EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Efektivnější postupy vydávání osob: Evropský zatýkací rozkaz

Efektivnější postupy vydávání osob: Evropský zatýkací rozkaz

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi zeměmi EU

CO JE CÍLEM TOHOTO RÁMCOVÉHO ROZHODNUTÍ?

Zlepšuje a zjednodušuje justiční postupy za účelem rychlejšího vracení osob z jiné země Evropské unie (EU), které páchaly závažnou trestnou činnost.

KLÍČOVÉ BODY

Evropský zatýkací rozkaz (EZR) nahrazuje systém vydávání. Vyžaduje, aby každý vnitrostátní justiční orgán uznal a s minimem formalit a ve stanovené lhůtě projednal žádosti ze strany justičního orgánu jiné země EU. Rozkaz požaduje předání osoby za účelem:

 • trestního stíhání,
 • výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného s odnětím osobní svobody.

Evropský zatýkací rozkaz se používá v těchto případech:

 • jde-li o trestné činy, které lze potrestat odnětím svobody nebo ochranným opatřením spojeným s odnětím osobní svobody s horní hranicí sazby v délce nejméně 1 rok,
 • byl-li již rozsudkem uložen trest nebo nařízeno ochranné opatření, v případě trestu nebo ochranného opatření v délce nejméně čtyř měsíců.

Přiměřené použití evropského zatýkacího rozkazu

Země EU musí brát v úvahu následující (seznam není úplný):

 • okolnosti a závažnost trestného činu,
 • pravděpodobný trest,
 • méně donucovací alternativní opatření.

Zatčená osoba musí být informována o obsahu zatýkacího rozkazu.

V jakých případech musí země EU odmítnout výkon evropského zatýkacího rozkazu?

 • Pokud země EU vynesla nad osobou ve stejné věci konečný rozsudek,
 • pokud se v zemi EU, která má pachatele vydat, na daný trestný čin vztahuje amnestie,
 • pokud osoba není z důvodu svého věku trestně odpovědná v zemi, která byla požádána o výkon rozkazu.

Předpisy k zajištění procesních práv v řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu

Mezi ně patří:

Prostor pro zlepšení

První zprávu o EZR přijala Evropská komise v roce 2011. Ta konstatovala, že ačkoliv je evropský zatýkací rozkaz úspěšným nástrojem v boji zemí EU proti zločinu, některé oblasti je možné dále zlepšit, například:

 • provádění,
 • správné používání,
 • proporcionalita,
 • zajištění procesních práv.

V červenci 2020 Komise přijala 4. zprávu o provádění EZR.

ODKDY RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ PLATÍ?

Rámcové rozhodnutí platí od 7. srpna 2002 a země EU měly povinnost přijmout opatření nezbytná pro zajištění souladu s tímto rámcovým rozhodnutím do 31. prosince 2003.

KONTEXT

Pro další informace, viz:

HLAVNÍ DOKUMENT

Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy – Prohlášení některých členských států při přijetí rámcového rozhodnutí (Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1–20)

Postupné změny rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1919 ze dne 26. října 2016 o právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení a pro osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu (Úř. věst. L 297, 4.11.2016, s. 1–8)

Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody (Úř. věst. L 294, 6.11.2013, s. 1–12)

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení (Úř. věst. L 142, 1.6.2012, s. 1–10)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění rámcového rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (KOM(2011) 175 v konečném znění, 11.4.2011)

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení (Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 1–7)

Ustanovení čl. 31 odst. 2 rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. L 246, 29.9.2003, s. 1)

Poslední aktualizace 30.10.2020

Top