EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2411

Padomes Regula (EK) Nr. 2411/98 (1998. gada 3. novembris) par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju reģistrācijas dalībvalsts pazīšanas zīmes atzīšanu Kopienas iekšējā satiksmē

OV L 299, 10.11.1998, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2411/oj

31998R2411Oficiālais Vēstnesis L 299 , 10/11/1998 Lpp. 0001 - 0003


Padomes Regula (EK) Nr. 2411/98

(1998. gada 3. novembris)

par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju reģistrācijas dalībvalsts pazīšanas zīmes atzīšanu Kopienas iekšējā satiksmē

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 75. panta 1. punkta d) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

saskaņā ar Līguma 189.c pantā paredzēto procedūru [3],

(1) tā kā Kopiena ir pieņēmusi vairākus pasākumus, lai nodrošinātu to, ka vienmērīgi darbojas iekšējais tirgus, kas ir telpa bez robežām, kurā saskaņā ar Līguma noteikumiem ir nodrošināta brīva preču, personu, pakalpojumu un kapitāla aprite;

(2) tā kā vairākas dalībvalstis ir līgumslēdzējas puses Vīnes 1968. gada Konvencijā par ceļu satiksmi [4], še turpmāk "Konvencija", kuras 37. pants paredz, ka starptautiskajā satiksmē mehāniskajiem transportlīdzekļiem pakaļpusē papildus reģistrācijas numuram jānovieto tās valsts pazīšanas zīme, kurā tas ir reģistrēts;

(3) tā kā Kopiena nav Konvencijas līgumslēdzēja puse un tā kā dažas tās dalībvalstis, kas ir šīs Konvencijas līgumslēdzējas puses, vadās no Konvencijas 37. panta noteikumiem; tā kā šīs dalībvalstis tādējādi pieprasa, lai transportlīdzekļiem no pārējām dalībvalstīm būtu Konvencijas 3. pielikumā noteiktā pazīšanas zīme; tā kā dažas minētās dalībvalstis neatzīst citas pazīšanas zīmes, piemēram, zīmi numura plāksnē, kas, lai gan norāda dalībvalsti, kurā transportlīdzeklis ir reģistrēts, neatbilst Konvencijas 3. pielikuma noteikumiem;

(4) tā kā vairākas dalībvalstis ir ieviesušas tādu numura plāksnes modeli, kuram pašā kreisajā malā ir zila josla ar 12 dzeltenām zvaigznēm, kas attēlo Eiropas karogu, kā arī reģistrācijas dalībvalsts pazīšanas zīme; tā kā pārvadājumos Kopienas iekšienē šī pazīšanas zīme izpilda reģistrācijas valsts norādes funkciju, kā noteikts Konvencijas 37. pantā;

(5) tā kā dalībvalstīm, kuras pieprasa citu dalībvalstu transportlīdzekļiem norādīt reģistrācijas valsts pazīšanas zīmi, būtu jāatzīst arī zīme, kas norādīta šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šī regula attiecas uz dalībvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem, ko izmanto satiksmē Kopienā.

2. pants

Šajā regulā:

1) "reģistrācijas dalībvalsts pazīšanas zīme" ir latīņu alfabēta lielo burtu komplekts, kas sastāv no viena līdz trim burtiem un norāda dalībvalsti, kurā transportlīdzeklis ir reģistrēts;

2) "transportlīdzeklis" ir visi mehāniski transportlīdzekļi un to piekabes, kā definēts:

- Padomes Direktīvā 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu [5],

- Padomes Direktīvā 92/61/EEK (1992. gada 30. jūnijs) par divu vai trīs riteņu mehānisko transportlīdzekļu modeļa apstiprināšanu [6].

3. pants

Dalībvalstis, kas pieprasa, lai citās dalībvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem būtu reģistrācijas pazīšanas zīme, ja šos transportlīdzekļus izmanto satiksmē šo valstu teritorijā, atzīst, ka reģistrācijas dalībvalsts pazīšanas zīme, kas atrodas numura plāksnes pašā kreisajā malā saskaņā ar šīs regulas pielikumu, ir līdzvērtīga visām pārējām pazīšanas zīmēm, ko tās atzīst, lai apzīmētu valsti, kurā transportlīdzeklis ir reģistrēts.

4. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1998. gada 3. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

B. Prammer

[1] OV C 290, 24.9.1997., 25. lpp. un OV C 159, 26.5.1998., 16. lpp.

[2] OV C 95, 30.3.1998., 32. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 1998. gada 19. februāra atzinums (OV C 80, 16.3.1998., 210. lpp.), 1998. gada 5. jūnija Padomes kopējā nostāja (OV C 227, 20.7.1998., 31. lpp.) un 1998. gada 7. oktobra Eiropas Parlamenta lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[4] Vīnes 1968. gada 8. novembra Konvencija, kas noslēgta Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas vadībā.

[5] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/27/EK (OV L 233, 25.8.1997., 1. lpp.).

[6] OV L 225, 10.8.1992., 72. lpp. Direktīvu groza 1994. gada Pievienošanās akts.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

SPECIFIKĀCIJA REĢISTRĀCIJAS DALĪBVALSTS PAZĪŠANAS ZĪMEI, KAS JĀPIESTIPRINA NUMURA PLĀKSNES PAŠĀ KREISAJĀ MALĀ

+++++ TIFF +++++

1. PARAUGS (piemērs)

+++++ TIFF +++++

Krāsas:

1) Retroreflektīvs zils fons (5,9 pb 3,4/15,1 pēc Mansela)

2) 12 retroreflektīvas dzeltenas zvaigznes

3) Retroreflektīva reģistrācijas dalībvalsts pazīšanas zīme baltā vai dzeltenā krāsā

Izvietojums un izmēri:

1) Zils fons:

augstums = vismaz 98 mm

platums = vismaz 40 mm, ne platāks kā 50 mm

2) 12 zvaigžņu viduspunktus izkārto aplī ar rādiusu 15 mm; attālums starp zvaigznes pretējiem stariem = 4 līdz 5 mm

3) Reģistrācijas dalībvalsts pazīšanas zīme:

augstums = vismaz 20 mm

rakstzīmju biezums = 4 līdz 5 mm

Ja zilā fona izmērus samazina numura plāksnēm, kurās izmanto divas līnijas (skat. 2. paraugu) un/vai numura zīmēm, kas paredzētas divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzekļiem, zvaigžņu un reģistrācijas dalībvalsts pazīšanas zīmju izmērus var proporcionāli samazināt.

--------------------------------------------------

Top