EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0676

Решение № 676/2002/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър)

OB L 108, 24.4.2002, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/676(1)/oj

13/ 35

BG

Официален вестник на Европейския съюз

163


32002D0676


L 108/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ № 676/2002/ЕO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 7 март 2002 година

относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

действайки в съответствие с процедурата, установена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

На 10 ноември 1999 г. Комисията представи съобщение на Европейския парламент, на Съвета, на Икономическия и социален комитет и на Комитета на регионите с предложение за по-нататъшните стъпки в политиката в областта на радиочестотния спектър на основата на резултатите от общественото допитване за Зелената книга относно политиката в областта на радиочестотния спектър в контекста на политиката на Европейската общност в областта на далекосъобщенията, радиоразпръскването, транспорта и научноизследователската и развойна дейност (НИРД). Европейският парламент приветства съобщението в своя резолюция от 18 май 2000 г. (4) Следва да се подчертае, че в политиката на Общността в областта на радиочестотния спектър е желателна известна по-нататъшна хармонизация на услугите и приложенията, по-специално за услугите и приложенията с общностен или европейски обхват, и че е необходимо да се гарантира, че държавите-членки прилагат, според изискванията, определени решения на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT).

(2)

Следователно в Общността следва да бъде създадена политическа и правна рамка с цел да се гарантира координация на подходите в политиката и, ако е необходимо, хармонизирани условия по отношение на наличието и ефективното използване на радиочестотния спектър, необходим за създаването и функционирането на вътрешния пазар в такива области на политиката на Общността, като електронните комуникации, транспорта и НИРД. Политическият подход по отношение на използването на радиочестотния спектър следва да бъде координиран и, при необходимост, хармонизиран на общностно ниво, с оглед на ефективното постигане на целите на политиката на Общността. Координирането и хармонизацията на общностно ниво могат също така, в някои случаи, да съдействат за хармонизацията и координацията на използването на радиочестотния спектър и на глобално равнище. Същевременно, на национално равнище, може да се осигури подходяща техническа подкрепа.

(3)

Политиката на Общността в областта на радиочестотния спектър следва да допринася за свободата на словото, включително свободата на изразяване на мнение и свободата да се получават и разпространяват информация и идеи независимо от границите, както и свободата и плурализма на медиите.

(4)

Настоящото решение се базира на принципа, че когато Европейският парламент и Съветът са постигнали съгласие по отношение на общностна политика, която зависи от радиочестотния спектър, процедурата на Комитета следва да се използва за приемане на съпътстващи технически мерки за прилагане. Техническите мерки за прилагане следва конкретно да изясняват хармонизираните условия по отношение на наличието и ефективното използване на радиочестотния спектър, както и наличието на информация във връзка с използването на радиочестотния спектър. Мерките, необходими за прилагане на настоящото решение, следва да бъдат приети съгласно Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяването на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5).

(5)

Всяка нова инициатива в политиката на Общността в зависимост от радиочестотния спектър следва да бъде съгласувана с Европейския парламент и Съвета според нуждите на основата на предложение от Комисията. Без да накърнява правото на инициатива на Комисията, настоящото предложение следва да включва, inter alia, информация за въздействието на предвидената политика върху съществуващите групи потребители на радиочестотния спектър, както и данни за евентуално преразпределение на радиочестотите съгласно новата политика.

(6)

За развитието и приемането на технически мерки за изпълнение и с оглед на приноса към разработването, подготовката и приложението на политиката на Общността в областта на радиочестотния спектър, Комисията следва да бъде подпомагана от комитет, наречен „Комитет по радиочестотния спектър“, който включва представители на държавите-членки и се председателства от представител на Комисията. Комитетът следва да разглежда предложения за технически мерки за приложение във връзка с радиочестотния спектър. Проектите за предложения могат да бъдат разработени на основата на обсъждания в Комитета и, в някои случаи, могат да изискват техническа подготвителна работа от компетентните национални органи, които отговарят за управлението на радиочестотния спектър. В случай че процедури на Комитета се прилагат при приемането на технически процедури, Комитетът следва да вземе предвид становищата на индустрията и на всички заинтересовани потребители, както с търговска, така и с нетърговска цел, както и на останалите заинтересовани страни относно технологичните, пазарните и регулаторните промени, които могат да се отразят върху използването на радиочестотния спектър. Потребителите на радиочестотния спектър следва да имат възможността свободно да осигуряват необходимите по тяхна преценка вложения. Комитетът може да вземе решение да изслуша на свои заседания групите потребители на радиочестотния спектър, когато това е необходимо, за да се изясни положението в даден сектор.

(7)

Когато е необходимо да се приемат хармонизирани мерки за прилагането на политиката на Общността, извън техническите мерки за приложение, Комисията може да представи на Европейския парламент и на Европейския съвет предложение на основата на Договора.

(8)

Политиката в областта на радиочестотния спектър не може да се основава единствено на технически параметри, но тя трябва да отчита също така икономически, политически, културни, здравни и социални аспекти. Освен това непрекъснато нарастващото търсене на ограниченото предлагане на наличния радиочестотен спектър ще доведе до противоположен натиск за удовлетворяване на различни групи потребители на радиочестотния спектър в такива сектори като далекосъобщенията, радиоразпръскването, транспорта, правоохраняването, военното дело и науката. Следователно, политиката в областта на радиочестотния спектър следва да вземе предвид всички сектори и да балансира различните потребности.

(9)

Настоящото решение не бива да попречи на правото на държавите-членки да налагат ограничения с оглед на обществения ред, обществената сигурност и отбраната. Когато дадена техническа мярка за прилагане ще се отрази, inter alia, на радиочестотните ленти, използвани от съответната държава-членка изключително и пряко за целите на обществената сигурност и отбраната, Комисията може, по мотивирана молба на държавата-членка, да даде съгласие за преходни периоди и/или механизми за съвместно използване, за да улесни цялостното изпълнение на съответната мярка. В тази връзка държавите-членки могат също да уведомяват Комисията за своите национални радиочестотни ленти, използвани изключително и пряко за целите на обществената сигурност и отбраната.

(10)

За да вземе предвид становищата на държавите-членки, институциите на Общността, производството и всички заинтересовани потребители, както с търговска, така и с нетърговска цел, както и на останалите заинтересовани страни относно технологичните, пазарните и регулаторните промени, които могат да се отразят върху използването на радиочестотния спектър, Комисията може да организира консултации извън рамките на настоящото решение.

(11)

Техническото управление на радиочестотния спектър включва хармонизацията и разпределението на радиочестотния спектър. Хармонизацията следва да отразява изискванията на принципите на общата политика, определени на нивото на Общността. Въпреки това, техническото управление на радиочестотния спектър не обхваща процедурите по присвояване на честоти и лицензиране, нито решението дали да се използват конкурсни процедури за присвояване на радио честоти.

(12)

С оглед на приемането на технически мерки за прилагане във връзка с хармонизацията на разпределението на радиочестоти и наличието на информация, Комитетът следва да сътрудничи с експертите в областта на радиочестотния спектър от компетентните национални органи, които отговарят за управлението на радиочестотния спектър. На основата на натрупания опит в прилагането на процедурите в отделните отрасли, например в резултат на прилагането на Решение № 710/97/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 март 1997 г. относно съгласувания подход за разрешението за персонални спътникови далекосъобщителни услуги в Общността (6) и Решение № 128/1999/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 1998 г. относно съгласуваното въвеждане мобилна и безжична комуникационна система от трето поколение (UMTS) в Общността (7), следва да се приемат технически мерки за изпълнение в резултат на мандата, даден на CEPT. Ако е необходимо да бъдат приети хармонизирани мерки за приложение на политиката на Общността, които не са част от мандата, даден на CEPT, Комисията може да приема мерки за прилагане със съдействието на Комитета за радиочестотния спектър.

(13)

CEPT включва 44 европейски държави. Конференцията изготвя проекти за технически мерки за хармонизация с цел да се хармонизира използването на радиочестотния спектър извън границите на Общността, което има особено значение за държавите-членки, където използването на радиочестотния спектър може да бъде повлияно от неговото използване от държави-членки на CEPT, които не са членки на ЕС. Решенията и мерките, приети в съответствие с настоящото решение, следва да отчитат конкретното положение на държавите-членки с външни граници. Ако е необходимо, Комисията следва да бъде в състояние да обяви за задължителни за държавите-членки резултати, произтичащиот предоставения на CEPT мандат, а когато тези резултати не са налице или не се смятат за приемливи, да предприема необходимите алтернативни действия. Това по-конкретно осигурява хармонизация на използването на радиочестотите в Общността в съответствие с Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (8) и отчитане на разпоредбите на Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за овластяването) (9).

(14)

Координираното и своевременно предоставяне на обществеността на подходяща информация относно разпределението, наличието и използването на радиочестотния спектър в Общността е съществен фактор за инвестициите и разработването на политиката. Същото се отнася за технологичното развитие, което води до прилагането на нови способи за разпределение и управление на радиочестотния спектър и нови методи за присвояване на радио честоти. Разработването на дългосрочните стратегически аспекти изисква ясно разбиране на последиците от развитието на технологиите. Следователно, такава информация следва да бъде достъпна в цялата Общност, без да засяга закрилата на поверителния характер на служебните и личните данни съгласно Директива 97/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. относно обработката на личните данни и защитата и неприкосновеността на личния живот в телекомуникационния сектор (10). Прилагането на междуотраслова политика в областта на радиочестотния спектър налага необходимостта от наличие на информация за целия радиочестотен спектър. С оглед на общата цел за хармонизиране на използването на радиочестотния спектър в Общността и на други места в Европа, наличието на такава информация следва да се хармонизира на европейско равнище по достъпен за потребителите начин.

(15)

Следователно, необходимо е съществуващите общностни и международни изисквания за публикуване на информацията за използването на радиочестотния спектър да бъдат допълнени. На международно ниво, основният документ за регулаторни принципи, договорени в рамките на Световната търговска организация от групата по основните далекосъобщения, също изисква публичното оповестяване на състоянието на съществуващите радиочестотни ленти. Директива 96/2/ЕО на Европейската комисия от 16 януари 1996 г. за изменение на Директива 90/338/ЕИО относно мобилните и личните комуникации (11) изискваше от държавите-членки да публикуват всяка година или да предоставят, при поискване, схемата на разпределение на радиочестотите, включително плановете за бъдещо разширяване на честотите, но тя се отнасяше единствено до мобилните и личните телекомуникационни услуги. Освен това, Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 г. относно радиооборудването и оборудването на далекосъобщителните терминали и взаимното признаване на тяхното съответствие (12), както и Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. относно определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и разпоредби и правилата за услугите на информационното общество (13), изискват от държавите-членки да нотифицират Комисията за регулираните от тях интерфейси с оглед на съответствието със законодателството на Общността.

(16)

Директива 96/2/ЕО е в основата на приемането на първия набор от мерки на CEPT като например Решението на Европейския комитет по радиосъобщенията (ЕКР/РЕС/(97)01) относно публикуването на националните таблици за разпределението на радиочестотния спектър. Необходимо е да се гарантира, че решенията на CEPT отразяват потребностите на общностната политика и притежават подходяща правна форма с оглед на прилагането им в Общността. За тази цел в Общността трябва да се приемат конкретни мерки по отношение както на процедурата, така и на съдържанието.

(17)

Предприятията в Общността следва да получават обективен и не дискриминационен достъп до радиочестотния спектър в трети страни. Тъй като достъпът до радиочестотния спектър е ключов фактор за икономическото развитие и дейностите в интерес на обществото, необходимо е също така изискванията на Общността за радиочестотния спектър да бъдат отразявани в международното планиране.

(18)

Прилагането на политиката на Общността може да изисква координиране при използването на радиочестотния спектър, по-конкретно по отношение на предоставянето на съобщителни услуги, включително възможности за роуминг на територията на Общността. Освен това някои видове използване на радиочестотния спектър предполагат географски обхват извън границите на отделните държави-членки и допускат трансгранични услуги без изискване за движение на хора, като например спътниковите съобщителни услуги. Следователно, Общността следва да бъде адекватно представена в дейността на всички компетентни международни организации и конференции във връзка с управлението на радиочестотния спектър, като например Международния съюз по далекосъобщения (МСД) и неговите Световни конференции по радиосъобщения.

(19)

Съществуващите механизми за подготовка и договаряне за Световните конференции по радиосъобщения на МСД доведоха до отлични резултати, благодарение на готовността за сътрудничество в рамките на CEPT, като в хода на подготовката бяха отчетени интересите на Общността. При международните преговори, държавите-членки и Общността следва да разработят общи действия и да сътрудничат тясно по време на целия процес на преговори, за да запазят единството на международното представителство на Общността съгласно процедурите, съгласувани в заключенията на Европейския съвет от 22 септември 1997 г. и 2 май 2000 г. За такива международни преговори, Комисията следва да информира Европейския парламент и Съвета дали е засегната политиката на Общността с цел да се постигне съгласието на Съвета за целите на политиката на общността и позициите на държавите-членки на международно равнище. С цел да гарантира, че такива позиции също така адекватно отразяват техническите измерения, свързани с управлението на радиочестотния спектър, Комисията може да предостави на CEPT мандат в тази връзка. С всеки акт на приемане на споразумение или правила на международни форуми по въпросите на управлението на радиочестотния спектър държавите-членки следва да приемат съпътстваща съвместна декларация, в която да посочват, че ще изпълняват това споразумение или регламент в съответствие със своите задължения, произтичащи от Договора.

(20)

Освен международните преговори конкретно за радиочестотния спектър, съществуват и други международни споразумения, които ангажират Общността и трети страни и могат да се отразят на използването на радиочестотните ленти и съвместните планове, както и да се отнасят до такива въпроси като търговията и достъпа до пазари, включително в рамките на Световната търговска организация, свободното разпространение и използване на устройства, комуникационните системи с регионален или глобален обхват, като например спътниците, аварийните и спасителните операции, транспортните системи, технологиите за радиоразпръскване и научните приложения като например радиоастрономията и наблюдението на земята. Следователно, важно е да се гарантира съвместимост между договореностите в рамките на Общността по въпросите на търговията и достъпа до пазари и целите на политиката в областта на радиочестотния спектър съгласно настоящото решение.

(21)

Поради евентуалната търговска чувствителност на информацията, която може да се получи от компетентните национални органи в хода на действията им във връзка с политиката в областта на радиочестотния спектър и неговото управление, е необходимо компетентните национални органи да прилагат общи принципи в областта на поверителността на данните, установени в настоящото Решение.

(22)

Тъй като целта на предложените действия, а именно да се създаде обща рамка за политиката в областта на радиочестотния спектър, не може да бъде изцяло постигната от държавите-членки и следователно, поради мащабите и последиците от тези действия, може да се постигне по-пълноценно на общностно равнище, Общността може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, както е определено в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, определен в гореспоменатия член, настоящото решение не преминава извън рамките на необходимото за постигането на тази цел.

(23)

Държавите-членки следва да прилагат тази обща рамка на политиката в областта на радиочестотния спектър по-конкретно чрез своите национални органи и да предоставят на Комисията съответната информация, която е необходима за оценка на правилното й прилагане в цялата Общност, вземайки предвид международните търговски задължения на Общността и нейните държави-членки.

(24)

Решения № 710/97/ЕО и № 128/1999/ЕО остават в сила.

(25)

Комисията следва ежегодно да докладва на Европейския парламент и на Съвета за резултатите, постигнати в рамките на настоящото Решение, както и за планираните бъдещи действия. Това може да даде възможност на Европейския парламент и Европейския съвет да изразят своята политическа подкрепа, ако е необходимо,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Цел и приложно поле

1.   Целта на настоящото решение е да се създадат политика и правна рамка в Общността, за да се гарантира координация на политическите подходи и, ако е необходимо, хармонизирани условия по отношение на наличието на ефективното използване на радиочестотния спектър, които са необходими за създаване и функциониране на вътрешния пазар в такива области на общностната политика като електронните комуникации, транспорта и научноизследователската и развойна дейност (НИРД).

2.   С цел постигане на тази цел, настоящото решение установява процедури, които да:

а)

улеснят разработването на политика по отношение на стратегическото планиране и хармонизацията в използването на радиочестотния спектър в Общността, като се вземат предвид, inter alia, и такива аспекти на политиката на Общността като икономическите измерения, безопасността, здравеопазването, обществените интереси, свободата на словото, културните, научните, социалните и техническите аспекти, както и различните интереси на групите потребители на радиочестотния спектър с оглед на оптимизирането на използването на радиочестотния спектър и избягването на вредни електромагнитни въздействия;

б)

гарантира ефективното прилагане на политиката в областта на радиочестотния спектър в Общността и по-специално,създаване на обща методология за гарантиране на хармонизирани условия за наличието и ефективното използване на радиочестотния спектър;

в)

гарантира координирано и своевременно предоставяне на информация относно разпределението, наличието и използването на радиочестотния спектър в Общността;

г)

гарантира ефективната координация на общностните интереси при международните преговори, когато използването на радиочестотния спектър се отразява на политиката на Общността.

3.   Дейностите, съгласно настоящото Решение, следва да отчитат работата на международните организации във връзка с управлението на радиочестотния спектър, като например Международния съюз по далекосъобщения (МСД) и Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT).

4.   Настоящото решение не засяга мерките, предприети на общностно или национално ниво в съответствие със законодателството на Общността за постигане на цели от общ интерес и, по-специално, във връзка с регулирането на съдържанието и аудиовизуалната политика, разпоредбите на Директива 1999/5/ЕО и правото на държавите-членки да организират и използват радиочестотния си спектър за целите на обществения ред, обществената сигурност и отбраната.

Член 2

Определение

По смисъла на настоящото решение „радиочестотен спектър“ означава радиовълните в честотите между 9 кHz и 3 000 GHz; радиовълните са електромагнитни вълни, разпространявани в пространството без изкуствено насочване.

Член 3

Процедура за създаването и дейността на Комитета

1.   Дейността на Комисията се подпомага от комитет („Комитет по радиочестотния спектър“).

2.   При позоваване на настоящият параграф се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3.   При позоваване на настоящият параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО е три месецa.

4.   Комитетът приема свои процедурни правила.

Член 4

Дейност на Комитета по радиочестотния спектър

1.   С оглед постигането на целта, установена в член 1, Комисията предоставя на Комитета по радиочестотния спектър, в съответствие с процедурите, oпределени в настоящия член, подходящи технически мерки за приложение, за да гарантират хармонизирани условия за наличието и ефективното използване на радиочестотния спектър, както и наличието на информация във връзка с използването на радиочестотния спектър, както е посочено в член 5.

2.   За развитието на техническите мерки за прилагане, посочени в параграф 1 в рамките на мандата на CEPT, като например хармонизирането при разпределението на радиочестотния спектър и наличието на информация, Комисията предоставя мандати на CEPT, определящи задачите и сроковете за тяхното изпълнение. Комисията предприема действия в съответствие с процедурата, посочена член 3, параграф 2.

3.   На основата на извършената работа съгласно параграф 2, Комисията решава дали резултатите от работата, извършена в съответствие с предоставения мандат, се прилагат в Общността и какви са сроковете за прилагането им в държавите-членки. Тези решения се публикуват в Официален вестник на Европейските общност. За целите на настоящия параграф, Комисията предприема действия в съответствие с процедурата, посочена в член 3, параграф 3.

4.   Независимо от разпоредбите на параграф 3, ако Комисията или дадена държава-членка счита, че работата, извършена в съответствие с предоставените правомощия съгласно параграф 2, не напредва задоволително с оглед на определените срокове или ако резултатите от нея са неприемливи, Комисията може да предприема мерки за постигане на целите, посочени в предоставения мандат, като действа в съответствие с процедурата, посочена в член 3, параграф 3.

5.   Мерките, предвидени в параграфи 3 и 4 могат, когато е необходимо, да предвидят възможност за преходни периоди и/или договорености за съвместно използване на радиочестотния спектър в дадена държава-членка, които подлежат на одобрение от Комисията при обоснована необходимост от подобно одобрение, отчитайки конкретната ситуация в държавата-членка на основата на мотивирана молба от съответната държава-членка и при условие, че изключението няма неоснователно да забави изпълнението или да създаде неоснователни различия в конкурентната или регулаторната среда между държавите-членки.

6.   С оглед постигането на целта, установена в член 1, Комисията може също така да приема технически мерки за приложение, посочени в параграф 1, които не са обхванати от параграф 2, като предприема действия в съответствие с процедурата, посочена в член 3, параграф 3.

7.   За да допринесе за формулирането, подготовката и прилагането на политиката на Общността в областта на радиочестотния спектър и без да засяга процедурите, установени в настоящия член, Комисията периодично се консултира с Комитета за радиочестотния спектър по въпросите, обхванати в член 1.

Член 5

Предоставяне на информация

Държавите-членки гарантират обнародването на своите национални планове за разпределение на радиочестотите и информацията за правата, условията, реда и таксите за използването на радиочестотния спектър, ако това има значение за постигането на целта, посочена в член 1. Те актуализират тази информация и предприемат мерки за разработването на подходящи бази данни с цел осигуряване на обществен достъп до тази информация, когато това е необходимо, в съответствие със съответните мерки за хармонизация съгласно член 4.

Член 6

Връзки с трети страни и международни организации

1.   Комисията следи развитието в областта на радиочестотния спектър в трети страни и международни организации, което може да има отношение към приложението на настоящото решение.

2.   Държавите-членки информират Комисията за юридическите и фактическите трудности, създадени от трети страни или международни организации за прилагането на настоящото решение.

3.   Комисията редовно докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите от прилагането на параграфи 1 и 2 и може да предлага мерки за осигуряване на прилагането на принципите и постигането на целите на настоящото решение, като се координират общи цели на политиката, за да се гарантира постигането на съгласуваност между държавите-членки в рамките на Общността.

4.   Мерките, предприети съгласно настоящия член, не накърняват правата и задълженията на Общността и на държавите-членки съгласно съответните международни споразумения.

Член 7

Нотифициране

Държавите-членки предоставят на Комисията цялата информация, необходима за проверка на прилагането на настоящото решение. По-специално, държавите-членки незабавно информират Комисията за прилагането на резултатите от мандатите, предоставени съгласно член 4, параграф 3.

Член 8

Поверителност

1.   Държавите-членки не разкриват информация, която се включва в рамките на служебната тайна и по-специално информацията за предприятията, техните делови взаимоотношения или елементите на техните разходи.

2.   Разпоредбите на параграф 1 не засягаат правото на съответните компетентни органи да предприемат разкриване на информация, когато това е необходимо за целите на изпълнението на служебните им задължения, като разкриването трябва да бъде пропорционално и да отчита законните интереси на предприятията за опазване на техните служебни тайни.

3.   Разпоредбите на параграф 1 не изключват публикуването на информация за условията, свързани с предоставянето на права за използване на радиочестотния спектър, когато тя не включва информация с поверителен характер.

Член 9

Докладване

Комисията докладва ежегодно на Европейския парламент и на Съвета относно извършената дейност и предприетите мерки съгласно настоящото решение, както и бъдещите мерки съгласно настоящото решение.

Член 10

Приложение

Държавите-членки приемат всички необходими мерки със законови, подзаконови и административни разпоредби за приложението на настоящото решение и всички произтичащи от него действия.

Член 11

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила от датата на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности .

Член 12

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 7 март 2002 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

J. C. APARICIO


(1)  ОВ С 365 Е, 19.12.2000 г., стр. 256 и ОВ С 25 Е, 29.1.2002 г., стр. 468.

(2)  ОВ С 123, 25.4.2001 г., стр. 61.

(3)  Становище на Европейския парламент от 5.7.2001 г. (все още непубликувано в Официален вестник), Обща позиция на Съвета от 16.10.2001 г. (ОВ С 9, 11.1.2002 г., стр. 7) и Решение на Европейския парламент от 12.12.2001 г. (все още непубликувано в Официален вестник). Решение на Европейския съвет от 14.2.2002 г.

(4)  ОВ С 59, 23.2.2001 г., стр. 245.

(5)  ОВ L 184, 17. 7.1999 г., стр. 23.

(6)  ОВ L 105, 23.4.1997 г., стр. 4. Решение, изменено с Решение № 1215/2000/ЕО (ОВ L 139, 10.6.2000 г., стр. 1).

(7)  ОВ L 17, 22.2.1999 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33.

(9)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 21.

(10)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 20, 26.1.1996 г., стр. 59

(12)  ОВ L 91, 7.4.1999 г., стр. 10.

(13)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37. Директива, изменена с Директива 98/48/ЕО (ОВ L 217, 5.8.1998 г., стр. 18).


Top