EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Veiksmingesnės ekstradicijos procedūros: Europos arešto orderis

Veiksmingesnės ekstradicijos procedūros: Europos arešto orderis

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp ES šalių tvarkos

KOKS ŠIO PAGRINDŲ SPRENDIMO TIKSLAS?

Šiuo pagrindų sprendimu gerinamos ir supaprastinamos teisminės procedūros, taip paspartinant asmenų, įvykdžiusių sunkų nusikaltimą, grąžinimą iš kitos Europos Sąjungos (ES) šalies.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Europos arešto orderiu (EAO) pakeičiama ekstradicijos sistema. Reikalaujama, kad nacionalinės teisminės institucijos pripažintų ir vykdytų kitos ES šalies teisminės institucijos pateiktus prašymus taikydamos kuo mažiau formalumų ir laikydamosi nustatytų terminų. Arešto orderiu prašoma perduoti asmenį, siekiant:

 • vykdyti baudžiamąjį persekiojimą;
 • tokį asmenį laikinai suimti arba sulaikyti.

Arešto orderis taikomas:

 • nusikalstamoms veikoms, baustinoms laisvės atėmimo bausme arba įkalinimu, kurio ilgiausias terminas yra bent vieneri metai;
 • kai galutinė bausmė arba sprendimas dėl įkalinimo, kurio ilgiausias terminas yra bent keturi mėnesiai, jau yra priimtas.

Proporcingas arešto orderio naudojimas

ES šalys privalo atsižvelgti į (negalutinis sąrašas):

 • padarytos nusikalstamos veikos aplinkybes ir sunkumą;
 • tikėtiną bausmę;
 • švelnesnes alternatyvias priemones.

Suimtasis turi būti informuotas apie arešto orderio turinį.

Kada ES šalys gali atsisakyti taikyti arešto orderį?

 • Jei ES šalis jau priėmė galutinį teismo sprendimą atitinkamam asmeniui už tą pačią nusikalstamą veiką.
 • Jei ES šalyje, kurios prašoma perduoti nusikaltėlį, padarytai nusikalstamai veikai taikoma amnestija.
 • Jei ES šalis, kurios prašoma vykdyti arešto orderį, negali taikyti asmeniui baudžiamosios atsakomybės dėl jo amžiaus.

Taisyklės dėl procesinių teisių užtikrinimo arešto orderio vykdymo procedūrose

Šios taisyklės nustatomos:

Tobulintinos sritys

Europos Komisija savo pirmąją ataskaitą dėl EAO patvirtino 2011 m. Joje nustatyta, kad nors Europos arešto orderis labai sėkmingai padėjo ES šalims kovoje su nusikalstamumu, kelias sritis būtų galima patobulinti, įskaitant:

 • perkėlimą;
 • teisingą taikymą;
 • proporcingumą;
 • procesinių teisių užtikrinimą.

2020 m. liepos mėn. Komisija patvirtino ketvirtąją EAO įgyvendinimo ataskaitą.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS PAGRINDŲ SPRENDIMAS?

Pagrindų sprendimas taikomas nuo 2002 m. rugpjūčio 7 d. ES šalys turėjo imtis priemonių, reikalingų jam įgyvendinti, ne vėliau kaip iki 2003 m. gruodžio 31 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos. Kai kurių valstybių narių pareiškimai dėl Pagrindų sprendimo priėmimo (OL L 190, 2002 7 18, p. 1–20)

Vėlesni Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1919 dėl teisinės pagalbos įtariamiesiems ir kaltinamiesiems vykstant baudžiamajam procesui ir prašomiems perduoti asmenims vykstant Europos arešto orderio vykdymo procedūroms (OL L 297, 2016 11 4, p. 1–8)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/48/ES dėl teisės turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir Europos arešto orderio vykdymo procedūroms ir dėl teisės reikalauti, kad po laisvės atėmimo būtų informuota trečioji šalis, ir teisės susisiekti su trečiaisiais asmenimis ir konsulinėmis įstaigomis laisvės atėmimo metu (OL L 294, 2013 11 6, p. 1–12)

2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/13/ES dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese (OL L 142, 2012 6 1, p. 1–10)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos įgyvendinimo nuo 2007 m. (KOM(2011) 175 galutinis, 2011 4 11)

2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/64/ES dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese (OL L 280, 2010 10 26, p. 1–7)

Pareiškimai, numatyti 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos 31 straipsnio 2 dalyje (OL L 246, 2003 9 29, p. 1)

paskutinis atnaujinimas 30.10.2020

Top