EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986L0635

Директива на Съвета от 8 декември 1986 година относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции

OB L 372, 31.12.1986, p. 1–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Този документ е публикуван в специално издание (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/09/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/635/oj

06/ 1

BG

Официален вестник на Европейския съюз

156


31986L0635


L 372/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 8 декември 1986 година

относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции

(86/635/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 54, параграф 3, буква ж) от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че Директива 78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г., основана на член 54, параграф 3, буква ж) от Договора, относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества (4), последно изменена с Директива 84/569/ЕИО (5), не се прилага по отношение на банките и другите финансови институции, наричани по-долу „кредитни институции“, до осъществяването на последваща координация за това; като има предвид, че с оглед централното място, което заемат тези предприятия в Общността, е необходима такава координация;

като има предвид, че Директива 83/349/ЕИО на Съвета от 13 юни 1983 г., основана на член 54, параграф 3, буква ж) от Договора, относно консолидираните счетоводни отчети (6) предвижда дерогация по отношение на тези кредитни институции само до изтичането на срока за прилагане на настоящата директива; като има предвид, че в този смисъл настоящата директива следва да включва по-особени разпоредби по отношение на консолидираните отчети на тези кредитни институции;

като има предвид, че тази координация е станала спешна поради това, че все повече кредитни институции извършват дейността си и отвъд националните граници; като има предвид, че за кредиторите, длъжниците и съдружниците в такива институции, както и като цяло за неопределен кръг лица, подобряването на съпоставимостта на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на тези институции е от особено съществено значение;

като има предвид, че фактически кредитните институции на всички държави-членки на Общността по смисъла на Директива 77/780/ЕИО на Съвета от 12 декември 1977 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно достъпа и упражняването на дейността на кредитни институции (7), имащи различни правни форми, са в конкуренция помежду си в банковия сектор; като има предвид, че в този смисъл е препоръчително не тези кредитни институции да бъдат привеждани в съответствие с правните форми, обхванати от Директива 78/660/ЕИО, а по-скоро да се избере обсегът на приложното поле, като се включат всички дружества така, както са определени в член 58, втора алинея от Договора.

като има предвид, че що се отнася до финансовите институции, обхватът на настоящата директива следва все пак да бъде сведен до онези от тях, чиято правна форма е сред изброените в Директива 78/660/ЕИО; като има предвид, че финансовите институции, които не са предмет на спомената директива, следва да попаднат автоматично в обхвата на настоящата директива;

като има предвид, че е необходимо да има връзка в направената координация по отношение на кредитните институции, тъй като някои аспекти на разпоредбите, които уреждат изготвянето на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети ще имат отражение и върху други сфери на тази координация, като например изискванията за разрешения и показателите, които се използват за целите на надзора;

като има предвид въпреки това, че с оглед някои особени характеристики на кредитните институции, би могло да се окаже подходящо да бъде приета отделна директива относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на тези институции, това не води до създаването на система от правила, отделно от тези, които са предмет на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО; като има предвид, че създаването на отделни разпоредби не би било нито подходящо, нито в съответствие с принципите в основата на дружественото право, тъй като с оглед важната роля, която те играят в икономиката на Общността, кредитните институции не биха могли да бъдат изключени от рамката на разпоредбите, които уреждат правното положение на дружествата като цяло; като има предвид, че поради това тук са взети предвид само някои особени характеристики на кредитните институции и настоящата директива обхваща само изключенията от правилата на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО;

като има предвид, че структурата и съдържанието на счетоводните баланси на кредитните институции се различава в различните държави-членки; като има предвид, че в този смисъл настоящата директива следва да предписва еднаква форма, номенклатура и терминология на счетоводните баланси за всички кредитни институции в Общността; като има предвид, че могат да бъдат разрешени дерогации, само когато са необходими с оглед правната форма на една институция или специфичното естество на нейната дейност;

като има предвид, че ако годишните счетоводни отчети и консолидираните отчети трябва да бъдат съпоставими, трябва да бъдат уредени редица основни въпроси, свързани с отразяването на различните видове сделки във и извън балансовия отчет;

като има предвид, че в интерес на по-голямата степен на съпоставимост е необходимо сделките, които трябва да бъдат отразени във и извън балансовия отчет, да бъдат изброени изчерпателно;

като има предвид, че същото се отнася до формата на отчетите, както и до определянето на позициите, които се отразяват в отчета за приходи и разходи;

като има предвид, че съпоставимостта на цифрите в балансовия отчет и в отчета за приходи и разходи зависи съществено от цената, на която активите и пасивите са отразени в балансовия отчет;

като има предвид, че с оглед някои особени рискове, свързани с банкирането и необходимостта от запазване на банковата тайна, следва да се създаде разпоредба, която да въвежда показател в пасивите наречен „Фонд за покриване на общи банкови рискове“; като има предвид, че би било препоръчително по същите причини, да се разреши на държавите-членки до последваща координация да предоставят на кредитните институции известна дискретност, особено при оценката на кредитите и предварителните плащания, и на някои ценни книжа; като има предвид, че в последния случай държавите-членки следва да разрешат на кредитните институции да създадат „Фонд за покриване на общи банкови рискове“, посочен по-горе; като има предвид, че би било също така подходящо да се даде възможност на кредитните институции да извършват прихващане по някои парични задължения и приходи в отчета за приходи и разходи;

като има предвид, че с оглед особения вид на кредитните институции, са необходими известни промени, свързани с бележките по отчетите;

като има предвид, че в желанието си да постави на равна основа колкото може повече кредитни институции, какъвто е случаят с Директива 77/780/ЕИО, не се разрешава освобождаването на малки и средни кредитни институции по реда на Директива 78/660/ЕИО; като има предвид, че все пак с оглед практиката такова освобождаване би било доказано необходимо, то може да бъде дадено при последваща координация; като има предвид, че поради същите причини разрешеният от Директива 83/349/ЕИО обхват, в който държавите-членки могат да освободят предприятията-майки от изискването за консолидация, ако предприятията, които подлежат на консолидиране не надвишават заедно определен размер, не се прилага по отношение на кредитните институции;

като има предвид, че прилагането на разпоредбите за консолидираните отчети по отношение на кредитните институции изисква някои изменения на разпоредбите, които уреждат всички индустриални и търговски дружества; като има предвид, че са съставени изрични разпоредби при смесени групи дружества и освобождаванията при субконсолидация могат да бъдат предмет на допълнителни условия;

като има предвид, че с оглед мащаба на банковите мрежи отвъд националните граници и тяхното постоянно развитие годишните счетоводни отчети и консолидираните отчети на дадена кредитна институция, чието главно управление е в една от държавите-членки, се публикуват във всички държави-членки, в които тя е установена.

като има предвид, че разглеждането на проблемите, които възникват във връзка с предмета на настоящата директива, а именно във връзка с прилагането ѝ, изисква сътрудничеството на представители на всички държави-членки и на Комисията в Комитет за връзка; като има предвид, че за да се избегне умножаването на такива комитети, е препоръчително сътрудничеството да се извършва в рамките на Комитета, предвиден в член 52 от Директива 78/660/ЕИО; като има предвид, че все пак, когато се разглеждат проблеми, свързани с кредитните институции, Комитетът трябва да бъде конституиран по подходящ начин;

като има предвид, че с оглед сложността на материята, на кредитните институции, обхванати от настоящата директива, следва да се даде по-дълъг период от обичайния за прилагане на нейните разпоредби;

като има предвид, че следва да се създаде разпоредба за преразглеждане на някои разпоредби на настоящата директива след петгодишна практика по прилагането ѝ и в светлината на целите на по-голяма прозрачност и хармонизация,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

РАЗДЕЛ 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

Член 1

1.   Членове 2 и 3, член 4, параграф 1 и параграфи от 3 до 5, членове 6, 7, 13 и 14, член 15, параграфи 3 и 4, членове от 16 до 21, от 29 до 35, от 37 до 41, член 42, първото изречение, член 45, параграф 1, член 46, членове от 48 до 50, член 51, параграф 1, член 54, членове от 56 до 59 и член 61 от Директива 78/660/ЕИО се прилагат за институциите, посочени в член 2 от настоящата директива, освен ако в нея е предвидено друго.

2.   Когато в Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО се прави препращане към членове 9 и 10 (за балансовия отчет) и към членове от 23 до 26 (за отчета за приходи и разходи) от Директива 78/660/ЕИО, това следва да се счита за препращане към член 4 (за балансовия отчет) или членове 27 и 28 (за отчета за приходи и разходи) от настоящата директива.

3.   Препращанията в Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО към членове от 31 до 42 от Директива 78/660/ЕИО се считат за препращания към тези членове, като бъдат взети предвид и членове от 35 до 39 от настоящата директива.

4.   Когато в посочените по-горе разпоредби на Директива 78/660/ЕИО е направено препращане към позиции в балансовия отчет, за които настоящата директива не съдържа подобни разпоредби, се счита, че се прави препращане към позициите, изброени в член 4 от настоящата директива, които включват съответните активи и пасиви.

Член 2

1.   Мерките за координиране, предвидени в настоящата директива, се прилагат за:

а)

кредитни институции по смисъла на член 1, първо тире от Директива 77/780/ЕИО, които са дружества така, както са определени в член 58, втора алинея от Договора.

б)

финансови институции, които имат една от правните форми, посочени в член 1, параграф 1 от Директива 78/660/ЕИО, които въз основа на параграф 2 от споменатия член не са предмет на Директива 78/660/ЕИО.

За целите на настоящата директива „кредитни институции“ следва да включва също и финансовите институции, освен ако контекстът не изисква друго.

2.   Държавите-членки могат да не прилагат настоящата директива за:

а)

кредитните институции, изброени в член 2, параграф 2 от Директива 77/780/ЕИО;

б)

институции от същата държава-членка, които по смисъла на член 2, параграф 4, буква а) от Директива 77/780/ЕИО са свързани с централна структура в тази държава-членка. В този случай, без да се засяга приложението на настоящата директива към централната структура, централната структура и свързаните институции следва да изготвят консолидирани отчети, включващи годишния счетоводен отчет, с извършен финансов одит и публикуван в съответствие с изискванията на настоящата директива;

в)

следните кредитни институции:

в Гърция: ЕТЕВА (Национална инвестиционна банка за индустриално развитие) и Τράπεζα Επενδύσεων (Инвестиционна банка),

в Ирландия: Industrial and Provident Societies,

в Обединеното кралство: Friendly Societies and Industrial and Provident Societies.

4.   Без да се засягат разпоредбите на член 2, параграф 3 от Директива 78/660/ЕИО и до последваща координация, държавите-членки могат:

а)

в случая на кредитните институции, посочени в член 2, параграф 1, буква а) от настоящата директива, които не са дружества от нито един от видовете, изброени в член 1, параграф 1 от Директива 78/660/ЕИО, да приемат разпоредби, които дерогират от разпоредбите на настоящата директива тогава, когато това е необходимо поради правната форма на тази институция;

б)

в случая на специализирани кредитни институции, да приемат разпоредби, с които се дерогират разпоредбите на настоящата директива тогава, когато това е необходимо поради правната форма на тези институции.

Такива дерогиращи разпоредби могат да съдържат само правила за адаптиране към формата, номенклатурата, терминологията и съдържанието на позициите в счетоводния отчет и в отчета за приходи и разходи; те не могат да имат забранителен ефект по отношение на институциите, за които се прилагат, да предоставят по-малко информация в техните годишни отчети, отколкото институциите, които попадат в приложното поле на настоящата директива.

Държавите-членки информират Комисията за тези кредитни институции, по възможност по видове, в шестмесечен срок от изтичането на срока, определен в член 47, параграф 2. Те информират Комисията за дерогиращите разпоредби, които са приели за тази цел.

Дерогиращите разпоредби следва да се преразгледат в срок от 10 години от нотифицирането на настоящата директива. Комисията следва, когато това е уместно, да внесе подходящи предложения. Тя следва да представи също временен доклад в петгодишен срок от уведомяването за настоящата директива.

РАЗДЕЛ 2

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА БАЛАНСОВИЯ ОТЧЕТ И ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

Член 3

При кредитните институции възможността за обединяване на позиции по реда на член 4, параграф 3, буква а) или буква б) от Директива 78/660/ЕИО се ограничава до подпозициите в балансовия отчет и отчета за приходите и разходите, като се предхождат от малки букви и е разрешено само при спазване на разпоредбите, приети за тази цел от държавите-членки.

РАЗДЕЛ 3

ФОРМА НА БАЛАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Член 4

Държавите-членки предвиждат следната форма за балансовия отчет.

1.

Парични средства в наличност, авоари при централни банки и банки при пощенски клонове

2.

Държавни ценни книжа или други ценни книжа, подлежащи на рефинансиране от централните банки:

а)

Държавни ценни книжа и други сходни ценни книжа

б)

Други ценни книжа, подлежащи на рефинансиране от централните банки (освен когато според националното право те трябва за бъдат отразени като позиции 3 и 4 към активи)

3.

Заеми и други аванси към кредитните институции:

а)

платими на заповед

б)

други кредити и аванси

4.

Заеми и други аванси към клиенти

5.

Дългови ценни книжа, включително дългови ценни книжа с фиксиран доход:

а)

издадени от публични институции

б)

издадени от други заемополучатели, които се изброяват поотделно

собствени дългови ценни книжа (освен когато според националното право се изисква да бъдат приспаднати от пасивите).

6.

Акции и други ценни книжа с променлива доходност

7.

Дялови участия, при отделно посочване на:

дялови участия в кредитни институции (освен ако националното право изисква оповестяването им в бележките към отчетите).

8.

Дялове в свързани предприятия, при отделно посочване на:

дялове в кредитни институции (освен ако националното право изисква оповестяването им в бележките към отчетите)

9.

Нематериални активи така, както са описани под активи, заглавия Б и В.I от член 9 от Директива 78/660/ЕИО, при отделно посочване на:

разходи по установяване така, както са определени в националното право и доколкото то позволява да бъдат отразени като актив (освен ако националното право изисква оповестяването им в бележките към отчетите).

положителна репутация до степента, в която е придобита като насрещна престация с определена стойност (освен ако националното право изисква оповестяването им в бележките към отчетите).

10.

Материални активи така, както са посочени под активи, заглавие В.II от член 9 от Директива 78/660/ЕИО, при отделно посочване на:

земя и сгради, ползвани от кредитната институция при упражняване на дейността ѝ (освен ако националното право изисква оповестяването им в бележките към отчетите).

11.

Записан невнесен капитал, при отделно посочване на:

поискан капитал (освен ако националното право предвижда поисканият капитал да бъде включен към пасивите, в който случай поисканият, но все още невнесен капитал трябва да бъде включен или към настоящата позиция на активите, или към активи позиция 14).

12.

Собствени акции (с посочване на тяхната номинална стойност или при липса на номинална стойност, тяхната счетоводна стойност до степента, в която националното право позволява да бъде отразена в балансовия отчет)

13.

Други активи

14.

Записан капитал, който е поискан, но не е внесен (освен ако националното право изисква този поискан капитал да бъда включен към активи позиция 11).

15.

Предварителни плащания и натрупан доход

16.

Загуба за финансовата година (освен ако националното право предвижда тя да бъде включена в пасиви позиция 14)

Всичко активи

1.

Суми, които се дължат на кредитни институции:

а)

платими на заповед

б)

с уговорена дата на падеж или срок на уведомяване

2.

Парични задължения към клиентите

а)

спестовни влогове, които отразяват поотделно:

тези, които са платими на заповед или тези, които са с уговорена дата на падеж или срокове на уведомяване, когато националното право предвижда такова разбиване (освен ако националното право предвижда тази информация да се дава в бележките към отчетите)

б)

други задължения

ба)

платими на заповед

бб)

с уговорена дата на падеж или с уговорен срок на уведомяване

3.

Пасиви, които се доказват със сертификати

а)

дългови ценни книжа в емисия

б)

други

4.

Други пасиви

5.

Натрупвания и отложен доход

6.

Провизии за рискове и задължения:

а)

провизии за пенсии и други подобни задължения

б)

провизии за данъчно облагане

в)

други провизии

7.

Печалба за финансовата година (освен ако националното право не предвижда тя да се включи като позиция 14 към пасиви)

8.

Непривилегировани пасиви

9.

Записан капитал (освен ако националното право предвижда поисканият капитал да бъде отразен под тази позиция. В този случай стойностите на записания капитал и на внесения капитал трябва да се отразят поотделно)

10.

Ажио

11.

Резерви

12.

Резерв за ревалоризация

13.

Пренесени печалби или загуби

14.

Печалби или загуби за финансовата година (освен ако националното право изисква тази позиция да бъде показана като позиция 16 в активи или позиция 7 в пасиви)

Всичко пасиви

1.

Условни пасиви, които отразяват поотделно:

акцепти и джиросвания

гаранции и активи, заложени като допълнително обезпечение

2.

Финансови ангажименти, отразени поотделно:

финансови ангажименти, произтичащи от сделки за продажба с обратно изкупуване.

Член 5

Като подпозиции на въпросните позиции следва да бъдат отразени следните елементи:

вземания, доказани или не със сертификати, на свързани предприятия и включени като позиции от 2 до 5 на активите,

вземания, доказани или не със сертификати, на предприятия, с които кредитната институция е свързана по силата на участие в дял от печалбата и включени като позиции от 2 до 5 на активите,

задължения, доказани или не със сертификати на клонове и включени като позиции 1, 2, 3 и 8 в пасивите,

задължения, доказани или не със сертификати на дружества, с които кредитната институция е свързана чрез участие в дял от печалбата и включени като позиции 1, 2, 3 и 8 в пасивите.

Член 6

1.   Непривилегированите активи се отразяват самостоятелно като подпозиции в позициите от формата на отчета и като подпозиции, създадени в съответствие с член 5.

2.   Активите, доказани или не със сертификати, са непривилегировани, когато при прекратяване или несъстоятелност те трябва да се изплатят само след удовлетворяване на вземанията на останалите кредитори.

Член 7

Държавите-членки могат да разрешат оповестяването на информацията, посочена в членове 5 и 6, надлежно разбити в различните съответни позиции, в бележките към отчетите.

Член 8

1.   Активите се отразяват в съответните заглавия от балансовия отчет дори и когато кредитната институция, която изготвя балансовия отчет ги е заложила като обезпечение за собствени задължения или за задължения на трети лица или ги е прехвърлила по друг начин като обезпечение на трети лица.

2.   Кредитната институция не включва в балансовия си отчет активи, заложени или по друг начин прехвърлени като обезпечение, освен ако тези активи не са под формата на парични средства във владение на самата кредитна институция.

Член 9

1.   Когато е бил отпуснат заем от синдикат на няколко кредитни институции, всяка от участващите кредитни институции следва да отразява в балансовия отчет само частта от кредита, който е финансирала.

2.   Когато в случаите на отпускане на заем от синдикат на кредитни институции така, както е посочено в параграф 1, размерът на сумата, гарантирана от кредитната институция, надвишава тази, която тя е предоставила, всяка допълнителна гаранция се отразява като условно задължение (като позиция 1, второ тире от задбалансовата част на отчета).

Член 10

1.   Фондовете, които кредитната институция управлява от свое име, но за сметка на трети лица, се включват в балансовия отчет, ако кредитната институция придобие право на собственост върху съответните активи. Общата стойност на такива активи и пасиви се отразява самостоятелно или в бележките към отчетите, разбити в съответствие с позициите по активите и пасивите. Въпреки това, държавите-членки могат да разрешат отразяването на такива фондове извън балансовия отчет, когато има специални разпоредби, по силата на които такива фондове могат да се изключат от активите, които служат за погасяване на задължения при ликвидация на кредитната институция (или при други подобни производства).

2.   Активи, придобити от името и за сметка на трети лица, не могат да бъдат отразени в балансовия отчет.

Член 11

За платими на заповед се считат само тези суми, които във всеки момент могат да бъдат изтеглени без предупреждение или по които е договорен падеж или срок за уведомяване от 24 часа или един работен ден.

Член 12

1.   Под сделки за продажба с обратно изкупуване следва да се разбира прехвърлянето от кредитната институция или от клиента („прехвърлител“) на друга кредитна институция или клиент („приобретател“) на активи, като например полици, задължения или прехвърлими ценни книжа, с уговорката, че същите активи впоследствие ще бъдат прехвърлени обратно на прехвърлителя при определена цена.

2.   Когато приобретателят поеме задължението да върне активите на определената или определяема от прехвърлителя дата, съответната сделка се счита за първична сделка за продажба с обратно изкупуване.

3.   Ако обаче приобретателят има право да върне активите на продажната цена или на друга предварително договорена цена на определена или определяема дата, съответната сделка се счита за продажба с възможност за обратно изкупуване.

4.   При сделките за продажба с обратно изкупуване, посочени в параграф 2, прехвърлените активи следва да продължат да бъдат отразявани в балансовия отчет на прехвърлителя; продажната цена, получена от прехвърлителя, се отразява като сума, която се дължи на приобретателя. В допълнение, стойността на прехвърлените активи се оповестява в бележките към отчета на прехвърлителя. Прехвърлителят няма право да отразява прехвърлените активи в балансовия си отчет; продажната цена, платена от приобретателя, се отразява като сума, която се дължи на прехвърлителя.

5.   При сделките за продажба с обратно изкупуване, посочени в параграф 3, обаче, прехвърлителят няма право да отразява в балансовия си отчет прехвърлените активи, те се отразяват като активи в балансовия отчет на приобретателя. Прехвърлителят трябва да покаже в позиция 2 от задбалансовата част на отчета сумата, равна на договорената сума в случай на обратно изкупуване на активите.

6.   Никакви форуардни валутни сделки, опции, сделки свързани с издаването на дългови ценни книжа с поемане на задължение за изкупуването им изцяло или на част от тях преди падежа на каквито и да било подобни сделки не се считат за сделки за продажба с обратно изкупуване по смисъла на настоящия член.

РАЗДЕЛ 4

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА НЯКОИ ПОЗИЦИИ В БАЛАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Член 13

Активи: Позиция 1 – налични парични средства, балансови средства на централните банки и банки при пощенски клонове

1.   Под налични парични средства се разбира законното им държане, включително на банкноти и монети в чуждестранна валута.

2.   Тази позиция може да включва само баланса на централните банки и банки при пощенски клонове в държавата или държавите, в които е учредена кредитната институция. Тези баланси трябва да бъдат достъпни във всеки един момент. Други вземания на такива институции трябва да се отразяват като заеми и предварителни плащания на кредитни институции (в позиция 3 от активите) или като заеми и предварителни плащания на клиенти (в позиция 4 от активите).

Член 14

Активи: Позиция 2 – държавни ценни книжа или други книжа, подлежащи на рефинансиране от централните банки

1.   Тази позиция съдържа, под буква а), държавни ценни книжа и подобни ценни книжа, като държавни ценни книжа, държавни гаранции и подобни дългови инструменти, издадени от публични институции, които могат да получат рефинансиране от централните банки в държавата или държавите, където е установена кредитната институция. Тези дългови инструменти, издадени от публичните институции, които не отговарят на посочените по-горе условия, се отразяват в подпозиция 5 а) от активите.

2.   Тази позиция съдържа, под буква б), ценни книжа, подлежащи на рефинансиране от централните банки, тоест всички ценни книжа, държани в портфолио и закупени от кредитната институция или от клиентите, доколкото според националното право те могат да бъдат рефинансирани от централните банки в страната или страните, където е установена кредитната институция.

Член 15

Активи: Заеми и предварителни плащания на кредитни институции

1.   В заемите и предварителните плащания на кредитните институции се включват всички заеми и предварителни плащания, които възникват по банкови сделки с местни или чуждестранни кредитни институции от кредитната институция, която изготвя балансовия отчет, без значение какво е предназначението на тези сделки.

Единственото изключение са заемите и предварителните плащания под формата на дългови ценни книжа или други видове ценни книжа, които трябва да бъдат отразени в позиция 5 на активите.

2.   За целите на този член, под кредитни институции следва да се разбират всички предприятия от списъка, публикуван в Официален вестник на Европейските общности по реда на член 3, параграф 7 от Директива 77/780/ЕИО, както и централните банки и местните и чуждестранни банкови организации, както и всички частни и публични предприятия, които не са установени в Общността, но отговарят на определението от член 1 на Директива 77/780/ЕИО.

Заеми и предварителни плащания на предприятия, които не отговарят на посочените по-горе условия, се отразяват в позиция 4 от активите.

Член 16

Активи: Позиция 4 – заеми и предварителни плащания на клиенти

В заеми и предварителни плащания на клиенти се включват всички видове активи под формата на вземания на местни или чуждестранни клиенти, които не са кредитни институции, без значение какво е тяхното действително предназначение.

Единствено изключение са заемите и предварителните плащания под формата на дългови или всякакви други ценни книжа, които трябва да бъдат отразени в позиция 5 от активите.

Член 17

Активи: Позиция 5 – дългови ценни книжа, включително дългови ценни книжа с фиксиран доход

1.   В тази позиция следва да се включат търгуеми дългови ценни книжа, включително дългови ценни книжа с фиксиран доход, издадени от кредитни институции, от други предприятия или публични институции; такива ценни книжа, издадени от такива институции, обаче, се отразяват само ако не са отразени в позиция 2 от активите.

2.   Ценни книжа с право на лихва, която се променя в зависимост от специфични фактори, като например лихвата на междубанковия пазар или на Евромаркет, се разглеждат също като дългови ценни книжа, включително и тези с фиксиран доход.

3.   В подпозиция 5 б) се включват само търгуеми ценни книжа и тези, които са обратно изкупени.

Член 18

Пасиви: Позиция 1 – суми, които се дължат на кредитни институции

1.   В сумите, които се дължат на кредитни институции, се включват всички суми, произтичащи от банкови сделки, дължими на други местни или чуждестранни кредитни институции от кредитната институция, която изготвя балансовия отчет, независимо от реалните им предназначения.

Единственото изключение представляват пасивите под формата на дългови ценни книжа, които трябва да бъдат отразени под позиция 3 от пасивите.

2.   За целите на този член под кредитни институции следва да се разбират всички предприятия от списъка, публикуван в Официален вестник на Европейските общности съгласно член 3, параграф 7 от Директива 77/780/ЕИО, както и централните банки и местните и чуждестранните банкови организации, както и всички частни и публични предприятия, които не са установени в Общността, но които отговарят на определението по член 1 на Директива 77/780/ЕИО.

Член 19

Пасиви: Позиция 2 – суми, които се дължат на клиенти

1.   В сумите, които се дължат на клиенти, се включват всички суми, дължими на кредитори, които не са кредитни институции по смисъла на член 18, независимо от действителното им предназначение.

Единственото изключение са пасивите под формата на дългови или всякакви други ценни книжа, които трябва да бъдат отразени в позиция 3 от пасивите.

2.   Само депозитите, които отговарят на условията, установени в националното право, се третират като депозити по спестявания.

3.   Ценните книжа по спестявания се отразяват в съответната подпозиция, само когато за тях няма издадени търгуеми сертификати.

Член 20

Пасиви: Позиция 3 – пасиви, които се доказват със сертификати

1.   Тази позиция включва както дългови ценни книжа, така и задължения, за които са издадени търгуеми сертификати и по-специално разписки по депозити, „bons de caisse“, както и задължения, произтичащи от собствени акцепти и записи на заповед.

2.   Като собствени акцепти се третират само онези от тях, които са издадени от кредитна институция за нейно собствено рефинансиране и по които тя е първата задължена страна („издател“).

Член 21

Пасиви: Позиция 8 – непривилегировани задължения

Задълженията се посочват в тази позиция, когато по силата на договор е уговорено, че в случай на ликвидация или несъстоятелност доказаните или не с документи задължения се изплащат само след удовлетворяване на вземанията на всички останали кредитори.

Член 22

Пасиви: Позиция 9 – записан капитал

В тази позиция се включват сумите, без значение какво е тяхното действително предназначение, които съгласно съответната правна структура на институцията се считат за собствен капитал, записан от съдружниците или други собственици.

Член 23

Пасиви: Позиция 11 – резерви

Тази позиция включва всички видове резерви, описани в член 9 от Директива 78/660/ЕИО под пасиви позиция А.IV така, както са описани там. Държавите-членки могат да предвидят и други резерви, когато е необходимо за кредитните институции, които нямат правните структури, обхванати от Директива 78/660/ЕИО.

Видовете резерви, посочени в първата алинея, се отразяват самостоятелно като подпозиции в позиция 11 от пасивите в балансовите отчети на съответните кредитни институции, с изключение на резерва за оценка, който се отразява в позиция 12.

Член 24

Задбалансова част на отчета: Позиция 1 - условни задължения

В тази позиция се включват всички сделки, по които институцията се е задължила за задължения от името на трети лица.

В бележките към отчета се указват видът и сумата на всяко условно задължение, което има връзка с дейността на кредитната институция.

Задълженията, които произтичат от джиросване на ресконтирани полици, се отразяват в тази позиция, когато националното право не предвижда друго. Същото се отнася и за акцептите, освен собствените акцепти.

Поръчителството, както и активите, заложени като обезпечения от името на трети лица, следва да включват всички поети гаранционни задължения и всички активи, заложени като обезпечения от името на трети лица, и особено по отношение на поръчителствата и неотменими документарни акредитиви.

Член 25

Задбалансова част на отчета: Позиция 2 – поети ангажименти

Тази позиция обхваща всеки неотменяем ангажимент, който може да породи риск.

Бележките към отчета посочват характера и размера на всеки вид ангажимент, който е от значение по отношение на която и да е от дейностите на институцията.

Ангажименти, произтичащи от продажби с обратно изкупуване, включват и ангажиментите, поети от кредитната институция в контекста на продажбите с обратно изкупуване (въз основа на твърди уговорки за продажба с възможност за обратно изкупуване) по смисъла на член 12, параграф 3.

РАЗДЕЛ 5

ФОРМА НА ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

Член 26

При представянето на отчета за приходи и разходи държавите-членки предвиждат една или двете от формите, предвидени в членове 27 и 28. Държавите-членки могат да предвидят предприятията да използват и двете форми или да им позволят да изберат една от тях.

Член 27

Вертикална форма

1.

Подлежащи на получаване лихви и подобни приходи, като се отразяват поотделно тези, произтичащи от ценни книжа с фиксиран доход.

2.

Платими лихви и други подобни задължения

3.

Приходи от ценни книжа:

а)

приходи от акции и други ценни книжа с променлива доходност

б)

приходи от дялово участие

в)

приходи от дялове в свързани предприятия

4.

Комисиони за получаване

5.

Платими комисиони

6.

Нетна печалба и нетна загуба от финансови операции

7.

Други приходи, свързани с дейността

8.

Общи административни разходи:

а)

Разходи за персонала, отразени самостоятелно:

възнаграждение и заплати

разходи за социално осигуряване с отделно обозначаване на тези, свързани с пенсии

б)

Други административни разходи

9.

Корекции на стойностите по отношение на позиции 9 и 10 от активите

10.

Други оперативни разходи

11.

Корекции на стойностите по отношение на заеми и предварителни плащания и провизии за условни финансови задължения и за поети ангажименти

12.

Повторни корекции на стойностите по отношение на заеми и предварителни плащания и провизии за условни финансови задължения и за поети ангажименти

13.

Корекции на стойностите по отношение на прехвърлими ценни книжа, държани като финансови активи с фиксиран доход, дялови участия и дялове в свързани предприятия

14.

Повторни корекции на стойностите по отношение на прехвърлими ценни книжа, държани като финансови активи с фиксиран доход, дялови участия и дялове в свързани предприятия

15.

Данъци върху печалба или загуба върху обичайни дейности

16.

Печалба или загуба при обичайни дейности след данъчно облагане

17.

Извънредни приходи

18.

Извънредни разходи

19.

Извънредна печалба или загуба

20.

Данък върху извънредна печалба или загуба

21.

Извънредна печалба или загуба след данъчно облагане

22.

Други данъци, които не са отразени в предходните позиции

23.

Печалба или загуба за финансовата година

Член 28

Хоризонтална форма

А.

Разходи

1.

Платими лихви и подобни разходи

2.

Платими комисиони

3.

Нетна загуба по финансови операции

4.

Общи административни разходи

а)

Разходи за персонала, отразени самостоятелно:

възнаграждения и заплати

разходи за социално осигуряване с отделно обозначаване на тези, свързани с пенсии

б)

Други оперативни разходи

5.

Корекции на стойностите по отношение на позиции 9 и 10 от активите

6.

Други оперативни разходи

7.

Корекции на стойностите по отношение на заеми и предварителни плащания и провизии за условни финансови задължения и за поети ангажименти

8.

Корекции на стойностите по отношение на прехвърлими ценни книжа, държани като финансови активи с фиксиран доход, дялови участия и дялове в свързани предприятия

9.

Данъци върху печалба или загуба върху обичайни дейности

10.

Печалба или загуба при обичайни дейности след данъчно облагане

11.

Извънредни разходи

12.

Данък върху извънредна печалба или загуба

13.

Извънредна загуба след данъчно облагане

14.

Други данъци, неотразени в предходните позиции

15.

Печалба или загуба за финансовата година

Б.

Приходи

1.

Подлежащи на получаване лихви и подобни приходи, като се отразят поотделно тези, произтичащи от ценни книжа с фиксиран доход

2.

Приходи от ценни книжа:

а)

приходи от акции и други ценни книжа с променлива доходност

б)

приходи от дялово участие

в)

приходи от дялове в свързани предприятия

3.

Комисиони за получаване

4.

Нетна печалба от финансови операции

5.

Корекции на стойностите по отношение на заеми и предварителни плащания и провизии за условни финансови задължения и за поети ангажименти

6.

Корекции на стойностите по отношение на прехвърлими ценни книжа, държани като финансови активи с фиксиран доход, дялови участия и дялове в свързани предприятия

7.

Други оперативни приходи

8.

Печалба или загуба при обичайни дейности след данъчно облагане

9.

Извънредни приходи

10.

Извънредна печалба след данъчно облагане

11.

Загуба за финансовата година

РАЗДЕЛ 6

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ, СВЪРЗАНИ С НЯКОИ ПОЗИЦИИ В ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

Член 29

Член 27, позиции 1 и 2 (вертикална форма)

Член 28, позиции А 1 и Б 1 (хоризонтална форма)

В тези позиции се отразяват всички печалби и загуби, произтичащи от банкова дейност, включително:

1.

Всички приходи от активи, отразени в активи позиции от 1 до 5 в балансовия отчет, независимо как са изчислени. Такива приходи следва да включват също приходите, произтичащи от разпростиране във времето на сконто върху активи, придобити по стойността, посочена по-долу, както и на задълженията, договорени по цената, посочена по-горе, като сумата е платима на падежа;

2.

Всички разходи, произтичащи от задължения, посочени в позиция 1, 2, 3 и 8 от пасивите, независимо как са изчислени. Тези разходи следва също да включват и разходите, произтичащи от разпростиране във времето на натрупани дивиденти по активи, придобити по стойността, посочена по-долу, както и на задълженията, договорени по цената, посочена по-горе, като сумата е платима на падежа;

3.

Приходи и разходи от покрити форуардни договори, разпределени по действителната продължителност на договора, подобни на лихва по своето естество;

4.

Такси и комисиони, подобни на лихва по своето естество и изчислени въз основа на времето или чрез позоваване на сумата на вземането или задължението.

Член 30

Член 27, позиция 3 (вертикална форма)

Член 28, позиция Б 2 (хоризонтална форма)

Тази позиция трябва да включва всички дивиденти и други приходи от ценни книжа с променлива доходност, от дялови участия и от дялове в свързани предприятия. Приходите от дялове в инвестиционни дружества също се включват в тази позиция.

Член 31

Член 27, позиции 4 и 5 (вертикална форма)

Член 28, позиции А 2 и Б 3 (хоризонтална форма)

Без да се засяга член 29, в комисионите за получаване се включват приходи по отношение на всички услуги, предоставени на трети лица, а платимите комисиони включват разходите по услуги, предоставени от трети лица и по-специално:

комисиони по гаранции, управление на заеми от името на други заемодатели и транзакции с ценни книжа от името на трети лица

комисиони и други разходи и приходи по отношение на транзакции по плащане, разходи по управление на сметки и комисиони за съхранение и управление на ценни книжа

комисиони при валутни сделки, както и при продажба с обратно изкупуване на монети и ценни метали от името на трети лица

комисиони за брокерски услуги, свързани със спестявания и застрахователни договори и заеми.

Член 32

Член 27, позиция 6 (вертикална форма)

Член 28, позиция А 3 или позиция Б 4 (хоризонтална форма)

Тази позиция включва:

1.

Нетните печалби или загуби по транзакции с ценни книжа, които не се държат като финансови активи с фиксиран доход, заедно с корекциите на стойности и повторните корекции на стойности на такива ценни книжа, като когато се прилага член 36, параграф 2, се вземе предвид разликата, произтичаща от прилагането на този член; въпреки това, в тези държави-членки, които използват възможността, предоставена от член 37, тези нетни печалби или загуби и корекции на стойности и повторни корекции на стойности се включват само доколкото те са свързани с ценни книжа, включени в търгуемото портфолио;

2.

Нетната печалба или загуба по валутни операции, без да се засягат разпоредбите на член 29, точка 3;

3.

Нетните печалби и загуби от други операции по покупко-продажба на финансови инструменти, включително и ценни метали.

Член 33

Член 27, позиции 11 и 12 (вертикална форма)

Член 28, позиции А 7 и Б 5 (хоризонтална форма)

1.   Тези позиции включват от една страна, разходи за корекции на стойностите по отношение на заеми и предварителни плащания, които се отразяват в активи, позиции 3 и 4, и провизии за условни финансови задължения и за поети ангажименти, които се отразяват в позиции 1 и 2 от задбалансовата част на отчета, а от друга страна, кредити от възстановяването на отписани заеми и предварителни плащания и суми, които са отново вписани след по-ранни корекции на стойности и по-ранни провизии.

2.   В онези държави-членки, които използват опцията, предвидена в член 37, тази позиция следва също да включва нетната печалба или загуба от транзакции с ценни книжа, включени в активи, позиции 5 и 6, които не са нито тези, държани като активи с фиксиран доход по смисъла на член 35, параграф 2, нито включените в търгуемото портфолио, заедно с корекциите и повторните корекции на стойности на такива ценни книжа, като се вземе предвид, когато се прилага член 36, параграф 2, разликата, произтичаща от прилагането на този член; в номенклатурата на тази позиция се внасят съответните адаптации.

3.   Държавите-членки могат да позволят извършването на прихващане между приходите и разходите от тези позиции, и да се отрази само една нетна стойност (приход или разход).

4.   Корекциите на стойности по отношение на заеми и предварителни плащания към кредитни институции, клиенти, предприятия, с които кредитната институция е свързана по силата на дялово участие и със свързани предприятия, се отразяват отделно в бележките към отчетите. Тази разпоредба не е необходимо да се прилага, когато държавите-членки разрешават прихващането съобразно параграф 3.

Член 34

Член 27, позиции 13 и 14 (вертикална форма)

Член 28, позиции А 8 и Б 5 (хоризонтална форма)

1.   Тези позиции включват, от една страна, разходи за корекции на стойности по отношение на активите, отразени в активи, позиции от 5 до 8, и от друга страна, всички суми, които са вписани отново след по-ранни корекции на стойности, доколкото разходите и приходите се отнасят до прехвърлими ценни книжа, държани като финансови активи с фиксиран доход така, както са определени в член 35, параграф 2, дялови участия и дялове в свързани предприятия.

2.   Държавите-членки могат да позволят взаимното прихващане на разходите и приходите, обхванати от тези позиции, така че да се отрази само една нетната позиция (приход или разход).

3.   Корекциите на стойностите по отношение на тези прехвърлими ценни книжа, дялови участия и дялове в свързани предприятия се отразяват отделно в бележките към отчетите, когато те са от значение. Тази разпоредба не е нужно да се прилага, ако дадена държава-членка позволява прихващането по реда на параграф 2.

РАЗДЕЛ 7

ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Член 35

1.   Позиции 9 и 10 от активите трябва да се оценяват като активи с фиксиран доход. Активите, включени в други позиции от балансовия отчет, се оценяват като активи с фиксиран доход за постоянно ползване в обичайната дейност на предприятието.

2.   Когато се посочва понятието активи с фиксиран доход в раздел 7 от Директива 78/660/ЕИО и когато случаят се отнася за кредитна институция, се приема, че това понятие обхваща дялови участия, дялове в свързани предприятия и ценни книжа, предназначени за постоянно ползване в обичайната дейност на предприятието.

3.

а)

Дълговите ценни книжа, включително ценните книжа с фиксиран доход, държани като активи с фиксиран доход, се отразяват в балансовия отчет по продажната им цена. Държавите-членки могат, все пак, да изискват или да разрешат такива дългови книжа да бъдат отразени в балансовия отчет по тяхната цена, която подлежи на изплащане към момента на падежа.

б)

Когато продажната цена на такива дългови ценни книжа надвишава цената, платима на падежа, стойността на разликата се отразява в отчета за приходи и разходи. Държавите-членки могат, въпреки това, да изискват или да разрешат стойността на разликата да се отпише на части, така че да бъде изцяло заличена, когато се изплати цената на ценните книжа. Разликата се отразява отделно в балансовия отчет или в бележките към отчета.

в)

Когато продажната цена на такива дългови ценни книжа е по-малка от цената, платима на падежа, държавите-членки могат да изискват или да разрешат стойността на разликата да се освободи като приход за срока до плащането. Разликата се отразява отделно в балансовия отчет или в бележките към отчета.

Член 36

1.   Когато прехвърлими ценни книжа, които не се разглеждат като финансови активи с фиксиран доход, се отразяват в балансовия отчет по продажната си цена, кредитните институции оповестяват в бележките към отчетите си разликата между продажната цена и по-високата пазарна стойност към датата на балансовия отчет.

2.   Държавите-членки могат, обаче, да изискват или да разрешат тези прехвърлими ценни книжа да бъдат отразени в балансовия отчет по по-високата пазарна цена към датата на балансовия отчет. Разликата между продажната цена и по-високата пазарна стойност се оповестява в бележките към отчета.

Член 37

1.   Член 39 от Директива 78/660/ЕИО се прилага по отношение на оценяването на заемите и предварителните плащания, дълговите ценни книжа, дялове и други ценни книжа с променлива доходност на кредитните институции, които не се държат като финансови активи с фиксиран доход.

2.   До извършването на последваща координация, обаче, държавите-членки могат да разрешат:

а)

заеми и предварителни плащания на кредитни институции и клиенти (позиции 3 и 4 от активите) и дългови ценни книжа, акции и други ценни книжа с променлива доходност, включени в позиции 5 и 6 от активите, които не се разглеждат нито като активи с фиксиран доход по смисъла на член 35, параграф 2, нито са включени в търгуемото портфолио, да се отразяват по стойност, по-ниска от тази, по която биха били отразени, ако се приложи член 39, параграф 1 от Директива 78/660/ЕИО, когато това се изисква от съображения за разумност, свързани с риска в банковата дейност. Независимо от това, разликата между двете стойности не може да бъде повече от 4 % от общата стойност на посочените по-горе активи след прилагането на посочения по-горе член 39.

б)

да бъде поддържана по-ниската стойност, която произтича от прилагането на буква а), докато кредитната институция реши да я коригира.

в)

когато държавите-членки използват опцията, предвидена в буква а), не се прилагат нито разпоредбите на член 36, параграф 1 от настоящата директива, нито член 40, параграф 2 от Директива 78/660/ЕИО.

Член 38

1.   До осъществяването на последваща координация, все пак, държавите-членки, които използват възможността, предоставена в член 37, са длъжни да разрешат, а тези, които не се възползват от нея, могат да разрешат създаването на позиция 6А в пасивите, наречена „Фонд за покриване на общи банкови рискове“. Тази позиция трябва да включва тези стойности, които кредитните институции решават да заделят за покриване на такива рискове, тъй като това се налага поради спецификата на банковата дейност и свързания с нея риск.

2.   Нетният баланс при намаляването и увеличаването на стойностите във „Фонда за покриване на общи банкови рискове“ трябва да се отрази отделно в отчета за приходи и разходи.

Член 39

1.   Деноминираните в чуждестранна валута активи и пасиви се преизчисляват по курса към деня на изготвянето на балансовия отчет. Държавите-членки могат, обаче, да изискват или да разрешат активите, разглеждани като активи с фиксиран доход, както и материалните и нематериалните активи, необхванати или неспецифично обхванати на спот-пазарите или на форуърдните пазари да бъдат преизчислени по курса на датите на тяхното придобиване.

2.   Незавършените форуърдни и спот валутни сделки се преизчисляват по спот-курсовете на датата на балансовия отчет.

Държавите-членки могат, обаче, да изискват изпращането на доставки да бъде преизчислено по текущите спот-цени на валута на датата на балансовия отчет.

3.   Без да се засяга член 29, параграф 3, разликите в стойността на активите, пасивите и форуърдните сделки и стойностите, получени при преизчисляването съгласно параграфи 1 и 2, се отразяват в отчета за приходи и разходи. Държавите-членки могат, обаче, да изискват или да разрешат разликите, получени при преизчисляването съгласно параграфи 1 и 2, да бъдат включени изцяло или частично в резервите, когато те произтичат от активи, разглеждани като финансови активи с фиксиран доход, от материални и нематериални активи и от всякакви други сделки, извършени за покриване на тези активи.

4.   Държавите-членки могат да предвидят положителните разлики при преизчисляването, които произтичат от форуърдни сделки, активи и пасиви, които не са обхванати или не са специфично обхванати от други форуърдни сделки, или от активи и пасиви, да не бъдат отразени в отчета за приходи и разходи.

5.   Ако се използва методът, посочен в член 59 от Директива 78/660/ЕИО, държавите-членки могат да предвидят, че всички разлики при преизчисляването се пренасят, изцяло или отчасти, директно към резервите. Положителните и отрицателните разлики при преизчисляването се отразяват отделно в балансовия отчет или в бележките към отчета.

6.   Държавите-членки могат да изискват или да разрешат разликите в преизчисляването, възникващи при консолидация или пре-преизчисляване на капитала на свързано предприятие и резервите или размера на дяловото участие и резервите в началото на отчетния период, да бъдат включени, изцяло или отчасти, в консолидираните резерви, заедно с разликите при преизчисляване по курса по всяка сделка, сключена за покриване на този капитал и на тези резерви.

7.   Държавите-членки могат да изискват или да разрешат приходите и разходите на свързаните предприятия и дяловите участия да бъдат преизчислени при консолидирането по текущите средни валутни стойности по време на отчетния период.

РАЗДЕЛ 8

СЪДЪРЖАНИЕ НА БЕЛЕЖКИТЕ КЪМ ОТЧЕТИТЕ

Член 40

1.   Член 43, параграф 1 от Директива 78/660/ЕИО се прилага при условията на член 37 от настоящата директива и към следните разпоредби.

2.   В допълнение към информацията, която се изисква по член 43, параграф 1, точка 5 от Директива 78/660/ЕИО, кредитните институции оповестяват следната информация, свързана с позиция 8 от пасиви (непривилегировани задължения):

a)

по отношение на всяко отпускане на заем, който надхвърля 10 % от общия размер на задълженията под условие:

i)

размера на отпускания заем, валутата, в която е деноминиран, лихвения процент и датата на падежа или факта, че заемът е безсрочен;

ii)

дали съществуват обстоятелства, при които се изисква преждевременно погасяване на заема;

iii)

условията на привилегироването, наличието на каквито и да е предвидени резерви за преобразуване на непривилегированите задължения в капитал или в някаква друга форма на пасив, и условията на всички такива резерви.

б)

цялостно описание на правилата, с които се уреждат други форми на отпускане на заеми.

3.

a)

Вместо информацията, която се изисква съгласно член 43, параграф 1, точка 6 от Директива 78/660/ЕИО, кредитните институции следва да декларират в бележките към отчетите си, поотделно за всяка от позициите 3 б) и 4 от активи и позиции 1 б), 2 а), 2 б), бб) и 3 б) от пасиви, размерите на тези пасиви и кредити и предварителните плащания на базата на остатъчния им падеж, както следва:

не повече от три месеца;

над три месеца, но не повече от една година;

над една година, но не повече от пет години;

над пет години.

За позиция 4 от активи трябва да се посочват и отпуснатите заеми и предварителни плащания, които могат да бъдат поискани обратно без предизвестие или с кратко предизвестие.

Ако заемите и предварителните плащания или пасивите са обвързани с плащане на вноски, остатъчният падеж е периодът между датата на балансовия отчет и падежната дата на всяка вноска.

Въпреки това, за период от пет години след датата, посочена в член 47, параграф 2, държавите-членки могат да изискват или да разрешават описването на посочените в настоящия член активи и пасиви според падежа им да се основава на първоначално договорения падеж или период на уведомяване. В този случай, когато една кредитна институция е получила съществуващ заем, за който не е издадено удостоверение, държавите-членки следва да изискват класифицирането на този кредит да се основава на остатъка до неговия падеж, считано от датата на получаването му. По смисъла на тази буква за първоначално договорен падеж на кредити следва да се счита периодът между датата на първото теглене на сума от кредита и датата на погасяването му; за период на уведомяване следва да се счита периодът между датата, на която се връчва уведомлението, и датата, на която следва да се извърши погасяването на кредита; ако пасивите или заемите и предварителните плащания подлежат на изплащане чрез вноски, договореният падеж е периодът между датата, на която са възникнали тези пасиви или заеми и предварителни плащания, и падежната дата на последната вноска. Кредитните институции следва също така да посочват за позициите на балансовия отчет, посочени в тази буква, каква част от тези активи и пасиви ще станат изискуеми в рамките на една година след датата на балансовия отчет.

б)

По отношение на позиция 5 от активи (Дългови ценни книжа, включително ценни книжа с фиксиран доход) и позиция 3 а) от пасиви (Дългови ценни книжа в емисия) кредитните институции следва да посочат каква част от активите и пасивите ще станат изискуеми в рамките на една година след датата на балансовия отчет.

в)

Държавите-членки могат да изискват информацията, посочена в букви а) и б), да се предоставя в балансовия отчет.

г)

Кредитните институции предоставят подробен отчет за активите, които са предоставили като залог за обезпечаване на собствени задължения или за задължения на трети лица (включително поръчителство); отчетът трябва да е достатъчно подробен, така че да посочва за всяка позиция от пасивите и за всяка позиция от задбалансовата част на отчета пълния размер на активите, предоставени като обезпечителен залог.

4.   Когато кредитните институции трябва да предоставят информацията, посочена в член 43, параграф 1, точка 7 от Директива 78/660/ЕИО, в задбалансовата част на отчета, тази информация не се повтаря в бележките към отчетите.

5.   Кредитната институция посочва в бележките към отчетите си вместо информацията, която се изисква съгласно член 43, параграф 1, точка 8 от Директива 78/660/ЕИО, пропорцията на дохода си, свързан с позиции 1, 3, 4, 6 и 7 от член 27 или с позиции Б 1, Б 2, Б 3, Б 4 и Б 7 от член 28 по географски пазари, дотолкова, доколкото тези пазари се различават съществено един от друг, като се вземе предвид начинът, по който е организирана кредитната институция. Прилага се член 45, параграф 1, буква б) от Директива 78/660/ЕИО.

6.   Позоваването в член 43, параграф 1, точка 9 от Директива 78/660/ЕИО на член 23, параграф 6 от настоящата директива следва да се счита за позоваване на член 27, параграф 8 или на член 28, параграф А4 от настоящата директива.

7.   Чрез дерогация от член 43, параграф 1, точка 13 от Директива 78/660/ЕИО кредитните институции трябва да разкриват само размерите на предварителни плащания и кредити, дадени на членовете на техните административни, управленски или надзорни органи, както и финансовите задължения, поети от тяхна страна чрез гаранции от всякакъв вид. Тази информация трябва да се предоставя под формата на обща сума за всяка от категориите.

Член 41

1.   Информацията, предвидена в член 15, параграф 3 от Директива 78/660/ЕИО, трябва да се предоставя по отношение на активи, съхранявани като дълготрайни активи, както са определени в член 35 от настоящата директива. Задължението корекциите на стойности да се отразяват отделно, обаче, не се прилага, когато една държава-членка е разрешила прихващане при коригирането на стойностите съгласно член 34, параграф 2 от настоящата директива. В този случай коригирането на стойности може да се съчетае с други позиции.

2.   Държавите-членки изискват от кредитните институции да предоставят в своите отчети и следната информация:

а)

разбивка на прехвърлимите ценни книжа, които се отразяват като позиции от 5 до 8 в активи, на описани и неописани ценни книжа;

б)

разбивка на прехвърлимите ценни книжа, които се отразяват като позиции 5 и 6 в активи, на ценни книжа, които съгласно член 35 се съхраняват или не се съхраняват като финансови дълготрайни активи, както и критерия, използван за разграничаване между двете категории прехвърлими ценни книжа;

в)

стойността на лизинговите сделки, разпределени между релевантните позиции от балансовия отчет;

г)

разбивка на позиция 13 от активи, позиция 4 от пасиви, на позиции 10 и 18 във вертикалната форма или А 6 и А 11 в хоризонталната форма, и на позиции 7 и 17 във вертикалната форма или Б 7 и Б 9 в хоризонталната форма от отчета за приходите и разходите, в стойностите на техните главни компоненти, когато тези стойности са от значение за оценката на годишните счетоводни отчети, както и разяснения относно техния характер и размери;

д)

разходите, направени поради непривилегировани задължения от страна на кредитната институция през разглежданата година;

е)

фактът, че една институция предоставя услуги по управлението и представителството на трети страни, когато мащабът на този род дейност е от значение по отношение на дейностите на институцията като цяло;

ж)

общите суми на активите и пасивите, деноминирани в чуждестранна валута, трансформирани във валутата, в която се изготвят годишните счетоводни отчети;

з)

отчет за типовете срочни сделки с ненастъпил падеж, неизплатени към датата на балансовия отчет, където, по-специално, се посочва за всеки тип сделка, дали са сключени предимно с цел да се осигури покритие срещу загуби, породени от последствията от колебанията в лихвените проценти, валутните курсове и пазарните цени, както и дали са сключени предимно с цел търговски операции. Тези типове сделки следва да обхващат всички онези, във връзка с които приходите или разходите трябва да бъдат включени в член 27, позиция 6, член 28, позиции А 3 или Б 4 или член 29, параграф 3, например чужди валути, ценни метали, прехвърлими ценни книжа, сертификати за депозит и други активи.

РАЗДЕЛ 9

РАЗПОРЕДБИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО КОНСОЛИДИРАНИТЕ ОТЧЕТИ

Член 42

1.   Кредитните институции изготвят консолидирани отчети и консолидирани годишни отчети в съответствие с Директива 83/349/ЕИО, освен ако настоящият раздел не предвижда друго.

2.   Дотолкова, доколкото държава-членка не се позовава на член 5 от Директива 83/349/ЕИО, параграф 1 от настоящия член се прилага също и за предприятия майки, чиято единствена цел е да придобиват дялове в дъщерни предприятия, да управляват тези дялове и да извличат печалба от тях, когато тези дъщерни предприятия са изключително или основно кредитни институции.

Член 43

1.   Директива 83/349/ЕИО се прилага в съответствие с член 1 от настоящата директива и параграф 2 от настоящия член.

2.

a)

Членове 4, 6, 15 и 40 от Директива 83/349/ЕИО не се прилагат.

б)

Държавите-членки могат да прилагат член 7 от Директива 83/349/ЕИО в съответствие със следните допълнителни условия:

управляващото дружество трябва да е декларирало, че гарантира задълженията, поети от страна на дружеството, освободено от отговорност; наличието на тази декларация следва да бъде разкрито в отчетите на дружеството, освободено от отговорност;

управляващото дружество следва да бъде кредитна институция по смисъла на член 2, параграф 1, буква а) от настоящата директива.

в)

Информацията, посочена в член 9, параграф 2, първите две тирета от Директива 83/349/ЕИО, а именно:

размерът на дълготрайните активи и

нетният оборот

следва да се заменя със

сбора от позиции 1, 3, 4, 6 и 7 в член 27 или Б 1, Б 2, Б 3, Б 4 и Б 7 в член 28 от настоящата директива.

г)

Когато в резултат от приложението на член 13, параграф 3, буква в) от Директива 83/349/ЕИО едно дъщерно предприятие, което е кредитна институция, не бъде включено в консолидираните отчети, но когато дяловете в това дружество се държат временно в резултат на операция за финансово подпомагане с оглед на оздравяването или спасяването на съответното дружество, годишните счетоводни отчети на това дружество се прилагат към консолидираните отчети и в бележките към отчетите се дава допълнителна информация по отношение на характера и сроковете на операцията за финансово подпомагане.

д)

Държава-членка може също така да приложи член 12 от Директива 83/349/ЕИО за две или повече кредитни институции, които не са свързани, така, както е посочено в член 1, параграф 1 или параграф 2 от същата директива, но които се управляват на единна основа, а не по силата на договор или разпоредби в меморандума или клаузите за сдружаване.

е)

Член 14 от Директива 83/349/ЕИО, с изключение на параграф 2, следва да се прилага в съответствие със следната разпоредба.

Когато едно предприятие майка е кредитна институция и когато едно или повече дъщерни предприятия, които ще се консолидират, нямат този статус, тези дъщерни предприятия се включват в консолидирането, ако дейностите им представляват пряко продължение на банковата дейност или допълнителните услуги към банковата дейност, като например лизинг, факторинг, управление на дялови тръстове, управление на услуги по обработването на данни или всякаква друга подобна дейност.

ж)

За целите на формата за консолидирани отчети:

се прилагат членове 3, от 5 до 26 и от 29 до 34 от настоящата директива;

позоваването в член 17 от Директива 83/349/ЕИО на член 15, параграф 3 от Директива 78/660/ЕИО се прилага за активите, считани за дълготрайни активи съгласно член 35 от настоящата директива.

з)

Член 34 от Директива 83/349/ЕИО се прилага по отношение на съдържанието на бележките към консолидираните отчети, съгласно членове 40 и 41 от настоящата директива.

РАЗДЕЛ 10

ПУБЛИКУВАНЕ

Член 44

1.   Надлежно одобрените годишни счетоводни отчети на кредитните институции, заедно с годишните отчети и докладите на лицата, отговорни за извършването на одита на счетоводните отчети, се публикуват, както е предвидено в националното право, в съответствие с член 3 от Директива 68/151/ЕИО (8).

Възможно е, обаче, националното право да позволява годишният счетоводен отчет да не се публикува, както е постановено по-горе. В този случай той следва да се направи публично достъпен в седалището на дружеството в съответната държава-членка. Трябва да има възможност за получаване на копие на целия отчет или на част от него при заявка за това. Цената на това копие не бива да надхвърля свързаните с него административни разходи.

2.   Параграф 1 се прилага също и за надлежно одобрените консолидирани отчети, консолидираните годишни отчети и докладите на лицата, отговорни за извършването на финансови проверки на счетоводните отчети.

3.   Когато обаче кредитна институция, която е изготвила годишни счетоводни отчети или консолидирани отчети, не е учредена като едно от типовете дружества, изброени в член 1, параграф 1 от Директива 78/660/ЕИО и националното право на нейната държава не я задължава да публикува документите, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, както е предвидено в член 3 от Директива 68/151/ЕИО, тя най-малкото трябва да ги направи публично достъпни в своето седалище по устройствения акт или при липса на такова, в основното си място на стопанска дейност. Трябва да има възможност за получаване на копия на тези документи при поискване. Цените на тези копия не бива да надхвърлят свързаните с тях административни разходи.

4.   Годишните счетоводни отчети и консолидираните отчети на кредитна институция трябва да се публикуват във всички държави-членки, в които тази кредитна институция има свои клонове по смисъла на член 1, трето тире от Директива 77/780/ЕИО. Тези държави-членки могат да изискват тези документи да се публикуват на официалните им езици.

5.   Държавите-членки предвиждат подходящи санкции за случаите на неспазване на правилата за публикуване, посочени в настоящия член.

РАЗДЕЛ 11

ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВИ ПРОВЕРКИ

Член 45

Дадена държава-членка може да не прилага член 2, параграф 1, буква б), iii) от Директива 84/253/ЕИО (9) относно публичните спестовни банки, където извършването на предвидена от закона финансова проверка на документите на тези предприятия, посочени в член 1, параграф 1 от споменатата директива, е запазено за надзорния орган на тези спестовни банки, който съществува в момента на влизане в сила на настоящата директива и където лицето, отговарящо за финансовата проверка, отговаря поне на условията, определени в членове от 3 до 9 от Директива 84/253/ЕИО.

РАЗДЕЛ 12

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 46

Комитетът за връзка, учреден в съответствие с член 52 от Директива 78/660/ЕИО, когато заседава и е правилно конституиран, изпълнява също и следните функции:

a)

да улеснява, без да се засягат членове 169 и 170 от Договора, хармонизираното прилагане на настоящата директива чрез редовни заседания, на които да се занимава по-специално с практически проблеми, възникващи във връзка с прилагането на настоящата директива;

б)

да съветва Комисията, когато е необходимо, относно допълнения или изменения на настоящата директива.

Член 47

1.   Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, до 31 декември 1990 г. Те незабавно уведомяват Комисията за това.

2.   Държава-членка може да предвиди, че разпоредбите, посочени в параграф 1, следва първо да се приложат за годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети за финансовите години, които започват от 1 януари 1993 г. или по време на календарната 1993 г.

3.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена от настоящата директива.

Член 48

В рамките на период от пет години, считано от датата, посочена в член 47, параграф 2, Съветът, действайки по предложение от Комисията, проверява и при нужда преразглежда всички разпоредби на настоящата директива, които предвиждат възможности за държавите-членки, заедно с член 2, параграф 1, членове 27, 28 и 41, в светлината на практиката по прилагането на настоящата директива и по-специално за целите на по-голяма прозрачност и хармонизация на разпоредбите, към които се препраща в настоящата директива.

Член 49

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 8 декември 1986 година.

За Съвета

Председател

N. LAWSON


(1)  ОВ С 130, 1.6.1981 г., стр. 1, ОВ С 83, 24.3.1984 г., стр. 6 и

ОВ С 351, 31.12.1985 г., стр. 24.

(2)  ОВ С 242, 12.9.1983 г., стр. 33 и ОВ С 163, 10.7.1978 г., стр. 60.

(3)  ОВ С 112, 3.5.1982 г., стр. 60.

(4)  ОВ L 222, 14.8.1978 г., стр. 11.

(5)  ОВ L 314, 4.12.1984 г., стр. 28.

(6)  ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 322, 17.12.1977 г., стр. 30.

(8)  ОВ L 65, 14.3.1968 г., стр. 8.

(9)  ОВ L 126, 12.5.1984 г., стр. 20.


Top