EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2411

Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 година относно признаването във вътрешния трафик на Общността на отличителния знак на държавата-членка, в която са регистрирани моторни превозни средства и техните ремаркета

OB L 299, 10.11.1998, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2411/oj

07/ 06

BG

Официален вестник на Европейския съюз

177


31998R2411


L 299/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2411/98 НА СЪВЕТА

от 3 ноември 1998 година

относно признаването във вътрешния трафик на Общността на отличителния знак на държавата-членка, в която са регистрирани моторни превозни средства и техните ремаркета

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 75, параграф 1, буква г) от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

в съответствие с процедурата, формулирана в член 189в от Договора (3),

(1)

като има предвид, че Общността прие определен брой мерки, които целят да гарантират плавното функциониране на вътрешния пазар, който обхваща пространство без граници, в което свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали е гарантирано в съответствие с разпоредбите на Договора;

(2)

като има предвид, че няколко държави-членки са договарящи се страни по Виенската конвенция от 1968 г. за шосейния трафик (4), по-долу наричана „Конвенцията“, член 37 от нея предвижда, че всяко превозно средство в международния трафик трябва има от задната си страна, освен регистрационен номер, и отличителен знак на държавата, в която е регистрирано;

(3)

като има предвид, че Общността не е договаряща се страна по Конвенцията и че някои държави — страни по Конвенцията се ползват от разпоредбите на член 37 от Конвенцията; като има предвид, че тези държави-членки изискват моторни превозни средства от други държави-членки да показват отличителния знак на държавата, както е предвидено в приложение 3 от Конвенцията; като има предвид, че някои от тези държави-членки не признават други отличителни знаци като тези на регистрационните номера, които показват държавата-членка, в която превозното средство е регистрирано, но не съответстват на приложение 3 към Конвенцията;

(4)

като има предвид, че няколко държави-членки са въвели образец на регистрационен номер, който в крайната си лява част показва синя зона с 12-те жълти звезди, която представлява европейското знаме плюс отличителния знак на държавата-членка по регистрация; като има предвид, че, за целите на вътрешния транспорт в Общността, този отличителен знак съответства на целта за идентифициране на страната по регистрация, както е предвидено в член 37 от Конвенцията;

(5)

като има предвид, че държавите-членки, които изискват моторни превозни средства от други държави-членки да показват отличителния знак на държавата на регистрацията, би следвало също да признават знака, както е предвидено в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Настоящият регламент се прилага за моторни превозни средства, които са регистрирани в държавите-членки и се движат на територията на Общността.

Член 2

За целите на настоящия регламент:

1.

„отличителен знак на държавата-членка по регистрация“ означава комбинация от една до три главни букви на латиница, които показват държавата-членка, в която е регистрирано превозното средство;

2.

„превозно средство“ означава всяко моторно превозно средство или негово ремарке, както е определено в:

Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета (5),

Директива на Съвета 92/61/ЕИО от 30 юни 1992 г. относно типовото одобрение на двуколесните и триколесните моторни превозни средства (6).

Член 3

Държавите-членки, които изискват превозни средства с регистрация в други държави-членки да показват отличителния знак, когато се движат на тяхна територия, признават отличителния знак на държавата-членка по регистрация, показан в левия край на регистрационния номер в съответствие с приложението към настоящия регламент като еквивалентни на всеки друг отличителен знак, който те признават за целите на идентифицирането на държавата по регистрация на превозното средство.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки

Съставено в Брюксел на 3 ноември 1998 година.

За Съвета

Председател

B. PRAMMER


(1)  ОВ С 290, 24.9.1997 г., стр. 25 и ОВ С 159, 26.5.1998 г., стр. 16.

(2)  ОВ С 95, 30.3.1998 г., стр. 32.

(3)  Становище на Европейския парламент от 19 февруари 1998 г. (ОВ С 80, 16.3.1998, стр. 210), Обща позиция на Съвета от 5 юни 1998 г. (ОВ С 227, 20.7.1998 г., стр. 31) и Решение на Европейския парламент от 7 октомври 1998 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(4)  Виенската Конвенция от 8 ноември 1968 г., подписана под егидата на Икономическата комисия за Европа към ООН.

(5)  ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 97/27/ЕО (ОВ L 233, 25.8.1997 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 225, 10.8.1992 г., стр. 72. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОТЛИЧИТЕЛНИЯ ЗНАК НА ДЪРЖАВАТА-ЧЛЕНКА ПО РЕГИСТРАЦИЯ, КОЙТО СЕ ПОСТАВЯ В ЛЕВИЯ КРАЙ НА РЕГИСТРАЦИОННИЯ НОМЕР

МОДЕЛ 1 (пример)

Image

Цветове:

1)

Светлоотражателна синя основа (Мунсел 5,9 pb 3,4/15,1)

2)

12 светлоотражателни жълти звезди

3)

Светлоотражателен отличителен знак на държавата-членка по регистрация, бял или жълт на цвят

Разположение и размери:

1)

Син фон:

 

височина = минимум 98 мм

 

широчина = минимум 40 мм, максимум 50 мм

2)

Центровете на 12-те звезди трябва да се оформят в кръг с радиус 15 мм; разстоянието между двата противоположни върха на всяка звезда = 4 – 5 мм

3)

Отличителен знак на държавата-членка по регистрация

 

височина = минимум 20 мм

 

широчина на контура на буквата = 4 – 5 мм

Когато размерите на синия фон са намалени за регистрационни номера, които включват два реда символи (виж модел 2) и/или за регистрационни номера, предназначени за двуколесни или триколесни моторни превозни средства, размерът на звездите и на отличителния знак могат да бъдат пропорционално намалени.

МОДЕЛ 2 (пример)

Image


Top