EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0695

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кабо Верде

/* COM/2014/0695 final - 2014/0329 (NLE) */

52014PC0695

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кабо Верде /* COM/2014/0695 final - 2014/0329 (NLE) */


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.           КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Съветът упълномощи Европейската комисия да води, от името на Европейския съюз, преговори за подновяване на протокола към Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде. След приключването на преговорите, на 28 август 2014 г. преговарящите парафираха проект на нов протокол. Новият протокол обхваща период от 4 години, считано от датата на временното прилагане, определена в член 15, а именно датата на подписването на този нов протокол.

Основната цел на протокола към споразумението е да се предоставят възможности за риболов на корабите на Съюза в риболовната зона на Република Кабо Верде, в съответствие с най-добрите съществуващи научни становища и с препоръките на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) и, когато това е целесъобразно, в границите на наличния остатък. Позицията на Комисията се основава, наред с другото, на резултатите от последваща оценка на предишния протокол, извършена от външни експерти.

Общата цел е да се засили сътрудничеството между Европейския съюз и Република Кабо Верде с оглед на установяването на рамка за партньорство за развитието на политика на устойчиво рибарство и за отговорно използване на рибните ресурси в риболовната зона на Република Кабо Верде, в интерес и на двете страни.

Протоколът предвижда възможности за риболов в следните категории:

–          28 сейнера за улов на риба тон;

–          30 кораба с повърхностни парагади;

–          13 кораба за улов на риба тон с въдици.

Въз основа на това Комисията предлага Съветът, със съгласието на Парламента, да приеме решение за сключването на този нов протокол.

2.           РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОТ ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Консултации със заинтересованите страни бяха извършени в рамките на оценката на протокола за периода 2011—2014 г. По време на техническите срещи бяха извършени консултации и с експертите на държавите членки. Тези консултации потвърдиха ползата от това да се запази протоколът с Република Кабо Верде в областта на рибарството.

3.           ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Настоящата процедура се открива едновременно с процедурите във връзка с решението на Съвета за разрешаване на подписването и временното прилагане на протокола, както и с регламента на Съвета относно разпределяне на възможностите за риболов между държавите членки на Европейския съюз.

4.           ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Годишното финансово участие е 550 000 EUR за първите 2 години и 500 000 EUR за последните 2 години, въз основа на а) референтен тонаж от 5 000 тона, за свързана с достъпа сума от 275 000 EUR на година през първите 2 години, след това 250 000 EUR на година за последните 2 години, и б) подкрепа за развитието на секторната политика на Република Кабо Верде в областта на рибарството, която възлиза на 275 000 EUR на година през първите две години и 250 000 EUR на година за последните две години. Тази подкрепа отговаря на целите на националната политика в областта на рибарството, в това число на нуждите на Република Кабо Верде по отношение на борбата с незаконния риболов.

2014/0329 (NLE)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кабо Верде

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 във връзка с член 218, параграф 6, буква а) и член 218, параграф 7 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент[1],

като има предвид, че:

(1)       На 19 декември 2006 г. Съветът прие Регламент (EО) № 2027/2006 за сключване на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде[2].

(2)       Съюзът договори с Република Кабо Верде нов протокол към Споразумението за партньорство, с който на корабите на Съюза се предоставят възможности за риболов в риболовната зона, която e под юрисдикцията на Република Кабо Верде.

(3)       С Решение 2014/  /ЕС[3] Съветът разреши подписването и временното прилагане на този протокол, без да се засяга неговото сключване на по-късна дата.

(4)       С член 9 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кабо Верде се създава съвместен комитет, който да контролира изпълнението, тълкуването и прилагането на споразумението и, при необходимост, да преразглежда възможностите за риболов и съответно размера на финансовото участие. С оглед на прилагането на тези изменения е целесъобразно на Европейската комисия да се дадат правомощия да одобрява измененията посредством опростена процедура.

(5)       Поради това е целесъобразно протоколът да се одобри от името на Съюза.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Протоколът между Европейския съюз и Република Кабо Верде за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кабо Верде, се сключва от името на Съюза.

Текстът на протокола е поместен в настоящото решение като приложение I.

Член 2

Председателят на Съвета посочва лицето(ата), упълномощено(и) да извърши(ат) от името на Съюза предвиденото в член 16 от протокола нотифициране, за да се изрази съгласието на Съюза да бъде обвързан с протокола.

Член 3

В съответствие с разпоредбите и условията, установени в приложение II към настоящото решение и в член 9 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде Европейската комисия се упълномощава да одобри, от името на Съюза, внесените изменения в протокола във вида, в който са приети от съвместния комитет.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на […] година.

                                                                       За Съвета

                                                                       Председател

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.           РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.        Наименование на предложението/инициативата

Предложение за решение на Съвета за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кабо Верде.

1.2.        Съответни области на политиката в структурата на УД/БД[4]

11. — Морско дело и рибарство

11.03 — Задължителни вноски в регионалните организации за управление на рибарството (РОУР) и в други международни организации и споразумения за устойчиво рибарство (СУР)

1.3.        Естество на предложението/инициативата

¨ Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност

¨ Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност след пилотен проект/подготвителна дейност[5]

X Предложението/инициативата е във връзка с продължаване на съществуваща дейност

¨ Предложението/инициативата е във връзка с дейност, пренасочена към нова дейност

1.4.        Цел(и)

1.4.1.     Многогодишни стратегически цели на Комисията, за чието изпълнение е предназначено предложението/инициативата

Договарянето и сключването на споразумения в областта на рибарството с трети държави отговаря на общата цел за осигуряване на достъпа на риболовните кораби на Европейския съюз до риболовни зони, разположени в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на трети държави, и за развиване на партньорство с тези държави с оглед засилване на устойчивото използване на рибните ресурси извън водите на ЕС.

Споразуменията за партньорство в областта на рибарството (СПОР) осигуряват също така съгласуваност между принципите, регулиращи общата политика в областта на рибарството, и залегналите в други европейски политики ангажименти (устойчиво използване на ресурсите на трети държави, борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН), интеграция на партньорските държави в световната икономика, както и по-доброто политическо и финансово управление на рибарството).

1.4.2.     Конкретни цели и съответни дейности във връзка с УД/БД

Конкретна цел № 1

Да се допринесе за устойчивия риболов извън водите на Съюза, да се поддържа европейското присъствие в отдалечените риболовни райони и да се защитят интересите на европейския сектор на рибарството и интересите на потребителите чрез договаряне и сключване на съгласувани с други европейски политики СПОР с крайбрежни държави.

Съответни дейности във връзка с УД/БД

Морско дело и рибарство, Установяване на рамка за управление на риболовните дейности, извършвани от риболовни кораби на Съюза във води на трети държави (СУР) (бюджетен ред 11.0301).

1.4.3.     Очаквани резултати и отражение

Да се посочи въздействието, което предложението/инициативата следва да окаже по отношение на бенефициерите/целевите групи.

Сключването на протокола допринася за запазване на възможностите за риболов за европейските риболовни кораби в риболовната зона на Кабо Верде.

Протоколът допринася също така за подобряване на управлението и опазване на рибните ресурси чрез финансова подкрепа (секторна помощ) за изпълнението на програмите, приети на национално равнище от партньорската държава, и по-конкретно по отношение на контрола и борбата с незаконния риболов.

1.4.4.     Показатели за резултатите и за отражението

Да се посочат показателите, които позволяват да се проследи изпълнението на предложението/инициативата.

Процент на оползотворяване на възможностите за риболов (% на използваните разрешения за риболов спрямо възможностите по протокола);

Събиране и анализ на данните за улова и търговската стойност на споразумението;

Принос към заетостта и добавената стойност в ЕС и към стабилизиране на пазара на ЕС (заедно с други СПОР);

Брой на техническите срещи и на заседанията на съвместния комитет.

1.5.        Мотиви за предложението/инициативата

1.5.1.     Нужди, които трябва да бъдат задоволени в краткосрочен или дългосрочен план

Срокът на прилагане на протокола за периода 2011—2014 г. изтече на 31 август 2014 г.  Предвижда се новият протокол да се прилага временно от датата на подписването му. Успоредно с настоящата процедура е започната и процедура за приемане на решение на Съвета за подписване и временно прилагане на протокола с цел да се осигури непрекъснатостта на риболовните дейности.

Новият протокол ще осигури рамка за риболовните дейности на европейския флот в риболовната зона на Кабо Верде и ще позволи на европейските корабособственици да подават заявления за лицензи, позволяващи им да извършват риболов във водите на Кабо Верде. Освен това новият протокол укрепва сътрудничеството между ЕС и Република Кабо Верде за насърчаване на устойчива политика в областта на рибарството. Той предвижда по-специално наблюдението на корабите чрез VMS и съобщаването на данните за улова по електронен път. Секторната подкрепа бе увеличена с оглед на това да се подпомогне Република Кабо Верде в рамките на националната ѝ стратегия в областта на рибарството, в т.ч. борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов.

1.5.2.     Добавена стойност от намесата на ЕС

По отношение на този нов протокол, ненамесата на ЕС би означавала сключване на частни споразумения, което няма да осигури устойчиво рибарство. Европейският съюз също така се надява, че този протокол ще допринесе за продължаването на ефикасното сътрудничество на Република Кабо Верде с ЕС, по-специално по отношение на борбата с незаконния риболов.

1.5.3.     Изводи от подобен опит в миналото

Въз основа на анализа на улова от предишния протокол страните решиха да запазят същия референтен тонаж, но да намалят броя на корабите с повърхностни парагади (от 35 на 30), както и да увеличат леко броя на корабите за улов на риба тон с въдици (от 11 на 13). Броят на сейнерите за улов на риба тон остава непроменен (28 кораба).

Предвид факта, че пелагичните акули са част от видовете, улавяни от флота на Съюза, уловът на тези видове от парагадите е обект на специално внимание. Ще бъде въведен нов механизъм за наблюдение отблизо на този вид риболов, за да се гарантира устойчивото използване на тези ресурси, и ще се извърши проучване, което ще позволи да се анализира положението с акулите и отражението на риболова върху местните екосистеми, за да се набавят данни за миграционните процеси на тези видове и за да се идентифицират зоните, чувствителни от биологична и екологична гледна точка в Кабо Верде и в тропическата зона на Атлантическия океан.

Секторната подкрепа бе увеличена предвид приоритетите на националната стратегия в областта на рибарството, както и нуждите по отношение на укрепване на капацитета на риболовната администрация на Кабо Верде.

1.5.4.     Съгласуваност и евентуална синергия с други актове

Средствата, изплащани съгласно СПОР, представляват заменяеми приходи в бюджетите на третите партньорски държави. Насочването на част от тези средства за предприемане на действия в рамките на националната секторна политика обаче е условие за сключването и мониторинга на СПОР. Тези финансови ресурси са съвместими с други източници на финансиране от други международни донори за осъществяването на проекти и/или програми, провеждани на национално равнище в сектора на рибарството.

1.6.        Срок на действие и финансово отражение

X Предложение/инициатива с ограничен срок на действие

– X  Предложение/инициатива в сила от датата на подписване за срок от 4 години.

– X  Финансово отражение от 2015 г. до 2018 г.

¨ Предложение/инициатива с неограничен срок на действие

– Осъществяване с период на започване на дейност от ГГГГ до ГГГГ,

– последван от функциониране с пълен капацитет.

1.7.        Предвидени методи на управление

X Пряко управление от Комисията

– X от нейните служби, включително с персонал на делегациите на Съюза;

– ¨  от изпълнителните агенции

¨ Споделено управление с държавите членки

¨ Непряко управление чрез делегиране на задачи по изпълнението на бюджета на:

– ¨ трети държави или органите, определени от тях;

– ¨ международни организации и техните агенции (да се уточни);

– ¨ ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;

– ¨ органите, посочени в членове 208 и 209 от Финансовия регламент;

– ¨ публичноправни органи;

– ¨ частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото предоставят подходящи финансови гаранции;

– ¨ органи, уредени в частното право на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които предоставят подходящи финансови гаранции;

– ¨ лица, натоварени с изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС по силата на дял V от Договора за Европейския съюз и посочени в съответния основен акт.

Забележки

2.           МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.        Правила за мониторинг и докладване

Да се посочат честотата и условията.

Комисията (ГД „Морско дело и рибарство“ в сътрудничество със своя аташе по риболова, установен в Сенегал, и с Делегацията на Европейския съюз в Дакар) ще проследява редовно изпълнението на настоящия протокол, по-специално по отношение на оползотворяването на възможностите за риболов от страна на операторите и по отношение на данните за улова.

Освен това СПОР предвижда поне по едно ежегодно заседание на съвместния комитет, по време на което Комисията и Република Кабо Верде обсъждат изпълнението на споразумението и на протокола към него и, ако е необходимо, коригират програмирането, а при целесъобразност — и финансовото участие, предвидено в протокола.

2.2.        Система за управление и контрол

2.2.1.     Установени рискове

Изпълнението на протоколите за рибарство е придружено от определен брой рискове, по-специално във връзка със сумите, предназначени за финансиране на секторната политика в областта на рибарството (подпрограмиране).

2.2.2.     Информация за изградената система за вътрешен контрол

Предвижда се постоянен диалог, свързан с програмирането и изпълнението на секторната политика. Съвместният анализ на резултатите, посочен в член 3, също представлява част от тези методи за контрол.

Освен това в протокола се предвиждат специални клаузи за временно преустановяване на неговото действие при определени условия и дадени обстоятелства.

2.2.3.     Оценка на разходите и ползите от проверките и на очаквания риск от грешка

2.3.        Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита

Комисията се ангажира да установи политически диалог и редовно съгласуване с Република Кабо Верде с цел подобряване на управлението на споразумението и увеличаване на приноса на ЕС за устойчивото управление на ресурсите. Във всички случаи плащанията, които Комисията извършва в рамките на СПОР, са подчинени на нейните правила и обичайните ѝ бюджетни и финансови процедури. Това позволява, по-специално, да се идентифицират напълно банковите сметки на третите държави, по които се превеждат сумите за финансовото участие. Относно настоящия протокол в член 2, параграф 7 се посочва, че цялата сума на финансовото участие се плаща по сметка на държавната хазна на финансова институция, посочена от властите на Кабо Верде.

3.           ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.        Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

· Съществуващи бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка || Бюджетен ред || Вид на разхода || Вноска

Номер […][Наименование………………………...………] || Многогод./едногод. ([6]) || от държави от ЕАСТ[7] || от държави кандидатки[8] || от трети държави || по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

2 || 11.03 01 Установяване на рамка за управление на риболовните дейности, извършвани от риболовни кораби на Съюза във води на трети държави (СУР) || Многогод. || НЕ || НЕ || ДА || НЕ

· Поискани нови бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка || Бюджетен ред || Вид на разхода || Вноска

Номер […][Наименование………………………………………] || Многогод./едногод. || от държави от ЕАСТ || от държави кандидатки || от трети държави || по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

|| […][XX.YY.YY.YY] || || ДА/НЕ || ДА/НЕ || ДА/НЕ || ДА/НЕ

3.2.        Очаквано отражение върху разходите

3.2.1.     Обобщение на очакваното отражение върху разходите

млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова рамка: || Номер 2 || Устойчив растеж: природни ресурси

ГД: „Морско дело и рибарство“ || || || Година N[9] 2015 г. || Година N+1 2016 г. || Година N+2 2017 г. || Година N+3 2018 г. || ОБЩО

ŸБюджетни кредити за оперативни разходи || || || || ||

Номер на бюджетния ред 11.03 01 || Поети задължения || (1) || 0,550 || 0,550 || 0,500 || 0,500 || 2,100

Плащания || (2) || 0,550 || 0,550 || 0,500 || 0,500 || 2,100

Бюджетни кредити с административен характер, финансирани от пакета за специфични програми[10] || || || || ||

Номер на бюджетния ред 11.010401 || || (3) || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,097 || 0,208

ОБЩО бюджетни кредити за ГД „Морско дело и рибарство“ || Поети задължения || =1+3 || 0,587 || 0,587 || 0,537 || 0,597 || 2,308

Плащания || =2+3 || 0,587 || 0,587 || 0,537 || 0,597 || 2,308

ŸОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи || Поети задължения || (4) || 0,550 || 0,550 || 0,500 || 0,500 || 2,100

Плащания || (5) || 0,550 || 0,550 || 0,500 || 0,500 || 2,100

ŸОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми || (6) || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,097 || 0,208

ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИЯ 2 от многогодишната финансова рамка || Поети задължения || =4+ 6 || 0,587 || 0,587 || 0,537 || 0,597 || 2,308

Плащания || =5+ 6 || 0,587 || 0,587 || 0,537 || 0,597 || 2,308

Ако предложението/инициативата има отражение върху повече от една функция: НЕПРИЛОЖИМО

ŸОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи || Поети задължения || (4) || || || || || || || ||

Плащания || (5) || || || || || || || ||

ŸОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми || (6) || || || || || || || ||

ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИИ 1—4 от многогодишната финансова рамка (Референтна сума) || Поети задължения || =4+ 6 || || || || || || || ||

Плащания || =5+ 6 || || || || || || || ||

Функция от многогодишната финансова рамка: || 5 || „Административни разходи“

млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

|| || || Година N 2015 г. || Година N+1 2016 г. || Година N+2 2017 г. || Година N+3 2018 г. || Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6) || ОБЩО

ГД: „Морско дело и рибарство“ ||

Ÿ Човешки ресурси || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || || || || 0,452

Ÿ Други административни разходи || 0,008 || 0,008 || 0,008 || 0,008 || || || || 0,032

ОБЩО ГД „Морско дело и рибарство“ || Бюджетни кредити || 0,121 || 0,121 || 0,121 || 0,121 || || || || 0,484

ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИЯ 5 от многогодишната финансова рамка || (Общо поети задължения = общо плащания) || 0,121 || 0,121 || 0,121 || 0,121 || || || || 0,484

млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

|| || || Година N[11] 2015 г. || Година N+1 2016 г. || Година N+2 2017 г. || Година N+3 2018 г. || Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6) || ОБЩО

ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИИ 1—5 от многогодишната финансова рамка || Поети задължения || 0,683 || 0,683 || 0,683 || 0,683 || || || || 2,732

Плащания || 0,683 || 0,683 || 0,683 || 0,683 || || || || 2,732

3.2.2.     Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

– ¨  Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи

– X  Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:

Бюджетни кредити за поети задължения в млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Да се посочат целите и резултатите ò || || || Година N 2015 г. || Година N+1 2016 г. || Година N+2 2017 г. || Година N+3 2018 г. || ОБЩО

РЕЗУЛТАТИ ||

Вид[12] || Среден разход за резултата || Брой || Разходи || Брой || Разходи || Брой || Разходи || Брой || Разходи || Общ брой || Общо разходи ||

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1[13]… || || || || || || || || || ||

- Достъп до риболовната зона || t/година || N & N+1: 55 EUR/t и N+2 & N+3: 65 EUR/t || 5 000 || 0,275 || 5 000 || 0,275 || 5 000 || 0,250 || 5 000 || 0,250 || 20 000 || 1,050

- Секторна подкрепа || годишно || 0,250 || 1 || 0,275 || 1 || 0,275 || 1 || 0,250 || 1 || 0,250 || 4 || 1,050

Междинен сбор за конкретна цел № 1 || || 0,550 || || 0,550 || || 0,500 || || 0,500 || || 2,100

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 2… || || || || || || || || || ||

- Изпълнение || || || || || || || || || || || ||

Междинен сбор за конкретна цел № 2 || || || || || || || || || ||

ОБЩО РАЗХОДИ || || 0,550 || || 0,550 || || 0,500 || || 0,500 || || 2,100

3.2.3.     Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

3.2.3.1.  Обобщение

– ¨  Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи

– X  Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

|| Година N [14] 2015 г. || Година N+1 2016 г. || Година N+2 2017 г. || Година N+3 2018 г. || ОБЩО

ФУНКЦИЯ 5 от многогодишната финансова рамка || || || || ||

Човешки ресурси || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,452

Други административни разходи || 0,008 || 0,008 || 0,008 || 0,008 || 0,032

Междинен сбор за ФУНКЦИЯ 5 от многогодишната финансова рамка || 0,121 || 0,121 || 0,121 || 0,121 || 0,484

извън ФУНКЦИЯ 5[15] от многогодишната финансова рамка || || || || ||

Човешки ресурси || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,124

Други разходи с административен характер || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,066 || 0,084

Междинен сбор извън ФУНКЦИЯ 5 от многогодишната финансова рамка || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,097 || 0,208

ОБЩО || 0,158 || 0,158 || 0,158 || 0,218 || 0,692

Необходимите бюджетни кредити от административен характер ще бъдат покрити от бюджетни кредити от ГД, които вече са разпределени за управлението на дейността и/или които са преразпределени в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

3.2.3.2.  Очаквани нужди от човешки ресурси

– ¨  Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси

– X  Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в еквиваленти на пълно работно време

|| Година N 2015 г. || Година N+1 2016 г. || Година N+2 2017 г. || Година N+3 2018 г.

ŸДлъжности в щатното разписание (длъжностни лица и временно наети лица) ||

11 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията) || 0,75 || 0,75 || 0,75 || 0,75

XX 01 01 02 (Делегации) || || || ||

XX 01 05 01 (Непреки научни изследвания) || || || ||

10 01 05 01 (Преки научни изследвания) || || || ||

ŸВъншен персонал (в еквивалент на пълно работно време — ЕПРВ)[16] ||

11 01 02 01 (ДНП, КНЕ, ПНА от общия финансов пакет) || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2

11 01 02 02 (ДНП, МП, КНЕ, ПНА и МЕД в делегациите) || || || ||

11 01 04 01 [17] || - в централата || || || ||

- в делегациите || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25

XX 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Непреки научни изследвания) || || || ||

10 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Преки научни изследвания) || || || ||

Други бюджетни редове (да се посочат) || || || ||

ОБЩО || 1,2 || 1,2 || 1,2 || 1,2

XX е съответната област на политиката или бюджетен дял.

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и временно наети лица || Административно и бюджетно прилагане на споразумението (лицензи, мониторинг на улова, плащания, секторна подкрепа), подготовка и участие в заседанията на съвместния комитет и в преговорите по следващия протокол, подготовка и оценка на законодателните актове, кореспонденция, техническа и научна подкрепа. Отговорен служител + финансов асистент + секретариат + началник-отдел (или негов заместник) + научна и техническа подкрепа и събиране на данни относно лицензите и улова: 0,95 ЕПРВ, разпределени, както следва: 0,75 по 132 000 EUR/год. и 0,2 по 70 000 EUR/год.

Външен персонал || Мониторинг на прилагането на споразумението и на изпълнението на секторната подкрепа. По прогнозна оценка: 0,25 ЕПРВ по 125 000 EUR/год.

3.2.4.     Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

– X  Предложението/инициативата е съвместимо(а) с настоящата многогодишна финансова рамка.

– ¨  Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.

Обяснете какво препрограмиране е необходимо, като посочите съответните бюджетни редове и суми.

– ¨  Предложението/инициативата налага да се използва инструментът за гъвкавост или да се преразгледа многогодишната финансова рамка[18].

Обяснете какво е необходимо, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми.

3.2.5.     Участие на трети страни във финансирането

– Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни.

– Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните прогнози:

Бюджетни кредити в млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

|| Година N || Година N+1 || Година N+2 || Година N+3 || Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6) || Общо

Да се посочи съфинансиращият орган || || || || || || || ||

ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити || || || || || || || ||

3.3.        Очаквано отражение върху приходите

– X  Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

– ¨  Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

– ¨         върху собствените ресурси

– ¨         върху разните приходи

млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Приходен бюджетен ред: || Налични бюджетни кредити за текущата финансова година || Отражение на предложението/инициативата[19]

Година N || Година N+1 || Година N+2 || Година N+3 || Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

Статия ………… || || || || || || || ||

За разните „целеви“ приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове.

Да се посочи методът за изчисляване на отражението върху приходите.

[1]               ОВ L […], […] г., стр. […].

[2]               ОВ L 414, 19.12.2006 г., стр. 1.

[3]               ОВ L […], […] г., стр. […].

[4]               УД: управление по дейности  –БД: бюджетиране по дейности.

[5]               Съгласно член 54, параграф 2, буква а) или б) от Финансовия регламент.

[6]               Многогод.= многогодишни бюджетни кредити / едногод. = едногодишни бюджетни кредити.

[7]               ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.

[8]               Държави кандидатки и, ако е приложимо, държави потенциални кандидатки от Западните Балкани.

[9]               Година N е годината, през която започва да се осъществява предложението/инициативата.

[10]             Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове „BA“), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.

[11]             Година N е годината, през която започва да се осъществява предложението/инициативата.

[12]             Резултатите са продуктите и услугите, които ще бъдат доставени (напр. брой финансирани обмени на учащи се, дължина на построените пътища в километри и т.н.).

[13]             Съгласно описанието в точка 1.4.2. „Конкретни цели…“.

[14]             Година N е годината, през която започва да се осъществява предложението/инициативата.

[15]             Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове „BA“), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.

[16]             ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерт в делегация.

[17]             Подтаван за външния персонал, покрит с бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове BA).

[18]             Вж. точки 19 и 24 от Междуинституционалното споразумение (за периода 2007—2013 г.).

[19]             Що се отнася до традиционните собствени ресурси (мита, налози върху захарта), посочените суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднати 25 % за разходи по събирането.

ПРИЛОЖЕНИЕ

към предложението за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кабо Верде

Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кабо Верде

Член 1 Срок на прилагане и възможности за риболов

1. Считано от датата на временно прилагане на протокола и за период от 4 години възможностите за риболов, предоставени на корабите на Европейския съюз по силата на член 5 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството, се определят, както следва:

Далекомигриращи видове, изброени в приложение 1 към Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г., в границите, определени в допълнение 2, и с изключение на видовете, защитени или забранени в рамките на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) или други международни конвенции:

— сейнери с дълбоко замразяване за улов на риба тон: 28 кораба,

— кораби за улов на риба тон с въдици: 13 кораба,

— кораби с повърхностни парагади: 30 кораба.

2. Параграф 1 се прилага при спазване на разпоредбите на членове 4 и 5 от настоящия протокол.

3. По силата на член 6 от споразумението риболовните кораби, плаващи под флага на държава членка на Европейския съюз (наричани по-долу „кораби на Европейския съюз“), могат да осъществяват риболовни дейности в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Кабо Верде само ако притежават валидно разрешение за риболов, издадено от Кабо Верде в рамките на настоящия протокол.

Член 2 Финансово участие – начини на плащане

1. Общата прогнозна стойност на протокола за периода, посочен в член 1, възлиза на 3 300 000 EUR.

2. Посочената в параграф 1 сума се разпределя, както следва:

— 2 100 000 EUR под формата на финансовото участие, посочено в член 7 от споразумението, разпределено, както следва:

а)       годишна сума под формата на финансова компенсация за достъп до ресурсите от 275 000 EUR на година за първата и втората година и 250 000 EUR на година за третата и четвъртата година, което съответства на референтен тонаж от 5000 тона годишно;

б)      специфична сума в размер на 275 000 EUR на година за първата и втората година и 250 000 EUR на година за третата и четвъртата година, в подкрепа на прилагането на секторната политика на Кабо Верде в областта на рибарството.

— 1 200 000 EUR, съответстващи на прогнозната стойност на таксите, дължими от корабособствениците за разрешенията за риболов, издадени в изпълнение на членове 5 и 6 от споразумението и в съответствие с условията и реда, предвидени в глава IІ, точка 3 от приложението.

3. Параграф 1 се прилага при спазване на разпоредбите на членове 3, 4, 5, 7 и 8 от настоящия протокол и на членове 12 и 13 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството.

4. Ако общият размер на улова, осъществен от корабите на Европейския съюз във водите на Кабо Верде, надвиши референтния тонаж, посочен в параграф 2, буква а), размерът на финансовото участие, посочено в параграф 2, буква а), се увеличава за всеки допълнителен тон улов с 55 EUR за първите две години и 50 EUR за последните две години. Същевременно общата годишна сума, заплащана от Съюза, не може да надхвърля двукратния размер на сумата, посочена в параграф 2, буква а). Когато уловът на риболовните кораби на Европейския съюз превиши количеството, съответстващо на двукратния размер на тази сума, дължимата сума за количеството, което превишава това ограничение, се заплаща през следващата година.

5. Заплащането на финансовото участие съгласно параграф 2, букви а) и б) се извършва не по-късно от 90 дни след началната дата на временното прилагане на протокола за първата година и най-късно на датата на годишнината на протокола за следващите години.

6. Властите на Кабо Верде разполагат с изключителното право за вземане на решения относно използването на финансовото участие, посочено в параграф 2, буква а).

7. Финансовото участие се превежда по единна сметка на държавната хазна, открита във финансова институция, посочена от властите на Кабо Верде.

Член 3 Насърчаване на устойчив и отговорен риболов във водите на Кабо Верде

1. Най-късно три месеца след влизането в сила на настоящия протокол страните се договарят в рамките на съвместния комитет, предвиден в член 9 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството, за многогодишна секторна програма и подробни правила за прилагането ѝ, и по-конкретно за:

а)       годишните и многогодишните насоки за използване на финансовото участие, посочено в член 2, параграф 2, буква б);

б)      годишните и многогодишните цели, които трябва да бъдат изпълнени, с оглед установяване на устойчив и отговорен риболов, като се вземат под внимание приоритетите, определени от Кабо Верде в националната ѝ политика в областта на рибарството или в други области, свързани или имащи въздействие върху установяването на отговорен и устойчив риболов;

в)      критериите и процедурите за изготвяне на годишна оценка на постигнатите резултати.

2. Всяко предложено изменение на многогодишната секторна програма трябва да бъде одобрено от съвместния комитет.

3. Всяка година властите на Кабо Верде могат да вземат решение за предоставяне на допълнителна сума към частта на финансовото участие, посочена в член 2, параграф 2, буква б), с оглед изпълнението на многогодишната програма. Европейският съюз бива уведомен за тази допълнителна сума най-късно два (2) месеца преди датата на годишнината на настоящия протокол.

4. Всяка година, в рамките на съвместния комитет, двете страни извършват оценка на резултатите от изпълнението на многогодишната секторна програма. В случай че тази годишна оценка сочи незадоволително осъществяване на целите, финансирани пряко от частта на финансовото участие, посочена в член 2, параграф 2, буква б) от настоящия протокол, Европейският съюз си запазва правото да намали тази част от финансовото участие, за да приведе отделената за изпълнение на програмата сума в съответствие с резултатите.

Член 4 Научно сътрудничество за отговорен риболов

1. Двете страни се ангажират да насърчават отговорния риболов във водите на Кабо Верде въз основа на принципа на недискриминация между различните флотове, извършващи риболов в тези води. Всички технически мерки за опазване, обуславящи предоставянето на разрешенията за риболов, предвидени в допълнение 2 към приложението към настоящия протокол, се прилагат по отношение на всеки чуждестранен флот за промишлен риболов, извършващ дейност в риболовната зона на Кабо Верде, при технически условия, сходни на тези за флотовете на Европейския съюз.

2. През периода, обхванат от настоящия протокол, Европейският съюз и Кабо Верде се ангажират да си сътрудничат за наблюдение на състоянието на риболовните ресурси в риболовната зона на Кабо Верде за всички видове, обхванати от протокола. По-конкретно страните се договарят да подобрят процеса на събиране и анализ на данни, което позволява разработването на национален план за действие за опазване и управление на популациите от акули в ИИЗ на Кабо Верде.

3. Двете страни спазват препоръките и резолюциите на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) по отношение на отговорното управление на риболова.

4. В съответствие с член 4 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството, въз основа на приетите в рамките на ICCAT препоръки и резолюции и предвид най-добрите до момента научни становища страните провеждат консултации в рамките на предвидения в член 9 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството съвместен комитет, при необходимост след провеждане на научна среща и по взаимно съгласие, с оглед приемане, с решение на съвместния комитет, на мерки за устойчиво управление на рибните ресурси по отношение на дейността на корабите на Европейския съюз.

5. Кабо Верде поема ангажимента да прави обществено достояние всяко едно споразумение, с което на кораби, плаващи под чужд флаг, се разрешава да извършват риболовна дейност във водите под юрисдикцията на Кабо Верде, като се има предвид чувствителният характер на част от информацията, като например финансовите условия.

6. Предвид факта, че пелагичните акули са сред видовете, които могат да бъдат улавяни от флота на Европейския съюз докато извършва улов на риба тон и с оглед на уязвимостта на тези видове, както се вижда от научните становища на ICCAT, уловът на тези видове от кораби с парагади, които извършват дейност в рамките на настоящия протокол, са обект на специално внимание въз основа на принципа на предпазливост. Двете страни си съдействат за подобряване на наличността и наблюдението на научните данни, свързани с улавяните видове.

За тази цел двете страни въвеждат нов механизъм за наблюдение отблизо на този вид риболов, за да се гарантира устойчивото използване на тези ресурси. Този механизъм за наблюдение се основава по-специално на тримесечен обмен на данни, свързани с улова на акули. Когато през дадена година този улов надвиши с 30 % референтния тонаж, посочен в член 2, параграф 2, буква а), се въвежда задълбочено наблюдение, основано на ежемесечен обмен на данните, и се провеждат взаимни консултации между страните. Когато през дадена година този улов достигне 40 % от референтния тонаж, посочен по-горе, съвместният комитет приема, при необходимост, допълнителни мерки за управление, които ще позволят да се осигури по-добра рамка за риболовните дейности на корабите с парагади.

Наред с това страните решават да вземат предвид проучването, извършено от Европейския съюз с участието на научните институции на Кабо Верде, чиято цел е:

— да се анализира положението с акулите и отражението на риболова върху местните екосистеми;

— да се набавят данни за миграционните процеси на тези видове;

— да се идентифицират зоните, чувствителни от биологична и екологична гледна точка в Кабо Верде и в тропическата зона на Атлантическия океан.

Съвместният комитет може да вземе решение да внесе промени в посочения по-горе механизъм за наблюдение в зависимост от резултатите от проучването.

Член 5 Преразглеждане по взаимно съгласие на риболовните възможности и техническите мерки в рамките на съвместния комитет

1. Посочените в член 1 възможности за риболов могат да бъдат преразгледани и коригирани по взаимно съгласие в рамките на съвместния комитет, доколкото приетите от ICCAT препоръки и резолюции потвърждават, че тази корекция гарантира устойчиво управление на рибните видове, посочени в настоящия протокол. В такъв случай посоченото в член 2, параграф 2, буква а) финансово участие се коригира пропорционално и на принципа pro rata temporis и необходимите изменения се отразяват в настоящия протокол и в приложението към него.

2. При необходимост съвместният комитет може да разглежда и адаптира по взаимно съгласие разпоредбите, уреждащи изпълнението на риболовните дейности и условията за прилагането на настоящия протокол и на приложенията към него.

Член 6 Насърчаване на разтоварванията и на сътрудничеството между икономическите оператори

1. Двете страни си сътрудничат с цел подобряване на възможностите за разтоварване на улова в пристанищата на Кабо Верде.

2. Прилагат се финансови стимули за насърчаване на разтоварването, предвидени в приложението.

3. Страните полагат усилия да създадат условия, благоприятстващи насърчаването на контакти между техните предприятия в техническите, икономическите и търговските сфери, чрез създаването на благоприятна среда за бизнес и инвестиции.

Член 7 Временно преустановяване на прилагането на протокола

1. Прилагането на настоящия протокол може да бъде временно преустановено по инициатива на една от страните, ако бъде констатирано наличието на едно или повече от следните условия:

а)       когато провеждането на риболовни дейности в ИИЗ на Кабо Верде е възпрепятствано от необичайни обстоятелства, определени в член 7, параграф 3, буква а) от Споразумението за партньорство в областта на рибарството;

б)      когато разпоредбите на настоящия протокол са засегнати от значителни промени в определението и прилагането на политиката в областта на рибарството на някоя от страните;

в)      в случай на задействане на механизмите за консултация, предвидени в член 96 от Споразумението от Котону във връзка с нарушение на съществени и основни елементи на правата на човека и на демократичните принципи, предвидени в член 9 от въпросното споразумение;

г)       когато не е извършено плащане от страна на Европейския съюз на финансовото участие, предвидено в член 2, параграф 2, буква а), по причини, различни от предвидените в член 8 от настоящия протокол;

д)      когато между двете страни възникне сериозен и неразрешим спор относно прилагането или тълкуването на настоящия протокол.

2. В случаите, когато временно се преустановява прилагането на протокола по причини, различни от посочените в параграф 1, буква в) по-горе, се изисква заинтересованата страна да уведоми писмено за своето намерение най-малко три месеца преди датата, на която временното преустановяване ще породи действие. Временното преустановяване на прилагането на протокола по причини, изложени в параграф 1, буква в), се прилага незабавно след приемането на решението за преустановяване.

3. В случай на временно преустановяване страните продължават да провеждат консултации с цел намирането на решение по взаимно съгласие на противопоставящия ги спор. След уреждане на спора прилагането на протокола се възобновява и сумата на финансовата компенсация се намалява пропорционално и pro rata temporis за времето, през което прилагането на протокола е било временно преустановено.

Член 8 Временно преустановяване и преразглеждане на плащането на финансовото участие

1. Финансовото участие, посочено в член 2, параграф 2, букви а) и б), може да бъде преразгледано или временно преустановено, ако бъде констатирано наличието на едно или повече от следните условия:

а)       когато провеждането на риболовни дейности в ИИЗ на Кабо Верде е възпрепятствано от необичайни обстоятелства, различни от природни явления;

б)      когато разпоредбите на настоящия протокол са засегнати от значителни промени в определението и прилагането на политиката в областта на рибарството на някоя от страните;

в)      в случай на задействане на механизмите за консултация, предвидени в член 96 от Споразумението от Котону във връзка с нарушение на съществени и основни елементи на правата на човека и на демократичните принципи, предвидени в член 9 от въпросното споразумение.

2. Европейският съюз може да преразгледа или да преустанови временно, частично или изцяло, плащането на специфичното финансово участие, предвидено в член 2, параграф 2, буква б) от настоящия протокол, в случай на неусвояване на това финансово участие или ако след оценка, извършена от съвместния комитет, се установи, че постигнатите резултати не отговарят на програмата.

3. Плащането на финансовото участие се подновява след консултации и съгласие на двете страни, веднага след възстановяване на положението, съществувало преди посочените в параграф 1 събития, и/или когато резултатите от финансовото изпълнение, посочени в параграф 2, оправдават подновяването. Плащането на специфичното финансово участие, предвидено в член 2, параграф 2, буква б), обаче може да се извършва само в рамките на 6 месеца след изтичането на протокола.

Член 9 Електронен обмен на информация

1. Кабо Верде и Европейският съюз се ангажират да въведат в най-кратки срокове необходимите информационни системи за електронен обмен на всички данни и документи, свързани с изпълнението на споразумението.

2. След въвеждането в действие на системите, описани в параграф 1 от настоящия член, електронната версия на даден документ ще се разглежда изцяло като равностойна на версията на документа на хартиен носител.

3. Кабо Верде и Европейският съюз без забавяне се уведомяват взаимно за всеки проблем при функционирането на информационната система. В такива случаи данните и документите, свързани с изпълнението на споразумението, автоматично се заменят с тяхната версия на хартиен носител според реда и условията, определени в приложението.

Член 10 Сателитно наблюдение

Сателитното наблюдение на риболовните кораби на Европейския съюз в рамките на настоящия протокол се извършва в съответствие с разпоредбите, определени в приложението към  настоящия протокол.

Член 11 Поверителност на данните

Кабо Верде се ангажира да гарантира, че всички поименни данни, свързани с кораби на Европейския съюз и с техните риболовни дейности, получени в рамките на споразумението, винаги се обработват в строго съответствие с принципите на поверителност и защита на данните. Тези данни се използват изключително за изпълнението на споразумението.

Член 12 Приложими разпоредби от националното законодателство

1. Дейностите на риболовните кораби на Европейския съюз, извършващи дейност във водите на Кабо Верде в рамките на настоящия протокол, се подчиняват на законодателството на Кабо Верде, включително на разпоредбите на плана за управление на рибните ресурси на Кабо Верде, освен ако Споразумението за партньорство в областта на рибарството, настоящият протокол и приложението и допълненията към него предвиждат друго.

2. Властите на Кабо Верде уведомяват Европейската комисия за всички промени или нови законодателни актове, които се отнасят до сектора на рибарството.

Член 13 Срок на действие

Настоящият протокол и приложението към него се прилагат за период от 4 години, считано от временното прилагане съгласно член 15, освен при денонсиране по реда на член 14.

Член 14 Денонсиране

1. В случай на денонсиране на настоящия протокол, съответната страна уведомява писмено другата за намерението си да денонсира протокола, най-малко шест месеца преди датата, на която денонсирането ще породи действие.

2. С изпращането на посочената в предходния параграф нотификация започват консултации между страните.

Член 15 Временно прилагане

Настоящият протокол се прилага временно от датата на подписването му.

Член 16 Влизане в сила

Настоящият протокол и приложението към него влизат в сила на датата, на която страните се нотифицират взаимно за приключването на необходимите за целта процедури.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРОТОКОЛА

УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РИБОЛОВНА ДЕЙНОСТ В РИБОЛОВНАТА ЗОНА НА КАБО ВЕРДЕ ОТ КОРАБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.         Определяне на компетентен орган

За нуждите на настоящото приложение и ако не е посочено друго, всяко позоваване на Европейския съюз (ЕС) или на Кабо Верде в смисъл на компетентен орган се отнася до:

— за Европейския съюз: Европейската комисия, при необходимост посредством делегацията на Европейския съюз в Кабо Верде;

— за Кабо Верде: Министерството на рибарството.

2.         Риболовна зона

Координатите на ИИЗ на Кабо Верде се посочени в допълнение 1. Корабите на Европейския съюз могат да извършват риболовните си дейности извън границите, определени за всяка категория в допълнение 2.

В момента на издаването на лиценза за риболов Кабо Верде съобщава на корабособствениците координатите на зоните, забранени за корабоплаване и риболов. Европейският съюз също се информира за това.

3.         Определяне на местен агент

Всеки кораб на Европейския съюз, който предвижда разтоварване или трансбордиране в пристанище на Кабо Верде, трябва да се представлява от местен агент, установен в Кабо Верде.

4.         Банкова сметка

Преди влизането в сила на протокола Кабо Верде съобщава на Европейския съюз данните на банковата(ите) сметка(и), по която(които) следва да се превеждат сумите, платими от корабите на Европейския съюз в рамките на споразумението. Разходите по банковите преводи са за сметка на корабособствениците.

ГЛАВА II

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РИБОЛОВ

1.         Предварително условие за получаване на разрешение за риболов – отговарящи на условията кораби

Разрешенията за риболов по член 6 от споразумението се издават, при условие че корабът е регистриран в регистъра на риболовните кораби на Европейския съюз и че всички предходни задължения, свързани с корабособственика, капитана или самия кораб, произтичащи от риболовните им дейности в Кабо Верде в рамките на споразумението, са изпълнени.

2.         Заявление за получаване на разрешение за риболов

Европейският съюз представя на Кабо Верде заявление за издаване на разрешение за риболов за всеки кораб, желаещ да извършва риболов в рамките на споразумението, най-малко петнадесет работни дни преди началната дата на срока на валидност, за който се кандидатства, като за целта се използва формулярът от допълнение 3 към настоящото приложение. Заявлението трябва да е напечатано или попълнено четливо с главни печатни букви.

При всяко първоначално заявление за разрешение за риболов по действащия протокол или вследствие на внесено техническо изменение на въпросния кораб заявлението трябва да е придружено от:

i)     документ, доказващ заплащането на фиксираната такса за периода на валидност на разрешението за риболов, за който се кандидатства, и на еднократното фиксирано финансово участие, свързано с наблюдателите и посочено в глава Х от настоящото приложение;

ii)    името и адреса на местния агент на кораба, ако има такъв;

iii)   актуална цветна снимка на кораба, сниман странично, с минимални размери 15 cm × 10 cm;

iv)   всеки друг документ, изискван конкретно в рамките на споразумението.

За подновяване на разрешение за риболов съгласно действащия протокол, за кораб, чиито технически спецификации не са променени, заявлението за подновяване се придружава само от документа, доказващ заплащането на таксата и на фиксираното финансово участие в разходите, свързани с наблюдателя.

3.         Такси и авансови плащания

а) таксата, заплащана от корабособствениците, се определя по следния начин:

- за първите две години от прилагането — 55 EUR за тон улов в риболовната зона на Кабо Верде;

- за последните две години от прилагането — 65 EUR за тон улов в риболовната зона на Кабо Верде.

б) разрешенията за риболов се издават, след като на компетентните власти на Кабо Верде се платят предварително следните  фиксирани такси, определени, както следва:

За сейнерите за улов на риба тон:

- 4 950 EUR на година за първите две години на прилагане, което съответства на 55 EUR на тон за 90 тона;

- 5 525 EUR на година за последните две години на прилагане, което съответства на 65 EUR на тон за 85 тона;

За корабите за улов на риба тон с въдици:

- 495 EUR на година за първите две години на прилагане, което съответства на 55 EUR на тон за 9 тона;

- 585 EUR на година за последните две години на прилагане, което съответства на 65 EUR на тон за 9 тона;

За корабите с повърхностни парагади:

- 3 190 EUR на година за първите две години на прилагане, което съответства на 55 EUR на тон за 58 тона;

- 3 250 EUR на година за последните две години на прилагане, което съответства на 65 EUR на тон за 50 тона;

в) предварително платената фиксирана такса включва всички национални и местни такси, с изключение на пристанищни такси, такси за трансбордиране и за обслужване. За първата и последната година предварително платената фиксирана такса и нейният еквивалент в тонаж за кораб се изчисляват pro rata temporis, в съответствие с броя на месеците, обхванати от лиценза.

4.         Временен списък на корабите с разрешение за риболов

След получаване на заявленията за издаване на разрешение за риболов Кабо Верде изготвя в максимален срок от три календарни дни временен списък на корабите заявители за всяка категория кораби. Този списък бива незабавно представен на националния орган, отговорен за контрола над рибарството, и на Европейския съюз.

Европейският съюз препраща временния списък на корабособственика или на неговия агент. В случай че офисите на Европейския съюз са затворени, Кабо Верде може да предаде временния списък директно на корабособственика или на неговия агент и да предостави копие на ЕС.

5.         Издаване на разрешение за риболов

Кабо Верде издава разрешението за риболов на риба тон и свързаните с нея видове („atum e afins“) на Европейския съюз в срок от петнадесет работни дни след получаване на пълния набор от документи по заявлението.

При подновяване на разрешение за риболов през периода на прилагане на протокола новото разрешение за риболов трябва да съдържа ясно позоваване на първоначалното разрешение за риболов.

Европейският съюз препраща разрешението за риболов на корабособственика или на неговия агент. В случай че офисите на Европейския съюз са затворени, Кабо Верде може да предаде разрешението за риболов директно на корабособственика или на неговия агент и да предостави копие на ЕС.

6.         Списък на корабите с разрешение за риболов

Непосредствено след издаването на разрешението за риболов Кабо Верде изготвя незабавно за всяка категория кораби окончателен списък на корабите с разрешение да извършват риболов в зоната на Кабо Верде. Този списък бива незабавно представен на националния орган, отговорен за контрола над рибарството, и на Европейския съюз и замества временния списък, посочен по-горе.

7.         Срок на валидност на разрешението за риболов

Разрешенията за риболов са валидни за период от една година и могат да бъдат подновявани.

За определяне на началото на периода на валидност под едногодишен период се разбира:

i)     през първата година от прилагането на протокола — периодът между датата на неговото влизане в сила и 31 декември на същата година;

ii)    след това — всяка пълна календарна година;

iii)   през последната година от прилагането на протокола — периодът между 1 януари и датата на изтичане на протокола.

8.         Съхраняване на борда на разрешението за риболов

Разрешението за риболов трябва винаги да бъде съхранявано на борда.

На корабите обаче се разрешава да извършват риболов веднага след вписването им във временния списък, посочен по-горе. Те винаги трябва да разполагат на борда с временния списък, докато не получат разрешението си за риболов.

9.         Прехвърляне на разрешение за риболов

Разрешението за риболов се издава на името на конкретен кораб и не може да бъде прехвърляно.

Въпреки това, по искане на ЕС и където бъде доказано наличието на форсмажорни обстоятелства, например в случай на загуба или продължителен престой на кораб поради сериозна техническа повреда, разрешението за риболов на кораба се заменя от ново разрешение, издадено на името на друг кораб, подобен на заменения.

Прехвърлянето се извършва чрез връщане на разрешението за риболов, което подлежи на замяна, от корабособственика или от неговия агент в Кабо Верде и чрез изготвянето от Кабо Верде на заменящото разрешение във възможно най-кратки срокове. Заменящото разрешение се издава в най-кратки срокове на корабособственика или на неговия агент в момента на предаване на заменяното разрешение. Заменящото разрешение влиза в сила в деня на предаване на заменяното разрешение.

Кабо Верде актуализира в най-кратки срокове списъка с корабите с разрешение за риболов. Новият списък бива незабавно представен на националния орган, отговорен за контрола над рибарството, и на Европейския съюз.

10.       Помощни кораби

Кабо Верде разрешава риболовните корабите да бъдат подпомагани от помощни кораби, при условие че бъде прието законодателство, което урежда дейността на тези кораби.

ГЛАВА III

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ

Техническите мерки, приложими към корабите с разрешение за риболов, свързани със зоната, риболовните уреди и прилова, се определят за всяка риболовна категория в техническите формуляри от допълнение 2 към настоящото приложение.

Корабите спазват всички препоръки, приети от Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT).

В съответствие с препоръките на ICCAT страните полагат усилия за намаляване на случайния улов на костенурки, морски птици и други нецелеви видове. Корабите на Европейския съюз освобождават този случаен улов, за да увеличат шансовете за оцеляване на тези видове.

ГЛАВА IV

РЕЖИМ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА УЛОВА

1.         Риболовен дневник

Капитанът на риболовен кораб на Европейския съюз, който извършва риболов в рамките на споразумението, води риболовен дневник по образците за всяка риболовна категория от допълнение 4 към настоящото приложение.

Риболовният дневник се попълва от капитана на кораба за всеки ден, в който корабът се намира в риболовната зона на Кабо Верде.

Капитанът вписва ежедневно в риболовния дневник уловеното и съхранявано на борда количество от всеки вид, като го обозначава с неговия трибуквен код по ФАО и го изразява в килограми живо тегло или, при необходимост, в брой екземпляри. За всеки основен вид капитанът посочва и липсата на улов.

Капитанът вписва ежедневно в риболовния дневник и количествата, изхвърлени в морето, ако има такива, по вид и в килограми живо тегло или, при необходимост, в брой екземпляри.

Риболовният дневник се попълва четливо, с главни букви и се подписва от капитана.

Капитанът е отговорен за точността на вписаните в риболовния дневник данни.

2.         Деклариране на улова

Капитанът декларира улова на кораба, като представя на Кабо Верде риболовните дневници за периода на присъствие в риболовната зона на Кабо Верде.

Риболовните дневници се предават по един от следните начини:

i)     при преминаване през пристанище на Кабо Верде оригиналът на всеки риболовен дневник се предава на местния представител на Кабо Верде, който потвърждава в писмен вид получаването му;

ii)    при напускане на риболовната зона на Кабо Верде без предварително преминаване през пристанище на Кабо Верде оригиналът на всеки риболовен дневник се изпраща в срок от четиринадесет дни след пристигането в което и да било друго пристанище и при всички случаи в срок от тридесет дни след напускане на зоната на Кабо Верде:

а) с писмо до Кабо Верде;

б) или по факс на номера, предоставен от Кабо Верде;

в) или по електронна поща.

Веднага след като Кабо Верде бъде в състояние да получава декларациите за улова по електронен път, капитанът ще изпраща риболовните дневници на Кабо Верде на предоставения от страната електронен адрес. Кабо Верде незабавно потвърждава получаването с отговор по електронна поща.

Капитаните на корабите за улов на риба тон и на корабите с повърхностни парагади изпращат копие от всички риболовни дневници също и на един от следните научни институти:

i)     Institut de recherche pour le développement (IRD);

ii)    Instituto Español de Oceanografia (IEO);

iii)   Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA); или

iv)   Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP).

При връщане на кораба в риболовната зона на Кабо Верде в рамките на срока на валидност на разрешението му за риболов възниква задължение за ново деклариране на улова.

В случай на неспазване на разпоредбите относно декларирането на улова, Кабо Верде може да отнеме временно разрешението за риболов на въпросния кораб до получаване на липсващите декларации за улов и да санкционира корабособственика съгласно разпоредбите от действащото национално законодателство. При повторно неспазване Кабо Верде може да откаже да поднови разрешението за риболов. Кабо Верде уведомява незабавно Европейския съюз за налагането на всяка подобна санкция.

3.         Преход към електронна система

Двете страни се споразумяват да въведат електронен риболовен дневник и система за електронно деклариране на всички данни за улова (ERS) в съответствие с насоките, определени в допълнение 6. Страните заедно определят условията за въвеждането на тази система с цел влизането ѝ в действие от 1 септември 2015 г.

4.         Дължими такси за корабите за улов на риба тон и корабите с повърхностни парагади

До влизането в сила на електронната система, предвидена в параграф 3, държавите членки съобщават на Европейската комисия, най-късно до 15 юни на всяка година, потвърдения от посочените по-горе научни институти тонаж на улова от изтеклата година. Въз основа на декларирания улов Европейският съюз определя за всеки кораб за улов на риба тон и кораб с повърхностни парагади окончателния размер на таксите, дължими от съответния кораб за неговата годишна кампания през предходната календарна година. Европейският съюз съобщава на Кабо Верде и на корабособственика окончателния размер на таксите до 31 юли на текущата година, посредством държавите членки.

От датата на ефективното влизане в действие на електронната система, предвидена в параграф 3, въз основа на корабните дневници, архивирани в центъра за наблюдение на риболова (ЦНР) на държавата на флага, ЕС определя за всеки кораб за улов на риба тон с въдици, за всеки сейнер за улов на риба тон и за всеки кораб с повърхностни парагади окончателния размер на таксите, дължими от съответния кораб за неговата годишна кампания през предходната календарна година. ЕС съобщава на Кабо Верде и на корабособственика сумата на окончателния размер до 31 март на текущата година.

И в двата случая, в рамките на тридесет дни след датата на предаване, Кабо Верде може да оспори сумата на окончателния размер въз основа на съответни доказателства. В случай на несъгласие страните провеждат консултация в рамките на съвместния комитет. Ако Кабо Верде не представи възражение в срок от тридесет дни, сумата на окончателния размер се смята за одобрена.

Ако сумата на окончателния размер надвишава предварително платената фиксирана такса за получаване на разрешението за риболов, корабособственикът изплаща остатъка на Кабо Верде до 30 септември на текущата година. Ако сумата на окончателния размер е по-малка от предварително платената фиксирана такса, остатъкът не се възстановява на корабособственика.

ГЛАВА V

РАЗТОВАРВАНЕ И ТРАНСБОРДИРАНЕ

1.         Уведомление

Капитанът на кораб на Европейския съюз, който желае да разтовари в пристанище на Кабо Верде или да трансбордира улов от зоната на Кабо Верде, трябва най-малко 24 часа преди разтоварването или трансбордирането да уведоми Кабо Верде за:

а)      името на риболовния кораб, който трябва да разтоварва или трансбордира;

б)      пристанището, в което ще се разтоварва или трансбордира;

в)      датата и часа, определени за разтоварване или трансбордиране;

г)      количеството (изразено в килограми живо тегло или, при необходимост, в брой екземпляри) от всеки вид за разтоварване или трансбордиране (обозначавайки го с неговия трибуквен код по ФАО);

д)      името на приемащия кораб — в случай на трансбордиране;

е)      санитарния сертификат на приемащия кораб.

Операцията по трансбордиране трябва да се извърши във водите на пристанище на Кабо Верде, което притежава съответното разрешение. Трансбордирането в морето е забранено.

Неспазването на тези разпоредби води до прилагането на санкциите, предвидени за тази цел в законодателството на Кабо Верде.

2. Насърчаване на разтоварването

За да се допринесе за развитието на сектора на рибарството в Кабо Верде и за да се повишат икономическите и социалните ползи от споразумението, и по-конкретно в областта на преработката и оползотворяването на рибните продукти, двете страни се споразумяват за изготвянето на стратегия, чиято цел е повишаване на разтоварването на флота на Европейския съюз.

Корабособствениците, които ловят риба тон, полагат усилия да разтоварват част от улова си във водите на Кабо Верде. Разтовареният улов ще може да бъде продаден на местни предприятия на цени, установени посредством преговори между участниците в сделката.

Прилагането на стратегията, която има за цел повишаване на разтоварването, и действителното привеждане в действие на съответните пристанищни и преработвателни инфраструктури, ще се подлагат на редовен мониторинг от страна на съвместния комитет, след консултация със съответните заинтересовани страни.

Корабите на Европейския съюз, които притежават разрешение за риболов в съответствие с разпоредбите на настоящия протокол, и които разтоварват улов на риба тон в пристанище на Кабо Верде, се ползват с намаление върху таксата за всеки разтоварен тон улов в размер на 10 EUR. При продажба на рибните продукти на предприятие за преработка в Кабо Верде те получават допълнителна отстъпка от 10 EUR/t. Този механизъм се прилага до максимум 50 % от окончателния размер на улова.

Документите, които свидетелстват за разтоварването и/или продажбата, се предават на Генерална дирекция „Рибарство“.  След одобрение съответните корабособственици се информират от Европейския съюз за сумите, които ще им бъдат възстановени. Тези суми се приспадат от дължимите такси за бъдещи заявления за лицензи.

ГЛАВА VI

КОНТРОЛ

1.         Влизане и напускане на зоната

Всяко влизане и напускане на риболовната зона на Кабо Верде от кораб на Европейския съюз с разрешение за риболов трябва да бъде съобщавано на Кабо Верде в рамките на шест часа преди влизането или напускането.

Когато корабът уведомява за влизането или напускането си, той посочва по-специално:

i)     предвидените дата, час и място на преминаване;

ii)    количеството от всеки вид на борда, обозначен с неговия трибуквен код по ФАО, и изразено в килограми живо тегло или, при необходимост, в брой екземпляри;

iii)   вида на представяне на продуктите.

Уведомлението се извършва предимно по електронна поща или, ако няма такава, по факс или по радиостанция, на електронен адрес, телефонен номер или честота, предоставени от Кабо Верде. Кабо Верде уведомява незабавно съответните кораби и Европейския съюз за всяка промяна в електронния адрес, телефонния номер за връзка или честотата на излъчване.

Всеки кораб, засечен да извършва риболовна дейност в зоната на Кабо Верде, без предварително да е уведомил за това, се разглежда като кораб, извършващ риболов без разрешение.

2.         Инспекция в морето

Инспекцията в морето, в зоната на Кабо Верде, на корабите на Европейския съюз с разрешение за риболов ще се извършва от кораби и инспектори на Кабо Верде, ясно разпознаваеми като извършващи контрол над рибарството.

Преди качването си на борда инспекторите на Кабо Верде уведомяват кораба на Европейския съюз за решението си да извършат инспекция. Инспекцията се извършва от не повече от двама инспектори, които трябва да удостоверят своята самоличност и качеството си на инспектори, преди да извършат инспекцията.

Инспекторите от Кабо Верде остават на борда на кораба на Европейския съюз единствено за времето, необходимо за изпълнение на задачите, свързани с инспекцията. Начинът на провеждане на инспекцията е с минимално въздействие върху кораба, риболовната му дейност и товара.

Кабо Верде може да позволи на Европейския съюз да участва в инспекция в морето в качеството на наблюдател.

Капитанът на кораба на Европейския съюз улеснява качването на борда и работата на инспекторите от Кабо Верде.

В края на всяка инспекция инспекторите от Кабо Верде изготвят доклад от инспекцията. Капитанът на кораба на Европейския съюз има право да включи коментари в доклада от инспекцията. Докладът от инспекцията се подписва от инспектора, изготвил доклада, и от капитана на кораба на Европейския съюз.

Преди да напуснат кораба на Европейския съюз, инспекторите от Кабо Верде предоставят копие от доклада от инспекцията на капитана. Кабо Верде предава на Европейския съюз копие от доклада от инспекцията в рамките на осем дни след извършването ѝ.

3.         Инспекция в пристанището

Инспекцията в пристанище на корабите на Европейския съюз, които разтоварват в пристанище на Кабо Верде или трансбордират във водите на пристанище на Кабо Верде улова, осъществен в риболовната зона на Кабо Верде, се извършва от оправомощени инспектори от Кабо Верде, ясно разпознаваеми като извършващи контрол над рибарството.

Инспекцията се извършва от не повече от двама инспектори, които трябва да удостоверят своята самоличност и качеството си на инспектори, преди да извършат инспекцията. Инспекторите от Кабо Верде остават на борда на кораба на Европейския съюз единствено за времето, необходимо за изпълнение на задачите, свързани с инспекцията, и провеждат последната по начин, който да гарантира, че тя ще има минимално отражение върху кораба, дейностите по разтоварване или трансбордиране и върху товара.

Кабо Верде може да позволи на Европейския съюз да участва в инспекцията в пристанището като наблюдател.

Капитанът на кораба на Европейския съюз улеснява работата на инспекторите от Кабо Верде.

В края на всяка инспекция инспекторът от Кабо Верде изготвя доклад от инспекцията. Капитанът на кораба на Европейския съюз има право да включи коментари в доклада от инспекцията. Докладът от инспекцията се подписва от инспектора, изготвил доклада, и от капитана на кораба на Европейския съюз.

След приключване на инспекцията инспекторът от Кабо Верде предоставя копие от доклада от инспекцията на капитана на кораба на Европейския съюз. Кабо Верде предава на Европейския съюз копие от доклада от инспекцията в рамките на осем дни след извършването ѝ.

ГЛАВА VII

СИСТЕМА ЗА СПЪТНИКОВО НАБЛЮДЕНИЕ (VMS)

1.         Съобщения за местоположението на корабите — система VMS

Когато са в зоната на Кабо Верде, корабите на Европейския съюз с разрешение за риболов трябва да са оборудвани със система за сателитно наблюдение (Vessel Monitoring System –— VMS), която осигурява автоматичното и непрекъснато предаване на позицията им на всеки час до центъра за наблюдение на риболова (ЦНР) на държавата на флага им.

Всяко съобщение за местоположение трябва да съдържа:

а)      идентификацията на кораба;

б)      последното географско местоположение на кораба (географска дължина и ширина) с допустима грешка по-малка от 500 метра и доверителен интервал от 99 %;

в)      датата и часа на отчитане на местоположението;

г)      скоростта и посоката на кораба;

д)      трябва да е оформено във формата от допълнение 5 към настоящото приложение.

Първата документирана позиция след навлизане в зоната на Кабо Верде се обозначава с код „ENT“. Всички следващи позиции се обозначават с код „POS“ с изключение на първата позиция, регистрирана след напускане на зоната на Кабо Верде, която се обозначава с код „EXI“.

ЦНР на държавата на флага осигурява автоматичната обработка и, при необходимост, електронното предаване на съобщенията за местоположение. Съобщенията за местоположение трябва да се записват по защитен начин и да се съхраняват в продължение на три години.

2.         Предаване от кораба в случай на повреда на системата VMS

Капитанът трябва да се увери, че във всеки един момент системата VMS на неговия кораб функционира изправно и че съобщенията за местоположение се предават правилно на ЦНР на държавата на флага.

В случай на повреда системата VMS на кораба се поправя или заменя в рамките на един месец. След изтичането на този период на кораба няма да бъде разрешено повече да извършва риболов в зоната на Кабо Верде.

Корабите, извършващи риболов в зоната на Кабо Верде с неизправна система VMS, съобщават местоположението си на ЦНР на държавата на флага по електронна поща, радиостанция или факс най-малко на всеки четири часа, като предават всички задължителни данни.

3.         Защитено предаване на съобщенията за местоположение до Кабо Верде

ЦНР на държавата на флага предава автоматично съобщенията за местоположение на въпросните кораби до ЦНР на Кабо Верде. ЦНР на държавата на флага и ЦНР на Кабо Верде си разменят електронните адреси за връзка и взаимно се уведомяват незабавно за всяка промяна в тези адреси.

Предаването на съобщенията за местоположение между ЦНР на държавата на флага и ЦНР на Кабо Верде става по електронен път чрез защитена комуникационна система.

ЦНР на Кабо Верде незабавно уведомява ЦНР на държавата на флага и Европейския съюз за всяко прекъсване в получаваните последователни съобщения за местоположението на кораб с разрешение за риболов, когато корабът не е уведомил за излизането си от риболовната зона.

4.         Неизправност в комуникационната система

Кабо Верде осигурява съвместимост на своето електронно оборудване с това на ЦНР на държавата на флага и незабавно уведомява Европейския съюз за всяка неизправност при съобщаването и получаването на съобщенията за местоположение с оглед намирането на техническо решение в най-кратки срокове. Съвместният комитет се сезира за евентуалните спорове.

Капитанът се счита за отговорен за всяко доказано манипулиране на системата VMS на кораба, целящо нарушаване на функционирането ѝ или подправяне на съобщенията за местоположение. Всяко нарушение ще бъде предмет на санкции съгласно действащото законодателство на Кабо Верде.

5.         Преразглеждане на интервала между съобщенията за местоположение

Въз основа на документални доказателства за наличие на нарушение, Кабо Верде може да поиска от ЦНР на държавата на флага, с копие до Европейския съюз, намаляване на интервала между съобщенията за местоположението на даден кораб до тридесет минути за определен период на разследване. Тези документални доказателства трябва да бъдат изпратени от Кабо Верде до ЦНР на държавата на флага и до Европейския съюз. ЦНР на държавата на флага изпраща незабавно на Кабо Верде съобщенията за местоположение според новия интервал.

В края на определения период на разследване Кабо Верде информира ЦНР на държавата на флага и Европейския съюз за възможните последващи действия.

ГЛАВА VIII

НАРУШЕНИЯ

1.         Процедура при нарушения

Всяко нарушение от страна на риболовен кораб от Европейския съюз, притежаващ разрешение за риболов в съответствие с разпоредбите на настоящото приложение, трябва да бъде включено в доклад от инспекция.

Подписването на доклада от инспекцията от капитана не накърнява правото на защита на корабособственика срещу обявеното в доклада нарушение.

2.         Задържане на кораб — информационна среща

Ако действащото законодателство на Кабо Верде предвижда това за обявеното нарушение, всеки извършил нарушение кораб на Европейския съюз може да бъде принуден да преустанови своята риболовна дейност и, ако е в морето, да акостира в пристанище на Кабо Верде.

В срок от  максимум един работен ден Кабо Верде уведомява Европейския съюз за всяко задържане на риболовен кораб на ЕС с разрешение за риболов. Уведомлението се придружава от доказателства, обосноваващи задържането.

Преди да се предприемат каквито и да е действия спрямо кораба, капитана, екипажа или товара, с изключение на мерките за опазване на доказателствата, Кабо Верде организира по искане на Европейския съюз, в рамките на един работен ден след уведомлението за задържане на кораба, информационна среща за изясняване на фактите, довели до задържането на кораба, както и на евентуалните последствия. Представител на държавата на флага на кораба може да присъства на тази среща.

3.         Санкции при нарушения — процедура за уреждане по взаимно съгласие

Санкцията за обявеното нарушение се определя от Кабо Верде в съответствие с действащото национално законодателство.

В случай че уреждането на нарушението налага съдебно производство, преди образуването му и при условие че нарушението не представлява престъпление, започва процедура за уреждане по взаимно съгласие между Кабо Верде и Европейския съюз за определяне на условията и степента на санкцията. Представител на държавата на флага на кораба може да участва в тази процедура за уреждане по взаимно съгласие. Тя завършва най-късно три дни след уведомлението за задържане на кораба.

4.         Съдебно производство –— банкова гаранция

Ако не бъде постигнато уреждане по взаимно съгласие и нарушението бъде отнесено до компетентен съдебен орган, собственикът на кораба нарушител внася банкова гаранция в банка, определена от Кабо Верде, чийто размер, определен от Кабо Верде, покрива разходите, свързани със задържането на кораба, глобата по предварителни оценки и евентуалните финансови компенсации. Банковата гаранция остава блокирана до края на съдебното производство.

Банковата гаранция се освобождава и се връща на корабособственика незабавно след постановяването на решението:

а)      в пълен размер, ако не е наложена санкция;

б)      в частичен размер (равен на остатъка), ако наложената по санкцията глоба е по-малка от банковата гаранция.

Кабо Верде уведомява Европейския съюз за резултатите от съдебното производство в срок от осем дни след постановяване на решението.

5.         Освобождаване на кораба и екипажа

На кораба и неговия екипаж се разрешава да напуснат пристанището веднага след уреждането на въпроса по взаимно съгласие или след внасянето на банковата гаранция.

ГЛАВА IX

НАЕМАНЕ НА МОРЯЦИ

1.         Брой на моряците на борда

По време на риболовните си кампании в зоната на Кабо Верде корабите на Европейския съюз наемат моряци от Кабо Верде, при следните ограничения:

а)      флотът от сейнери за улов на риба тон наема най-малко шестима моряци;

б)      флотът от кораби за улов на риба тон с въдици наема най-малко двама моряци;

в)      флотът от кораби с повърхностни парагади наема най-малко петима моряци.

Собствениците на кораби на Европейския съюз се стремят да наемат допълнителни моряци от Кабо Верде.

2.         Свободен избор на моряци

Кабо Верде поддържа списък на квалифицираните моряци от Кабо Верде, които могат да бъдат наемани на борда на кораби на Европейския съюз.

Корабособственикът или неговият агент избират свободно и наемат от този списък моряци от Кабо Верде, като уведомяват Кабо Верде за включването им в списъка на екипажа.

3.         Договори на моряците

За моряците от Кабо Верде трудовият договор се изготвя от корабособственика или неговия агент и от моряка, който при необходимост е представляван от съответния професионален съюз. Договорът получава одобрението на морските власти на Кабо Верде. В него се посочват по-специално датата и пристанището на качване на борда.

Договорът гарантира на моряка възможността да се ползва от приложимия за него в Кабо Верде режим на социално осигуряване. Той включва застраховка „Живот“ и застраховка за болест и злополука.

Копие от договора се предоставя на подписалите го страни.

На моряците от Кабо Верде се признават основните права в областта на труда, установени с декларацията на Международната организация на труда (МОТ). Това засяга по-специално свободата на сдружаване, ефективното признаване на правото на колективно договаряне и отстраняването на дискриминацията по отношение на труда и професиите.

4.         Заплащане на моряците

Заплатите на моряците от Кабо Верде се изплащат от корабособственика. Те се определят преди издаването на разрешението за риболов и по взаимно съгласие между корабособственика или неговия агент и Кабо Верде.

Заплатите не могат да бъдат по-ниски от тези на екипажите на национални кораби, нито от равнищата, определени от МОТ.

5.         Задължения на моряка

Морякът се явява пред капитана на кораба, на който е назначен, в деня преди посочената в договора му дата на качване на борда. Капитанът информира моряка за датата и часа за качване на борда. Ако морякът напусне или не се яви на датата и в часа, определени за качването му на борда, договорът му се счита за невалиден и корабособственикът е автоматично освободен от задължението да качи този моряк на борда. В такъв случай на корабособственика не се налага никаква финансова санкция или изплащане на компенсация.

6.         Ненаемане на моряци от Кабо Верде

Собствениците на корабите, които не наемат моряци от Кабо Верде, плащат преди 30 септември на текущата година за всеки моряк под броя, определен в началото на настоящата глава, фиксирана сума от 20 EUR на ден присъствие на корабите им в зоната на Кабо Верде.

ГЛАВА X

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ КАБО ВЕРДЕ

1.         Наблюдение на риболовните дейности

Корабите с разрешение за риболов са обект на режим на наблюдение на риболовните им дейности в рамките на споразумението.

Този режим на наблюдение е съобразен с разпоредбите, предвидени в препоръките, приети от Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT).

2.         Посочени кораби и наблюдатели

Кабо Верде посочва корабите на Европейския съюз, които трябва да качат на борда си наблюдател, както и зачисления им наблюдател, не по-късно от петнадесет дни преди датата, предвидена за качване на борда на наблюдателя.

Към момента на издаване на разрешението за риболов Кабо Верде уведомява Европейския съюз и корабособственика или неговия агент за посочените кораби и наблюдатели и за времето на пребиваване на наблюдателя на борда на всеки кораб. Кабо Верде незабавно уведомява Европейския съюз и корабособственика или неговия агент за всяка промяна в избора на кораби и наблюдатели.

Кабо Верде се стреми да не посочва наблюдатели за корабите, които вече имат на борда си наблюдател или имат официално задължение да качат на борда си наблюдател по време на въпросната риболовна кампания в рамките на дейностите им в риболовни зони, различни от тези на Кабо Верде.

Времето на пребиваване на наблюдателя на борда на кораба не може да превишава времето, необходимо за изпълнение на неговите задачи.

3.         Фиксирано финансово участие

При заплащането на таксата корабособственикът заплаща на Кабо Верде за всеки кораб фиксирана сума от 200 EUR на година.

4.         Заплащане на наблюдателя

Заплатата и социалните осигуровки на наблюдателя се поемат от Кабо Верде.

5.         Условия за качване на борда

Условията за качване на борда на наблюдателя, и по-специално времето, прекарвано на борда, се определят по взаимно съгласие между корабособственика или неговия агент и Кабо Верде.

На борда наблюдателят се третира като офицер. Същевременно настаняването на наблюдателя на борда е съобразено с техническата структура на кораба.

Разходите за настаняване и храна на борда на кораба се поемат от корабособственика.

Капитанът взема всички мерки в рамките на своята отговорност за осигуряване на физическа безопасност и благоприятни условия за работа на наблюдателя.

На наблюдателя се осигуряват всички необходими условия за упражняване на задълженията му. Той получава достъп до средствата за комуникация, до документите, свързани с риболовните дейности на кораба, по-специално до риболовния дневник и навигационния дневник, както и до частите на кораба, пряко свързани с неговите задачи.

6.         Задължения на наблюдателя

През целия си престой на борда наблюдателят:

а)      взема всички необходими мерки да не нарушава или смущава риболовните дейности;

б)      пази имуществото и оборудването на борда;

в)      съобразява се с поверителния характер на всички документи, принадлежащи на кораба.

7.         Качване и слизане на наблюдателя

Наблюдателят се качва в пристанище, избрано от корабособственика.

Корабособственикът или неговият представител уведомява Кабо Верде, с десетдневно предизвестие преди качването на борда, за датата, часа и пристанището на качване на наблюдателя. Ако наблюдателят се качва на борда в чужда държава, неговите пътни разноски до пристанището за качване се поемат от корабособственика.

Ако наблюдателят не се яви за качване на борда в рамките на дванадесет часа след определените ден и час, корабособственикът автоматично се освобождава от задължението да качи на борда този наблюдател. Той е свободен да напусне пристанището и да започне своите риболовни дейности.

В случай че наблюдателят не слиза в пристанище на Кабо Верде, корабособственикът поема разходите по връщането на наблюдателя до Кабо Верде в най-кратки срокове.

8.         Задачи на наблюдателя

Наблюдателят изпълнява следните задачи:

а)      наблюдава риболовната дейност на кораба;

б)      проверява местоположението на кораба по време на риболовните му дейности;

в)      взема биологични проби в рамките на научни програми;

г)      записва данни за използваните риболовни съоръжения;

д)      проверява данните за уловите в зоната на Кабо Верде, вписани в бордовия дневник;

е)      проверява процента на прилова и извършва оценка на изхвърления улов;

ж)     съобщава своите наблюдения, включително количеството на основния улов и на прилова на борда, по радиостанция, с факс или по електронна поща най-малко веднъж седмично, докато корабът извършва риболов в зоната на Кабо Верде.

9.         Доклад на наблюдателя

Преди да напусне кораба, наблюдателят представя доклад с наблюденията си на капитана на кораба. Капитанът на кораба има право да внесе своите забележки в доклада на наблюдателя. Докладът се подписва от наблюдателя и от капитана. Капитанът получава копие от доклада на наблюдателя.

Наблюдателят изпраща доклада си на Кабо Верде, която препраща копие на Европейския съюз в срок от осем дни след слизането от борда на наблюдателя.

ГЛАВА XI

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА

1. Операторът гарантира, че неговите кораби са годни за мореплаване и имат подходящо животоспасяващо оборудване, както и оборудване за оцеляване за всеки пътник и член на екипажа.

2. Операторът поддържа подходяща и пълна застраховка на своя кораб, направена от международно признат застраховател.

3. В случай че кораб на Европейския съюз е замесен в морска злополука или инцидент в Кабо Верде, който води до замърсяване и увреждане на околната среда, корабът и операторът незабавно уведомяват за това властите на Кабо Верде. Ако установените щети са причинени от кораба на оператора, той поема цялата отговорност в рамките на приложимите национални и международни разпоредби и процедури.

ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕТО

Допълнение 1 – ИИЗ на Кабо Верде

Допълнение 2 – Технически мерки за опазване

Допълнение 3 – Формуляр на заявление за получаване на разрешение за риболов

Допълнение 4 – Риболовен дневник

Допълнение 5 – Предаване на съобщения VMS до Кабо Верде

Допълнение 6 – Насоки за реализирането и управлението на електронната система за съобщаване на данни относно риболовните дейности (системата ERS)

Допълнение 1 – ИИЗ на Кабо Верде

ИИЗ на Кабо Верде се простира на 200 морски мили от следните изходни линии:

Точки || Северна ширина || Западна дължина || Остров

A. || 14°48'43.17'' || 24°43'48.85'' || I. Brava

C-P1 a Rainha || 14°49'59.10'' || 24°45'33.11'' || -

C-P1 a Faja || 14°51'52.19'' || 24°45'09.19'' || -

D-P1 Vermelharia || 16°29'10.25'' || 24°19'55.87'' || S. Nicolau

E. || 16°36'37.32'' || 24°36'13.93'' || Ilhéu Raso

F-P1 a da Peça || 16°54'25.10'' || 25°18'11.00'' || Santo Antão

F. || 16°54'40.00'' || 25°18'32.00'' || -

G-P1 a Camarin || 16°55'32.98'' || 25°19'10.76'' || -

H-P1 a Preta || 17°02'28.66'' || 25°21'51.67'' || -

I-P1 A Mangrade || 17°03'21.06'' || 25°21'54.44'' || -

J-P1 a Portinha || 17°05'33.10'' || 25°20'29.91'' || -

K-P1 a do Sol || 17°12'25.21'' || 25°05'56.15'' || -

L-P1 a Sinagoga || 17°10'41.58'' || 25°01'38.24'' || -

M-Pta Espechim || 16°40'51.64'' || 24°20'38.79'' || S. Nicolau

N-Pta Norte || 16°51'21.13'' || 22°55'40.74'' || Sal

O-Pta Casaca || 16°50'01.69'' || 22°53'50.14'' || -

P-Ilhéu Cascalho || 16°11'31.04'' || 22°40'52.44'' || Boa Vista

P1-Ilhéu Baluarte || 16°09'05.00'' || 22°39'45.00'' || -

Q-Pta Roque || 16°05'09.83'' || 22°40'26.06'' || -

R-Pta Flamengas || 15°10'03.89'' || 23°05'47.90'' || Maio

S. || 15°09'02.21'' || 23°06'24.98'' || Santiago

T. || 14°54'10.78'' || 23°29'36.09'' || -

U-D. Maria Pia || 14°53'50.00'' || 23°30'54.50'' || I. de Fogo

V-Pta Pesqueiro || 14°48'52.32'' || 24°22'43.30'' || I. Brava

X-Pta Nho Martinho || 14°48'25.59 || 24°42'34.92'' || -

Y=A || 14°48'43.17'' || 24°43'48.85'' ||

В съответствие с договора, подписан на 17 февруари 1993 г. между Република Кабо Верде и Република Сенегал, морската граница със Сенегал е очертана от следните точки:

Точки  Северна ширина       Западна дължина

A         13° 39' 00"      20° 04' 25"

B         14° 51' 00"      20° 04' 25"

C         14° 55' 00"      20° 00' 00"

D         15° 10' 00"      19° 51' 30"

E          15° 25' 00"      19° 44' 50"

F          15° 40' 00"      19° 38' 30"

G         15° 55' 00"      19° 35' 40"

H         16° 04' 05"      19° 33' 30"

В съответствие с договора, подписан на 19 септември 2003 г. между Република Кабо Верде и Ислямска република Мавритания, морската граница между двете държави е очертана от следните точки:

Точки  Северна ширина       Западна дължина

H         16° 04.0'          019° 33.5'

I           16° 17.0'          019° 32.5'

J           16° 28.5'          019° 32.5'

K         16° 38.0'          019° 33.2'

L          17° 00.0'          019° 32.1'

M         17° 06.0'          019° 36.8'

N         17° 26.8'          019° 37.9'

O         17° 31.9'          019° 38.0'

P          17° 44.1'          019° 38.0'

Q         17° 53.3'          019° 38.0'

R         18° 02.5'          019° 42.1'

S          18° 07.8'          019° 44.2'

T          18° 13.4'          019° 47.0'

U         18° 18.8'          019° 49.0'

V         18° 24.0'          019° 51.5'

X         18° 28.8'          019° 53.8'

Y         18° 34.9'          019° 56.0'

Z          18° 44.2'          020° 00.0'

Допълнение 2 – Технически мерки за опазване

1.         Мерки, приложими за всички категории:

Забранени видове:

В съответствие с Конвенцията за мигриращите видове и резолюциите на ІССАТ е забранен риболовът на морски дявол (Manta birostris), гигантска акула (Cetorhinus maximus), бяла акула (Carcharodon carcharias), големоока акула-скитница (Alopias superciliosus), акули чук от сем. Sphyrnidae (с изключение на вида Sphyrna tiburo), дългокрила акула (Carcharhinus longimanus) и копринена акула (Carcharhinus falciformis).

В съответствие с националното законодателство на Кабо Верде е забранен уловът на китова акула (Rhincondon typus).

Забрана за премахване на перките на акулите:

Забранява се премахването на перките на акули на борда на риболовните кораби, както и задържането на борда, трансбордирането или разтоварването на перки от акула. Независимо от посоченото по-горе, с цел улесняване на съхранението на борда перките на акулите могат да бъдат частично срязани по дължина и загънати към трупа, но без да се отделят от трупа преди разтоварването.

Забрана за трансбордиране на улов в морето:

Трансбордирането в морето е забранено. Операцията по трансбордиране трябва да се извърши във водите на пристанище на Кабо Верде, което притежава съответното разрешение.

2.         Специфични мерки

ФИШ 1: КОРАБИ ЗА УЛОВ НА РИБА ТОН С ВЪДИЦИ

1) Риболовна зона: Отвъд 12 морски мили от изходните линии.

2) Разрешени съоръжения:  Въдици.

3) Целеви видове: Жълтопер тунец (Thunnus albacares), дебел тон (Thunnus obesus), ивичест тон (Katsuwonus pelamis).

Прилов: Спазване препоръките на ICCAT и ФАО.

ФИШ 2: СЕЙНЕРИ ЗА УЛОВ НА РИБА ТОН

1) Риболовна зона: Отвъд 18 морски мили от изходните линии, предвид архипелаговия характер на риболовната зона на Кабо Верде.

2) Разрешени съоръжения: Гъргър.

3) Целеви видове: Жълтопер тунец (Thunnus albacares), дебел тон (Thunnus obesus), ивичест тон (Katsuwonus pelamis)

Прилов: Спазване препоръките на ICCAT и ФАО.

ФИШ 3: КОРАБИ С ПОВЪРХНОСТНИ ПАРАГАДИ

1) Риболовна зона: Отвъд 18 морски мили от изходните линии.

2) Разрешени съоръжения: Повърхностна парагада

3) Целеви видове: Риба меч (Xiphias gladius), синя акула (Prionace glauca), жълтопер тунец (Thunnus albacares), дебел тон (Thunnus obesus).

Прилов: Спазване препоръките на ICCAT и ФАО.

3.         Актуализиране

Двете страни провеждат консултации в рамките на съвместния комитет с цел актуализиране на техническите мерки за опазване въз основа на научни препоръки.

Допълнение 3 – Формуляр на заявление за получаване на разрешение за риболов

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РИБОЛОВ КАБО ВЕРДЕ — ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

I — ЗАЯВИТЕЛ

1.         Име на заявителя:

2.         Име на организацията на производителите (ОП) или на корабособственика:

3.         Адрес на ОП или на корабособственика:

4.         Телефон:                                  Факс:                                 Електронна поща:

5.         Име на капитана:                                        Гражданство:   Електронна поща:

6.         Име и адрес на местния агент:

II — ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КОРАБА

7.         Име на кораба:

8.         Държава на флага:                            Пристанище на регистрация:

9.         Външни маркировки:           MMSI:                                    МMO №:                               

10.       Дата на настоящата регистрация на флага (ДД/ММ/ГГГГ): ......./......./.........

Предишен флаг (ако има такъв):

11.       Място на построяване:         Дата (ДД/ММ/ГГГГ) …...../…..../…….…..

12.       Честота за радиоповикване: КВ:                 УКВ :            

13.       Номер на спътников телефон: IRCS: 

III - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОРАБА

14.       Обща дължина на кораба (в метри):   Обща ширина (в метри):    

            Тонаж (изразен в БТ съгласно конвенцията от Лондон):

15.       Тип на двигателя:                                    Мощност на двигателя (в KW) :           

16.       Численост на екипажа:        

17.       Начин на съхраняване на борда:    Лед ¨          Замразяване ¨               Смесено ¨     Дълбоко замразяване ¨

18.       Преработвателен капацитет на ден (24 часа) в тонове:    Брой на трюмовете за риба: Обща вместимост на трюмовете за риба (в m3) :

19.       VMS. Подробности за устройството за автоматично определяне на местоположението:

            Производител:                                       Модел: Сериен номер:

            Версия на софтуера:                                           Спътников оператор (MCSP):

IV — РИБОЛОВНА ДЕЙНОСТ

20.       Разрешени риболовни съоръжения: ¨ мрежа гъргър     ¨ парагади ¨ въдици          

21.       Място за разтоварване на улова:  

22.       Срок на лиценза, поискан от (ДД/ММ/ГГГГ): …..… / ……. / ………. до ……./ …….. / …….…

Аз, долуподписаният, удостоверявам, че съдържащите се в настоящото заявление сведения са верни, точни и добросъвестно предоставени.

Изготвено в ________________________________________, на …..… / ……. / ……….

Подпис на заявителя: _______________________________________________________________

Допълнение 4 – Риболовен дневник

|| || Парагада Жива стръв Мрежа гъргър Трал Outros (Други) ||

||

|| || || || || || || || || || ||

Име на кораба: ……………………………………………………………………. || Бруто тонаж:            …………………………………………………............................. || ОТПЛАВАНЕ на кораба: ЗАВРЪЩАНЕ на кораба: || Месец || Ден || Година || Пристанище || || ||

Държава на флага:        ……………………………………………………………………........................... || Капацитет – (M.T.): ……………………………………………........ || || || || || || ||

||

Регистрационен №:       ………………………………………………………………................................... || Капитан: ……………………………………………………….... || || || ||

Корабособственик: ………………………………………………………….......................... || Численост на екипажа:    ….…………………………………………………........................ || || || || || || || ||

Адрес: ………………………………………………………………………….... || Дата на доклада: ………………………………………………...... || || ||

|| (Автор на доклада):       ………………………………………………................................. || Брой дни в морето: || || Брой риболовни дни: Брой хвърляния: || || № на риболовния рейс: || ||

||

||

|| ||

Дата || Сектор || t° на водната повърхност (ºC) || Риболовно усилие Брой на използваните куки || Capturas (Улов) || Isco usado na pesca (Използвана стръв) ||

Месец || Ден || Ширина N/S || Дължина E/W || Червен тон Thunnus thynnus uли maccoyi || Жълтопер тунец Thunnus albacares || (Дебел тон) Thunnus Obesus || (Бял тон) Thunnus alalunga || (Риба меч) Xiphias gladius || (Ивичест марлин) (Бял марлин) Tetraptunus audax или albidus || (Черен марлин) Makaira indica || (Риба ветроход) Istiophorus albicane или platypterus || Ивичест тон Katsuwonus pelamis || (Смесен улов) || Общо дневно (тегло само в kg) || Сайра || Калмар || Жива стръв || (Други) ||

|| || || || || || Брой || Тегло kg || Брой || kg || Брой || kg || Брой || kg || Брой || kg || Брой || kg || Брой || kg || Брой || kg || Брой || kg || Брой || kg || Брой || kg || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

РАЗТОВАРЕНИ КОЛИЧЕСТВА (В KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Забележки || || || || ||

1 – Да се използва по един лист на месец и по един ред на ден. || || 2 — Под думата „ден“ се разбира ден, в който се пуска парагада. || 4 — Последният ред (разтоварени количества) се попълва накрая на риболовното пътуване. Записва се реалното тегло към момента на разтоварването. || ||

. || || 3 — Риболовният сектор показва местоположението на кораба. Минутите се закръгляват и се отбелязват градусите на ширината и дължината. Моля, посочете N/S и E/W. || || 5 — Цялата включена по-горе информация остава строго поверителна. || || ||

Допълнение 5 – Предаване на съобщения VMS  до Кабо Верде

ДОКЛАД ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

Данни || Код || Задължително/незадължително || Забележки

Начало на записа || SR || O || Системни данни — указват началото на записа

Получател || AD || O || Данни за съобщението — получател. Код 3-Alpha на държавата по ISO

Подател || FS || O || Данни за съобщението — подател. Код 3-Alpha на държавата по ISO

Вид на съобщението || TM || O || Данни за съобщението — вид на съобщението „POS“

Радиопозивна || RC || O || Данни за кораба — международна радиопозивна на кораба

Вътрешен референтен номер на договарящата страна || IR || F || Данни за кораба — единен номер на договарящата страна (код ISO‑3 на държавата на флага, следван от номер)

Външен регистрационен номер || XR || F || Данни за кораба — страничен номер на кораба

Държава на флага || FS || F || Данни за държавата на флага

Географска ширина || LA || O || Данни за местоположението на кораба — местоположение в градуси и минути с.ш./ю.ш., ГГММ (WGS‑84)

Географска дължина || LO || O || Данни за местоположението на кораба — местоположение в градуси и минути и.д./з.д., ГГГММ (WGS‑84)

Дата || DA || O || Данни за местоположението на кораба — дата на регистриране на местоположението UTC (ГГГГММДД)

Час || TI || O || Данни за местоположението на кораба — час на регистриране на местоположението UTC (ЧЧММ)

Край на записа || ER || O || Системни данни — указват края на записа

Набор от символи: ISO 8859.1

Предаването на данните е структурирано по следния начин:

две наклонени черти (//) и буквите „SR“ отбелязват началото на съобщението,

две наклонени черти (//) и код отбелязват началото на елемент на данните,

една наклонена черта (/) отбелязва интервал между кода и данните,

двойките данни са разделени с шпация;

кодът „ЕR“ и двойна наклонена черта (//) в края отбелязват край на записа.

Незадължителните данни трябва да бъдат вместени между началото и края на съобщението.

Допълнение 6 — Насоки за реализирането и управлението на електронната система за съобщаване на данни относно риболовните дейности (системата ERS)

Общи разпоредби

1.         Всеки риболовен кораб на ЕС трябва да бъде оборудван с електронна система, наричана по-долу „система ERS“, която е в състояние да записва и предава данни, свързани с риболовната дейност на кораба, наричани по-долу „данни ERS“, докато корабът извършва дейност в риболовната зона на Кабо Верде.

2.         На кораб на ЕС, който не е оборудван със система ERS или чиято система ERS не работи, не се разрешава да навлиза в риболовната зона на Кабо Верде с цел извършването на риболовни дейности.

3.         Данните ERS се предават в съответствие с настоящите насоки до Центъра за наблюдение на рибарството (наричан по-долу ЦНР) на държавата на флага, който осигурява автоматичното им препращане до ЦНР на Кабо Верде.

4.         Държавата на флага и Кабо Верде гарантират, че техните ЦНР са оборудвани с хардуер и софтуер, необходими за автоматичното предаване на данни ERS във формат XML, достъпен на адрес [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm], и разполагат с предпазна процедура, чрез която е възможно записването и съхраняването на данни ERS във вид, удобен за разчитане с компютър за период от поне 3 години.

5.         Всяка промяна или актуализация на формата, посочен в точка 3, трябва да бъде посочена и датирана и да влезе в сила шест месеца след началото на прилагането ѝ.

6.         За предаването на данни ERS се използват електронните средства за комуникация, управлявани от Европейската комисия от името на ЕС, обозначени като DEH (Data Exchange Highway).

7.         Държавата на флага и Кабо Верде определят по един кореспондент ERS, който ще изпълнява ролята на контактно лице.

а)      Кореспондентите ERS се назначават за минимален период от шест месеца;

б)      ЦНР на държавата на флага и на Кабо Верде взаимно си известяват данните (име, адрес, телефон, телекс, електронен адрес) на съответните си кореспонденти ERS;

в)      Всяка промяна в данните за връзка на кореспондента ERS се съобщава незабавно.

Изготвяне и съобщаване на данните ERS

8.         Риболовният кораб на ЕС е длъжен:

а)      всекидневно да съобщава данните ERS за всеки ден на пребиваване в риболовната зона на Кабо Верде;

б)      да записва, при всяко изтегляне на мрежата гъргър или използване на парагадата, количеството на всеки уловен вид, задържан на борда като целеви вид или прилов, или пък изхвърлен обратно в морето;

в)      да посочва също така и липсата на улов за всеки вид, обозначен в разрешението за риболов, издадено от Кабо Верде;

г)      да идентифицира всеки вид с неговия трибуквен код по ФАО;

д)      да изразява количествата в килограми живо тегло или, ако е необходимо, в брой риби;

е)      да записва в данните ERS трансбордираните и/или разтоварените количества от всеки вид, посочен в разрешението за риболов, издадено от Кабо Верде;

ж)     да записва в данните ERS при всяко влизане (съобщение COE) и излизане (съобщение COX) от риболовната зона на Кабо Верде специфично съобщение, съдържащо за всеки вид, посочен в разрешението за риболов, издадено от Кабо Верде, количествата, които се намират на борда при всяко преминаване;

з)       всекидневно да съобщава данните ERS на ЦНР на държавата на флага във формата, посочен в параграф 3, по-горе, най-късно до 23:59 UTC.

9.         Капитанът е отговорен за точността на записаните и предадените данни ERS.

10.       ЦНР на държавата на флага автоматично и незабавно изпраща данните ERS на ЦНР на Кабо Верде.

11.       ЦНР на Кабо Верде потвърждава получаването на данните ERS с ответно съобщение и обработва всички данни ERS при спазване на поверителност.

Неизправност в системата ERS на борда на кораба и/или на предаването на данни ERS между кораба и ЦНР на държавата на флага

12.       Държавата на флага незабавно информира капитана и/или собственика на кораб, плаващ под неин флаг, или неговия представител, за всяка техническа неизправност на системата ERS, монтирана на борда на кораба, или за прекратяването на предаването на данни ERS между кораба и ЦНР на държавата на флага.

13.       Държавата на флага информира Кабо Верде за всяка забелязана неизправност и за предприетите мерки за отстраняването ѝ.

14.       В случай на повреда на системата ERS на борда на кораба капитанът и/или корабособственикът осигуряват поправката или замяната на системата ERS в срок от 10 дни. Ако корабът осъществи междинно влизане в пристанище в рамките на тези 10 дни, той ще може да продължи риболовните си дейности в риболовната зона на Кабо Верде едва когато системата ERS на борда отново е в състояние да функционира безпроблемно, освен ако не получи разрешение да стори друго от страна на Кабо Верде.

15.       Риболовен кораб не може да напусне пристанище след техническа неизправност на системата му ERS:

а)      докато системата му ERS отново не е изправна по начин, който удовлетворява държавата на флага и Кабо Верде, или

б)      ако корабът не възобнови своите риболовни дейности в риболовната зона на Кабо Верде, докато не получи разрешение за това от държавата на флага. В последния случай държавата на флага уведомява Кабо Верде за решението си преди отплаването на кораба.

16.       Всеки кораб на ЕС, който извършва риболовни дейности в риболовната зона на Кабо Верде с неизправна система ERS, трябва да изпраща всекидневно и не по-късно от 23:59 UTC всички данни ERS на ЦНР на държавата на флага чрез всяко друго средство за комуникация, което е на разположение и е достъпно за ЦНР на Кабо Верде.

17.       Данните ERS, които не са могли да бъдат предадени на Кабо Верде чрез системата ERS поради техническа неизправност, посочена в параграф 12, се предават чрез ЦНР на държавата на флага на ЦНР на Кабо Верде под друга взаимно договорена електронна форма. Това алтернативно предаване се счита за приоритетно, като се има предвид, че е възможно нормално приложимият срок за предаване да не бъде спазен.

18.       Ако ЦНР на Кабо Верде не получи данните ERS на даден кораб в продължение на 3 последователни дни, Кабо Верде може да разпореди на кораба да се яви незабавно за разследване в определено от Кабо Верде пристанище.

Неизправност на ЦНР — неполучаване на данните ERS от ЦНР на Кабо Верде

19.       Когато някой от ЦНР не получава данните ERS, неговият кореспондент ERS незабавно уведомява за това кореспондента ERS на другия ЦНР и при необходимост съдейства за отстраняването на проблема.

20.       ЦНР на държавата на флага и ЦНР на Кабо Верде заедно определят алтернативни електронни средства за комуникация, които да бъдат използвани за предаването на данните ERS в случай на неизправност на ЦНР, и незабавно взаимно се уведомяват за всяко свързано с тях изменение.

21.       В случай че ЦНР на Кабо Верде сигнализира, че данните ERS не са получени, ЦНР на държавата на флага намира причината за проблема и взема необходимите мерки за отстраняването му. ЦНР на държавата на флага информира ЦНР на Кабо Верде и ЕС за резултата и взетите мерки в срок от 24 часа след констатирането на неизправността.

22.       Ако за отстраняването на проблема са нужни повече от 24 часа, ЦНР на държавата на флага незабавно предава на ЦНР на Кабо Верде липсващите данни ERS, като използва алтернативните електронни средства, посочени в параграф 17.

23.       Кабо Верде информира за това компетентните си контролни служби, за да не се счита, че корабите на ЕС са в нарушение поради непредаването на данни ERS от ЦНР на Кабо Верде в случай на неизправност на някой ЦНР.

Поддръжка на ЦНР

24.       Планираните операции по поддръжката на даден ЦНР (програма за поддръжка), които биха могли да засегнат обмена на данни ERS, трябва да бъдат съобщени на другия ЦНР най-малко 72 часа предварително, като при възможност се съобщи датата и времетраенето на поддръжката. Непланирани операции по поддръжка се съобщават на другия ЦНР при първа възможност.

25.       По време на поддръжката предаването на данните ERS може да бъде забавено, докато системата стане отново функционална. В такъв случай засегнатите данни ERS се предават веднага след края на поддръжката.

26.       Ако операцията по поддръжката продължи повече от 24 часа, данните ERS се предават на другия ЦНР, като се използват алтернативните електронни средства, посочени в параграф 17.

27.       Кабо Верде информира за това компетентните си контролни служби, за да не се счита, че корабите на ЕС са в нарушение поради непредаването на данни ERS в случай на операция по поддръжка на някой ЦНР.

Предаване на данните ERS към Кабо Верде

28.       За предаване на данните ERS от държавата на флага към Кабо Верде се използват електронни средства за комуникация, управлявани от службите на Европейската комисия от името на ЕС, обозначени като DEH (Data Exchange Highway), посочени в параграф 6 по-горе.

29.       С цел управление на риболовните дейности на флота на ЕС, тези данни се съхраняват и са на разположение за справка от оправомощените служители на службите на Европейската комисия от името на Европейския съюз.

ПРИЛОЖЕНИЕ

към предложението за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кабо Верде Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кабо Верде

1)         Комисията се оправомощава да води преговори с Република Кабо Верде и, когато е целесъобразно и при спазване на точка 3 от настоящото приложение, да одобрява измененията на протокола по отношение на следните въпроси:

а)      преразглеждане на възможностите за риболов в съответствие с член 5 от протокола;

б)      решение относно реда и условията за секторната подкрепа в съответствие с член 3 от протокола;

в)      адаптиране на разпоредбите, уреждащи изпълнението на риболовните дейности и условията за прилагане на протокола и приложенията към него в съответствие с член 5, параграф 2 от протокола.

2)         В рамките на съвместния комитет, създаден по силата на член 9 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството, Съюзът:

а)      действа в съответствие с целите на Съюза в рамките на общата политика в областта на рибарството;

б)      се съобразява със заключенията на Съвета от 19 март 2012 г. във връзка със съобщението на Комисията относно външното измерение на общата политика в областта на рибарството;

в)      насърчава позиции, които следват съответните правила, приети от регионалните организации за управление на рибарството.

3)         Когато се предвижда на заседание на съвместния комитет да бъде прието решение за изменения в протокола съгласно точка 1, се предприемат необходимите мерки, така че позицията, която ще бъде изразена от името на Съюза, да отчита най-актуалната статистическа, биологична и друга полезна информация, с каквато разполага Комисията.

За тази цел и въз основа на тази информация службите на Комисията представят на Съвета или на неговите подготвителни органи, достатъчно време преди съответното заседание на съвместния комитет, документ, в който са изложени елементите на предложената позиция на Съюза, за разглеждане и одобряване.

По отношение на въпросите, посочени в точка 1, буква а), за одобряване от Съвета на предложената позиция на Съюза се изисква квалифицирано мнозинство. В останалите случаи предложената в подготвителния документ позиция на Съюза се счита за одобрена, освен ако определен брой държави членки, представляващи блокиращо малцинство, се противопоставят на това по време на заседание на подготвителния орган на Съвета или в срок от двадесет дни от получаването на подготвителния документ, което от двете настъпи по-рано. В случай на противопоставяне, въпросът се отнася до Съвета.

Ако в хода на по-нататъшните срещи, включително на място, не е възможно да се постигне споразумение, което позволява в позицията на Съюза да се вземат предвид новите елементи, въпросът се отнася до Съвета или до подготвителните му органи.

            Комисията се приканва да предприеме своевременно всички необходими последващи мерки във връзка с решението на съвместния комитет, включително при целесъобразност публикуване на съответното решение в Официален вестник на Европейския съюз и предаване на всякакви предложения, необходими за изпълнението на това решение.

Top