Tehokkaammat luovuttamismenettelyt: eurooppalainen pidätysmääräys

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Puitepäätös 2002/584/YOS eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja EU-maiden välisistä luovuttamismenettelyistä

PUITEPÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Puitepäätöksellä parannetaan ja yksinkertaistetaan oikeudellisia menettelyjä, jotta voitaisiin nopeuttaa vakavaan rikokseen syyllistyneiden henkilöiden palauttamista toisesta Euroopan unionin (EU) maasta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Eurooppalainen pidätysmääräys korvaa luovuttamista koskevan järjestelmän. Siinä vaaditaan, että jokainen kansallinen oikeusviranomainen tunnustaa toisen EU-maan oikeusviranomaisen tekemät pyynnöt ja ryhtyy toimiin niiden pohjalta mahdollisimman vähäisin muodollisuuksin ja asetetun määräajan kuluessa. Pidätysmääräyksellä pyydetään henkilöä luovutettavaksi

Pidätysmääräystä sovelletaan seuraavissa tapauksissa:

Pidätysmääräyksen oikeasuhtainen käyttö

EU-maiden on otettava huomioon seuraavat (luettelo ei ole tyhjentävä):

Etsityllä henkilöllä on pidätyksen jälkeen oikeus saada tietoonsa pidätysmääräyksen sisältö.

Missä tapauksissa EU-maat voivat kieltäytyä luovuttamisesta?

Säännöt prosessuaalisten oikeuksien takaamiseksi pidätysmääräysmenettelyissä

Niitä ovat

Parantamismahdollisuuksia

Euroopan komissio hyväksyi ensimmäisen eurooppalaista pidätysmääräystä koskevan kertomuksensa vuonna 2011. Siinä todettiin, että vaikka eurooppalainen pidätysmääräys auttaa EU-maita menestyksekkäästi rikosten torjunnassa, monilla aloilla olisi vielä parantamisen varaa. Niitä ovat esimerkiksi:

Komissio hyväksyi eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanoa koskevan neljännen kertomuksen heinäkuussa 2020.

MISTÄ ALKAEN PUITEPÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Puitepäätöstä on sovellettu 7. elokuuta 2002 alkaen, ja EU-maiden oli toteutettava tarpeelliset toimenpiteet puitepäätöksen noudattamiseksi 31. joulukuuta 2003 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä – Tiettyjen jäsenvaltioiden lausumat puitepäätöksen tekemisestä (EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1–20)

Puitepäätökseen 2002/584/YOS tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1919, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, oikeusavusta rikosoikeudellisissa menettelyissä epäillyille ja syytetyille henkilöille ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille (EUVL L 297, 4.11.2016, s. 1–8)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/48/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, oikeudesta käyttää avustajaa rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä sekä oikeudesta saada tieto vapaudenmenetyksestä ilmoitetuksi kolmannelle osapuolelle ja pitää vapaudenmenetyksen aikana yhteyttä kolmansiin henkilöihin ja konsuliviranomaisiin (EUVL L 294, 6.11.2013, s. 1–12)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/13/EU, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 142, 1.6.2012, s. 1–10)

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen täytäntöönpanosta vuodesta 2007 lähtien (COM(2011) 175 final, 11.4.2011)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 280, 26.10.2010, s. 1–7)

Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut lausumat (EUVL L 246, 29.9.2003, s. 1)

Viimeisin päivitys: 30.10.2020