EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_05_006_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
05 Fri rörlighet för arbetstagare samt socialpolitik
Volym 06

  The document is unavailable in your User interface language.

SV

 

05 Fri rörlighet för arbetstagare samt socialpolitik - Volym 06

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1992 L 348 0001
 

31992L0085

 

Rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar (tionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)

3

 
1992 L 348 0009
 

31992L0091

 

Rådets direktiv 92/91/EEG av den 3 november 1992 om minimikrav för förbättring av arbetstagarnas säkerhet och hälsa inom den del av utvinningsindustrin som utnyttjar borrning (elfte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)

11

 
1992 L 404 0010
 

31992L0104

 

Rådets direktiv 92/104/EEG av den 3 december 1992 om minimikrav för förbättring av arbetstagarnas säkerhet och hälsa inom utvinningsindustri ovan och under jord (tolfte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)

27

 
1993 L 022 0124
 

31993D0068

 

Beslut nr 148 av den 25 juni 1992 om användandet av intyget om tillämplig lagstiftning (blankett E 101) vid utlandsplaceringar som inte varar längre än tre månader (93/68/EEG:)

43

 
1993 L 056 0030
 

31993D0136

 

Rådets beslut av den 25 februari 1993 om ett tredje handlingsprogram för att bistå personer med funktionshinder (Helios II 1993-1996) (93/136/EEG:)

44

 
1993 L 072 0030
 

31993D0172

 

Kommissionens beslut av den 22 februari 1993 om utformning av den enhetliga rapporteringsblankett som föreskrivs i artikel 6 i rådets direktiv 88/599/EEG om vägtransport (93/172/EEG:)

51

 
1993 L 072 0033
 

31993D0173

 

Kommissionens beslut av den 22 februari 1993 om utformning av den enhetliga blankett som föreskrivs i artikel 16 i rådets förordning (EEG) nr 3820/85 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter (93/173/EEG:)

54

 
1993 L 112 0034
 

31993D0246

 

Rådets beslut av den 29 april 1993 om antagande av den andra fasen i det alleuropeiska samarbetsprogrammet för högre utbildning (Tempus II) (1994-1998) (93/246/EEG:)

57

 
1993 L 181 0001
 

31993R1945

 

Rådets förordning (EEG) nr 1945/93 av den 30 juni 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning 1408/71 och förordning (EEG) nr 1247/92 om ändring av förordning (EEG) nr 1408/71

63

 
1993 L 181 0011
 

31993R1946

 

Rådets förordning (EEG) nr 1946/93 av den 30 juni 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 337/75 om inrättande av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildningen

73

 
1993 L 181 0013
 

31993R1947

 

Rådets förordning (EEG) nr 1947/93 av den 30 juni 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1365/75 om bildande av en europeisk fond för förbättring av arbets- och levnadsvillkor

75

 
1993 L 181 0015
 

31993R1948

 

Rådets förordning (EEG) nr 1948/93 av den 30 juni 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1416/76 om finansiella bestämmelser för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

77

 
1993 L 181 0026
 

31993R1949

 

Rådets förordning (EEG) nr 1949/93 av den 30 juni 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1417/76 om finansiella bestämmelser för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

88

 
1993 L 187 0060
 

31993D0417

 

Kommissionens beslut av den 21 juni 1993 om ändring av beslut 91/544/EEG om samverkansgruppen för äldre (93/417/EEG:)

99

 
1993 L 193 0039
 

31993R2084

 

Rådets förordning (EEG) nr 2084/93 av den 20 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 4255/88 om genomförandebestämmelser till förordning (EEG) nr 2052/88 vad gäller Europeiska socialfonden

100

 
1993 L 256 0032
 

31993L0080

 

Kommissionens direktiv 93/80/EEG av den 23 september 1993 om ändring av rådets direktiv 90/656/EEG om övergångsbestämmelser för Tyskland med avseende på vissa gemenskapsbestämmelser på miljöskyddsområdet

105

 
1993 L 268 0071
 

31993L0088

 

Rådets direktiv 93/88/EEG av den 12 oktober 1993 om ändring av direktiv 90/679/EEG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agenser i arbetet (sjunde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)

106

 
1993 L 274 0032
 

31993D0569

 

Kommissionens beslut av den 22 oktober 1993 om genomförandet av rådets förordning (EEG) nr 1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen, särskilt vad avser nätverket Eures (European Employment Services) (93/569/EEG:)

118

 
1994 L 127 0001
 

31994R1131

 

Rådets förordning (EEG) nr 1131/94 av den 16 maj 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 337/75 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

129

 
1994 L 159 0011
 

31994R1468

 

Rådets förordning (EG) nr 1468/94 av den 20 juni 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

130

 
1994 L 216 0001
 

31994R2062

 

Rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå

131

 
1994 L 216 0012
 

31994L0033

 

Rådets direktiv 94/33/EG av den 22 juni 1994 om skydd av minderåriga i arbetslivet

138

 
1994 L 217 0008
 

31994L0038

 

Kommissionens direktiv 94/38/EG av den 26 juli 1994 om ändring av bilagorna C och D till rådets direktiv 92/51/EEG om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en ordning som kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG

147

 
1994 L 225 0031
 

31994D0595

 

Kommissionens beslut av den 27 juli 1994 om inrättandet av en gemensam kommitté för postväsendet (94/595/EG:)

157

 
1994 L 254 0064
 

31994L0045

 

Rådets direktiv 94/45/EG av den 22 september 1994 om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare

160

 
1994 L 316 0042
 

31994D0782

 

Rådets beslut av den 6 december 1994 om den fortsatta användningen av Handynetsystemet inom ramen för det arbete som hittills bedrivits med den första modulen för tekniska hjälpmedel (94/782/EG:)

169

 
1994 L 340 0008
 

31994D0819

 

Rådets beslut av den 6 december 1994 om upprättande av ett åtgärdsprogram för genomförandet av en yrkesutbildningspolitik för Europeiska gemenskapen (94/819/EG:)

170

Top