EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0695

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

/* COM/2014/0695 final - 2014/0329 (NLE) */

52014PC0695

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu /* COM/2014/0695 final - 2014/0329 (NLE) */


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.           SOUVISLOSTI NÁVRHU

Rada zmocnila Evropskou komisi, aby jménem Evropské unie sjednala prodloužení platnosti protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu. V závěru těchto jednání byl dne 28. srpna 2014 parafován návrh nového protokolu. Nový protokol se vztahuje na období 4 let ode dne počátku prozatímního používání, který je stanoven v článku 15 – tedy ode dne jeho podpisu.

Hlavním cílem protokolu k dohodě je zajistit rybolovná práva pro plavidla Evropské unie v rybolovné oblasti Kapverdské republiky při dodržení nejlepších dostupných vědeckých stanovisek a doporučení vydaných Mezinárodní komisí na ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) a v případě potřeby v mezích dostupného přebytku. Komise při tom vycházela mimo jiné z výsledků hodnocení ex post provedeného externími odborníky u předchozího protokolu.

Hlavním cílem je posílit spolupráci mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou za účelem zavedení rámce pro partnerství, jehož cílem je rozvíjet politiku udržitelného rybolovu a odpovědného využívání rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti Kapverdské republiky, a to v zájmu obou stran.

Protokol stanoví rybolovná práva v těchto kategoriích:

–          28 plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí,

–          30 plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru,

–          13 plavidel lovících tuňáky na pruty.

Na základě toho Komise navrhuje, aby Rada se souhlasem Parlamentu přijala rozhodnutí o uzavření tohoto nového protokolu.

2.           VÝSLEDKY KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

Konzultace se zúčastněnými subjekty proběhly v rámci vyhodnocení protokolu na období 2011–2014. Odborníci z členských států byli rovněž konzultováni na technických zasedáních. Z uvedených konzultací vyplývá zájem protokol o rybolovu s Kapverdskou republikou zachovat.

3.           PRÁVNÍ STRÁNKA NÁVRHU

Tento postup se zahajuje souběžně s postupy týkajícími se rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje podpis a prozatímní používání samotného protokolu, jakož i souběžně s postupy týkajícími se nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv mezi členské státy Evropské unie.

4.           ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Roční finanční příspěvek ve výši 550 000 EUR pro první dva roky a 500 000 EUR pro dva poslední roky vychází z: a) referenční tonáže 5 000 tun odpovídající částce za přístup do rybolovné oblasti ve výši 275 000 EUR ročně po dobu prvních dvou let a poté 250 000 EUR ročně po dobu posledních dvou let a b) podpory pro rozvoj odvětvové politiky rybolovu Kapverdské republiky ve výši 275 000 EUR ročně po dobu prvních dvou let a 250 000 EUR ročně po dobu posledních dvou let. Tato podpora odpovídá cílům vnitrostátní politiky v oblasti rybolovu, a zejména potřebám Kapverdské republiky, pokud jde o boj proti nezákonnému rybolovu.

2014/0329 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) a čl. 218 odst. 7 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu[1],

vzhledem k těmto důvodům:

(1)       Dne 19. prosince 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 2027/2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu[2].

(2)       Unie s Kapverdskou republikou vyjednala nový protokol k dohodě o partnerství, který uděluje plavidlům Unie rybolovná práva v rybolovné oblasti, v níž Kapverdská republika uplatňuje svoji jurisdikci.

(3)       Rozhodnutím č. …/2014/EU[3] Rada schválila podpis a prozatímní používání tohoto protokolu, aniž by bylo dotčeno jeho následné uzavření.

(4)       V článku 9 Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu se zřizuje smíšený výbor pověřený kontrolou výkonu, výkladu a provádění dohody a v případě potřeby přehodnocením úrovně rybolovných práv a souvisejícího finančního příspěvku. Za účelem zavedení těchto změn je vhodné zmocnit Evropskou komisi k jejich schvalování na základě zjednodušeného postupu.

(5)       Uvedený protokol by tedy měl být jménem Unie schválen,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Protokol mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, se uzavírá jménem Unie.

Znění protokolu je připojeno k tomuto rozhodnutí v příloze I.

Článek 2

Předseda Rady jmenuje osobu či osoby zmocněné učinit jménem Unie oznámení v souladu s článkem 16 protokolu vyjadřující souhlas Unie s tím, aby byla tímto protokolem vázána.

Článek 3

Evropská komise je v souladu s ustanoveními a podmínkami uvedenými v příloze II tohoto rozhodnutí a s článkem 9 Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu zmocněna, aby jménem Unie schvalovala změny protokolu přijaté smíšeným výborem.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

                                                                       Za Radu

                                                                       předseda

LEGISLATIVNÍ FINANČNÍ VÝKAZ

1.           RÁMEC NÁVRHU/PODNĚTU

1.1.        Název návrhu/podnětu

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu.

1.2.        Příslušné oblasti politik podle členění ABM/ABB[4]

11. – Námořní záležitosti a rybolov

11.03 – Povinné příspěvky regionálním organizacím pro řízení rybolovu a jiným mezinárodním organizacím a na dohody o udržitelném rybolovu

1.3.        Povaha návrhu/podnětu

¨ Návrh/podnět se týká nové akce

¨ Návrh/podnět se týká nové akce následující po pilotním projektu / přípravné akci[5]

X Návrh/podnět se týká prodloužení stávající akce

¨ Návrh/podnět se týká akce přesměrované na jinou akci

1.4.        Cíle

1.4.1.     Víceleté strategické cíle Komise sledované návrhem/podnětem

Sjednání a uzavření dohod o rybolovu se třetími zeměmi je v souladu s obecným cílem zachovat přístup rybářského loďstva Evropské unie do rybolovných oblastí ve výlučných ekonomických zónách třetích zemí a rozvíjet s těmito zeměmi partnerské vztahy ve snaze posílit udržitelné využívání rybolovných zdrojů mimo vody EU.

Dohody o partnerství v odvětví rybolovu zajišťují rovněž soudržnost mezi zásadami, jimiž se řídí společná rybářská politika, a závazky obsaženými v ostatních evropských politikách (udržitelné využívání zdrojů třetích zemí, boj s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem, integrace partnerských zemí do celosvětové ekonomiky, jakož i lepší politická a finanční správa rybolovu).

1.4.2.     Specifické cíle a příslušné aktivity ABM/ABB

Specifický cíl č. 1

Přispívat k udržitelnému rybolovu ve vodách mimo Unii, udržovat evropskou přítomnost v zámořských lovištích a chránit zájmy evropského odvětví rybolovu a spotřebitelů sjednáváním a uzavíráním dohod o partnerství v odvětví rybolovu s pobřežními státy v souladu s ostatními evropskými politikami.

Příslušné aktivity ABM/ABB

Námořní záležitosti a rybolov, Stanovení rámce správy pro rybolovné činnosti prováděné rybářskými plavidly Unie ve vodách třetích zemí (oficiální rozvojová pomoc) (rozpočtová položka 11.0301).

1.4.3.     Očekávané výsledky a dopady

Upřesněte účinky, které by návrh/podnět měl mít na příjemce / cílové skupiny.

Uzavření protokolu přispívá k zachování rybolovných práv pro evropská plavidla v kapverdské rybolovné oblasti.

Protokol rovněž přispívá k lepšímu řízení a zachování mořských zdrojů díky finanční podpoře (odvětvové podpoře) pro provádění programů přijatých na vnitrostátní úrovni partnerskou zemí, a zejména v oblasti boje proti nezákonnému rybolovu.

1.4.4.     Ukazatele výsledků a dopadů

Upřesněte ukazatele, podle kterých je možno uskutečňování návrhu/podnětu sledovat.

Míra využití rybolovných práv (procentní podíl využitých oprávnění k rybolovu vzhledem k objemu dostupnému na základě protokolu);

shromažďování a analýza údajů o úlovcích a obchodní hodnotě dohody;

přínos pro zaměstnanost a přidanou hodnotu v EU a pro stabilizaci trhu EU (v souhrnu s ostatními dohodami o partnerství v odvětví rybolovu);

počet technických zasedání a zasedání smíšených výborů.

1.5.        Odůvodnění návrhu/podnětu

1.5.1.     Potřeby, které mají být uspokojeny v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu

Platnost protokolu na období 2011–2014 vypršela dne 31. srpna 2014. Stanoví se, že nový protokol se použije prozatímně ode dne podpisu. Aby bylo možné zajistit kontinuitu rybolovu, souběžně s tímto postupem byl zahájen postup pro to, aby Rada přijala rozhodnutí o podpisu a o prozatímním používání protokolu.

Nový protokol pomůže vytvořit rámec pro rybolovnou činnost evropského loďstva v kapverdské rybolovné oblasti a umožní evropským majitelům plavidel žádat o licence k rybolovu v kapverdských vodách. Kromě toho se novým protokolem posílí spolupráce mezi EU a Kapverdskou republikou v zájmu podpory rozvoje politiky udržitelného rybolovu. Předpokládá zejména satelitní sledování rybářských plavidel a sdělování údajů o úlovcích elektronickou cestou. Byla posílena odvětvová podpora s cílem pomoci Kapverdské republice při plnění její vnitrostátní strategie v oblasti rybolovu včetně boje proti rybolovu NNN.

1.5.2.     Přidaná hodnota ze zapojení EU

Pokud by EU v případě tohoto nového protokolu nezasáhla, byl by ponechán prostor pro soukromé dohody, které by nezaručily udržitelný rybolov. Evropská unie rovněž doufá, že díky tomuto protokolu bude Kapverdská republika v zájmu udržitelného rybolovu nadále s EU účinně spolupracovat, zejména v oblasti boje proti nezákonnému rybolovu.

1.5.3.     Závěry vyvozené z podobných zkušeností v minulosti

Na základě analýzy úlovků v rámci předchozího protokolu se strany rozhodly ponechat tutéž referenční tonáž, avšak snížit počet plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru (z 35 na 30 plavidel) a mírně zvýšit počet plavidel lovících tuňáky na pruty (z 11 na 13 plavidel). Počet plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí se nemění (28 plavidel).

Vzhledem k tomu, že pelagické druhy žraloků patří mezi druhy lovené loďstvem Unie, je odlovům těchto druhů plavidly lovícími na dlouhou lovnou šňůru věnována zvláštní pozornost. Bude zaveden mechanismus důkladného sledování tohoto rybolovu s cílem zaručit udržitelné využívání tohoto zdroje a bude vypracována studie s cílem analyzovat situaci týkající se žraloků a dopad rybolovu na místní ekosystémy, aby byly poskytovány údaje o o migračních tocích těchto druhů a aby se vymezily citlivé, biologické a ekologické oblasti na Kapverdských ostrovech a v tropické oblasti Atlantiku.

Posílila se odvětvová podpora, přičemž byly vzaty v úvahu priority vnitrostátní strategie v oblasti rybolovu, jakož i potřeby, pokud jde o posílení kapacit správních orgánů Kapverdské republiky odpovědných za rybolov.

1.5.4.     Provázanost a možná synergie s dalšími vhodnými nástroji

Prostředky vyplácené na základě dohod o partnerství v odvětví rybolovu představují v rozpočtech partnerských třetích zemí zuživatelné příjmy. Podmínkou uzavření a provádění těchto dohod je nicméně to, aby byla část uvedených prostředků použita k provádění činností v rámci odvětvové politiky příslušné země. Tyto finanční prostředky jsou slučitelné s jinými zdroji financování pocházejícími od jiných mezinárodních poskytovatelů finančních prostředků a určenými pro realizaci projektů a/nebo programů prováděných v odvětví rybolovu na vnitrostátní úrovni.

1.6.        Doba trvání akce a finanční dopad

X Časově omezený návrh/podnět

– X  Návrh/podnět se čtyřletou platností ode dne podpisu

– X  Finanční dopad od roku 2015 do roku 2018

¨ Časově neomezený návrh/podnět

– Provádění s obdobím rozběhu od RRRR do RRRR,

– poté plné fungování.

1.7.        Předpokládaný způsob řízení

X Přímé řízení Komisí

– X prostřednictvím jejích útvarů, včetně jejích zaměstnanců v delegacích Unie;

– ¨  prostřednictvím výkonných agentur;

¨ Sdílené řízení s členskými státy

¨ Nepřímé řízení, při kterém jsou úkoly souvisejícími s plněním rozpočtu pověřeny:

– ¨ třetí země nebo subjekty určené těmito zeměmi;

– ¨ mezinárodní organizace a jejich agentury (upřesněte);

– ¨ EIB a Evropský investiční fond;

– ¨ subjekty uvedené v článcích 208 a 209 finančního nařízení;

– ¨ veřejnoprávní subjekty;

– ¨ soukromoprávní subjekty pověřené výkonem veřejné služby v rozsahu, v jakém poskytují dostatečné finanční záruky;

– ¨ soukromoprávní subjekty členského státu pověřené uskutečňováním partnerství soukromého a veřejného sektoru a poskytující dostatečné finanční záruky;

– ¨ osoby pověřené prováděním zvláštních činností v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky podle hlavy V Smlouvy o EU a určené v příslušném základním právním aktu.

Poznámky

2.           SPRÁVNÍ OPATŘENÍ

2.1.        Pravidla pro sledování a podávání zpráv

Upřesněte četnost a podmínky těchto ustanovení

Komise (GŘ MARE ve spolupráci s atašé pro rybolov v Senegalu a s delegací Evropské unie v Dakaru) zajistí pravidelné sledování provádění protokolu, zejména pokud jde o uplatňování rybolovných práv ze strany hospodářských subjektů a údaje o úlovcích.

Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu dále stanoví nejméně jedno zasedání smíšeného výboru ročně, na němž Komise a Kapverdská republika vyhodnotí provádění dohody a jejího protokolu a v případě potřeby upraví program a popřípadě i finanční příspěvek.

2.2.        Systém řízení a kontroly

2.2.1.     Zjištěná rizika

Provádění protokolu o rybolovu s sebou přináší určitá rizika, zejména pokud jde o částky určené na financování politiky v odvětví rybolovu (nedostatečné přidělení).

2.2.2.     Informace o zavedeném systému vnitřní kontroly

Počítá se s trvalým dialogem o plánování a provádění odvětvové politiky. Mezi tyto metody kontroly patří rovněž společná analýza výsledků uvedená v článku 3.

Protokol dále obsahuje konkrétní ustanovení umožňující za určitých podmínek a okolností jeho pozastavení.

2.2.3.     Odhad nákladů a přínosů kontrol a posouzení očekávané míry rizika výskytu chyb

2.3.        Opatření k zamezení podvodů a nesrovnalostí

Upřesněte stávající či předpokládaná preventivní a ochranná opatření

Komise se zavazuje, že nastolí s Kapverdskou republikou trvalý politický dialog a spolupráci s cílem zlepšit správu dohody a posílit příspěvek EU k udržitelnému řízení zdrojů. Na všechny platby provedené Komisí v rámci dohody o partnerství v odvětví rybolovu se vždy vztahují běžná rozpočtová a finanční pravidla a postupy Komise. Díky tomu je zejména možné plně identifikovat bankovní účty třetích států, na které jsou převáděny částky finančního příspěvku. V čl. 2 odst. 7 předmětného protokolu se stanoví, že celkový finanční příspěvek musí být vyplacen na účet finanční instituce určené kapverdskými orgány.

3.           ODHADOVANÝ FINANČNÍ DOPAD NÁVRHU/PODNĚTU

3.1.        Okruhy víceletého finančního rámce a dotčené výdajové rozpočtové položky

· Stávající rozpočtové položky

V pořadí okruhů víceletého finančního rámce a rozpočtových položek.

Okruh víceletého finančního rámce || Rozpočtová položka || Druh výdaje || Příspěvek

číslo […][název ………………………………………...……….] || RP/NRP ([6]) || zemí ESVO[7] || kandidátských zemí[8] || třetích zemí || ve smyslu čl. 21 odst. 2 písm. b) finančního nařízení

2 || 11.03 01 Stanovení správního rámce pro rybolovné činnosti prováděné rybářskými plavidly Unie ve vodách třetích zemí (oficiální rozvojová pomoc) || RP || NE || NE || ANO || NE

· Nové rozpočtové položky, jejichž vytvoření se požaduje

V pořadí okruhů víceletého finančního rámce a rozpočtových položek.

Okruh víceletého finančního rámce || Rozpočtová položka || Druh výdaje || Příspěvek

číslo […][název ………………………………………...……….] || RP/NRP || zemí ESVO || kandidátských zemí || třetích zemí || ve smyslu čl. 21 odst. 2 písm. b) finančního nařízení

|| […][XX.YY.YY.YY] || || ANO/NE || ANO/NE || ANO/NE || ANO/NE

3.2.        Odhadovaný dopad na výdaje

3.2.1.     Odhadovaný souhrnný dopad na výdaje

V milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Okruh víceletého finančního rámce: || Číslo 2 || Udržitelný růst: přírodní zdroje

GŘ: MARE || || || Rok N[9] 2015 || Rok N+1 2016 || Rok N+2 2017 || Rok N+3 2018 || CELKEM

Ÿ Operační prostředky || || || || ||

Číslo rozpočtové položky 11.03 01 || Závazky || 1) || 0,550 || 0,550 || 0,500 || 0,500 || 2,100

Platby || 2) || 0,550 || 0,550 || 0,500 || 0,500 || 2,100

Prostředky správní povahy financované z rámce na zvláštní programy[10] || || || || ||

Číslo rozpočtové položky 11.010401 || || 3) || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,097 || 0,208

CELKEM prostředky pro GŘ MARE || Závazky || =1+3 || 0,587 || 0,587 || 0,537 || 0,597 || 2,308

Platby || =2+3 || 0,587 || 0,587 || 0,537 || 0,597 || 2,308

Ÿ Operační prostředky CELKEM || Závazky || 4) || 0,550 || 0,550 || 0,500 || 0,500 || 2,100

Platby || 5) || 0,550 || 0,550 || 0,500 || 0,500 || 2,100

Ÿ Prostředky správní povahy financované z rámce na zvláštní programy CELKEM || 6) || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,097 || 0,208

CELKEM prostředky z OKRUHU 2 víceletého finančního rámce || Závazky || =4+ 6 || 0,587 || 0,587 || 0,537 || 0,597 || 2,308

Platby || =5+ 6 || 0,587 || 0,587 || 0,537 || 0,597 || 2,308

Má-li návrh/podnět dopad na více okruhů: NEPOUŽIJE SE

Ÿ Operační prostředky CELKEM || Závazky || 4) || || || || || || || ||

Platby || 5) || || || || || || || ||

Ÿ Prostředky správní povahy financované z rámce na zvláštní programy CELKEM || 6) || || || || || || || ||

CELKEM prostředky z OKRUHU 1 až 4 víceletého finančního rámce (referenční částka) || Závazky || =4+ 6 || || || || || || || ||

Platby || =5+ 6 || || || || || || || ||

Okruh víceletého finančního rámce: || 5 || „Správní výdaje“

V milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

|| || || Rok N 2015 || Rok N+1 2016 || Rok N+2 2017 || Rok N+3 2018 || vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6) || CELKEM

GŘ: MARE ||

Ÿ Lidské zdroje || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || || || || 0,452

Ÿ Ostatní správní výdaje || 0,008 || 0,008 || 0,008 || 0,008 || || || || 0,032

GŘ MARE CELKEM || Prostředky || 0,121 || 0,121 || 0,121 || 0,121 || || || || 0,484

CELKEM prostředky z OKRUHU 5 víceletého finančního rámce || (Závazky celkem = platby celkem) || 0,121 || 0,121 || 0,121 || 0,121 || || || || 0,484

V milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

|| || || Rok N[11] 2015 || Rok N+1 2016 || Rok N+2 2017 || Rok N+3 2018 || vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6) || CELKEM

CELKEM prostředky z OKRUHU 1 až 5 víceletého finančního rámce || Závazky || 0,683 || 0,683 || 0,683 || 0,683 || || || || 2,732

Platby || 0,683 || 0,683 || 0,683 || 0,683 || || || || 2,732

3.2.2.     Odhadovaný dopad na operační prostředky

– ¨  Návrh/podnět nevyžaduje využití operačních prostředků.

– X  Návrh/podnět vyžaduje využití operačních prostředků, jak je vysvětleno dále:

Prostředky na závazky v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Uveďte cíle a výstupy ò || || || Rok N 2015 || Rok N+1 2016 || Rok N+2 2017 || Rok N+3 2018 || CELKEM

|| || VÝSTUPY ||

|| Druh[12] || Průměrné náklady || Počet || Náklady || Počet || Náklady || Počet || Náklady || Počet || Náklady || Celkový počet || Náklady celkem ||

SPECIFICKÝ CÍL č. 1[13]… || || || || || || || || || ||

– Přístup do rybolovné oblasti || t/rok || N & N+1: 55 EUR/t a N+2 & N+3: 65 EUR/t || 5 000 || 0,275 || 5 000 || 0,275 || 5 000 || 0,250 || 5 000 || 0,250 || 20 000 || 1,050

– Odvětvová podpora || roční || 0,250 || 1 || 0,275 || 1 || 0,275 || 1 || 0,250 || 1 || 0,250 || 4 || 1,050

Mezisoučet za specifický cíl č. 1 || || 0,550 || || 0,550 || || 0,500 || || 0,500 || || 2,100

SPECIFICKÝ CÍL č. 2… || || || || || || || || || ||

– Výstup || || || || || || || || || || || ||

Mezisoučet za specifický cíl č. 2 || || || || || || || || || ||

NÁKLADY CELKEM || || 0,550 || || 0,550 || || 0,500 || || 0,500 || || 2,100

3.2.3.     Odhadovaný dopad na prostředky správní povahy

3.2.3.1.  Shrnutí

– ¨  Návrh/podnět nevyžaduje využití správních prostředků

– X  Návrh/podnět vyžaduje využití správních prostředků, jak je vysvětleno dále:

V milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

|| Rok N [14] 2015 || Rok N+1 2016 || Rok N+2 2017 || Rok N+3 2018 || CELKEM

OKRUH 5 víceletého finančního rámce || || || || ||

Lidské zdroje || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,452

Ostatní správní výdaje || 0,008 || 0,008 || 0,008 || 0,008 || 0,032

Mezisoučet za OKRUH 5 víceletého finančního rámce || 0,121 || 0,121 || 0,121 || 0,121 || 0,484

Mimo OKRUH 5[15] víceletého finančního rámce || || || || ||

Lidské zdroje || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,124

Ostatní výdaje správní povahy || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,066 || 0,084

Mezisoučet mimo OKRUH 5 víceletého finančního rámce || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,097 || 0,208

CELKEM || 0,158 || 0,158 || 0,158 || 0,218 || 0,692

Potřebné prostředky na oblast lidských zdrojů budou pokryty z prostředků GŘ, které jsou již vyčleněny na řízení akce a/nebo byly vnitřně přerozděleny v rámci GŘ, a případně doplněny z dodatečného přídělu, který lze řídícímu GŘ poskytnout v rámci ročního přidělování a s ohledem na rozpočtová omezení.

3.2.3.2.  Odhadované potřeby v oblasti lidských zdrojů

– ¨  Návrh/podnět nevyžaduje využití lidských zdrojů.

– X  Návrh/podnět vyžaduje využití lidských zdrojů, jak je vysvětleno dále:

Odhad vyjádřete v přepočtu na plné pracovní úvazky

|| Rok N 2015 || Rok N+1 2016 || Rok N+2 2017 || Rok N+3 2018

Ÿ Pracovní místa podle plánu pracovních míst (místa úředníků a dočasných zaměstnanců) ||

11 01 01 01 (v ústředí a v zastoupeních Komise) || 0,75 || 0,75 || 0,75 || 0,75

XX 01 01 02 (při delegacích) || || || ||

XX 01 05 01 (v nepřímém výzkumu) || || || ||

10 01 05 01 (v přímém výzkumu) || || || ||

Ÿ Externí zaměstnanci (v přepočtu na plné pracovní úvazky – FTE)[16] ||

11 01 02 01 (SZ, VNO, ZAP z celkového rámce) || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2

11 01 02 02 (SZ, MZ, VNO, ZAP a MOD při delegacích) || || || ||

11 01 04 01 [17] || – v ústředí || || || ||

– při delegacích || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25

XX 01 05 02 (SZ, VNO, ZAP – v nepřímém výzkumu) || || || ||

10 01 05 02 (SZ, VNO, ZAP – v přímém výzkumu) || || || ||

Jiné rozpočtové položky (upřesněte) || || || ||

CELKEM || 1,2 || 1,2 || 1,2 || 1,2

XX je oblast politiky nebo dotčená hlava rozpočtu.

Potřeby v oblasti lidských zdrojů budou pokryty ze zdrojů GŘ, které jsou již vyčleněny na řízení akce a/nebo byly vnitřně přeobsazeny v rámci GŘ, a případně doplněny z dodatečného přídělu, který lze řídícímu GŘ poskytnout v rámci ročního přidělování a s ohledem na rozpočtová omezení.

Popis úkolů:

Úředníci a dočasní zaměstnanci || Správní a rozpočtové provedení dohody (licence, sledování úlovků, platby, odvětvová podpora), příprava a účast na smíšených výborech a jednáních o nadcházejícím protokolu, příprava a sestavování legislativních aktů, korespondence, technická a vědecká podpora. Referent + finanční asistent + sekretariát + vedoucí oddělení (nebo zástupce) + vědecká a technická podpora a sběr údajů o licencích a úlovcích: 0,95 FTE, z toho 0,75 ve výši 132 000 EUR/rok a 0,2 ve výši 70 000 EUR/rok.

Externí zaměstnanci || Sledování provádění dohody a výkon odvětvové podpory. Odhad 0,25 FTE ve výši 125 000 EUR/rok.

3.2.4.     Soulad se stávajícím víceletým finančním rámcem

– X  Návrh/podnět je v souladu se stávajícím víceletým finančním rámcem.

– ¨  Návrh/podnět si vyžádá úpravu příslušného okruhu víceletého finančního rámce.

Vysvětlete požadovanou úpravu upřesněním příslušných rozpočtových položek a odpovídajících částek.

– ¨  Návrh/podnět vyžaduje použití nástroje pružnosti nebo změnu víceletého finančního rámce[18].

Vysvětlete potřebu upřesněním příslušných okruhů a rozpočtových položek a odpovídajících částek.

3.2.5.     Příspěvky třetích stran

– Návrh/podnět nepočítá se spolufinancováním od třetích stran.

– Návrh/podnět počítá se spolufinancováním podle následujícího odhadu:

prostředky v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

|| Rok N || Rok N+1 || Rok N+2 || Rok N+3 || vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6) || Celkem

Upřesněte spolufinancující subjekt || || || || || || || ||

Spolufinancované prostředky CELKEM || || || || || || || ||

3.3.        Odhadovaný dopad na příjmy

– X  Návrh/podnět nemá žádný finanční dopad na příjmy.

– ¨  Návrh/podnět má tento finanční dopad:

– ¨         dopad na vlastní zdroje

– ¨         dopad na různé příjmy

V milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Příjmová rozpočtová položka: || Prostředky použitelné v probíhajícím rozpočtovém roce || Dopad návrhu/podnětu[19]

Rok N || Rok N+1 || Rok N+2 || Rok N+3 || vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6)

Článek …………. || || || || || || || ||

U účelově vázaných různých příjmů upřesněte dotčené výdajové rozpočtové položky.

Upřesněte způsob výpočtu dopadu na příjmy.

[1]               Úř. věst. L[...],[...], s. [...].

[2]               Úř. věst. L 414, 19.12.2006, s. 1.

[3]               Úř. věst. L[...],[...], s. [...].

[4]               ABM: řízení podle činností (Activity-Based Management) – ABB: sestavování rozpočtu podle činností (Activity-Based Budgeting).

[5]               Uvedené v čl. 54 odst. 2 písm. a) nebo b) finančního nařízení.

[6]               RP = rozlišené prostředky / NRP = nerozlišené prostředky.

[7]               ESVO: Evropské sdružení volného obchodu.

[8]               Kandidátské země a případně potenciální kandidátské země západního Balkánu.

[9]               Rokem N se rozumí rok, kdy se návrh/podnět začíná provádět.

[10]             Technická a/nebo administrativní pomoc a výdaje na podporu provádění programů a/nebo akcí EU (bývalé položky „BA“), nepřímý výzkum, přímý výzkum.

[11]             Rokem N se rozumí rok, kdy se návrh/podnět začíná provádět.

[12]             Výstupy se rozumí produkty a služby, které mají být dodány (např. počet financovaných studentských výměn, počet vybudovaných kilometrů silnic atd.).

[13]             Popsaný v části 1.4.2 „Specifické cíle…“.

[14]             Rokem N se rozumí rok, kdy se návrh/podnět začíná provádět.

[15]             Technická a/nebo administrativní pomoc a výdaje na podporu provádění programů a/nebo akcí EU (bývalé položky „BA“), nepřímý výzkum, přímý výzkum.

[16]             SZ = smluvní zaměstnanec; MZ = místní zaměstnanec; VNO = vyslaný národní odborník; ZAP = zaměstnanec agentury práce; MOD = mladý odborník při delegaci.

[17]             Dílčí strop na externí zaměstnance financované z operačních prostředků (bývalé položky „BA“).

[18]             Viz body 19 a 24 interinstitucionální dohody (na období 2007–2013).

[19]             Pokud jde o tradiční vlastní zdroje (cla, dávky z cukru), je třeba uvést čisté částky, tj. hrubé částky po odečtení 25 % nákladů na výběr.

PŘÍLOHA

 

ROZHODNUTÍ RADY

o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

Článek 1 Doba použitelnosti a rybolovná práva

1. Ode dne prozatímního používání protokolu a na období čtyř let se rybolovná práva přiznaná plavidlům Evropské unie podle článku 5 dohody o partnerství v odvětví rybolovu stanoví takto:

vysoce stěhovavé druhy uvedené na seznamu v příloze 1 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu z roku 1982 v mezích stanovených v dodatku 2 a kromě druhů chráněných nebo zakázaných Mezinárodní komisí pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) nebo jinými mezinárodními úmluvami:

— mrazírenská plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí: 28 plavidel,

— plavidla lovící tuňáky na pruty: 13 plavidel,

— plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru: 30 plavidel.

2. Odstavec 1 se použije s výhradou ustanovení článků 4 a 5 tohoto protokolu.

3. Podle článku 6 dohody rybářská plavidla plující pod vlajkou členského státu Evropské unie (dále jen „plavidla Evropské unie“) mohou provozovat rybolovné činnosti ve výlučné hospodářské zóně Kapverd pouze v případě, že disponují oprávněním k rybolovu vydaným Kapverdami podle tohoto protokolu.

Článek 2 Finanční příspěvek – platební postupy

1. Celková hodnota protokolu se na období uvedené v článku 1 odhaduje na 3 300 000 EUR.

2. Částka uvedená v odstavci 1 je rozdělena takto:

— 2 100 000 EUR představujících finanční příspěvek uvedený v článku 7 dohody, přidělených následovně:

a)       roční částka jako finanční vyrovnání za přístup ke zdrojům ve výši 275 000 EUR ročně pro první a druhý rok a ve výši 250 000 EUR ročně pro třetí a čtvrtý rok, jež odpovídá referenčnímu množství 5 000 tun ročně;

b)      zvláštní částka na podporu provádění odvětvové politiky rybolovu Kapverd ve výši 275 000 EUR ročně pro první a druhý rok a ve výši 250 000 EUR ročně pro třetí a čtvrtý rok;

— 1 200 000 EUR odpovídajících odhadované částce poplatků placených majiteli plavidel za oprávnění k rybolovu vydaná podle článků 5 a 6 dohody a způsobem stanoveným v kapitole II bodě 3 přílohy.

3. Odstavec 1 se použije s výhradou ustanovení článků 3, 4, 5, 7 a 8 tohoto protokolu a článků 12 a 13 dohody o partnerství v odvětví rybolovu.

4. Pokud celkové množství úlovků plavidel Evropské unie v kapverdských vodách přesáhne referenční množství uvedené v odst. 2 písm. a), zvýší se částka finančního příspěvku uvedená v odst. 2 písm. a) za každou tunu ulovenou navíc o 55 EUR pro první dva roky a o 50 EUR pro poslední dva roky. Celková roční částka vyplacená Unií však nemůže přesáhnout dvojnásobek částky uvedené v odst. 2 písm. a). Pokud množství ulovená plavidly Evropské unie přesáhnou množství odpovídající dvojnásobku celkové roční částky, je splatná částka za množství přesahující uvedené omezení vyplacena v následujícím roce.

5. Platba finančního příspěvku podle výše uvedeného odst. 2 písm. a) a b) proběhne v prvním roce nejpozději do 90 dnů ode dne počátku prozatímního používání protokolu a v následujících letech nejpozději k datu výročí tohoto protokolu.

6. Přidělení finančního příspěvku uvedeného v odst. 2 písm. a) spadá do výlučné pravomoci orgánů Kapverd.

7. Finanční příspěvek se vyplácí na jediný účet státní pokladny založený u finanční instituce, kterou určí orgány Kapverd.

Článek 3 Podpora udržitelného a zodpovědného rybolovu v kapverdských vodách

1. Strany se v rámci smíšeného výboru zřízeného podle článku 9 dohody o partnerství v odvětví rybolovu dohodnou nejpozději tři měsíce po vstupu tohoto protokolu v platnost na víceletém odvětvovém programu a na podmínkách jeho používání, přičemž jde zejména o:

a)       roční a víceleté obecné zásady, podle nichž se použije finanční příspěvek uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. b);

b)      roční a víceleté cíle, jichž je třeba dosáhnout, aby bylo možno včas zavést udržitelný a zodpovědný rybolov s ohledem na priority vyjádřené Kapverdami ve vnitrostátní politice rybolovu nebo v jiných politikách, které souvisejí se zavedením zodpovědného a udržitelného rybolovu nebo na něj mají dopad;

c)       kritéria a postupy, které se mají použít, aby bylo možné provést roční hodnocení získaných výsledků.

2. Veškeré navrhované změny víceletého odvětvového programu schvaluje smíšený výbor.

3. Kapverdské orgány mohou každoročně rozhodnout o přidělení doplňkové částky k části finančního příspěvku uvedeného v čl. 2 odst. 2 písm. b) za účelem provádění víceletého programu. Toto přidělení musí být oznámeno Evropské unii nejpozději dva (2) měsíce před výročním datem tohoto protokolu.

4. Obě strany vyhodnotí každoročně ve smíšeném výboru výsledky provádění víceletého odvětvového programu. Pokud z tohoto hodnocení vyplyne, že plnění cílů financovaných přímo částí finančního příspěvku uvedeného v čl. 2 odst. 2 písm. b) tohoto protokolu není uspokojivé, vyhrazuje si Evropská unie právo snížit tuto částku finančního příspěvku s cílem přizpůsobit částku přidělenou pro provádění programu tak, aby odpovídala výsledkům.

Článek 4 Vědecká spolupráce v oblasti zodpovědného rybolovu

1. Obě strany se zavazují, že budou podporovat zodpovědný rybolov v kapverdských vodách, a to na základě zásady nediskriminace mezi různými loďstvy, která se v těchto vodách nacházejí. Veškerá technická opatření v oblasti zachování zdrojů vztahující se k vydávání oprávnění k rybolovu, jež jsou upřesněna v dodatku 2 přílohy tohoto protokolu, se použijí na všechna zahraniční průmyslová loďstva působící v rybolovné oblasti Kapverd za technických podmínek podobných těm, které se uplatní na loďstva Evropské unie.

2. Po dobu, na niž se vztahuje tento protokol, se Evropská unie a kapverdské orgány snaží sledovat vývoj úlovků, intenzity rybolovu a stavu zdrojů v rybolovné oblasti Kapverd, a to v rámci všech druhů, na které se protokol vztahuje. Strany se zejména dohodnou na posílení sběru a analýzy údajů umožňujících vypracování vnitrostátního akčního plánu pro zachování a řízení populací žraloků ve výlučné hospodářské zóně Kapverd.

3. Obě strany dodržují doporučení a usnesení Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) týkající se zodpovědného řízení rybolovu.

4. V souladu s článkem 4 dohody o partnerství v odvětví rybolovu, na základě doporučení a usnesení přijatých v rámci ICCAT a na základě nejlepších dostupných vědeckých stanovisek se strany poradí v rámci smíšeného výboru podle článku 9 dohody o partnerství v odvětví rybolovu s cílem případně přijmout rozhodnutím smíšeného výboru, po vědeckém zasedání a společnou dohodou, opatření vedoucí k udržitelnému řízení rybolovných zdrojů, kterými jsou určovány činnosti plavidel Evropské unie.

5. Kapverdy se zavazují, že zveřejní veškeré dohody opravňující plavidla plující pod cizí vlajkou k rybolovu ve vodách spadajících pod jurisdikci Kapverd při zohlednění citlivé povahy některých informací, tj. např. finančních podmínek.

6. Vzhledem k tomu, že pelagické druhy žraloků patří k druhům, které může loďstvo Evropské unie ulovit při lovu tuňáků, a vzhledem ke zranitelnosti těchto druhů, jak může vyplývat z vědeckých stanovisek ICCAT, jsou úlovky těchto druhů plavidly pro rybolov na dlouhou lovnou šňůru působícími v rámci tohoto protokolu předmětem zvláštní pozornosti založené na zásadě předběžné opatrnosti. Obě strany spolupracují na tom, aby zlepšily dostupnost a sledování vědeckých údajů týkajících se lovených druhů.

Za tímto účelem obě strany zavedou mechanismus důkladného sledování tohoto rybolovu s cílem zaručit udržitelné využívání tohoto zdroje. Tento mechanismus sledování je založen zejména na čtvrtletní výměně údajů o úlovcích žraloků. Pokud tyto úlovky ročně přesáhnou 30 % referenčního množství uvedeného v čl. 2 odst. 2 písm. a), zavede se posílené sledování založené na měsíční výměně údajů a dojde k dohodě mezi stranami. V případě, že množství úlovků dosáhne za rok 40 % výše uvedeného referenčního množství, přijme smíšený výbor případná dodatečná opatření týkající se řízení rybolovu, jež umožní lepší regulaci činnosti loďstva plavidel pro rybolov na dlouhou lovnou šňůru.

Strany vedle toho přijmou rozhodnutí o tom, že budou vycházet ze studie vypracované Evropskou unií za účasti vědeckých institucí Kapverd, jejímž cílem je:

— analyzovat situaci žraloků a dopad rybolovu na místní ekosystémy,

— poskytnout údaje o migračních proudech těchto druhů,

— určit citlivé, biologické a ekologické oblasti na Kapverdách a v tropické oblasti Atlantiku.

Smíšený výbor může na základě výsledků studie rozhodnout o přizpůsobení výše uvedeného mechanismu sledování.

Článek 5 Přezkum rybolovných práv a technických opatření společnou dohodou v rámci smíšeného výboru

1. Smíšený výbor může přezkoumat rybolovná práva uvedená v článku 1 a přizpůsobit je na základě společné dohody, pokud se v doporučeních a usneseních, která přijala ICCAT, potvrdí, že toto přizpůsobení zaručuje udržitelné řízení rybolovných zdrojů uvedených v tomto protokolu. V takovém případě bude finanční příspěvek uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. a) přizpůsoben úměrně a dočasně a budou přijaty nezbytné změny tohoto protokolu a jeho přílohy.

2. Smíšený výbor může v případě nutnosti přezkoumat a společnou dohodou přijmout ustanovení týkající se podmínek rybolovu a prováděcí pravidla tohoto protokolu a jeho příloh.

Článek 6 Podnět k vykládkám a podpora spolupráce mezi hospodářskými subjekty

1. Obě strany spolupracují s cílem zlepšit možnosti vykládky v kapverdských přístavech.

2. Zavádějí se finanční pobídky pro vykládky, jež jsou upřesněny v příloze.

3. Strany usilují o vytvoření příznivých podmínek pro podporu vztahů mezi svými podniky v technické, hospodářské a obchodní oblasti tím, že podporují vytváření příznivého prostředí pro rozvoj podnikání a investic.

Článek 7 Pozastavení provádění protokolu

1. Provádění tohoto protokolu lze pozastavit z iniciativy jedné z obou stran, pokud nastane jedna nebo více z těchto okolností:

a)       provozování rybolovných činností ve výlučné hospodářské zóně Kapverd brání neobvyklé okolnosti podle definice v čl. 7 odst. 3 písm. a) dohody o partnerství v odvětví rybolovu;

b)      podstatné změny politických okolností ve vymezení a při provádění politiky rybolovu u jedné nebo druhé strany, které ovlivní ustanovení tohoto protokolu;

c)       v případě spuštění mechanizmů konzultace podle článku 96 dohody z Cotonou, týkajících se porušování podstatných a základních prvků lidských práv stanovených článkem 9 uvedené dohody;

d)      Evropská unie nezaplatila finanční příspěvek podle čl. 2 odst. 2 písm. a) z jiných důvodů, než které jsou stanoveny článkem 8 tohoto protokolu;

e)       vážný a nevyřešený spor mezi oběma stranami při provádění nebo výkladu tohoto protokolu.

2. Pokud dojde k pozastavení provádění protokolu z jiných důvodů, než které jsou uvedeny v odst. 1 písm. c), oznámí dotčená strana svůj úmysl písemně a přinejmenším tři měsíce před datem, kdy toto pozastavení nabude účinnosti. Pozastavení provádění protokolu z důvodů uvedených v odst. 1 písm. c) je uplatněno bezprostředně poté, co bylo rozhodnutí o pozastavení přijato.

3. V případě pozastavení pokračují strany v konzultacích s cílem najít smírné řešení svého sporu. Pokud je takového řešení dosaženo, pokračuje se v provádění protokolu a částka finančního příspěvku se úměrně a dočasně sníží podle doby, během které bylo provádění protokolu pozastaveno.

Článek 8 Pozastavení a přezkum platby finančního příspěvku

1. Finanční příspěvek uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) lze přezkoumat nebo pozastavit, pokud nastane jedna nebo více těchto okolností:

a)       nezvyklé okolnosti, které nejsou přírodním jevem, brání průběhu rybolovných činností v kapverdské výlučné hospodářské zóně;

b)      podstatné změny politických okolností ve vymezení a při provádění politiky rybolovu u jedné nebo druhé strany, které ovlivní ustanovení tohoto protokolu;

c)       v případě spuštění mechanizmů konzultace podle článku 96 dohody z Cotonou, týkajících se porušování podstatných a základních prvků lidských práv stanovených článkem 9 uvedené dohody.

2. Evropská unie může přezkoumat nebo částečně nebo úplně pozastavit výplatu zvláštního finančního příspěvku stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. b) tohoto protokolu v případě neplnění tohoto finančního příspěvku nebo pokud výsledky na základě hodnocení provedeného smíšeným výborem neodpovídají plánu.

3. Vyplácení finančního příspěvku se obnoví po poradě a dohodě obou stran, jakmile dojde ke znovunastolení situace předcházející událostem uvedeným v odstavci 1 a/nebo pokud to odůvodňují výsledky finančního plnění uvedené v odstavci 2. Zvláštní finanční příspěvek stanovený v čl. 2 odst. 2 písm. b) nicméně nemůže být vyplacen po uplynutí období šesti měsíců od skončení platnosti tohoto protokolu.

Článek 9 Elektronická výměna informací

1. Kapverdy a Evropská unie se zavazují zavést co možná nejdříve počítačové systémy nezbytné k elektronické výměně všech informací a dokumentů spojených s prováděním dohody.

2. Jakmile budou systémy stanovené v bodě 1 tohoto článku funkční, bude elektronická verze dokumentu považována za naprosto rovnocennou papírové verzi.

3. Kapverdy a Evropská unie si vzájemně neprodleně oznámí každou poruchu počítačového systému. Informace a dokumenty související s prováděním dohody budou v tom případě automaticky nahrazeny svou papírovou verzí způsobem vymezeným v příloze.

Článek 10 Satelitní sledování

Satelitní sledování rybářských plavidel Evropské unie se v rámci tohoto protokolu provádí podle ustanovení vymezených v příloze tohoto protokolu.

Článek 11 Důvěrnost údajů

Kapverdy se zavazují k tomu, že všechny osobní údaje týkající se plavidel Evropské unie a jejich rybolovné činnosti, jež budou získány v rámci dohody, budou vždy zpracovány striktně v souladu se zásadami důvěrnosti a ochrany údajů. Tyto údaje se využijí výlučně k provádění dohody.

Článek 12 Použitelné vnitrostátní právní předpisy

1. Rybolovné činnosti plavidel Evropské unie, která provádějí rybolov ve vodách Kapverd v rámci tohoto protokolu, se řídí právními předpisy používanými na Kapverdách, zejména ustanoveními plánu o řízení rybolovných zdrojů na Kapverdách, pokud dohoda o partnerství v odvětví rybolovu, tento protokol se svou přílohou a svými dodatky nestanoví jinak.

2. Kapverdské orgány informují Evropskou komisi o každé změně nebo o každém novém právním předpise, jež se týkají odvětví rybolovu.

Článek 13 Doba platnosti

Tento protokol a jeho příloha jsou použitelné na období čtyř let od počátku prozatímního provádění podle článku 15, ledaže dojde k vypovězení podle článku 14.

Článek 14 Vypovězení

1. V případě vypovězení tohoto protokolu dotyčná strana písemně oznámí druhé straně svůj úmysl vypovědět protokol nejméně šest měsíců přede dnem, kdy má toto vypovězení nabýt účinku.

2. Odesláním oznámení podle předchozího odstavce se zahajují konzultace mezi stranami.

Článek 15 Prozatímní provádění

Tento protokol se prozatímně provádí ode dne podpisu.

Článek 16 Vstup v platnost

Tento protokol a jeho příloha vstupují v platnost dnem, ke kterému si strany vzájemně oznámí splnění postupů nezbytných k tomuto účelu.

PŘÍLOHA PROTOKOLU

PODMÍNKY PRO PROVOZOVÁNÍ RYBOLOVU PLAVIDLY EVROPSKÉ UNIE V RYBOLOVNÉ OBLASTI KAPVERD

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

1.         Určení příslušného orgánu

Pro potřeby této přílohy, a není-li uvedeno jinak, každý odkaz na Evropskou unii (EU) nebo na Kapverdy určuje, pokud jde o příslušný orgán:

— u Evropské unie: Evropskou komisi, popřípadě prostřednictvím delegace Evropské unie na Kapverdách,

— u Kapverd: ministerstvo pro rybolov.

2.         Rybolovná oblast

Zeměpisné souřadnice výlučné hospodářské zóny Kapverd jsou uvedeny v dodatku 1. Plavidla Evropské unie budou moci provozovat rybolovné činnosti nad rámec omezení stanovených pro každou kategorii v dodatku 2.

Kapverdy podají majitelům lodí informace o vymezení oblastí zakázaných pro námořní plavbu a pro rybolov při vydání licence k rybolovu. Takovou informaci obdrží rovněž Evropská unie.

3.         Určení místního zástupce

Každé plavidlo EU, které plánuje vykládat nebo překládat v kapverdském přístavu, musí být zastoupeno zástupcem s bydlištěm na Kapverdách.

4.         Bankovní účet

Kapverdy sdělí Evropské unii, a to předtím než protokol vstoupí v platnost, údaje o bankovním (bankovních) účtu (účtech), na který (které) mají být zaplaceny finanční částky za plavidla Evropské unie v rámci dohody. Náklady související s bankovními převody jdou na účet majitelů lodí.

KAPITOLA II

OPRÁVNĚNÍ K RYBOLOVU

1.         Předběžná podmínka k získání oprávnění k rybolovu – způsobilá plavidla

Oprávnění k rybolovu podle článku 6 dohody jsou vydávána za podmínky, že plavidlo je zapsáno v evidenci rybolovných plavidel Evropské unie a že všechny předcházející povinnosti, které souvisejí s majitelem plavidla, velitelem nebo plavidlem samým a které vyplývají z jejich rybolovných činností na Kapverdách v rámci dohody, byly splněny.

2.         Žádost o oprávnění k rybolovu

Evropská unie předloží Kapverdám žádost o oprávnění k rybolovu za každé plavidlo, které si přeje lovit v rámci dohody, nejméně patnáct pracovních dnů přede dnem začátku požadované doby platnosti a použije formulář v dodatku 3 této přílohy. Žádost musí být napsána na stroji nebo čitelně velkými tiskacími písmeny.

U každé první žádosti o oprávnění k rybolovu podle platného protokolu nebo v důsledku technické změny dotyčného plavidla musí být k žádosti připojeny:

i)     důkaz o zaplacení paušálního poplatku na dobu platnosti požadovaného oprávnění k rybolovu, jakož i paušálního příspěvku pro pozorovatele uvedeného v kapitole X této přílohy;

ii)    jméno a adresa místního zástupce plavidla, pokud takový existuje;

iii)   současná barevná fotografie plavidla, která byla pořízena z bočního pohledu a má minimální rozměr 15 cm × 10 cm;

iv)   veškeré další doklady výslovně vyžadované v rámci dohody.

Při obnovení oprávnění k rybolovu podle platného protokolu v případě plavidla, jehož charakteristické technické vlastnosti se nezměnily, bude k žádosti o obnovení připojen pouze důkaz o zaplacení poplatku a paušálního příspěvku na náklady spojené s pozorovatelem.

3.         Poplatky a zálohy

a) Poplatek hrazený majiteli plavidel je stanoven takto:

– na první dva roky provádění protokolu 55 EUR za tunu úlovků v rybolovné oblasti Kapverd,

– na poslední dva roky provádění protokolu 65 EUR za tunu úlovků v rybolovné oblasti Kapverd;

b) Oprávnění k rybolovu se vydávají poté, co jsou příslušným kapverdským orgánům zaplaceny tyto zálohové paušální poplatky stanovené takto:

v případě plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí:

– 4 950 EUR na první dva roky provádění protokolu, což odpovídá částce 55 EUR za tunu při množství 90 tun,

– 5 525 EUR na poslední dva roky provádění protokolu, což odpovídá částce 65 EUR za tunu při množství 85 tun,

v případě plavidel lovících tuňáky na pruty:

– 495 EUR na první dva roky provádění protokolu, což odpovídá částce 55 EUR za tunu při množství 9 tun,

– 585 EUR na poslední dva roky provádění protokolu, což odpovídá částce 65 EUR za tunu při množství 9 tun,

v případě plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru:

– 3 190 EUR na první dva roky provádění protokolu, což odpovídá částce 55 EUR za tunu při množství 58 tun,

– 3 250 EUR na poslední dva roky provádění protokolu, což odpovídá částce 65 EUR za tunu při množství 50 tun.

c) Zálohový paušální poplatek zahrnuje všechny vnitrostátní a místní poplatky kromě přístavních poplatků, poplatků za překládku a nákladů za poskytování služeb. Na první a poslední rok se zálohový paušální poplatek a jemu odpovídající množství na plavidlo vypočítávají pro rata temporis na základě počtu měsíců, na něž se vztahuje licence.

4.         Prozatímní seznam plavidel oprávněných k rybolovu

Po obdržení žádostí o oprávnění k rybolovu sestaví Kapverdy ve lhůtě nejvýše tří kalendářních dnů prozatímní seznam žádajících plavidel pro každou kategorii plavidel. Tento seznam je neprodleně sdělen vnitrostátnímu orgánu pověřenému kontrolou rybolovu a Evropské unii.

Evropská unie zašle prozatímní seznam majiteli plavidla nebo jeho zástupci. V případě uzavření kanceláře Evropské unie mohou Kapverdy vydat prozatímní seznam přímo majiteli plavidla nebo jeho zástupci a předat jeho kopii Evropské unii.

5.         Vydávání oprávnění k rybolovu

Kapverdy vydají oprávnění k rybolovu tuňáků a přidružených druhů („atum e afins“) Evropské unii ve lhůtě patnácti pracovních dnů ode dne přijetí úplné dokumentace žádosti.

V případě obnovení oprávnění k rybolovu po dobu provádění protokolu bude muset nové oprávnění k rybolovu obsahovat jasný odkaz na původní oprávnění k rybolovu.

Evropská unie zašle oprávnění k rybolovu majiteli plavidla nebo jeho zástupci. V případě uzavření kanceláře Evropské unie mohou Kapverdy vydat oprávnění k rybolovu přímo majiteli plavidla nebo jeho zástupci a předat jeho kopii Evropské unii.

6.         Seznam plavidel s oprávněním k rybolovu

Po vydání oprávnění k rybolovu sestaví Kapverdy neprodleně definitivní seznam plavidel oprávněných k rybolovu v oblasti Kapverd pro každou kategorii plavidel. Tento seznam je neprodleně sdělen vnitrostátnímu orgánu pověřenému kontrolou rybolovu a Evropské unii a nahrazuje výše uvedený prozatímní seznam.

7.         Doba platnosti oprávnění k rybolovu

Oprávnění k rybolovu jsou platná jeden rok a lze je prodloužit.

Pro určení začátku doby platnosti se ročním obdobím rozumí:

i)     v prvním roce provádění protokolu období mezi datem jeho vstupu v platnost a 31. prosincem téhož roku;

ii)    poté každý úplný kalendářní rok;

iii)   v posledním roce provádění protokolu období mezi 1. lednem a dnem uplynutí platnosti protokolu.

8.         Uchovávání oprávnění k rybolovu na palubě

Oprávnění k rybolovu se musí stále nacházet na palubě plavidla.

Plavidla jsou však oprávněna k rybolovu ihned po svém zápisu na výše uvedený prozatímní seznam. Plavidla jej musí až do vydání oprávnění k rybolovu neustále uchovávat na palubě.

9.         Převod oprávnění k rybolovu

Oprávnění k rybolovu je vydáno pro určitou loď a je nepřenosné.

V případě prokázané vyšší moci, jako je ztráta plavidla či jeho delší odstavení z důvodu vážného technického poškození, a na žádost Evropské unie je však oprávnění k rybolovu nahrazeno novým oprávněním k rybolovu vydaným pro jiné plavidlo podobné plavidlu, které má být nahrazeno.

Převod se provede tak, že majitel plavidla nebo jeho zástupce na Kapverdách vrátí oprávnění k rybolovu, jež má být nahrazeno, a Kapverdy vystaví co možná nejdříve náhradní oprávnění. Náhradní oprávnění se vydává bez dalšího prodlení majiteli plavidla nebo jeho zástupci, jakmile je vráceno oprávnění, které má být nahrazeno. Náhradní oprávnění je platné ode dne vrácení oprávnění, které má být nahrazeno.

Kapverdy aktualizují co možná nejdříve seznam plavidel oprávněných k rybolovu. Nový seznam je neprodleně sdělen vnitrostátnímu orgánu pověřenému rybolovem a Evropské unii.

10.       Podpůrná plavidla

Kapverdy povolují rybářským plavidlům, aby jim pomáhala podpůrná plavidla s výhradou přijetí právních předpisů upravujících činnost těchto plavidel.

KAPITOLA III

TECHNICKÁ OPATŘENÍ PRO ZACHOVÁNÍ ZDROJŮ

Technická opatření použitelná na plavidla, která jsou držiteli oprávnění k rybolovu, týkající se oblasti, lovných zařízení a vedlejších úlovků, jsou definována pro každou kategorii rybolovu v technických listech v dodatku 2 této přílohy.

Plavidla dodržují všechna doporučení přijatá Mezinárodní komisí pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT).

V souladu s doporučeními ICCAT usilují obě strany o snížení míry náhodných úlovků želv, mořských ptáků a jiných necílových druhů. Plavidla Evropské unie dbají na to, aby tyto náhodné úlovky byly vypouštěny zpět s cílem maximalizovat šance těchto druhů na přežití.

KAPITOLA IV

SYSTÉM HLÁŠENÍ O ÚLOVCÍCH

1.         Lodní deník rybolovu

Velitel plavidla Evropské unie, které loví ryby v rámci dohody, vede deník o rybolovu, jehož vzor se pro každou rybolovnou kategorii nachází v dodatku 4 této přílohy.

Lodní deník rybolovu vyplňuje velitel za každý den přítomnosti plavidla v rybolovné oblasti Kapverd.

Velitel do lodního deníku rybolovu každý den zapisuje množství jednotlivých druhů, označených třímístným písmenným kódem stanoveným FAO, ulovené a uchovávané na palubě, vyjádřené v kilogramech živé hmotnosti nebo eventuálně počtem kusů. U každého hlavního druhu velitel rovněž uvede nulové úlovky.

Velitel případně do lodního deníku rybolovu každý den zapíše rovněž množství každého druhu, jež bylo vhozeno zpátky do moře, vyjádřené v kilogramech živé hmotnosti nebo eventuálně počtem kusů.

Lodní deník rybolovu se vyplňuje čitelně, velkými písmeny a podepisuje jej velitel.

Odpovědnost za správnost údajů zaznamenaných do lodního deníku rybolovu nese velitel.

2.         Hlášení o úlovcích

Velitel ohlašuje úlovky plavidla tím, že předá Kapverdám své lodní deníky rybolovu vztahující se na období přítomnosti v rybolovné oblasti Kapverd.

Lodní deníky rybolovu se předávají jedním z následujících způsobů:

i)     v případě vplutí do přístavu na Kapverdách je originál každého lodního deníku rybolovu předán místnímu zástupci Kapverd, který písemně potvrdí jeho přijetí;

ii)    v případě vyplutí z rybolovné oblasti Kapverd, aniž by se předem vplulo do přístavu na Kapverdách, je originál každého lodního deníku rybolovu zaslán ve lhůtě 14 dnů po připlutí do kteréhokoliv jiného přístavu nebo v každém případě ve lhůtě 30 dnů po vyplutí z oblasti Kapverd:

a) poštovní zásilkou zaslanou na Kapverdy;

b) nebo faxem na číslo sdělené Kapverdami;

c) nebo e-mailem.

Jakmile Kapverdy budou schopny přijímat hlášení o úlovcích e-mailem, zašle velitel lodní deník rybolovu na elektronickou adresu, kterou Kapverdy sdělí. Kapverdy neprodleně přijetí e-mailu obratem potvrdí.

V případě plavidel lovících tuňáky a v případě plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru zašle velitel rovněž jednu kopii všech lodních deníků rybolovu jedné z těchto vědeckých institucí:

i)     Institut de recherche pour le développement (IRD);

ii)    Instituto Español de Oceanografia (IEO);

iii)   Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) nebo

iv)   Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP).

Po návratu plavidla do oblasti Kapverd v období platnosti jeho oprávnění k rybolovu je třeba podat nové hlášení o úlovcích.

V případě nedodržení ustanovení týkajících se hlášení o úlovcích mohou Kapverdy pozastavit oprávnění k rybolovu dotyčného plavidla až do doby obdržení chybějících hlášení o úlovcích a uplatnit sankci vůči majiteli plavidla podle ustanovení stanovených k tomuto účelu platnými vnitrostátními právními předpisy. V případě opakovaného porušení tohoto ustanovení mohou Kapverdy zamítnout obnovení oprávnění k rybolovu. Kapverdy budou neprodleně informovat Evropskou unii o každé sankci uplatněné v této souvislosti.

3.         Přechod na elektronický systém

Obě strany se zavazují zavést elektronický lodní deník rybolovu a systém elektronického podávání hlášení pro všechny údaje týkající se úlovků v souladu s pokyny uvedenými v dodatku 6. Strany stanoví všechny prováděcí předpisy pro zavedení tohoto systému s cílem zprovoznit jej od 1. září 2015.

4.         Vyúčtování poplatků za plavidla lovící tuňáky a plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru

Až do zavedení elektronického systému uvedeného v bodě 3 sdělují členské státy Evropské komisi nejpozději do 15. června každého roku množství úlovků za uplynulý rok, jak je potvrdily výše uvedené vědecké instituce. Evropská unie stanoví na základě těchto hlášení o úlovcích pro každé plavidlo lovící tuňáky a plavidlo pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru konečné vyúčtování poplatků splatných za roční období předchozího kalendářního roku. Evropská unie sdělí toto konečné vyúčtování prostřednictvím členských států Kapverdám a majiteli plavidla do 31. července probíhajícího roku.

Ode dne účinného zavedení elektronického systému uvedeného v bodě 3 vystaví EU pro každé plavidlo lovící tuňáky na pruty, plavidlo lovící tuňáky vlečnou sítí a plavidlo pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru na základě lodních deníků archivovaných v SSL státu vlajky konečné vyúčtování poplatků splatných daným plavidlem za hospodářský rok v předcházejícím kalendářním roce. EU sdělí toto konečné vyúčtování Kapverdám a majiteli plavidla do 31. března probíhajícího roku.

V obou případech a ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení mohou Kapverdy na základe důkazů proti tomuto konečnému vyúčtování vznést námitku. V případě rozdílných názorů projednají strany záležitost ve smíšeném výboru. Pokud Kapverdy nepředloží námitku ve lhůtě 30 dnů, je konečné vyúčtování považováno za přijaté.

Je-li konečné vyúčtování vyšší než paušální poplatek zaplacený předem za účelem obdržení oprávnění k rybolovu, majitel plavidla zaplatí zbývající částku Kapverdám nejpozději dne 30. září probíhajícího roku. Pokud je konečné vyúčtování nižší než paušální poplatek zaplacený předem, zbytková částka není majiteli plavidla vrácena.

KAPITOLA V

VYKLÁDKY A PŘEKLÁDKY

1.         Oznámení

Velitel plavidla Evropské unie, který si přeje vykládat v kapverdském přístavu nebo překládat úlovky z oblasti Kapverd, musí Kapverdám nejpozději 24 hodin před vykládkou nebo překládkou oznámit:

a)      název rybářského plavidla, které má vykládat nebo překládat;

b)      přístav vykládky nebo překládky;

c)      datum a čas stanovené k vykládce nebo překládce;

d)      množství (vyjádřené v kilogramech živé hmotnosti nebo případně počtem kusů) každého druhu, který má být vyložen nebo přeložen (označeného třímístným písmenným kódem podle FAO);

e)      v případě překládky název přijímajícího plavidla;

f)       osvědčení o zdravotní nezávadnosti přijímajícího plavidla.

Úkon překládky musí být prováděn ve vodách kapverdského přístavu oprávněného k tomuto účelu. Překládka na moři je zakázána.

Nedodržení těchto ustanovení má za následek uplatnění sankcí stanovených k tomuto účelu kapverdskými právními předpisy.

2. Podpora vykládek

S cílem přispět k rozvoji odvětví rybolovu na Kapverdách a posílit hospodářské a sociální dopady dohody, zejména v oblasti zpracování a zhodnocení produktů rybolovu, se obě strany dohodnou na vypracování strategie, jejímž cílem je zvýšení počtu vykládek z plavidel Evropské unie.

Majitelé plavidel, jež loví tuňáka, budou usilovat o vykládku části úlovků z kapverdských vod. Vyložené úlovky se mohou prodávat místním podnikům za ceny určené vyjednáváním mezi subjekty.

Provádění strategie, jejímž cílem je zvýšení počtu vykládek, jakož i skutečná funkčnost příslušných infrastruktur a zpracování budou smíšeným výborem po konzultaci s dotčenými subjekty pravidelně sledovány.

Plavidlům Evropské unie, která jsou v souladu s ustanoveními tohoto protokolu držiteli oprávnění k rybolovu a jež vyloží úlovky tuňáka v jednom z přístavů Kapverd, se sníží poplatek o 10 EUR na vyloženou tunu. Další sleva ve výši 10 EUR na tunu je přiznána v případě prodeje produktů rybolovu zpracovatelské továrně na Kapverdách. Tento mechanismus se uplatňuje až do maximální výše 50 % konečného vyúčtování úlovků.

Doklady o vykládce a/nebo o prodeji se zasílají Generálnímu ředitelství pro rybolov. Po schválení jsou dotčení majitelé plavidel prostřednictvím Evropské unie informováni o částkách, které jim mají být vyplaceny. Tyto částky budou odečteny z poplatků, které mají být zaplaceny při podání příštích žádostí o licence.

KAPITOLA VI

KONTROLA

1.         Vplutí do oblasti a vyplutí z oblasti

Každé vplutí do rybolovné oblasti Kapverd nebo každé vyplutí z této oblasti plavidlem Evropské unie, které je držitelem oprávnění k rybolovu, musí být oznámeno Kapverdám ve lhůtě šesti hodin před vplutím do oblasti či vyplutím z ní.

Když plavidlo oznamuje své vplutí nebo vyplutí, sdělí zejména:

i)     plánované datum, čas a polohu přechodu;

ii)    množství každého druhu uchovávaného na palubě označeného třímístným písmenným kódem stanoveným FAO a vyjádřeného v kilogramech živé hmotnosti nebo popřípadě počtem kusů;

iii)   úpravu produktů.

Oznámení je prováděno přednostně e-mailem nebo není-li jiná možnost, faxem nebo rádiem na elektronickou adresu, volací číslo či frekvenci sdělené Kapverdami. Kapverdy oznámí neprodleně dotyčným plavidlům a Evropské unii každou změnu elektronické adresy, volacího čísla či zasílací frekvence.

Každé plavidlo, které bylo přistiženo při rybolovu v oblasti Kapverd, aniž by předem oznámilo svou přítomnost, se považuje za plavidlo, které provozuje rybolov bez oprávnění.

2.         Inspekce na moři

Inspekci na moři v oblasti Kapverd u plavidel Evropské unie, která jsou držiteli oprávnění k rybolovu, budou provádět plavidla a inspektoři z Kapverd, přičemž bude jasně rozpoznatelné, že jsou pověření kontrolou rybolovu.

Kapverdští inspektoři, než vstoupí na palubu, vyrozumí předem plavidlo Evropské unie o svém rozhodnutí provést inspekci. Inspekci budou provádět maximálně dva inspektoři, kteří budou muset prokázat svou totožnost a svou kvalifikaci inspektora, než inspekci provedou.

Kapverdští inspektoři zůstanou na palubě plavidla Evropské unie pouze po dobu nezbytnou k provedení úkolů spojených s inspekcí. Provedou inspekci tak, aby minimalizovali dopad na plavidlo, jeho rybolovnou činnost a náklad.

Kapverdy mohou povolit Evropské unii, aby se zúčastnila inspekce na moři jako pozorovatel.

Velitel plavidla Evropské unie usnadní vstup na palubu a práci kapverdským inspektorům.

Na konci každé inspekce sepíšou kapverdští inspektoři inspekční zprávu. Velitel plavidla Evropské unie má právo připojit do inspekční zprávy své připomínky. Inspekční zprávu podepisuje inspektor, který ji vyhotovuje, a velitel plavidla Evropské unie.

Kapverdští inspektoři předají jednu kopii inspekční zprávy veliteli plavidla Evropské unie před opuštěním plavidla. Kapverdy předají jednu kopii inspekční zprávy Evropské unii ve lhůtě osmi dnů po inspekci.

3.         Inspekce v přístavu

Inspekci v přístavu u plavidel Evropské unie, která vykládají nebo překládají ve vodách kapverdského přístavu úlovky realizované v oblasti Kapverd, provedou kapverdští inspektoři, přičemž bude jasně rozpoznatelné, že jsou pověření kontrolou rybolovu.

Inspekci budou provádět maximálně dva inspektoři, kteří budou muset prokázat svou totožnost a svou kvalifikaci inspektora, než inspekci provedou. Kapverdští inspektoři zůstanou na palubě plavidla Evropské unie pouze po dobu nezbytnou k provedení úkolů spojených s inspekcí a provedou inspekci tak, aby minimalizovali dopad na plavidlo, úkon vykládky nebo překládky a náklad.

Kapverdy mohou povolit Evropské unii, aby se zúčastnila inspekce v přístavu jako pozorovatel.

Kapitán plavidla Evropské unie usnadní práci kapverdských inspektorů.

Na konci každé inspekce sepíše kapverdský inspektor inspekční zprávu. Velitel plavidla Evropské unie má právo připojit do inspekční zprávy své připomínky. Inspekční zprávu podepisuje inspektor, který ji vyhotovuje, a velitel plavidla Evropské unie.

Kapverdský inspektor předá na konci inspekce jednu kopii inspekční zprávy veliteli plavidla Evropské unie. Kapverdy předají jednu kopii inspekční zprávy Evropské unii ve lhůtě osmi dnů po inspekci.

KAPITOLA VII

SYSTÉM SATELITNÍHO SLEDOVÁNÍ PLAVIDEL (VMS)

1.         Hlášení polohy plavidel – systém VMS

Pokud se plavidla EU, jež jsou držiteli oprávnění k rybolovu, nacházejí v oblasti Kapverd, musí být vybavena systémem satelitního sledování plavidel (Vessel Monitoring System - VMS), který zajišťuje každou hodinu automatické a stálé hlášení polohy do kontrolního střediska rybolovu (střediska sledování lovišť – SSL) jejich státu vlajky.

Každé hlášení polohy musí obsahovat:

a)      identifikaci plavidla;

b)      naposledy určenou zeměpisnou polohu plavidla (zeměpisnou délku a šířku) se zaměřovací odchylkou nižší než 500 metrů a s intervalem spolehlivosti 99 %;

c)      datum a čas, kdy byla tato poloha zaznamenána;

d)      rychlost a kurz plavidla;

e)      být podáno ve formátu, který se nachází v dodatku 5 této přílohy.

První poloha zaznamenaná po vplutí do oblasti Kapverd se označí kódem „ENT“. Všechny následné polohy se označí kódem „POS“, s výjimkou první polohy zaznamenané po vyplutí z oblasti Kapverd, jež se označí kódem „EXI“.

SSL státu vlajky zajišťuje automatické zpracování a popřípadě elektronické předávání hlášení polohy. Hlášení polohy musí být zaznamenána bezpečným způsobem a uchovávána po dobu tří let.

2.         Přenos údajů plavidlem v případě poruchy systému VMS

Velitel musí průběžně kontrolovat, že systém VMS na jeho plavidle je stále plně funkční a že hlášení polohy jsou správně předávána SSL státu vlajky.

V případě poruchy musí být systém VMS plavidla opraven nebo vyměněn ve lhůtě jednoho měsíce. Po této lhůtě nebude plavidlo oprávněno k rybolovu v oblasti Kapverd.

Plavidla, která loví ryby v oblasti Kapverd s vadným systémem VMS, musejí předávat svá hlášení polohy e-mailem, rádiem nebo faxem středisku SSL státu vlajky alespoň každé čtyři hodiny a poskytovat všechny povinné informace.

3.         Bezpečné předávání hlášení polohy Kapverdám

SSL státu vlajky předává automaticky hlášení polohy dotyčných plavidel středisku SSL na Kapverdách. SSL státu vlajky a Kapverd si vymění své kontaktní e-mailové adresy a o jakýchkoli jejich změnách se budou neprodleně informovat.

Předávání hlášení polohy mezi SSL státu vlajky a Kapverd se provádí elektronicky zabezpečeným komunikačním systémem.

SSL Kapverd informuje ihned SSL státu vlajky a Evropskou unii o každém přerušení přijímání hlášení polohy plavidla, které má oprávnění k rybolovu, pokud dotyčné plavidlo neoznámilo své vyplutí z oblasti.

4.         Nefunkčnost komunikačního systému

Kapverdy zajistí kompatibilitu svého elektronického zařízení se zařízením SSL státu vlajky a ihned informují Evropskou unii o každé nefunkčnosti při předávání a přijímání hlášení polohy pro účely jejího technického řešení v co nejkratší lhůtě. Každý případný spor bude postoupen smíšenému výboru.

Velitel se považuje za odpovědného za každou prokázanou manipulaci se systémem VMS plavidla, která má za cíl narušit jeho funkčnost nebo falšovat hlášení polohy. Každé protiprávní jednání podléhá sankcím, které jsou stanoveny platnými kapverdskými právními předpisy.

5.         Změna četnosti hlášení polohy

Na základě důvodných skutečností, které směřují k prokázání protiprávního jednání, mohou Kapverdy požádat SSL státu vlajky, přičemž zároveň zašlou také jednu kopii Evropské unii, aby snížilo interval zasílání hlášení polohy plavidla na interval třiceti minut v dané době určené k vyšetřování. Tyto důkazy musí být předány Kapverdami středisku SSL státu vlajky a Evropské unii. SSL státu vlajky zašle ihned Kapverdám hlášení polohy podle nové frekvence.

Na konci stanovené vyšetřovací doby informují Kapverdy SSL státu vlajky a Evropskou unii o eventuálních následných opatřeních.

KAPITOLA VIII

PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ

1.         Postup v případě protiprávního jednání

Každé protiprávní jednání, jehož se dopustilo plavidlo Evropské unie, jež je držitelem oprávnění k rybolovu podle ustanovení této přílohy, musí být uvedeno v inspekční zprávě.

Tím, že velitel podepíše inspekční zprávu, není dotčeno právo obhajoby majitele plavidla proti uvedenému protiprávnímu jednání.

2.         Zadržení plavidla – informační schůzka

Pokud to kapverdské platné právní předpisy stanoví u daného protiprávního jednání, může být každé protiprávně jednající plavidlo Evropské unie přinuceno pozastavit svou rybolovnou činnost, a pokud je plavidlo na moři, vrátit se do kapverdského přístavu.

Kapverdy oznámí Evropské unii v maximální lhůtě jednoho pracovního dne každé zadržení plavidla Evropské unie, které je držitelem oprávnění k rybolovu. K tomuto oznámení je přiloženo zdůvodnění zadržení.

Předtím než bude přijato jakékoli opatření vůči plavidlu, veliteli, posádce nebo nákladu, s výjimkou opatření určených k zajištění důkazů, uspořádají Kapverdy na žádost Evropské unie informační schůzku ve lhůtě jednoho pracovního dne po oznámení o zadržení plavidla, aby objasnily skutečnosti, které vedly k zadržení plavidla, a podrobně popsaly eventuální následné události. Této informační schůzky se může zúčastnit zástupce státu vlajky plavidla.

3.         Sankce za protiprávní jednání – smírné narovnání

Sankce za uvedené protiprávní jednání je stanovena Kapverdami podle ustanovení platných vnitrostátních právních předpisů.

Pokud náprava protiprávního jednání zahrnuje soudní řízení, před jeho zahájením a pokud protiprávní jednání není trestným činem, je mezi Kapverdami a Evropskou unií zahájeno smírné narovnání, aby byl určen druh a stupeň sankce. Tohoto smírného narovnání se může zúčastnit zástupce státu vlajky plavidla. Smírné narovnání se ukončí nejpozději tři dny po oznámení o zadržení plavidla.

4.         Soudní řízení – bankovní záruka

Jestliže věc nelze vyřešit smírným narovnáním a protiprávní jednání je řešeno před příslušným soudním orgánem, majitel plavidla, které se dopustilo protiprávního jednání, složí bankovní záruku u banky určené Kapverdami, jejíž částka stanovená Kapverdami pokryje náklady spojené se zadržením plavidla, odhadnutou výši pokuty a eventuální vyrovnání. Bankovní záruku nelze vrátit před ukončením soudního řízení.

Bankovní záruka je uvolněna a vrácena majiteli plavidla ihned po vynesení rozsudku:

a)      celá, pokud není rozhodnuto o žádné sankci;

b)      až do výše zbývajícího zůstatku, pokud sankce vede k pokutě nižší, než je částka bankovní záruky.

Kapverdy informují Evropskou unii o výsledcích soudního řízení ve lhůtě osmi dnů po vynesení rozsudku.

5.         Propuštění plavidla a posádky

Plavidlo a jeho posádka jsou oprávněny opustit přístav po vypořádání sankce ze smírného narovnání nebo po složení bankovní záruky.

KAPITOLA IX

NAJÍMÁNÍ NÁMOŘNÍKŮ

1.         Počet námořníků k najímání

Plavidla Evropské unie najímají během své rybolovné činnosti v oblasti Kapverd kapverdské námořníky v tomto mezním počtu:

a)      loďstvo plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí najme alespoň šest námořníků;

b)      loďstvo plavidel lovících tuňáky na pruty najme alespoň dva námořníky;

c)      loďstvo plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou vlečnou šňůru najme alespoň pět námořníků.

Majitelé plavidel Evropské unie se vynasnaží najmout i další kapverdské námořníky.

2.         Svobodný výběr námořníků

Kapverdy vedou seznam kvalifikovaných kapverdských námořníků, kteří mohou být najati na plavidla Evropské unie.

Majitel plavidla nebo jeho zástupce si z tohoto seznamu svobodně vybírají kapverdské námořníky k najímání a oznamují Kapverdám jejich zápis do seznamu posádky.

3.         Smlouvy námořníků

Pracovní smlouvu pro kapverdské námořníky sepisuje majitel plavidla nebo jeho zástupce a námořník, případně zastoupený svými odbory. Je vidována námořním orgánem Kapverd. Stanoví zejména datum a přístav nalodění.

Smlouva zaručuje námořníkovi výhody režimu sociálního zabezpečení, který se na něho vztahuje na Kapverdách. Zahrnuje životní, zdravotní a úrazové pojištění.

Kopie smlouvy je předána signatářům.

Kapverdským námořníkům jsou přiznána základní práva při práci vyjádřená v prohlášení Mezinárodní organizace práce (MOP). Zejména se to týká svobody sdružování, faktického uznávání práva na kolektivní vyjednávání a odstranění diskriminace v zaměstnání a v povolání.

4.         Plat námořníků

Plat kapverdských námořníků zajišťují majitelé plavidel. Je stanoven před vydáním oprávnění k rybolovu na základě společné dohody mezi majitelem plavidla nebo jeho zástupcem a Kapverdami.

Plat nemůže být nižší, než je plat posádek vnitrostátních plavidel a než stanoví normy MOP.

5.         Povinnosti námořníků

Námořníci se musí dostavit k veliteli plavidla, ke kterému byli přiděleni, den před datem nalodění uvedeným ve smlouvě. Velitel informuje námořníka o datu a čase nalodění. Pokud námořník odstoupí od smlouvy nebo se nedostaví ve stanovené datum a ve stanovený čas k nalodění, smlouva tohoto námořníka bude považována za neplatnou a majitel plavidla bude automaticky zproštěn svého závazku ho najmout. V tomto případě majitel lodi nepodléhá žádné pokutě nebo vyrovnávací platbě.

6.         Nenalodění kapverdských námořníků

Majitelé plavidel, kteří nenajmou kapverdské námořníky, zaplatí do 30. září běžného roku za každého námořníka s ohledem na počet stanovený na začátku této kapitoly paušální částku 20 EUR za den přítomnosti svých plavidel v oblasti Kapverd.

KAPITOLA X

POZOROVATELÉ Z KAPVERD

1.         Pozorování rybolovných činností

Plavidla, která jsou držiteli oprávnění k rybolovu, podléhají režimu pozorování svých rybolovných činností v rámci dohody.

Tento režim pozorování se řídí ustanoveními a doporučeními přijatými Mezinárodní komisí pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT).

2.         Určená plavidla a pozorovatelé

Kapverdy určí plavidla Evropské unie, která mají nalodit pozorovatele, jakož i pozorovatele, jenž jim je přidělen, nejpozději patnáct dnů před datem stanoveným k nalodění pozorovatele.

Při vydání oprávnění k rybolovu informují Kapverdy Evropskou unii a majitele plavidla nebo jeho zástupce o určených plavidlech a pozorovatelích, jakož i o době přítomnosti pozorovatele na palubě každého plavidla. Kapverdy informují ihned Evropskou unii a majitele plavidla nebo jeho zástupce o každé změně určených plavidel a pozorovatelů.

Kapverdy se vynasnaží neurčovat pozorovatele pro plavidla, která již mají pozorovatele na palubě nebo už mají formální povinnost nalodit pozorovatele během dotyčné rybolovné činnosti v rámci svých činností v jiných rybolovných oblastech, než jsou rybolovné oblasti Kapverd.

Doba přítomnosti pozorovatele na palubě plavidla nesmí přesáhnout dobu nutnou k provedení jeho úkolů.

3.         Paušální finanční příspěvek

Při platbě poplatku zaplatí majitel plavidla Kapverdám za každé plavidlo paušální částku 200 EUR za rok.

4.         Plat pozorovatele

Plat a příspěvky na sociální zabezpečení pozorovatele hradí Kapverdy.

5.         Podmínky nalodění

Podmínky nalodění pozorovatele, zejména doba jeho přítomnosti na palubě, jsou stanoveny společnou dohodou mezi majitelem plavidla nebo jeho zástupcem a Kapverdami.

S pozorovatelem se na palubě jedná jako s lodním důstojníkem. Avšak při přijetí pozorovatele na palubu se přihlíží k technickému zázemí plavidla.

Náklady na ubytování a stravu na palubě plavidla hradí majitel plavidla.

Velitel přijme veškerá opatření vyplývající z jeho zodpovědnosti, aby pozorovateli zajistil fyzickou bezpečnost a ochranu před morální újmou.

Pozorovateli je k plnění úkolů poskytnuta veškerá nezbytná pomoc. Má přístup ke komunikačním zařízením, dokladům souvisejícím s rybolovnými činnostmi pravidla, zejména k lodnímu deníku rybolovu a lodnímu deníku, jakož i do částí plavidla, které jsou přímo spojené s jeho úkoly.

6.         Povinnosti pozorovatele

Po celou dobu své přítomnosti na palubě pozorovatel:

a)      přijímá veškerá vhodná opatření k tomu, aby nerušil nebo neomezoval rybolovné činnosti;

b)      bere ohled na materiál a zařízení na palubě;

c)      respektuje důvěrný charakter všech dokumentů, které k plavidlu náleží.

7.         Nalodění a vylodění pozorovatele

Pozorovatel je naloděn v přístavu zvoleném majitelem plavidla.

Majitel plavidla nebo jeho zástupce sdělí Kapverdám prostřednictvím předběžného oznámení deset dnů před naloděním datum, čas a přístav nalodění pozorovatele. Pokud je pozorovatel naloděn v zahraničí, nese náklady na přepravu pozorovatele do přístavu nalodění majitel plavidla.

Pokud se pozorovatel nedostaví k nalodění do dvanácti hodin od stanoveného data a času, je majitel plavidla automaticky zproštěn povinnosti nalodit tohoto pozorovatele. Může svobodně opustit přístav a zahájit rybolovné činnosti.

Pokud pozorovatel není vyloděn v kapverdském přístavu, majitel plavidla zajistí na své náklady co možná nejrychlejší návrat pozorovatele na Kapverdy.

8.         Úkoly pozorovatele

Pozorovatel vykonává tyto úkoly:

a)      sleduje rybolovnou činnost plavidla;

b)      ověřuje polohu plavidla během jeho rybolovných činností;

c)      odebírá biologické vzorky v rámci vědeckého programu;

d)      kontroluje používané rybolovné zařízení;

e)      ověřuje údaje o úlovcích v oblasti Kapverd zaznamenané v lodním deníku rybolovu;

f)       ověřuje procenta vedlejších úlovků a provádí odhad puštěných úlovků;

g)      sděluje svá pozorování rádiem, faxem nebo e-mailem nejméně jednou za týden, pokud plavidlo operuje v oblasti Kapverd, včetně objemu hlavních a vedlejších úlovků na palubě.

9.         Zpráva pozorovatele

Před opuštěním plavidla pozorovatel předloží zprávu o svých pozorováních veliteli plavidla. Velitel plavidla má právo připojit do zprávy pozorovatele své připomínky. Zprávu podepisuje pozorovatel a velitel. Velitel obdrží jednu kopii zprávy pozorovatele.

Pozorovatel předá svou zprávu Kapverdám, které zašlou jednu kopii Evropské unii ve lhůtě osmi dnů po vylodění pozorovatele.

KAPITOLA XI

ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE

1. Provozovatel zajistí, aby byla plavidla schopna plavby a pro každého cestujícího a člena posádky měla vhodné vybavení na záchranu života a na přežití.

2. Provozovatel zajistí, aby jeho plavidlo mělo vhodné a úplné pojištění uzavřené u mezinárodně uznávaného pojistitele.

3. Pokud je plavidlo Evropské unie účastníkem námořní nehody nebo incidentu na Kapverdách, jejichž výsledkem je jakékoli znečištění a jakákoli škoda na životním prostředí, plavidlo a provozovatel to ihned oznámí kapverdským orgánům. Pokud jsou zjištěné škody způsobeny plavidlem provozovatele, přijme tento odpovědnost v rámci příslušných vnitrostátních a mezinárodních předpisů a postupů.

DODATKY K PŘÍLOZE

Dodatek 1 – výlučná hospodářská zóna Kapverd

Dodatek 2 – technická opatření pro zachování zdrojů

Dodatek 3 – formulář žádosti o oprávnění k rybolovu

Dodatek 4 – lodní deník rybolovu

Dodatek 5 – podávání hlášení VMS Kapverdám

Dodatek 6 – pokyny pro řízení a zavedení elektronického systému předávání údajů týkajících se rybolovných činností (systém ERS)

Dodatek 1 – výlučná hospodářská zóna Kapverd

Výlučná hospodářská zóna Kapverd se rozkládá do vzdálenosti 200 námořních mil od těchto základních linií:

Bod || Severní šířka || Západní délka || Ostrov

A. || 14°48'43.17'' || 24°43'48.85'' || I. Brava

C-P1 a Rainha || 14°49'59.10'' || 24°45'33.11'' || -

C-P1 a Faja || 14°51'52.19'' || 24°45'09.19'' || -

D-P1 Vermelharia || 16°29'10.25'' || 24°19'55.87'' || S. Nicolau

E. || 16°36'37.32'' || 24°36'13.93'' || Ilhéu Raso

F-P1 a da Peça || 16°54'25.10'' || 25°18'11.00'' || Santo Antão

F. || 16°54'40.00'' || 25°18'32.00'' || -

G-P1 a Camarin || 16°55'32.98'' || 25°19'10.76'' || -

H-P1 a Preta || 17°02'28.66'' || 25°21'51.67'' || -

I-P1 A Mangrade || 17°03'21.06'' || 25°21'54.44'' || -

J-P1 a Portinha || 17°05'33.10'' || 25°20'29.91'' || -

K-P1 a do Sol || 17°12'25.21'' || 25°05'56.15'' || -

L-P1 a Sinagoga || 17°10'41.58'' || 25°01'38.24'' || -

M-Pta Espechim || 16°40'51.64'' || 24°20'38.79'' || S. Nicolau

N-Pta Norte || 16°51'21.13'' || 22°55'40.74'' || Sal

O-Pta Casaca || 16°50'01.69'' || 22°53'50.14'' || -

P-Ilhéu Cascalho || 16°11'31.04'' || 22°40'52.44'' || Boa Vista

P1-Ilhéu Baluarte || 16°09'05.00'' || 22°39'45.00'' || -

Q-Pta Roque || 16°05'09.83'' || 22°40'26.06'' || -

R-Pta Flamengas || 15°10'03.89'' || 23°05'47.90'' || Maio

S. || 15°09'02.21'' || 23°06'24.98'' || Santiago

T. || 14°54'10.78'' || 23°29'36.09'' || -

U-D. Maria Pia || 14°53'50.00'' || 23°30'54.50'' || I. de Fogo

V-Pta Pesqueiro || 14°48'52.32'' || 24°22'43.30'' || I. Brava

X-Pta Nho Martinho || 14°48'25.59'' || 24°42'34.92'' || -

Y=A || 14°48'43.17'' || 24°43'48.85'' ||

V souladu se smlouvou mezi Kapverdskou republikou a Senegalskou republikou podepsanou dne 17. února 1993 je námořní hranice se Senegalem vymezena těmito body:

Bod     Severní šířka    Západní délka

A         13° 39' 00"      20° 04' 25"

B         14 ° 51' 00"     20 04' 25"

C         14 ° 55' 00"     20 00' 00"

D         15 ° 10' 00"     19 51' 30"

E          15 ° 25' 00"     19 44' 50"

F          15 ° 40' 00"     19 38' 30"

G         15 ° 55' 00"     19 35' 40"

H         16 ° 04' 05"     19 33' 30"

V souladu se smlouvou mezi Kapverdskou republikou a Mauritánskou islámskou republikou podepsanou dne 19. září 2003 je námořní hranice mezi oběma zeměmi vymezena těmito body:

Bod     Severní šířka    Západní délka

H         16° 04.0'          019° 33.5'

I           16° 17.0'          019° 32.5'

J           16° 28.5'          019° 32.5'

K         16° 38.0'          019° 33.2'

L          17° 00.0'          019° 32.1'

M         17° 06.0'          019° 36.8'

N         17° 26.8'          019° 37.9'

O         17° 31.9'          019° 38.0'

P          17° 44.1'          019° 38.0'

Q         17° 53.3'          019° 38.0'

R         18° 02.5'          019° 42.1'

S          18° 07.8'          019° 44.2'

T          18° 13.4'          019° 47.0'

U         18° 18.8'          019° 49.0'

V         18° 24.0'          019° 51.5'

X         18° 28.8'          019° 53.8'

Y         18° 34.9'          019° 56.0'

Z          18° 44.2'          020° 00.0'

Dodatek 2 – technická opatření pro zachování zdrojů

1.         Opatření pro všechny kategorie

Zakázané druhy

V souladu s Úmluvou o ochraně stěhovavých druhů a usneseními přijatými v rámci ICCAT je zakázán lov manty obrovské (Manta birostris), žraloka velikého (Cetorhinus maximus), žraloka bílého (Carcharodon carcharias), liškouna velkookého (Alopias superciliosus), kladivounovitých z čeledi Sphyrnidae (kromě kladivouna tiburo), žraloka dlouhoploutvého (Carcharhinus longimanus) a žraloka hedvábného (Carcharhinus falciformis).

V souladu s kapverdskými vnitrostátními právními předpisy je zakázán lov žraloka obrovského (Rhincondon typus).

Zákaz odstraňování žraločích ploutví

Zakazuje se odstraňovat žraločí ploutve na palubě plavidel, ponechávat je na palubě, překládat je nebo je vykládat. Aniž jsou dotčeny výše uvedené skutečnosti, mohou být za účelem usnadnění skladování na palubě žraločí ploutve částečně odříznuty a přiklopeny k tělu, ale nesmějí být před vykládkou odstraněny z těl.

Zákaz překládek na moři

Překládka na moři je zakázána. Úkon překládky musí být prováděn ve vodách kapverdského přístavu oprávněného k tomuto účelu.

2.         Specifická opatření

LIST 1: PLAVIDLA LOVÍCÍ TUŇÁKY NA PRUTY

1) Oblast rybolovu: dále než 12 námořních mil od základní linie.

2) Povolená rybolovná zařízení: pruty.

3) Cílové druhy: tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares), tuňák velkooký (Thunnus obesus) a tuňák pruhovaný (Katsuwonus pelamis).

Vedlejší úlovky: dodržování doporučení ICCAT a FAO.

LIST 2: PLAVIDLA LOVÍCÍ TUŇÁKY VLEČNOU SÍTÍ

1) Oblast rybolovu: dále než 18 námořních mil od základní linie vzhledem k souostrovnímu charakteru rybolovné oblasti Kapverd.

2) Povolená rybolovná zařízení: vlečná síť.

3) Cílové druhy: tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares), tuňák velkooký (Thunnus obesus) a tuňák pruhovaný (Katsuwonus pelamis).

Vedlejší úlovky: dodržování doporučení ICCAT a FAO.

LIST 3: PLAVIDLA PRO POVRCHOVÝ RYBOLOV NA DLOUHOU LOVNOU ŠŇŮRU

1) Oblast rybolovu: dále než 18 námořních mil od základní linie.

2) Povolená rybolovná zařízení: dlouhé lovné šňůry vlečené po povrchu.

3) Cílové druhy: mečoun obecný (Xiphias gladius), žralok modrý (Prionace glauca), tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares) a tuňák velkooký (Thunnus obesus).

Vedlejší úlovky: dodržování doporučení ICCAT a FAO.

3.         Aktualizace

Obě strany se v rámci smíšeného výboru vzájemně konzultují, aby na základě vědeckých doporučení aktualizovaly tato technická opatření pro zachování zdrojů.

Dodatek 3 – formulář žádosti o oprávnění k rybolovu

DOHODA O RYBOLOVU KAPVERDY – EVROPSKÁ UNIE

I – ŽADATEL

1.         Jméno/název žadatele:

2.         Název organizace producentů (OP) nebo jméno/název majitele plavidla:

3.         Adresa OP nebo majitele plavidla:

4.         Tel.:                                           Fax:                                    E-mail:

5.         Jméno velitele:                                        Státní příslušnost:    E-mail:

6.         Jméno a adresa místního zástupce:

II – IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PLAVIDLA

7.         Název plavidla:

8.         Stát vlajky:                              Rejstříkový přístav:

9.         Vnější označení:          MMSI:                                    Číslo IMO:                             

10.       Datum registrace pod stávající vlajkou (DD/MM/RRRR): ......./......./.........

Případná předchozí vlajka:

11.       Místo postavení:          Datum (DD/MM/RRRR) …...../…..../…….…..

12.       Frekvence rádiového volání: HF:                    VHF:             

13.       Číslo satelitního telefonu plavidla: IRCS: 

III – TECHNICKÉ ÚDAJE PLAVIDLA

14.       Celková délka (v metrech):                     Šířka (v metrech):     

            Prostornost (vyjádřená v hrubých tunách podle Londýnské úmluvy):

15.       Typ motoru:                                               Výkon motoru (v kW):       

16.       Počet členů posádky:

17.       Způsob konzervace na palubě:           Led ¨          Chlazení ¨                      Smíšené ¨      Mražení           ¨

18.       Denní kapacita zpracování (v tunách / 24 hodin):      Počet prostor pro skladování ryb:       Celková kapacita prostor pro skladování ryb (v m3):

19.       VMS. Popis zařízení pro automatickou lokalizaci:

            Výrobce:                                       Model:             Sériové číslo:

            Verze softwaru:                                                    Satelitní operátor (MCSP):

IV – RYBOLOVNÁ ČINNOST

20.       Povolené lovné zařízení: ¨ košelkové nevody     ¨ dlouhé lovné šňůry        ¨ pruty         

21.       Místo vykládky úlovků: 

22.       Oprávnění požadováno na období od (DD/MM/RRRR): …..… / ……. / ………. do ……./ …….. / …….…

Já, níže podepsaný, potvrzuji, že informace poskytnuté v této žádosti jsou pravdivé a správné a byly poskytnuty v dobré víře.

V ________________________________________, dne …..… / ……. / ……….

Podpis žadatele: _______________________________________________________________

Dodatek 4 – lodní deník rybolovu

|| || Dlouhá lovná šňůra Živá návnada Košelkový nevod Vlečná síť Ostatní ||

||

|| || || || || || || || || || ||

Název plavidla: …………………………………………………………………… || Hrubá prostornost:         ………………………………………………….......................... || VYPLUTÍ plavidla: NÁVRAT plavidla: || Měsíc || Den || Rok || Přístav || || ||

Stát vlajky:   ……………………………………………………………………........................... || Objem (TM): ……………………………………………........ || || || || || || ||

||

Registrační číslo:          ………………………………………………………………................................... || Velitel: ……………………………………………………….... || || || ||

Majitel plavidla: ………………………………………………………….......................... || Počet členů posádky:       ….…………………………………………………........................ || || || || || || || ||

Adresa: ………………………………………………………………………….... || Datum vypracování zprávy: ………………………………………………...... || || ||

|| (Zprávu vypracoval):      ………………………………………………................................. || Počet dní na moři: || || Počet dní rybolovu: Počet provedených výlovů: || || Plavba č.: || ||

||

||

|| ||

Datum || Sektor || Teplota vody na povrchu (ºC) || Intenzita rybolovu Počet použitých háčků || Capturas (Úlovky) || Isco usado na pesca (Použitá návnada) ||

Měsíc || Den || Zeměpisná šířka S/J || Zeměpisná délka V/Z || Tuňák obecný nebo modroploutvý Thunnus thynnus nebo maccoyi || Tuňák žlutoploutvý Thunnus albacares || (Tuňák velkooký) Thunnus obesus || (Tuňák křídlatý) Thunnus alalunga || (Mečoun obecný) Xiphias gladius || (Marlín pruhovaný) (Marlín bělavý) Tetraptunus audax nebo albidus || (Marlín temný) Makaira indica || (Plachetník atlantský nebo širokoploutvý) Istiophorus albicane nebo platypterus || Tuňák pruhovaný Katsuwonus pelamis || (Různé úlovky) || Celkem za den (hmotnost pouze v kg) || Rohoretka || Oliheň || Živá návnada || (Ostatní) ||

|| || || || || || Počet || Hmotnost kg || Počet || kg || Počet || kg || Počet || kg || Počet || kg || Počet || kg || Počet || kg || Počet || kg || Počet || kg || Počet || kg || Počet || kg || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

HMOTNOST VYKLÁDKY (V KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Poznámky || || || || ||

1 – Použijte jeden list pro měsíc a jeden řádek pro den. || || 2 – „Den“ znamená den umístění dlouhé lovné šňůry. || 4 – Poslední řádek (hmotnost vykládky) se vyplňuje až na konci plavby. Je třeba zaznamenat skutečnou hmotnost v době vykládky. || ||

. || || 3 – Sektor rybolovu udává polohu plavidla. Zaokrouhlete minuty a zaznamenejte stupeň zeměpisné šířky a délky. Udejte S/J a V/Z. || || 5 – Veškeré zde uvedené informace jsou přísně důvěrné. || || ||

Dodatek 5 – podávání hlášení VMS Kapverdám

HLÁŠENÍ POLOHY

Údaj || Kód || Povinný (P) /nepovinný (N) údaj || Poznámky

Začátek záznamu || SR || P || Systémový údaj – označuje začátek záznamu

Příjemce || AD || P || Údaj týkající se hlášení – příjemce. Kód země ISO Alfa 3

Odesílatel || FS || P || Údaj týkající se hlášení – odesílatel. Kód země ISO Alfa 3

Druh hlášení || TM || P || Údaj týkající se hlášení – druh hlášení „POS“

Rádiová volací značka || RC || P || Údaj o plavidlu – mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Interní referenční číslo smluvní strany || IR || N || Údaj o plavidlu – specifické číslo smluvní strany (kód státu vlajky ISO‑3, za nímž následuje číslo)

Externí registrační číslo || XR || N || Údaj o plavidlu – číslo na boku plavidla

Stát vlajky || FS || N || Údaj o státu vlajky

Zeměpisná šířka || ZŠ || P || Údaj o poloze plavidla – poloha ve stupních a minutách S/J SSMM (WGS ‑84)

Zeměpisná délka || ZD || P || Údaj o poloze plavidla – poloha ve stupních a minutách V/Z SSSMM (WGS ‑84)

Datum || DA || P || Údaj o poloze plavidla – datum záznamu o poloze UTC (RRRRMMDD)

Čas || TI || P || Údaj o poloze plavidla – čas záznamu o poloze UTC (HHMM)

Konec záznamu || ER || P || Systémový údaj – označuje konec záznamu

Soubor znaků: ISO 8859.1

Přenos dat má tuto strukturu:

dvojité lomítko (//) a kód „SR“ označují začátek přenosu,

dvojité lomítko (//) a kód označují začátek datového prvku,

jednoduché lomítko (/) označuje oddělení kódu od údaje,

párové údaje jsou odděleny mezerou,

písmena „ER“ a dvojité lomítko (//) na konci označují konec záznamu.

Nepovinné údaje musí být vloženy mezi začátkem a koncem záznamu.

Dodatek 6 – pokyny pro řízení a zavedení elektronického systému předávání údajů týkajících se rybolovných činností (systém ERS)

Obecná ustanovení

1.         Každé rybářské plavidlo EU, vyvíjí-li činnost v rybolovné oblasti Kapverd, musí být vybaveno elektronickým systémem (dále jen „systém ERS“), který je schopen zaznamenávat a předávat údaje týkající se rybolovných činností (dále jen „údaje ERS“).

2.         Plavidlo EU, které není vybaveno systémem ERS nebo jehož systém ERS není funkční, není oprávněno ke vstupu do rybolovné oblasti Kapverd za účelem rybolovu.

3.         Údaje ERS jsou předávány podle těchto pokynů středisku pro sledování lovišť (dále jen „SSL“) státu vlajky, které zabezpečí jejich automatickou dostupnost středisku SSL Kapverd.

4.         Stát vlajky a Kapverdy zajistí, aby jejich SSL bylo vybaveno počítačovým zařízením a mělo k dispozici nezbytný software pro automatický přenos údajů ERS ve formátu XML, který je k dispozici na adrese [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm], a pro elektronické uchovávání údajů ERS ve formě čitelné pro počítače po dobu nejméně tří let.

5.         Každá změna či aktualizace formátu uvedeného v bodě 3 musí být označena a datována a být funkční šest měsíců po začátku jejího používání.

6.         Při přenosu údajů ERS je nutno využívat prostředků elektronické komunikace, které jménem EU spravuje Evropská komise a které jsou označovány jako DEH (Data Exchange Highway).

7.         Stát vlajky a Kapverdy určí za svou stranu osobu odpovědnou za ERS, která bude působit jako kontaktní osoba.

a)      Osoby zodpovědné za ERS jsou jmenovány na minimální období šesti měsíců;

b)      SSL státu vlajky a Kapverd si vzájemně předají údaje (jméno, adresa, telefon, dálnopis, e-mail) osob odpovědných za tento systém;

c)      Veškeré změny údajů osob odpovědných za ERS se sdělují bezodkladně.

Vypracování a přenos údajů ERS

8.         Každé rybářské plavidlo EU musí:

a)      po dobu strávenou v rybolovné oblasti Kapverd sdělovat denní údaje ERS;

b)      pro každý zátah vlečné sítě nebo dlouhé lovné šňůry zaznamenat množství každého uloveného druhu, který byl ponechán na palubě jako cílový druh nebo vedlejší úlovek či vrácen do moře;

c)      u druhů uvedených na oprávnění k rybolovu vydaným Kapverdami musí být uvedeny i nulové úlovky;

d)      každý druh musí být označen třímístným písmenným kódem podle FAO;

e)      množství je vyjádřeno v kilogramech živé hmotnosti nebo popřípadě v počtech kusů;

f)       zaznamenat do údajů ERS pro každý druh uvedený v oprávnění k rybolovu vydaném Kapverdami překládaná nebo vykládaná množství;

g)      zaznamenat do údajů ERS při každém vplutí do rybolovné oblasti Kapverd (hlášení COE) a vyplutí z ní (hlášení COX) specifické hlášení obsahující v případě každého druhu identifikovaného v oprávnění k rybolovu vydaném Kapverdami množství uchovávaná na palubě při každém přechodu;

h)      předávat denně údaje ERS elektronickou cestou středisku SSL státu vlajky do 23:59 UTC, ve formátu uvedeném výše v bodu 3.

9.         Za přesnost zaznamenaných a předaných údajů ERS odpovídá velitel.

10.       SSL státu vlajky předává automaticky a ihned údaje ERS středisku SSL Kapverd.

11.       Středisko SSL Kapverd potvrdí přijetí údajů ERS zpětnou zprávou a zpracovává veškeré údaje ERS důvěrným způsobem.

Porucha systému ERS na palubě plavidla a/nebo přenosu údajů ERS mezi plavidlem a SSL státu vlajky

12.       Stát vlajky bezodkladně informuje velitele a/nebo majitele či zástupce majitele plavidla plavícího se pod jeho vlajkou o veškerých technických poruchách systému ERS na palubě plavidla nebo o nefunkčnosti předávání údajů ERS mezi plavidlem a střediskem SSL státu vlajky.

13.       Stát vlajky informuje Kapverdy o zjištěné poruše a o opravných opatřeních, která byla přijata.

14.       V případě technického selhání systému ERS na palubě plavidla velitel a/nebo majitel zajistí, aby byl systém ERS buď opraven, nebo vyměněn, a to nejpozději do deseti dnů. Pokud plavidlo uskuteční během této desetidenní lhůty zastávku v přístavu, nebude poté moci vykonávat rybolovné činnosti v rybolovné oblasti Kapverd do doby, než bude jeho systém ERS bezchybně fungovat, s výjimkou případu, kdy k tomu Kapverdy vydají povolení.

15.       Rybářské plavidlo může opustit přístav po zjištěné technické poruše svého systému ERS teprve tehdy, až:

a)      je jeho systém ERS znovu funkční ke spokojenosti státu vlajky a Kapverd, nebo

b)      získá povolení státu vlajky, pokud plavidlo nezapočne znovu vykonávat rybolovné činnosti v rybolovné oblasti Kapverd. V takovém případě stát vlajky informuje Kapverdy o svém rozhodnutí před odplutím plavidla.

16.       Každé plavidlo EU, které provádí rybolov v rybolovné oblasti Kapverd s nefungujícím systémem ERS, předává každý den do 23:59 UTC veškeré údaje ERS středisku SSL státu vlajky jakoukoli jinou dostupnou elektronickou cestou, přístupnou SSL Kapverd.

17.       Údaje ERS, které nebyly Kapverdám zpřístupněny prostřednictvím systému ERS z důvodu poruchy uvedené v bodu 12, odevzdá středisko SSL státu vlajky středisku SSL Kapverd jinou elektronickou formou, na které se vzájemně dohodnou. Toto alternativní předání bude pokládáno za prioritní, přičemž se zohlední, že lhůty pro předání, které se uplatňují za normálních okolností, nelze dodržet.

18.       Pokud středisko SSL Kapverd nedostane údaje ERS od plavidla během tří po sobě následujících dnů, mohou Kapverdy přikázat plavidlu, aby se okamžitě dostavilo do přístavu určeného Kapverdami za účelem vyšetřování.

Porucha střediska SSL – Nepřijetí údajů ERS střediskem SSL Kapverd

19.       Pokud některé ze středisek SSL nedostane údaje ERS, jeho osoba odpovědná za ERS o tom bezodkladně informuje osobu odpovědnou za ERS druhého střediska SSL, a pokud je to nutné, spolupracuje na vyřešení problému.

20.       SSL státu vlajky a SSL Kapverd si smluví alternativní způsoby elektronické komunikace, které budou používat pro předávání údajů ERS v případě poruchy středisek SSL, a bezodkladně se informují o jakékoli jejich změně.

21.       Pokud středisko SSL Kapverd oznámí, že nedostalo údaje ERS, středisko SSL státu vlajky identifikuje příčiny problému a přijme vhodná opatření na jeho vyřešení. SSL státu vlajky informuje SSL Kapverd a EU o výsledcích a přijatých nápravných opatřeních do 24 hodin od okamžiku, kdy byla zjištěna nefunkčnost.

22.       Pokud je na vyřešení problému potřebných víc než 24 hodin, středisko SSL státu vlajky bezodkladně odevzdá středisku SSL Kapverd chybějící údaje ERS s použitím alternativních elektronických médií uvedených v bodě 17.

23.       Kapverdy informují své příslušné kontrolní útvary, aby nepovažovaly plavidla EU za plavidla porušující předpisy z důvodu neodevzdání údajů ERS střediskem SSL Kapverd vyplývajícího z poruchy jednoho ze středisek SSL.

Údržba střediska SSL

24.       Plánované údržby střediska SSL (program údržby), které by mohly narušit přenos údajů ERS, musí být oznámeny druhému středisku SSL nejméně 72 hodin předem, pokud možno s uvedením data a doby trvání údržby. V případě neplánované údržby se tyto údaje oznámí druhému středisku SSL hned, jakmile je to možné.

25.       Během údržby je možné předání údajů ERS odložit do doby, než bude systém ERS znovu funkční. Dotčené údaje ERS budou předány ihned po ukončení údržby.

26.       Pokud trvá údržba déle než 24 hodin, odevzdají se údaje druhému středisku SSL s použitím alternativních elektronických médií uvedených v bodě 17.

27.       Kapverdy informují své příslušné kontrolní útvary, aby nepovažovaly plavidla EU za plavidla porušující předpisy z důvodu neodevzdání údajů ERS vyplývajících z provádění údržby střediska SSL.

Směrování údajů ERS na Kapverdy

28.       Pro předání údajů ERS státu vlajky na Kapverdy se využijí prostředky elektronické komunikace, které jménem EU spravují útvary Evropské komise a které jsou označovány jako „DEH“ (Data Exchange Highway), jak je uvedeno výše v bodě 6.

29.       Pro účely řízení rybolovných činností loďstvem EU se tyto údaje uchovávají a jsou dostupné pro konzultaci oprávněným pracovníkům útvarů Evropské komise jménem Evropské unie.

PŘÍLOHA

k návrhu

ROZHODNUTÍ RADY

o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

1)         Komise je zmocněna jednat s Kapverdskou republikou a ve vhodných případech a při dodržení bodu 3 této přílohy schválit změny protokolu, pokud jde o tyto otázky:

a)      přezkum rybolovných práv v souladu s článkem 5 protokolu;

b)      rozhodnutí o podmínkách odvětvové podpory v souladu s článkem 3 protokolu;

c)      úpravu ustanovení týkajících se podmínek rybolovu, prováděcích pravidel protokolu a příloh v souladu s čl. 5 odst. 2 protokolu.

2)         Ve smíšeném výboru, zřízeném podle článku 9 dohody o partnerství v odvětví rybolovu, Unie:

a)      jedná v souladu s cíli Unie v rámci společné rybářské politiky;

b)      dodržuje závěry Rady ze dne 19. března 2012 ke sdělení o vnější dimenzi společné rybářské politiky;

c)      prosazuje postoje, které jsou v souladu s příslušnými pravidly přijatými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu.

3)         Má-li být v průběhu zasedání smíšeného výboru přijato rozhodnutí o změnách protokolu podle bodu 1, učiní se nezbytné kroky, aby postoj, jenž má být jménem Unie vyjádřen, zohledňoval nejnovější statistické, biologické a další příslušné údaje předané Komisi.

Za tímto účelem a na základě uvedených údajů předají útvary Komise Radě nebo jejím přípravným orgánům k posouzení a schválení podkladový dokument obsahující podrobnosti návrhu postoje Unie, a to v dostatečném časovém předstihu před příslušným zasedáním smíšeného výboru.

Pokud jde o otázky uvedené v bodu 1 písm. a), schvaluje Rada předpokládaný postoj Unie kvalifikovanou většinou hlasů. V ostatních případech se předpokládaný postoj Unie uvedený v přípravném dokumentu považuje za schválený, ledaže proti němu během zasedání přípravného orgánu Rady nebo ve lhůtě 20 dnů od předložení přípravného dokumentu, podle toho, která okolnost nastane dříve, vysloví námitku počet členských států rovnající se blokační menšině. V případě takové námitky je věc postoupena Radě.

Nelze-li v průběhu dalších zasedání, a to ani přímo na místě, dosáhnout dohody tak, aby bylo možno v postoji Unie zohlednit nové prvky, postoupí se záležitost Radě nebo jejím přípravným orgánům.

Komise se vyzývá, aby v přiměřené lhůtě přijala veškeré nezbytné kroky navazující na rozhodnutí smíšeného výboru, případně včetně zveřejnění příslušného rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie a předložení návrhů nezbytných k provedení uvedeného rozhodnutí.

Top