EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986L0635

Neuvoston direktiivi 86/635/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1986, pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä

OJ L 372, 31.12.1986, p. 1–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 002 P. 136 - 149
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 002 P. 136 - 149
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 157 - 173
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 157 - 173
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 157 - 173
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 157 - 173
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 157 - 173
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 157 - 173
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 157 - 173
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 157 - 173
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 157 - 173
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 156 - 172
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 156 - 172
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 010 P. 28 - 44

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/09/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/635/oj

31986L0635

Neuvoston direktiivi 86/635/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1986, pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä

Virallinen lehti nro L 372 , 31/12/1986 s. 0001 - 0017
Suomenk. erityispainos Alue 6 Nide 2 s. 0136
Ruotsink. erityispainos Alue 6 Nide 2 s. 0136


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 8 päivänä joulukuuta 1986,

pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä (86/635/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

sekä katsoo, että

perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä 25 päivänä kesäkuuta 1978 annettua neuvoston direktiiviä 78/660/ETY (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 84/569/ETY (5), ei ennen yhteensovittamista tarvitse soveltaa pankkeihin ja muihin rahalaitoksiin, jäljempänä "luottolaitokset"; tällainen yhteensovittaminen on tarpeen ottaen huomioon näiden yritysten keskeinen merkitys yhteisössä,

perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, konsolidoiduista tilinpäätöksistä 13 päivänä kesäkuuta 1983 annetussa neuvoston direktiivissä 83/349/ETY (6) säädetään luottolaitoksia koskevista poikkeuksista vain tämän direktiivin soveltamiselle säädetyksi määräajaksi; tähän direktiiviin tulee sen vuoksi sisältyä myös nimenomaan luottolaitoksia koskevia säännöksiä konsolidoidusta tilinpäätöksestä,

tällainen yhteensovittaminen on muodostunut tärkeäksi myös, koska yhä useammat luottolaitokset harjoittavat liiketoimintaa yli kansallisten rajojen; velkojien, velallisten ja jäsenten sekä suuren yleisön kannalta näiden laitosten tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten parempi vertailtavuus on ratkaisevan tärkeää,

lähes kaikissa yhteisön jäsenvaltioissa pankkialalla kilpailevat keskenään ne oikeudelliselta muodoltaan erilaiset luottolaitokset, joita tarkoitetaan luottolaitosten liiketoiminnan aloittamiseen ja harjoittamiseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 12 päivänä joulukuuta 1977 annetussa neuvoston direktiivissä 77/780/ETY (7); sen vuoksi vaikuttaa perustellulta olla rajoittamatta yhteensovittamista näiden luottolaitosten osalta vain direktiivissä 78/660/ETY tarkoitettuihin oikeudellisiin muotoihin, vaan olisi ennemmin pyrittävä siihen, että kaikki perustamissopimuksen 58 artiklan toisen alakohdan määritelmän mukaiset yhtiöt ja liikkeet kuuluisivat soveltamisalaan,

rahoituslaitosten osalta tämän direktiivin soveltamisala olisi kuitenkin rajoitettava oikeudelliselta muodoltaan sellaisiin rahoituslaitoksiin, joita tarkoitetaan direktiivissä 78/660/ETY; rahoituslaitoksiin, joita tuo direktiivi ei koske sovelletaan automaattisesti tätä direktiiviä,

yhteys luottolaitosten osalta suoritettavaan yhteensovittamiseen on tarpeen, sillä tilinpäätöstä ja konsolidoitua tilinpäätöstä koskeviin säännöksiin sisältyvillä seikoilla on vaikutusta useilla muilla yhteensovittamisen alueilla, kuten toimiluvan saamisen edellytyksiin ja valvonnassa käytettyihin osoittimiin,

vaikka luottolaitosten erityislaadun vuoksi vaikuttaa aiheelliselta antaa erillinen direktiivi tällaisten laitosten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä, tämä ei merkitse uutta, direktiiveistä 78/660/ETY ja 83/349/ETY poikkeavaa sääntelyä; tällainen erillinen sääntely ei olisi tarkoituksenmukaista eikä yhtiöitä koskevan lainsäädännön yhteensovittamisen perustana olevien periaatteiden mukaista, koska luottolaitoksia ei niiden keskeisen merkityksen takia yhteisön taloudessa voida jättää ottamatta lukuun yrityksiä yleisesti koskevissa säännöksissä; tästä syystä huomiota on kiinnitetty vain luottolaitosten erityispiirteisiin ja tämä direktiivi sisältää vain poikkeuksia direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY säännöksiin,

luottolaitosten taseiden rakenne ja sisältö ovat kussakin jäsenvaltiossa erilaiset; tässä direktiivissä on sen vuoksi määriteltävä sama kaava, nimistö ja sanasto yhteisön kaikkien luottolaitosten taseita varten; poikkeukset tulisi sallia, jos se on välttämätöntä laitoksen oikeudellisen muodon tai sen liiketoiminnan erityisen laadun vuoksi,

tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten keskinäinen verrattavuus edellyttää, että on ratkaistava joitain peruskysymyksiä eri tapahtumien esittämisestä taseessa ja taseen ulkopuolella,

paremman verrattavuuden vuoksi on myös tarpeen, että taseeseen ja taseen ulkopuolelle kuuluvien kohtien sisältö on tarkoin määritelty,

sama koskee tuloslaskelman kaavaa ja sen kohtien määrittelyä,

taseen ja tuloslaskelman lukujen verrattavuus riippuu myös ratkaisevasti siitä, minkä arvoisina vastaavat ja vastattavat otetaan taseeseen,

pankkitoimintaan liittyvien erityisten riskien ja luottamuksellisuuden säilyttämisen vuoksi olisi säädettävä, että taseen vastattaviin voidaan ottaa kohta, jonka nimenä on "yleisten pankkiriskien rahasto"; samoista syistä vaikuttaa suotavalta, että jäsenvaltioille annetaan siihen asti kunnes yhteensovittaminen on myöhemmin toteutettu, mahdollisuus antaa luottolaitoksille jonkin verran harkintavaltaa erityisesti lainojen ja ennakkojen sekä tiettyjen arvopapereiden arvostuksessa; kuitenkin viimeksi mainitussa tapauksessa jäsenvaltioiden olisi sallittava, että samat luottolaitokset perustavat edellä mainitun "yleisten pankkiriskien rahaston"; vaikuttaa myös asianmukaiselta antaa jäsenvaltioille mahdollisuus sallia, että luottolaitokset tuloslaskelmassa kuittaavat tietyn määrän maksuja ja tuloja,

luottolaitosten erityisluonteen vuoksi tietyt liitetietoja koskevat muutokset ovat myös tarpeen,

koska mahdollisimman monet luottolaitokset halutaan asettaa samaan asemaan, kuten esimerkiksi direktiivissä 77/780/ETY, ei direktiivin 78/660/ETY mukaisesta helpottamisesta ole annettu säännöksiä pieniä ja keskisuuria luottolaitoksia varten; jos kokemus osoittaisi, että tällainen helpottaminen olisi tarpeen, siitä olisi mahdollista säätää myöhemmän yhteensovittamisen yhteydessä; samasta syystä luottolaitoksiin ei ole ulotettu jäsenvaltioille direktiivillä 83/349/ETY annettua mahdollisuutta vapauttaa emoyritykset, jotka muodostavat osan yritysryhmästä, konsolidointia koskevasta vaatimuksesta, jos yritysten yhteenlaskettu koko ei ole tiettyä kokoa suurempi,

konsolidoitavia tilinpäätöksiä koskevien säännösten soveltaminen luottolaitoksiin edellyttää tiettyjä muutoksia kaikkia teollisia ja kaupallisia yhtiöitä koskeviin säännöksiin ja määräyksiin; sekayritysryhmiä varten on annettu yksityiskohtaiset säännökset ja vapautus velvollisuudesta laatia alaryhmää koskeva konsolidoitu tilinpäätös voi olla lisäedellytyksistä riippuvainen,

ottaen huomioon kansallisten rajojen yli ulottuvien pankkiverkkojen merkitys ja niiden jatkuva kehitys, sellaisen luottolaitoksen, jonka pääkonttori on yhdessä jäsenvaltiossa tilinpäätökset ja konsolidoidut tilinpäätökset olisi julkistettava kaikissa jäsenvaltioissa, joissa se harjoittaa toimintaa,

tämän direktiivin aihepiiriin liittyvien, varsinkin sen soveltamisen yhteydessä syntyvien ongelmien tarkastelu edellyttää jäsenvaltioiden ja komission edustajien yhteistyötä yhteyskomiteassa; tällaisten komiteoiden nopean lisääntymisen välttämiseksi toivotaan yhteistyön tapahtuvan komiteassa, josta säädetään direktiivin 78/660/ETY 52 artiklassa; käsiteltäessä luottolaitoksia koskevia ongelmia, komitean on kuitenkin oltava asianmukaisesti kokoonpantu,

asian monimutkaisuuden vuoksi luottolaitoksille, joita tämä direktiivi koskee on sallittava sen säännösten täytäntöönpanemiseksi tavallista pitempi aika, ja

on tarpeen säätää tiettyjen tämän direktiivin säännösten tutkimisesta uudelleen avoimuuden lisäämisen ja yhtenäistämisen tavoitteiden mukaisesti kun sen soveltamisesta on saatu viiden vuoden kokemus,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 JAKSO

ALUSTAVAT SÄÄNNÖKSET JA SOVELTAMISALA

1 artikla

1. Direktiivin 78/660/ETY 2 ja 3 artikla, 4 artiklan 1 ja 3-5 kohta, 6, 7, 13 ja 14 artikla, 15 artiklan 3 ja 4 kohta, 16-21 artikla, 29-35 ja 37-41 artikla, 42 artiklan ensimmäinen virke, 45 artiklan 1 kohta, 46 ja 48-50 artikla, 51 artiklan 1 kohta, 54 ja 56-59 artikla sekä 61 artikla koskevat tämän direktiivin 2 artiklassa tarkoitettuja laitoksia, jollei tässä direktiivissä toisin säädetä.

2. Kun direktiivissä 78/660/ETY ja 83/349/ETY viitataan direktiivin 78/660/ETY 9 ja 10 artiklaan (tase) tai 23-26 artiklaan (tuloslaskelma), viittaukset katsotaan viittauksiksi tämän direktiivin 4 artiklaan (tase) tai 27 ja 28 artiklaan (tuloslaskelma).

3. Direktiivin 78/660/ETY ja 83/349/ETY viittaukset direktiivin 78/660/ETY 31-42 artiklaan katsotaan viittauksiksi noihin artikloihin ottaen huomioon tämän direktiivin 35-39 artikla.

4. Kun edellä mainituissa direktiivin 78/660/ETY säännöksissä viitataan sellaisiin taseen kohtiin, joista tässä direktiivissä ei ole vastaavaa säännöstä, nämä viittaukset katsotaan viittauksiksi niihin tämän direktiivin 4 artiklan kohtiin, joihin kyseiset varat ja velat sisältyvät.

2 artikla

1. Tässä direktiivissä säädettyjä yhteensovittamistoimenpiteitä sovelletaan:

a) direktiivin 77/780/ETY 1 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettuihin luottolaitoksiin, jotka ovat perustamissopimuksen 58 artiklan toisessa alakohdassa määriteltyjä yhtiöitä tai liikkeitä;

b) rahoituslaitoksiin, joilla on jokin direktiivin 78/660/ETY 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu oikeudellinen muoto ja joita saman artiklan 2 kohdan mukaan tuo direktiivi ei koske.

Tässä direktiivissä ilmaisu "luottolaitokset" sisältää myös rahoituslaitokset, jollei asiayhteydestä muuta johdu.

2. Jäsenvaltioiden ei tule soveltaa tätä direktiiviä:

a) direktiivin 77/780/ETY 2 artiklan 2 kohdassa lueteltuihin luottolaitoksiin;

b) saman jäsenvaltion laitoksiin, jotka direktiivin 77/780/ETY 2 artiklan 4 kohdan a alakohdassa määritellyllä tavalla ovat sidoksissa siinä jäsenvaltiossa toimivaan keskuselimeen tytär- tai osakkuusyhtiöinä. Siinä tapauksessa, tämän kuitenkaan rajoittamatta tämän direktiivin soveltamista keskuselimeen, keskuselimen ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden muodostaman kokonaisuuden tulee laatia, tarkastaa ja julkistaa tämän direktiivin mukaisesti konsolidoitu tilinpäätös, johon sisältyy toimintakertomus;

c) seuraaviin luottolaitoksiin:

- Kreikassa: "ETEBA" (Kansallinen teollisuuden kehityksen investointipankki) ja "ÔñÜðåîá Åðåßýüåùí" (investointipankki),

- Irlannissa: "Industrial and Provident Society"-laitokset,

- Yhdistyneessä kuningaskunnassa: "Friendly Society"- ja "Industrial and Provident Society" -laitokset.

4. Rajoittamatta direktiivin 78/660/ETY 2 artiklan 3 kohdan soveltamista ja siihen asti kunnes yhteensovittaminen on suoritettu jäsenvaltiot voivat:

a) antaa tämän direktiivin 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja yhtiöitä, jotka eivät ole yhtiömuodoltaan direktiivin 78/660/ETY 1 artiklan 1 kohdassa lueteltuja yhtiöitä, koskevia, tästä direktiivistä poikkeavia määräyksiä, kun ne ovat tarpeen tällaisten laitosten oikeudellisen muodon takia,

b) antaa erikoistuneita luottolaitoksia koskevia, tästä direktiivistä poikkeavia määräyksiä, jos ne ovat tarpeen tällaisten laitosten liiketoiminnan erityislaadun takia.

Tällaiset poikkeavat määräykset voivat koskea vain taseen ja tuloslaskelman kohtien kaavan, nimistön, sanaston ja sisällön muutoksia; niistä ei voi seurata, että luottolaitokset, joita ne koskevat, antavat tilinpäätöksissään vähemmän tietoja kuin muut laitokset, joita tämä direktiivi koskee.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tällaista luottolaitoksista mahdollisesti ryhmittäin puolen vuoden kuluessa 47 artiklan 2 kohdassa säädetyn määräajan päättymisestä. Niiden on ilmoitettava komissiolle asiassa annetuista poikkeuksista.

Nämä poikkeukset on otettava uudelleen tarkasteltavaksi 10 vuoden kuluessa tämän direktiivin tiedoksi antamisesta. Komissio tekee tarvittaessa aiheelliset ehdotukset. Sen on myös annettava osakertomus viiden vuoden kuluessa tämän direktiivin tiedoksi antamisesta.

2 JAKSO

TASETTA JA TULOSLASKELMAA KOSKEVIA YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

3 artikla

Luottolaitosten osalta mahdollisuus eri kohtien yhdistämiseen direktiivin 78/660/ETY 4 artiklan 3 kohdan a tai b alakohdan mukaisesti rajoitetaan koskemaan taseen ja tuloslaskelman alakohtia, joita edeltää pieni kirjain, ja se on sallittua vain jäsenvaltion asiasta antamien säännösten mukaisesti.

3 JAKSO

TASEEN KAAVA

4 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraavasta taseen kaavasta.

Vastaavaa

1. Rahat ja saamiset keskuspankeilta ja postipankeilta.

2. Valtion velkasitoumukset ja muut sitoumukset, jotka keskuspankit lunastavat takaisin:

a) valtion velkasitoumukset ja vastaavat arvopaperit;

b) muut sitoumukset, jotka keskuspankit lunastavat takaisin (jollei kansallisen lainsäädännön mukaan tällaisia sitoumuksia ole esitettävä vastaavien 3 ja 4 erässä).

3. Luotot ja ennakot luottolaitoksille:

a) vaadittaessa maksettavat;

b) muut luotot ja ennakot.

4. Luotot ja ennakot asiakkaille.

5. Joukkovelkakirjat, mukaan luettuna kiinteätuottoiset arvopaperit:

a) julkisten viranomaisten tai laitosten liikkeeseen laskemat;

b) muiden luotonottajien liikkeeseen laskemat; näistä esitetään erikseen:

- omistetut omat joukkovelkakirjat (jollei kansallisen lainsäädännön mukaan niitä ole vähennettävä vastattavista).

6. Osakkeet ja muut vaihtuvatuottoiset arvopaperit.

7. Omistusyhteydet yrityksissä; näistä esitetään erikseen:

- omistusyhteydet luottolaitoksissa (jollei kansallisen lainsäädännön mukaan niitä ole esitettävä liitetiedoissa).

8. Sidosyhtiöiden osakkeet, joista esitetään erikseen:

- luottolaitosten osakkeet (jollei kansallisessa lainsäädännössä edellytetä niiden esittämistä tilinpäätöksen liitetiedoissa).

9. Aineettomat oikeudet direktiivin 78/660/ETY 9 artiklan vastaavaa-kohdan otsikoiden B ja C I mukaisesti; tästä esitetään erikseen:

- perustamismenot kansallisessa lainsäädännössä määritetyllä tavalla ja sikäli kuin kansallisen lainsäädännön mukaan niiden esittäminen vastaavana on sallittua (jollei kansallisen lainsäädännön mukaan niitä ole esitettävä tilinpäätöksen liitetiedoissa),

- liikearvo siinä määrin kuin se on hankittu kohtuullista vastiketta vastaan (jollei kansallisen lainsäädännön mukaan sitä ole esitettävä tilinpäätöksen liitetiedoissa).

10. Aineelliset hyödykkeet direktiivin 78/660/ETY 9 artiklan vastaavaa-kohdan otsikon C II mukaisesti; tästä esitetään erikseen:

- luottolaitoksen omaa toimintaansa varten hallussaan pitämät maa-alueet ja rakennukset (jollei kansallisen lainsäädännön mukaan niitä ole esitettävä tilinpäätöksen liitetiedoissa).

11. Merkitty, mutta maksamaton pääoma, josta esitetään erikseen:

- maksettavaksi määrätty pääoma (jollei kansallisen lainsäädännön mukaan maksettavaksi vaadittua pääomaa sisällytetä vastaaviin, jolloin saamiset osakeannista on sisällytettävä joko tähän vastaavien kohtaan tai vastaavien kohtaan 14).

12. Omat osakkeet (sekä maininta niiden nimellisarvosta tai, jollei nimellisarvoa ole, kirjanpitoarvosta siinä määrin kuin kansallisen lainsäädännön mukaan niiden esittäminen taseessa on sallittua).

13. Muu omaisuus.

14. Merkitty ja maksettavaksi määrätty, mutta maksamaton pääoma (jollei kansallisen lainsäädännön mukaan liikkeeseen laskettua pääomaa esitetä vastaavien kohdassa 11).

15. Ennakkomaksut ja siirtosaamiset.

16. Tilikauden tappio (jollei kansallisen lainsäädännön mukaan sitä sisällytetä vastattavien kohtaan 14).

Vastaavaa yhteensä.

Vastattavaa

1. Lainat luottolaitoksilta:

a) vaadittaessa maksettavat;

b) lainat, joissa on sovittu eräpäivä tai irtisanomisaika.

2. Lainat asiakkailta:

a) talletukset, joista esitetään erikseen:

- vaadittaessa maksettavat ja sellaiset, joilla on sovittu eräpäivä tai irtisanomisaika, kun kansallisessa lainsäädännössä säädetään tällaisesta jaottelusta (jollei kansallisen lainsäädännön mukaan tällaisia tietoja ole esitettävä tilinpäätöksen liitetiedoissa);

b) muut velat:

ba) vaadittaessa maksettavat;

bb) velat, joissa on sovittu eräpäivä tai irtisanomisaika.

3. Velkatodistukset:

a) liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjat;

b) muut.

4. Muut velat.

5. Siirtovelat ja ennakkomaksut.

6. Varaukset:

a) eläkesitoumuksista ja muista samankaltaisista sitoumuksista aiheutuvat varaukset;

b) välittömistä veroista aiheutuvat varaukset;

c) muihin menoihin liittyvät varaukset.

7. Tilikauden voitto (jollei kansallisen lainsäädännön mukaan sitä ole sisällytettävä vastattavien kohtaan 14).

8. Etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevat velat.

9. Merkitty pääoma (jollei kansallisen lainsäädännön mukaan maksettavaksi vaadittua pääomaa esitetä tässä kohdassa. Siinä tapauksessa merkityn ja maksetun pääoman määrät on esitettävä erikseen).

10. Ylikurssi.

11. Rahastot.

12. Arvonkorotusrahasto.

13. Edellisten tilikausien tulos.

14. Tilikauden tulos (jollei kansallisen lainsäädännön mukaan tämä kohta ole esitettävä vastaavien kohdassa 16 tai vastattavien kohdassa 7).

Vastattavaa yhteensä.

Taseen ulkopuoliset sitoumukset

1. Vastuusitoumukset, joista esitetään erikseen:

- tunnusteet ja hyväksynnät,

- takaukset ja annetut pantit.

2. Muut sitoumukset, joista esitetään erikseen:

- myynti- ja takaisinostositoumukset.

5 artikla

Seuraavat tiedot on esitettävä erikseen kyseisten kohtien alakohtina:

- vastaavien 2-5 kohtaan sisältyvät saamiset sidosyrityksiltä riippumatta siitä, onko niistä arvopaperitodisteet,

- vastaavien 2-5 kohtaan sisältyvät saamiset yrityksiltä, joissa luottolaitoksella on omistusyhteyksiä, riippumatta siitä, onko niistä arvopaperitodisteet,

- vastattavien 1, 2, 3 ja 8 kohtaan sisältyvät velat sidosyrityksille riippumatta siitä, onko niistä arvopaperitodisteet,

- vastattavien 1, 2, 3 ja 8 kohtaan sisältyvät velat yrityksille, joissa luottolaitoksella on toimintaosuuksia, riippumatta siitä, onko niistä arvopaperitodisteet.

6 artikla

1. Etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevat vastaavat on esitettävä erikseen kaavan kohtien ja 5 artiklan mukaisesti esitettävien alakohtien alakohtina.

2. Etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevat vastaavat kuuluvat tähän ryhmään, vaikka niistä ei ole arvopaperitodisteita, jos ne yrityksen selvitystilan tai konkurssin yhteydessä maksetaan sen jälkeen kun muiden velkojien saatavat ensin on maksettu.

7 artikla

Jäsenvaltiot voivat sallia, että 5 ja 6 artiklassa mainitut tiedot esitetään asianmukaisiin kohtiin asianmukaisesti jaoiteltuina tilinpäätöksen liitetiedoissa.

8 artikla

1. Varat on esitettävä asianmukaisessa taseen kohdassa myös silloin kun taseen laativa luottolaitos on määrännyt ne omien velkojensa tai ulkopuolisten puolesta annettujen sitoumusten vakuudeksi tai on muutoin antanut ne ulkopuolisten vakuudeksi.

2. Luottolaitoksen ei tule sisällyttää taseeseensa varoja, jotka on määrätty tai muuten annettu sille vakuudeksi, elleivät tällaiset varat ole tuon luottolaitoksen hallussa rahan muodossa.

9 artikla

1. Kun luoton on myöntänyt useista luottolaitoksista koostuva yhteenliittymä, kunkin yhteenliittymään osallistuvan luottolaitoksen tulee esittää vain sen itsensä rahoittama osa luotosta.

2. Jos luottolaitoksen 1 kohdassa tarkoitetussa yhteenliittymän luotossa takaamien varojen määrä ylittää sen osuuden luotosta, kaikki lisätakuuosuudet on esitettävä taseen ulkopuolisena sitoumuksena (taseen ulkopuolisten sitoumusten 1 kohdan toinen luetelmakohta).

10 artikla

1. Varat, joita luottolaitos hallitsee omissa nimissään mutta kolmannen lukuun, on esitettävä taseessa, jos luottolaitoksella on omistusoikeus kyseisiin varoihin. Tällaisten vastaavien ja vastattavien kokonaismäärä on esitettävä erikseen tai tilinpäätöksen liitetiedoissa jaoiteltuina vastaavien ja vastattavien eri kohtiin. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia tällaisten varojen esittämisen taseen ulkopuolella edellyttäen, että erityisten säännösten perusteella tällaiset varat voidaan ottaa erilleen jaettavista varoista luottolaitoksen lakkauttamisen (tai vastaavien menettelyjen) yhteydessä.

2. Kolmansien nimissä ja lukuun hankittuja varoja ei tule esittää taseessa.

11 artikla

Vain niitä eriä, jotka voidaan milloin tahansa periä takaisin ilman irtisanomista tai joiden osalta on sovittu 24 tunnin tai yhden työpäivän erääntymis- tai irtisanomisajasta, on pidettävä vaadittaessa takaisin maksettavina.

12 artikla

1. Myynti- ja takaisinostositoumuksilla tarkoitetaan toimia, joihin liittyy luottolaitoksen tai muun asiakkaan (siirtäjä) tekemä varojen, esimerkiksi vekseleiden, lainojen tai siirrettävien arvopapereiden siirto toiselle luottolaitokselle tai asiakkaalle,"siirron saajalle", kun niitä koskee sopimus, jonka mukaan samat varat myöhemmin siirretään takaisin siirtäjälle sovittuun hintaan.

2. Jos siirron saaja sitoutuu palauttamaan varat siirtäjän etukäteen tai myöhemmin määräämänä päivänä, kyseistä siirtoa pidetään aitona myynti- ja takaisinostosopimuksena.

3. Jos siirron saaja kuitenkin on ainoastaan oikeutettu palauttamaan varat ostohintaan tai muuhun hintaan, josta sovitaan etukäteen määrättynä tai myöhemmin määrättävänä päivänä, kyseistä liiketointa on pidettävä myyntinä, johon liittyy takaisinosto-optio.

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetuissa myynti- ja takaisinostosopimuksissa siirretyt varat esitetään edelleen siirtäjän taseessa; siirtäjän saama ostohinta on esitettävä siirron saajalle olevan velan määränä. Lisäksi siirrettyjen varojen arvo on esitettävä siirtäjän tilinpäätöksen liitetietona. Siirron saajalla ei ole oikeutta esittää siirrettyjä varoja taseessaan; siirron saajan maksama ostohinta on esitettävä määränä, jonka siirtäjä on velkaa.

5. Edellä 3 kohdassa tarkoitetuissa myynti- ja takaisinostosopimuksissa siirtäjällä ei kuitenkaan ole oikeutta esittää siirrettyjä varoja taseessaan; nuo erät on esitettävä vastaavina siirron saajan taseessa. Siirron saajan on merkittävä taseen ulkopuolisten sitoumusten 2 kohtaan summa, joka takaisinostossa vastaa sovittua hintaa.

6. Mitkään valuuttatermiinisopimukset, optiot tai sopimukset, joihin liittyy velkakirjojen liikkeelle laskeminen, eivät ole tässä artiklassa tarkoitettuja myynti- ja takaisinostosopimuksia, jos niihin liittyy koko liikkeeseen lasketun määrän tai sen osan takaisinostositoumus ennen erääntymistä.

4 JAKSO

ERÄITÄ TASEEN ERIÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET

13 artikla

Vastaavaa: 1 kohta - Rahat ja saamiset keskuspankeilta ja postipankeilta

1. Rahoihin kuuluvat lailliset maksuvälineet mukaan lukien ulkomaiset setelit ja kolikot.

2. Tämä kohta sisältää vain luottolaitoksen sijoittautumispaikkana olevan maan tai sen sijoittautumispaikkoina olevien maiden keskuspankeilta ja postipankeilta olevat saamiset. Tällaisten saamisten on oltava helposti milloin tahansa luottolaitoksen käytettävissä. Muut saatavat tällaisilta viranomaisilta ja laitoksilta on esitettävä luottoina ja ennakkoina luottolaitoksille (vastaavaa 3 kohta) tai luottoina ja ennakkoina yleisölle (vastaavaa 4 kohta).

14 artikla

Vastaavaa: 2 kohta - Valtion velkasitoumukset ja muut sitoumukset, jotka keskuspankit lunastavat takaisin

1. Tämän kohdan a alakohtaan sisältyvät valtion velkasitoumuksien ja vastaavien sitoumusten osalta valtion velkasitoumukset, velkatodistukset ja vastaavat julkisten viranomaisten tai laitosten liikkeelle laskemat velka-asiakirjat, jotka sen maan tai niiden maiden, johon tai joihin luottolaitokset ovat sijoittautuneet, keskuspankit lunastavat takaisin. Julkisten viranomaisten tai laitosten liikkeelle laskemat velka-asiakirjat, jotka eivät täytä edellä olevaa edellytystä, on esitettävä 5 kohdan a alakohdassa.

2. Tämän kohdan b alakohtaan sisältyvät keskuspankkien takaisin lunastettavien sitoumusten osalta kaikki arvopaperisalkkuun kuuluvat sitoumukset, jotka on ostettu luottolaitoksilta tai muilta asiakkailta, sikäli kuin luottolaitoksen sijoittautumispaikkana olevan maan tai sen sijoittautumispaikkoina olevien maiden keskuspankit kansallisen lainsäädännön mukaan voivat lunastaa ne takaisin.

15 artikla

Vastaavaa: 3 kohta - Luotot ja ennakot luottolaitoksille

1. Luottoihin ja ennakkoihin luottolaitoksille sisältyvät kaikki luotot ja ennakot, jotka aiheutuvat taseen laativan luottolaitoksen pankkitoimista koti- tai ulkomaisille luottolaitoksille riippumatta siitä, minkä nimisinä ne itse asiassa on tehty.

Ainoan poikkeuksen muodostavat luotot velkakirjoina tai muina arvopapereina ja ennakot, jotka on esitettävä vastaavien 5 kohdassa.

2. Tässä artiklassa luottolaitoksilla tarkoitetaan kaikkia Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä direktiivin 77/780/ETY 3 artiklan 7 kohdan mukaisesti julkaistussa luettelossa olevia yrityksiä sekä keskuspankkeja, virallisia kotimaisia ja kansainvälisiä pankkitoimintaa harjoittavia toimielimiä sekä kaikkia yksityisiä ja julkisia yrityksiä, jotka eivät ole sijoittautuneet yhteisöön, mutta jotka ovat direktiivin 77/780/ETY 1 artiklan määritelmän mukaisia.

Luotot ja ennakot yrityksille, jotka eivät ole edellä olevien edellytysten mukaisia, on esitettävä vastaavien 4 kohdassa.

16 artikla

Vastaavaa: 4 kohta - Luotot ja ennakot asiakkaille

Luottoihin ja ennakkoihin yleisölle sisältyvät kaiken tyyppiset saamiset muilta koti- ja ulkomaisilta asiakkailta kuin luottolaitoksilta riippumatta siitä, minkä nimisinä ne itse asiassa on annettu.

Ainoan poikkeuksen muodostavat luotot velkakirjoina tai muina arvopapereina ja ennakot, jotka on esitettävä vastaavien 5 kohdassa.

17 artikla

Vastaavaa: 5 kohta - Joukkovelkakirjat, mukaan luettuna kiinteätuottoiset arvopaperit

1. Tähän kohtaan sisältyvät siirrettävät joukkovelkakirjat mukaan lukien luottolaitosten, muiden yritysten tai julkisten viranomaisten tai laitosten liikkeelle laskemat kiinteätuottoiset arvopaperit; viimeksi mainittujen liikkeelle laskemat arvopaperit sisällytetään kuitenkin vain jos niitä ei ole esitettävä vastaavien 2 kohdassa.

2. Arvopapereiden, joiden korkotaso vaihtelee erityisten tekijöiden, esimerkiksi pankkien välisten markkinoiden tai euromarkkinoiden koron mukaan, katsotaan myös kuuluvan kohtaan "joukkovelkakirjat, mukaan lukien kiinteätuottoiset arvopaperit".

3. Vain takaisinostetut ja vaihdettavat omat joukkovelkakirjat voidaan sisällyttää 5 b alakohtaan.

18 artikla

Vastattavaa: 1 kohta - Lainat luottolaitoksilta

1. Lainoihin luottolaitoksilta sisältyvät kaikki erät, jotka aiheutuvat niistä pankkitoimista, jotka ovat taseen laativan luottolaitoksen velkaa muille koti- tai ulkomaisille luottolaitoksille riippumatta siitä, minkä nimisinä ne itse asiassa on tehty.

Ainoan poikkeuksen muodostavat velat velkakirjoina tai muina arvopapereina, jotka on esitettävä vastattavien 3 kohdassa.

2. Tässä artiklassa luottolaitoksilla tarkoitetaan kaikkia Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä direktiivin 77/780/ETY 3 artiklan 7 kohdan mukaisesti julkaistussa luettelossa olevia yrityksiä sekä keskuspankkeja ja virallisia kotimaisia ja kansainvälisiä pankkitoimintaa harjoittavia toimielimiä sekä kaikkia yksityisiä ja julkisia yrityksiä, jotka eivät ole sijoittautuneet yhteisöön, mutta jotka ovat direktiivin 77/780/ETY 1 artiklan määritelmän mukaisia.

19 artikla

Vastattavaa: 2 kohta - Lainat asiakkaille

1. Lainoihin asiakkailta kuuluvat kaikki erät riippumatta siitä, minkä nimisiä ne itse asiassa ovat, jotka ovat velkaa sellaisille velkojille, jotka eivät ole 18 artiklassa tarkoitettuja luottolaitoksia.

Ainoan poikkeuksen muodostavat velat velkakirjoina tai muina arvopapereina, jotka on esitettävä vastattavien 3 kohdassa.

2. Vain kansallisessa lainsäädännössä asetetut edellytykset täyttäviä talletuksia pidetään säästötalletuksina.

3. Säästöobligaatiot on esitettävä vastaavassa alakohdassa vain jos ne eivät ole siirtokelpoisen velkakirjan muotoisia.

20 artikla

Vastattavaa: 3 kohta - Velkatodistukset

1. Tähän kohtaan sisältyvät sekä joukkovelkakirjat että velat, joista on laskettu liikkeeseen vaihdettava arvopaperi, erityisesti talletustodistukset, "bons de caisse" -asiakirjat ja omista tunnusteista ja vekseleistä muodostuvat velat.

2. Omina tunnusteina pidetään vain sellaisia tunnusteita, jotka luottolaitos on laskenut liikkeeseen omaa takaisinlunastusta varten ja joiden suhteen se on ensimmäinen takaaja (maksava).

21 artikla

Vastattavaa: 8 kohta - Etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevat velat

Kun on tehty sopimus siitä, että selvitystilan yhteydessä tai konkurssissa velat, riippumatta siitä, onko niiden todisteena arvopaperi tai ei, maksetaan vasta kun kaikkien muiden velkojien saatavat on maksettu, kyseiset velat esitetään tässä kohdassa.

22 artikla

Vastattavaa: 9 kohta - Merkitty pääoma

Tähän kohtaan kuuluvat kaikki erät riippumatta siitä, minkä nimisiä ne itse asiassa ovat, joita kansallisen lainsäädännön mukaan pidetään kyseisen laitoksen oikeudellisen rakenteen mukaisesti osakkeenomistajien tai muiden omistajien merkitsemänä peruspääomana ja vastaavana.

23 artikla

Vastattavaa: 11 kohta - Rahastot

Tähän kohtaan sisältyvät kaikki direktiivin 78/660/ETY 9 artiklassa vastattavaa-kohdassa A IV luetellut rahastojen lajit sellaisina kuin ne on siinä kohdassa määritelty. Jäsenvaltiot voivat myös tarvittaessa säätää muunlaisista rahastoista sellaisia luottolaitoksia varten, joiden oikeudellista muotoa direktiivi 78/660/ETY ei koske.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut rahastojen lajit on esitettävä luottolaitosten taseissa erikseen vastattavien 11 kohdan alakohtina lukuun ottamatta arvonkorotusrahastoa, joka on esitettävä 12 kohdassa.

24 artikla

Taseen ulkopuoliset sitoumukset: 1 kohta - Vastuusitoumukset

Tähän kohtaan sisältyvät kaikki toimet, joilla luotto- ja rahoituslaitos on ottanut vastattavakseen kolmannen velvoitteet.

Taseen liitetiedoissa on esitettävä kaikkien laitoksen liiketoimiin olennaisesti liittyvien vastuusitoumusten laatu ja määrä.

Jälleendiskontattujen vekseleiden hyväksymisestä aiheutuvat sitoumukset on sisällytettävä tähän kohtaan vain, jollei kansallisessa lainsäädännössä toisin edellytetä. Sama koskee muita kuin omia tunnusteita.

Vakuuksiin ja panttivakuuksiksi annettuihin varoihin on kuuluttava kaikki kolmansien puolesta annetut takausvelvoitteet ja panttivakuuksiksi annetut varat erityisesti takausten ja peruuttamattomien remburssien osalta.

25 artikla

Taseen ulkopuoliset sitoumukset: 2 kohta - Muut sitoumukset

Tämä kohta sisältää kaikki peruuttamattomat sitoumukset, joista saattaa aiheutua riskejä.

Taseen liitetiedoissa on esitettävä kaikkien tällaisten laitoksen liiketoimiin olennaisesti kuuluvien sitoumusten laatu ja määrä.

Myynti- ja takaisinostosopimuksista aiheutuviin sitoumuksiin on sisällytettävä sitoumukset, jotka luottolaitos on tehnyt 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen (myynnistä ja sitovien takaisinosto-optioiden myyntisopimusten pohjalta tehtyjen) myynti- ja takaisinostosopimusten yhteydessä.

5 JAKSO

TULOSLASKELMAN KAAVA

26 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä tai määrättävä toisen tai molempien 27 ja 28 artiklassa annettujen kaavojen käyttämisestä tuloslaskelman esittämisessä. Jos jäsenvaltio antaa määräykset molemmista, se voi sallia yritysten valita niistä.

27 artikla

Pystysuora kaava

1. Korkotuotot ja muut vastaavat tuotot, joista esitetään erikseen kiinteätuottoisista arvopapereista saadut tuotot.

2. Korkokulut ja muut vastaavat kulut.

3. Tuotot arvopapereista:

a) tuotot osakkeista ja muista vaihtuvatuottoisista arvopapereista;

b) tuotot omistusyhteyksistä;

c) tuotot sidosyhtiöiden osakkeista.

4. Saadut palkkiot.

5. Maksetut palkkiot.

6. Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettovoitto tai nettotappio.

7. Muut varsinaisen toiminnan tuotot.

8. Yleiset hallintokulut:

a) henkilöstökulut, joista esitetään erikseen

- palkat,

- henkilöstösivukulut, joista esitetään erillinen maininta eläkkeisiin liittyvistä kuluista;

b) muut hallintokulut.

9. Aineellisista hyödykkeistä ja aineettomista oikeuksista (vastaavaa 9 ja 10 kohta) tehdyt poistot.

10. Muut varsinaisen toiminnan kulut.

11. Luotoista ja ennakoista tehdyt poistot sekä varaukset taseen ulkopuolisia sitoumuksia varten.

12. Luottojen ja ennakkojen poistojen palautukset sekä varaukset taseen ulkopuolisia sitoumuksia varten.

13. Arvonsa säilyttävään käyttöomaisuuteen kuuluvista arvopapereista, omistusyhteyksistä sekä sidosyhtiöiden osakkeista tehdyt poistot.

14. Arvonsa säilyttävään käyttöomaisuuteen kuuluvista arvopapereista, omistusyhteyksistä sekä sidosyhtiöiden osakkeista tehtyjen poistojen palautukset.

15. Verot varsinaisen toiminnan tuloksesta.

16. Varsinaisen toiminnan tulos verojen jälkeen.

17. Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot.

18. Muun kuin varsinaisen toiminnan kulut.

19. Muun kuin varsinaisen toiminnan tulos.

20. Verot muun kuin varsinaisen toiminnan tuloksesta.

21. Muun kuin varsinaisen toiminnan tulos verojen jälkeen.

22. Muut kuin edellä olevissa kohdissa esitetyt verot.

23. Tilikauden tulos.

28 artikla

Vaakasuora kaava

A Kulut

1. Maksetut korot ja vastaavat kulut.

2. Maksetut palkkiot.

3. Rahoitustoiminnan nettotappio.

4. Yleiset hallintokulut:

a) henkilöstökulut, joista esitetään erikseen

- palkat,

- henkilöstösivukulut, joista esitetään erillinen maininta eläkkeisiin liittyvistä kuluista;

b) muut hallintokulut.

5. Aineellisiin hyödykkeisiin ja aineettomiin oikeuksiin (vastaavaa 9 ja 10 kohta) liittyvät poistot.

6. Muut varsinaisen toiminnan kulut.

7. Luotoista ja ennakoista tehdyt poistot sekä varaukset taseen ulkopuolisia sitoumuksia varten.

8. Arvonsa säilyttävään käyttöomaisuuteen kuuluvista arvopapereista, omistusyhteyksistä sekä sidosyhtiöiden osakkeista tehdyt poistot.

9. Verot varsinaisen toiminnan tuloksesta.

10. Varsinaisen toiminnan tulos verojen jälkeen.

11. Muun kuin varsinaisen toiminnan kulut.

12. Verot muun kuin varsinaisen toiminnan voitosta tai tappiosta.

13. Muun kuin varsinaisen toiminnan tappio verojen jälkeen.

14. Muut kuin edellä olevissa kohdissa esitetyt verot.

15. Tilikauden tulos.

B Tuotot

1. Korkotuotot ja muut vastaavat tuotot, joista esitetään erikseen kiinteätuottoisista arvopapereista saadut tuotot.

2. Tuotot arvopapereista:

a) tuotot osakkeista ja muista vaihtuvatuottoisista arvopapereista;

b) tuotot omistusyhteyksistä;

c) tuotot sidosyhtiöiden osakkeista.

3. Saadut palkkiot.

4. Rahoitustoiminnan nettovoitto.

5. Luottojen ja ennakkojen poistojen palautukset sekä varaukset taseen ulkopuolisia sitoumuksia varten.

6. Arvonsa säilyttävään käyttöomaisuuteen kuuluvista arvopapereista, omistusyhteyksistä sekä sidosyhtiöiden osakkeista tehtyjen poistojen palautukset.

7. Muut varsinaisen toiminnan tuotot.

8. Varsinaisen toiminnan voitto tai tappio verojen jälkeen.

9. Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot.

10. Muun kuin varsinaisen toiminnan voitto verojen jälkeen.

11. Tilikauden tappio.

6 JAKSO

TIETTYIHIN TULOSLASKELMAN KOHTIIN LIITTYVIÄ ERITYISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

29 artikla

27 artikla, 1 ja 2 kohta (pystysuora kaava)

28 artikla, A 1 ja B 1 kohta (vaakasuora kaava)

Korkotuotot ja muut vastaavat tuotot sekä korkokulut ja muut vastaavat kulut

Nämä kohdat sisältävät kaikki pankkitoiminnan voitot ja tappiot, mukaan lukien:

1) kaikki taseen vastaavien 1-5 kohtaan merkityistä varoista saatavat tuotot laskutavasta riippumatta. Tällaisiin tuottoihin on myös sisällyttävä erääntyessä maksettavaa summaa pienemmällä määrällä hankittujen vastaavien ja tuota summaa suuremmalla määrällä hankittujen vastattavien diskonttauksen aikaperusteisesta jakautumisesta muodostuva tuotto;

2) kaikki taseen vastattavien 1, 2, 3 ja 8 kohtaan merkityistä vastattavista aiheutuvat kulut laskutavasta riippumatta. Tällaisiin kuluihin on myös sisällyttävä erääntyessä maksettavaa summaa suuremmalla määrällä hankittujen vastaavien ja tuota summaa pienemmällä määrällä hankittujen vastattavien preemion aikaperusteisesta jakautumisesta muodostuvat kulut;

3) katetuista termiinisopimuksista aiheutuvat luonteeltaan koron kaltaiset tuotot ja kulut jaettuna sopimuksen todellisen keston ajalle;

4) luonteeltaan koron kaltaiset ja aikaperusteisesti tai saamisen tai velan määrän perusteella lasketut maksut ja palkkiot.

30 artikla

27 artikla, 3 kohta (pystysuora kaava)

28 artikla, B 2 kohta (vaakasuora kaava)

Osakkeista ja muista vaihtuvatuottoisista arvopapereista, omistusyhteyksistä sekä sidosyhtiöiden osakkeista saatavat tuotot

Tähän kohtaan kuuluvat kaikki vaihtuvatuottoisten arvopapereiden, omistusyhteyksien sekä sidosyhtiöiden osakkeiden osingot ja muut tuotot. Sijoitusyhtiöiden osakkeista saadut tuotot on myös sisällytettävä tähän kohtaan.

31 artikla

27 artikla, 4 ja 5 kohta (pystysuora kaava)

28 artikla, A 2 ja B 3 kohta (vaakasuora kaava)

Saadut palkkiot ja maksetut palkkiot

Saatuihin palkkioihin sisällytetään kaikki ulkopuolisille tarjotuista palveluista saadut tuotot, ja maksettuihin palkkioihin sisällytetään ulkopuolisten suorittamista palveluista aiheutuneet kulut, tämän kuitenkaan rajoittamatta 29 artiklan soveltamista, erityisesti

- palkkiot takauksista, muiden luotonantajien lukuun tapahtuneesta luoton hoidosta ja kolmansien lukuun tehdyistä arvopaperikaupoista,

- palkkiot sekä muut kulut ja tuotot maksuliikkeen hoidosta, tilinhoitomaksut ja palkkiot arvopapereiden säilytyksestä ja hoidosta,

- palkkiot ulkomaan valuuttatoimista ja kolmansien lukuun tapahtuvasta kolikkojen ja jalometallien myynnistä ja ostosta,

- välityspalkkiot säästö- ja vakuutussopimuksista ja luotoista.

32 artikla

27 artikla, 6 kohta (pystysuora kaava)

28 artikla, A 3 tai B 4 kohta (vaakasuora kaava)

Rahoitustoiminnan nettovoitto tai nettotappio

Tähän kohtaan kuuluvat:

1. sellaisten arvopapereiden, jotka eivät kuulu arvonsa säilyttävään käyttöomaisuuteen, kaupasta syntynyt nettotulos sekä tällaisista arvopapereista tehdyt poistot ja niiden palautukset, kun tapauksissa, joissa 36 artiklan 2 kohtaa on sovellettu, otetaan huomioon tuon artiklan soveltamisesta aiheutuva ero; niissä jäsenvaltioissa, jotka käyttävät 37 artiklassa säädettyä valinnan mahdollisuutta, nämä nettotulokset sekä poistot ja palautukset sisällytetään kuitenkin vain sikäli kuin ne liittyvät vaihto-omaisuuteen sisältyviin arvopapereihin;

2. valuutanvaihtotoimien nettotulos, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 29 artiklan 3 kohdan soveltamista;

3. muiden rahoitusvälineiden, mukaan lukien jalometallit, osto- ja myyntitoiminnasta syntynyt nettotulos.

33 artikla

27 artikla, 11 ja 12 kohta (pystysuora kaava)

28 artikla, A 7 ja B 5 kohta (vaakasuora kaava)

Luotoista ja ennakoista tehdyt poistot sekä varaukset taseen ulkopuolisia sitoumuksia varten

Luottojen ja ennakkojen poistojen palautukset sekä ulkopuolisia sitoumuksia varten tehtyjen taseen varausten purkaminen

1. Näihin kohtiin sisältyy toisaalta vastaavien 3 ja 4 kohdassa esitettävistä luotoista ja ennakoista tehdyt poistot sekä varaukset taseen ulkopuolisia 1 ja 2 kohdan mukaisia sitoumuksia varten, sekä toisaalta kuluiksi kirjattujen luottojen ja ennakkojen palautuksesta saadut luotot ja aikaisempien poistojen ja varausten jälkeen takaisin kirjatut määrät.

2. Niissä jäsenvaltioissa, jotka käyttävät 37 artiklassa säädettyä valinnan mahdollisuutta, tähän kohtaan tulee sisältyä myös nettotulos kaupoista, jotka on käyty vastaavien 5 ja 6 kohtaan sisältyvillä, 35 artiklan 2 kohdassa määritettyihin arvonsa säilyttävään käyttöomaisuuteen ja kaupankäyntisalkkuun kuulumattomilla arvopapereilla sekä tällaisista arvopapereista tehdyt poistot ja niiden palautukset, kun tapauksissa, joissa on sovellettu 36 artiklan 2 kohtaa, otetaan huomioon tuon artiklan soveltamisesta aiheutuva ero. Tämän kohdan nimikkeitä on vastaavasti muutettava.

3. Jäsenvaltiot voivat sallia näihin kohtiin kuuluvien kulujen ja tuottojen kesken tehdyn kuittauksen siten että vain nettoerä (tuotto tai kulu) esitetään.

4. Luottolaitoksille ja muille asiakkaille, joihin luottolaitos on yhteydessä omistusyhteyksien kautta, sekä sidosyhtiöille annetuista luotoista ja ennakoista tehtävät poistot on esitettävä tilinpäätöksen liitetiedoissa erikseen, jos ne ovat olennaisia. Tätä säännöstä ei tarvitse soveltaa, jos jäsenvaltio sallii 3 kohdan mukaisen kuittauksen.

34 artikla

27 artikla, 13 ja 14 kohta (pystysuora kaava)

28 artikla, A 8 ja B 5 kohta (vaakasuora kaava)

Arvonsa säilyttävään käyttöomaisuuteen kuuluvista arvopapereista, omistusyhteyksistä sekä sidosyhtiöiden osakkeista tehdyt poistot

Arvonsa säilyttävään käyttöomaisuuteen kuuluvista arvopapereista, omistusyhteyksistä sekä sidosyhtiöiden osakkeista tehtyjen poistojen palautukset

1. Nämä kohdat sisältävät toisaalta vastaavien 5-8 kohdassa esitettävistä varoista tehdyt poistot ja toisaalta kaikki aikaisempien poistojen jälkeen takaisin kirjatut summat sikäli kuin kulut ja tuotot liittyvät 35 artiklan 2 kohdassa määriteltyyn arvonsa säilyttävään käyttöomaisuuteen kuuluviin arvopapereihin, tai omistusyhteyksiin sekä sidosyhtiöosakkeisiin.

2. Jäsenvaltiot voivat sallia näihin kohtiin kuuluvien kulujen ja tuottojen kesken tehdyn kuittauksen siten, että vain nettoerä (tuotto tai kulu) esitetään.

3. Näistä arvopapereista, omistusyhteyksistä sekä sidosyhtiöiden osakkeista tehdyt poistot on esitettävä tilinpäätöksen liitetiedoissa erikseen, jos ne ovat olennaisia. Tätä säännöstä ei tarvitse soveltaa, jos jäsenvaltio sallii 2 kohdan mukaisen kuittauksen.

7 JAKSO

ARVOSTUSSÄÄNNÖT

35 artikla

1. Vastaavien 9 ja 10 kohta on aina arvostettava kuten käyttöomaisuus. Muihin taseen kohtiin kuuluvat vastaavat arvostetaan kuten käyttöomaisuus, kun ne ovat tarkoitetut jatkuvaan käyttöön yrityksen tavanomaisten liiketoimien yhteydessä.

2. Viitattaessa direktiivin 78/660/ETY 7 jaksossa arvonsa säilyttävään käyttöomaisuuteen, tämän ilmaisun on luottolaitosten suhteen katsottava tarkoittavan omistusyhteyksiä, sidosyhtiöiden osakkeita sekä arvopapereita, jotka on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön yrityksen tavanomaisissa liiketoimissa.

3. a) Joukkovelkakirjat, mukaan lukien arvonsa säilyttävään käyttöomaisuuteen kuuluvat kiinteätuottoiset arvopaperit, on esitettävä taseessa ostohintaisina. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia tai vaatia, että tällaiset joukkovelkakirjat esitetään taseessa erääntymispäivänä maksettavan määräisenä.

b) Kun tällaisten joukkovelkakirjojen ostohinta on suurempi kuin erääntymispäivänä takaisin maksettava määrä, erotus on merkittävä tuloslaskelmaan kuluna. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia tai vaatia, että erotus kirjataan kuluksi erissä siten, että se on täysin poistettu, kun joukkovelkakirjat on maksettu takaisin. Ero on esitettävä erikseen taseessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa.

c) Kun tällaisten joukkovelkakirjojen ostohinta on pienempi kuin erääntymispäivänä takaisin maksettava summa, jäsenvaltiot voivat sallia tai vaatia, että erotus siirretään erissä tuottoihin takaisinmaksuajan kuluessa. Erotus on esitettävä erikseen taseessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa.

36 artikla

1. Kun arvopaperit, joita ei pidetä arvonsa säilyttävänä käyttöomaisuutena, esitetään taseessa ostohintaisena, luottolaitosten on tilinpäätöksensä liitetiedoissa esitettävä ostohinnan ja tilikauden päättyessä olevan korkeamman markkina-arvon erotus.

2. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia tai vaatia, että nuo arvopaperit esitetään taseessa tilikauden päättymishetken mukaisen ostohintaa korkeamman markkina-arvon määräisinä. Ostohinnan ja sitä korkeamman markkina-arvon välinen erotus on esitettävä tilinpäätöksen liitetiedoissa.

37 artikla

1. Direktiivin 78/660/ETY 39 artikla koskee luottolaitosten luottojen ja ennakkojen, joukkovelkakirjojen, osakkeiden ja muiden vaihtuvatuottoisten arvopapereiden arvostusta, jotka eivät kuulu arvonsa säilyttävään käyttöomaisuuteen.

2. Ennen myöhempää yhteensovittamista jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia, että:

a) luottolaitoksille ja muille asiakkaille myönnetyt luotot ja ennakot (vastaavien 3 ja 4 kohta) sekä joukkovelkakirjat, osakkeet ja muut vastaavien 5 ja 6 kohtaan kuuluvat vaihtuvatuottoiset arvopaperit, joita ei pidetä 35 artiklan 2 kohdassa määriteltynä arvonsa säilyttävänä käyttöomaisuutena ja jotka eivät kuulu kaupankäyntisalkkuun, merkitään pienempään arvoon kuin direktiivin 78/660/ETY 39 artiklan 1 kohdan soveltamisesta johtuisi, jos pankkitoimintaan liittyvien erityisten riskien edellyttämä varovaisuus sitä vaatii. Näiden kahden arvon välinen erotus ei kuitenkaan saa olla enempää kuin 4 prosenttia edellä mainittujen vastaavien kokonaismäärästä edellä mainitun 39 artiklan soveltamisen jälkeen;

b) a alakohdan soveltamisesta saatavaa alempaa arvoa käytetään, kunnes luottolaitos päättää muuttaa sitä;

c) kun jäsenvaltio käyttää a alakohdassa säädettyä vaihtoehtoa, ei tämän direktiivin 36 artiklan 1 kohtaa eikä direktiivin 78/660/ETY 40 artiklan 2 kohtaa sovelleta.

38 artikla

1. Ennen myöhemmin tapahtuvaa yhteensovittamista 37 artiklassa säädettyä valinnan mahdollisuutta käyttävien jäsenvaltioiden on sallittava, että otetaan käyttöön vastattavien 6 A kohtaan merkittävä kohta "Yleisten pankkiriskien rahasto", jonka käyttöönoton ne jäsenvaltiot, jotka eivät käytä tuota valinnan mahdollisuutta, voivat sallia. Tuohon kohtaan tulee sisältyä ne summat, jotka luottolaitos päättää panna syrjään sellaisten riskien kattamiseksi, kun tämä pankkitoimintaan liittyvien erityisriskien vuoksi on tarpeen.

2. "Yleisten pankkiriskien rahaston" lisäysten ja vähennysten nettomäärä on esitettävä erikseen tuloslaskelmassa.

39 artikla

1. Ulkomaanrahan määräiset varat ja velat on muunnettava tilinpäätöspäivän valuuttojen avistakurssin mukaan. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin edellyttää tai sallia, että arvonsa säilyttävänä käyttöomaisuutena pidetyt varat ja aineellisista hyödykkeistä ja aineettomista oikeuksista, joita avista- tai termiinimarkkinat eivät kata tai eivät nimenomaisesti kata, muunnetaan niiden hankintapäivän kurssiin.

2. Keskeneräiset termiini- ja avistakurssiin perustuvat liiketoimet on muunnettava tilinpäätöspäivänä valuuttojen avistakurssiin.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vaatia, että termiinikaupat muunnetaan tilikauden päättyessä termiinikurssiin.

3. Vastattavien ja termiiniliiketoimien sekä 1 ja 2 kohdan mukaisesti suoritettujen muunnosten tuloksena saatujen määrien kirjanpitoarvot on esitettävä taseessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 29 artiklan 3 kohdan soveltamista. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia tai vaatia, että 1 ja 2 kohdan mukaisesti suoritetusta muuntamisesta saatu erotus sisällytetään kokonaan tai osittain sidottuihin rahastoihin, kun ne aiheutuvat arvonsa säilyttävään käyttöomaisuuteen kuuluvista varoista, aineellisista hyödykkeistä ja aineettomista oikeuksista ja kaikista noiden varojen kattamiseksi suoritetuista liiketoimista.

4. Jäsenvaltiot voivat säätää, että positiivisia muuntoeroja, jotka aiheutuvat termiiniliiketoimista, varoista tai veloista, joita muut termiiniliiketoimet tai varat ja velat eivät kata taikka eivät nimenomaisesti kata, ei esitetä tuloslaskelmassa.

5. Jos käytetään direktiivin 78/660/ETY 59 artiklan mukaista menetelmää, jäsenvaltiot voivat säätää, että kaikki muuntoerot siirretään kokonaan tai osittain suoraan rahastoihin. Positiiviset ja negatiiviset rahastoihin siirretyt erot on esitettävä erikseen taseessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa.

6. Jäsenvaltiot voivat sallia tai vaatia, että konsolidoinnin yhteydessä tilivuoden alussa tapahtuvan sidosyrityksen pääoman ja rahastojen tai muiden omistusyhteyksien pääoman ja rahastojen uudelleen muuntamisen yhteydessä syntyvät muuntoerot sisällytetään kokonaan tai osittain konsolidoituihin rahastoihin yhdessä kaikkien tuon pääoman ja noiden rahastojen kattamiseksi suoritettujen liiketoimien muuntamisesta aiheutuvien muuntoerojen kanssa.

7. Jäsenvaltiot voivat sallia tai vaatia, että sidosyritysten ja omistusyhteyksien tuotot ja kulut muunnetaan konsolidoinnin yhteydessä tilikauden keskimääräisen avistakurssin mukaan.

8 JAKSO

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJEN SISÄLTÖ

40 artikla

1. Direktiivin 78/660/ETY 43 artiklan 1 kohtaa sovelletaan noudattaen, mitä tämän direktiivin 37 artiklassa ja seuraavissa säännöksissä säädetään.

2. Direktiivin 78/660/ETY 43 artiklan 1 kohdan 5 alakohdan mukaisesti vaadittujen tietojen lisäksi luottolaitosten on vastattavien 8 kohdan (etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevat velat) yhteydessä esitettävä seuraavat lisätiedot:

a) jokaisesta etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevasta luotosta, joka määrältään on suurempi kuin 10 prosenttia kaikkien etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevien luottojen yhteismäärä:

i) luoton määrä, sen valuuttalaji ja korkotaso sekä eräpäivä tai maininta siitä, että luotolla ei ole määrättyä erääntymispäivää;

ii) maininta, vaaditaanko jossain tilanteessa ennenaikaista takaisinmaksua;

iii) maininta, onko määräyksiä muun velan muuttamisesta pääomaksi tai joksikin muuksi vastattavien muodoksi ja kaikkien tällaisten määräysten sisältämät ehdot;

b) yleinen maininta muiden luottojen ehdoista.

3. a) Direktiivin 78/660/ETY 43 artiklan 1 kohdan 6 alakohdan mukaisesti vaadittujen tietojen sijasta taseen luottolaitosten on liitetiedoissa esitettävä erikseen kustakin vastaavien 3 kohdan b alakohdasta ja 4 kohdasta sekä vastattavien 1 kohdan b alakohdasta, 2 kohdan b alakohdan bb alakohdasta ja 3 kohdan b alakohdasta noiden luottojen ja ennakkojen ja velkojen määrät niiden erääntymiseen jäljellä olevan ajan perusteella seuraavasti:

- enintään kolme kuukautta,

- enemmän kuin kolme kuukautta mutta enintään yksi vuosi,

- enemmän kuin yksi vuosi mutta enintään viisi vuotta,

- enemmän kuin viisi vuotta.

Vastaavien 4 kohdassa on esitettävä myös vaadittaessa maksettavat ja pian erääntyvät luotot ja ennakot.

Jos luottoihin ja ennakkoihin tai velkoihin liittyy erinä tapahtuva maksu, erääntymiseen jäljellä oleva aika on tilikauden päättymisen ja kunkin erän erääntymispäivän välinen jakso.

Viiden vuoden aikana 47 artiklan 2 kohdassa mainitusta päivästä jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia tai vaatia, että tässä artiklassa esitetty vastaavien ja vastattavien erääntymisajan mukainen luetteleminen perustuu alun perin sovittuun erääntymis- tai irtisanomisaikaan. Kun luottolaitos tässä tapauksessa on hankkinut olemassa olevan luoton, josta ei ole todisteena arvopaperia, jäsenvaltioiden on vaadittava, että tuon luoton luokittelun on perustuttava sen hankintapäivänä erääntymiseen jäljellä olevaan aikaan. Tässä alakohdassa luottojen alun perin sovittu erääntymisaika on ensimmäisen nostopäivän ja takaisinmaksupäivän välinen jakso; irtisanomisaikana pidetään irtisanomisilmoituksen antopäivän ja päivän, jona takaisinmaksu on suoritettava, välistä jaksoa; jos luotot ja ennakot tai velat ovat lunastettavissa erinä, sovittu erääntymisaika on tällaisten luottojen ja ennakkojen syntypäivän ja viimeisen erän erääntymispäivän välinen jakso. Luottolaitosten on tässä alakohdassa mainittujen taseen kohtien suhteen ilmoitettava myös, mitkä noiden vastaavien ja vastattavien osat erääntyvät vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä.

b) Luottolaitosten on vastaavien 5 kohdan (joukkovelkakirjat, mukaan lukien kiinteätuottoiset arvopaperit) ja vastattavien 3 kohdan a alakohdan (liikkeelle lasketut joukkovelkakirjat) osalta ilmoitettava, mitkä vastaavien ja vastattavien osat erääntyvät vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä.

c) Jäsenvaltiot voivat vaatia, että a ja b alakohdassa esitetyt tiedot annetaan taseessa.

d) Luottolaitosten on annettava tarkat tiedot omien velkojensa tai kolmansien velkojen vakuudeksi antamistaan varoista; tietojen tulisi olla riittävän yksityiskohtaisia siten, että niistä ilmenee kunkin vastattavien ja taseen ulkopuolisen sitoumuksen osalta vakuudeksi annettujen varojen kokonaismäärä.

4. Kun luottolaitosten on annettava direktiivin 78/660/ETY 43 artiklan 1 kohdan 7 alakohdassa mainitut tiedot taseen ulkopuolisista sitoumuksista, tällaisia tietoja ei tarvitse toistaa tilinpäätöksen liitetiedoissa.

5. Direktiivin 78/660/ETY 43 artiklan 1 kohdan 8 alakohdassa vaadittujen tietojen sijasta luottolaitoksen on tilinpäätöksen liitetiedoissa ilmoitettava 27 artiklan 1, 3, 4, 6 ja 7 kohtaan tai 28 artiklan B 1, B 2, B 3, B 4 ja B 7 kohtaan liittyvä tuottojensa suhteellinen, maantieteellisten markkinoiden mukainen osuus, sikäli kuin nuo markkinat, luottolaitoksen organisaatiomuoto huomioon ottaen, eroavat olennaisesti toisistaan. Direktiivin 78/660/ETY 45 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan tällöin.

6. Direktiivin 78/660/ETY 43 artiklan 1 kohdan 9 alakohdan viittaus saman direktiivin 23 artiklan 6 kohtaan katsotaan viittaukseksi tämän direktiivin 27 artiklan 8 kohtaan tai 28 artiklan A 4 kohtaan.

7. Direktiivin 78/660/ETY 43 artiklan 1 kohdan 13 alakohdasta poiketen luottolaitosten on ilmoitettava vain niiden hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenille myönnetyt ennakot ja luotot ja näiden puolesta tehdyt kaikenlaiset takaussitoumukset. Nuo tiedot on annettava kokonaissummana kunkin ryhmän osalta.

41 artikla

1. Tiedot, joista säädetään direktiivin 78/660/ETY 15 artiklan 3 kohdassa, on esitettävä tämän direktiivin 35 artiklassa mainituista käyttöomaisuutena pidetyistä varoista. Velvollisuutta ilmoittaa erikseen poisto ei kuitenkaan ole, kun jäsenvaltio on sallinut tämän direktiivin 34 artiklan 2 kohdan mukaiset poistojen väliset kuittaukset. Tuossa tapauksessa poistot voidaan yhdistää muiden kohtien kanssa.

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että luottolaitokset antavat seuraavat tiedot myös liitetiedoissa:

a) vastaavien 5-8 kohdissa esitettyjen siirrettävien arvopapereiden jakautuminen pörssissä noteerattuihin ja noteeraamattomiin arvopapereihin;

b) vastaavien 5 ja 6 kohdissa esitettyjen arvopapereiden jakautuminen arvopapereihin, jotka 35 artiklan mukaisesti ovat arvonsa säilyttävää käyttöomaisuutta tai eivät ole sitä, sekä arviointiperusteet näiden kahden arvopapereiden ryhmän erottamiseksi toisistaan;

c) esineenvuokraustoimien arvo asianomaisten taseen kohtien kesken jakautuneena;

d) vastaavien 13 kohdan, vastattavien 4 kohdan, tuloslaskelman pystysuoran kaavan 10 ja 18 kohdan tai vaakasuoran kaavan A 6 ja A 11 kohdan ja pystysuoran kaavan 7 ja 17 kohdan tai vaakasuoran kaavan B 7 ja B 9 kohdan jakautuminen pääosatekijöihinsä, jos tällaiset määrät ovat tärkeitä tilinpäätöksen arviointia varten, sekä selvitys niiden laadusta ja määrästä;

e) luottolaitoksen tarkasteltavana vuotena maksamat kulut etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevien velkojen johdosta;

f) maininta siitä, että laitos tarjoaa ulkopuolisille toiminta- ja asiamiespalveluja, jos tällaisen toiminnan laajuus on olennainen suhteessa laitoksen kokonaistoimintaan,

g) ulkomaanrahan määräisten varojen ja velkojen kokonaismäärä muunnettuna siksi valuutaksi, jona tilinpäätös laaditaan,

h) ilmoitus tilikauden päättymishetkellä kesken olevista erääntymättömistä termiiniliiketoimista ja kunkin tyyppisen liiketoimen osalta erityisesti maininta siitä, onko se olennaisilta osin tehty korkotason, valuuttakurssien ja markkinahintojen vaihtelun vaikutuksilta suojautumista varten, sekä maininta siitä, onko se olennaisilta osin tehty kaupankäyntiä varten. Näihin liiketoimien lajeihin on sisällyttävä kaikki ne erät, kuten esimerkiksi ulkomaan valuutat, jalometallit, arvopaperit, talletustodistukset ja muut varat, joiden yhteydessä tuotot tai kulut on sisällytettävä 27 artiklan 6 kohtaan, 28 artiklan A 3 tai B 4 kohtaan tai 29 artiklan 3 kohtaan.

9 JAKSO

KONSOLIDOITUUN TILINPÄÄTÖKSEEN LIITTYVIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

42 artikla

1. Luottolaitosten on laadittava konsolidoidut tilinpäätökset ja konsolidoidut vuosikertomukset direktiivin 83/349/ETY mukaisesti sikäli kuin tässä jaksossa ei säädetä toisin.

2. Mikäli jäsenvaltion ei ole mahdollista soveltaa direktiivin 83/349/ETY 5 artiklaa, tämän artiklan 1 kohta koskee myös emoyhtiöitä, joiden ainoa tarkoitus on hankkia osuuksia tytäryhtiöistä ja hoitaa tällaisia osuuksia ja muuttaa ne voitoiksi, jolleivät tuollaiset tytäryhtiöt yksinomaan tai pääasiallisesti ole luottolaitoksia.

43 artikla

1. Direktiiviä 83/349/ETY sovelletaan ottaen huomioon, mitä tämän direktiivin 1 artiklassa ja tämän artiklan 2 kohdassa säädetään.

2. a) Direktiivin 83/349/ETY 4, 6, 15 ja 40 artiklaa ei sovelleta.

b) Jäsenvaltiot voivat soveltaa direktiivin 83/349/ETY 7 artiklaa seuraavin lisäedellytyksin:

- emoyhtiö on ilmoittanut, että se takaa sitoumukset, jotka konsolidoidun tilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta vapautetut yhtiöt ovat tehneet; tuon ilmoituksen olemassaolosta on ilmoitettava kyseisen velvollisuudesta vapautetun yhtiön tilinpäätöksessä,

- emoyhtiön on oltava tämän direktiivin 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu luottolaitos.

c) Direktiivin 83/349/ETY 9 artiklan 2 kohdan kahdessa ensimmäisessä luetelmakohdassa esitetyt tiedot, nimittäin:

- käyttöomaisuuden määrä ja

- nettoliikevaihto

korvataan

- tämän direktiivin 27 artiklan 1, 3, 4, 6 ja 7 kohdan tai 28 artiklan B 1, B 2, B 3, B 4 ja B 7 kohdan summalla.

d) Jos tytäryhtiötä, joka on luottolaitos, ei direktiivin 83/349/ETY 13 artiklan 3 kohdan c alakohtaa sovellettaessa ole sisällytetty konsolidoituun tilinpäätökseen, mutta tuon yrityksen osakkeet on saatu tilapäisesti haltuun taloudellisen auttamistoimen seurauksena, jossa on kyse tuon yrityksen uudelleen organisoinnista tai pelastamisesta, tuon yrityksen tilinpäätös on liitettävä konsolidoituun tilinpäätökseen, ja tilinpäätöksen liitetiedoissa on annettava lisätietoja taloudellisen auttamisoperaation laadusta ja ehdoista.

e) Jäsenvaltio voi myös soveltaa direktiivin 83/349/ETY 12 artiklaa kahteen tai useampaan luottolaitokseen, jotka eivät ole yhteydessä tuon direktiivin 1 artiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, mutta joita johdetaan yhteisesti muulla kuin sopimuksen, perustamiskirjan tai yhtiöjärjestyksen määräysten perusteella.

f) Direktiivin 83/349/ETY 14 artiklaa sovelletaan 2 kohtaa lukuun ottamatta, jollei seuraavasta säännöksestä muuta johdu:

Kun emoyhtiö on luottolaitos ja kun yksi tai useampi tilinpäätöksessä konsolidoitava tytäryhtiö ei ole sitä toimintaa harjoittava, noiden tytäryhtiöiden on sisällyttävä tilinpäätöksessä konsolidoitaviin, jos niiden liiketoimet ovat pankkipalvelujen suora jatke tai jos ne liittyvät pankkitoimintaa sivuaviin palveluihin kuten esineenvuokraus- ja saatavienvälitystoimintaan, sijoitusrahastojen hoitoon, tietojenkäsittelypalvelujen hoitoon tai muihin vastaaviin liiketoimiin.

g) Konsolidoitujen tilinpäätösten kaavaan:

- sovelletaan tämän direktiivin 3, 5-26 ja 29-34 artiklaa,

- direktiivin 83/349/ETY 17 artiklan viittaus direktiivin 78/660/ETY 15 artiklan 3 kohtaan koskee tämän direktiivin 35 artiklan mukaisesti käyttöomaisuutena pidettävä varoja.

h) Direktiivin 83/349/ETY 34 artiklaa sovelletaan konsolidoitujen tilinpäätöksen liitetietojen osalta tämän direktiivin 40 ja 41 artiklan mukaisesti.

10 JAKSO

TILINPÄÄTÖKSEN JULKISTAMINEN

44 artikla

1. Luottolaitosten asianmukaisesti vahvistetut tilinpäätökset sekä toimintakertomukset ja tilintarkastuksesta vastaavien henkilöiden lausunnot on julkistettava kansallisen lainsäädännön mukaisella tavalla direktiivin 68/151/ETY (8) 3 artiklan mukaisesti.

Kansallisessa lainsäädännössä voidaan kuitenkin sallia, että tilinpäätöstä ei julkisteta edellä säädetyllä tavalla. Siinä tapauksessa tilinpäätös on asetettava yleisön saataville yhtiön kyseisessä jäsenvaltiossa olevassa toimipaikassa. Tällaisesta tilinpäätöksestä tai sen osasta tulee olla mahdollista saada pyynnöstä kopio. Tällaisen kopion hinta ei saa olla suurempi kuin siitä aiheutuneet hallintokulut.

2. Edellä 1 kohtaa sovelletaan myös asianmukaisesti vahvistettuihin konsolidoituihin tilinpäätöksiin, konsolidoituihin toimintakertomuksiin ja tilintarkastuksesta vastaavien henkilöiden lausuntoihin.

3. Jos tilinpäätöksen tai konsolidoidun tilinpäätöksen laatinut luottolaitos ei kuitenkaan ole muodoltaan jokin direktiivin 78/660/ETY 1 artiklan 1 kohdassa luetelluista, eikä se kansallisen lainsäädännön mukaan ole velvollinen julkistamaan tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa mainittuja asiakirjoja direktiivin 68/151/ETY 3 artiklassa säädetyllä tavalla, sen on ainakin asetettava ne yleisön saataville kotipaikassaan tai, jos sellaista ei ole, pääasiallisessa toimipaikassaan. Tällaisesta tilinpäätöksestä tai sen osasta tulee olla mahdollista saada pyynnöstä kopio. Tällaisen kopion hinta ei saa olla suurempi kuin siitä aiheutuneet hallintokulut.

4. Luottolaitoksen tilinpäätökset ja konsolidoidut tilinpäätökset on julkistettava kaikissa jäsenvaltioissa, joissa tuolla luottolaitoksella on direktiivin 77/780/ETY 1 artiklan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettuja sivukonttoreita. Tällaiset jäsenvaltiot voivat vaatia, että nuo asiakirjat julkistetaan niiden virallisilla kielillä.

5. Jäsenvaltioiden on säädettävä asianmukaisista seuraamuksista siltä varalta, että tässä artiklassa tarkoitettuja julkistamista koskevia sääntöjä ei noudateta.

11 JAKSO

TILINTARKASTUS

45 artikla

Jäsenvaltion ei tule soveltaa direktiivin 84/253/ETY (9) 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii alakohtaa säästöpankkeihin, jos tuon direktiivin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu noiden yritysten asiakirjojen pakollinen tarkastus on tämän direktiivin tullessa voimaan varattu noiden säästöpankkien olemassa olevan valvontaelimen tehtäväksi ja kun tästä vastaava henkilö on ainakin direktiivin 84/253/ETY 3-9 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukainen.

12 JAKSO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

46 artikla

Direktiivin 78/660/ETY 52 artiklan mukaisesti perustetun komitean tulee kokoontuessaan asianmukaisessa kokoonpanossa myös:

a) luoda edellytykset tämän direktiivin yhdenmukaiselle noudattamiselle kokoontumalla säännöllisesti käsittelemään erityisesti sen soveltamiseen liittyviä käytännön ongelmia, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 169 ja 170 artiklan soveltamista;

b) antaa komissiolle tarvittaessa ehdotuksia tähän direktiiviin tehtäviksi lisäyksiksi tai muutoksiksi.

47 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1990. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Jäsenvaltio voi säätää, että 1 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran 1 päivänä tammikuuta 1993 tai kalenterivuonna 1993 alkavien tilivuosien tilinpäätöksiin ja konsolidoituihin tilinpäätöksiin.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset kirjallisina komissiolle.

48 artikla

1. Neuvosto tarkastelee ja tarvittaessa muuttaa komission ehdotuksesta viiden vuoden kuluttua 47 artiklan 2 kohdassa mainitusta päivästä kaikki ne tämän direktiivin säännökset, joissa jäsenvaltioille sallitaan valinnan mahdollisuus sekä 2 artiklan 1 kohdan ja 27, 28 ja 41 artiklan ottaen huomioon tämän direktiivin täytäntöönpanosta saatu kokemus ja erityisesti tavoite saada aikaan suurempi avoimuus ja yhdenmukaisuus tässä direktiivissä tarkoitettujen säännösten suhteen.

49 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä joulukuuta 1986.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. LAWSON

(1) EYVL N:o C 130, 1.6.1982, s. 1,

EYVL N:o C 83, 24.3.1984, s. 6 ja

EYVL N:o C 351, 31.12.1985, s. 24

(2) EYVL N:o C 242, 12.9.1982, s. 33 ja

EYVL N:o C 163, 10.7.1978, s. 60

(3) EYVL N:o C 112, 3.5.1982, s. 60

(4) EYVL N:o L 222, 14.8.1978, s. 11

(5) EYVL N:o L 314, 4.12.1984, s. 28

(6) EYVL N:o L 193, 18.7.1983, s. 1

(7) EYVL N:o L 322, 17.12.1977, s. 30

(8) EYVL N:o L 65, 14.3.1968, s. 8

(9) EYVL N:o L 126, 12.5.1984, s. 20

Top