EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2411

Nařízení Rady (ES) č. 2411/98 ze dne 3. listopadu 1998, o uznávání rozlišovacích značek členského státu, ve kterém jsou registrována motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, v dopravním provozu Společenství

OJ L 299, 10.11.1998, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 180 - 182
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 180 - 182
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 180 - 182
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 180 - 182
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 180 - 182
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 180 - 182
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 180 - 182
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 180 - 182
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 180 - 182
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 006 P. 177 - 179
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 006 P. 177 - 179
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 39 - 41

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2411/oj

31998R2411Úřední věstník L 299 , 10/11/1998 S. 0001 - 0003


Nařízení Rady (ES) č. 2411/98

ze dne 3. listopadu 1998,

o uznávání rozlišovacích značek členského státu, ve kterém jsou registrována motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, v dopravním provozu Společenství

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 75 odst. 1 písm. d) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 189c Smlouvy [3],

(1) vzhledem k tomu, že Společenství přijalo řadu opatření, jejichž účelem je zajistit řádné fungování vnitřního trhu zahrnujícího prostor bez vnitřních hranic, v němž je v souladu s ustanoveními Smlouvy zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu;

(2) vzhledem k tomu, že některé členské státy jsou smluvními stranami Vídeňské úmluvy o silničním provozu z roku 1968 [4]

(dále jen

"Úmluva"

), jejíž článek 37 stanoví, že každé motorové vozidlo v mezinárodní dopravě musí mít vzadu kromě registrační značky i rozlišovací značku státu, ve kterém je registrováno;

(3) vzhledem k tomu, že Společenství není smluvní stranou Úmluvy a že některé členské státy, které smluvními stranami Úmluvy jsou, se na článek 37 Úmluvy odvolávají; že tyto členské státy tím vyžadují, aby vozidla ostatních členských států měla rozlišovací značku stanovenou v příloze 3 Úmluvy; že některé z těchto členských států neuznávají jiné rozlišovací značky než ty, které jsou v souladu s článkem 3 Úmluvy, i když označují členský stát, ve kterém jsou vozidla registrována, např. značka státu na registrační značce;

(4) vzhledem k tomu, že některé členské státy zavedly vzor registrační značky, na jejímž levém okraji je modrý pás s dvanácti žlutými hvězdami, představující vlajku Evropy, a s rozlišovací značkou členského státu, v němž je vozidlo registrováno; že za účelem dopravy ve Společenství vyhovuje tato rozlišovací značka účelu článku 37 Úmluvy, tj. identifikaci státu, v němž je vozidlo registrováno;

(5) vzhledem k tomu, že členské státy, které vyžadují, aby vozidla jiných členských států měla rozlišovací značku státu, v němž jsou registrována, by měly rovněž uznávat značku podle přílohy k tomuto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Toto nařízení platí pro všechna vozidla registrovaná v členských státech, která jsou provozována ve Společenství.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se:

1) "rozlišovací značkou členského státu, v němž je vozidlo registrováno", rozumí jedno velké latinské písmeno nebo skupina až tří velkých latinských písmen označujících členský stát, v němž je vozidlo registrováno;

2) "vozidlem" rozumí každé motorové vozidlo a jeho přípojné vozidlo, jak jsou definována ve

- směrnici Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidelIn [5],

- směrnici Rady 92/61/EHS ze dne 30. června 1992 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel [6].

Článek 3

Členské státy vyžadující, aby vozidla registrovaná v jiných členských státech měla při jízdě po jejich území rozlišovací značku, uznávají rozlišovací značku členského státu, v němž je vozidlo registrováno, umístěnou v souladu s přílohou k tomuto nařízení na levém okraji registrační značky, jako rovnocennou každé jiné rozlišovací značce, kterou uznávají za účelem identifikace státu, v němž je vozidlo registrováno.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. listopadu 1998.

Za Radu

předsedkyně

B. Prammer

[1] Úř. věst. C 290, 24.9.1997, s. 25 a Úř. věst. C 159, 26.5.1998, s. 16.

[2] Úř. věst. C 95, 30.3.1998, s. 32.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 19. února 1998 (Úř. věst. C 80, 16.3.1998, s. 210), společný postoj Rady ze dne 5. června 1998 (Úř. věst. C 227, 20.7.1998, s. 31) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 7. října 1998 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[4] Úmluva uzavřená dne 8. listopadu 1968 ve Vídni v rámci Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů.

[5] Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 97/27/ES (Úř. věst. L 233, 25.8.1997, s. 1).

[6] Úř. věst. L 225, 10.8.1992, s. 72. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 1994.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

PŘEDPISY PRO ROZLIŠOVACÍ ZNAČKU ČLENSKÉHO STÁTU, V NĚMŽ JE VOZIDLO REGISTROVÁNO, UMÍSTĚNOU NA LEVÉM OKRAJI REGISTRAČNÍ ZNAČKY

+++++ TIFF +++++

VZOR 1 (příklad)

+++++ TIFF +++++

Barvy:

1. Reflexní modré pozadí (základ Munsell 5,9 pb 3,4/15,1)

2. Dvanáct reflexních žlutých hvězd

3. Reflexní rozlišovací značka členského státu, v němž je vozidlo registrováno, v bílé nebo žluté barvě

Složení a rozměry:

1. Modré pozadí:

výška = minimálně 98 mm

šířka = minimálně 40 mm, maximálně 50 mm

2. Středy dvanácti hvězd musí být uspořádány do kruhu o poloměru 15 mm; vzdálenost mezi dvěma protilehlými vrcholy každé hvězdy je 4 až 5 mm

3. Rozlišovací značka členského státu registrace:

výška = minimálně 20 mm

šířka písma = 4 až 5 mm

Při zmenšení rozměrů modrého pozadí na registračních značkách zabírajících dva řádky (viz vzor 2) nebo v případě registračních značek určených pro dvoukolová nebo tříkolová motorová vozidla mohou být rozměry hvězd a rozlišovací značky členského státu, v němž je vozidlo registrováno, úměrně zmenšeny.

--------------------------------------------------

Top