INI))

228

P6_TA(2007)0383
Zelená kniha o revizi právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitelů
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. září 2007 o zelené knize o přezkumu spotřebitelského acquis (2007/2010(INI))

231

P6_TA(2007)0384
Barma
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. září 2007 o Barmě

237

P6_TA(2007)0385
Bangladéš
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. září 2007 o Bangladéši

240

P6_TA(2007)0386
Financování Zvláštního soudu pro Sierru Leone
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. září 2007 o financování Zvláštního soudu pro Sierru Leone

242


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Konzultace

**I

Spolupráce: první čtení

**II

Spolupráce: druhé čtení

***

Postup souhlasu

***I

Spolurozhodování: první čtení

***II

Spolurozhodování: druhé čtení

***III

Spolurozhodování: třetí čtení

(Druh postupu se určuje právním základem navrženým Komisí)

Informace k době hlasování

Pokud není uvedeno jinak, zpravodajové před hlasováním písemně oznámili předsednictvu svá stanoviska k pozměňovacím návrhům.

Zkratky používané pro parlamentní výbory

AFET

Výbor pro zahraniční věci

DEVE

Výbor pro rozvoj

INTA

Výbor pro mezinárodní obchod

BUDG

Rozpočtový výbor

CONT

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

ECON

Hospodářský a měnový výbor

EMPL

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

ENVI

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ITRE

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

IMCO

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

TRAN

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

REGI

Výbor pro regionální rozvoj

AGRI

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

PECH

Výbor pro rybolov

CULT

Výbor pro kulturu a vzdělávání

JURI

Výbor pro právní záležitosti

LIBE

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

AFCO

Výbor pro ústavní záležitosti

FEMM

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

PETI

Petiční výbor

Zkratky používané pro politické skupiny

PPE-DE

Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů

PSE

Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu

ALDE

Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu

UEN

Skupina Unie pro Evropu národů

Verts/ALE

Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance

GUE/NGL

Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice

IND/DEM

Skupina Nezávislosti a demokracie

ITS

Skupina Identita, tradice, suverenita

NI

Nezařazení poslanci

CS

 

Top