EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

По-ефективни процедури за екстрадиция: Европейска заповед за арест

По-ефективни процедури за екстрадиция: Европейска заповед за арест

 

РЕЗЮМЕ НА:

Рамково решение 2002/584/ПВР относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РАМКОВОТО РЕШЕНИЕ?

То подобрява и опростява съдебните процедури, за да се ускори връщането на хора от друга държава от Европейския съюз (ЕС), които са извършили тежко престъпление.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Европейската заповед за арест (ЕЗА) замества системата за екстрадиция. Тя изисква всеки национален съдебен орган да признава и изпълни, с минимални формалности и в рамките на определен срок, искания, отправени от съдебния орган на друга държава от ЕС. Заповедта изисква дадено лице да бъде предадено с цел:

 • провеждане на наказателно преследване;
 • лишаване на лицето от свобода или неговото задържане.

Заповедта се прилага в следните случаи:

 • престъпления, които се наказват с лишаване от свобода или мярка, изискваща задържане, за период, не по-дълъг от една година;
 • когато е наложена окончателна присъда лишаване от свобода или е издадена мярка, изискваща задържане, за период, не по-малък от четири месеца.

Пропорционално използване на заповедта

Държавите от ЕС трябва да вземат под внимание следното (неизчерпателен списък):

 • обстоятелствата и сериозността на престъплението;
 • възможната присъда;
 • по-малко принудителни алтернативни мерки.

Когато дадено лице бъде арестувано, то трябва да бъде информирано за съдържанието на заповедта за арест.

В кои случаи държавите от ЕС трябва да откажат да изпълнят заповедта?

 • Ако държава от ЕС вече е постановила окончателно решение на въпросното лице за същото престъпление.
 • Ако престъплението е амнестирано в държавата от ЕС, към която е отправено искане за предаване на извършителя.
 • Ако въпросното лице не може да бъде подведено под наказателна отговорност поради своята възраст от другата държава от ЕС, към която е отправено искане за изпълнение на заповедта.

Правила за гарантиране на процесуалните права при производствата по заповед за арест

Те включват:

Възможност за подобрение

Европейската комисия прие своя първи доклад относно европейската заповед за арест през 2011 г. В него бе посочено, че, въпреки че европейската заповед за арест много успешно подпомага държавите от ЕС в борбата с престъпността, допълнителни подобрения биха могли да бъдат постигнати в няколко области, включително:

 • транспониране;
 • правилно прилагане;
 • пропорционалност;
 • гарантиране на процесуалните права.

Комисията прие 4-я доклад относно прилагането на европейската заповед за арест през юли 2020 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РАМКОВОТО РЕШЕНИЕ?

То се прилага от 7 август 2002 г, а държавите от ЕС трябва да предприемат необходимите мерки, за да се съобразят с рамковото решение до 31 декември 2003 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки — Изявления на някои държави членки относно приемането на рамковото решение (OВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1—20)

Последващите изменения на Рамково решение 2002/584/ПВР са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива (ЕС) 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест (ОВ L 297, 4.11.2016 г., стр. 1—8)

Вж. консолидираната версия.

Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане (ОВ L 294, 6.11.2013 г., стр. 1—12)

Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно правото на информация в наказателното производство (ОВ L 142, 1.6.2012 г., стр. 1—10)

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно прилагането от 2007 г. насам на Рамковото решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки (COM(2011) 175 final, 11.4.2011 г.)

Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство (ОВ L 280, 26.10.2010 г., стр. 1—7)

Становища, предвидени в член 31, параграф 2 от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (ОВ L 246 от 29.9.2003 г., стр. 1).

последно актуализация 30.10.2020

Top