32002D0676Oficialusis leidinys L 108 , 24/04/2002 p. 0001 - 0006


Europos Parlamento ir tarybos Sprendimas Nr. 676/2002/EB

2002 m. kovo 7 d.

dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [3],

kadangi:

(1) 1999 m. lapkričio 10 d. Komisija pateikė Europos Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui komunikatą, kuriame pasiūlė tolimesnius radijo spektro politikos žingsnius, remdamasi Radijo spektro politikos žaliosios knygos aptarimo su visuomene rezultatais ir atsižvelgdama į Europos Bendrijos politiką telekomunikacijų, visuomeninio transliavimo, transporto ir tyrimų bei taikomosios veiklos srityse. 2002 m. gegužės 18 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas pritarė šiam komunikatui [4]. Pabrėžtina, kad pageidautina ir toliau tam tikru mastu derinti Bendrijos radijo spektro politiką paslaugų teikimo ir paraiškų priėmimo srityse, ypač Bendrijos ar Europos aprėpties paslaugoms ir paraiškoms, kartu pabrėžtina, kad būtina užtikrinti, jog valstybės narės reikiamu būdu taikytų kai kuriuos Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (CEPT) sprendimus.

(2) Todėl Bendrijai reikia politikos ir teisinio reguliavimo pagrindų, kad gerai koordinuotų politikos požiūrius ir užtikrintų, kur reikia, suderintąsias sąlygas, susijusias su radijo spektro prieinamumu ir veiksmingu naudojimu, kai jo reikia kuriant ir palaikant vidaus rinką tokiose Bendrijos politikos srityse kaip elektroniniai ryšiai, transportas ir tyrimai bei taikomoji veikla. Bendrijos lygiu reikia koordinuoti ir, jeigu tikslinga, suderinti politikos požiūrius, susijusius su radijo spektro naudojimu, kad būtų veiksmingai įgyvendinti Bendrijos politikos tikslai. Tam tikrais atvejais koordinavimas ir suderinimas Bendrijoje leidžia koordinuoti ir suderinti radijo spektro naudojimą pasauliniu mastu. Tuo pačiu metu atskira valstybė gali pasirūpinti atitinkama technine parama nacionaliniu lygiu.

(3) Radijo spektro politika Bendrijoje turėtų stiprinti išraiškos laisvę, įskaitant laisvę reikšti nuomonę, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas nepaisant valstybių sienų, taip pat ir žiniasklaidos laisvę ir įvairovę.

(4) Šis sprendimas remiasi principu, kad jeigu Europos Parlamentas ir Taryba sutarė dėl nuo radijo spektro priklausomos Bendrijos politikos, turėtų būti taikomos komiteto procedūros priimant lydimąsias techninio įgyvendinimo priemones. Techninio įgyvendinimo priemonės turėtų būti konkrečiai nukreiptos į suderintąsias sąlygas, nusakančias radijo spektro prieinamumą ir veiksmingą naudojimą, taip pat informacijos, susijusios su radijo spektro naudojimu, prieinamumą. Priemonės, kurių reikia šiam sprendimui įgyvendinti, priimtinos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [5].

(5) Jeigu tikslinga, Europos Parlamentas ir Taryba, remdamiesi Komisijos pasiūlymu, turėtų susitarti dėl kiekvienos naujos nuo radijo spektro priklausomos politikos iniciatyvos. Šis pasiūlymas, neprieštaraudamas Komisijos iniciatyvos teisei, turi apimti, inter alia, informaciją apie planuojamos politikos poveikį dabartinėms spektro naudotojų bendrijoms ir nuorodas apie bet kurį viešųjų radijo dažnių skyrimo pakeitimą, kurio pareikalautų ši nauja politika.

(6) Siekiant parengti ir priimti techninio įgyvendinimo priemones, taip pat siekiant formuoti, parengti ir įgyvendinti Bendrijos radijo spektro politiką, Komisijai turėtų padėti komitetas, kuris vadintinas Radijo spektro komitetu ir sudarytas iš valstybių narių atstovų, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas. Komitetas nagrinėja su radijo spektru susijusius pasiūlymus techninio įgyvendinimo priemonėms. Tokių pasiūlymų projektai gali būti sudaromi diskusijų komitete pagrindu ir atskirais atvejais jiems gali reikėti techninio parengiamojo darbo, kurį atliktų nacionalinės valdžios įstaigos, atsakingos už radijo spektro valdymą. Jeigu techninio įgyvendinimo priemonės priimamos komitete, komitetas turėtų atsižvelgti ir į pramonės šakos ir visų naudotojų, komercinių ir nekomercinių, požiūrius, taip pat į kitų suinteresuotųjų šalių požiūrius dėl technologijų, rinkos ir reguliavimo plėtros, kuri gali paveikti radijo spektro naudojimą. Radijo spektro naudotojams užtikrintina teisė netrukdomai teikti bet kuriuos patobulinimus, kurie jų manymu esantys reikalingi. Komitetas gali nutarti išklausyti savo susitikimų metu radijo spektro naudotojų bendrijų atstovus, kad pastarieji paaiškintų padėtį atskiruose sektoriuose.

(7) Kai būtina priimti suderintąsias priemones Bendrijos politikos kryptims įgyvendinti, viršijančias techninio įgyvendinimo priemonių aprėptį, Komisija gali teikti pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai remdamasi Sutartimi.

(8) Radijo spektro politika negali remtis vien tik techniniais parametrais, bet turėtų atsižvelgti ir į ekonominius, politinius, kultūrinius, sveikatos apsaugos ir socialinius aspektus. Be to, vis didėjantis poreikis baigtinei prieinamo radijo spektro pasiūlai sukels prieštaringus spaudimus pritaikyti prie šios pasiūlos įvairias radijo spektro naudotojų grupes tokiuose sektoriuose kaip telekomunikacijos, visuomeninis transliavimas, transportas, teisėsauga, karo tarnyba ir mokslo bendruomenė. Todėl radijo spektro politika turėtų atsižvelgti į visus sektorius ir subalansuoti jų poreikius.

(9) Šis sprendimas neturi jokio poveikio valstybės narės teisei nustatyti ribojimus, kurių reikia visuomenės saugumui, viešajai tvarkai ir gynybai. Jeigu techninio įgyvendinimo priemonė turėtų, inter alia, kokio poveikio radijo dažnių juostoms, kurias valstybė narė naudoja išimtinai ir tiesiogiai tik visuomenės saugumui ir gynybai, Komisija gali, gavusi valstybės narės prašymą, pagrįstą pateisinamomis priežastimis, sutikti dėl pereinamojo laikotarpio ar pasidalijimo mechanizmo, kad palengvintų tokios priemonės visišką įgyvendinimą. Tokiu atveju valstybė narė taip pat gali pranešti Komisijai apie savo nacionalines radijo dažnių juostas, naudojamas išimtinai ir tiesiogiai vien visuomenės saugumo ir gynybos tikslams.

(10) Siekiant, kad būtų atsižvelgta į valstybių narių, Bendrijos institucijų, pramonės ir visų naudotojų, komercinių ir nekomercinių, požiūrius, taip pat į kitų suinteresuotųjų šalių požiūrius dėl technologijų, rinkos ir reguliavimo plėtros, kuri gali paveikti radijo spektro naudojimą, Komisija gali organizuoti konsultacijas išeidama už šio sprendimo aprėpties ribų.

(11) Radijo spektro techninis valdymas apima radijo spektro suderinimą ir paskirstymą. Šitoks suderinimas turėtų atitikti bendrosios politikos principų, nustatytų Bendrijos lygmeniu, reikalavimus. Tačiau radijo spektro techninis valdymas neapima nei dažnio skyrimo ar licencijavimo tvarkų, nei sprendimo, ar naudotina konkurencinės atrankos tvarka skiriant radijo dažnius.

(12) Priimant techninio įgyvendinimo priemones, kuriomis siekiama suderinti radijo dažnių skyrimą ir informacijos prieinamumo suderinimą, Komitetas turi bendradarbiauti su radijo spektro ekspertais iš nacionalinių valdžios įstaigų, kurios atsako už radijo spektro valdymą. Remiantis kai kuriuose sektoriuose įgyta patirtimi perduodant mandatą, pavyzdžiui, taikant 1997 m. kovo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 710/97/EB dėl leidimų teikti asmeninių palydovinių ryšių paslaugas Bendrijoje išdavimo principų suderinimo [6] ir 1998 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 128/1999/EB dėl vieningo trečios kartos judriojo ir bevielio ryšio sistemos (UMTS) įdiegimo Bendrijoje [7], techninio įgyvendinimo priemonės priimtinos kaip mandatų perdavimo CEPT pasekmė. Jeigu būtina priimti suderintąsias priemones Bendrijos politikai įgyvendinti, kuri nepriklauso CEPT kompetencijai, Komisija gali priimti įgyvendinimo priemones padedama Radijo spektro komiteto.

(13) CEPT apima 44 Europos šalis. Ji rengia techninio suderinimo priemonių projektus siekdama suderinti radijo spektro naudojimą už Bendrijos ribų, ir tai yra ypač svarbu toms valstybėms narėms, kuriose radijo spektro naudojimą gali paveikti priklausanti CEPT valstybė, kuri nėra ES valstybė narė. Sprendimai ir priemonės, kurių imamasi vadovaujantis šiuo sprendimu, turi atsižvelgti į valstybių narių su išorinėmis sienomis specifinę situaciją. Jeigu reikalinga, Komisija turi pajėgti paversti mandatų, kuriuos perdavė CEPT, pasekmes privalomas valstybėms narėms, o jeigu CEPT perduotų mandatų pasekmės yra nežinomos ar atrodo esančios nepriimtinos - imtis reikalingų pakaitinių veiksmų. Tai pirmiausia pasakytina apie radijo dažnių naudojimo suderinimą Bendrijos viduje, vadovaujantis 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendro teisinio reguliavimo pagrindų (Pagrindų direktyva [8] ir atsižvelgiant į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2002/20/EB dėl elektroninių ryšio tinklų ir paslaugų įgaliojimo (Įgaliojimų direktyvos [9] nuostatas.

(14) Esminė investavimo ir politikos formavimo sąlyga yra ta, kad visuomenei informacija apie radijo spektro skyrimą, prieinamumą ir naudojimą Bendrijoje būtų teikiama laiku ir sukoordinuotu būdu. Esmine sąlyga taip pat laikytina ir technologijų plėtra, kuri leidžia naujaip skirstyti radijo spektrą, diegti naujus valdymo būdus ir radijo dažnių skyrimo metodus. Kuriant ilgalaikius strateginius aspektus, reikia teisingai numanyti technologijų plėtros pasekmes. Todėl tokia informacija Bendrijoje turi būti prieinama, bet nepažeidžiant verslo slaptumo ir asmens informacijos apsaugos, kaip numatyta 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 97/66/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos telekomunikacijų sektoriuje [10]. Norint įgyvendinti tarpsektorinę radijo spektro politiką būtina sudaryti galimybes prieiti prie informacijos apie visą radijo spektrą. Siekiant bendro tikslo suderinti radijo spektro naudojimą Bendrijoje ir kitur Europoje, tokios informacijos prieinamumą reikia suderinti naudotojams patogiu būdu Europos mastu.

(15) Todėl reikia papildyti esamus Bendrijos ir tarptautinius reikalavimus, kaip skelbtina informacija apie radijo spektro naudojimą. Dėl tarptautinio lygmens, tai atraminis dokumentas apie teisinio reguliavimo principus, dėl kurių santykio su Pasaulio prekybos organizacijos principais derėjosi Pagrindinių telekomunikacijų grupė, taip pat reikalauja, kad būtų viešai skelbiama apie radijo dažnių juostų paskirstymo esamą būklę. 1996 m. sausio 16 d. Komisijos Direktyva 96/2/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 90/388/EEB judriųjų ir asmeninių ryšių klausimais [11], reikalauja, kad valstybė narė kiekvienais metais skelbtų arba pareikalavus leistų susipažinti su radijo dažnių paskirstymo schema, įskaitant ir tolesnius šių dažnių plėtros planus, tačiau aprėpė vien tik judriųjų ir asmeninių ryšių paslaugas. Be to, 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 1999/5/EB dėl radijo įrenginių ir telekomunikacijų tinklų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo [12], taip pat 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 98/34/EB, nustatanti informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką [13], reikalauja, kad valstybė narė praneštų Komisijai apie sąsajas, kurias ji teisiškai reguliavo, kad galima būtų įvertinti jų atitiktį Bendrijos teisei.

(16) Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijai Direktyva 96/2/EB sudarė ištakas pirmosios priemonių grupės priėmimui, kaip antai Europos radijo ryšio komiteto sprendimui (ERC/DE(97)01) dėl nacionalinių radijo spektro paskirstymo lentelių. Būtina užtikrinti, kad CEPT sprendimai atitiktų Bendrijos politikos poreikius ir turėtų reikiamą teisinį pagrindą, kad juos galima būtų Bendrijoje įgyvendinti. Šis tikslas reikalauja priimti Bendrijoje kai kurias specifines priemones, tiek dėl darbo tvarkos, tiek dėl pačios esmės.

(17) Bendrijos ūkio vienetams, siekiantiems gauti prieigą prie radijo spektro trečiosiose šalyse, taikytinas nešališkas ir nediskriminacinis požiūris. Kadangi prieiga prie radijo spektro yra vienas pagrindinių veiksnių verslo plėtrai ir viešuosius interesus atitinkančiai veiklai, reikia užtikrinti, kad Bendrijos reikalavimai dėl radijo spektro būtų atspindėti tarptautiniame planavime.

(18) įgyvendinant Bendrijos politikos kryptis gali prireikti koordinuoti radijo spektro naudojimą, ypač atsižvelgiant į ryšių paslaugas, kurių aprėptis yra paslaugų judėjimas be sienų visoje Bendrijoje. Be to, kai kurie radijo spektro naudojimo būdai nulemia geografinę aprėptį, kuri peržengia valstybės narės sienas ir sudaro sąlygas paslaugoms be sienų, kurioms nereikia asmenų judėjimo, kaip antai palydovinės ryšių paslaugos. Todėl Bendrija turėtų būti tinkamai atstovaujama svarbiausių tarptautinių organizacijų ir konferencijų, susijusių su radijo spektro valdymo reikalais, veikloje, kaip antai Tarptautinėje telekomunikacijų sąjungoje (TTS) ir jos rengiamose Pasaulio radijo ryšių konferencijose.

(19) Dabartiniai pasirengimo TTS Pasaulio radijo ryšių konferencijoms ir derybų jose mechanizmai yra davę puikių rezultatų, nes buvo nuoširdžiai bendradarbiaujama Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijose, ir todėl į Bendrijos interesus pasirengimuose buvo deramai atsižvelgta. Dėl tarptautinių derybų, tai valstybės narės ir Bendrija turėtų stiprinti bendrus veiksmus ir artimai bendradarbiauti per visą derybų procesą, kad užtikrintų vieningą ir vientisą Bendrijos pozicijų atstovavimą tarptautiniu mastu, laikantis tvarkos, dėl kurios buvo susitarta 1992 m. vasario 3 d. Tarybos išvadose, skirtose Pasaulio administracinei radijo konferencijai ir patvirtintose 1997 m. rugsėjo 22 d. ir 2000 m. gegužės 2 d. Tarybos išvadomis. Rengiantis tokioms tarptautinėms deryboms Komisija turėtų informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą, ar dėl to patirs kokį poveikį Bendrijos politikos kryptys, kad gautų Tarybos pritarimą Bendrijos politikos numatytiems tikslams ir valstybių narių pasirinktoms tarptautinio lygmens pozicijoms. Norint užtikrinti, kad šios pozicijos tinkamai išreikštų radijo spektro tvarkymo techninį aspektą, Komisija gali išduoti mandatus ir CEPT. Valstybės narės turėtų kiekvieną savo aktą, kuriuo pritaria bet kuriam susitarimui ar reglamentui, palydėti bendra deklaracija, priimama tarptautiniuose forumuose, skirtuose radijo spektro tvarkymui arba su juo susijusiuose, tokioje deklaracijoje pareikšdamos, kad taikys šį susitarimą ar reglamentą vykdydamos savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

(20) Be tarptautinių išimtinai radijo spektrui skirtų pasitarimų būna ir kitų tarptautinių susitarimų, apimančių Bendriją ir trečiąsias šalis, kurie gali paveikti radijo dažnių juostų naudojimą ir jų dalijimo planus bei galinčių turėti ryšio su tokiais klausimais kaip prekyba ir prieiga prie rinkos, įskaitant Pasaulio prekybos organizacijos terpę, laisvą įrenginių judėjimą ir naudojimą, regioninės arba globalinės aprėpties ryšių sistemas, kaip antai palydovai, saugumo ir nelaimių likvidavimo operacijas, transporto sistemas, visuomeninio transliavimo technologijas, ir tyrimų taikymus, kaip antai radioastronomija ir žemės stebėjimas. Todėl yra svarbu užtikrinti suderinamumą tarp Bendrijos pozicijų derantis prekybos ar prieigos prie rinkos klausimais ir radijo spektro politikos tikslų, kurių siekti reikalauja šis sprendimas.

(21) Nacionalinės valdžios įstaigos, imdamosi veikų, susijusių su radijo spektro politika ir valdymu, gali gauti informacijos, kuri susiklosčius aplinkybėms gali virsti komerciškai jautria, todėl yra būtina, kad šios įstaigos laikytųsi šiuo sprendimu nustatytų bendrų slaptumo principų.

(22) Siūlomų veikų tikslo, o būtent sukurti radijo spektro politikos bendrus teisinius pagrindus, neįmanoma pasiekti pakankamu mastu pačioms valstybėms narėms, todėl, turint mintyje veiksmų apimtį ir padarinius, tikslingiau būtų jo siekti Bendrijos lygmeniu. Bendrija gali priimti priemones, remdamasi subsidiarumo principu, kaip nustatyta Sutarties 5 straipsnyje. Pagal proporcingumo principą, kaip išdėstyta tame pačiame straipsnyje, šio sprendimo aprėptis yra ne didesnė, nei būtina šiam tikslui pasiekti.

(23) Valstybės narės turėtų įgyvendinti šiuos radijo spektro politikos bendrus teisinius pagrindus pirmiausia per nacionalines valdžios institucijas ir teikti Komisijai atitinkamą informaciją, kuri leidžia įvertinti, ar teisingai Bendrijoje įgyvendinami šie pagrindai, kartu atsižvelgiant į Bendrijos ir jos valstybių narių tarptautinius prekybos įsipareigojimus.

(24) Palieka galioti Sprendimai Nr. 710/97/EB ir Nr. 128/1999/EB.

(25) Komisija turėtų kasmet teikti ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai apie šio sprendimo įgyvendinimo pasekmes, taip pat apie planuojamus veiksmus. Tai leistų, esant reikalui, Europos Parlamentui ir Tarybai išreikšti savo politinę paramą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

1. Šio sprendimo tikslas yra nustatyti Bendrijoje politiką ir jos teisinius pagrindus, kad būtų galima koordinuoti politinius požiūrius ir, jeigu reikalinga, suderintąsias sąlygas, nusakančius radijo spektro prieinamumą ir jo veiksmingą naudojimą, kai to reikia kuriant ir palaikant Bendrijos vidaus rinką tokiose jos politikos srityse kaip elektroniniai ryšiai, transportas ir moksliniai tyrimai bei technologijų plėtra.

2. Kad toks tikslas būtų pasiektas, šis sprendimas nustato darbo tvarką, leidžiančią:

a) lengviau parengti Bendrijos politiką, susijusią su radijo spektro strateginiu planavimu ir naudojimo suderinimu Bendrijoje, atsižvelgiant, inter alia, į Bendrijos politikos krypčių ekonominius, saugumo, sveikatos apsaugos, viešųjų interesų, išraiškos laisvės, kultūrinius, socialinius ir techninius aspektus, taip pat į įvairiopas radijo spektro naudotojų bendrijų reikmes, siekiant optimizuoti radijo spektro naudojimą ir išvengti žalingų trukdžių;

b) užtikrinti veiksmingą radijo spektro politikos įgyvendinimą Bendrijoje, pirmiausia sukuriant bendrąją metodiką, kaip sukurti radijo spektro prieinamumo ir veiksmingo jo naudo jimo suderintąsias sąlygas;

c) užtikrinti, kad informacija apie radijo spektro paskirstymą, prieinamumą ir naudojimą Bendrijoje būtų teikiama laiku ir sukoordinuotu būdu;

d) užtikrinti, kad būtų veiksmingai koordinuojami Bendrijos interesai tarptautinėse derybose tais atvejais, kai radijo spektrų naudojimas turi poveikio Bendrijos politikos sritims.

3. Veiksmai, kurių imamasi pagal šį sprendimą, daromi deramai atsižvelgiant į tarptautinių su radijo spektro valdymu susijusių organizacijų, kai antai, Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (TTS) ir Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (CEPT), darbą.

4. Šis sprendimas neprieštarauja priemonėms, kurių imamasi Bendrijos ar nacionaliniu lygmeniu vadovaujantis Bendrijos teise, kad būtų pasiekti bendrus interesus išreiškiantys tikslai, ypač susijusieji su turinio reguliavimu ir garso bei vaizdo politika; taip pat neprieštarauja Direktyvos 1999/5/EB nuostatoms ir valstybių narių teisei organizuoti ir naudoti savo radijo spektrą viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo tikslams ir gynybai.

2 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame sprendime "radijo spektras" apima radijo bangas, kurių dažnis nuo 9 kHz iki 3000GHz; radijo bangos yra elektromagnetinės bangos, sklindančios erdvėje be dirbtinio kreipiklio.

3 straipsnis

Komiteto darbo tvarka

1. Komisijai padeda komitetas ("Radijo spektro komitetas").

2. Darant nuorodą į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3. Darant nuorodą į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje numatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

4. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

4 straipsnis

Radijo spektro komiteto pareigos

1. Kad pasiektų 1 straipsnyje nurodytą tikslą, Komisija šiame straipsnyje nustatyta tvarka teikia Radijo spektro komitetui techninio įgyvendinimo priemones, kurių reikia norint užtikrinti suderintąsias sąlygas, nustatančias radijo spektro prieinamumą ir jo veiksmingą naudojimą, taip pat informacijos, susijusios su radijo spektro naudojimu, prieinamumą, kaip nurodyta 5 straipsnyje.

2. Komisija, kad parengtų šio straipsnio 1 dalyje nurodytas techninio įgyvendinimo priemones, kurios patenka į CEPT kompetencijos sritį, kaip antai radijo dažnių paskirstymo suderinimas ir informacijos prieinamumas, perduoda mandatus CEPT, išdėstydama atliktinas užduotis ir jų tvarkaraštį. Komisija veikia, laikydamasi 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

3. Atlikus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą darbą, Komisija sprendžia, ar šio darbo, atlikto pagal suteiktus mandatus, rezultatai gali būti taikomi Bendrijoje ir kokia būtų jų įgyvendinimo data valstybėse narėse. Šitokie sprendimai skelbiami Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje. Šioje straipsnio dalyje Komisija veikia laikydamasi 3 straipsnio 3 dalyje nurodytos tvarkos.

4. Nepaisant šio straipsnio 3 dalies, kai Komisija ar bet kuri valstybė narė laiko, kad darbas, kuriam išduotas mandatas, kaip nurodyta šio straipsnio 2 dalyje, vykdomas nepatenkinamai, nes atsiliekama nuo grafiko, arba suteikto mandato rezultatai yra nepriimtini, Komisija gali 3 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka priimti priemones, kurių reikia mandato tikslams pasiekti.

5. Jeigu tikslinga, šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytoms priemonėms gali būti numatomi pereinamieji laikotarpiai arba susitarimai dėl radijo spektro pasidalijimo valstybės narės viduje, kuriuos, jeigu reikia, turi patvirtinti Komisija, atsižvelgdama į būdingąją valstybės narės situaciją, remdamasi tokios suinteresuotos valstybės narės prašymo pagrįstumu, bet tik tokiu atveju, jeigu ši išimtis neleistinai nevilkins įdiegimo ar nesukurs nepageidautinų skirtumų tarp valstybių narių konkurencinėje ir teisinio reguliavimo aplinkoje.

6. Siekdama 1 straipsnyje nurodyto tikslo, Komisija taip pat gali priimti šio straipsnio 1 dalyje nurodytas techninio įgyvendinimo priemones, kurių neapima šio straipsnio 2 dalis, laikydamasi 3 straipsnio 3 dalyje nurodytos tvarkos.

7. Siekdama prisidėti prie Bendrijos radijo spektro politikos formavimo, parengimo ir įgyvendinimo, Komisija, nepažeisdama šiame straipsnyje nustatytos darbo tvarkos, periodiškai konsultuojasi su Radijo spektro komitetu 1 straipsnyje aptartais klausimais.

5 straipsnis

Informacijos prieinamumas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jos nacionalinė radijo dažnių paskirstymo lentelė ir informacija apie teises, sąlygas, taisykles, darbo tvarką, mokesčius ir įmokas, susijusius(-ias) su radijo spektro naudojimu, būtų skelbiamos, jei to reikia siekiant 1 straipsnyje nurodyto tikslo. Jos saugo šią informaciją iki atitinkamo termino ir imasi priemonių kurti reikiamas duomenų bazes, kad tokia informacija taptų prieinama visuomenei, laikydamasi, jeigu reikia, atitinkamų derinimo priemonių, kurios vykdomos vadovaujantis 4 straipsniu.

6 straipsnis

Santykiai su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis

1. Komisija stebi įvykius ir reiškinius, susijusius su radijo spektru trečiosiose šalyse ir tarptautinėse organizacijose, kurie gali turėti poveikio šio sprendimo įgyvendinimui.

2. Valstybės narės praneša Komisijai apie bet kuriuos sunkumus įgyvendinant šį sprendimą, kuriuos de jure ar de facto sukėlė trečiosios šalys arba tarptautinės organizacijos.

3. Komisija reguliariai teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai apie šio straipsnio 1 ir 2 dalių taikymo pasekmes ir, jeigu reikia, gali siūlyti priemones, užtikrinsiančias šio sprendimo principų ir tikslų įgyvendinimą. Jeigu būtina pasiekti 1 straipsnyje nurodytą tikslą, susitariama dėl bendrųjų politikos tikslų, kad būtų užtikrinimas bendrijos koordinavimas tarp valstybių narių.

4. Priemonės, kurių imamasi pagal šį straipsnį, neturi pažeisti Bendrijos ir valstybių narių teisių ir įsipareigojimų, kurie nustatyti atitinkamuose tarptautiniuose susitarimuose.

7 straipsnis

Pranešimas

1. Valstybės narės pateikia Komisijai visą informaciją, kurios reikia norint patikrinti šio sprendimo įgyvendinimą. Pirmiausia valstybės narės iš karto praneša Komisijai apie 4 straipsnio 3 dalyje nurodytų mandatų įgyvendinimo rezultatus.

8 straipsnis

Slaptumas

1. Valstybės narės neatskleidžia informacijos, kurią saisto verslo slaptumo prievolė, ypač informacijos apie ūkio vienetus, jų verslo ryšius arba išlaidų sudėtines dalis.

2. Šio straipsnio 1 dalis negali pažeisti atitinkamų valdžios institucijų teisės atskleisti informaciją, jeigu tai būtina jų pareigoms atlikti; tokiu atveju atskleidimas turi būti proporcingas reikalo esmei ir turi būti atsižvelgta į ūkio vienetų teisėtus interesus ginant jų verslo paslaptis.

3. Šio straipsnio 1 dalis negali trukdyti skelbti informacijos apie sąlygas, kaip suteikiama teisė naudotis radijo spektru, neapimančios slapto pobūdžio informacijos.

9 straipsnis

Ataskaita

Komisija teikia metinę ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai apie tai, kokia veikla buvo vystoma ir kokios priemonės priimtos pagal šį sprendimą, taip pat apie planuojamus veiksmus vykdant šį sprendimą.

10 straipsnis

Įgyvendinimas

Valstybės narės įstatymais ir kitais teisės aktais imasi visų reikalingų priemonių, kurių reikia šiam sprendimui ir iš jo kylančioms priemonėms įgyvendinti.

11 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

12 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2002 m. kovo 7 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkass

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. C. Aparicio

[1] OL C 365 E, 2000 12 19, p. 256 ir OL C 25 E, 2002 1 29, p. 468.

[2] OL C 123, 2001 4 25, p. 61.

[3] 2001 m. liepos 5 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2001 m. spalio 16 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 9, 2002 1 11, p. 7) ir 2001 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje). 2002 m. vasario 14 d. Tarybos sprendimas.

[4] OL C 59, 2001 2 23, p. 245.

[5] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[6] OL L 105, 1997 4 23, p. 4. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 1215/2000/EB (OL L 139, 2000 6 10, p. 1).

[7] OL L 17, 1999 1 22, p. 1.

[8] OL L 108, 2002 4 24, p. 33.

[9] OL L 108, 2002 4 24, p. 21.

[10] OL L 24, 1998 1 30, p. 1.

[11] OL L 20, 1996 1 26, p. 59.

[12] OL L 91, 1999 4 7, p. 10.

[13] OL L 204, 1998 7 21, p. 37. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 98/48/EB (OL L 217, 1998 8 5, p. 18).

--------------------------------------------------