EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0091

Директива 92/91/ЕИО на Съвета от 3 ноември 1992 година за минималните изисквания за подобряване опазването на безопасността и здравето на работниците в отрасли, свързани с рудодобива чрез сондиране (Единадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

OB L 348, 28.11.1992, p. 9–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Този документ е публикуван в специално издание (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/91/oj

05/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

11


31992L0091


L 348/9

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 92/91/ЕИО НА СЪВЕТА

от 3 ноември 1992 година

за минималните изисквания за подобряване опазването на безопасността и здравето на работниците в отрасли, свързани с рудодобива чрез сондиране (Единадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската икономическа общност, и по-специално член 118а от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1), изготвено след консултации с постоянния орган за безопасност и здраве в минния и в другите добивни отрасли,

в сътрудничество с Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че член 118а от Договора за EИО предвижда Съветът да приема с директиви минимални изисквания за насърчаване на подобренията, специално в областта на работната среда, за да гарантира по-добро ниво на безопасността и опазване здравето на работниците;

като има предвид, че съгласно посочения член, тези директиви трябва да предотвратят налагането на административни, финансови и правни ограничения по начин, който би задържал създаването и развитието на малките и средните предприятия;

като има предвид, че подобряването на безопасността, хигиената и опазването на здравето на работниците е цел, която не следва да е подчинена на съображения от чисто икономически характер;

като има предвид, че Директива 89/654/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве на работното място (Първа специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО (4) не се прилага за добивните промишлености;

като има предвид, че спазването на минималните изисквания, които имат за цел гарантиране на по-висока степен на безопасност и опазване на здравето в добивните отрасли чрез сондиране, е от съществено значение за осигуряване безопасността и опазването на здравето на работниците;

като има предвид, че отраслите, свързани с рудодобива чрез сондиране представляват сфера на дейност, която може да изложи работниците на особено високи рискове;

като има предвид, че настоящата директива е специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждането на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (5); като има предвид, че поради това, разпоредбите на посочената директива се прилагат изцяло за отрасъла за рудодобив чрез сондиране, без да се нарушават по-строгите и/или специалните разпоредби, съдържащи се в настоящата директива;

като има предвид, че настоящата директива представлява практическа стъпка към създаването на социалното измерение на вътрешния пазар,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

РАЗДЕЛ 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.   Настоящата директива, която е Единадесетата специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО, установява минимални изисквания за безопасността и опазване здравето на работниците в отрасли, свързани с рудодобива чрез сондиране, определени в член 2, буква а).

2.   Разпоредбите на Директива 89/391/ЕИО се прилагат изцяло за посочената в параграф 1 област, без да се засягат по-строгите и/или специалните разпоредби, съдържащи се в настоящата директива.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящата директива:

а)

отрасъл за добив на минерални суровини чрез сондиране са всички отрасли, в които се извършват следните дейности:

добив, в тесния смисъл на думата, на минерални суровини чрез сондажи с използването на къси взривни дупки, и/или

геологопроучвателни работи с цел такъв добив,

и/или

подготовка на добитите материали за продажба, с изключение на дейностите за преработка на добитите материали;

б)

работно място е целият участък, предназначен за разполагане на индивидуалните работни места, свързани с непосредствените и спомагателните дейности и съоръжения за отрасъла добив на минерални ресурси чрез сондиране, включително жилищните помещения, според случая, до които работниците имат достъп във връзка с работата си.

РАЗДЕЛ II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Член 3

Общи задължения

1.   С цел гарантиране безопасността и здравето на работниците работодателят взема необходимите мерки с оглед:

а)

работните места да са проектирани, изградени, оборудвани, пуснати в експлоатация, обслужвани и поддържани по начин, който да позволява работниците да извършват възложената им работа без да се застрашава тяхната безопасност и/или здраве, и/или безопасността и здравето на други работници;

б)

експлоатацията на работните места в присъствието на работници да се извършва под надзора на отговорно лице;

в)

работите, включващи особен риск, да се възлагат само на компетентни служители и да се изпълняват в съответствие с дадените указания;

г)

всички указания за безопасност да са ясни на всички заинтересовани работници;

д)

да са осигурени подходящи средства за оказване на първа помощ;

е)

редовно да се провеждат съответни упражнения, свързани с безопасността.

2.   Работодателят се уверява, че е съставен и се осъвременява документ относно безопасността и здравето, наричан по-долу „документ за безопасност и здраве“, който да обхваща съответните изисквания, посочени в членове 6, 9 и 10 от Директива 89/391/ЕИО.

Документът за безопасност и здраве удостоверява, в частност, че:

рисковете, на които са изложени работниците на работното място, са определени и оценени,

ще се вземат съответни мерки за постигане целите на настоящата директива,

проектирането, използването и поддръжката на работното място и на оборудването са безопасни.

Документът за безопасност и здраве трябва да се изготви преди започване на работа и да се преразглежда, ако на работното място са извършени основни промени, разширения или преобразувания.

3.   Когато на едно и също работно място се намират работници от няколко предприятия, всеки работодател е отговорен за всички въпроси, които са под негов контрол.

Работодателят, който съгласно националното законодателство и/или практики отговаря за работното място, координира изпълнението на всички мерки, свързани с безопасността и здравето на работниците и посочва в своя документ за безопасност и здраве целта на тази координация, както и мерките и условията за нейното осъществяване.

Координацията не засяга отговорността на отделните работодатели, предвидена в Директива 89/391/ЕИО.

4.   Работодателят незабавно докладва на компетентните органи за всички тежки трудови злополуки и/или трудови злополуки със смъртен изход и ситуации, представляващи сериозна опасност.

Ако е необходимо, работодателят осъвременява документа за безопасност и здраве, отразявайки приетите мерки за предотвратяване на повторения.

Член 4

Защита от пожари, експлозии и вредни за здравето среди

Работодателят предприема действия и предпазни мерки, съответстващи на естеството на работата:

за избягване, откриване и овладяване възникването и разпространението на пожари и експлозии,

и

за предотвратяване появата на взривоопасни и/или вредни за здравето среди.

Член 5

Съоръжения за спасяване и за евакуация

Работодателят следва да осигури и поддържа в изправност подходящи съоръжения за спасяване и евакуация, с цел обезпечаване на съответни възможности за работниците да напуснат своевременно и безопасно местата, където се извършва работата, в случай на опасност.

Член 6

Комуникационни, предупредителни и алармени системи

Работодателят взема необходимите мерки за обезпечаване на необходимите предупредителни и други комуникационни системи с цел незабавно осигуряване на помощ и извършване на спасителни и евакуационни операции, ако възникне такава необходимост.

Член 7

Информиране на работниците

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 10 от Директива 89/391/ЕИО, работниците и/или техните представители се информират за всички мерки, които следва да се вземат относно безопасността и здравето на работните места, и по-специално за тези, които са свързани с прилагането на членове 3—6.

2.   Информацията трябва да е разбираема за съответните работници.

Член 8

Наблюдение на здравето

1.   За да се осигури наблюдение на здравето на работниците, съответстващо на произтичащите от работата рискове за здравето и безопасността на работниците се определят мерки съгласно националното законодателство и/или практики.

2.   Мерките, посочени в параграф 1 са такива, че всеки работник трябва да има правото или да премине през проверка на здравето преди да му бъдат възложени задължения, свързани с дейностите, посочени в член 2, а в последствие, на редовни интервали от време.

3.   Наблюдението на здравето може да бъде предвидено и като част от националната здравна система.

Член 9

Консултации с работниците и участие на работниците

Консултациите и участието на работниците и/или на техните представители се провеждат в съответствие с член 11 от Директива 89/391/ЕИО по всички въпроси, уредени от настоящата директива.

Член 10

Минимални изисквания за безопасни и здравословни условия

1.   Работните места, които се използват за първи път след датата на влизане в сила на настоящата директива, посочена в член 12, параграф 1, трябва да удовлетворяват минималните изисквания за безопасност и здраве, указани в приложението.

2.   Работните места, които вече се използват преди датата на влизане в сила на настоящата директива, посочена в член 12, параграф 1, трябва да удовлетворяват минималните изисквания за безопасност и здраве, предвидени в приложението във възможно най-кратък срок и най-късно пет години след тази дата.

3.   Когато работните места се променят, разширяват и/или преобразуват след датата на влизане в сила на настоящата директива, посочена в член 12, параграф 1, работодателят взема необходимите мерки, за да гарантира, че тези промени, разширения и/или преобразувания съответстват на съответните минимални изисквания, указани в приложението.

РАЗДЕЛ III

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 11

Изменения на приложенията

Изменения от чисто технически характер на приложенията в зависимост от:

приемането на директиви в областта на техническата хармонизация и стандартизация, относно отраслите за добив на минерални ресурси чрез сондиране,

и/или

техническия прогрес, промените в международните регламенти или спецификации и познанията, свързани с отраслите за добив на минерални ресурси чрез сондиране,

се приемат съгласно процедурата, предвидена в член 17 от Директива 89/391/ЕИО.

Член 12

Заключителни разпоредби

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно двадесет и четири месеца след нейното приемане. Те незабавно информират Комисията за това.

2.   Когато държавите-членки приемат разпоредбите, посочени в параграф 1, последните съдържат позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

3.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите от националното законодателство, които те вече са приели или приемат в областта, уредена с настоящата директива.

4.   Държавите-членки докладват на Комисията на всеки пет години за практическото прилагане на разпоредбите на настоящата директива, като посочват гледните точки на социалните партньори.

Комисията уведомява за това Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет, постоянния орган за безопасност и здраве в минния и в другите добивни отрасли, както и Консултативния комитет по безопасност, хигиена и опазване на здравето на работното място.

Член 13

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 3 ноември 1992 година.

За Съвета

Председател

DENTON OF WAKEFIELD


(1)  ОВ C 32, 7.2.1991 г., стр. 7.

(2)  ОВ C 280, 28.10.1991 г., стр. 79 и ОВ С 241, 21.9.1992 г., стр. 88.

(3)  ОВ C 191, 22.7.1991 г., стр. 34.

(4)  ОВ L 393, 30.12.1989 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 10 ОТ ДИРЕКТИВАТА

Предварителна бележка

Посочените в това приложение задължения се прилагат винаги, когато това се налага от характера на работното място, дейността, обстоятелствата или от особен риск.

ЧАСТ А

Общи минимални изисквания, приложими към отраслите „на суша“ и „по море“

1.

Стабилност и здравина

Работните места трябва да са проектирани, построени, изградени, експлоатирани, ръководени и поддържани, така че да издържат на предвидените природни сили.

Те трябва да имат конструкция и здравина, които да отговарят на естеството на тяхното приложение.

2.

Организация и контрол

2.1.

Организация на работното място

2.1.1.

Работните места трябва да са организирани по такъв начин, че да осигуряват надеждна защита срещу рискове. Те трябва да се поддържат в добро състояние, като се отстраняват или контролират опасните вещества или отлагания, за да не се поставят под заплаха здравето и безопасността на работниците.

2.1.2.

Работните площадки трябва да са проектирани и изградени съобразно ергономични принципи, като се отчита необходимостта работниците да следят операциите, извършващи се на техните индивидуални работни места.

2.1.3.

Зоните, в които има особена опасност трябва да бъдат ограничени и да бъдат поставени предупредителни знаци.

2.2.

Отговорник

Отговорник, който притежава качествата и компетентността, необходими за изпълнението на това задължение, в съответствие с националното законодателство и/или практики и който е назначен от работодателя, трябва по всяко време да отговаря за всяко работно място, когато там се намират работници.

Работодателят може лично да поеме отговорността за работното място, както е посочено в предходния параграф, ако притежава изискваните за тази цел качества и компетентност, в съответствие с националното законодателство и/или практики.

2.3.

Контрол

За да се гарантира опазването на безопасността и здравето на работниците по време на всички извършвани операции, трябва да бъде осигурен необходимият контрол от лица, които притежават качествата и компетентността необходими за това задължение, в съответствие с националното законодателство и/или практики, които са назначени от работодателя или от негово име и действат от негово име.

Работодателят може лично да извършва контрола, посочен в първа алинея, ако има изискваните за тази цел качества и компетентност, в съответствие с националното законодателство и/или практики.

2.4.

Компетентни работници

На всяко заето от работници работно място, трябва да има достатъчен брой работници с необходимите качества, опит и обучение за изпълнение на възложените им задачи.

2.5.

Информация, инструкции и обучение

Работниците трябва да получават необходимата им информация, инструкции, обучение и преквалификация с цел да се гарантира тяхната безопасност и здраве.

Работодателят трябва да гарантира, че работниците получават разбираеми инструкции, така че да не бъдат застрашени тяхната безопасност и здраве, нито тази на останалите работници.

2.6.

Писмени инструкции

За всяко работно място трябва да бъдат изготвени писмени инструкции, определящи правилата, които трябва да се спазват за гарантиране на безопасността и здравето на работниците и безопасното използване на оборудването.

Тези инструкции трябва да включват също информация за използване на аварийните средства и действията, които трябва да се предприемат в случай на авария на работното място или в близост до него.

2.7.

Безопасни методи на работа

На всяко работно място или при всяка дейност трябва да се прилагат безопасни методи на работа.

2.8.

Разрешителни за работа

Когато това се изисква от документа за безопасност и здраве, трябва да се въведе система от разрешителни за работа и за извършването както на опасни дейности, така и на обичайни рутинни дейности, които при взаимодействието си с други дейности могат да породят сериозни опасности.

Разрешителното за работа трябва да се издава от отговорно лице преди началото на работата и трябва да определя условията, които трябва да следва да бъдат изпълнени и предпазните мерки, които следва да бъдат взети преди, по време на и след работа.

2.9.

Редовен преглед на мерките за безопасни и здравословни условия

Работодателят трябва да осигури редовен преглед на мерките за безопасни и здравословни условия на работниците, включително и системите за управление на безопасността и здравето на работниците, за да се осигури спазването на настоящата директива.

3.

Механично и електрооборудване и инсталации

3.1.

Общи положения

Подборът, монтажът, пускането в експлоатация, обслужването и поддръжката на механичното и електрооборудването трябва да се извършва като надлежно се вземат под внимание безопасността и здравето на работниците, и се отчитат останалите разпоредби на настоящата директива и на Директива 89/392/ЕИО (1) и 89/655/ЕИО (2).

Ако се намира в зона, където съществува или може да съществува опасност от пожар или експлозия от възпламеняване на газ, изпарения или летливи течности, оборудването трябва да бъде подходящо за използване в такава зона.

Ако е необходимо, оборудването трябва да е снабдено с подходящи защитни устройства и системи за сигурност в случай на повреда.

3.2.

Специални разпоредби

Механичното оборудване и инсталациите трябва да притежават съответната здравина, да нямат явни дефекти и да са подходящи за целите, за които са предназначени.

Електрооборудването и инсталациите трябва да са с достатъчни размери и мощност, подходящи за целите, за които са предназначени.

4.

Поддръжка

4.1.

Обща поддръжка

Трябва да бъде установена подходяща схема за системна проверка, поддръжка и, когато е целесъобразно, изпитване на механичното и електрооборудването и инсталациите.

Поддръжката, проверката и изпитването на която и да е част от инсталациите и оборудването трябва да се извършват от компетентно лице.

Данните от проверките и изпитванията трябва да се записват и съхраняват по подходящ начин.

4.2.

Поддръжка на средствата за безопасност

По всяко време подходящи средства за безопасност трябва да се поддържат в готовност за използване и в изправност.

Поддръжката им трябва да се извършва надлежно предвид експлоатацията.

5.

Контрол на кладенците

Трябва да се осигури необходимото оборудване за контрол на кладенците при сондажните дейности, за да се предотвратят изригванията.

При разполагането на подобно оборудване трябва да се отчитат характеристиките на кладенците и експлоатационните условия.

6.

Защита от вредни среди и рискове от експлозии

6.1.

Трябва да бъдат взети мерки за оценка на наличието на вредни и/или потенциално взривоопасни вещества в атмосферата и за измерване на тяхната концентрация.

Когато това се изисква от документа за безопасност и здраве, на определени места трябва да бъдат монтирани контролно-измервателни уреди за автоматизирана и непрекъсната проверка на концентрацията на газове, автоматизирани алармени устройства и прибори за автоматично изключване на захранването от електрически инсталации и двигатели с вътрешно горене.

Когато са осигурени автоматизирани измервания, измерените стойности се записват и съхраняват, както е предвидено в документа за безопасност и здраве.

6.2.

Защита при вредни среди

6.2.1.

Когато се акумулират или могат да се акумулират вредни вещества в атмосферата трябва да се вземат подходящи мерки, за да се осигури събирането им при източника и премахване.

Системата трябва да може да разпръсква подобни вредни среди по начин, който не излага работниците на риск.

6.2.2.

Без да се засяга Директива 89/656/ЕИО (3) в зоните, където работници могат да бъдат изложени на вредни за здравето среди, трябва да има подходящи и достатъчно на брой средства за осигуряване на нормално дишане и реанимация.

В такива случаи на работните места трябва да има достатъчен брой работници, обучени за използване на такива средства.

Оборудването трябва надлежно да се съхранява и поддържа.

6.2.3.

Ако в атмосферата има или може да има водороден сулфид или други токсични газове, съответните органи трябва да разполагат с план за защита, с подробно описание на наличните предпазни средства и взетите превантивни мерки.

6.3.

Предотвратяване на рисковете от взрив

6.3.1.

Трябва за бъдат взети всички необходими мерки за борба с образуването и акумулирането на взривоопасни среди.

6.3.2.

В зоните, където съществуват рискове от експлозии, трябва да бъдат взети всички необходими мерки за предотвратяване възпламеняването на взривоопасните среди.

6.3.3.

Трябва да има изготвен план за предотвратяване на експлозии с подробно описание на оборудването и действия.

7.

Аварийни маршрути и изходи

7.1.

Аварийните маршрути и изходи трябва да бъдат свободни и да извеждат по най-прекия навън или към безопасна зона, безопасен сборен пункт или пункт за евакуация.

7.2.

В случай на опасност трябва да е възможно работниците да напуснат максимално бързо и безопасно всички индивидуални работни места.

7.3.

Броят, разпределението и размерите на аварийните маршрути и изходи зависи от предназначението, оборудването и размерите на работните места и максималния брой лица, които могат да се намират там.

Жилищните помещения и стаите за почивка трябва да имат поне два отделни аварийни изхода, разположени възможно най-далече един от друг и водещи до безопасно място, безопасен сборен пункт или безопасно евакуационен пункт.

7.4.

Вратите на аварийните изходи трябва да се отварят навън, а ако това е невъзможно, да бъдат плъзгащи се.

Вратите на аварийните изходи не трябва да бъдат заключени или затворени, така че да не могат да се отворят лесно и бързо от всеки, който може да се нуждае от тяхното използване при авария.

7.5

Специалните аварийни маршрути и изходи трябва да са обозначени със знаци, съответстващи на националните правила, транспониращи Директива 92/58/ЕИО (4).

7.6.

Вратите на аварийните изходи не трябва да са заключени.

Аварийните маршрути и изходи, маршрутите за движение и вратите за достъп до тях трябва да са свободни от препятствия, така че да могат да се използват по всяко време без затруднения.

7.7.

Аварийните маршрути и изходи, нуждаещи се от осветление, трябва да са снабдени с аварийно осветление с подходяща интензивност в случай на повреда в осветлението.

8.

Вентилация на затворените работни места

8.1.

Трябва да се предприемат стъпки за осигуряване на достатъчно чист въздух в затворените работни места, като се имат предвид използваните методи на работа и наложените на работниците физически изисквания работниците.

Ако се използва принудителна вентилационна система, тя трябва да се поддържа в изправност.

Всяка повреда трябва да се отчита от системата за контрол, когато това е необходимо за здравето на работниците.

8.2.

Ако се използват климатични или механични вентилационни съоръжения, те трябва да се експлоатират по такъв начин, че работниците да не са изложени на неприятни въздушни течения.

Незабавно трябва да се отстраняват всички отлагания или нечистотии, които могат да създадат непосредствена опасност за здравето на работниците като замърсяват въздуха.

9.

Температура в помещенията

9.1.

През работно време температурата в помещенията, където има работни места, трябва да е подходяща за хората, като се има предвид използваните методи за работа и наложените на работниците физически изисквания.

9.2.

Температурата в зоните за почивка, помещенията за дежурни служители, тоалетните, столовите и стаите за оказване на първа помощ трябва да отговаря на предназначението им.

9.3.

Прозорците, капандурите и стъклените стени не трябва да позволяват неограничено проникване на слънчева светлина до работните места, предвид естеството на работата и на работното място.

10.

Подове, стени, тавани и покриви на помещения

10.1.

Подовете на работните места не трябва да имат изпъкналости, вдлъбнатини или наклони, трябва да са неподвижни, стабилни и да не са хлъзгави.

Работните места, на които има индивидуални работни места, трябва да са термоизолирани, като се има предвид вида на предприятието и физическата активност на работниците.

10.2.

Повърхността на подовете, стените и таваните в помещенията трябва да са такива, че да могат да се почистват или ремонтират съобразно за постигане на съответни хигиенни условия.

10.3.

Прозрачните или полупрозрачните стени, в частност стъклени прегради, в помещения или в близост до работни места и маршрути за движение трябва да са ясно обозначени и да са произведени от безвредни материали, или да бъдат добре отделени от тези места или маршрути за движение, за да не влизат работниците в допир със стените или да не се наранят в случай на счупване на стените на парчета.

10.4.

Не трябва да се разрешава достъп до покриви, изградени от материали с недостатъчна здравина, освен ако не е осигурено оборудване, което да гарантира безопасното извършване на работата.

11.

Естествено и изкуствено осветление

11.1.

Всяко работно място трябва да е напълно осветено с достатъчно светлина за гарантиране здравето и безопасността на намиращите се там лица.

11.2.

Работните места трябва в максимална степен да са достатъчно добре осветени с естествена светлина и, като се имат предвид климатичните условия, да са снабдени с изкуствено осветление за опазване на безопасността и здравето на работниците.

11.3.

Осветителните инсталации в помещения, където има работни места и коридори за връзка, трябва да са поставени така, че видът светлина да не представлява опасност от злополука за работниците.

11.4.

Работните места, където работниците са особено изложени на опасност в случай на повреда на осветлението, трябва да са оборудвани с аварийно осветление със съответната интензивност.

11.5.

Осветителните инсталации трябва да са проектирани по такъв начин, че контролните зали, аварийните пътища, зоните за товарене и опасните зони да са постоянно осветени.

Когато работните места не са постоянно заети, задълженията по предходното изречение се отнасят само до периода, през който има работници.

12.

Прозорци и капандури

12.1.

Прозорците, капандурите и вентилационните системи, които се отварят, регулират или затварят, трябва да са проектирани така, че тези операции да могат да се извършват безопасно.

Те не трябва да са разположени така, че да представляват опасност за работниците, когато са отворени.

12.2.

Трябва да е възможно да се почистват безопасно прозорците и капандурите.

13.

Врати и портали

13.1.

Разположението, броят и размерите на вратите и порталите, както и материалите, използвани за тяхната изработка се определят от естеството и предназначението на помещенията или зоните.

13.2.

Прозрачните врати трябва да са подходящо маркирани на височина на очите.

13.3.

Летящите врати и портали трябва да са прозрачни или да имат прозрачни панели.

13.4.

Ако прозрачните или полупрозрачните повърхности на вратите и порталите не са направени от безопасни материали, и ако съществува опасност от нараняване на работници при счупване на стъклото на вратата или портала, тези повърхности трябва да са обезопасени срещу счупване.

13.5.

Плъзгащите се врати трябва да са снабдени с обезопасителни механизми, които да не позволяват изваждането им от релсите и неочаквано падане.

13.6.

Вратите и порталите, които се отварят нагоре, трябва да са снабдени с механизъм за задържане, който не позволява неочакваното им връщане надолу.

13.7.

Вратите около аварийните изходи трябва да са съответно маркирани.

По всяко време трябва да е възможно да се отварят отвътре без специална помощ.

Отварянето на вратите трябва да е възможно, когато работните места са заети от работниците.

13.8.

В непосредствена близост до портали, предназначени главно за транспортни средства, трябва да има врати за пешеходци, освен ако преминаването на пешеходци през тях е безопасно; тези врати трябва да са ясно обозначени и през тях да се преминава безпрепятствено.

13.9.

Механичните врати и портали трябва да функционират без опасност от злополуки с работници.

Те трябва да са лесни за разпознаване и с достъпни аварийни механизми за отваряне и, освен ако не се отварят автоматично при прекъсване на електрозахранването, трябва да е възможно ръчното им отваряне.

13.10.

Когато се използват вериги или подобни устройства за предотвратяване достъпа до дадено място, те трябва да са ясно видими и обозначени подходящо чрез знаци, показващи определената забрана или предупреждение.

14.

Маршрути за движение

14.1.

Трябва да е възможно да се достигне до работните места без опасност и да се напускат бързо и безопасно при аварийни ситуации.

14.2.

Маршрутите за движение, включително стълбищни клетки, стълби и товарни площадки и рампи, трябва да са изчислени, оразмерени и разположени така, че да осигуряват лесен, безопасен и удобен достъп за пешеходци или превозни средства по начин, който не представлява опасност за работещите в непосредствена близост служители.

14.3.

Маршрутите, използвани за движение пеша или транспортиране на товари, трябва да са оразмерени в съответствие с броя на потенциалните ползватели и вида на предприятието.

Ако по маршрутите за движение се използват транспортни средства, за пешеходците трябва да бъде осигурено безопасно разстояние.

14.4.

Трябва да е осигурено достатъчно разстояние за преминаване между маршрутите за превозни средства и вратите, порталите, пасажите за пешеходци, коридорите и стълбищата.

14.5.

Маршрутите за движение и достъп трябва да са ясно обозначени с цел защита на работниците.

15.

Опасни зони

15.1.

Ако на работните места има зони, в които поради естеството на работата съществуват рискове, включително опасност от падане на работник или предмети, тези зони трябва да са снабдени в максимална степен със средства, ограничаващи достъпа на лица, на които не е разрешен достъпа до тези зони.

15.2.

Трябва да бъдат взети подходящи мерки за защита на работниците, които имат право на достъп до опасните зони.

15.3.

Опасните зони трябва да са ясно обозначени.

16.

Размери на помещенията и обем на въздуха — свободно движение на индивидуалното работно място

16.1.

Работните помещения трябва да имат достатъчна площ, височина и обем на въздуха, които да позволяват на работниците да извършват задълженията си без риск за тяхната безопасност, здраве или благосъстояние.

16.2.

Размерите на незаетата площ на индивидуалното работно място трябва да позволяват на работниците достатъчна свобода на движение и безопасно да извършват работата си.

17.

Стаи за почивка

17.1.

Когато гарантирането на безопасността и здравето на работниците налага, в частност поради вида на извършваната дейност или присъствието на повече от определения брой работници, на тях трябва да им е осигурена леснодостъпна стая за почивка.

Тази разпоредба не се прилага, ако работниците са наети в офиси или подобни помещения за работа, осигуряващи еквивалентни възможности за отдих по време на почивките.

17.2.

Стаите за почивка трябва да са достатъчно големи и да са обзаведени със съответен брой маси и столове с облегалки, като се отчита броя на работниците.

17.3.

В стаите за почивка трябва да бъдат взети мерки за защита на непушачите от неудобството, причинявано от тютюневия дим.

17.4.

Ако работното време е прекъсвано редовно и често, и няма стаи за почивка, трябва да се осигурят други помещения, в които работниците да могат да прекарват времето през тези прекъсвания, когато това се изисква за гарантиране безопасността или здравето на работниците.

Трябва да бъдат взети съответните мерки за защита на непушачите от неудобството, причинявано от тютюневия дим.

18.

Работни места на открито

18.1.

Индивидуални работни места, маршрутите за движение и други участъци или съоръжения на открито, които за заети или се използват от работниците в процеса на тяхната работа, трябва да бъдат организирани така, че да се осигури безопасно движение на пешеходци и превозни средства.

18.2.

Работните места на открито трябва да са добре осветени с помощта на изкуствено осветление, ако дневната светлина не е достатъчна.

18.3.

Когато индивидуалните работни места на назначени работници са на открито, те трябва да са максимално добре организирани, така че работниците:

а)

да са защитени от неблагоприятни метеорологични условия и, при необходимост, от падащи предмети;

б)

да не са изложени на вредни нива на шум, нито на вредни външни въздействия като газове, изпарения или запрашеност;

в)

възможност за бързо напускане на работната площадка в случай на опасност или осигуряване на помощ;

г)

да не могат да се подхлъзнат или паднат.

19.

Бременни жени и кърмачки

Бременните жени и кърмачки трябва да могат да си почиват в легнало положение, при подходящи условия.

20.

Работници с увреждания

Ако е необходимо, работните места трябва да са организирани, като се има предвид работниците с увреждания.

Тази разпоредба се отнася, в частност, за вратите, коридорите, стълбищата, душовете, мивките и индивидуалните работни места пряко използвани или заемани от работници с увреждания.

ЧАСТ Б

Специални минимални изисквания, приложими за отрасъл „на суша“

1.

Откриване и борба с пожари

1.1.

При проектирането, изграждането, оборудването, пускането в експлоатация, обслужването или поддръжката на работните места трябва да бъдат взети съответните мерки за предотвратяване възникването и разпространението на пожари от източници, посочени в документа за безопасност и здраве.

Трябва да се предвиди бързото и ефективно овладяване на пожарите.

1.2.

Работните места трябва да са снабдени с подходящо оборудване за борба с пожарите и, ако е необходимо, с пожарни сигнализатори и алармени системи.

1.3.

Неавтоматизираните устройства за борба с пожарите трябва да са леснодостъпни и лесни за използване и, ако е необходимо, защитени от риск от повреждане.

1.4.

На обекта трябва да има план за противопожарна защита с подробно описание на съответните предохранителни мерки, съгласно членове 3, 4, 5 и 6 от настоящата директива за защита, откриване и борба с възникването и разпространението на пожари.

1.5.

Устройствата за борба с пожарите трябва да са обозначени, в съответствие с националните правила, транспониращи Директива 92/58/ЕИО.

Тези обозначения трябва да бъдат поставени на подходящи места и да бъдат трайни.

2.

Дистанционно управление в случай на аварии

Когато това се изисква в документа за безопасност и здраве, определено оборудване трябва да може да бъде управлявано дистанционно от подходящи места в случай на авария.

Такова оборудване трябва да включва системи за изолация и продухване на кладенци, инсталации и тръбопроводи.

3.

Средства за комуникации при общи и извънредни ситуации

3.1.

Когато документът за безопасност и здраве го изисква, всяко работно място, където има работници трябва да е оборудвано с:

а)

акустична и оптична система, която може при необходимост да предава сигнал за тревога до всяко работно място, където има работници;

б)

акустична система, която може да бъде чута ясно във всички точки на инсталацията, където често има работници.

3.2.

Устройствата за подаване на сигнал за тревога трябва да бъдат разположени на подходящи места.

3.3.

Когато работниците се намират на места, където обикновено няма работници, те трябва да разполагат с необходимите комуникационни системи.

4.

Безопасни сборни пунктове и поименен списък

Когато документът за безопасност и здраве го изисква, трябва да се определят безопасни сборни пунктове, да се поддържа поименен списък и да се вземат необходимите мерки.

5.

Средства за евакуация и спасяване

5.1.

Работниците трябва да са обучени да предприемат съответните действия в случай на аварии.

5.2.

Спасителното оборудване трябва да се намира на леснодостъпни и подходящо разположени места и да се поддържа в постоянна готовност за употреба.

5.3.

Когато евакуацията трябва да следва труден маршрут или да се премине през зона, където въздухът не може да се вдишва или може да стане такъв, работниците трябва да разполагат на индивидуалното си работно място със самоспасители, които да използват незабавно.

6.

Упражнения по безопасност

На работните места, където обикновено се намират работници трябва редовно да се провеждат упражнения по безопасност.

Основната цел на тези упражнения е да се проверят уменията и да се подготвят работниците, на които са възложени специални задължения в случай на авария, включително използване, работа и обслужване на аварийно оборудване, като се отчитат критериите, определени в документа за безопасност и здраве, съгласно точка 1.1.

Според случая, работниците, на които са възложени такива задължения, трябва да бъдат обучени и за правилното използване, работа с и обслужване на това оборудване.

7.

Санитарни съоръжения

7.1.

Съблекални и гардероби за дрехите

7.1.1.

За работниците трябва да са осигурени удобни съблекални в случай, че се налага те да носят специално работно облекло, и когато по здравословни причини или поради благоприличие те не могат да се преобличат в друго помещение.

Съблекалните трябва да са леснодостъпни, с достатъчен капацитет и да са снабдени с места за сядане.

7.1.2.

Съблекалните трябва да са достатъчно големи и да разполагат със съоръжения, за да дадат възможност на всеки работник да заключва своето облекло през работно време.

Ако обстоятелствата налагат (напр. вредни вещества, влага, нечистотии), гардеробите за работно облекло трябва да бъдат отделени от тези за личното облекло.

Трябва да има осигурени условия за изсушаване на мокро работно облекло.

7.1.3.

Трябва да са осигурени отделни съблекални или самостоятелно използване на съблекалните за мъже и жени.

7.1.4.

Когато не са необходими съблекални по смисъла на точка 7.1.1, всеки работник трябва да разполага с място за съхранение на личното облекло.

7.2.

Душове и мивки

7.2.1.

На работниците трябва да са осигурени подходящи и удобни душове, когато естеството на работата или здравословни съображения го изискват.

Трябва да са предвидени отделни помещения с душове, или самостоятелно използване, на помещенията за къпане от мъже и жени.

7.2.2.

Помещенията с душовете трябва да са достатъчно големи, за да дават възможност на всеки работник да се мие без затруднения съобразно съответните хигиенни норми.

Душовете трябва да са снабдени с топла и студена вода.

7.2.3.

Когато душове не са необходими по смисъла на точка 7.2.1, първа алинея, в близост до индивидуалните работни места и съблекалните трябва да са осигурени удобни и подходящи мивки с топла и студена вода.

Такива мивки трябва да са отделни или да е осигурено самостоятелно използване за мъже и за жени, както това се изисква от съображения за благоприличие.

7.2.4.

Когато помещенията, в които се намират душовете или мивките, са отделени от съблекалните, трябва да съществува лесна връзка между тях.

7.3.

Тоалетни и мивки

В близост до индивидуалните работни места, стаите за почивка, съблекалните и помещенията с душове или мивките трябва да има отделни тоалетни с достатъчен брой кабини и мивки.

Трябва да се предвидят отделни тоалетни или отделно използване на тоалетните от мъже и жени.

8.

Помещения и оборудване за оказване на първа помощ

8.1.

Оборудването за оказване на първа помощ трябва да отговаря на вида извършвана дейност.

Трябва да се осигурят едно или повече помещения за оказване на първа помощ.

В тези помещения на видно място трябва да са изложени инструкциите за оказване на първа помощ в случай на злополука.

8.2.

Помещенията за оказване на първа помощ трябва да бъдат снабдени с необходимото оборудване и инсталации и да има лесен достъп за носилките.

Те трябва да имат обозначения, съответстващи на националните правила, транспониращи Директива 92/58/ЕИО.

8.3.

Освен това, във всички работни места, където условията на труд го изискват, трябва да е осигурено оборудване за оказване на първа помощ.

Това оборудване трябва да е обозначено по подходящ начин и да е леснодостъпно.

8.4.

Достатъчен брой работници трябва да са обучени да използват предоставеното оборудване за оказване на първа помощ.

9.

Пътища за движение

Когато пътните превозни средства навлизат в работните места, трябва да се създадат необходимите правила за движението.

ЧАСТ В

Специални минимални изисквания, приложими за отрасъла „по море“

1.

Предварителна бележка

1.1.

Без да се засяга член 3, параграф 2, работодателят, който в съответствие с националното законодателство и/или практика отговаря за работното място, обхванато от настоящата част В, трябва да гарантира, че документът за безопасност и здраве доказва, че са били взети всички съответни мерки за опазване на безопасността и здравето на работниците, както в нормални така и в критични ситуации.

За тази цел документът трябва:

а)

да определя специфичните източници на опасност, свързани с работното място, включително и всяка съпътстваща дейност, които биха могли да доведат до злополуки с вероятни сериозни последствия за здравето и безопасността на съответните работници;

б)

да оценява рисковете, свързани със специфичните източници на опасност, описани в буква а);

в)

да доказва, че са били взети достатъчни мерки за предотвратяване на злополуките, посочени в буква а), за ограничаване разпространението на злополуки и за да се позволи осъществяването на ефективна и контролирана евакуация от работното място в случай на авария;

г)

да доказва, че системата за управление е съответстваща с оглед спазване на разпоредбите на Директива 89/391/ЕИО и на настоящата директива, както в нормални така и в критични ситуации.

1.2.

Работодателят спазва процедурите и условията, посочени в документа за безопасност и здраве по време на планирането и прилагането на всички съответни етапи, обхванати от настоящата директива.

1.3.

Различните работодатели, които отговарят за различни работни места си сътрудничат, когато е целесъобразно, при изготвянето на документите за безопасност и здраве, както и при прилагането на мерките, необходими за гарантиране безопасността и здравето на работниците.

2.

Откриване и борба с пожари

2.1.

При проектирането, изграждането, оборудването, пускането в експлоатация, обслужването или поддръжката на работните места трябва да бъдат взети съответните мерки за предотвратяване възникването и разпространението на пожари от източници, посочени в документа за безопасност и здраве.

При необходимост, трябва да се осигурят противопожарни стени, за изолиране на пожароопасните зони.

2.2.

Трябва да се осигурят подходящи системи за откриване и защита от пожари, противопожарни системи и аларми на всички работни места, в съответствие с рисковете, определени в документа за безопасност и здраве, посочен в точка 1.1.

Тези системи могат да включват, в частност:

системи за откриване на пожари;

пожарни сирени;

водопроводи за борба с пожарите;

пожарни кранове и маркучи;

системи за обливане с вода и хидромонитори;

автоматични системи за пръскане;

системи за гасене с газ;

системи за гасене с пяна;

преносими пожарогасители;

оборудване за пожарникари;

2.3.

Неавтоматизираните устройства за борба с пожарите трябва да са леснодостъпни и лесни за използване и ако е необходимо, защитени от риск от повреждане.

2.4.

На всички работни места трябва да се съхранява план за защита от пожари, в който подробно се посочват предпазните мерки за защита, откриване и борба с възникването и разпространението на пожари.

2.5.

Системите за сигурност трябва да са изолирани или защитени от аварии, по такъв начин, че защитните им функции да останат в действие в случай на авария.

Тези системи трябва да са дублирани, ако е необходимо.

2.6.

Оборудването трябва да има обозначения, съответстващи на националните правила, транспониращи Директива 92/58/ЕИО.

Тези обозначения трябва да бъдат поставени на подходящи места и да бъдат трайни.

3.

Дистанционно управление в случай на аварии

3.1.

Когато документът за безопасност и здраве, посочен в точка 1.1, го изисква, трябва да има установена система, която да може да се управлява дистанционно в случай на авария.

Тази система трябва да включва станции за наблюдение, разположени на подходящи места, които могат да се използват в случай на авария включително, ако е необходимо, станции за наблюдение на безопасните сборни пунктове и местата за евакуация.

3.2.

Оборудването, което може да бъде управлявано дистанционно, както е посочено в точка 3.1, трябва да включва най-малко вентилационни системи, аварийно спиране на оборудването, което може да доведе до възпламеняване, предотвратяване на изпускането на възпламенителни газове и течности; защита от пожари и контрол на кладенците.

4.

Средства за комуникации при общи и извънредни ситуации

4.1.

Когато документът за безопасност и здраве, посочен в точка 1.1 го изисква, всяко работно място, където има работници, трябва да бъде оборудвано с:

акустична и оптична система, която в случайна нужда може да излъчва сигнал за тревога до всяко място, където има работници;

акустична система, която може да бъде чута ясно във всички точки на инсталацията, където често има работници;

система, която дава възможност да се поддържа връзка с брега и със спасителните служби.

4.2.

Тези системи трябва да са действени в аварийни ситуации.

Акустичната система трябва да е допълнена от комуникационни системи, които да не зависят от уязвими източници на захранване.

4.3.

Устройствата за вдигане на тревога трябва да са инсталирани на подходящи места.

4.4.

Когато работници се намират на места, където обикновено няма работници, трябва да им бъдат осигурени комуникационни системи съобразно обстоятелствата.

5.

Безопасни сборни пунктове и поименен списък

5.1.

Трябва да се вземат подходящи мерки за предпазване на местата за евакуация и безопасните сборни пунктове от топлина, дим и доколкото е възможно, от експлозии, и да се гарантира проходимостта на пътищата за изтегляне към и от местата за евакуация, и безопасните сборни пунктове.

Тези мерки трябва да са такива, че да позволяват защита на работниците за достатъчно дълъг период, който да даде възможност да се организират и осъществят безопасна евакуация, спасителни операции, при необходимост.

5.2.

Когато документът за безопасност и здраве, посочен в точка 1.1, го изисква, едно от защитените места, посочено в точка 5.1, трябва да е снабдено с подходящи съоръжения за дистанционно управление на оборудването, посочени в точка 3 от настоящата част В и за връзка с бреговите и спасителните служби.

5.3.

Безопасните сборни пунктове и местата за евакуация трябва да са леснодостъпни от жилищните и работните зони.

5.4.

За всяко отделно безопасен сборен пункт трябва да има списък, съдържащ имената на работниците, определени да се събират на това място, който да се актуализира и да бъде изложен.

5.5.

Трябва да се изготви списък на работниците със специални задължения в случай на авария, който да бъде изложен на подходящо място на всички работни места.

Техните имена трябва да са дадени в писмените инструкции, посочени в част А, точка 3.6.

6.

Средства за евакуация и спасяване

6.1.

Работниците трябва да бъдат обучени да предприемат съответните действия в случай на аварии.

Освен общото обучение, свързано с авариите, работниците трябва да получат допълнително обучение за специфичните характеристики на съответното работно място, което трябва да бъде определено в документа за безопасност и здраве, посочен в точка 1.1 за съответното работно място.

6.2.

Работниците трябва да преминат обучение, свързано с техниките за оцеляване, като се вземат предвид критериите, определени в документа за безопасност и здраве, посочен в точка 1.1.

6.3.

На всяко работно място трябва да се осигурят подходящи и достатъчни средства, които позволяват, в случай на авария, директна евакуация и бягство в морето.

6.4.

Трябва да се изготви авариен план за спасяване по море и евакуация от работните места.

Планът, който трябва да се основава на документа за безопасност и здраве, посочен в точка 1.1, трябва да предвижда използването на помощни лодки и хеликоптери и да включва критерии относно капацитета и времето за реакция на помощните лодки и хеликоптерите.

Необходимото време за реакция трябва да е отбелязано в документа за безопасност и здраве на всяка инсталация.

Помощните лодки трябва да бъдат проектирани и оборудвани съгласно изискванията за евакуация и спасителни действия.

6.5.

Минималните изисквания за всеки спасителен съд (лодка), спасителен сал, спасителна шамандура и спасителна жилетка, предоставени на разположение на работниците, трябва да отговарят на изложените по-долу минимални критерии:

трябва да бъдат подходящи и оборудвани за поддържане на живота за достатъчен период от време,

трябва да са достатъчно на брой за всички работници, които може да ги използват,

трябва да са от вид, отговарящ на работното място,

трябва да са конструирани от подходящ материал, като се отчетат тяхната животоспасяваща функция и обстоятелствата, при които могат да се използват и се поддържат в постоянна готовност, и

трябва да са в такъв цвят, който да ги прави видими при използването и да бъдат оборудвани с устройства, с които ползвателите да могат да привлекат вниманието на спасителите.

6.6.

Трябва да бъдат осигурени достатъчен брой животоспасителни уреди за незабавна употреба.

7.

Упражнения по безопасност

На работните места, където обикновено се намират работници, трябва редовно да се провеждат упражнения по безопасност, в които:

всички работници, на които са възложени специфични задачи, свързани с употребата, боравенето или използването на аварийно оборудване, се обучават и се проверява изпълнението на тези задължения, като се отчитат критериите, определени в документа за безопасност и здраве, посочен в точка 1.1.

Според случая, работниците трябва също да бъдат обучени за правилното използване, работа и обслужване на това оборудване,

цялото аварийно оборудване, което се използва в упражненията се проверява, почиства, презарежда или се подменя, а цялото преносимо оборудване, което е използвано, се връща на мястото, където обикновено се съхранява,

се проверява функционирането на спасителните съдове.

8.

Санитарни съоръжения

8.1.

Съблекални и гардероби за дрехи

8.1.1.

За работниците трябва да са осигурени удобни съблекални в случай, че се налага те да носят специално работно облекло и когато по здравословни причини или поради благоприличие те не могат да се преобличат в друго помещение.

Съблекалните трябва да са леснодостъпни, с достатъчен капацитет и да са снабдени с места за сядане.

8.1.2.

Съблекалните трябва да са достатъчно големи и да разполагат със съоръжения, за да дадат възможност на работник да заключва своето облекло през работно време.

Ако обстоятелствата налагат (например вредни вещества, влага, нечистотии), гардеробите за работно облекло трябва да бъдат отделени от тези за личното облекло.

Трябва да има осигурени условия за изсушаване на мокрото работно облекло.

8.1.3.

Трябва да са осигурени отделни съблекални или самостоятелно използване на съблекалните от мъже и жени.

8.1.4.

Когато съблекални не са необходими по смисъла на точка 8.1.1., всеки работник трябва да разполага с място за съхранение на личното облекло.

8.2.

Душове и мивки

Освен съоръженията, осигурени във всяко жилищно помещение, трябва да се предоставят, ако е необходимо, подходящи душове и мивки в непосредствена близост до индивидуалните работни места.

8.3.

Тоалетни и мивки

Освен съоръженията, осигурени във всяко жилищно помещение, трябва да се предоставят, ако е необходимо, тоалетни и мивки в непосредствена близост до работните места.

Трябва да се предвидят условия за отделни тоалетни или отделно използване на тоалетните от мъжете и жените.

9.

Помещения и оборудване за оказване на първа помощ

9.1.

В зависимост от големината на обекта и вида на извършваните дейности трябва да се осигурят едно или повече помещения за оказване на първа помощ.

9.2.

Помещенията за оказване на първа помощ трябва да имат подходящо оборудване, съоръжения и медикаменти, както и достатъчен брой специалисти, според обстоятелствата, за оказване на първа помощ или, при необходимост, лечение под ръководството на компетентно медицинско лице (което може да присъства или да не присъства).

Те трябва да имат обозначения, съответстващи на националните правила, транспониращи Директива 92/58/ЕИО.

9.3.

Освен това, във всички работни места, където условията на труд го изискват, трябва да има осигурено оборудване за оказване на първа помощ.

Това оборудване трябва да е обозначено по подходящ начин и да е леснодостъпно.

10.

Жилищни помещения

10.1.

Ако естеството, мащабът и продължителността на извършваните операции го изискват, работодателят е длъжен да предоставя на служителите и жилищни помещения, които трябва да са:

обезопасени по подходящ начин от експлозии, просмукването на дим и газ, избухването и разпространяването на пожар, както е определено в документа за безопасност и здраве, посочен в точка 1.1,

с подходяща вентилация, отопление и осветление,

подсигурени на всяко ниво с поне два отделни изхода, водещи към аварийните маршрути,

защитени от шум, миризмите и дим от други зони, които могат да се окажат вредни за здравето, както и от сурови климатични условия,

отделени от индивидуалните работните места и отдалечени от опасните зони.

10.2.

Тези жилищни помещения трябва да разполагат с достатъчен брой легла или койки съобразно броя на хората, които се очаква да преспиват на обекта.

Всяко помещение, предназначено за спалня, трябва да разполага с достатъчно място, за да могат обитателите да подредят дрехите си.

Трябва да се осигурят отделни спални за мъже и за жени.

10.3.

Тези жилищни помещения трябва да разполагат с достатъчен брой душове и мивки с течаща гореща и студена вода.

Трябва да се предвидят отделни помещения с душове или отделно използване на душовете от мъжете и жените.

Помещенията с душовете трябва да са достатъчно големи, за да позволяват на всеки работник да се измие без проблем, при подходящи хигиенни условия.

10.4.

Жилищните помещения трябва да разполагат с достатъчен брой тоалетни и мивки.

Трябва да се предвидят условия за отделни тоалетни или отделно използване на тоалетните от мъже и за жени.

10.5.

Жилищните площи и съответното оборудване трябва да се поддържат съобразно подходящи хигиенни стандарти.

11.

Използване на хеликоптери

11.1.

Площадките за кацане на хеликоптери на индивидуалните работните места трябва да са достатъчно големи и да бъдат разположени на такива места, че да предоставят лесен подход, който да позволява и на най-големия хеликоптер, използващ площадката за кацане да действа и в най-суровите условия, очаквани за този вид дейност.

Площадката за кацане на хеликоптери трябва да е проектирана и построена така, че да бъде подходяща за предвидената дейност на хеликоптера.

11.2.

В непосредствена близост до площадката за кацане на хеликоптери трябва да се осигури и съхранява оборудване, необходимо в случай на авария с хеликоптер.

11.3.

На обектите с постоянен брой живущи работници трябва да се предвидят подходящ брой служители, обучени за действия в случай на авария, които да се намират в близост до площадките за кацане на хеликоптери през цялото време на работа на хеликоптерите.

12.

Разположение на инсталациите по море — безопасност и стабилност

12.1.

Трябва да се вземат всички необходими мерки за гарантиране безопасността и здравето на работниците в отраслите за добив на минерални ресурси чрез сондиране по време на разполагането на инсталациите по море.

12.2.

Подготвителните дейности за разполагането на инсталации по море трябва да се извършат така че да гарантират тяхната стабилност и безопасност.

12.3.

Използваното оборудване и извършваните процедури, свързани с дейностите, посочени в точка 12.1, трябва да намаляват опасностите за работниците в отрасъла за добив на минерални суровини чрез сондиране, като се отчитат, както нормалните така и критичните условия.


(1)  ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 9. Директива, изменена с Директива 91/368/ЕИО (ОВ L 198, 22.7.1991 г., стр. 16).

(2)  ОВ L 393, 30.12.1989 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 393, 30.12.1989 г., стр. 18.

(4)  ОВ L 245, 26.8.1992 г., стр. 23.


Top