Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:187E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 187, 24 juli 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 187E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
24 juli 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Europaparlamentet

 

SESSIONEN 2007-2008

 

Sammanträdena den 3-6 september 2007

 

Måndag 3 september 2007

2008/C 187E/01

PROTOKOLL

1

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Återupptagande av sessionen

Uttalande av talmannen

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Inkomna dokument

Parlamentets sammansättning

Utskottens och delegationernas sammansättning

Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet

Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter

Avtalstexter översända av rådet

Framställningar

Anslagsöverföringar

Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)

Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Arbetsplan

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Skogsbränder i Grekland, deras konsekvenser och de slutsatser som kan dras i fråga om åtgärder för förebyggande och förvarning (debatt)

Programmet Bättre lagstiftning inom Europeiska unionen - Bättre lagstiftning 2005: tillämpningen av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna - trettonde årsrapporten - Strategi för förenkling av lagstiftningen - Juridiska och institutionella följder av användningen av soft lawinstrument (debatt)

EURES verksamhetsrapport 2004-2005: Mot en gemensam europeisk arbetsmarknad (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

20

 

Tisdag 4 september 2007

2008/C 187E/02

PROTOKOLL

22

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)

Granskning av den inre marknaden (debatt)

Stadgan för europeiska privata aktiebolag, bolagsrätt (debatt)

Risk för stängning av fartygsvarv i Gdansk (debatt)

Meddelande från talmannen

Omröstning

NUTS - ändring av förordning (EG) nr 1059/2003 med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Europols analysregister * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Naturkatastrofer (omröstning)

Programmet Bättre lagstiftning inom Europeiska unionen (omröstning)

Bättre lagstiftning 2005: tillämpningen av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna - trettonde årsrapporten (omröstning)

Strategi för förenkling av lagstiftningen (omröstning)

Juridiska och institutionella följder av användningen av soft law-instrument (omröstning)

Granskning av den inre marknaden (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Högtidligt möte - Portugal

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Utskottens och delegationernas sammansättning

Rådets presentation av förslaget till allmän budget - Budget 2008

Transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar ***I (debatt)

Godslogistik i Europa - nyckeln till hållbar rörlighet (debatt)

Det gemensamma europeiska luftrummet (debatt)

Frågestund (frågor till kommissionen)

Parlamentets sammansättning

Inkomna dokument

En EU-strategi för att stödja medlemsstaterna i arbetet med att minska de alkoholrelaterade skadorna (debatt)

Hållbarhetsbehandlad mjölk avsedd som livsmedel (ändring av direktiv 2001/114/EG) * - Den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (ändring av förordning (EG) nr 1255/1999) * - Ytterligare bestämmelser för den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (ändring av förordning (EG) nr 2597/97) * (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

34

BILAGA I

36

BILAGA II

42

ANTAGNA TEXTER

53

P6_TA(2007)0360
NUTS - ändring av förordning (EG) nr 1059/2003 med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 september 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2007)0095 - C6-0091/2007 - 2007/0038(COD))

53

P6_TC1-COD(2007)0038
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 september 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2007 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

53

P6_TA(2007)0361
Europols analysregister *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 september 2007 om Republiken Finlands initiativ inför antagandet av rådets beslut om ändring av rådets akt om antagande av regler för Europols analysregister (16336/2006 - C6-0048/2007 - 2007/0802(CNS))

54

P6_TA(2007)0362
Naturkatastrofer
Europaparlamentets resolution av den 4 september 2007 om naturkatastrofer

55

P6_TA(2007)0363
Programmet ”Bättre lagstiftning” inom Europeiska unionen
Europaparlamentets resolution av den 4 september 2007 om programmet ”Bättre lagstiftning” inom Europeiska unionen (2007/2095(INI))

60

P6_TA(2007)0364
Bättre lagstiftning 2005: tillämpningen av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna - trettonde årsrapporten
Europaparlamentets resolution av den 4 september 2007 om bättre lagstiftning 2005: tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna - 13:e årsrapporten (2006/2279(INI))

67

P6_TA(2007)0365
Strategi för förenkling av lagstiftningen
Europaparlamentets resolution av den 4 september 2007 om strategin för förenkling av lagstiftningen (2007/2096(INI))

72

P6_TA(2007)0366
Användningen av ”soft law-instrument”
Europaparlamentets resolution av den 4 september 2007 om institutionella och rättsliga konsekvenser av användningen av icke-bindande instrument (2007/2028(INI))

75

P6_TA(2007)0367
Översyn av den inre marknaden
Europaparlamentets resolution av den 4 september 2007 om översynen av den inre marknaden: undanröjande av hinder och ineffektivitet genom bättre genomförande och verkställighet (2007/2024(INI))

80

 

Onsdag 5 september 2007

2008/C 187E/03

PROTOKOLL

87

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Kampen mot terrorism (debatt)

Parlamentets sammansättning

Arbetsplan

Omröstning

Medlemsstaternas ansträngningar under 2005 för att uppnå en hållbar balans mellan fiskekapacitet och fiskemöjligheter (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Ändringsbudget 5/2007 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar ***I (omröstning)

Välkomsthälsning

Omröstning (fortsättning)

Hållbarhetsbehandlad mjölk avsedd som livsmedel (ändring av direktiv 2001/114/EG) * (omröstning)

Den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (ändring av förordning (EG) nr 1255/1999) * (omröstning)

Ytterligare bestämmelser för den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (ändring av förordning (EG) nr 2597/97) * (omröstning)

EU:s begränsningar av vätskor som passagerare får ta med sig ombord på flygplan (omröstning)

Godslogistik i Europa - nyckeln till hållbar rörlighet (omröstning)

EURES verksamhetsrapport 2004-2005: Mot en gemensam europeisk arbetsmarknad (omröstning)

En EU-strategi för att stödja medlemsstaterna i arbetet med att minska de alkoholrelaterade skadorna (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Finansiell instabilitet och inverkan på den reala ekonomin (debatt)

Konventionen för bekämpning av ökenspridning (debatt)

Frågestund (frågor till rådet)

Hur dialogerna och samråden om mänskliga rättigheter fungerar med tredjeländer (debatt)

Att genomföra hållbarhet inom EU:s fiske genom maximal hållbar avkastning (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

97

BILAGA I

99

BILAGA II

106

ANTAGNA TEXTER

144

P6_TA(2007)0368
Hållbar balans mellan fiskekapacitet och fiskemöjligheter
Europaparlamentets resolution av den 5 september 2007 om medlemsstaternas ansträngningar under 2005 för att uppnå en hållbar balans mellan fiskekapacitet och fiskemöjligheter (2007/2108(INI))

144

P6_TA(2007)0369
Ändringsbudget nr 5/2007
Europaparlamentets resolution av den 5 september 2007 om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2007 för budgetåret 2007, avdelning III - kommissionen (11707/2007 - C6-0232/2007 - 2007/2162(BUD))

147

P6_TA(2007)0370
Transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 september 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (KOM(2006)0852 - C6-0012/2007 - 2006/0278(COD))

148

P6_TC1-COD(2006)0278
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 september 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/.../EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar

148

P6_TA(2007)0371
Hållbarhetsbehandlad mjölk avsedd som livsmedel (ändring av direktiv 2001/114/EG) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 september 2007 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/114/EG om vissa former av hållbarhetsbehandlad, helt eller delvis dehydratiserad mjölk avsedd som livsmedel (KOM(2007)0058 - C6-0083/2007 - 2007/0025(CNS))

149

P6_TA(2007)0372
Den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (ändring av rådets förordning (EG) nr 1255/1999) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 september 2007 om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (KOM(2007)0058 - C6-0084/2007 - 2007/0026 (CNS))

149

P6_TA(2007)0373
Ytterligare bestämmelser om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (ändring av förordning (EG) nr 2597/97) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 september 2007 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2597/97 om ytterligare bestämmelser för den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter med avseende på konsumtionsmjölk (KOM(2007)0058 - C6-0085/2007 - 2007/0027 (CNS))

152

P6_TA(2007)0374
Luftfartsskydd (medförande av vätskor ombord på flygplan)
Europaparlamentets resolution av den 5 september 2007 om kommissionens förordning (EG) nr 1546/2006 om ändring av förordning (EG) nr 622/2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd (medförande av vätskor ombord på flygplan)

153

P6_TA(2007)0375
Godslogistik i Europa - nyckeln till hållbar rörlighet
Europaparlamentets resolution av den 5 september 2007 om godslogistik i Europa - nyckeln till hållbar rörlighet (2006/2228(INI))

154

P6_TA(2007)0376
Eures verksamhetsrapport 2004-2005: Mot en gemensam europeisk arbetsmarknad
Europaparlamentets resolution av den 5 september 2007 om Eures verksamhetsrapport 2004-2005: På väg mot en gemensam europeisk arbetsmarknad

159

P6_TA(2007)0377
En EU-strategi för att stödja medlemsstaterna i arbetet med att minska de alkoholrelaterade skadorna
Europaparlamentets resolution av den 5 september 2007 om en EU-strategi för att stödja medlemsstaterna i arbetet med att minska de alkoholrelaterade skadorna (2007/2005(INI))

160

 

Torsdag 6 september 2007

2008/C 187E/04

PROTOKOLL

167

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Grönbok om översynen av konsumentlagstiftningen (debatt)

Primater i vetenskapliga experiment (skriftlig förklaring)

Det europeiska larmnumret 112 (skriftliga förklaringar)

Omröstning

Förebyggande av och information om narkotikamissbruk (2007-2013) ***II (omröstning)

Internationella hälsoreglementet (omröstning)

Konventionen för bekämpning av ökenspridning (omröstning)

Hur dialogerna och samråden om mänskliga rättigheter fungerar med tredjeländer (omröstning)

Att genomföra hållbarhet inom EU:s fiske genom maximal hållbar avkastning (omröstning)

Grönbok om översynen av konsumentlagstiftningen (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

Burma

Bangladesh

Finansieringen av specialdomstolen för Sierra Leone

Omröstning

Burma (omröstning)

Bangladesh (omröstning)

Finansieringen av specialdomstolen för Sierra Leone (omröstning)

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Utskottens och delegationernas sammansättning

Beslut om vissa dokument

Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)

Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Datum för nästa sammanträdesperiod

Avbrytande av sessionen

NÄRVAROLISTA

178

BILAGA I

179

BILAGA II

187

ANTAGNA TEXTER

209

P6_TA(2007)0378
Förebyggande av och information om narkotikamissbruk (2007-2013) ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 september 2007 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande för perioden 2007-2013 av det särskilda programmet ”Förebyggande av och information om narkotikamissbruk” som en del av det allmänna programmet ”Grundläggande rättigheter och rättvisa” (8698/4/2007 - C6-0258/2007 - 2005/0037B(COD))

209

P6_TA(2007)0379
Internationella hälsoreglementet
Europaparlamentets resolution av den 6 september 2007 om det internationella hälsoreglementet (2007/2079(INI))

210

P6_TA(2007)0380
Ökenspridning
Europaparlamentets resolution av den 6 september 2007 om EU:s mål för den åttonde konferensen för parterna till FN:s konvention för bekämpning av ökenspridning (UNCCD) i Madrid den 3-14 september 2007

212

P6_TA(2007)0381
Hur dialogerna och samråden om mänskliga rättigheter fungerar med tredjeländer
Europaparlamentets resolution av den 6 september 2007 om hur dialogerna och samråden om mänskliga rättigheter fungerar med tredjeländer (2007/2001(INI))

214

P6_TA(2007)0382
Hållbarhet inom EU:s fiske genom maximal hållbar avkastning
Europaparlamentets resolution av den 6 september 2007 om att genomföra hållbarhet inom EU:s fiske genom maximal hållbar avkastning (2006/2224(INI))

228

P6_TA(2007)0383
Grönbok om översynen av konsumentregelverket
Europaparlamentets resolution av den 6 september 2007 om grönboken om översynen av konsumentregelverket (2007/2010(INI))

231

P6_TA(2007)0384
Burma
Europaparlamentets resolution av den 6 september 2007 om Burma

237

P6_TA(2007)0385
Bangladesh
Europaparlamentets resolution av den 6 september 2007 om Bangladesh

240

P6_TA(2007)0386
Finansiering av den särskilda domstolen för Sierra Leone
Europaparlamentets resolution av den 6 september 2007 om finansiering av den särskilda domstolen för Sierra Leone

242


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarandet

**I

Samarbetsförfarandet (första behandlingen)

**II

Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)

***

Samtyckesförfarandet

***I

Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)

***II

Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)

***III

Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baserar sig på den rättsliga grund som kommissionen föreslagit)

Upplysningar angående omröstningar

Om inget annat anges har föredraganden till talmannen skriftligen tillkännagivit sin inställning till ändringsförslagen.

Förkortningar för utskottens namn

AFET

Utskottet för utrikesfrågor

DEVE

Utskottet för utveckling

INTA

Utskottet för internationell handel

BUDG

Budgetutskottet

CONT

Budgetkontrollutskottet

ECON

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EMPL

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

ENVI

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

ITRE

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

IMCO

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

TRAN

Utskottet för transport och turism

REGI

Utskottet för regional utveckling

AGRI

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

PECH

Fiskeriutskottet

CULT

Utskottet för kultur och utbildning

JURI

Utskottet för rättsliga frågor

LIBE

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

AFCO

Utskottet för konstitutionella frågor

FEMM

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

PETI

Utskottet för framställningar

Förkortningar för de politiska grupperna

PPE-DE

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater

PSE

Europeiska socialdemokratiska partiets grupp

ALDE

Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa

UEN

Gruppen Unionen för nationernas Europa

Verts/ALE

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

GUE/NGL

Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster

IND/DEM

Gruppen Självständighet/Demokrati

ITS

Gruppen Identitet, tradition och suveränitet

NI

Grupplösa

SV

 

Top