EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0060

Директива 95/60/EО на Съвета от 27 ноември 1995 година относно фискалното маркиране на газьол и керосин

OJ L 291, 6.12.1995, p. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 11 - 12
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 11 - 12
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 44 - 45

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/60/oj

09/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

11


31995L0060


L 291/46

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 95/60/EО НА СЪВЕТА

от 27 ноември 1995 година

относно фискалното маркиране на газьол и керосин

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 99 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че мерките на Общността, предвидени в настоящата директива, са не само необходими, но и належащи за постигането на целите на вътрешния пазар; като има предвид, че тези цели не могат да бъдат постигнати индивидуално от държавите-членки; като има предвид още, че тяхното постигане на общностно равнище вече е предвидено в Директива 92/81/EИО (4), и по-специално в член 9 от нея; като има предвид, че настоящата директива е в съответствие с принципа на субсидиарност;

като има предвид, че Директива 92/82/EИО (5) установява разпоредби по отношение минималните ставки на акциза, приложими за определени минерални масла, и по-специално за различните категории газьол и керосин;

като има предвид, че правилното функциониране на вътрешния пазар понастоящем изисква да се създадат общи правила за фискалното маркиране на газьол и керосин, които не са обложени с пълната акцизна ставка, приложима за такива минерални масла, използвани като гориво;

като има предвид, че на някои държави-членки следва да бъде разрешена дерогация от мерките, установени в настоящата директива, поради специфичните национални условия;

като има предвид, че Директива 92/12/EИО (6) установява разпоредби за общия режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз, и по-специално член 24 от нея, предвижда създаването на Комитет по акцизите, който може да проучва въпроси относно прилагането на разпоредбите на Общността за акцизите;

като има предвид, че е уместно някои технически въпроси, отнасящи се до специфицирането на продуктите, които да се използват за фискалното маркиране на газьол и керосин, да се уреждат съгласно разпоредбите на посочения член,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Без да се засягат националните разпоредби относно фискалното маркиране, държавите-членки прилагат фискален маркиращ знак в съответствие с разпоредбите на настоящата директива към:

всеки газьол, попадащ под код по КН 2710 00 69, който е освободен за потребление по смисъла на член 6 от Директива 92/12/EИО, и е освободен от облагане или е обект на облагане с акциз по ставка, различна от тази, установена в член 5, параграф 1 от Директива 92/82/EИО;

керосин, попадащ под код по КН 2710 00 55, който е освободен за потребление по смисъла на член 6 от Директива 92/12/EИО, и е освободен от облагане или е обект на облагане с акциз по ставка, различна от тази, установена в член 8, параграф 1 от Директива 92/82/EИО.

2.   Държавите-членки могат да разрешават изключения от прилагането на фискалния маркиращ знак, предвиден в параграф 1, от съображения за общественото здраве или сигурност или поради други технически причини, при условие че предприемат подходящите мерки за фискален надзор.

Все пак Ирландия може да реши да не използва или да не разрешава използването на този маркиращ знак в съответствие с член 21, параграф 4 от Директива 92/12/EИО. В този случай Ирландия уведомява другите държави-членки.

Член 2

1.   Маркиращият знак се състои от добре дефинирана комбинация от химически добавки, които се прибавят под фискален контрол, преди съответните минерални масла да бъдат освободени за потребление.

Все пак,

в случай на директни доставки от друга държава-членка под режим за отложено плащане извън данъчен склад държавите-членки могат да изискват маркиращият знак да бъде добавен, преди продуктът да напусне данъчния склад на изпращане;

държавите-членки, които са приели тази мярка преди 1 януари 1996 г., могат да разрешават в изключителни случаи маркиращият знак да бъде добавян след като въпросните минерални масла са освободени за потребление под фискален контрол. Всяка държава-членка, която прилага такава мярка, уведомява Комисията за това. Комисията уведомява другите държави-членки за мярката. В последния случай държавите-членки могат да възстановяват платения акциз, когато продуктът е бил освободен за потребление;

Дания може, при условие че стоките останат под фискален контрол, да забави прибавянето на маркиращия знак най-късно до момента на крайната продажба на дребно.

2.   Маркиращият знак, който следва да се използва, се създава в съответствие с процедурата, установена в член 24 от Директива 92/12/EИО.

Член 3

Държавите-членки предприемат необходимите стъпки за осигуряване избягването на неправилно използване на маркираните продукти, и по-специално въпросните минерални масла да не бъдат използвани за горене в двигателя на пътно моторно превозно средство или да бъдат съхранявани в неговия резервоар, освен ако такова използване е разрешено в специфични случаи, определени от компетентните органи на държавите-членки.

Държавите-членки следва да предвидят използването на въпросните минерални масла в случаите, упоменати в първата алинея, да се разглежда като нарушение съгласно националното право на засегнатата държава-членка. Всяка държава-членка предприема необходимите мерки за цялостно прилагане на всички разпоредби на настоящата директива и определя, по-специално, санкциите, които да бъдат налагани в случай на неизпълнение на упоменатите мерки; такива санкции следва да са съизмерими с тяхната цел и да имат адекватен превантивен ефект.

Член 4

Държавите-членки могат да добавят национален маркиращ знак или цвят в допълнение към маркиращия знак, предвиден в член 1, параграф 1.

Никой няма разрешение да добавя към съответните минерални масла какъвто и да е маркиращ знак или цвят, различни от тези, предвидени в правото на Общността или в националното законодателство на съответната държава-членка.

Член 5

1.   Държавите-членки въвеждат в сила разпоредбите, необходими за да се съобразят с настоящата директива, при влизането в сила на разпоредбите, които са приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 2. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавата-членка.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите от националното си законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 27 ноември 1995 година.

За Съвета

Председател

P. SOLBES MIRA


(1)  ОВ С 15, 18.1.1994 г., стр. 18.

(2)  ОВ С 128, 9.5.1995 г., стр. 178.

(3)  ОВ С 133, 16.5.1994 г., стр. 35.

(4)  ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 2, Директива, последно изменена с Директива 94/74/ЕО (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 46).

(5)  ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 19, Директива, изменена с Директива 94/74/ЕО (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 46).

(6)  ОВ L 76, 23.3.1992 г., стр. 1, Директива, последно изменена с Директива 94/74/ЕО (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 46).


Top