EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tõhusam väljaandmismenetlus: Euroopa vahistamismäärus

Tõhusam väljaandmismenetlus: Euroopa vahistamismäärus

 

KOKKUVÕTE:

nõukogu raamotsus 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja ELi riikide vahelise üleandmiskorra kohta

MIS ON RAAMOTSUSE EESMÄRK?

Sellega täiustatakse ja lihtsustatakse kohtumenetlusi raske kuriteo toime pannud inimeste kiiremaks tagasitoomiseks teisest Euroopa Liidu (EL) riigist.

PÕHIPUNKTID

Euroopa vahistamismäärus asendab väljaandmismenetlust. Selle kohaselt peavad kõik siseriiklikud õigusasutused tunnustama teise ELi riigi õigusasutuse tehtud taotlust ning võtma asjaomaseid meetmeid minimaalsete formaalsustega ja kindla ajavahemiku jooksul. Vahistamismäärus nõuab isiku üleandmist

 • kriminaalmenetluse raames kohtu alla andmiseks;
 • vabadusekaotuse või vabadust piirava julgeolekumeetme täitmiseks.

Vahistamismääruse võib teha järgmistel juhtudel:

 • tegude eest, mille puhul kohaldatakse vabadusekaotust või vabadust piiravat julgeolekumeedet, mille maksimaalne pikkus on vähemalt 12 kuud;
 • kui vabadusekaotuse või vabadust piirava julgeolekumeetme kohta on lõplik otsus tehtud ja see on vähemalt nelja kuu pikkune.

Vahistamismääruse proportsionaalne kasutamine

ELi riigid peavad võtma arvesse järgmist (nimekiri ei ole täielik):

 • süüteo asjaolusid ja raskust;
 • tõenäolist karistust;
 • vähem koormava alternatiivse lahenduse olemasolu.

Inimese vahistamisel tuleb teda teavitada vahistamismääruse sisust.

Mis juhtudel võivad ELi riigid keelduda vahistamismääruse täitmisest?

 • Kui ELi riigis on asjaomase isiku suhtes sama teo eest juba langetatud lõplik kohtuotsus.
 • Kui vahistamismäärust täitvas ELi riigis on selle süüteo kohta antud amnestia.
 • Kui vahistamismäärust täitva riigi õiguse alusel ei saa asjaomast isikut seoses tema vanusega kriminaalvastutusele võtta.

Õigusaktid menetlusõiguse tagamiseks vahistamismäärusega seotud menetlustes

Nende hulka kuuluvad

Arenguruum

Euroopa Komisjon võttis oma esimese aruande Euroopa vahistamismääruse kohta vastu 2011. aastal. Selles leiti, et kuigi Euroopa vahistamismäärus on edukalt aidanud ELi riikidel kuritegevuse vastu võidelda, on veel mitmes osas arenguruumi:

 • ülevõtmine;
 • õigesti kohaldamine;
 • proportsionaalsus;
 • menetlusõiguste tagamine.

Komisjon võttis neljanda rakendusaruande Euroopa vahistamismääruse kohta vastu 2020. aasta juulis.

MIS AJAST RAAMOTSUST KOHALDATAKSE?

Raamotsust kohaldatakse alates 7. augustist 2002 ja ELi riigid peavad võtma raamotsuse täitmiseks vajalikud meetmed 31. detsembriks 2003.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT L 190, 18.7.2002, lk 1–20)

Raamotsuse 2002/584/JSK hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1919, milles käsitletakse tasuta õigusabi andmist kahtlustatavatele ja süüdistatavatele kriminaalmenetluses ning isikutele, kelle üleandmist taotletakse Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses (ELT L 297, 4.11.2016, lk 1–8)

Vt konsolideeritud versiooni.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta direktiiv 2013/48/EL, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses ning õigust lasta teavitada vabaduse võtmisest kolmandat isikut ja suhelda vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute ja konsulaarasutustega (ELT L 294, 6.11.2013, lk 1–12)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta direktiiv 2012/13/EL, milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet (ELT L 142, 1.6.2012, lk 1–10)

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa vahistamismäärust ja liikmesriikidevahelist üleandmiskorda käsitleva nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuse rakendamise kohta (KOM(2011) 175 (lõplik), 11.4.2011)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta direktiiv 2010/64/EL õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses (ELT L 280, 26.10.2010, lk 1–7)

Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuse 2002/584/JSK (Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta) artikli 31 lõikes 2 ette nähtud avaldused (ELT L 246, 29.9.2003, lk 1)

Viimati muudetud: 30.10.2020

Top