EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0091

Rådets direktiv 92/91/EEG av den 3 november 1992 om minimikrav för förbättring av arbetstagarnas säkerhet och hälsa inom den del av utvinningsindustrin som utnyttjar borrning (elfte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)

OJ L 348, 28.11.1992, p. 9–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 006 P. 11 - 26
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 006 P. 11 - 26
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 118 - 133
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 118 - 133
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 118 - 133
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 118 - 133
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 118 - 133
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 118 - 133
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 118 - 133
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 118 - 133
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 118 - 133
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 003 P. 11 - 26
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 003 P. 11 - 26
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 91 - 106

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/91/oj

31992L0091

Rådets direktiv 92/91/EEG av den 3 november 1992 om minimikrav för förbättring av arbetstagarnas säkerhet och hälsa inom den del av utvinningsindustrin som utnyttjar borrning (elfte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 348 , 28/11/1992 s. 0009 - 0024
Finsk specialutgåva Område 5 Volym 6 s. 0011
Svensk specialutgåva Område 5 Volym 6 s. 0011


RÅDETS DIREKTIV 92/91/EEG av den 3 november 1992 om minimikrav för förbättring av arbetstagarnas säkerhet och hälsa inom den del av utvinningsindustrin som utnyttjar borrning (elfte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 118a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1), som utarbetats efter samråd med Arbetarskyddsutskottet för gruvindustri och annan utvinningsindustri,

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 118a skall rådet genom direktiv anta minimikrav i syfte att främja förbättringar, främst i fråga om arbetsmiljön, för att trygga en högre skyddsnivå för arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

Enligt denna artikel får sådana direktiv inte medföra sådana administrativa, finansiella och rättsliga hinder som försvårar etablering och utveckling av små och medelstora företag.

Målet att förbättra arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet får inte underordnas rent ekonomiska överväganden.

Rådets direktiv 89/654/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (första särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)(4) är inte tillämpligt på utvinningsindustrin.

Det är av avgörande betydelse för att arbetstagarnas säkerhet och hälsa skall kunna garanteras att minimikrav iakttas som utformats för att säkerställa en högre skyddsnivå inom den del av utvinningsindustrin som utnyttjar borrning.

Utvinningsindustri som utnyttjar borrning är en typ av verksamhet som kan medföra särskilt höga risknivåer för arbetstagarna.

Detta direktiv är ett särdirektiv enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet(5). Bestämmelserna i det direktivet skall således tillämpas fullt ut på den del av utvinningsindustrin som utnyttjar borrning, utan att det påverkar tillämpningen av strängare eller mer detaljerade bestämmelser i detta direktiv.

Detta direktiv bidrar konkret till att förverkliga den inre marknadens sociala dimension.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

1. I detta direktiv, som är det elfte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG, fastställs minimikrav för skyddet av säkerhet och hälsa för arbetstagare inom den del av utvinningsindustrin som utnyttjar borrning enligt definitionen i artikel 2 a.

2. Bestämmelserna i direktiv 89/391/EEG skall tillämpas fullt ut inom det område som avses i punkt 1, utan att det påverkar tillämpningen av strängare eller mer detaljerade bestämmelser i det här direktivet.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv avses med

a) utvinningsindustri som utnyttjar borrning: all industri som bedriver

- utvinning, i egentlig mening, av mineral genom borrhål,

och/eller

- prospektering för sådan utvinning

och/eller

- beredning av utvunnet material för försäljning, med undantag av bearbetning av det utvunna materialet,

b) arbetsplats: hela det område som är avsett att utnyttjas för arbetsställen som direkt eller indirekt ingår i verksamheten med utvinning genom borrning, inklusive eventuella inkvarteringsutrymmen som står till arbetstagarnas förfogande i samband med arbetet.

AVSNITT II ARBETSGIVARENS SKYLDIGHETER

Artikel 3

Allmänna skyldigheter

1. För att skydda arbetstagarnas säkerhet och hälsa skall arbetsgivaren vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att

a) arbetsplatsen är utformad, byggd och utrustad så att arbetstagarna kan utföra sina arbetsuppgifter utan att äventyra sin eller andra arbetstagares säkerhet eller hälsa, samt att detta mål även säkerställs genom igångsättning, drift och underhåll,

b) en ansvarig person övervakar driften då arbetstagare finns på arbetsplatsen,

c) arbete som innebär särskilda risker endast anförtros kompetent personal och utförs enligt givna instruktioner,

d) alla säkerhetsinstruktioner kan förstås av alla berörda arbetstagare,

e) tillräckliga möjligheter ges till första hjälpen,

f) lämpliga säkerhetsövningar genomförs regelbundet.

2. Arbetsgivaren skall se till att ett dokument avseende säkerhet och hälsa, nedan kallat arbetarskyddsdokumentet, som skall uppfylla tillämpliga krav i artiklarna 6, 9 och 10 i direktiv 89/391/EEG, upprättas och hålls aktuellt.

Av arbetarskyddsdokumentet skall särskilt framgå

- att de risker som arbetstagarna utsätts för på arbetsplatsen har inventerats och bedömts,

- att tillfredsställande åtgärder för att uppnå målen i detta direktiv kommer att vidtas,

- att arbetsplatsen och utrustningen är utformade, används och underhålls på ett säkert sätt.

Arbetarskyddsdokumentet skall upprättas innan arbetena påbörjas och ses över om arbetsplatsen förändras väsentligt, utvidgas eller byggs om.

3. Om arbetstagare från flera företag samtidigt uppehåller sig på samma arbetsplats, skall varje arbetsgivare ansvara för samtliga förhållanden som han har inflytande över. Den arbetsgivare, som enligt nationell lagstiftning eller praxis har ansvaret för arbetsplatsen, skall samordna genomförandet av alla åtgärder som avser arbetstagarnas säkerhet och hälsa och skall i sitt arbetarskyddsdokument ange målen för denna samordning och de åtgärder och metoder som används för att förverkliga dessa mål.

Denna samordning skall inte påverka enskilda arbetsgivares ansvar enligt direktiv 89/391/EEG.

4. Arbetsgivaren skall utan dröjsmål till de behöriga myndigheterna rapportera varje allvarlig arbetsolycka eller dödsolycka samt händelse som medfört allvarlig fara.

Om så är nödvändigt skall arbetsgivaren revidera arbetarskyddsdokumentet och därvid ange vilka åtgärder som skall vidtas för att förhindra att sådana händelser upprepas.

Artikel 4

Skydd mot brand, explosion och hälsofarliga luftföroreningar

Arbetsgivaren skall vidta de åtgärder och försiktighetsmått som är nödvändiga med hänsyn till arbetets art för att kunna

- undvika, upptäcka och bekämpa utbrott och spridning av brand och explosioner,

och

- förhindra att explosiva eller hälsofarliga ämnen förekommer i omgivande atmosfär.

Artikel 5

Utrymnings- och räddningsutrustning

Arbetsgivaren skall tillhandahålla och underhålla lämplig utrymnings- och räddningsutrustning för att säkerställa att arbetstagarna har tillfredsställande möjligheter att snabbt och säkert lämna arbetsplatsen i händelse av fara.

Artikel 6

Kommunikations-, varnings- och alarmsystem

Arbetsgivaren skall tillhandahålla de varnings- och andra kommunikationssystem som är nödvändiga för att hjälp-, utrymnings- och räddningsaktioner skall kunna påbörjas omedelbart då behov uppstår.

Artikel 7

Information till arbetstagarna

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10 i direktiv 89/391/EEG skall arbetstagarna informeras om alla åtgärder som skall vidtas avseende säkerhet och hälsa på arbetsplatsen, särskilt sådana som gäller tillämpningen av artikel 3-6.

2. Informationen skall kunna förstås av samtliga berörda arbetstagare.

Artikel 8

Hälsokontroll

1. För att säkerställa att arbetstagarnas hälsa kontrolleras på ett tillfredsställande sätt med hänsyn till de risker för säkerhet och hälsa de utsätts för på arbetsplatsen skall åtgärder fastställas enligt nationell lagstiftning eller praxis.

2. De åtgärder som avses i punkt 1 skall omfatta hälsokontroll, eller rätt till hälsokontroll, av varje arbetstagare, innan han ges arbetsuppgifter i förbindelse med sådan verksamhet som avses i artikel 2, och därefter med regelbundna mellanrum.

3. Hälsokontrollerna kan ingå i ett nationellt hälsoprogram.

Artikel 9

Samråd med och medverkan av arbetstagarna

Arbetstagarna eller deras representanter skall enligt artikel 11 i direktiv 89/391/EEG delta i samråd om och behandling av frågor som omfattas av detta direktiv.

Artikel 10

Minimikrav för säkerhet och hälsa

1. Arbetsplatser som tas i bruk för första gången efter det att detta direktiv har trätt i kraft enligt artikel 12.1 skall uppfylla de minimikrav för säkerhet och hälsa som fastställs i bilagan.

2. Arbetsplatser, som redan har tagits i bruk före den dag då detta direktiv träder i kraft enligt artikel 12.1, skall snarast möjligt och senast fem år efter dagen för ikraftträdandet uppfylla de minimikrav som fastställs i bilagan.

3. Om arbetsplatser genomgår förändringar, utvidgningar eller ombyggnader efter den dag då detta direktiv träder i kraft enligt artikel 12.1, skall arbetsgivaren vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dessa ändringar, utvidgningar eller ombyggnader överensstämmer med de tillämpliga minimikrav som fastställs i bilagan.

AVSNITT III ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 11

Ändringar i bilagorna

Rent tekniska ändringar av bilagorna som föranleds av

- antagandet av direktiv om teknisk harmonisering och standardisering avseende utvinningsindustri som utnyttjar borrning,

eller

- den tekniska utvecklingen, ändringar i internationella regler eller specifikationer och nya rön om utvinningsindustri som utnyttjar borrning

skall antas enligt det förfarande som fastställs i artikel 17 i direktiv 89/391/EEG.

Artikel 12

Slutbestämmelser

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast 24 månader efter det att det har antagits. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. När en medlemsstat antar bestämmelser till följd av punkt 1 skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de redan har antagit eller antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

4. Medlemsstaterna skall vart femte år till kommissionen inge en rapport om den praktiska tillämpningen av detta direktiv, i vilken även ingår de synpunkter som framförts av arbetsmarknadens parter.

Kommissionen skall underrätta Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén, Arbetarskyddsutskottet för gruvindustri och annan utvinningsindustri och Rådgivande kommittén för arbetarskyddsfrågor om detta.

Artikel 13

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 november 1992.

På rådets vägnar

DENTON OF WAKEFIELD

Ordförande

(1) EGT nr C 32, 7.2.1991, s. 7.

(2) EGT nr C 280, 28.10.1991, s. 79, och

EGT nr C 241, 21.9.1992, s. 88.

(3) EGT nr C 191, 22.7.1991, s. 34.

(4) EGT nr C 393, 30.12.1989, s. 1.

(5) EGT nr L 183, 29.6.1989, s. 1.

BILAGA

MINIMIKRAV FÖR SÄKERHET OCH HÄLSA ENLIGT ARTIKEL 10 I DETTA DIREKTIV

Inledande anmärkning

Skyldigheterna enligt denna bilaga gäller alltid när så krävs på grund av arbetsplatsens eller verksamhetens art, specifika risker eller andra omständigheter.

DEL A Gemensamma minimikrav för landbaserade och havsbaserade sektorer

1. Stabilitet och hållfasthet

Arbetsplatserna skall utformas, byggas, uppföras, drivas, övervakas och underhållas så att de kan stå emot förväntad miljöpåverkan.

Deras uppbyggnad och hållfasthet skall vara anpassad till användningen.

2. Organisation och övervakning

2.1 Arbetsplatsens organisation

2.1.1 Arbetsplatserna skall vara inrättade så att de ger tillfredsställande skydd mot risker. De måste hållas rena och alla farliga ämnen och avlagringar skall avlägsnas eller kontrolleras så att arbetstagarnas säkerhet och hälsa inte äventyras.

2.1.2 Arbetsställena skall vara utformade och uppbyggda enligt ergonomiska principer med hänsyn till arbetstagarnas behov av att kunna följa arbetsoperationerna på sina arbetsställen.

2.1.3 Områden där det föreligger särskild risk skall vara markerade och varningsskyltade.

2.2 Ansvarig person

En ansvarig person med den yrkesskicklighet och kompetens som erfordras för uppgiften enligt nationell lagstiftning eller praxis, som har utsetts av arbetsgivaren, skall alltid ansvara för varje arbetsplats, när arbetstagare befinner sig där.

Arbetsgivaren får personligen åta sig det ansvar för arbetsplatsen som avses i första stycket, om han har den yrkesskicklighet och kompetens som erfordras för uppgiften enligt nationell lagstiftning eller praxis.

2.3 Tillsyn

För att garantera arbetstagarnas säkerhet och hälsa under alla förekommande arbetsoperationer skall nödvändig tillsyn utövas av personer med den yrkesskicklighet och kompetens som erfordras för uppgiften enligt nationell lagstiftning eller praxis, som har utsetts av arbetsgivaren eller å dennes vägnar, och som handlar å hans vägnar.

Arbetsgivaren får personligen åta sig den tillsyn som avses i första stycket, om han har den yrkesskicklighet och kompetens som erfordras för uppgiften enligt nationell lagstiftning eller praxis.

2.4 Kompetenta arbetstagare

När arbetstagare befinner sig på en arbetsplats, måste ett tillräckligt stort antal av dem ha den yrkesskicklighet, erfarenhet och utbildning, som krävs för att utföra de arbetsuppgifter de blivit tilldelade.

2.5 Information, instruktioner och utbildning

Arbetstagarna skall i nödvändig utsträckning ges information, instruktioner, utbildning och vidareutbildning så att deras säkerhet och hälsa garanteras.

Arbetsgivaren måste se till att arbetstagarna får förståeliga instruktioner så att inte deras, eller andra arbetstagares, säkerhet och hälsa äventyras.

2.6 Skriftliga instruktioner

Skriftliga instruktioner som anger vilka regler som skall iakttas för att garantera arbetstagarnas säkerhet och hälsa samt den säkra användningen av maskiner skall upprättas för varje arbetsplats.

I dessa instruktioner skall ingå information om hur nödutrustningen skall användas och om vilka åtgärder som skall vidtas i händelse av nödsituation på eller i närheten av arbetsplatsen.

2.7 Säkra arbetsmetoder

Säkra arbetsmetoder skall användas på varje arbetsplats och vid varje förekommande verksamhet.

2.8 Arbetstillstånd

När så krävs i arbetarskyddsdokumentet, skall ett system med arbetstillstånd införas, såväl för farliga operationer som för normala operationer som i kombination med annan verksamhet kan orsaka allvarlig fara.

Arbetstillstånden skall utfärdas av en ansvarig person, innan arbetena påbörjas, och de skall innehålla specificerade upplysningar om de villkor som skall uppfyllas och de säkerhetsåtgärder som skall vidtas före, under och efter arbetet.

2.9 Regelbunden översyn av åtgärder till skydd av säkerhet och hälsa

Arbetsgivaren skall se till att de åtgärder som vidtagits till skydd av arbetstagarnas säkerhet och hälsa, även administrationssystemet för hälso- och säkerhetsåtgärder, regelbundet ses över för att säkerställa att kraven i detta direktiv iakttas.

3. Mekanisk och elektrisk utrustning och installationer

3.1 Allmänt

Val, installation, inkörning, drift och underhåll av mekanisk och elektrisk utrustning skall ske med vederbörlig hänsyn till arbetstagarnas säkerhet och hälsa med beaktande av de övriga bestämmelserna i detta direktiv och i direktiv 89/392/EEG(1) och 89/655/EEG(2).

Om utrustningen skall placeras i ett område där brand- eller explosionsrisk genom antändning av gas, ånga eller flyktig vätska föreligger, eller kan föreligga, måste utrustningen vara anpassad för ett sådant område.

Utrustningen måste, då så är nödvändigt, vara försedd med skyddsanordningar och felsäkra system.

3.2 Särskilda bestämmelser

Mekanisk utrustning och installationer måste vara tillräckligt starka, fria från uppenbara fel och lämpliga för det avsedda syftet.

Elektrisk utrustning och installationer måste ha tillräcklig kapacitet och effekt för det avsedda syftet.

4. Underhåll

4.1 Allmänt underhåll

Ett lämpligt program skall upprättas för att systematiskt kontrollera, underhålla och, i tillämpliga fall, prova mekanisk och elektrisk utrustning och installationer.

Allt underhåll och all kontroll och provning av samtliga delar av utrustning och installationer skall utföras av kompetent personal.

Kontroll- och provningsjournaler skall föras och förvaras på lämpligt sätt.

4.2 Underhåll av säkerhetsutrustning

Lämplig säkerhetsutrustning skall alltid finnas färdig för användning och i väl funktionsdugligt skick.

Underhållet skall ske med vederbörlig hänsyn till de arbetsoperationer som utförs.

5. Säkerhetsutrustning vid borrning

Vid borrningsoperationer skall det finnas lämplig säkerhetsutrustning till skydd mot utblåsning.

Denna utrustning skall vara anpassad till de förhållanden som råder på borrningsstället.

6. Skydd mot skadliga ämnen i luften och explosionsrisker

6.1 Åtgärder måste vidtas för att undersöka förekomsten av skadliga eller explosionsfarliga ämnen i omgivande luft och för att mäta koncentrationen av sådana ämnen.

Om detta föreskrivs i arbetarskyddsdokumentet, skall kontrollanordningar installeras som automatiskt och kontinuerligt mäter gaskoncentrationerna på angivna platser, automatlarm och automatiska strömbrytare för frånslagning av elektriska installationer och förbränningsmotorer.

Om automatiska mätinstrument förekommer, skall de uppmätta värdena registreras och bevaras enligt föreskrifterna i arbetarskyddsdokumentet.

6.2 Skydd mot hälsofarliga ämnen i omgivande luft

6.2.1 Om hälsofarliga ämnen ackumuleras i luften, eller om risk för detta föreligger, skall lämpliga åtgärder vidtas för att säkerställa att de absorberas vid källan och bortförs.

Det system som används måste göra det möjligt att minska sådana koncentrationer av farliga ämnen så att det inte längre föreligger någon risk för arbetstagarna.

6.2.2 Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 89/656/EEG(3) skall lämplig andnings- och återupplivningsutrustning i tillräcklig mängd finnas tillgänglig på områden där arbetstagarna måste exponeras för hälsofarlig luft.

I sådana fall skall ett tillräckligt stort antal av de arbetstagare som befinner sig på arbetsplatsen ha fått övning i att använda sådan utrustning.

Utrustningen skall förvaras och underhållas på lämpligt sätt.

6.2.3 Om svavelväte eller andra giftiga gaser förekommer, eller kan förekomma, i luften skall en skyddsplan med uppgift om tillgänglig skyddsutrustning och vidtagna säkerhetsåtgärder stå till den behöriga myndighetens förfogande.

6.3 Förebyggande av explosionsrisker

6.3.1 Alla nödvändiga åtgärder skall vidtas för att förebygga att explosionsfarliga ämnen uppträder och ackumuleras i omgivande luft.

6.3.2 I områden där explosionsrisk föreligger skall alla nödvändiga åtgärder vidtas för att förhindra att explosionsfarliga ämnen i luften antänds.

6.3.3 En plan för förebyggande av explosioner med uppgift om den utrustning och de åtgärder som krävs skall utarbetas.

7. Utrymningsvägar och nödutgångar

7.1 Utrymningsvägar och nödutgångar skall vara fria från hinder och så direkt som möjligt leda ut i det fria eller till ett säkert område, en säker samlingsplats eller en säker utrymningsplats.

7.2 I händelse av fara skall arbetstagarna så snabbt och säkert som möjligt kunna utrymma alla arbetsplatser.

7.3 Antalet utrymningsvägar och nödutgångar och deras fördelning och mått skall avpassas efter arbetsplatsens användning, utrustning och storlek och efter det största antal människor som kan vistas där samtidigt.

Inkvarterings- och uppehållsutrymmen skall ha minst två separata utrymningsvägar på största möjliga avstånd från varandra, som leder till ett säkert område, en säker samlingsplats eller en säker utrymningsplats.

7.4 Nödutgångar skall ha dörrar som öppnas utåt eller, om detta inte är praktiskt möjligt, vara skjutdörrar.

Sådana dörrar får inte vara låsta eller reglade så att de inte omedelbart kan öppnas utan svårighet av vem som helst som kan behöva använda dem i en nödsituation.

7.5 Särskilda utrymningsvägar och nödutgångar skall markeras med skyltar utformade enligt de bestämmelser i nationell lagstiftning som antagits för att följa direktiv 92/58/EEG(4).

7.6 Dörrar som är avsedda som nödutgångar får inte hållas låsta.

Utrymningsvägar och nödutgångar samt förbindelseleder och dörrar som leder till dem skall vara fria från hinder så att de när som helst kan användas utan olägenhet.

7.7 Utrymningsvägar och nödutgångar som kräver belysning skall ha nödbelysning med tillräcklig styrka i händelse av fel på belysningen.

8. Ventilation av slutna arbetsplatser

8.1 Åtgärder skall vidtas för att se till att det finns tillräcklig mängd frisk luft på slutna arbetsplatser med hänsyn till de arbetsmetoder som används och de fysiska krav som ställs på arbetstagarna.

Om man använder ventilationsanläggning skall denna hållas i fungerande skick.

När det är nödvändigt för arbetstagarnas hälsa skall eventuella funktionsfel indikeras av ett kontrollsystem.

8.2 Om installationer för luftkonditionering eller fläktventilation används, skall de fungera så att arbetstagarna inte utsätts för obehagligt drag.

Varje beläggning eller smuts, som förorenar inandningsluften och därigenom kan innebära en direkt fara för arbetstagarnas hälsa, skall avlägsnas utan dröjsmål.

9. Inomhustemperatur

9.1 Under arbetstid skall temperaturen på arbetsplatsen vara lämplig för den mänskliga organismen med hänsyn till de arbetsmetoder som används och de fysiska krav som ställs på arbetstagarna.

9.2 Temperaturen i pausutrymmen, lokaler för tjänstgörande personal, hygienutrymmen, personalmatsalar och lokaler för första hjälpen skall vara lämplig för dessa lokalers speciella användning.

9.3 Fönster, takfönster och glasmellanväggar skall vara utformade så att alltför stor inverkan av solljus på arbetsplatsen kan undvikas med hänsyn till arbetets art och lokalens användningsområde.

10. Golv, väggar, innertak och yttertak

10.1 Arbetsplatsernas golv får inte ha några farliga upphöjningar, hål eller lutningar och de skall vara fasta, stabila och halksäkra.

Arbetslokaler som rymmer arbetsställen skall ha tillfredsställande värmeisolering med hänsyn till verksamhetens art och arbetstagarnas fysiska aktivitet.

10.2 Golvens, väggarnas och innertakens ytskikt skall vara sådana att de kan rengöras eller förnyas till en godtagbar hygienisk standard.

10.3 Genomsynliga och genomskinliga väggar, i synnerhet skiljeväggar helt av glas, i lokaler eller i närheten av arbetsplatser och förbindelseleder skall vara tydligt markerade och gjorda av säkerhetsmaterial eller vara avskärmade från sådana platser eller förbindelseleder så att arbetstagarna inte kan komma i kontakt med väggarna eller bli skadade om väggarna splittras.

10.4 Beträdande av yttertak, som består av material med otillräcklig hållfasthet får endast tillåtas om det inte finns utrustning som garanterar att arbetet kan utföras på ett säkert sätt.

11. Naturlig och artificiell belysning

11.1 Varje arbetsplats skall i sin helhet vara försedd med belysning av tillräcklig styrka för att garantera arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

11.2 Arbetsplatserna skall i största möjliga utsträckning ha tillräckligt dagsljus och vara utrustade med artificiell belysning anpassad till klimatförhållandena så att arbetstagarnas säkerhet och hälsa skyddas.

11.3 Ljusinstallationerna i lokaler som rymmer arbetsställen och på förbindelseleder skall placeras så att den valda belysningstypen inte innebär någon olycksrisk för arbetstagarna.

11.4 Arbetsplatser där arbetstagarna är speciellt utsatta för risker i händelse av att den artificiella belysningen sviktar skall vara utrustade med nödbelysning av tillräcklig styrka.

11.5 Ljusinstallationerna skall vara utformade så att områden för driftkontroll, utrymningsvägar, lastningsområden och farliga områden alltid är belysta.

Om sådana arbetsplatser endast används tillfälligt, skall kravet i första stycket begränsas till den tid då arbetstagare finns på plats.

12. Fönster och takfönster

12.1 Om fönster, takfönster eller ventilationsdon är utformade för att kunna öppnas, stängas, regleras eller fästas, skall detta kunna ske på ett säkert sätt.

När fönstren eller donen är öppna får de inte stå i ett sådant läge att de utgör en fara för arbetstagarna.

12.2 Det skall vara möjligt att rengöra fönster och takfönster utan risk.

13. Dörrar och portar

13.1 Dörrarnas och portarnas placering, antal, material och mått skall anpassas till lokalernas eller utrymmenas beskaffenhet och användning.

13.2 Genomsynliga dörrar skall ha lämplig markering på en höjd där den är väl synlig.

13.3 Svängdörrar och svängportar skall vara genomsynliga eller ha siktrutor.

13.4 Om genomsynliga eller genomskinliga ytor på dörrar och portar inte är gjorda av säkerhetsmaterial, och om det finns en fara att arbetstagarna skulle skadas om en dörr eller port skulle splittras, skall ytorna skyddas mot slag och stötar.

13.5 Skjutdörrar skall vara utrustade med en säkerhetsanordning, som förhindrar att de spårar ur och välter.

13.6 Dörrar och portar som öppnas uppåt skall vara försedda med en mekanism som förhindrar att de faller ned.

13.7 Dörrar och portar utmed utrymningsvägar skall markeras på lämpligt sätt.

Det skall alltid vara möjligt att öppna dem inifrån utan hjälp.

Dörrarna skall kunna öppnas, när arbetsplatsen används.

13.8 Dörrar för gående skall finnas i omedelbar närhet till portar som huvudsakligen är avsedda för fordonstrafik, om det inte är riskfritt för gående att passera. Sådana dörrar skall vara tydligt markerade och får aldrig blockeras.

13.9 Maskindrivna dörrar och portar skall fungera på ett sådant sätt att arbetstagarna inte utsätts för någon olycksrisk.

De skall vara utrustade med nödstopp som är lätta att känna igen och lätta att komma åt, och det skall vara möjligt att öppna dem manuellt, om de inte öppnar automatiskt vid strömavbrott.

13.10 Används kedjor eller liknande anordningar någonstans för att hindra tillträde skall anordningarna vara klart synliga och på lämpligt sätt utmärkta genom förbuds- eller varningsmärkning.

14. Förbindelseleder

14.1 Det skall vara möjligt att nå arbetsställena utan risk och att lämna dem snabbt och säkert i nödsituationer.

14.2 Förbindelseleder, inklusive trappor, fasta stegar, lastkajer och lastbryggor, skall beräknas, dimensioneras och placeras så att de lätt, säkert och tillfredsställande ger tillträde för gående och fordon, utan att arbetstagare som är sysselsatta i närheten av dessa förbindelseleder därigenom utsätts för risk.

14.3 Förbindelseleder för gångtrafik eller godstrafik skall dimensioneras efter antalet möjliga användare och verksamhetens art.

Om transportmedel används på förbindelselederna skall ett tillräckligt säkerhetsavstånd avsättas för gående.

14.4 Tillräckligt stort fritt utrymme skall lämnas mellan vägar för fordonstrafik och dörrar, portar, övergångsställen, korridorer och trappor.

14.5 Förbindelse- och tillfartsleder skall vara tydligt markerade så att arbetstagarna skyddas.

15. Riskområden

15.1 Om det på arbetsplatsen finns riskområden, där det på grund av arbetets art finns fallrisk för arbetstagarna eller risk för fallande föremål, skall dessa i största möjliga utsträckning förses med anordningar som förhindrar obehöriga arbetstagare från att komma in på dessa områden.

15.2 Lämpliga åtgärder skall vidtas för att skydda de arbetstagare som har tillstånd att uppehålla sig på riskområden.

15.3 Riskområden skall vara tydligt markerade.

16. Lokalernas dimensioner och luftutrymme - rörelsefrihet på arbetsplatsen

16.1 Arbetslokalernas area, takhöjd och luftutrymme skall vara tillräckliga för att tillåta arbetstagarna att utföra sina arbetsuppgifter utan fara för hälsa, säkerhet eller välbefinnande.

16.2 Den outnyttjade arean på arbetsplatsen skall ha sådana dimensioner att arbetstagarna ges tillräcklig rörelsefrihet och kan utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt.

17. Pausutrymmen

17.1 När så krävs med hänsyn till arbetstagarnas säkerhet och hälsa, särskilt på grund av verksamhetens art eller av att antalet anställda överstiger en viss nivå, skall arbetstagarna förfoga över ett lättillgängligt pausutrymme.

Denna bestämmelse skall inte gälla, om arbetstagarna sysselsätts på kontor eller i liknande arbetslokaler, som ger likvärdiga möjligheter till vila under pauser.

17.2 Pausutrymmena skall vara tillräckligt stora och försedda med tillräckligt många bord och stolar med ryggstöd i förhållande till antalet arbetstagare.

17.3 Lämpliga åtgärder skall vidtas för att skydda icke-rökare mot obehag av tobaksrök i pausutrymmena.

17.4 Om arbetet avbryts ofta och regelbundet och lokaler av detta slag saknas, skall arbetstagarna alltid, då så krävs av hänsyn till deras säkerhet och hälsa, på annat sätt ges tillgång till utrymmen där de kan uppehålla sig under sådana avbrott i arbetet.

Lämpliga åtgärder skall vidtas för att skydda icke-rökare mot obehag av tobaksrök.

18. Arbetsplatser utomhus

18.1 Arbetsplatser, förbindelseleder och andra utomhusområden eller -installationer, som arbetstagarna använder eller uppehåller sig på under arbetet, skall vara utformade så att gående och fordon kan förflytta sig på ett säkert sätt.

18.2 Arbetsplatser utomhus skall ha tillfredsställande artificiell belysning, om dagsljuset inte är tillräckligt.

18.3 När arbetstagare sysselsätts på utomhusarbetsplatser, skall dessa arbetsplatser i största möjliga utsträckning vara utformade så att arbetstagarna

a) skyddas mot ogynnsam väderlek och, om risk för detta föreligger, mot fallande föremål,

b) inte utsätts för skadliga bullernivåer eller skadlig yttre påverkan, t.ex. av gas, ånga eller damm,

c) i händelse av fara snabbt kan lämna arbetsplatsen eller undsättas,

d) inte kan halka eller falla.

19. Gravida kvinnor och ammande mödrar

Gravida kvinnor och ammande mödrar skall ha möjlighet att ligga och vila under lämpliga förhållanden.

20. Handikappade arbetstagare

Arbetsplatserna skall, då så är nödvändigt, planeras med hänsyn till handikappade arbetstagare.

Denna bestämmelse gäller särskilt dörrar, gångar, trappor, duschar, tvättställ, toaletter och arbetsplatser, som används eller utnyttjas direkt av handikappade arbetstagare.

DEL B Särskilda minimikrav för den landbaserade sektorn

1. Upptäckt och bekämpning av brand

1.1 Då arbetsplatser utformas, byggs, utrustas, tas i bruk, drivs eller underhålls, skall alltid lämpliga åtgärder vidtas för att hindra att brand uppstår och sprids i de brandkällor som anges i arbetarskyddsdokumentet.

Förutsättningar skall skapas för snabb och effektiv brandbekämpning.

1.2 Arbetsplatserna skall vara utrustade med lämpliga brandredskap och vid behov med branddetektorer och alarmsystem.

1.3 Brandsläckningsutrustning som inte är automatisk skall vara lättåtkomlig och lätthanterlig och vid behov skyddas från skador.

1.4 På arbetsplatsen skall det finnas en brandskyddsplan, i vilken anges vilka skyddsåtgärder som skall vidtas enligt artikel 3-6 i detta direktiv för att förebygga, upptäcka och bekämpa utbrott och spridning av bränder.

1.5 Brandsläckningsutrustningen skall markeras med skyltar utformade enligt de bestämmelser i nationell lagstiftning som antagits för att följa direktiv 92/58/EEG.

Dessa skyltar skall vara tillräckligt hållbara och placeras på lämpliga platser.

2. Fjärrkontroll vid nödsituationer

Om så krävs i arbetarskyddsdokumentet, skall viss utrustning kunna fjärrmanövreras från lämpliga platser i nödsituationer.

I denna utrustning skall ingå system för isolering och avblåsning av borrhål, installationer och rörledningar.

3. Kommunikationssystem (generella och för nödsituationer)

3.1 Om så krävs i arbetarskyddsdokumentet, skall varje bemannad arbetsplats vara utrustad med

a) ett akustiskt och optiskt system som kan överföra en larmsignal till alla bemannade delar av arbetsplatsen som behöver nås,

b) ett akustiskt system som tydligt kan uppfattas på alla delar av arbetsplatsen där arbetstagare brukar befinna sig.

3.2 Larmet skall kunna utlösas på lämpliga platser.

3.3 När arbetstagare befinner sig på arbetsplatser, som normalt inte är bemannade, skall de ha lämpliga kommunikationssystem till sitt förfogande.

4. Säkra samlingsplatser och tjänstgöringslista

Om så krävs i arbetarskyddsdokumentet, skall säkra samlingsplatser anges och listor upprättas över arbetstagare som är i tjänst, och nödvändiga åtgärder i samband med detta vidtas.

5. Räddningsutrustning för utrymning

5.1 Arbetstagarna skall ha fått övning i att utföra åtgärder i samband med nödsituationer.

5.2 Räddningsutrustning skall finnas på lättillgängliga, lämpliga platser och hållas färdig för användning.

5.3 Om utrymningsvägarna är svårframkomliga, och om omgivande luft är, eller kan bli, farlig att inandas, skall personlig räddningsutrustning finnas färdig för användning på arbetsplatsen.

6. Räddningsövningar

Räddningsövningar skall regelbundet hållas på alla arbetsplatser där arbetstagare brukar uppehålla sig.

Dessa övningar skall i första hand syfta till att öva och kontrollera färdigheterna hos de arbetstagare som har tilldelats särskilda uppgifter i nödsituationer, inklusive användning, hantering eller skötsel av räddningsutrustningen enligt kriterierna i det arbetarskyddsdokument som avses i punkt 1.1.

Om så är nödvändigt, skall den utsedda personalen även övas i korrekt användning, hantering eller skötsel av utrustningen.

7. Hygienutrymmen

7.1 Omklädningsrum och klädskåp

7.1.1 Lämpliga omklädningsrum skall ställas till arbetstagarnas förfogande, om de måste bära särskilda arbetskläder och om man inte kan begära att de skall byta om i något annat rum av hälso- eller anständighetsskäl.

Omklädningsrummen skall vara lättåtkomliga, ha tillräcklig kapacitet och vara utrustade med sittplatser.

7.1.2 Omklädningsrummen skall vara tillräckligt stora och utrustade så att varje arbetstagare kan låsa in sina kläder under arbetstid.

Om omständigheterna kräver det (t.ex. förekomst av farliga ämnen, fukt eller smuts) skall förvaringsutrymmena för arbetskläder vara åtskilda från utrymmena för gångkläder.

Det skall finnas torkmöjligheter för våta arbetskläder.

7.1.3 Män och kvinnor skall ha skilda omklädningsrum eller skild användning av dem.

7.1.4 När omklädningsrum inte krävs enligt punkt 7.1.1 skall varje arbetstagare ha en plats där han/hon kan förvara sina gångkläder.

7.2 Duschar och tvättmöjligheter

7.2.1 Arbetstagarna skall ha ändamålsenliga duschar i tillräckligt antal till sitt förfogande, när verksamhetens art eller hälsoskäl kräver det.

Det skall finnas skilda duschrum för män och kvinnor eller skild användning av dem.

7.2.2 Duschrummen skall vara tillräckligt stora för att varje arbetstagare skall kunna tvätta sig utan besvär på ett hygieniskt sätt.

Duscharna skall ha rinnande kallt och varmt vatten.

7.2.3 Om duschar inte krävs enligt punkt 7.2.1 skall det finnas ändamålsenliga tvättställ i tillräckligt antal med rinnande kallt och varmt vatten i närheten av arbetsplatserna och omklädningsrummen.

Om det är nödvändigt av anständighetsskäl, skall det finnas skilda tvättställ för kvinnor och män eller skild användning av dem.

7.2.4 Om dusch- eller tvättrummen är skilda från omklädningsrummen skall det finnas bekväm förbindelse mellan dem.

7.3 Toaletter och tvättställ

Avskilda toalettrum skall finnas i närheten av arbetsplatserna, pausutrymmena, omklädningsrummen samt dusch- och tvättrummen med tillräckligt antal toaletter och tvättställ.

Det skall finnas skilda toaletter för män och kvinnor eller skild användning av dem.

8. Lokaler och utrustning för första hjälpen

8.1 Utrustningen för första hjälpen skall vara anpassad till den verksamhet som bedrivs.

Det skall finnas en eller flera lokaler för första hjälpen.

Väl synliga instruktioner i första hjälpen vid olycksfall skall anslås i dessa lokaler.

8.2 Lokalerna för första hjälpen skall vara försedda med de installationer och den utrustning för första hjälpen som behövs och de skall vara lättillgängliga för bårtransport.

De skall vidare ha vägvisande skyltning enligt de bestämmelser i nationell lagstiftning som antagits för att följa direktiv 92/58/EEG.

8.3 Dessutom skall det finnas första hjälpenutrustning på alla ställen där arbetsförhållandena kräver det.

Denna utrustning skall vara markerad på lämpligt sätt och lättåtkomlig.

8.4 Ett tillräckligt stort antal arbetstagare skall ha fått träning i att använda den första hjälpenutrustning som finns att tillgå.

9. Förbindelseleder

Om landsvägsfordon har tillträde till arbetsplatsen, skall nödvändiga trafikregler fastställas.

DEL C Särskilda minimikrav för den havsbaserade sektorn

1. Inledande anmärkning

1.1 Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3.2 skall en arbetsgivare, som enligt nationell lagstiftning eller praxis ansvarar för en arbetsplats som omfattas av denna del C, säkerställa att det av arbetarskyddsdokumentet framgår att alla relevanta åtgärder har vidtagits till skydd för arbetstagarnas säkerhet och hälsa, såväl i normala situationer som i nödsituationer.

I arbetarskyddsdokumentet skall därför

a) anges de särskilda riskkällor som är förenade med arbetsplatsen, inklusive eventuell sammanhängande verksamhet, som kan orsaka olyckor som kan få allvarliga följder för berörda arbetstagares säkerhet och hälsa,

b) finnas en riskbedömning av de särskilda riskkällor som avses i a,

c) visas att tillräckliga säkerhetsåtgärder har vidtagits för att förhindra sådana olyckor som avses i punkt a, begränsa olyckors omfattning och möjliggöra en effektiv och kontrollerad utrymning av arbetsplatsen i nödsituationer,

d) visas att ledningssystemet är tillräckligt med hänsyn till bestämmelserna i direktiv 89/391/EEG och i detta direktiv, såväl i normala situationer som i nödsituationer.

1.2 Arbetsgivaren skall iaktta de förfaranden och enskildheter som fastställs i arbetarskyddsdokumentet under planering och genomförande av varje produktionsfas som omfattas av detta direktiv.

1.3 Skilda arbetsgivare som ansvarar för skilda arbetsplatser skall samarbeta, då så är lämpligt, vid utarbetandet av arbetarskyddsdokumentet och i alla åtgärder som är nödvändiga för att garantera arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

2. Upptäckt och bekämpning av brand

2.1 Lämpliga säkerhetsåtgärder, enligt det arbetarskyddsdokument som avses i punkt 1.1, skall vidtas för att förhindra, upptäcka och bekämpa att brand uppstår och sprids.

Vid behov skall brandväggar installeras för att skilja brandriskområden åt.

2.2 Lämpliga system för upptäckt och förebyggande av brand, brandsläckning och larm skall finnas på alla arbetsplatser enligt riskinventeringen i det arbetarskyddsdokument som avses i punkt 1.1.

Dessa system kan bl.a. omfatta

- brandvarningsystem,

- brandlarm,

- vattenledningar för brandbekämpning,

- vattenposter och slangar,

- sköljsystem och vattenkanoner,

- automatiska sprinklersystem,

- system för släckning av gaslågor,

- skumsläckningssystem,

- bärbara brandsläckare,

- brandredskap.

2.3 Brandsläckningsutrustning som inte är automatisk skall vara lättåtkomlig och lätthanterlig och vid behov skyddas från skador.

2.4 På arbetsplatsen skall det finnas en brandskyddsplan, i vilken anges vilka skyddsåtgärder som skall vidtas för att förebygga, upptäcka och bekämpa utbrott och spridning av bränder.

2.5 Räddningssystemen skall vara åtskilda eller på annat sätt skyddade mot olyckor i den utsträckning som krävs för att räddningsutrustningen skall vara funktionsduglig i en nödsituation.

Systemen skall dubbleras, då så är lämpligt.

2.6 Brandsläckningsutrustningen skall markeras med skyltar utformade enligt de bestämmelser i nationell lagstiftning som antagits för att följa direktiv 92/58/EEG.

Dessa skyltar skall vara tillräckligt hållbara och placeras på lämpliga platser.

3. Fjärrkontroll vid nödsituationer

3.1 Om så krävs i det arbetarskyddsdokument som avses i punkt 1.1 skall ett fjärrkontrollsystem upprättas för nödsituationer.

I detta system skall kontrollstationer ingå, som placerats på lämpliga platser och som kan användas i en nödsituation, inklusive vid behov kontrollstationer på säkra samlingsplatser och utrymningsplatser.

3.2 I den fjärrstyrda utrustning, som avses i punkt 3.1, skall minst ingå system för ventilation, nödstopp av utrustning som kan medföra antändningsrisk, förhindrande av utsläpp av brandfarliga vätskor och gaser, brandskydd och övervakning av borrhål.

4. Kommunikationssystem (generella och för nödsituationer)

4.1 Om så krävs i arbetarskyddsdokumentet, skall varje bemannad arbetsplats vara utrustad med

- ett akustiskt och optiskt system som kan överföra en larmsignal till alla bemannade delar av arbetsplatsen som behöver nås,

- ett akustiskt system som tydligt kan uppfattas på alla delar av arbetsplatsen där arbetstagare brukar befinna sig.

- ett system som ger konstant förbindelse med land och med räddningstjänsten.

4.2 Sådana system skall förbli funktionsdugliga i nödsituationer.

Det akustiska systemet skall kompletteras med kommunikationssystem som inte är beroende av sårbar strömförsörjning.

4.3 Larmet skall kunna utlösas på lämpliga platser.

4.4 När arbetstagare befinner sig på arbetsplatser, som normalt inte är bemannade, skall de ha kommunikationssystem, som är lämpliga med hänsyn till de särskilda omständigheterna, till sitt förfogande.

5. Säkra samlingsplatser och tjänstgöringslista

5.1 Lämpliga åtgärder skall vidtas för att skydda utrymningsplatser och säkra samlingsplatser mot hetta, rök och, så långt möjligt, verkningar av explosioner samt för att säkerställa att utrymningsvägarna till och från utrymningsplatser och säkra samlingsplatser förblir framkomliga.

Dessa åtgärder skall ge arbetstagarna skydd under tillräckligt lång tid för att utrymning och räddning skall kunna organiseras och utföras på ett säkert sätt, om detta blir nödvändigt.

5.2 Om detta krävs i det arbetarskyddsdokument, som avses i punkt 1.1, skall det på en av de skyddade platser som avses i punkt 5.1 finnas lämpliga anordningar för fjärrstyrning av den utrustning som anges i punkt 3 i denna del samt för kommunikation med land och med räddningstjänsten.

5.3 Säkra samlingsplatser och utrymningsplatser skall lätt kunna nås från inkvarteringsutrymmen och arbetsområden.

5.4 På varje säker samlingsplats skall en aktuell lista med namn på de arbetstagare som tilldelats denna samlingsplats finnas anslagen.

5.5 En förteckning över de personer som tilldelats särskilda uppgifter vid nödsituationer skall finnas och anslås på lämpliga ställen på arbetsplatsen.

Dessa personers namn skall finnas med i den skriftliga instruktion som avses i punkt 3.6 i del A.

6. Räddnings- och evakueringsutrustning

6.1 Arbetstagarna skall ha tränats i ett lämpligt beteende vid nödsituationer.

6.2 Förutom den allmänna övningen i åtgärder i nödsituationer skall arbetstagarna ges särskild övning för det enskilda arbetsstället, och denna skall redovisas i det arbetarskyddsdokument som avses i punkt 1.1 för det enskilda arbetsstället.

6.3 Lämplig evakueringsutrustning för nödsituationer och utrustning för att direkt sätta sig i säkerhet i vattnet skall finnas i tillräcklig utsträckning på varje arbetsställe.

6.4 En räddningsplan skall utarbetas för sjöräddning och för situationer då arbetsplatsen måste utrymmas.

Planen, som skall bygga på det arbetarskyddsdokument som avses i punkt 1.1, skall innehålla föreskrifter för räddningsfartyg och helikoptrar och kriterier för dessas kapacitet och insatstid.

Den föreskrivna insatstiden skall anges i arbetarskyddsdokumentet för varje anläggning.

Räddningsfartygen skall vara utformade och utrustade för att klara de krav som ställs vid evakuering och räddning.

6.5 De livbåtar, räddningsflottar, livbojar och flytvästar som ställs till arbetstagarnas förfogande skall uppfylla följande minimikrav:

- De skall vara lämpliga och ge överlevnadsmöjligheter under tillräckligt lång tid.

- De skall finnas i tillräckligt stort antal för de arbetstagare som kan finnas på plats.

- De skall vara av ett slag som är lämpligt för arbetsplatsen i fråga.

- De skall vara korrekt konstruerade av material som är lämpligt med hänsyn till livräddningsfunktionen och till de omständigheter som kan råda vid förvaring och användning.

- De skall ha en iögonenfallande färg och ha utrustning som gör det möjligt för användarna att fånga räddningspersonalens uppmärksamhet.

6.6 Lämplig livräddningsutrustning skall finnas till förfogande för omedelbar användning.

7. Räddningsövningar

Räddningsövningar skall regelbundet hållas på alla arbetsplatser där arbetstagare brukar uppehålla sig. Vid dessa övningar skall följande utföras:

- Alla arbetstagare som har tilldelats särskilda uppgifter som omfattar användning, hantering eller skötsel av räddningsutrustningen skall övas och kontrolleras i sådana uppgifter enligt kriterierna i det arbetarskyddsdokument som avses i punkt 1.1.

Om så är nödvändigt, skall den utsedda personalen även övas i korrekt användning, hantering eller skötsel av utrustningen.

- All räddningsutrustning som har använts under övningen skall kontrolleras, rengöras och vid behov laddas på nytt eller ersättas och all bärbar utrustning som använts skall återställas till den plats där den normalt förvaras.

- Räddningsbåtarnas funktion skall kontrolleras.

8. Hygienutrymmen

8.1 Omklädningsrum och klädskåp

8.1.1 Lämpliga omklädningsrum skall ställas till arbetstagarnas förfogande, om de måste bära särskilda arbetskläder och om man inte kan begära att de skall byta om i något annat rum av hälso- eller anständighetsskäl.

Omklädningsrummen skall vara lättåtkomliga, ha tillräcklig kapacitet och vara utrustade med sittplatser.

8.1.2 Omklädningsrummen skall vara tillräckligt stora och utrustade så att varje arbetstagare kan låsa in sina kläder under arbetstid.

Om omständigheterna kräver det (t.ex. förekomst av farliga ämnen, fukt eller smuts) skall förvaringsutrymmena för arbetskläder vara åtskilda från utrymmena för gångkläder.

Det skall finnas torkmöjligheter för våta arbetskläder.

8.1.3 Män och kvinnor skall ha skilda omklädningsrum eller skild användning av dem.

8.1.4 När omklädningsrum inte krävs enligt punkt 8.1.1 skall varje arbetstagare ha en plats där han/hon kan förvara sina gångkläder.

8.2 Duschar och tvättmöjligheter

Förutom de dusch- och tvättmöjligheter som skall finnas i varje inkvarteringslokal skall lämpliga duschar och tvättmöjligheter vid behov finnas i närheten av arbetsställena.

8.3 Toaletter och tvättställ

Förutom de toaletter och tvättställ som skall finnas i varje inkvarteringslokal skall toaletter och tvättställ vid behov finnas i närheten av arbetsställena.

Det skall finnas skilda toaletter för män och kvinnor eller skild användning av dem.

9. Lokaler och utrustning för första hjälpen

9.1 Det skall finnas en eller flera lokaler för första hjälpen beroende på anläggningens storlek och arten av den verksamhet som bedrivs.

9.2 Lokalerna för första hjälpen skall vara försedda med lämplig utrustning, anordningar och läkemedel och, i tillräcklig omfattning med hänsyn till omständigheterna, förestås av personal med särskild utbildning i första hjälpen eller, om så är nödvändigt, behandling efter en legitimerad läkares anvisningar (denna läkare behöver inte alltid finnas på plats).

De skall ha vägvisande skyltning enligt de bestämmelser i nationell lagstiftning som antagits för att följa direktiv 92/58/EEG.

9.3 Dessutom skall det finnas första hjälpenutrustning på alla ställen där arbetsförhållandena kräver det.

Denna utrustning skall vara markerad på lämpligt sätt och lättåtkomlig.

10. Inkvartering

10.1 När så krävs med hänsyn till arbetenas art, omfattning eller varaktighet, skall arbetsgivaren även ge arbetstagarna inkvarteringutrymmen, som skall

- ha tillfredsställande skydd mot verkan av explosioner, inträngande rök och gas samt utbrott och spridning av brand enligt föreskrifterna i det arbetarskyddsdokument, som avses i punkt 1.1,

- ha lämplig ventilations- och uppvärmningsutrustning samt belysning,

- ha minst två, av varandra oberoende utgångar på varje våningsplan som leder till utrymningsvägar,

- vara skyddade mot hälsorisker genom buller, lukt och rök från andra områden och mot ogynnsam väderlek,

- vara avskilda från varje arbetsställe och placerade på avstånd från riskområden.

10.2 I dessa inkvarteringsutrymmen skall det finnas tillräckligt många sängar eller kojer för det antal personer som kan väntas övernatta på anläggningen.

I varje rum som är avsett för inkvartering skall det finnas tillräckligt förvaringsutrymme för arbetstagarnas kläder.

Det skall finnas separata sovutrymmen för män och kvinnor.

10.3 Det skall finnas tillräckligt med duschar och tvättmöjligheter med rinnande varmt och kallt vatten.

Det skall finnas skilda duschrum för män och kvinnor eller skild användning av dem.

Duschrummen skall vara tillräckligt stora för att varje arbetstagare skall kunna tvätta sig utan besvär på ett hygieniskt sätt.

10.4 Inkvarteringsutrymmena skall ha toaletter och tvättställ i tillräckligt stort antal.

Det skall finnas skilda toaletter för kvinnor och män eller skild användning av toaletterna.

10.5 Inkvarteringsutrymmena och deras utrustning skall hållas på en tillfredsställande hygienisk standard.

11. Helikopteroperationer

11.1 Helikopterdäck på arbetsplatserna skall vara tillräckligt stora och väl placerade för en säker innflygning för att den största helikopter som skall använda däcket skall ges tillräckligt utrymme för att operera under de svåraste förhållanden som kan förutses.

Helikopterdäcket skall vara lämpligt utformat och konstruerat för den avsedda användningen.

11.2 I omedelbar närhet av helikopterlandningsområdet skall det finnas utrustning som krävs vid olyckor i vilka helikoptrar är inblandade.

11.3 På anläggningar med inkvarterad arbetsstyrka skall personal i tillräckligt antal med säkerhetsutbildning finnas tillgängliga på helikopterdäck under helikopteroperationer.

12. Installation av havsbaserade anläggningar - säkerhet och stabilitet

12.1 Alla nödvändiga åtgärder skall vidtas för att garantera säkerhet och hälsa för arbetstagare inom utvinningsindustri som utnyttjar borrning då havsbaserade anläggningar etableras till havs.

12.2 De förberedande operationerna för att etablera havsbaserade anläggningar skall utföras så att säkerhet och stabilitet garanteras.

12.3 Den utrustning och de arbetsmetoder som används vid sådan verksamhet som avses i punkt 12.1 skall begränsa de risker som kan finnas för arbetstagare inom utvinningsindustri som utnyttjar borrning, med hänsyn såväl till normala situationer som till nödsituationer.

(1) EGT nr 183, 29.6.1989, s. 9. Detta direktiv är ändrat genom direktiv 91/368/EEG (EGT nr L 198, 22.7.1991, s. 16).

(2) EGT nr L 393, 30.12.1989, s. 13.

(3) EGT nr L 393, 30.12.1989, s. 18.

(4) EGT nr L 245, 26.8.1992, s. 23.

Top