EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0676

Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvențe radio)

JO L 108, 24.4.2002, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/676(1)/oj

13/Volumul 35

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

163


32002D0676


L 108/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA NR. 676/2002/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 7 martie 2002

privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvențe radio)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

La 10 noiembrie 1999, Comisia a prezentat Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor o comunicare în care propunea etapele următoare ale politicii în domeniul spectrului de frecvențe radio pe baza rezultatelor consultării publice referitoare la cartea verde privind politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în contextul politicilor Comunității Europene precum telecomunicațiile, radiodifuziunea, transporturile și cercetarea și dezvoltarea (R & D). Comunicarea a fost salutată de Parlamentul European într-o rezoluție din 18 mai 2000 (4). Trebuie subliniată oportunitatea unei armonizări mai avansate a politicii comunitare de gestionare a spectrului de frecvențe radio pentru servicii și aplicații, în special pentru serviciile și aplicațiile care au ca obiect Comunitatea Europeană, precum și necesitatea de a garanta că statele membre aplică în mod adecvat anumite decizii luate în cadrul Conferinței Europene a Administrațiilor Poștei și Telecomunicațiilor (CEAPT).

(2)

Prin urmare, trebuie stabilit un cadru comunitar politic și legal pentru a se asigura coordonarea politicilor și, după caz, armonizarea condițiilor referitoare la disponibilitatea și gestionarea eficace a spectrului de frecvențe radio necesar pentru crearea și funcționarea pieței interne în domenii ale politicii comunitare precum comunicațiile electronice, transportul, precum și cercetarea și dezvoltarea (R & D). Abordarea politicii privind gestionarea spectrului de frecvențe radio trebuie coordonată și, după caz, armonizată la nivel comunitar, pentru a îndeplini în mod eficient obiectivele politicii comunitare. Coordonarea și armonizarea la nivel comunitar pot contribui, de asemenea, în anumite cazuri, la armonizarea și coordonarea gestionării spectrului de frecvențe radio la nivel global. În același timp, se poate asigura un sprijin tehnic adecvat la nivel național.

(3)

Politica comunitară de gestionare a spectrului de frecvențe radio trebuie să contribuie la libertatea de exprimare, inclusiv la libertatea de opinie și libertatea de obținere și diseminare a informațiilor și ideilor fără să țină seama de frontiere, precum și la libertatea și pluralismul mijloacelor de comunicare în masă.

(4)

Prezenta decizie se bazează pe principiul conform căruia, în cazul în care Parlamentul European și Consiliul convin cu privire la o politică comunitară dependentă de spectrul de frecvențe radio, procedurile comitetului trebuie utilizate în vederea adoptării măsurilor tehnice de aplicare aferente. Măsurile tehnice de aplicare trebuie să asigure, în special, armonizarea condițiilor referitoare la disponibilitatea și utilizarea eficace a spectrului de frecvențe radio, precum și disponibilitatea informațiilor privind utilizarea spectrului de frecvențe radio. Trebuie adoptate măsurile necesare punerii în aplicare a prezentei decizii în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a modalităților de exercitare a competențelor de punere în aplicare conferite Comisiei (5).

(5)

Orice nouă inițiativă politică comunitară dependentă de spectrul de frecvențe radio trebuie adoptată de Parlamentul European și Consiliu, în conformitate cu modalitățile aplicabile, pe baza unei propuneri a Comisiei. Fără să aducă atingere dreptului de inițiativă al Comisiei, propunerea trebuie să includă, inter alia, informații cu privire la impactul politicii propuse asupra comunităților existente de utilizatori ai spectrului de frecvențe, precum și indicații referitoare la orice realocare generală a frecvențelor radio pe care o implică respectiva nouă politică.

(6)

Pentru a dezvolta și a adopta măsurile tehnice de aplicare și pentru a contribui la formularea, elaborarea și punerea în aplicare a politicii comunitare în domeniul spectrului de frecvențe radio, Comisia trebuie să fie asistată de un comitet, denumit Comitetul pentru spectrul de frecvențe radio, compus din reprezentanți ai statelor membre și prezidat de un reprezentant al Comisiei. Comitetul trebuie să analizeze propunerile de măsuri tehnice de aplicare privind spectrul de frecvențe radio. Respectivele propuneri pot fi formulate pe baza unor discuții desfășurate în cadrul Comitetului și, în cazuri speciale, pot necesita desfășurarea unor activități tehnice preparatorii de către autoritățile naționale responsabile cu gestionarea spectrului de frecvențe radio. În cazul în care, pentru adoptarea măsurilor tehnice de aplicare, sunt folosite procedurile comitetului, Comitetul trebuie să țină seama, de asemenea, de opiniile industriei și ale tuturor utilizatorilor în cauză, cu caracter atât comercial cât și necomercial, precum și de cele ale tuturor părților interesate, cu privire la evoluțiile tehnice, comerciale și normative care pot afecta utilizarea spectrului de frecvențe radio. Utilizatorii spectrului de frecvențe radio trebuie să aibă libertatea de a furniza toate informațiile pe care le consideră necesare. Comitetul poate decide să audieze, după caz, reprezentanții comunităților de utilizatori ai spectrului de frecvențe radio în cadrul reuniunilor sale, pentru a înțelege situația dintr-un anumit sector.

(7)

În cazul în care, pe lângă măsurile tehnice de aplicare, este necesară adoptarea unor măsuri de armonizare în vederea punerii în aplicare a politicilor comunitare, Comisia poate prezenta Parlamentului European și Consiliului o propunere în temeiul tratatului.

(8)

Politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio nu se poate baza exclusiv pe parametrii tehnici, ci trebuie să țină seama și de considerentele economice, politice, culturale, sanitare și sociale. Mai mult, cererea în permanentă creștere de frecvențe ale spectrului de frecvențe radio, disponibile în număr limitat, va provoca presiuni conflictuale pentru a răspunde nevoilor diverselor grupuri de utilizatori ai spectrului de frecvențe radio în sectoare precum telecomunicațiile, radiodifuziunea, transporturile, aplicarea legii, forțele armate și comunitatea științifică. Prin urmare, politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio trebuie să țină seama de toate sectoarele și să răspundă în mod echilibrat nevoilor acestora.

(9)

Prezenta decizie nu trebuie să aducă atingere dreptului statelor membre de a lua măsurile restrictive necesare în vederea menținerii ordinii publice și a siguranței publice, precum și în scopul apărării. În cazul în care o măsură tehnică de apărare afectează, inter alia, benzile de frecvențe radio utilizate exclusiv și direct de un stat membru în scopuri de siguranță publică și apărare, Comisia poate autoriza, în cazul în care statul membru prezintă o cerere în acest sens pe baza unor motive întemeiate, perioade tranzitorii și/sau mecanisme de partajare, pentru a facilita aplicarea integrală a respectivei măsuri. În acest sens, statele membre pot notifica Comisiei, de asemenea, benzile naționale de frecvențe radio utilizate exclusiv și direct în scopuri de siguranță publică și apărare.

(10)

Pentru a ține seama de opiniile statelor membre, ale instituțiilor comunitare, ale industriei și ale tuturor utilizatorilor în cauză, cu caracter atât comercial, cât și necomercial, precum și de opiniile celorlalte părți interesate, cu privire la evoluțiile tehnologice, comerciale și normative care pot afecta utilizarea spectrului de frecvențe radio, Comisia poate organiza consultări în afara cadrului prezentei decizii.

(11)

Gestionarea tehnică a spectrului de frecvențe radio include armonizarea și alocarea frecvențelor spectrului de frecvențe radio. Armonizarea trebuie să reflecte cerințele care rezultă din principiile politicii generale adoptate la nivel comunitar. Cu toate acestea, gestionarea tehnică a spectrului de frecvențe radio nu include procedurile de atribuire și de acordare a licențelor, nici decizia de utilizare a procedurilor competitive de selecție în vederea alocării frecvențelor radio.

(12)

În vederea adoptării măsurilor tehnice de aplicare care urmăresc armonizarea alocării frecvențelor radio și a disponibilității informațiilor, Comitetul trebuie să coopereze cu experții în spectrul de frecvențe radio din cadrul autorităților naționale responsabile cu gestionarea spectrului de frecvențe radio. Bazându-se pe experiența procedurilor de atribuire a mandatelor acumulată în sectoare speciale, de exemplu ca urmare a punerii în aplicare a Deciziei nr. 710/97/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 martie 1997 privind abordarea coordonată a autorizațiilor în domeniul serviciilor de comunicații personale prin satelit în Comunitate (6) și a Deciziei nr. 128/1999/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 1998 privind introducerea coordonată în Comunitate a sistemului de comunicații radio mobile și fără fir de generație a treia (UMTS) (7), trebuie adoptate măsuri tehnice de aplicare ca rezultat al mandatelor conferite CEAPT. În cazul în care, în vederea punerii în aplicare a politicilor comunitare, este necesară adoptarea unor măsuri armonizate care nu fac obiectul mandatului CEAPT, Comisia poate adopta măsurile de aplicare cu sprijinul Comitetului pentru spectrul de frecvențe radio.

(13)

CEAPT reunește 44 de țări europene. Aceasta elaborează măsuri tehnice de armonizare în vederea armonizării utilizării spectrului de frecvențe radio dincolo de frontierele comunitare, măsuri deosebit de importante pentru statele membre în care utilizarea spectrului de frecvențe radio poate fi afectată de utilizarea de către membrii CEAPT care nu sunt membri ai UE. Deciziile și măsurile adoptate în conformitate cu prezenta decizie trebuie să țină seama de situația specială a statelor membre cu frontiere externe. După caz, Comisia trebuie să poată impune rezultatele mandatelor conferite CEAPT ca fiind obligatorii pentru statele membre, și în cazul în care rezultatele respectivelor mandate nu sunt disponibile sau nu sunt considerate acceptabile, să ia măsurile care se impun. Acest lucru va permite în special armonizarea utilizării frecvențelor radio în întreaga Comunitate, în conformitate cu Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru comun de reglementare pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (directivă-cadru) (8) și ținând seama de dispozițiile prevăzute de Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (directiva privind autorizarea) (9).

(14)

Furnizarea coordonată și promptă către public a informațiilor pertinente privind alocarea, disponibilitatea și utilizarea spectrului de frecvențe radio în Comunitate reprezintă un element esențial pentru investiții și elaborarea politicilor. Același lucru este valabil și pentru progresele tehnologice care vor da naștere unor noi tehnici de alocare și gestionare a spectrului de frecvențe radio și la noi metode de atribuire a frecvențelor radio. Dezvoltarea aspectelor strategice pe termen lung necesită o bună înțelegere a implicațiilor pe care le are modul în care evoluează tehnologia. Prin urmare, astfel de informații trebuie să fie puse la dispoziția Comunității, fără să se aducă atingere protecției informațiilor cu caracter comercial și personal prevăzute de Directiva 97/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul telecomunicațiilor (10). Punerea în aplicare a unei politici transsectoriale de gestionare a spectrului de frecvențe radio face necesară disponibilitatea informațiilor privind spectrul de frecvențe radio în ansamblul său. Ținând seama de obiectivul general de armonizare a utilizării spectrului de frecvențe radio în Comunitate și în restul Europei, disponibilitatea respectivelor informații trebuie armonizată la nivel european și prezentată într-o formă accesibilă.

(15)

Prin urmare, este necesară completarea cerințelor comunitare și internaționale existente în ceea ce privește publicarea informațiilor privind utilizarea spectrului de frecvențe radio. La nivel internațional, documentul de referință privind principiile negociate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului de Grupul pentru telecomunicații de bază prevede totodată ca situația existentă a benzilor de frecvențe radio să fie dată publicității. Directiva 96/2/CE a Comisiei din 16 ianuarie 1996 de modificare a Directivei 90/388/CEE privind comunicațiile mobile și personale (11) prevedea ca statele membre să publice anual sau să comunice la cerere planul de alocare a frecvențelor radio, inclusiv planurile pentru extinderea viitoare a respectivelor frecvențe, dar nu se aplica decât serviciilor de comunicații mobile și personale. Mai mult, Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora (12), precum și Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice (13) prevăd obligația statelor membre de a notifica Comisiei interfețele pe care le-au reglementat, astfel încât să poată fi evaluată compatibilitatea acestora cu legislația comunitară.

(16)

Directiva 96/2/CE a stat la originea adoptării de către CEAPT a unui prim set de măsuri, precum Decizia Comitetului European de Radiocomunicații [CER/DEC/(97)01] privind publicarea tabelelor naționale de alocare a spectrului de frecvențe radio. Trebuie să se garanteze că soluțiile CEAPT răspund nevoilor politicii comunitare și primesc temeiul juridic adecvat pentru a fi puse în aplicare în Comunitate. În acest scop, în Comunitate trebuie adoptate măsuri speciale atât în ceea ce privește procedura, cât și conținutul.

(17)

În țările terțe, întreprinderile comunitare trebuie să beneficieze de spectrul de frecvențe radio în condiții echitabile și nediscriminatorii. Dat fiind faptul că accesul la spectrul de frecvențe radio reprezintă un element esențial pentru dezvoltarea afacerilor și a anumitor activități de interes public, trebuie ca nevoile comunitare de gestionare a spectrului de frecvențe radio să se reflecte în planificarea internațională.

(18)

Aplicarea politicilor comunitare poate necesita coordonarea utilizării spectrului de frecvențe radio, în special în ceea ce privește furnizarea serviciilor de comunicații, inclusiv posibilitățile de roaming la nivel comunitar. Mai mult, unele tipuri de utilizări ale spectrului de frecvențe radio implică o acoperire geografică ce depășește frontierele unui stat membru și permit furnizarea de servicii transfrontaliere fără deplasarea persoanelor, de exemplu în cazul serviciilor de comunicații prin satelit. Prin urmare, Comunitatea trebuie să fie reprezentată în mod corespunzător în activitățile tuturor organizațiilor internaționale competente și la toate conferințele care au ca subiect aspecte ale gestionării spectrului de frecvențe radio, de exemplu în cadrul Uniunii Internaționale de Telecomunicații (UIT) și al Conferințelor mondiale de radiocomunicații organizate de aceasta.

(19)

Mecanismele existente de pregătire și negociere pentru Conferințele mondiale de radiocomunicații ale UIT au condus la rezultate excelente datorită cooperării voluntare în cadrul CEAPT, iar în decursul activităților pregătitoare s-a ținut seama de interesele Comunității. În negocierile internaționale, statele membre și Comunitatea trebuie să întreprindă o acțiune comună și aibă o relație de strânsă cooperare pe toată durata procedurii de negociere, pentru a asigura unitatea reprezentării internaționale a Comunității, în conformitate cu procedurile convenite în concluziile Consiliului din 3 februarie 1992 pentru Conferința administrativă mondială de radiocomunicații și confirmate prin concluziile Consiliului din 22 septembrie 1997 și 2 mai 2000. În perspectiva unor astfel de negocieri internaționale, Comisia trebuie să informeze Parlamentul European și Consiliul dacă politicile comunitare sunt sau nu afectate, în vederea obținerii aprobării Consiliului cu privire la obiectivele care trebuie îndeplinite în cadrul politicilor comunitare și cu privire la pozițiile care urmează să fie adoptate de statele membre la nivel internațional. Pentru a se asigura că respectivele poziții țin seama în mod adecvat de dimensiunea tehnică a gestionării spectrului de frecvențe radio, Comisia poate emite mandate pentru CEAPT în acest scop. Statele membre trebuie să anexeze la oricare act de acceptare al oricărui acord sau al oricărei reglementări adoptat(e) în cadrul forumurilor internaționale responsabile cu sau interesate de gestionarea spectrului de frecvențe radio, o declarație comună în care să precizeze că vor aplica respectivul acord sau respectiva reglementare în conformitate cu obligațiile care le revin în temeiul tratatului.

(20)

Pe lângă negocierile internaționale care au ca obiect în special spectrul de frecvențe radio, există alte acorduri internaționale privind Comunitatea și țările membre, care pot afecta utilizarea și planurile de partajare a benzilor de frecvențe radio și care pot avea ca obiect aspecte precum comerțul și accesul la piață, inclusiv în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, libera circulație și utilizare a echipamentelor, sisteme de comunicații cu acoperire regională sau mondială precum sateliții, operațiuni de siguranță și salvare, sisteme de transport, tehnologii de radiodifuziune și aplicații în cercetare, precum radioastronomia și observarea Terei. Prin urmare, este important să se asigure compatibilitatea între acordurile comunitare de negociere a aspectelor privind comerțul și accesul la piață și obiectivele politicii de gestionare a spectrului de frecvențe radio prevăzute de prezenta decizie.

(21)

Este necesar, ținând seama de potențiala sensibilitate comercială a informațiilor pe care autoritățile naționale le pot obține în cadrul acțiunilor pe care le întreprind în ceea ce privește politica și gestionarea spectrului de frecvențe radio, ca autoritățile naționale să aplice principiile comune în domeniul confidențialității prevăzute de prezenta decizie.

(22)

Ținând seama de faptul că obiectivul acțiunilor propuse, și anume de a stabili un cadru comun pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio, nu poate fi suficient îndeplinit de statele membre și, prin urmare, din motive de dimensiuni și efecte ale acțiunii, poate fi mai bine îndeplinit la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiului subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității definit în articolul menționat anterior, prezenta decizie se limitează la ceea ce este necesar pentru a îndeplini obiectivul în cauză.

(23)

Statele membre trebuie să pună în aplicare prezentul cadru pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în special prin intermediul autorităților naționale și trebuie să furnizeze Comisiei informațiile pertinente de care aceasta are nevoie pentru a evalua punerea în aplicare a cadrului respectiv în întreaga Comunitate, ținând seama de obligațiile comerciale internaționale ale Comunității și ale statelor membre.

(24)

Deciziile nr. 710/97/CE și nr. 128/1999/CE rămân în vigoare.

(25)

Comisia trebuie să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport anual cu privire la rezultatele obținute în temeiul prezentei decizii, precum și la viitoarele acțiuni prevăzute. Parlamentul European și Consiliul își pot exprima, de asemenea, după caz, sprijinul politic,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiectivul și domeniul de aplicare

(1)   Obiectivul prezentei decizii este de a stabili un cadru comunitar politic și legal pentru a asigura coordonarea politicilor și, după caz, armonizarea condițiilor referitoare la disponibilitatea și utilizarea eficace a spectrului de frecvențe radio necesar pentru crearea și funcționarea pieței interne în domenii ale politicii comunitare precum comunicațiile electronice, transportul și cercetarea și dezvoltarea (R & D).

(2)   Pentru a atinge obiectivul menționat anterior, prezenta decizie stabilește proceduri destinate:

(a)

să faciliteze definirea politicilor în domeniul planificării strategice și armonizării utilizării spectrului de frecvențe radio în Comunitate, ținând seama, inter alia, de aspectele economice, de siguranță, sanitare, de interes public, de libertate de exprimare, culturale, științifice, sociale și tehnice ale politicilor comunitare, precum și de diversele interese ale comunităților de utilizatori ai spectrului de frecvențe radio, în vederea optimizării utilizării acestuia și pentru a evita interferențele dăunătoare;

(b)

să asigure aplicarea eficace a politicii de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitate și, în special, să stabilească o metodologie generală pentru a asigura o armonizare a condițiilor referitoare la disponibilitatea și utilizarea eficace a spectrului de frecvențe radio;

(c)

să asigure furnizarea coordonată și promptă a informațiilor privind alocarea, disponibilitatea și utilizarea spectrului de frecvențe radio în Comunitate;

(d)

să asigure coordonarea eficace a intereselor Comunității în cadrul negocierilor internaționale, în cazul în care utilizarea spectrului de frecvențe radio afectează politicile comunitare.

(3)   Activitățile desfășurate în temeiul prezentei decizii țin în mod adecvat seama de activitatea organizațiilor internaționale în materie de gestionare a spectrului de frecvențe radio, de exemplu de activitatea Uniunii Internaționale de Telecomunicații și a Conferinței Europene a Administrațiilor Poștei și Telecomunicațiilor (CEAPT).

(4)   Prezenta decizie nu aduce atingere măsurilor luate la nivel comunitar sau la nivel național, în conformitate cu legislația comunitară, în scopul îndeplinirii unor obiective de interes general, în special în ceea ce privește reglementarea privind conținutul și politica audiovizuală, dispozițiilor prevăzute de Directiva 1999/5/CE sau dreptului statelor membre de a organiza și utiliza spectrul de frecvențe radio în vederea menținerii ordinii publice, a siguranței publice și pentru apărare.

Articolul 2

Definiție

În sensul prezentei decizii, „spectru de frecvențe radio” include undele radio cu frecvențe cuprinse între 9 kHz și 3 000 GHz; undele radio sunt unde electromagnetice propagate în spațiu fără ghid artificial.

Articolul 3

Procedura comitetului

(1)   Comisia este sprijinită de un comitet („Comitetul pentru spectrul de frecvențe radio”).

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE, ținând seama de dispozițiile articolului 8 din directiva menționată anterior.

(3)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, ținând seama de dispozițiile articolului 8 din directiva menționată anterior.

Perioada menționată în articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(4)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 4

Funcții ale Comitetului pentru spectru de frecvențe radio

(1)   Pentru a îndeplini obiectivul stabilit în articolul 1, Comisia prezintă Comitetului pentru spectrul de frecvențe radio, în conformitate cu procedurile prevăzute de prezentul articol, măsurile tehnice de aplicare corespunzătoare în vederea asigurării unei armonizări a condițiilor referitoare la disponibilitatea și utilizarea eficace a spectrului de frecvențe radio, precum și a unei disponibilități a informațiilor privind utilizarea spectrului de frecvențe radio, în conformitate cu articolul 5.

(2)   În scopul elaborării măsurilor tehnice de aplicare prevăzute la articolul 1 care fac obiectul mandatului CEAPT, precum armonizarea alocării frecvențelor și a disponibilității informațiilor, Comisia emite mandate pentru CEAPT, în care precizează sarcinile care trebuie îndeplinite și calendarul aferent. Comisia hotărăște în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 3 alineatul (2).

(3)   Pe baza activităților îndeplinite în conformitate cu alineatul (2), Comisia decide cu privire la aplicarea în Comunitate a rezultatelor activităților desfășurate în cadrul mandatelor și stabilește termenul limită pentru punerea lor în aplicare de către statele membre. Respectivele decizii se publică în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene. În sensul prezentului alineat, Comisia hotărăște în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 3 alineatul (3).

(4)   Fără să aducă atingere alineatului (3), în cazul în care Comisia sau un stat membru consideră că activitățile desfășurate în cadrul unui mandat emis în conformitate cu alineatul (2) nu progresează suficient în ceea ce privește calendarul stabilit sau în cazul în care rezultatele mandatului nu sunt acceptabile, Comisia, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 3 alineatul (3), poate adopta măsuri în scopul îndeplinirii obiectivelor mandatului.

(5)   Măsurile prevăzute la alineatele (3) și (4) pot oferi Comisiei posibilitatea, după caz, de a aproba perioade tranzitorii și/sau acorduri de partajare a spectrului de frecvențe radio, în cazul în care acestea se justifică, ținând seama de situația specială existentă în statul membru, la cererea motivată a statului membru în cauză și cu condiția ca o astfel de excepție să nu întârzie în mod nejustificat punerea în aplicare și să nu creeze diferențe nejustificate între statele membre în ceea ce privește concurența sau reglementările.

(6)   Pentru a îndeplini obiectivul prevăzut la articolul 1, Comisia poate totodată adopta măsurile tehnice de aplicare menționate în alineatul (1) care nu fac obiectul alineatului (2), hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 3 alineatul (3).

(7)   Pentru a contribui la formularea, elaborarea și punerea în aplicare a politicii comunitare de gestionare a spectrului de frecvențe radio și fără să aducă atingere procedurilor prevăzute la prezentul articol, Comisia consultă periodic Comitetul pentru spectrul de frecvențe radio cu privire la aspectele care fac obiectul articolului 1.

Articolul 5

Disponibilitatea informațiilor

Statele membre se asigură ca tabelul de alocare a frecvențelor naționale radio, precum și informațiile privind drepturile, condițiile, procedurile, tarifele și taxele referitoare la utilizarea spectrului de frecvențe radio se publică, în cazul în care sunt pertinente, în scopul îndeplinirii obiectivului prevăzut la articolul 1. Statele membre actualizează respectivele informații și iau măsuri în vederea dezvoltării unor baze de date corespunzătoare pentru a pune respectivele informații la dispoziția publicului, după caz, în conformitate cu măsurile de armonizare pertinente adoptate în temeiul articolului 4.

Articolul 6

Relațiile cu țări terțe și organizații internaționale

(1)   Comisia monitorizează progresele privind spectrul de frecvențe radio în țările terțe și în organizațiile internaționale care pot influența punerea în aplicare a prezentei decizii.

(2)   Statele membre informează Comisia cu privire la orice dificultăți create, de jure sau de facto, de țările terțe sau de organizațiile internaționale în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentei decizii.

(3)   Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului rapoarte periodice cu privire la rezultatele punerii în aplicare a alineatelor (1) și (2) și poate propune măsuri în vederea asigurării punerii în aplicare a principiilor și obiectivelor prevăzute de prezenta decizie, după caz. În cazul în care acest lucru se dovedește a fi necesar pentru îndeplinirea obiectivului prevăzut la articolul 1, se adoptă obiective comune în scopul asigurării unei coordonări comunitare între statele membre.

(4)   Măsurile luate în conformitate cu prezentul articol nu aduc atingere drepturilor și obligațiilor pe care le au Comunitatea și statele membre în temeiul acordurilor internaționale aplicabile.

Articolul 7

Notificare

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre toate informațiile necesare pentru a verifica punerea în aplicare a prezentei decizii. În special, statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aplicarea rezultatelor mandatelor în conformitate cu articolul 4 alineatul (3).

Articolul 8

Confidențialitate

(1)   Statele membre nu dezvăluie informațiile protejate prin caracterul confidențial al afacerilor, în special informațiile privind întreprinderile, relațiile lor comerciale sau elementele costurilor lor.

(2)   Alineatul (1) nu aduce atingere dreptului autorităților competente de a divulga informații, în cazul în care acest lucru este esențial pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin, caz în care dezvăluirea este proporționată și ține seama de interesele legitime ale întreprinderilor în ceea ce privește protejarea secretelor comerciale ale acestora.

(3)   Alineatul (1) nu împiedică publicarea informațiilor privind condițiile de acordare a drepturilor de utilizare a spectrului de frecvențe radio, în cazul în care nu includ informații cu caracter confidențial.

Articolul 9

Rapoarte

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului rapoarte anuale asupra activităților desfășurate și măsurilor adoptate în conformitate cu prezenta decizie, precum și asupra activităților viitoare prevăzute în conformitate cu prezenta decizie.

Articolul 10

Punere în aplicare

Statele membre iau toate măsurile necesare, prin acte cu putere de lege și acte administrative, în vederea punerii în aplicare a prezentei decizii și a tuturor măsurilor care se impun în temeiul acesteia.

Articolul 11

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 12

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 martie 2002.

Pentru Parlamentul European

Președintele

P. COX

Pentru Consiliu

Președintele

J. C. APARICIO


(1)  JO C 365 E, 19.12.2000, p. 256 și

JO C 25 E, 29.1.2002, p. 468.

(2)  JO C 123, 25.4.2001, p. 61.

(3)  Avizul Parlamentului European din 5 iulie 2001 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziția comună a Consiliului din 16 octombrie 2001 (JO C 9, 11.1.2002, p. 7) și Decizia Parlamentului European din 12 decembrie 2001 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 14 februarie 2002.

(4)  JO C 59, 23.2.2001, p. 245.

(5)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 105, 23.4.1997, p. 4, astfel cum a fost modificată prin Decizia nr. 1215/2000/CE (JO L 139, 10.6.2000, p. 1).

(7)  JO L 17, 22.2.1999, p. 1.

(8)  JO L 108, 24.4.2002, p. 33.

(9)  JO L 108, 24.4.2002, p. 21.

(10)  JO L 24, 30.1.1998, p. 1.

(11)  JO L 20, 26.1.1996, p. 59.

(12)  JO L 91, 7.4.1999, p. 10.

(13)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37, astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/48/CE (JO L 217, 5.8.1998, p. 18).


Top