31995L0060

Rådets direktiv 95/60/EF af 27. november 1995 om afgiftsmærkning af gasolier og petroleum

EF-Tidende nr. L 291 af 06/12/1995 s. 0046 - 0047


RÅDETS DIREKTIV 95/60/EF af 27. november 1995 om afgiftsmærkning af gasolier og petroleum

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 99,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra følgende betragtninger:

De EF-foranstaltninger, der er omfattet af dette direktiv, er ikke blot nødvendige, de er en uomgængelig betingelse for gennemførelsen af målsætningerne for det indre marked; disse mål kan ikke gennemføres af medlemsstaterne individuelt, og desuden er gennemførelsen heraf på fællesskabsplan allerede fastsat i direktiv 92/81/EØF (4), særlig artikel 9; som følge deraf efterleves subsidiaritetsprincippet;

direktiv 92/82/EØF (5) indeholder bestemmelser om minimumspunktafgiftssatser for visse mineralolier og navnlig for bestemte kategorier af gasolie og petroleum;

for at det indre marked kan fungere tilfredsstillende, er det nu nødvendigt, at der fastsættes fælles regler for afgiftsmærkning af gasolie og petroleum, der ikke er afgiftsbelagt efter den fulde sats, som gælder for disse mineralolier, når de anvendes som motorbrændstof;

visse medlemsstater bør have tilladelse til at fravige foranstaltninger i dette direktiv på grund af særlige nationale omstændigheder;

direktiv 92/12/EØF (6) indeholder bestemmelser om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, og ved direktivets artikel 24 nedsættes der et punktafgiftsudvalg, som kan undersøge spørgsmål vedrørende anvendelsen af fællesskabsbestemmelser om punktafgifter;

visse tekniske spørgsmål med hensyn til beskrivelsen af de produkter, der skal anvendes til afgiftsmærkning af gasolie og petroleum, bør behandles efter denne artikel -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. For så vidt andet ikke følger af de nationale bestemmelser om afgiftsmærkning, anvender medlemsstaterne et system med afgiftsmærkning, der er i overensstemmelse med dette direktiv

- for alle gasolier henhørende under KN-kode 2710 00 69, som er overgået til forbrug efter betydningen i artikel 6 i direktiv 92/12/EØF, og som er punktafgiftsfrie eller er punktafgiftspligtige efter en anden sats end den, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, i direktiv 92/82/EØF

- for petroleum henhørende under KN-kode 2710 00 55, som er overgået til forbrug efter betydning i artikel 6 i direktiv 92/12/EØF, og som er punktafgiftsfri eller er punktafgiftspligtig efter en anden sats end den, der er fastsat i artikel 8, stk. 1, i direktiv 92/82/EØF.

2. Medlemsstaterne kan indrømme undtagelser fra det i stk. 1 omhandlede afgiftsmærkningssystem af hensyn til folkesundheden, sikkerheden eller af andre tekniske årsager, på betingelse af, at de træffer passende foranstaltninger til afgiftskontrol.

Irland kan desuden beslutte ikke at anvende eller tillade anvendelsen af dette mærkningssystem i overensstemmelse med artikel 21, stk. 4, i direktiv 92/12/EØF. Irland meddeler i givet fald dette til Kommissionen, som straks underretter de øvrige medlemsstater herom.

Artikel 2

1. Det stof, der anvendes ved mærkningen (mærkestoffet), består af en nøje defineret kombination af kemiske additiver, som tilsættes under afgiftsmyndighedens kontrol senest inden de pågældende mineralolier overgår til forbrug.

Dog

- kan medlemsstaterne, hvis der fra en anden medlemsstat foretages en direkte levering fra et afgiftsoplag under afgiftssuspension, kræve, at mærkestoffet tilsættes, inden produktet forlader det afgiftsoplag, som det afsendes fra

- kan medlemsstater, der har vedtaget denne foranstaltning inden den 1. januar 1996, i visse ekstraordinære tilfælde eller situationer tillade, at mærkestoffet under afgiftsmyndighedens kontrol tilsættes, efter at de pågældende mineralolier er overgået til forbrug. En medlemsstat, der iværksætter en sådan foranstaltning, underretter Kommissionen herom. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater om foranstaltningen. I så fald kan medlemsstaterne refundere den punktafgift, der blev betalt ved produkternes overgang til forbrug

- kan Danmark, under forudsætning af at varerne fortsat er under afgiftsmyndighedernes kontrol, udskyde tilsætningen af mærkestoffet senest til tidspunktet for det endelige detailsalg.

2. Det mærkestof, der skal anvendes, bestemmes i overensstemmelse med proceduren i artikel 24 i direktiv 92/12/EØF.

Artikel 3

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at undgå misbrug af de mærkede produkter og navnlig sikre, at de pågældende mineralolier ikke kan anvendes som motorbrændstof i køretøjer, der er bestemt til vejkørsel, eller opbevares i sådanne køretøjers brændstoftanke, medmindre en sådan anvendelse er tilladt i særlige tilfælde, som bestemmes af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at anvendelse af de pågældende mineralolier i det i første afsnit nævnte tilfælde skal betragtes som en overtrædelse af den pågældende medlemsstats nationale lovgivning. Den enkelte medlemsstat træffer de fornødne foranstaltninger til at sikre, at alle bestemmelserne i dette direktiv gennemføres fuldt ud, og fastsætter i særdeleshed de sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne; sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og være af forebyggende art.

Artikel 4

Medlemsstaterne kan tilsætte et nationalt mærkestof eller en national farve foruden det i artikel 1, stk. 1, omhandlede mærkestof.

Ingen må tilsætte de pågældende mineralolier andre mærkestoffer eller farver end dem, der er foreskrevet i fællesskabslovgivningen eller i den pågældende medlemsstats nationale lovgivning.

Artikel 5

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv fra det tidspunkt, hvor de bestemmelser, der vedtages efter proceduren i artikel 2, træder i kraft. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1995.

På Rådets vegne

P. SOLBES MIRA

Formand

(1) EFT nr. C 15 af 18. 1. 1994, s. 18.

(2) EFT nr. C 128 af 9. 5. 1995, s. 178.

(3) EFT nr. C 133 af 16. 5. 1994, s. 35.

(4) EFT nr. L 316 af 31. 10. 1992, s. 12. Direktivet er senest ændret ved direktiv 94/74/EF (EFT nr. L 365 af 31. 12. 1994, s. 46).

(5) EFT nr. L 316 af 31. 10. 1992, s. 19. Direktivet er senest ændret ved direktiv 94/74/EF (EFT nr. L 365 af 31. 12. 1994, s. 46).

(6) EFT nr. L 76 af 23. 3. 1992, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 94/74/EF (EFT nr. L 365 af 31. 12. 1994, s. 46).