EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0695

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde

/* COM/2014/0695 final - 2014/0329 (NLE) */

52014PC0695

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde /* COM/2014/0695 final - 2014/0329 (NLE) */


BEGRUNDELSE

1.           BAGGRUND FOR FORSLAGET

Rådet har bemyndiget Europa-Kommissionen til på Den Europæiske Unions vegne at føre forhandlinger om fornyelse af protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde. Disse forhandlinger mundede ud i, at der blev paraferet et udkast til en ny protokol den 28. august 2014. Den nye protokol dækker en periode på 4 år fra datoen for den midlertidige anvendelse, jf. artikel 15, det vil sige datoen for undertegnelsen af den nye protokol.

Aftaleprotokollens vigtigste mål er at skabe fiskerimuligheder for EU-fartøjerne i Republikken Kap Verdes fiskerizone i overensstemmelse med den bedste videnskabelige rådgivning og de henstillinger, der er vedtaget af Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (i det følgende benævnt "ICCAT"), og, hvor det er relevant, inden for grænserne af det disponible overskud. Kommissionen har bl.a. baseret sin forhandlingsposition på resultaterne af en efterfølgende evaluering af den foregående protokol foretaget af eksterne eksperter.

Hovedformålet er at styrke samarbejdet mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde med henblik på at skabe en partnerskabsramme for udvikling af en politik for bæredygtigt fiskeri og ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne i Republikken Kap Verdes fiskerizone i begge parters interesse.

I protokollen er der fastsat fiskerimuligheder for følgende fiskerikategorier:

–          28 notfartøjer til tunfiskeri

–          30 langlinefartøjer med flydeline

–          13 stangfartøjer til tunfiskeri.

Kommissionen foreslår på dette grundlag, at Rådet, med Europa-Parlamentets godkendelse, vedtager en afgørelse om indgåelse af den nye protokol.

2.           RESULTAT AF HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

De interesserede parter er blevet hørt i forbindelse med evalueringen af protokollen for perioden 2011-2014. Medlemsstaternes eksperter er ligeledes blevet hørt på de tekniske møder. Det er på baggrund af disse høringer konkluderet, at det er af interesse at opretholde en fiskeriprotokol med Republikken Kap Verde.

3.           JURIDISKE ASPEKTER AF FORSLAGET

Denne procedure er iværksat sideløbende med procedurerne for Rådets afgørelse om godkendelse af undertegnelsen og den midlertidige anvendelse af protokollen og Rådets forordning om fordeling af fiskerimulighederne blandt EU-medlemsstaterne.

4.           VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Den årlige finansielle modydelse på 550 000 EUR for de to første år og 500 000 EUR for de to sidste år, er baseret på a) en referencemængde på 5 000 ton til et beløb af 275 000 EUR pr. år i de to første år og derefter 250 000 EUR pr. år i de to sidste år og b) en støtte til udvikling af fiskerisektorpolitikken i Republikken Kap Verde på 275 000 EUR pr. år i de to første år og 250 000 EUR pr. år i de to sidste år. En sådan støtte opfylder Republikken Kap Verdes nationale fiskeripolitiks mål og navnlig Republikken Kap Verdes behov for at bekæmpe ulovligt fiskeri.

2014/0329 (NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), og artikel 218, stk. 7,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til Europa-Parlamentets godkendelse[1], og

ud fra følgende betragtninger:

(1)       Den 19. december 2006 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 2027/2006 om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde[2].

(2)       Den Europæiske Union har ført forhandlinger med Republikken Kap Verde om en ny protokol til partnerskabsaftalen, ifølge hvilken EU-fartøjer tildeles fiskerimuligheder i de fiskerizoner, som hører under Republikken Kap Verdes jurisdiktion.

(3)       Rådet har ved afgørelse .../2014/EU[3] godkendt undertegnelsen og den midlertidige anvendelse af denne protokol, under forudsætning af, at den senere indgås.

(4)       I henhold til artikel 9 i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde nedsættes en blandet komité, som har til opgave at overvåge gennemførelsen, fortolkningen og anvendelsen af aftalen og i givet fald revurdere fiskerimulighedernes omfang og dermed størrelsen af den finansielle modydelse. For at disse ændringer kan gennemføres, bør Kommissionen bemyndiges til at godkende ændringerne ved en forenklet procedure.

(5)       Protokollen bør derfor godkendes på Unionens vegne.

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Protokollen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde, indgås på Unionens vegne.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse som bilag I.

Artikel 2

Formanden for Rådet udpeger den eller de personer, som på Unionens vegne beføjes til at indgive den meddelelse, der er omhandlet i protokollens artikel 16, med henblik på at udtrykke EU's samtykke til at blive bundet af protokollen.

Artikel 3

I overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne i bilag II til denne afgørelse og artikel 9 i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde bemyndiges Europa-Kommissionen til på EU's vegne at godkende de ændringer af protokollen, som vedtages af Den Blandede Komité.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

                                                                       På Rådets vegne

                                                                       Formand

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.           FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.        Forslagets/initiativets betegnelse

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde.

1.2.        Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen[4]

11. – Maritime anliggender og fiskeri

11.03 – Obligatoriske bidrag til regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO) og andre internationale organisationer og aftaler om bæredygtigt fiskeri

1.3.        Forslagets/initiativets art

¨ Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning

¨ Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning[5]

X Forslaget/initiativet vedrører forlængelse af en eksisterende foranstaltning

¨ Forslaget/initiativet vedrører en omlægning af en foranstaltning til en ny foranstaltning

1.4.        Mål

1.4.1.     Det eller de af Kommissionens flerårige strategiske mål, som forslaget/initiativet vedrører

Forhandlinger om og indgåelse af fiskeriaftaler med tredjelande opfylder det generelle mål om at give EU-fiskerflåden adgang til fiskeri i områder inden for tredjelandes eksklusive økonomiske zone og udvikle et partnerskab med disse lande for at fremme en bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne uden for EU's farvande.

Med fiskeripartnerskabsaftalerne sikres der ligeledes sammenhæng mellem principperne for den fælles fiskeripolitik og de forpligtelser, der er indgået i forbindelse med andre EU-politikker (bæredygtig udnyttelse af tredjelandes ressourcer, bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri), integration af partnerlande i den globale økonomi og en bedre fiskeriforvaltning både politisk og finansielt).

1.4.2.     Specifikke mål og berørte ABM/ABB-aktiviteter

Specifikt mål nr. 1

At bidrage til et bæredygtigt fiskeri uden for EU's farvande, at fastholde en europæisk tilstedeværelse i fjernfiskeriet og at beskytte den europæiske fiskerisektors og forbrugernes interesser ved at forhandle om og indgå fiskeripartnerskabsaftaler med kyststater i tråd med de øvrige EU-politikker.

Berørte ABM/ABB-aktiviteter

Maritime anliggender og fiskeri - indførelse af en forvaltningsramme for EU-fartøjers fiskeri i tredjelandes farvande (budgetpost 11.0301).

1.4.3.     Forventede resultater og virkninger

Angiv, hvilke virkninger forslaget/initiativet forventes at få for modtagerne/målgruppen.

Protokollens indgåelse bidrager til at opretholde EU-fiskerfartøjernes fiskerimuligheder i Kap Verdes fiskerizone.

Protokollen medvirker ligeledes til at forbedre forvaltningen og bevarelsen af fiskeressourcerne i kraft af den finansielle støtte (sektorstøtte) til gennemførelsen af programmer, som partnerlandene vedtager på nationalt plan, bl.a. angående kontrol og bekæmpelse af ulovligt fiskeri.

1.4.4.     Virknings- og resultatindikatorer

Angiv indikatorerne til kontrol af forslagets/initiativets gennemførelse.

Fiskerimulighedernes udnyttelsesgrad (procentvis andel af fiskeritilladelser, som udnyttes, i forhold til de muligheder, protokollen giver)

Indsamling og analyse af fangstdata og analyse af aftalens handelsmæssige værdi

Bidrag til beskæftigelse og merværdi i EU og til stabilisering af EU-markedet (kumuleret niveau med andre fiskeripartnerskabsaftaler)

Antal tekniske møder og møder i Den Blandede Komité.

1.5.        Forslagets/initiativets begrundelse

1.5.1.     Behov, der skal opfyldes på kort eller langt sigt

Protokollen for perioden 2011-2014 udløber den 31. december 2014. Det er fastsat, at den nye protokol anvendes midlertidigt fra datoen for undertegnelsen. For at sikre kontinuitet i fiskeriet iværksættes en procedure med henblik på Rådets vedtagelse af en afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af protokollen sideløbende med nærværende procedure.

Den nye protokol vil åbne mulighed for at fastsætte rammer for EU-flådens fiskeriaktiviteter i Kap Verdes fiskerizone og giver rederne ret til at søge om tilladelse til at fiske i Kap Verdes farvande. Desuden styrker den nye protokol samarbejdet mellem EU og Republikken Kap Verde med henblik på at fremme udviklingen af en bæredygtig fiskeripolitik. Protokollen indeholder bl.a. bestemmelser om fartøjsovervågning ved hjælp af FOS og elektronisk indberetning af fangstdata. Sektorstøtten styrkes for at bistå Republikken Kap Verde med gennemførelsen af landets fiskeristrategi, herunder bekæmpelsen af IUU-fiskeri.

1.5.2.     Merværdien ved en indsats fra EU's side

Hvis EU ikke indgår den nye protokol, vil der i stedet blive indgået private aftaler, som ikke sikrer et bæredygtigt fiskeri. Den Europæiske Union håber ligeledes, at Republikken Kap Verde i kraft af denne protokol fortsat vil samarbejde effektivt med EU, navnlig om bekæmpelse af ulovligt fiskeri.

1.5.3.     Erfaringer fra lignende foranstaltninger

Analysen af den foregående protokols fangstmængde har ført til, at parterne opretholder samme referencemængde, men reducerer antallet af langlinefartøjer med flydeline (fra 35 til 30 fartøjer) og øger antallet af notfartøjer til tunfiskeri en smule (fra 11 til 13 fartøjer). Antallet af notfartøjer til tunfiskeri forbliver uændret (28 fartøjer).

I betragtning af, at de pelagiske hajer kan udgøre en del af de arter. der fanges af EU's flåde, er langlinefartøjernes fangster af disse arter genstand for særlig opmærksomhed. Der skal etableres nøje overvågning af dette fiskeri med henblik på at garantere en bæredygtig udnyttelse af denne ressource, og der skal gennemføres en undersøgelse for at analysere hajernes situation og fiskeriets virkning på de lokale økosystemer, indberetning af data om disse arters vandringsmønstre og for at identificere biologisk og økologisk sarte områder i Kap Verde og i Atlanterhavets tropiske område.

Sektorstøtten er blevet øget under hensyntagen til prioriteterne i den nationale fiskeristrategi og behovet for at styrke fiskeriforvaltningskapaciteten i Kap Verde.

1.5.4.     Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning

De midler, der udbetales i medfør af fiskeripartnerskabsaftaler, udgør fungible indtægter på partnertredjelandets budget. Dog er øremærkning af en del af disse midler til gennemførelse af foranstaltninger inden for rammerne af landets sektorpolitik en betingelse for indgåelsen af og opfølgningen på fiskeripartnerskabsaftalen. Disse finansielle ressourcer kan forenes med andre finansieringskilder fra andre internationale bidragydere til gennemførelse af projekter og/eller programmer, der udføres på nationalt plan i fiskerisektoren.

1.6.        Varighed og finansielle virkninger

X Forslag/initiativ af begrænset varighed

– X  Forslag/initiativ i kraft fra datoen for undertegnelsen for en periode på 4 år.

– X  Finansielle virkninger fra 2015 til 2018.

¨ Forslag/initiativ af ubegrænset varighed

– Iværksættelse med en indkøringsperiode fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ

– derefter gennemførelse i fuldt omfang

1.7.        Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)

X Direkte forvaltning ved Kommissionen

– X i dens tjenestegrene, herunder personale i EU-delegationer

– ¨  i gennemførelsesorganerne

¨      Delt forvaltning med medlemsstaterne

¨      Indirekte forvaltning ved uddelegering af gennemførelsesopgaver til:

– ¨ tredjelande eller organer, som tredjelande har udpeget

– ¨ internationale organisationer og deres organer (angives nærmere)

– ¨ EIB og Den Europæiske Investeringsfond

– ¨ organer omhandlet i finansforordningens artikel 208 og artikel 209

– ¨ offentligretlige organer

– ¨ privatretlige organer, der har fået overdraget offentlige tjenesteydelsesopgaver, i det omfang de stiller tilstrækkelige finansielle garantier

– ¨ privatretlige organer, der er undergivet lovgivningen i en medlemsstat, og som har fået overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, og som stiller tilstrækkelige finansielle garantier

– ¨ personer, som har fået pålagt at gennemføre specifikke aktioner inden for FUSP i henhold til afsnit V i TEU, og som er identificeret i den relevante basisretsakt.

Bemærkninger

2.           FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.        Bestemmelser om kontrol og rapportering

Angiv hyppighed og betingelser.

Kommissionen (GD MARE i samarbejde med fiskeriattachéen i Senegal og EU's delegation i Dakar) sørger for løbende at overvåge gennemførelsen af denne protokol, især hvad angår operatørernes udnyttelse af fiskerimuligheder og fangststatistikker.

I henhold til partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri skal der desuden afholdes mindst ét møde hvert år i Den Blandede Komité, hvor Kommissionen mødes med Republikken Kap Verde for at drøfte aftalens og dens protokols gennemførelse og eventuelt tilpasse planlægningen og i givet fald den finansielle modydelse.

2.2.        Forvaltnings- og kontrolsystem

2.2.1.     Konstaterede risici

En fiskeriprotokol er forbundet med visse risici, f.eks. i forbindelse med de midler, der skal bruges til at finansiere fiskeripolitikken (sekundær planlægning).

2.2.2.     Oplysninger om indførelse af det interne kontrolsystem

Det er fastsat, at der skal føres en dialog om planlægningen og gennemførelsen af sektorpolitikken. Den fælles analyse af resultater, der er nævnt i artikel 3, udgør også en del af disse kontrolmetoder.

I protokollen fastsættes der derudover specifikke suspensionsklausuler, som anvendes på visse betingelser og under nærmere bestemte omstændigheder.

2.2.3.     Vurdering af omkostninger og fordele ved kontrol og evaluering af den forventede fejlrisiko

2.3.        Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

Angiv eksisterende og påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger.

Kommissionen bestræber sig for at etablere en politisk dialog og regelmæssige samråd med Republikken Kap Verde for at forbedre forvaltningen af aftalen og øge EU's bidrag til en bæredygtig ressourceforvaltning. Under alle omstændigheder gælder Kommissionens normale budgetmæssige og finansielle regler og procedurer for alle Kommissionens udbetalinger i henhold til fiskeripartnerskabsaftaler. Det betyder, at man bl.a. entydigt kan identificere de bankkonti, som den finansielle modydelse til tredjelandene indbetales på. I den foreliggende protokol fastslås det i artikel 2, punkt 7, at den samlede finansielle modydelse indbetales på en særlig konto, som statskassen opretter i et pengeinstitut, der anvises af Republikken Kap Verdes myndigheder.

3.           FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.        Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

· Eksisterende udgiftsposter på budgettet

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsom-råde i den flerårige finansielle ramme || Budgetpost || Udgiftens art || Bidrag

Nummer […] [Betegnelse …..] || OB/IOB ([6]) || fra EFTA-lande[7] || fra kandidat-lande[8] || fra tredje-lande || iht. finans-forordnin-gens artikel 21, stk. 2, litra b)

2 || 11.03 01 Indføre en forvaltningsramme for EU-fartøjers fiskeri i tredjelandes farvande || OB || NEJ || NEJ || JA || NEJ

· Nye budgetposter, som der er søgt om

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme || Budgetpost || Udgiftens art || Bidrag

Nummer […] [Betegnelse …..] || OB/IOB || fra EFTA-lande || fra kandidat-lande || fra tredje-lande || iht. finans-forordnin-gens artikel 21, stk. 2, litra b)

|| [...] [XX.YY.YY.YY] || || JA/NEJ || JA/NEJ || JA/NEJ || JA/NEJ

3.2.        Anslåede virkninger for udgifterne

3.2.1.     Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

i mio. EUR (3 decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme   || Nummer 2 || Bæredygtig vækst: naturressourcer

GD: GD MARE || || || År N [9]2015 || År N+1 2016 || År N+2 2017 || År N+3 2018 || I ALT

Ÿ Aktionsbevillinger || || || || ||

Budgetpostens nummer 11.03 01 || Forpligtelser || (1) || 0,550 || 0,550 || 0,500 || 0,500 || 2,100

Betalinger || (2) || 0,550 || 0,550 || 0,500 || 0,500 || 2,100

Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer[10] || || || || ||

Budgetpostens nummer 11.010401 || || (3) || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,097 || 0,208

Bevillinger I ALT til GD MARE || Forpligtelser || =1+3 || 0,587 || 0,587 || 0,537 || 0,597 || 2,308

Betalinger || =2+3 || 0,587 || 0,587 || 0,537 || 0,597 || 2,308

Ÿ Aktionsbevillinger I ALT || Forpligtelser || (4) || 0,550 || 0,550 || 0,500 || 0,500 || 2,100

Betalinger || (5) || 0,550 || 0,550 || 0,500 || 0,500 || 2,100

Ÿ Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT || (6) || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,097 || 0,208

Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 2 i den flerårige finansielle ramme || Forpligtelser || =4+ 6 || 0,587 || 0,587 || 0,537 || 0,597 || 2,308

Betalinger || =5+ 6 || 0,587 || 0,587 || 0,537 || 0,597 || 2,308

Hvis flere udgiftsområder påvirkes af forslaget/initiativet: IKKE RELEVANT

Ÿ Aktionsbevillinger I ALT || Forpligtelser || (4) || || || || || || || ||

Betalinger || (5) || || || || || || || ||

Ÿ Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT || (6) || || || || || || || ||

Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 1-4 i den flerårige finansielle ramme (referencebeløb) || Forpligtelser || =4+ 6 || || || || || || || ||

Betalinger || =5+ 6 || || || || || || || ||

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme:   || 5 || Flerårig: "Administrative udgifter"

i mio. EUR (3 decimaler)

|| || || År N 2015 || År N+1 2016 || År N+2 2017 || År N+3 2018 || Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6) || I ALT

GD: GD MARE ||

Ÿ Menneskelige ressourcer || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || || || || 0,452

Ÿ Andre administrationsudgifter || 0,008 || 0,008 || 0,008 || 0,008 || || || || 0,032

I ALT GD MARE || Bevillinger || 0,121 || 0,121 || 0,121 || 0,121 || || || || 0,484

Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme || (Forpligtelser i alt = betalinger i alt) || 0,121 || 0,121 || 0,121 || 0,121 || || || || 0,484

i mio. EUR (3 decimaler)

|| || || År N [11]2015 || År N+1 2016 || År N+2 2017 || År N+3 2018 || Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6) || I ALT

Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 1-5 i den flerårige finansielle ramme || Forpligtelser || 0,683 || 0,683 || 0,683 || 0,683 || || || || 2,732

Betalinger || 0,683 || 0,683 || 0,683 || 0,683 || || || || 2,732

3.2.2.     Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

– ¨  Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger.

– X  Forslaget/initiativet medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder:

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (3 decimaler)

Der angives mål og resultater ò || || || År N 2015 || År N+1 2016 || År N+2 2017 || År N+3 2018 || I ALT

RESULTATER (output) ||

Type[12] || Gnsntl. omkost-ninger || Antal || Omkostninger || Antal || Omkostninger || Antal || Omkostninger || Antal || Omkostninger || Samlede resultater (antal) || Samlede omkost­ninger ||

SPECIFIKT MÅL NR. 1[13]… || || || || || || || || || ||

- Adgang til fiskerizonen || t/år || N & N+1: 55 EUR/t og N+2 & N+3: 65 EUR/t || 5.000 || 0,275 || 5.000 || 0,275 || 5.000 || 0,250 || 5.000 || 0,250 || 20.000 || 1,050

- Sektorstøtte || årligt || 0,250 || 1 || 0,275 || 1 || 0,275 || 1 || 0,250 || 1 || 0,250 || 4 || 1,050

Subtotal for specifikt mål nr. 1 || || 0,550 || || 0,550 || || 0,500 || || 0,500 || || 2,100

SPECIFIKT MÅL NR. 2… || || || || || || || || || ||

- Resultat || || || || || || || || || || || ||

Subtotal for specifikt mål nr. 2 || || || || || || || || || ||

SAMLEDE OMKOSTNINGER || || 0,550 || || 0,550 || || 0,500 || || 0,500 || || 2,100

3.2.3.     Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

3.2.3.1.  Resumé

– ¨  Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger

– X  Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

I mio. EUR (3 decimaler)

|| År N [14]2015 || År N+1 2016 || År N+2 2017 || År N+3 2018 || I ALT

UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme || || || || ||

Menneskelige ressourcer || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,452

Andre administrationsudgifter || 0,008 || 0,008 || 0,008 || 0,008 || 0,032

Subtotal UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme || 0,121 || 0,121 || 0,121 || 0,121 || 0,484

Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5[15] i den flerårige finansielle ramme || || || || ||

Menneskelige ressourcer || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,124

Andre administrationsudgifter Andre administrationsudgifter || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,066 || 0,084

Subtotal Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,097 || 0,208

I ALT || 0,158 || 0,158 || 0,158 || 0,218 || 0,692

Bevillingerne til menneskelige ressourcer vil blive dækket ved hjælp af de af generaldirektoratets bevillinger, som allerede er afsat til forvaltning af aktionen, og/eller ved omfordeling i generaldirektoratet, hvortil kommer de eventuelle yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

3.2.3.2.  Anslået behov for menneskelige ressourcer

– ¨  Forslaget/initiativet medfører intet behov for menneskelige ressourcer.

– X  Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

Overslag angives i fuldtidsækvivalenter

|| År N 2015 || År N+1 2016 || År N+2 2017 || År N+3 2018

Ÿ Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte) ||

11 01 01 01 (i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer) || 0,75 || 0,75 || 0,75 || 0,75

XX 01 01 02 (i delegationer) || || || ||

XX 01 05 01 (indirekte forskning) || || || ||

10 01 05 01 (direkte forskning) || || || ||

Ÿ Eksternt personale (i fuldtidsækvivalenter)[16] ||

11 01 02 01 (KA, UNE, V under den samlede bevillingsramme) || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2

11 01 02 02 (KA, LA, UNE, V, og UED i delegationerne) || || || ||

11 01 04 01 [17] || I hovedsædet || || || ||

Delegationer || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25

XX 01 05 02 (KA, UNE, V – indirekte forskning) || || || ||

10 01 05 02 (KA, UNE, V – direkte forskning) || || || ||

Andre budgetposter (skal angives) || || || ||

I ALT || 1,2 || 1,2 || 1,2 || 1,2

XX angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som GD'et allerede har afsat til aktionen, og/eller interne rokader i GD'et, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige GD i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

Opgavebeskrivelse:

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte || Administrativ og budgetmæssig gennemførelse af aftalen (licenser, overvågning af fangster, betaling, sektorstøtte), forberedelse af og deltagelse i fælles udvalgsmøder og forhandlinger om den efterfølgende protokol, udarbejdelse og forundersøgelse af retsakter, korrespondance, teknisk og videnskabelig bistand. Sagsbehandler + finansassistent + sekretariat + kontorchef (eller deres stedfortrædere) + videnskabelig og teknisk støtte og indsamling af data vedrørende licenser og fangster: 0,95 FTE fordelt som 0,75 x 132 000 EUR pr. år og 0,2 x 70 000 EUR pr. år.

Eksternt personale || Tilsyn med gennemførelsen af aftalen og sektorpolitikken. Skønsmæssigt 0,25 FTE x 125 000 EUR pr. år

3.2.4.     Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

– X  Forslaget/initiativet er foreneligt med indeværende flerårige finansielle ramme.

– ¨  Forslaget/initiativet kræver omlægning af det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme.

Der redegøres for omlægningen med angivelse af de berørte budgetposter og beløbenes størrelse.

– ¨  Forslaget/initiativet kræver, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes, eller at den flerårige finansielle ramme revideres[18].

Der redegøres for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter og beløbenes størrelse.

3.2.5.     Tredjemands bidrag til finansieringen

– Forslaget/initiativet indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand

– Forslaget/initiativet indeholder bestemmelser om samfinansiering, jf. følgende overslag:

Bevillinger i mio. EUR (3 decimaler)

|| År N || År N+1 || År N+2 || År N+3 || Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6) || I alt

Organ, som deltager i samfinansieringen (angives) || || || || || || || ||

Samfinansierede bevillinger I ALT || || || || || || || ||

3.3.        Anslåede virkninger for indtægterne

– X  Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne.

– ¨  Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:

– ¨         for egne indtægter

– ¨         for diverse indtægter

i mio. EUR (3 decimaler)

Indtægtspost på budgettet: || Bevillinger til rådighed i indeværende regnskabsår || Forslagets/initiativets virkninger[19]

År N || År N+1 || År N+2 || År N+3 || Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

Artikel …..... || || || || || || || ||

For diverse indtægter, der er formålsbestemte, angives det, hvilke af budgettets udgiftsposter der påvirkes.

Det oplyses, hvilken metode der er benyttet til at beregne virkningerne for indtægterne.

[1]               EUT L [...] af [...], s.[...].

[2]               EUT L 414 af 19.12.2006, s. 1.

[3]               EUT L [...] af [...], s.[...].

[4]               ABM: Activity-Based Management (aktivitetsbaseret ledelse) – ABB: Activity-Based Budgeting (aktivitetsbaseret budgetlægning).

[5]               Jf. artikel 54, stk. 2, litra a) eller b), i finansforordningen.

[6]               OB = opdelte bevillinger/IOB = ikke-opdelte bevillinger.

[7]               EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.

[8]               Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan.

[9]               År N er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet begynder.

[10]             Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.

[11]             År N er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet begynder.

[12]             Resultater er de produkter og tjenesteydelser, der skal leveres (for eksempel: antal finansierede studenterudvekslinger, antal km bygget vej osv.)

[13]             Som beskrevet i del 1.4.2. "Specifikke mål...".

[14]             År N er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet begynder.

[15]             Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.

[16]             KA = kontraktansatte, LA = lokalt ansatte, UNE = udsendt national ekspert, V = vikarer, UED = unge eksperter i delegationerne.

[17]             Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster).

[18]             Jf. punkt 19 og 24 i den interinstitutionelle aftale (for perioden 2007-2013).

[19]             Med hensyn til EU's traditionelle egne indtægter (told og sukkerafgifter) opgives beløbene netto, dvs. bruttobeløb, hvorfra opkrævningsomkostningerne på 25 % er fratrukket.

BILAG

til forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde

Protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde

Artikel 1 Gyldighedsperiode og fiskerimuligheder

1. Fra datoen for protokollens midlertidige anvendelse og for en periode på 4 år fastsættes fiskerimulighederne for EU-fartøjerne i henhold til fiskeripartnerskabsaftalens artikel 5 således:

Stærkt vandrende arter, som er opført i bilag 1 til De Forenede Nationers havretskonvention af 1982, inden for de grænser, der er fastsat i tillæg 2, bortset fra arter, der er beskyttet af Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT), eller som ICCAT forbyder fiskeri efter:

— notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri: 28 fartøjer

— stangfartøjer til tunfiskeri: 13 fartøjer

— langlinefartøjer med flydeline: 30 fartøjer.

2. Stk. 1 anvendes, jf. dog med forbehold af denne protokols artikel 4 og 5.

3. I henhold til aftalens artikel 6, må fiskerfartøjer, der fører en EU-medlemsstats flag (i det følgende benævnt ”EU-fiskerfartøjer”), kun fiske i Republikken Kap Verdes eksklusive økonomiske zone, hvis de er i besiddelse af en fiskeritilladelse, der er udstedt af Republikken Kap Verde i henhold til denne protokol.

Artikel 2 Finansiel modydelse – betalingsbetingelser

4. Protokollens samlede værdi for den periode, der er fastsat i artikel 1, beløber sig til 3 300 000 EUR.

5. Beløbet, som er omhandlet i punkt 1, fordeles som følger:

— et beløb på 2 100 000 EUR som finansiel modydelse, jf. aftalens artikel 7, fordeles som følger:

a)       et beløb på 275 000 EUR pr. år i det første og andet år og 250 000 EUR pr. år for det tredje og fjerde år, svarende til en referencemængde på 5 000 ton pr. år

b)      et fast beløb på 275 000 EUR pr. år til støtte til gennemførelsen af Kap Verdes fiskerisektorpolitik i det første og andet år og 250 000 EUR pr. år i det tredje og fjerde år.

— et beløb på 1 200 000 EUR svarende til de afgifter, som rederne skønnes at skulle betale for fiskeritilladelser, som udstedes i henhold til artikel 5 og artikel 6 i aftalen og i henhold til kapitel II, punkt 3, i bilaget.

6. Stk. 1 finder anvendelse, jf. dog protokollens artikel 3, 4, 5, 7 og 8 samt fiskeripartnerskabsaftalens artikel 12 og 13.

7. Hvis Den Europæiske Unions fartøjers samlede fangster i Kap Verdes farvande overstiger referencemængden i punkt 2, litra a), hæves den årlige finansielle modydelse, jf. punkt 2, litra a), med 55 EUR for hver ekstra ton, der fanges, i de to første år og med 50 EUR i de to sidste år. Det samlede årlige beløb, som EU skal betale, kan dog ikke overstige det dobbelte af beløbet i punkt 2, litra a). Hvis EU-fartøjernes fangster overstiger en mængde, der svarer til det dobbelte af det samlede årlige beløb, betales det skyldige beløb for den yderligere mængde det følgende år.

8. Betalingen af den finansielle modydelse i henhold til punkt 2, litra a) og b), i denne artikel erlægges senest 90 dage efter protokollens midlertidige anvendelse i det første år og senest på årsdagen for protokollens ikrafttræden i de følgende år.

9. Kap Verdes myndigheder har enekompetence med hensyn til anvendelsen af den finansielle modydelse, som er omhandlet i punkt 2, litra a).

10. Den finansielle modydelse indbetales på en særlig konto, som statskassen har oprettet i et pengeinstitut udpeget af Kap Verdes myndigheder.

Artikel 3 Fremme af ansvarligt og bæredygtigt fiskeri i Kap Verdes farvande

11. Parterne aftaler i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 9, senest tre måneder efter denne protokols ikrafttræden et flerårigt sektorprogram og gennemførelsesbestemmelser hertil, herunder bl.a.:

a)       de årlige og flerårige retningslinjer for, hvordan modydelsen, der er omhandlet i artikel 2, punkt 2, litra b), skal anvendes

b)      de årlige og flerårige mål, der skal nås for på sigt at skabe et bæredygtigt og ansvarligt fiskeri under hensyntagen til prioriteringen i Kap Verdes nationale fiskeripolitik eller andre politikker, der har forbindelse med eller indvirkning på etableringen af et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri

c)       de nødvendige kriterier og procedurer for årlig evaluering af resultaterne.

12. Alle foreslåede ændringer af det flerårige sektorprogram skal forelægges Den Blandede Komité.

13. Hvert år kan Kap Verdes myndigheder beslutte i givet fald at afsætte et beløb ud over den finansielle modydelse, som er omhandlet i artikel 2, punkt 2, litra b), til gennemførelsen af det flerårige program. Dette meddeles EU senest to (2) måneder før denne protokols årsdag.

14. De to parter evaluerer hvert år i Den Blandede Komité resultaterne af gennemførelsen af det flerårige sektorprogram. Hvis en sådan evaluering viser, at realiseringen af de mål, som finansieres direkte af den del af den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 2, punkt 2, litra b), i denne protokol, er utilfredsstillende, forbeholder Den Europæiske Union sig ret til at nedsætte denne del af den finansielle modydelse for at tilpasse det beløb, som er afsat til gennemførelsen af programmet, til resultaterne.

Artikel 4 Videnskabeligt samarbejde om ansvarligt fiskeri

15. Parterne forpligter sig til at fremme ansvarligt fiskeri i Kap Verdes farvande efter principperne om ikke-diskrimination af de forskellige flåder, der befinder sig i Kap Verdes farvande. Alle foranstaltninger til teknisk bevarelse i forbindelse med tildelingen af fiskeritilladelser, som er præciseret i bilag 2 til denne protokol, finder anvendelse for alle udenlandske industriflåder, der fisker i Kap Verdes fiskerizone under samme tekniske forhold, som gælder for flåder fra EU.

16. I denne protokols gyldighedsperiode bestræber Den Europæiske Union og Kap Verdes myndigheder sig for at følge udviklingen i fangsterne, fiskeriindsatsen og ressourcernes tilstand i Kap Verdes fiskerizone vedrørende de fiskearter, som er omfattet af denne protokol. Navnlig tilstræber parterne at styrke indsamlingen og analyseringen af data og således gøre det muligt at udarbejde en national handlingsplan for bevarelsen og forvaltningen af hajer i Kap Verdes eksklusive økonomiske zone.

17. Parterne efterkommer henstillinger og afgørelser fra Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) om ansvarlig fiskeriforvaltning.

18. I overensstemmelse med partnerskabsaftalens artikel 4 holder parterne, på basis af henstillinger og afgørelser fra ICCAT og i lyset af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, samråd i Den Blandede Komité, der er oprettet i henhold til fiskeripartnerskabsaftalens artikel 9, for i givet fald efter et videnskabeligt møde i enighed at træffe foranstaltninger til bæredygtig forvaltning af fiskeressourcer, der har indvirkning på EU-fartøjernes fiskeri.

19. Kap Verde forpligter sig til at offentliggøre alle aftaler, der giver fartøjer under fremmed flag tilladelse til at fiske i de farvande, der hører under Kap Verdes jurisdiktion, under hensyntagen til visse oplysningers følsomme karakter, som f.eks. de finansielle forhold.

20. I betragtning af, at de pelagiske hajer kan udgøre en del af de arter, der fanges af EU-flåden i forbindelse med tunfiskeriet, og i betragtning af disse arters sårbarhed i henhold til videnskabelige udtalelser fra ICCAT, er langlinefartøjernes fangster af disse arter inden for rammerne af denne protokol genstand for særlig opmærksomhed i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet. Parterne samarbejder med henblik på at forbedre tilvejebringelsen og opfølgningen af videnskabelige data vedrørende de arter, der fanges.

Derfor opretter parterne en mekanisme til nøje overvågning af dette fiskeri for at garantere en bæredygtig udnyttelse af denne ressource. Denne overvågningsmekanisme støtter sig navnlig på en kvartalsvis udveksling af data vedrørende fangst af hajer. Når fangsterne i løbet af et år overstiger 30 % af den referencemængde, der er omhandlet i artikel 2, punkt 2, litra a), skal der indføres en øget overvågning på grundlag af en månedlig udveksling af data, og der skal holdes samråd mellem parterne. Såfremt disse fangster i løbet af et år når op på 40 % af den referencemængde, som er nævnt ovenfor, skal Den Blandede Komité efter behov vedtage yderligere forvaltningsforanstaltninger for at skabe en bedre ramme for langlineflådens aktiviteter.

Desuden beslutter parterne at tage hensyn til en undersøgelse, som er foretaget af Den Europæiske Union sammen med videnskabelige institutioner i Kap Verde, for at:

— analysere hajernes situation og virkningen af fiskeriet på de lokale økosystemer

— videregive data om disse arters vandringsmønstre

— identificere de sårbare, biologiske og økologiske zoner i Kap Verde og i Atlanterhavets tropiske zone.

Den Blandede Komité kan beslutte at tilpasse ovennævnte overvågningsmekanisme til resultatet af undersøgelsen.

Artikel 5 Revision af fiskerimuligheder og tekniske foranstaltninger efter fælles aftale med Den Blandede Komité

21. Den Blandede Komité kan revidere de fiskerimuligheder, som er omhandlet i artikel 1, og justere dem efter fælles aftale, hvis det gennem henstillinger og afgørelser fra ICCAT bekræftes, at en sådan justering sikrer bæredygtig forvaltning af de fiskearter, der er omfattet af denne protokol. I så fald forhøjes den finansielle modydelse, som er omhandlet i artikel 2, punkt 2, litra a), forholdsmæssigt og pro rata temporis, og protokollen og bilaget til protokollen ændres i fornødent omfang.

22. Den Blandede Komité kan, hvis det er nødvendigt, efter fælles aftale undersøge og tilpasse bestemmelserne om betingelserne for fiskeri samt gennemførelsesbestemmelserne i nærværende protokol og bilagene hertil.

Artikel 6 Landingsincitamenter og fremme af samarbejde mellem aktører

23. Parterne samarbejder om at forbedre landingsmulighederne i Kap Verdes havne.

24. Der skal indføres økonomiske incitamenter til landing, som anført i bilaget.

25. Parterne bestræber sig på at skabe gunstige vilkår for udbygning af forbindelserne mellem parternes virksomheder på det tekniske, økonomiske og handelsmæssige område ved at fremme skabelsen af et gunstigt miljø for udvikling af erhvervsaktiviteter og investeringer.

Artikel 7 Suspension af protokollens gennemførelse

26. Gennemførelsen af denne protokol kan suspenderes på en af parternes initiativ, hvis mindst ét af følgende forhold påvises:

a)       der er indtrådt usædvanlige hændelser, jf. fiskeripartnerskabsaftalens artikel 7, punkt 3, litra a), der gør det umuligt at fiske i Kap Verdes eksklusive økonomiske zone

b)      væsentlige ændringer i fastlæggelsen og gennemførelsen af den ene eller anden parts fiskeripolitik, som berører denne protokols bestemmelser

c)       hvis konsultationer sættes i gang i medfør af artikel 96 i Cotonou-aftalen vedrørende overtrædelse af væsentlige og grundlæggende elementer i menneskerettighederne, jf. artikel 9 i nævnte aftale

d)      Den Europæiske Unions betaling af den finansielle modydelse, som er omhandlet i artikel 2, punkt 2, litra a), udebliver af andre årsager end dem, der er fastsat i denne protokols artikel 8

e)       der opstår en alvorlig og uløst tvist mellem de to parter om anvendelsen eller fortolkningen af denne protokol.

27. Hvis protokollens anvendelse suspenderes af andre årsager end dem, der er omhandlet i punkt 1, litra c), meddeler den part, der ønsker en sådan suspension, dette skriftligt mindst tre måneder før, suspensionen træder i kraft. Suspension af protokollen af de årsager, der er omhandlet i punkt 1, litra c), træder i kraft straks efter, at beslutningen om suspension er truffet.

28. I tilfælde af suspension fortsætter parterne med at holde samråd for at finde en mindelig løsning på tvisten. Når en sådan løsning er fundet, tages protokollen på ny i anvendelse, og den finansielle modydelse nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis efter, hvor længe protokollens anvendelse har været suspenderet.

Artikel 8 Suspension og revision af den finansielle modydelse

29. Den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 2, punkt 2, litra a) og b), kan revideres eller suspenderes, hvis et eller flere af nedenstående forhold påvises:

a)       der er indtrådt usædvanlige hændelser, bortset fra naturfænomener, der gør det umuligt at fiske i Kap Verdes eksklusive økonomiske zone

b)      væsentlige ændringer i fastlæggelsen og gennemførelsen af den ene eller anden parts fiskeripolitik, som berører denne protokols bestemmelser

c)       hvis der sættes høringer i gang i medfør af artikel 96 i Cotonou-aftalen vedrørende overtrædelse af væsentlige og grundlæggende elementer i menneskerettighederne, som fastsat i artikel 9 i nævnte aftale.

30. Den Europæiske Union kan helt eller delvis revidere eller suspendere betalingen af den særlige finansielle modydelse, som er omhandlet i denne protokols artikel 2, punkt 2, litra b), hvis den finansielle modydelse ikke udnyttes til formålet, eller hvis en evaluering foretaget af Den Blandede Komité viser, at de opnåede resultater ikke stemmer overens med programmeringen.

31. Betalingen af den finansielle modydelse genoptages efter samråd og overenskomst mellem parterne, så snart den situation, der gik forud for de begivenheder, der er omhandlet i punkt 1, er bragt i orden, og/eller når resultaterne af den finansielle gennemførelse, der er omhandlet i punkt 2, berettiger til det. Betalingen af den særlige finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 2, punkt 2, litra b), kan dog ikke finde sted efter en periode på 6 måneder efter protokollens udløb.

Artikel 9 Elektronisk udveksling af oplysninger

32. Kap Verde og EU forpligter sig til hurtigst muligt at indføre de nødvendige datasystemer til elektronisk udveksling af alle oplysninger og dokumenter i forbindelse med aftalens gennemførelse.

33. Så snart systemerne, der er omhandlet i denne artikels punkt 1, er funktionsdygtige, vil den elektroniske udgave af et dokument blive betragtet som fuldstændig ligestillet med papirudgaven af samme dokument.

34. Kap Verde og EU underretter straks hinanden om eventuelle funktionsfejl i de elektroniske systemer. Oplysninger og dokumenter, der er forbundet med aftalens gennemførelse, erstattes således automatisk af papirudgaver efter de nærmere bestemmelser i bilaget.

Artikel 10 Satellitovervågning

Satellitovervågningen af EU's fiskerfartøjer inden for rammen af denne protokol skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i bilaget til denne protokol.

Artikel 11 Databeskyttelse

Kap Verde forpligter sig til altid at behandle alle persondata vedrørende EU-fartøjer og deres fiskeri, der indsamles som led i aftalen, med omhu og i overensstemmelse med principperne om fortrolighed og databeskyttelse. Disse oplysninger anvendes udelukkende i forbindelse med aftalens gennemførelse.

Artikel 12 Gældende national lovgivning

35. EU-fiskerfartøjer, der fisker i Kap Verdes farvande i henhold til denne protokol, udøver deres aktiviteter efter gældende lovgivning i Kap Verde, især bestemmelserne i Kap Verdes forvaltningsplan for fiskeressourcer, medmindre andet er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen, protokollen, bilaget til protokollen eller tillæggene til bilaget.

36. Kap Verdes myndigheder underretter Europa-Kommissionen om alle lovændringer eller nye love, som berører fiskerisektoren.

Artikel 13 Varighed

Denne protokol og det tilhørende bilag finder anvendelse i en periode på 4 år fra tidspunktet for protokollens midlertidige anvendelse i henhold til artikel 15, medmindre den opsiges i overensstemmelse med artikel 14.

Artikel 14 Opsigelse

37. Ved opsigelse af denne protokol giver den part, der ønsker at opsige protokollen, mindst seks måneder inden den dato, hvor opsigelsen træder i kraft, skriftligt den anden part meddelelse om, at protokollen ønskes opsagt.

38. Efter en opsigelsesmeddelelse, jf. foregående punkt, indleder parterne samråd.

Artikel 15 Midlertidig anvendelse

Denne protokol anvendes midlertidigt fra datoen for dens undertegnelse.

Artikel 16 Ikrafttræden

Denne protokol og dens bilag træder i kraft på den dato, hvor parterne meddeler hinanden, at de fornødne procedurer i den forbindelse er afsluttet.

BILAG TIL PROTOKOLLEN

BETINGELSER FOR EU-FARTØJERS FISKERI I KAP VERDES FISKERIZONE

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

1.         Udpegning af ansvarlige myndigheder

Med henblik på anvendelsen af dette bilag, og medmindre andet er fastsat, forstås ved enhver henvisning til en ansvarlig myndighed i henholdsvis Den Europæiske Union (EU) og Kap Verde følgende:

— EU: Europa-Kommissionen, i givet fald via EU-delegationen i Kap Verde

— Kap Verde: Fiskeriministeriet.

2.         Fiskerizone

Koordinaterne for Kap Verdes eksklusive økonomiske zone angives i tillæg 1. EU-fartøjerne kan fiske uden for de grænser, der er fastsat for hver kategori i tillæg 2.

Kap Verde giver rederne meddelelse om grænserne for zoner med forbud mod sejlads og fiskeri i forbindelse med udstedelsen af fiskeritilladelsen. Den Europæiske Union informeres ligeledes.

3.         Udpegning af lokal repræsentant

Alle EU-fartøjer, der planlægger at lande eller omlade fangster i en havn i Kap Verde, skal have en repræsentant med bopæl i Kap Verde.

4.         Bankkonto

Inden protokollen træder i kraft, giver Kap Verde EU meddelelse om, hvilken bankkonto eller hvilke bankkonti de beløb, som EU-fartøjerne skal betale i henhold til aftalen, skal indsættes på. Omkostningerne i forbindelse med bankoverførslerne afholdes af rederne.

KAPITEL II

FISKERITILLADELSER

1.         Forudsætninger for tildeling af fiskeritilladelse – berettigede fartøjer

Fiskeritilladelser, jf. aftalens artikel 6, udstedes på betingelse af, at det pågældende fartøj er registreret i EU-registeret over fiskerflåder, og at alle rederens, førerens eller fartøjets tidligere forpligtelser som følge af fiskeri i Kap Verde i henhold til aftalen er opfyldt.

2.         Ansøgning om fiskeritilladelse

EU indgiver en ansøgning om fiskeritilladelse for hvert fartøj, der ønsker at fiske i henhold til aftalen, til Kap Verde mindst 15 hverdage før datoen for den ønskede gyldighedsperiodes begyndelse på den formular, der er vist i tillæg 3 til dette bilag. Ansøgningen skal være maskinskrevet eller skrevet i hånden med letlæselige blokbogstaver.

Ved hver førstegangsansøgning om fiskeritilladelse i henhold til den gældende protokol, eller ved ansøgning om fiskeritilladelse efter en teknisk ændring af det pågældende fartøj, indsendes der sammen med ansøgningen:

i)     bevis for betaling af den faste afgift for den ønskede tilladelses gyldighedsperiode og for betaling af det faste observatørbidrag, som er omhandlet i kapitel X i dette bilag

ii)    navn og adresse på fartøjets eventuelle lokale repræsentant

iii)   et nyere farvefoto af fartøjet set fra siden på mindst 15 cm × 10 cm

iv)   eventuelle andre dokumenter, som specifikt kræves i henhold til aftalen.

Ved fornyelse af en fiskeritilladelse under den gældende protokol skal ansøgningen om fornyelse for et fartøj, hvis tekniske specifikationer ikke er blevet ændret, blot ledsages af et bevis for betaling af afgiften og det faste observatørbidrag.

3.         Afgifter og forskud

a) Den afgift, som rederne skal betale, fastsættes i henhold til følgende bestemmelser:

- 55 EUR pr. ton, som fanges i Kap Verdes fiskerizone i de to første anvendelsesår

- 65 EUR pr. ton, som fanges i Kap Verdes fiskerizone i de to sidste anvendelsesår.

b) Fiskeritilladelserne udstedes efter indbetaling til Kap Verdes ansvarlige myndigheder af følgende faste afgifter:

For notfartøjer til tunfiskeri:

- 4 950 EUR pr. år for de to første anvendelsesår, hvilket svarer til 55 EUR pr. ton for 90 ton

- 5 525 EUR pr. år for de to sidste anvendelsesår, hvilket svarer til 65 EUR pr. ton for 85 ton.

For stangfiskerfartøjer:

- 4 495 EUR pr. år for de to første anvendelsesår, hvilket svarer til 55 EUR pr. ton for 9 ton

- 4 585 EUR pr. år for de to sidste anvendelsesår, hvilket svarer til 65 EUR pr. ton for 9 ton.

For langlinefartøjer med flydeline:

- 3 190 EUR pr. år for de to første anvendelsesår, hvilket svarer til 55 EUR pr. ton for 58 ton

- 3 250 EUR pr. år for de to sidste anvendelsesår, hvilket svarer til 65 EUR pr. ton for 50 ton.

c) Den faste forskudsafgift omfatter alle nationale og lokale afgifter med undtagelse af havneafgift, omladningsafgift og udgifter til tjenesteydelser. For det første og det sidste år beregnes den faste forskudsafgift og dens ækvivalent udtrykt i ton pr. fartøj pro rata temporis i forhold til det antal måneder, som tilladelsen dækker.

4.         Foreløbig liste over fartøjer med fiskeritilladelse

Så snart Kap Verde har modtaget ansøgningerne om fiskeritilladelse, udarbejder det inden for tre kalenderdage for hver fartøjskategori en foreløbig liste over ansøgerfartøjerne. Denne liste sendes straks til den nationale fiskerikontrolmyndighed og EU.

EU sender den foreløbige liste til rederen eller dennes repræsentant. Hvis EU's kontor er lukket, kan Kap Verde sende den foreløbige liste direkte til rederen eller dennes repræsentant med kopi til EU.

5.         Udstedelse af fiskeritilladelse

Kap Verde udsteder tilladelser til fiskeri efter tun og tilknyttede arter til EU senest 15 hverdage efter modtagelse af hele ansøgningsmaterialet.

Ved fornyelse af en fiskeritilladelse i protokollens gyldighedsperiode skal den nye fiskeritilladelse indeholde en utvetydig henvisning til den oprindelige fiskeritilladelse.

EU sender fiskeritilladelsen til rederen eller dennes repræsentant. Hvis EU's kontor er lukket, kan Kap Verde sende fiskeritilladelsen direkte til rederen eller dennes repræsentant med kopi til EU.

6.         Liste over fartøjer med fiskeritilladelse

Så snart Kap Verde har udstedt fiskeritilladelserne, udarbejder det for hver fartøjskategori hurtigst muligt en endelig liste over de fartøjer, der har tilladelse til at fiske i Kap Verdes fiskerizone. Denne liste sendes straks til den nationale fiskerikontrolmyndighed og EU og erstatter ovennævnte foreløbige liste.

7.         Fiskeritilladelsers gyldighedsperiode

Fiskeritilladelser gælder i ét år og kan fornys.

Med henblik på bestemmelse af gyldighedsperiodens start forstås ved årlig periode:

i)     i protokollens første anvendelsesår, perioden fra protokollens ikrafttrædelsesdato til den 31. december samme år

ii)    derefter, hvert hele kalenderår

iii)   i protokollens sidste anvendelsesår, perioden fra den 1. januar til datoen for protokollens udløb.

8.         Opbevaring af fiskeritilladelsen om bord

Fiskeritilladelsen skal altid være om bord på fartøjet.

Fartøjerne har dog tilladelse til at fiske, så snart de er opført på ovennævnte foreløbige liste. De pågældende fartøjer skal altid have den foreløbige liste med om bord, indtil de har fået deres fiskeritilladelse.

9.         Overdragelse af fiskeritilladelse

En tilladelse udstedes til et specifikt fartøj og kan ikke overdrages.

I tilfælde af force majeure, som indebærer tab af fartøj, eller at et fartøj ligger stille i længere tid på grund af en alvorlig teknisk fejl, og efter anmodning fra EU, udskiftes fiskeritilladelsen dog med en ny tilladelse, der udstedes til et andet fartøj svarende til det fartøj, som skal erstattes.

Overdragelsen foregår ved, at rederen eller dennes repræsentant i Kap Verde tilbageleverer den fiskeritilladelse, der skal erstattes, og at Kap Verde hurtigst muligt udsteder en erstatningstilladelse. Erstatningstilladelsen udstedes til rederen eller dennes repræsentant hurtigst muligt efter, at den fiskeritilladelse, der skal erstattes, er leveret tilbage. Erstatningstilladelsen er gyldig fra den dag, hvor den tilladelse, der skal udskiftes, leveres tilbage.

Kap Verde ajourfører hurtigst muligt listen over fartøjer med fiskeritilladelse. Den nye liste sendes straks til den nationale fiskerikontrolmyndighed og til EU.

10.       Hjælpefartøjer

Kap Verde giver tilladelse til, at fiskerfartøjer får assistance af hjælpefartøjer, forudsat at Kap Verde vedtager lovgivning, som regulerer sådanne fartøjers virksomhed.

KAPITEL III

TEKNISKE BEVARELSESFORANSTALTNINGER

De tekniske foranstaltninger, der gælder for fartøjer med fiskeritilladelse med hensyn til fiskerizone, fiskeredskaber og bifangster, er fastsat i databladet i tillæg 2 til dette bilag for de enkelte fiskerikategorier.

Fartøjerne følger alle henstillinger fra ICCAT (Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet).

I overensstemmelse med ICCAT's henstillinger skal parterne tilstræbe at reducere omfanget af utilsigtede bifangster af skildpadder, søfugle og andre ikke-målarter. EU-fartøjerne skal sikre, at disse utilsigtede fangster sættes fri for at øge mulighederne for, at disse arter overlever.

KAPITEL IV

FANGSTRAPPORTERING

1.         Fiskerilogbog

Føreren af et EU-fartøj, der fisker i henhold til aftalen, fører en fiskerilogbog som vist i tillæg 4 til dette bilag for hver fiskerikategori.

Fiskerilogbogen føres af fartøjsføreren for hver dag, hvor fartøjet befinder sig i Kap Verdes fiskerizone.

Fartøjsføreren registrerer hver dag i fiskerilogbogen fangstmængden af hver art, identificeret ved artens alfa-3-FAO-kode, om bord, udtrykt i kilogram levende vægt eller i givet fald antal fisk. For hver hovedart registrerer fartøjsføreren også nulfangster.

Fartøjsføreren registrerer i fiskerilogbogen også hver dag den eventuelle udsmidsmængde af hver art, udtrykt i kilogram levende vægt eller i givet fald antal fisk.

Fiskerilogbogen udfyldes letlæseligt med blokbogstaver og underskrives af fartøjsføreren.

Fartøjsføreren er ansvarlig for, at de data, der registreres i fiskerilogbogen, er korrekte.

2.         Fangstopgørelse

Fartøjsføreren rapporterer fartøjets fangster ved til Kap Verde at indgive sine fiskerilogbøger for den periode, hvor fartøjet har befundet sig i Kap Verdes fiskerizone.

Fiskerilogbøgerne indgives efter følgende nærmere bestemmelser:

i)     ved anløb af havn i Kap Verde afleveres alle originale fiskerilogbøger til Kap Verdes lokale repræsentant, som skriftligt bekræfter modtagelsen

ii)    hvis fartøjet forlader Kap Verdes fiskerizone uden først at anløbe en havn i Kap Verde, sendes originalen af alle fiskerilogbøger senest 14 dage efter anløb af anden havn og under alle omstændigheder senest 30 dage efter, at fartøjet har forladt Kap Verdes fiskerizone:

a) pr. post til Kap Verde eller

b) pr. fax til et nummer meddelt af Kap Verde eller

c) pr. e-mail.

Så snart Kap Verde er i stand til at modtage fangstopgørelserne pr. e-mail, sender fartøjsføreren fiskerilogbøgerne til Kap Verde pr. e-mail til en e-mailadresse meddelt af Kap Verde. Kap Verde anerkender straks modtagelsen pr. e-mail.

For tunfiskerfartøjer og langlinefartøjer med flydeline sender fartøjsføreren også en kopi af alle fiskerilogbøger til ét af følgende videnskabelige institutter:

i)     Institut de recherche pour le développement (IRD)

ii)    Instituto Español de Oceanografía (IEO)

iii)   Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) eller

iv)   Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP).

Hvis fartøjet vender tilbage til Kap Verdes fiskerizone i fiskeritilladelsens gyldighedsperiode, indgives der en ny fangstopgørelse.

Hvis fangstopgørelsesbestemmelserne ikke overholdes, kan Kap Verde suspendere det pågældende fartøjs fiskeritilladelse, indtil Kap Verde har modtaget en eventuelt manglende fangstopgørelse, og straffe rederen efter sanktionsbestemmelserne i den gældende nationale lovgivning. Ved gentagne overtrædelser kan Kap Verde nægte at forny en fiskeritilladelse. Kap Verde underretter hurtigst muligt EU om enhver sanktion i den forbindelse.

3.         Overgang til et elektronisk system

Parterne aftaler indbyrdes at indføre en elektronisk fiskerilogbog og et elektronisk system til indberetning af alle fangstdata (EIS) i overensstemmelse med retningslinjerne i tillæg 6. Parterne fastsætter desuden bestemmelserne vedrørende gennemførelsen af dette system, således at det er klart til brug den 1. september 2015.

4.         Opgørelse over afgifter for tunfiskerfartøjer og langlinefartøjer med flydeline

Indtil det elektroniske system i punkt 3 er indført, indberetter medlemsstaterne senest den 15. juni hvert år til Den Europæiske Union fangstmængden i det forgangne år med bekræftelse fra de videnskabelige institutter, som er angivet ovenfor. På grundlag af fangstopgørelserne udarbejder EU for hvert tunfiskerfartøj og langlinefartøj med flydeline en endelig opgørelse over, hvor meget de enkelte fartøjer skal betale i afgift for deres fiskeri i det foregående kalenderår. EU sender en sådan endelig opgørelse til Kap Verde og til rederen via medlemsstaterne senest den 31. juli i det indeværende år.

Fra den dato, hvor det elektroniske system i punkt 3 tages i brug, udarbejder EU på grundlag af de logbøger, der er arkiveret i FOC i fartøjernes flagstat for hvert stangfartøj til tunfiskeri, notfartøj til tunfiskeri og langlinefartøj med flydeline en endelig opgørelse over, hvor meget de enkelte fartøjer skal betale i afgift for deres fiskeri i det foregående kalenderår. EU sender en sådan endelig opgørelse til Kap Verde og rederen senest den 31. marts i det indeværende år.

I begge tilfælde kan Kap Verde inden for en frist på 30 dage fra meddelelsesdatoen gøre indsigelse mod den endelige opgørelse med en behørig begrundelse. Hvis parterne er uenige, indleder de samråd i Den Blandede Komité. Hvis Kap Verde ikke gør indsigelse inden for fristen på 30 dage, betragtes den endelige opgørelse som godkendt.

Hvis den endelige opgørelse lyder på et højere beløb end den forudbetalte faste afgift for fiskeritilladelsen, betaler rederen saldoen til Kap Verde senest den 30. september i det indeværende år. Hvis den endelige opgørelse lyder på et lavere beløb end den forudbetalte faste afgift, kan rederen ikke kræve restbeløbet betalt tilbage.

KAPITEL V

LANDING OG OMLADNING

1.         Fremsendelse af oplysninger

Føreren af et EU-fartøj, der ønsker at lande fangster i en havn i Kap Verde eller at omlade fangster taget i Kap Verdes fiskerizone, giver mindst 24 timer i forvejen Kap Verde meddelelse om følgende:

a)      navnet på det fiskerfartøj, der ønsker at lande eller omlade fangster

b)      landings- eller omladningshavn

c)      forventet dato og klokkeslæt for landing eller omladning

d)      mængde (i kilogram levende vægt eller i givet fald antal fisk) af hver art, der skal landes eller omlades (angivet ved hjælp af artens alfa-3-FAO-kode)

e)      ved omladning, modtagerfartøjets navn

f)       modtagerfartøjets hygiejnecertifikat.

Omladning skal finde sted i en havn i Kap Verde, hvor det er tilladt at foretage omladning. Omladning på havet er forbudt.

Hvis disse bestemmelser ikke overholdes, finder de relevante sanktioner i Kap Verdes lovgivning anvendelse.

2. Incitamenter til landing

For at bidrage til udviklingen af Kap Verdes fiskerisektor og styrke aftalens økonomiske og sociale virkninger, navnlig hvad angår forbedring og forædling af fiskeriprodukter, skal parterne indlede samråd med henblik på at udarbejde en strategi med det mål at øge EU-flådens landinger.

De redere, som fisker efter tun, skal bestræbe sig på at lande en del af den fangst, som tages i Kap Verdes farvande. De fangster, som landes, skal sælges til lokale virksomheder til en pris, som fastsættes efter forhandlinger mellem operatørerne.

Gennemførelsen af strategien, der har til formål at øge antallet af landinger og effektivisere driften i havne- og forarbejdningsinfrastrukturen, skal gøres til genstand for regelmæssig overvågning fra Den Blandede Komité efter samråd med de berørte aktører.

EU-fartøjer, som har fiskeritilladelse i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol, og som lander fangster af tun i en havn i Kap Verde, er berettiget til en afgiftsnedsættelse på 10 EUR pr. landet ton. Der ydes en yderligere nedsættelse på 10 EUR pr. ton, såfremt fiskene sælges til en forarbejdningsvirksomhed i Kap Verde. Denne ordning gælder for højst 50 % af mængderne i den endelige fangstopgørelse.

De dokumenter, som er bevis på landing og/eller salg, sendes til Generaldirektoratet for Fiskeri. Efter godkendelse underrettes de berørte redere af Den Europæiske Union om de beløb, som de skal have refunderet. Disse beløb trækkes fra afgifterne for de følgende ansøgninger om fiskeritilladelse.

KAPITEL VI

KONTROL

1.         Indsejling i og udsejling af zonen

EU-fartøjer med fiskeritilladelse skal mindst tre timer før hver indsejling i eller udsejling af Kap Verdes fiskerizone give Kap Verde meddelelse om en sådan ind- eller udsejling.

Når fartøjet meddeler, at det agter at sejle ind i eller ud af Kap Verdes fiskerizone, skal meddelelsen navnlig indeholde:

i)     forventet dato, klokkeslæt og position for ind- eller udsejling

ii)    mængden af hver art om bord, identificeret ved artens alfa-3-FAO-kode og udtrykt i kilogram levende vægt eller i givet fald antallet af fisk

iii)   produkternes præsentationsform.

Meddelelsen sendes så vidt muligt pr. e-mail og ellers pr. fax eller via radio til en e-mailadresse, et faxnummer eller en radiofrekvens, der er meddelt af Kap Verde. Kap Verde giver hurtigst muligt de berørte fartøjer og EU meddelelse om eventuelle ændringer af e-mailadresse, faxnummer eller radiofrekvens.

Ethvert fartøj, der tages i at fiske i Kap Verdes fiskerizone uden i forvejen at have meddelt sin tilstedeværelse, betragtes som et fartøj, der fisker uden tilladelse.

2.         Inspektion på havet

Inspektion i Kap Verdes fiskerizone af EU-fartøjer med fiskeritilladelse foretages af fartøjer og kontrollører fra Kap Verde, der tydeligt kan identificeres som fiskerikontrolfartøjer og fiskerikontrollører.

Inden Kap Verde sender kontrollører om bord på et EU-fartøj, får fartøjet besked om, at Kap Verde har besluttet at foretage inspektion. Inspektion foretages af højst to kontrollører, som skal fremvise id og legitimation for, at de er kontrollører, inden de foretager inspektion.

Kap Verdes kontrollører må ikke opholde sig længere om bord på EU-fartøjet, end det er nødvendigt for at løse inspektionsopgaverne. De foretager inspektion på en sådan måde, at fartøjet og dets fiskeri og last påvirkes mindst muligt.

Kap Verde kan give tilladelse til, at EU deltager i inspektion på havet som observatør.

Føreren af EU-fartøjet bistår Kap Verdes kontrollører med at komme om bord og i deres arbejde.

Ved afslutningen af hver inspektion udarbejder Kap Verdes kontrollører en inspektionsrapport. Føreren af EU-fartøjet kan anføre eventuelle bemærkninger i inspektionsrapporten. Inspektionsrapporten underskrives af den kontrollør, som udarbejder rapporten, og af EU-fartøjets fører.

Kap Verdes kontrollører giver EU-fartøjets fører en kopi af inspektionsrapporten, inden de forlader fartøjet. Kap Verde sender en kopi af inspektionsrapporten til EU senest 8 dage efter inspektionen.

3.         Inspektion i havn

Inspektion i havn af EU-fartøjer, der i en havn i Kap Verde lander eller omlader fangster, der er taget i Kap Verdes fiskerizone, foretages af kontrollører fra Kap Verde, der tydeligt kan identificeres som fiskerikontrollører.

Inspektion foretages af højst to kontrollører, som skal fremvise id og legitimation for, at de er kontrollører, inden de foretager inspektion. Kap Verdes kontrollører må ikke opholde sig længere om bord på EU-fartøjet, end det er nødvendigt for at løse inspektionsopgaverne, og de foretager inspektion på en sådan måde, at fartøj, landing eller omladning og last påvirkes mindst muligt.

Kap Verde kan give tilladelse til, at EU deltager i inspektionen i havn som observatør.

Føreren af EU-fartøjet skal lette de kapverdiske kontrollørers arbejde.

Ved afslutningen af hver inspektion udarbejder Kap Verdes kontrollører en inspektionsrapport. Føreren af EU-fartøjet kan anføre eventuelle bemærkninger i inspektionsrapporten. Inspektionsrapporten underskrives af den kontrollør, som udarbejder rapporten, og af EU-fartøjets fører.

Kap Verdes kontrollør giver EU-fartøjets fører en kopi af inspektionsrapporten efter endt inspektion. Kap Verde sender en kopi af inspektionsrapporten til EU senest 8 dage efter inspektionen.

KAPITEL VII

SATELLITBASERET FARTØJSOVERVÅGNINGSSYSTEM (FOS)

1.         System til fartøjspositionsmeldinger – FOS

EU-fartøjer med fiskeritilladelse skal, når de befinder sig i Kap Verdes fiskerizone, være udstyret med et satellitbaseret fartøjsovervågningssystem (FOS), som sikrer automatisk og løbende transmission hver time af fartøjernes position til fiskeriovervågningscentret (FOC) i fartøjernes flagstat.

Hver positionsmelding skal indeholde følgende oplysninger:

a)      fartøjets identifikation

b)      fartøjets seneste geografiske position (længdegrad og breddegrad) med en fejlmargin på under 500 m og et konfidensinterval på 99 %

c)      dato og klokkeslæt for registrering af positionen

d)      fartøjets fart og kurs og

e)      skal opfylde de krav til format, der er fastsat i tillæg 5 til dette bilag.

Den første position, der registreres efter indsejling i Kap Verdes fiskerizone, angives med koden "ENT". Alle efterfølgende positioner angives med koden "POS", bortset fra den første position, der registreres efter udsejling af Kap Verdes fiskerizone, og som angives med koden "EXI".

Flagstatens FOC er ansvarlig for automatisk behandling og i givet fald elektronisk transmission af positionsmeldinger. Positionsmeldingerne registreres på en sikker måde og opbevares i tre år.

2.         Fremsendelse af positionsmeldinger for fartøjet i tilfælde af et defekt FOS

Fartøjsføreren sørger for, at fartøjets FOS altid er fuldt funktionsdygtigt, og at positionsmeldingerne sendes korrekt til flagstatens FOC.

Hvis fartøjets FOS er defekt, skal det repareres eller udskiftes inden en måned. Efter udløbet af denne frist har fartøjet ikke længere tilladelse til at fiske i Kap Verdes fiskerizone.

Fartøjer, der fisker i Kap Verdes fiskerizone med defekt FOS, sender deres positionsmeldinger med alle obligatoriske oplysninger pr. e-mail, via radio eller pr. fax til flagstatens FOC mindst hver fjerde time.

3.         Sikker fremsendelse af positionsmeldinger til Kap Verde

Flagstatens FOC sender automatisk de pågældende fartøjers positionsmeldinger til Kap Verdes FOC. Flagstatens og Kap Verdes FOC udveksler e-mailadresser og giver hurtigst muligt hinanden meddelelse om eventuelle ændringer.

Fremsendelsen af positionsmeldinger mellem flagstatens FOC og Kap Verdes FOC sker elektronisk via et sikkert kommunikationssystem.

Kap Verdes FOC underretter hurtigst muligt flagstatens FOC og EU, hvis der ikke længere regelmæssigt modtages positionsmeldinger for et fartøj med fiskeritilladelse, og det pågældende fartøj ikke har meddelt, at det er sejlet ud af fiskerizonen.

4.         Funktionsfejl i kommunikationssystemet

Kap Verde er ansvarlig for, at dets elektroniske udstyr er kompatibelt med det elektroniske udstyr, som flagstatens FOC anvender, og giver hurtigst muligt EU besked om eventuelle funktionsfejl i forbindelse med fremsendelse og modtagelse af positionsmeldinger med henblik på snarest muligt at få løst det pågældende tekniske problem. Eventuelle tvister forelægges for Den Blandede Komité.

Fartøjsføreren betragtes som ansvarlig for enhver påvist manipulation af fartøjets FOS med henblik på at forstyrre systemets drift eller forfalske positionsmeldinger. Eventuelle overtrædelser straffes efter gældende lovgivning i Kap Verde.

5.         Ændring af positionsmeldingshyppigheden

Ved begrundet mistanke om overtrædelse kan Kap Verde sende en anmodning til flagstatens FOC med kopi til EU om at reducere positionsmeldingsintervallet for et fartøj til intervaller på tredive minutter i en bestemt undersøgelsesperiode. Kap Verde sender bevismaterialet til flagstatens FOC og til EU. Flagstatens FOC sender hurtigst muligt positionsmeldingerne efter den nye hyppighed til Kap Verde.

Når den pågældende undersøgelsesperiode er afsluttet, underretter Kap Verde flagstatens FOC og EU om en eventuel opfølgning.

KAPITEL VIII

OVERTRÆDELSER

1.         Behandling af overtrædelser

Alle overtrædelser, som et EU-fartøj med fiskeritilladelse, jf. bestemmelserne i dette bilag, begår, registreres i en inspektionsrapport.

Fartøjsførerens underskrift af inspektionsrapporten indskrænker ikke rederens ret til at forsvare sig mod den formodede overtrædelse.

2.         Opbringelse af et fartøj – informationsmøde

Et EU-fartøj, der har begået en overtrædelse, kan pålægges at indstille sit fiskeri og, hvis det befinder sig på havet, at anløbe havn i Kap Verde, hvis der er hjemmel til det i Kap Verdes lovgivning for den pågældende overtrædelse.

Kap Verde giver EU meddelelse om enhver opbringelse af EU-fartøjer med fiskeritilladelse senest 24 timer efter, at denne har fundet sted. Opbringelsen skal begrundes i meddelelsen.

Inden der træffes foranstaltninger over for fartøjet, fartøjsføreren, besætningen eller lasten, bortset fra foranstaltninger, der skal sikre beviserne, arrangerer Kap Verde efter anmodning fra EU senest én arbejdsdag efter meddelelsen om fartøjets opbringelse et informationsmøde for at få belyst de forhold, der førte til fartøjets opbringelse, og for at informere om eventuelle følger. Fartøjets flagstat kan sende en repræsentant til sådanne informationsmøder.

3.         Sanktioner i forbindelse med overtrædelse – mæglingsprocedure

Sanktionen for overtrædelsen fastsættes af Kap Verde efter gældende national lovgivning.

Hvis en overtrædelse skal afgøres ved en retlig procedure, indledes der, inden en sådan procedure iværksættes, og forudsat at der ikke er begået nogen kriminel handling, en mæglingsprocedure mellem Kap Verde og EU for at bestemme sanktionens art og størrelse. I en sådan mæglingsprocedure kan en repræsentant for flagstaten deltage. Mæglingsproceduren afsluttes senest 3 dage efter meddelelsen om fartøjets opbringelse.

4.         Retlig procedure – Bankgaranti

Hvis mæglingsproceduren slår fejl, og overtrædelsen indbringes for den ansvarlige retlige myndighed, stiller det overtrædende fartøjs reder en bankgaranti i en bank udpeget af Kap Verde på et beløb, der fastsættes af Kap Verde, og som skal dække udgifterne i forbindelse med fartøjets opbringelse, den forventede bøde og en eventuel erstatning. Bankgarantien frigives først, når den retlige procedure er afsluttet.

Bankgarantien frigives og betales tilbage til rederen staks efter domsafsigelsen således:

a)      det fulde beløb, hvis der ikke idømmes en sanktion

b)      saldobeløbet, hvis der idømmes en sanktion i form af en bøde, der er mindre end den stillede bankgaranti.

Kap Verde underretter EU om resultatet af den retlige procedure senest 8 dage efter domsafsigelse.

5.         Frigivelse af fartøj og besætning

Fartøjet og dets besætning kan forlade havnen, så snart de forpligtelser, der følger af mæglingsproceduren, er opfyldt, eller så snart der er stillet en bankgaranti.

KAPITEL IX

PÅMØNSTRING AF SØMÆND

1.         Antal sømænd, der skal påmønstres

I fangstperioden i Kap Verdes fiskerizone påmønstrer EU-fartøjer kapverdiske sømænd således:

a)      notfartøjer til tunfiskeri: mindst 6 sømænd

b)      stangfartøjer til tunfiskeri: mindst 2 sømænd

c)      langlinefartøjer med flydeline: mindst 5 sømænd.

EU-fartøjernes redere bestræber sig på at påmønstre yderligere kapverdiske sømænd.

2.         Frit valg af sømænd

Kap Verde fører en liste over kapverdiske sømænd, der er kvalificerede til at påmønstre EU-fartøjer.

Rederen eller dennes repræsentant vælger frit fra denne liste over kapverdiske sømænd til påmønstring og meddeler Kap Verde navnene på dem, der er blevet opført på besætningslisten.

3.         Sømændenes kontrakter

For kapverdiske sømænd udarbejdes ansættelseskontrakten af rederen eller dennes repræsentant og den pågældende sømand, der eventuelt kan være repræsenteret af sin fagforening. Den påtegnes af Kap Verdes søfartsmyndigheder. I kontrakten fastsættes bl.a. påmønstringsdato og -havn.

Kontrakten sikrer, at sømanden omfattes af den relevante socialsikringsordning i Kap Verde. I kontrakten indgår der en livsforsikring, en sygeforsikring og en ulykkesforsikring.

Underskriverne får hver en kopi af kontrakten.

De kapverdiske søfolk er omfattet af ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder i forbindelse med arbejdet. Det drejer sig navnlig om foreningsfrihed, faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger og ikke-forskelsbehandling, hvad angår beskæftigelse og erhverv.

4.         Aflønning af sømænd

De kapverdiske sømænds hyre betales af rederne. Den fastsættes, inden der udstedes fiskeritilladelse, og efter aftale mellem reder eller dennes repræsentant og Kap Verde.

Hyren må ikke være lavere end den hyre, der betales til besætninger på nationale fartøjer, eller lavere end ILO-normerne.

5.         Sømændenes forpligtelser

Sømanden melder sig hos føreren af det fartøj, han skal påmønstre, dagen før den påmønstringsdato, der er fastsat i kontrakten. Fartøjsføreren giver sømanden meddelelse om påmønstringsdato og -klokkeslæt. Hvis sømanden melder afbud eller ikke møder op på den dato og det klokkeslæt, der er fastsat for hans påmønstring, betragtes kontrakten med den pågældende sømand som ophævet, og rederen fritages automatisk for sin forpligtelse til at hyre den pågældende sømand. I så fald skal rederen hverken betale bøde eller erstatning.

6.         Manglende hyring af kapverdiske sømænd

De redere, der ikke hyrer kapverdiske sømænd til deres fartøjer, betaler senest den 30. september i det indeværende år for hver sømand, der hyres mindre end det antal, der skal hyres i henhold til bestemmelserne i dette kapitels begyndelse, et standardbeløb på 20 EUR pr. dag, hvor deres fartøjer befinder sig i Kap Verdes fiskerizone.

KAPITEL X

OBSERVATØRER FRA KAP VERDE

1.         Fiskeriobservation

Fartøjer med fiskeritilladelse er omfattet af en fiskeriobservationsordning, der er en del af aftalen.

Denne observationsordning er i tråd med bestemmelserne i henstillingerne fra ICCAT (Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet).

2.         Udpegede fartøjer og observatører

Kap Verde udpeger de EU-fartøjer, der skal tage en observatør om bord, og den relevante observatør senest 15 dage før den fastsatte dato for observatørens ombordtagning.

Samtidig med udstedelsen af fiskeritilladelsen meddeler Kap Verde EU og rederen eller dennes repræsentant, hvilke fartøjer og observatører der er udpeget, og hvor længe observatørerne skal være om bord på de enkelte fartøjer. Kap Verde giver hurtigst muligt EU og rederen eller dennes repræsentant meddelelse om alle ændringer med hensyn til de udpegede fartøjer eller observatører.

Kap Verde bestræber sig på ikke at udpege observatører til fartøjer, der allerede har en observatør om bord, eller som allerede er formelt forpligtet til at tage en observatør om bord i den pågældende fangstperiode som led i sådanne fartøjers aktiviteter i andre fiskerizoner end Kap Verdes fiskerizone.

Observatøren må ikke opholde sig længere om bord, end det er nødvendigt for at kunne udføre sine opgaver.

3.         Fast finansielt bidrag

Samtidig med betalingen af afgift betaler rederen Kap Verde et standardbeløb på 200 EUR pr. år for hvert fartøj.

4.         Observatørens løn

Observatørens løn og sociale bidrag betales af Kap Verde.

5.         Betingelser for ombordtagning af observatører

Betingelserne for ombordtagning af observatører, bl.a. længden af deres ophold om bord, aftales mellem rederen eller dennes repræsentant og Kap Verde.

Observatøren behandles om bord som officer. Observatørens logi om bord afhænger dog af fartøjet tekniske struktur.

Kost og logi om bord betales af rederen.

Fartøjsføreren træffer på sit ansvarsområde alle nødvendige forholdsregler til at sikre observatørens fysiske sikkerhed og psykiske velbefindende.

Observatøren skal have adgang til alle faciliteter, der er nødvendige, for at han kan udføre sine opgaver. Observatøren skal have adgang til kommunikationsmidler, til dokumenter vedrørende fartøjets fiskeri, bl.a. fiskerilogbog og navigationsbog, og til de dele af fartøjet, som er direkte knyttet til de opgaver, som observatøren skal udføre.

6.         Observatørernes forpligtelser

I den tid, hvor observatøren er om bord, sørger denne for:

a)      at træffe passende foranstaltninger til at undgå at afbryde eller hindre fiskeriet

b)      at behandle materiel og udstyr om bord med omhu

c)      at respektere, at alle dokumenter vedrørende fartøjet er fortrolige.

7.         Ombordtagning og ilandsætning af observatører

Observatøren tages om bord i en havn valgt af rederen.

Rederen eller dennes repræsentant giver mindst 10 dage før ombordtagning Kap Verde besked om, på hvilken dato og i hvilken havn observatøren tages om bord. Tages observatøren om bord i et andet land, afholder rederen hans rejseudgifter til ombordtagningshavnen.

Hvis observatøren ikke melder sig om bord senest 12 timer efter den dato og det klokkeslæt, der er fastsat for ombordtagning, fritages rederen automatisk for forpligtelsen til at tage den pågældende observatør om bord. Fartøjet kan så frit forlade havnen og begynde at fiske.

Hvis observatøren ikke sættes i land i en havn i Kap Verde, betaler rederen observatørens udgifter til rejsen tilbage til Kap Verde så hurtigt som muligt.

8.         Observatørens opgaver

Observatøren har til opgave:

a)      at observere fartøjets fiskeri

b)      at kontrollere fartøjets position under fiskeriet

c)      at udtage biologiske prøver som led i et videnskabeligt program

d)      at registrere, hvilke fiskeredskaber der anvendes

e)      at kontrollere fangstdataene i fiskerilogbogen for så vidt angår fangster taget i Kap Verdes fiskerizone

f)       at kontrollere bifangstprocenter og anslå udsmid

g)      når fartøjet befinder sig i Kap Verdes fiskerizone, mindst én gang om ugen via radio, pr. fax eller e-mail at rapportere sine observationer, herunder mængden af fangster og bifangster om bord.

9.         Observatørens rapport

Inden observatøren forlader fartøjet, fremlægger denne en observationsrapport for fartøjsføreren. Føreren af EU-fartøjet kan anføre eventuelle bemærkninger i observationsrapporten. Rapporten underskrives af observatøren og fartøjsføreren. Fartøjsføreren får en kopi af observationsrapporten.

Observatøren sender sin rapport til Kap Verde, som sender en kopi til EU senest 8 dage efter observatørens ilandsætning.

KAPITEL XI

OPERATØRENS ERSTATNINGSANSVAR

1. Operatøren sørger for, at dennes fartøjer er sødygtige og udstyret med passende rednings- og overlevelsesudstyr til alle passagerer og besætningsmedlemmer.

2. Operatøren sørger for, at fartøjet har en passende og dækkende forsikring i et internationalt anerkendt forsikringsselskab.

3. Hvis et EU-fartøj indblandes i et uheld eller en hændelse i Kap Verdes farvande, som medfører forurening eller andre former for miljøskader, skal fartøjet og operatøren straks give meddelelse herom til Kap Verdes myndigheder. Hvis de konstaterede skader er forårsaget af operatørens fartøj, påtager operatøren sig ansvaret i overensstemmelse med de gældende nationale bestemmelser og procedurer.

TILLÆG TIL BILAGET

Tillæg 1 – Kap Verdes eksklusive økonomiske zone

Tillæg 2 – Tekniske bevaringsforanstaltninger

Tillæg 3 – Formular til ansøgning om fiskeritilladelse

Tillæg 4 – Fiskerilogbog

Tillæg 5 – Transmission af FOS-meddelelser til KAP VERDE

Tillæg 6 – Retningslinjer for forvaltningen og gennemførelsen af det elektroniske registrerings- og rapporteringssystem (EIS-systemet)

Tillæg 1 – Kap Verdes eksklusive økonomiske zone

Kap Verdes eksklusive økonomiske zone dækker indtil 200 sømil fra følgende basislinjer:

Punkt || Nordlig bredde || Vestlig længde || Ø

A. || 14°48'43.17'' || 24°43'48.85'' || I. Brava

C-P1 a Rainha || 14°49'59.10'' || 24°45'33.11'' || -

C-P1 a Faja || 14°51'52.19'' || 24°45'09.19'' || -

D-P1 Vermelharia || 16°29'10.25'' || 24°19'55.87'' || S. Nicolau

E. || 16°36'37.32'' || 24°36'13.93'' || Ilhéu Raso

F-P1 a da Peça || 16°54'25.10'' || 25°18'11.00'' || Santo Antão

F. || 16°54'40.00'' || 25°18'32.00'' || -

G-P1 a Camarin || 16°55'32.98'' || 25°19'10.76'' || -

H-P1 a Preta || 17°02'28.66'' || 25°21'51.67'' || -

I-P1 A Mangrade || 17°03'21.06'' || 25°21'54.44'' || -

J-P1 a Portinha || 17°05'33.10'' || 25°20'29.91'' || -

K-P1 a do Sol || 17°12'25.21'' || 25°05'56.15'' || -

L-P1 a Sinagoga || 17°10'41.58'' || 25°01'38.24'' || -

M-Pta Espechim || 16°40'51.64'' || 24°20'38.79'' || S. Nicolau

N-Pta Norte || 16°51'21.13'' || 22°55'40.74'' || Sal

O-Pta Casaca || 16°50'01.69'' || 22°53'50.14'' || -

P-Ilhéu Cascalho || 16°11'31.04'' || 22°40'52.44'' || Boa Vista

P1-Ilhéu Baluarte || 16°09'05.00'' || 22°39'45.00'' || -

Q-Pta Roque || 16°05'09.83'' || 22°40'26.06'' || -

R-Pta Flamengas || 15°10'03.89'' || 23°05'47.90'' || Maio

S. || 15°09'02.21'' || 23°06'24.98'' || Santiago

T. || 14°54'10.78'' || 23°29'36.09'' || -

U-D. Maria Pia || 14°53'50.00'' || 23°30'54.50'' || I. de Fogo

V-Pta Pesqueiro || 14°48'52.32'' || 24°22'43.30'' || I. Brava

X-Pta Nho Martinho || 14°48'25.59 || 24°42'34.92'' || -

Y=A || 14°48'43.17'' || 24°43'48.85'' ||

I overensstemmelse med traktaten mellem Republikken Kap Verde og Republikken Senegal, som blev undertegnet den 17. februar 1993, afgrænses søgrænsen mod Senegal af følgende punkter:

Punkt   Nordlig bredde           Vestlig længde

A         13°39'00"                    20°04'25"

B         14°51'00"                    20°04'25"

C         14°55'00"                    20°00'00"

D         15°10'00"                    19°51'30"

E          15°25'00"                    19°44'50"

F          15°40'00"                    19°38'30"

G         15°55'00"                    19°35'40"

H         16°04'05"                    19°33'30"

I overensstemmelse med traktaten mellem Republikken Kap Verde og Den Islamiske Republik Mauretanien, som blev undertegnet den 19. september 2003, afgrænses søgrænsen mod Mauretanien af følgende punkter:

Punkt   Nordlig bredde           Vestlig længde

H         16°04.0'                       019°33.5'

I           16°17.0'                       019°32.5'

J           16°28.5'                       019°32.5'

K         16°38.0'                       019°33.2'

L          17°00.0'                       019°32.1'

M         17°06.0'                       019°36.8'

N         17°26.8'                       019°37.9'

O         17°31.9'                       019°38.0'

P          17°44.1'                       019°38.0'

Q         17°53.3'                       019°38.0'

R         18°02.5'                       019°42.1'

S          18°07.8'                       019°44.2'

T          18°13.4'                       019°47.0'

U         18°18.8'                       019°49.0'

V         18°24.0'                       019°51.5'

X         18°28.8'                       019°53.8'

Y         18°34.9'                       019°56.0'

Z          18°44.2'                       020°00.0'

Tillæg 2 – Tekniske bevaringsforanstaltninger

1.         Foranstaltninger, der gælder for alle kategorier:

Forbudte arter:

I henhold til konventionen om beskyttelse af migrerende arter og ICCAT's resolutioner er fiskeri efter almindelig djævlerokke (Manta birostris), brugde (Cetorhinus maximus), stor hvid haj (Carcharodon carcharias), storøjet rævehaj (Alopias superciliosus), hammerhaj af Sphyrnidae-familien (undtagen huehammerhaj), oceanisk hvidtippet haj (Carcharhinus longimanus) og silkehaj (Carcharhinus falciformis) forbudt.

I henhold til Kap Verdes nationale lovgivning er fiskeri efter hvalhaj (Rhincondon typus) forbudt.

Forbud mod fjernelse af hajfinner:

Det er forbudt at fjerne hajfinner om bord på fartøjer og at medføre, omlade eller lande hajfinner. Med forbehold af ovenstående må hajfinnerne for at lette opbevaringen om bord skæres delvist igennem og foldes ind mod kroppen, men de må ikke fjernes fra kroppen inden landing.

Forbud mod omladning til havs:

Omladning på havet er forbudt. Omladning skal finde sted i en havn i Kap Verde, hvor det er tilladt at foretage omladning.

2.         Specifikke foranstaltninger

DATABLAD 1: STANGFARTØJER TIL TUNFISKERI

1) Fiskerizone: Uden for 12 sømil fra basislinjen.

2) Tilladt fiskeredskab: Stænger

3) Målarter: Gulfinnet tun (Thunnus albacares), storøjet tun (Thunnus obesus), bugstribet bonit (Katsuwonus pelamis)

Bifangster: Overholdelse af henstillingerne fra ICCAT og FAO.

DATABLAD 2: NOTFARTØJER TIL TUNFISKERI

1) Fiskerizone: Uden for 18 sømil fra basislinjen under hensyntagen til, at Kap Verdes fiskerizone har økarakter.

2) Tilladt fiskeredskab: Not

3) Målarter: Gulfinnet tun (Thunnus albacares), storøjet tun (Thunnus obesus), bugstribet bonit (Katsuwonus pelamis)

Bifangster: Overholdelse af henstillingerne fra ICCAT og FAO.

DATABLAD 3: LANGLINEFARTØJER MED FLYDELINE

1) Fiskerizone: Uden for 18 sømil fra basislinjen.

2) Tilladt fiskeredskab: Flydeline

3) Målarter: Sværdfisk (Xiphias gladius), blåhaj (Prionace glauca), gulfinnet tun (Thunnus albacares), storøjet tun (Thunnus obesus).

Bifangster: Overholdelse af henstillingerne fra ICCAT og FAO.

3.         Ajourføring

Parterne holder samråd i Den Blandede Komité for at ajourføre disse tekniske bevaringsforanstaltninger på grundlag af videnskabelige henstillinger.

Tillæg 3 – Formular til ansøgning om fiskeritilladelse

FISKERIAFTALE MELLEM KAP VERDE OG DEN EUROPÆISKE UNION

I - ANSØGER

1.         Ansøgers navn:

2.         Navnet på producentsammenslutningen eller rederen:

3.         Producentsammenslutningens eller rederens adresse:

4.         Tlf.:                                           Fax:                                    E-mail:

5.         Fartøjsførerens navn:                                        Nationalitet:   ………..E-mail:

6.         Den lokale repræsentants navn og adresse:

II - FARTØJSOPLYSNINGER

7.         Fartøjets navn:

8.         Flagstat                                   Registreringshavn:

9.         Ydre identifikationsmærke:    MMSI:                                    IMO-nummer:                        

10.       Dato for nuværende flagregistrering (DD/MM/ÅÅÅÅ): ......./......./.........

Evt. tidligere flag:

11.       Bygningssted:             Dato (DD/MM/ÅÅÅÅ) …...../…..../…….…..

12.       Radiokaldefrekvens: HF:                    VHF:             

13.       Satellittelefonnummer: IRCS: 

III - TEKNISKE FARTØJSOPLYSNINGER

14.       Fartøjslængde overalt (meter):                Bredde overalt (meter):        

            Tonnage (udtrykt i BT London):

15.       Motortype:                                                Motoreffekt (i kW):            

16.       Antal besætningsmedlemmer:            

17.       Opbevaringsmetode om bord:            Is ¨              Kølning ¨                       Blandet ¨       Frysning          ¨

18.       Forarbejdningskapacitet pr. døgn i ton:          Antal fiskelastrum:                  Samlet fiskelastrumskapacitet (i m3):

19.       FOS. Oplysninger om automatisk lokaliseringsanordning:

            Fabrikat:                                       Model:             Serienummer:

            Programversion:                                                    Satellitoperatør (MCSP):

IV - FISKERIAKTIVITET

20.       Tilladt fiskeredskab: ¨ snurpenot     ¨ langline        ¨ stænger      

21.       Landingssted: 

22.       Tilladelse ønskes fra (DD/MM/ÅÅÅÅ): …..… / ……. / ………. til ……./ …….. / …….

Undertegnede bekræfter hermed, at oplysningerne i denne ansøgning er sande og korrekte og afgivet i god tro.

Udfærdiget i Bruxelles, den / ……. / …….

Ansøgerens underskrift: _______________________________________________________________

Tillæg 4 – Fiskerilogbog

|| || Langline Levende agn Not Trawl Andet || ||

|| ||

|| || || || || || || || || || || ||

Fartøjets navn: ……………………………………………………………………. || Bruttotonnage:             …………………………………………………............................. || UDSEJLING: HJEMKOMST: || Måned || Dag || År || Havn || || || ||

Flagstat:             ……………………………………………………………………........................... || Kapacitet (MT): ……………………………………………........ || || || || || || || ||

|| ||

Registreringsnummer:             ………………………………………………………………................................... || Fartøjsfører: ……………………………………………………….... || || || || ||

Reder: ………………………………………………………….......................... || Antal besætningsmedlemmer: ….…………………………………………………........................ || || || || || || || || ||

Adresse: ………………………………………………………………………….... || Rapporteringsdato: ………………………………………………...... || || || ||

|| (Auteur du rapport):             ………………………………………………................................. || Antal havdage: || || Antal fiskedage: Antal sæt/træk: || || Fangstrejse nr.: || || ||

|| ||

|| ||

||

|| || ||

Dato || Område || Vand-tempera-tur ved overfla-den (ºC) || Fiskeriindsats Antal kroge || Fangster || Isco usado na pesca (Anvendt agn) || ||

Måned || Dag || Bredde N/S || Længde Ø/V || Atlantisk tun Thunnus thynnus eller maccoyi || Gulfinnet tun Thunnus albacares || (Storøjet tun) Thunnus obesus || (Hvid tun) Thunnus alalunga || (Sværdfisk) Xiphias gladius || (Stribet marlin) (Hvid marlin) Tetraptunus audax eller albidus || (Sort marlin) Makaira indica || (Sejlfisk) Istiophorus albicane eller platypterus || Bugstribet bonit Katsuwonus pelamis || (Blandede fangster) || I alt pr. dag (vægt alene i kg) || Makrelgedde || Blæksprutte || Levende agn || (Andet) ||

|| || || || || || antal || Vægt kg || antal || kg || antal || kg || antal || kg || antal || kg || antal || kg || antal || kg || antal || kg || antal || kg || antal || kg || antal || kg || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

LANDEDE MÆNGDER (I KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Bemærkninger || || || || ||

1 – Der anvendes ét ark pr. måned og én linje pr. dag. || || 2 - Ved "dag" forstås den dag, hvor langlinen sættes. || 4 – Den nederste linje (landinger) udfyldes først ved fangstrejsens afslutning. Det er den faktiske vægt ved landing, der skal anføres. || ||

. || || 3 - "Område" viser fartøjets position. Afrund minutter og angiv breddegrad og længdegrad. Husk at anføre N/S og Ø/V. || || 5 - Alle oplysninger i denne logbog vil blive behandlet strengt fortroligt. || || ||

Tillæg 5 – Fremsendelse af FOS-meddelelser til Kap Verde

POSITIONSMELDING

Data || Kode || Obligatorisk/fakultativ || Bemærkninger

Registreringsstart || SR || O || Systemdata – angiver, at registreringen starter

Modtager || AD || O || Meddelelsesdata – modtager. Landets alfa-3-ISO-kode

Afsender || FS || O || Meddelelsesdata – afsender. Landets alfa-3-ISO-kode

Meddelelsestype || TM || O || Meddelelsesdata - meddelelsestype "POS"

Radiokaldesignal || RC || O || Fartøjsdata – fartøjets internationale radiokaldesignal

Den kontraherende parts interne referencenummer || IR || F || Fartøjsdata – den kontraherende parts entydige nummer (flagstatens alfa-3-ISO-kode efterfulgt af et nummer)

Havnekendingsnummer || XR || F || Fartøjsdata – nummeret på siden af fartøjet

Flagstat || FS || F || Flagstatsdata

Breddegrad || LA || O || Fartøjspositionsdata – fartøjets position i grader og minutter N/S GGMM (WGS-84)

Længdegrad || LO || O || Fartøjspositionsdata – fartøjets position i grader og minutter Ø/V GGGMM (WGS-84)

Dato || DA || O || Fartøjspositionsdata – dato for registrering af position UTC (ÅÅÅÅMMDD)

Klokkeslæt || TI || O || Fartøjspositionsdata – klokkeslæt for registrering af position UTC (TTMM)

Registrering afsluttet || ER || O || Systemdata – angiver, at registreringen slutter

Tegnsæt: ISO 8859.1

Transmission af data struktureres således:

en dobbelt skråstreg ("//") og en feltkode "SR" angiver transmissionens start

en dobbelt skråstreg ("//") og en feltkode angiver starten på et dataelement

en enkelt skråstreg ("/") skiller feltkode og data

datapar adskilles ved et mellemrum

bogstaverne "ER" og en dobbelt skråstreg ("//") angiver, at registrering er afsluttet.

Fakultative data anføres mellem "Registreringsstart" og "Registrering afsluttet".

Tillæg 6 – Retningslinjer for forvaltningen og gennemførelsen af det elektroniske system til indberetning af fiskeriaktiviteter (EIS-systemet)

Generelle bestemmelser

1.         Alle EU-fartøjer skal være udstyret med et elektronisk system, herefter benævnt EIS-system (EIS – Elektronisk Indberetningssystem), som kan registrere og sende data vedrørende fartøjets fiskeriaktiviteter (herefter benævnt "EIS-data"), så længe fartøjet befinder sig i Kap Verdes fiskerizone.

2.         Et EU-fartøj, som ikke er udstyret med et EIS-system, eller hvis EIS-system ikke fungerer, må ikke sejle ind i Kap Verdes fiskerizone for at fiske.

3.         EIS-dataene sendes i overensstemmelse med gældende retningslinjer til fiskeriovervågningscentret (herefter benævnt "FOC") i flagstaten, som automatisk stiller dem til rådighed for Kap Verdes FOC.

4.         Flagstaten og Kap Verde skal sikre, at deres nationale FOC har det nødvendige IT-udstyr og software til automatisk at sende EIS-data i XML-format (tilgængeligt via http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm] samt en indbygget back up-procedure, som registrerer og lagrer EIS-data i et format, som er læsbart for computere i mindst tre år.

5.         Alle ændringer eller opdateringer af formatet, jf. punkt 3, skal være identificeret og dateret og skal være operationelt seks måneder efter, at det er taget i anvendelse.

6.         Til indberetning af EIS-data anvendes elektroniske kommunikationsmidler, der forvaltes af Europa-Kommissionen på EU's vegne, og som går under betegnelsen DEH (Data Exchange Highway).

7.         Flagstaten og Kap Verde udpeger hver især en EIS-ansvarlig, der skal fungere som kontaktperson.

(a) De EIS-ansvarlige udpeges for en periode på mindst seks måneder.

(b) Flagstatens FOC og Kap Verdes FOC udveksler kontaktoplysninger (navne, adresser, telefon- og faxnumre og e-mailadresser) på de EIS -ansvarlige.

(c) Alle ændringer i den EIS-ansvarliges kontaktoplysninger skal straks meddeles.

Fastlæggelse og fremsendelse af EIS-data

8.         EU-fartøjet skal:

(a) dagligt sende EIS-data for hver dag, der er tilbragt i Kap Verdes fiskerizone

(b) registrere for hvert not- eller langlinetræk mængden af hver art, der er fanget og beholdt om bord, som målart eller bifangst eller som udsmid

(c) for hver af de arter, som er angivet i den fiskeritilladelse, som er udstedt af Kap Verde, ligeledes indberette nulfangster

(d) identificere hver enkelt art ved hjælp af dens alfa-3-FAO-kode

(e) angive mængden i kilogram levende vægt eller i givet fald antal fisk

(f) registrere i EIS-dataene for hver enkelt art, der angives i den fiskeritilladelse, som er udstedt af Kap Verde, hvilke mængder der findes om bord ved hver indsejling/udsejling

(g) ved hver indsejling i (meddelelse "COE") eller udsejling fra (meddelelse "COX") Kap Verdes fiskerizone registrere en specifik meddelelse som EIS-data for hver enkelt art, der angives i den fiskeritilladelse, som er udstedt af Kap Verde, samt angive hvilke mængder, der beholdes om bord ved hver indsejling/udsejling

(h) dagligt og senest kl. 23:59 UTC sende EIS-data i det format, som er anført i punkt 3 ovenfor, til flagstagens FOC.

9.         Fartøjsføreren har ansvaret for, at de registrerede og transmitterede EIS-data er nøjagtige.

10.       Flagstatens FOC sender automatisk og omgående EIS-dataene til Kap Verdes FOC.

11.       Kap Verdes FOC bekræfter modtagelsen af EIS-dataene med en tilbagemelding og behandler alle EIS-data fortroligt.

Svigt i EIS-systemet om bord på fartøjet og/eller ved fremsendelsen af EIS-data mellem fartøjet og flagstatens FOC

12.       Flagstaten informerer hurtigst muligt fartøjsføreren og/eller rederen eller dennes repræsentant, som fører dens flag, om eventuelle tekniske fejl i EIS-systemet på dennes fartøj eller i fremsendelsen af EIS-data mellem fartøjet og flagstatens FOC.

13.       Flagstaten underretter Kap Verde om den konstaterede fejl og om, hvilke foranstaltninger, der er truffet.

14.       Hvis EIS-systemet om bord på fartøjet svigter, skal fartøjsføreren og/eller rederen sørge for, at EIS-systemet repareres eller udskiftes inden for 10 dage. Hvis fartøjet gør ophold i en havn inden for disse 10 dage, må det først genoptage fiskeriet i Kap Verdes fiskerizone, når dets EIS-system er fuldt ud funktionsdygtigt, med mindre Kap Verde giver dispensation dertil.

15.       Efter svigt i EIS-systemet må et fiskerfartøj først forlade en havn, når:

(i) dets EIS-system atter fungerer til flagstatens og Kap Verdes tilfredshed, eller

(j) hvis fartøjet ikke genoptager fiskeriet i Kap Verdes fiskerizone, når det har fået tilladelse til at forlade havnen af flagstaten. I sidstnævnte tilfælde underretter flagstaten Kap Verde om sin beslutning før fartøjets afsejling.

16.       Alle EU-fartøjer, der fisker i Kap Verdes fiskerizone med et defekt EIS-system, skal hver dag inden kl. 23:59 UTC fremsende alle EIS-data til flagstatens FOC ved hjælp af et andet elektronisk kommunikationsmiddel, der er til rådighed for Kap Verdes FOC.

17.       De EIS-data, som ikke har kunnet overføres til Kap Verde via EIS-systemet på grund af systemsvigt, jf. punkt 12, overføres af flagstatens FOC til Kap Verdes FOC i et andet elektronisk format, som parterne aftaler indbyrdes. Denne alternative indberetning skal betragtes som prioriteret, eftersom de frister, der normalt gælder, ikke længere kan overholdes.

18.       Hvis Kap Verdes FOC ikke modtager EIS-data fra et fartøj i tre på hinanden følgende dage, kan Kap Verde give fartøjet instruks om omgående at anløbe den havn, som Kap Verde angiver, med henblik på en undersøgelse.

Svigt i FOC - Manglende modtagelse af EIS-data i Kap Verdes FOC

19.       Hvis et FOC ikke modtager EIS-data, underretter den EIS-ansvarlige straks den EIS-ansvarlige i det andet FOC, og de samarbejder i givet fald om at få løst problemet.

20.       Flagstagens FOC og Kap Verdes FOC aftaler indbyrdes, hvilke alternative elektroniske metoder, der skal anvendes til indberetning af EIS-data, hvis der opstår fejl i FOC, og underretter også straks hinanden om eventuelle ændringer.

21.       Hvis Kap Verdes FOC meddeler, at der ikke er modtaget EIS-data, skal flagstatens FOC finde årsagerne til problemet og træffe passende foranstaltninger til at løse det. Flagstatens FOC underretter Kap Verdes FOC og EU om, hvilke foranstaltninger der er truffet og resultatet af disse senest 24 timer efter, at fejlen er opdaget.

22.       Tager det mere end 24 timer at løse problemet, fremsender flagstagens FOC straks de manglende EIS-data til Kap Verdes FOC ved hjælp af en af de alternative indberetningsmetoder, som er angivet i punkt 17.

23.       Kap Verde underretter sine kontrolmyndigheder (MCS), så disse ikke træffer foranstaltninger mod EU-fartøjer for ikke at have sendt EIS-data som følge af, at der er opstået en fejl i et FOC.

Vedligeholdelse af et FOC

24.       Planlagte vedligeholdelsesarbejder i et FOC (vedligeholdelsesprogram), som kan hindre afsendelse og modtagelse af EIS-data, meddeles det andet FOC mindst 72 timer i forvejen og om muligt med angivelse af dato og varighed. Ved ikke-planlagte vedligeholdelsesarbejder skal disse oplysninger snarest muligt sendes til det andet FOC.

25.       Mens vedligeholdelsesarbejdet pågår, kan udarbejdelsen af EIS-data udsættes, indtil systemet igen er operationelt. Når vedligeholdelsesarbejdet er afsluttet, stilles de pågældende EIS-data herefter omgående til rådighed.

26.       Hvis vedligeholdelsesarbejdet varer mere end 24 timer, sendes EIS-dataene til det andet FOC via en af de alternative elektroniske indberetningsmetoder, som er angivet i punkt 17.

27.       Kap Verde underretter sine kompetente kontrolmyndigheder (MCS), så disse ikke træffer foranstaltninger mod EU-fartøjer for ikke at have sendt EIS-data som følge af vedligeholdelsesarbejde i et FOC.

Omdirigering af EIS-data til Kap Verde

28.       Til fremsendelse af EIS-data fra flagstaten til Kap Verde anvendes elektroniske kommunikationsmidler, som forvaltes af Europa-Kommissionen på EU's vegne og benævnes "DEH" (Data Highway Exchange), som angivet i punkt 6 i dette tillæg.

29.       Til forvaltning af EU's flådes fiskeriaktiviteter lagres disse data og stilles til rådighed for bemyndigede medarbejdere i Europa-Kommissionens tjenestegrene på EU's vegne.

BILAG

Bemyndigelsens omfang og procedure for fastlæggelse af Unionens holdning i Den Blandede Komité

til forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

Protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde

1.         Kommissionen bemyndiges til at forhandle med Republikken Kap Verde og, forudsat at betingelserne i punkt 3 i dette bilag er opfyldt, i givet fald at godkende ændringer af protokollen med hensyn til følgende spørgsmål:

a)      revision af fiskerimulighederne i overensstemmelse med protokollens artikel 5

b)      afgørelse om reglerne for sektorstøtten i overensstemmelse med protokollens artikel 3

c)      tilpasning af bestemmelserne om betingelserne for fiskeri samt gennemførelsesbestemmelserne for protokollen og bilagene dertil i overensstemmelse med protokollens artikel 5, punkt 2.

2.         I Den Blandede Komité, der er nedsat i henhold til partnerskabsaftalens artikel 9, skal Unionen:

a)      handle i overensstemmelse med de mål, som Unionen forfølger inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik

b)      følge Rådets konklusioner af 19. marts 2012 om en meddelelse om den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension

c)      fremme holdninger, der er forenelige med de relevante regler, som er vedtaget af regionale fiskeriforvaltningsorganisationer.

3.         Når en afgørelse om ændringer af protokollen som nævnt i punkt 1 forventes at blive vedtaget på et møde i Den Blandede Komité, træffes de nødvendige foranstaltninger, så den holdning, der skal indtages på EU's vegne, tager de seneste statistiske, biologiske og andre relevante oplysninger, der er fremsendt til Kommissionen, i betragtning.

Med henblik herpå og på grundlag af disse oplysninger fremsender Kommissionens tjenestegrene rettidigt inden det relevante møde i Den Blandede Komité et dokument med enkelthederne i EU's foreslåede holdning, til Rådet eller dets forberedende organer med henblik på drøftelse og godkendelse.

Med hensyn til de spørgsmål, der er nævnt i punkt 1, litra a), godkender Rådet EU's påtænkte holdning med kvalificeret flertal. I andre tilfælde betragtes EU's påtænkte holdning i det forberedende dokument som godkendt, medmindre et bestemt antal medlemsstater svarende til et blokerende mindretal gør indsigelse på et møde i Rådets forberedende organ eller senest 20 dage efter modtagelsen af det forberedende dokument afhængigt af, hvad der indtræffer først. I tilfælde af indsigelse henvises sagen til Rådet.

Hvis det på senere møder, herunder på stedet, er umuligt at nå til enighed, så EU's holdning tager de nye elementer i betragtning, henvises sagen til Rådet eller dets forberedende organer.

            Kommissionen opfordres til rettidigt at træffe alle nødvendige foranstaltninger til opfølgning af Den Blandede Komités afgørelse, herunder eventuelt offentliggørelse af den relevante afgørelse i Den Europæiske Unions Tidende og forelæggelse af alle de forslag, der er nødvendige for at gennemføre denne afgørelse.

Top