Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0060

Dyrektywa Rady 95/60/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie banderolowania olejów napędowych i nafty

OJ L 291, 6.12.1995, p. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 11 - 12
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 11 - 12
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 44 - 45

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/60/oj

31995L0060Dziennik Urzędowy L 291 , 06/12/1995 P. 0046 - 0047


Dyrektywa Rady 95/60/WE

z dnia 27 listopada 1995 r.

w sprawie banderolowania olejów napędowych i nafty

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 99;

uwzględniając wniosek Komisji [1];

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2];

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3];

a także mając na uwadze, co następuje:

środki wspólnotowe przewidziane w niniejszej dyrektywie są nie tylko potrzebne, ale również nieodzowne dla osiągnięcia celów rynku wewnętrznego; cele te nie mogą być osiągnięte przez Państwa Członkowskie indywidualnie; ponadto ich osiągnięcie na poziomie Wspólnoty zostało już uwzględnione w dyrektywie 92/81/EWG [4], w szczególności w jej art.; niniejsza dyrektywa jest zgodna z zasadą pomocniczości;

dyrektywa 92/82/EWG [5] ustanawia przepisy dotyczące minimalnych stawek podatku akcyzowego odnoszących się do niektórych olejów mineralnych, w szczególności różnych rodzajów oleju napędowego i nafty;

prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego wymaga obecnie ustanowienia wspólnych reguł dotyczących banderolowania olejów napędowych i nafty, które nie były obciążone podatkiem według pełnej stawki stosowanej do takich olejów mineralnych wykorzystywanych jako materiał napędowy;

niektórym Państwom Członkowskim należy zezwolić na odstępstwo od przepisów ustanowionych w niniejszej dyrektywie ze względu na szczególne uwarunkowania krajowe;

dyrektywa 92/12/EWG [6] zawiera postanowienia w sprawie warunków ogólnych dotyczących wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym oraz w szczególności jej art. 24 przewiduje utworzenie Komitetu ds. Podatku Akcyzowego, który może badać sprawy dotyczące stosowania przepisów Wspólnoty o podatku akcyzowym;

właściwe jest, aby niektóre kwestie techniczne dotyczące specyfikacji wyrobów przeznaczonych do banderolowania olejów napędowych i nafty były rozpatrywane zgodnie z postanowieniami tego artykułu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

1. Z zastrzeżeniem przepisów krajowych dotyczących banderolowania, Państwa Członkowskie mogą stosować banderole zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy do:

- wszystkich olejów napędowych oznaczonych kodem CN 27100069, które zostały wprowadzone na rynek w rozumieniu art. 6 dyrektywy 92/12/EWG oraz zostały zwolnione z podatku akcyzowego lub objęte tym podatkiem według innej stawki niż ustanowiona w art. 5 ust. 1 dyrektywy 92/82/EWG;

- nafty oznaczonej kodem CN 27100055, która została wprowadzona na rynek w rozumieniu art. 6 dyrektywy 92/12/EWG oraz została zwolniona z podatku akcyzowego lub objęta tym podatkiem według innej stawki niż ustanowiona w art. 8 ust. 1 dyrektywy 92/82/EWG.

2. Państwa Członkowskie mogą również zezwolić na wyjątki w stosowaniu banderoli określonego ust. 1, kierując się względami zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego lub innymi względami natury technicznej, pod warunkiem że zastosują odpowiednie środki nadzoru skarbowego.

Ponadto, Irlandia może podjąć decyzję o stosowaniu lub niestosowaniu banderoli zgodnie z art. 21 ust. 4 dyrektywy 92/12/EWG. W takiej sytuacji Irlandia poinformuje Komisję, która z kolei poinformuje pozostałe Państwa Członkowskie.

Artykuł 2

1. Banderole składają się z dokładnie określonego połączenia domieszek chemicznych, które są dodawane pod nadzorem skarbowym przed wprowadzeniem na rynek wspomnianych olejów mineralnych.

Jednakże

- w przypadku bezpośrednich dostaw z innego Państwa Członkowskiego poza składem podatkowym w ramach przepisów zawieszających pobór podatku akcyzowego, Państwa Członkowskie mogą wymagać dodania banderoli zanim wyrób opuści skład podatkowy będący miejscem wysyłki;

- Państwa Członkowskie, które przyjęły ten środek przed dniem 1 stycznia 1996 r. mogą, w niektórych wyjątkowych przypadkach lub sytuacjach, zezwolić na dodawanie banderoli po wprowadzeniu wspomnianych olejów mineralnych na rynek pod nadzorem skarbowym. Każde Państwo Członkowskie, które stosuje ten środek musi poinformować Komisję. Komisja poinformuje o tym środku pozostałe Państwa Członkowskie. W tym ostatnim przypadku Państwa Członkowskie mogą zwrócić zapłacony podatek akcyzowy, kiedy wyrób został wprowadzony na rynek;

- Dania może, pod warunkiem że towary pozostaną pod kontrolą fiskalną, opóźnić dodawanie banderoli nie dłużej niż do momentu ich ostatecznej sprzedaży detalicznej.

2. Rodzaje stosowanych banderoli należy ustalić zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 24 dyrektywy 92/12/EWG.

Artykuł 3

Państwa Członkowskie podejmą konieczne kroki, aby nie dopuścić do niewłaściwego wykorzystywania wyrobów oznaczonych oraz, w szczególności, aby wspomniane oleje mineralne nie mogły być wykorzystane do spalania w silniku drogowego pojazdu mechanicznego lub przechowywane w jego zbiorniku paliwa chyba że takie ich wykorzystanie jest dozwolone w szczególnych przypadkach ustalonych przez właściwe władze Państw Członkowskich.

Państwa Członkowskie spowodują, aby wykorzystywanie wspomnianych olejów mineralnych w przypadkach określonych w akapicie pierwszym było uważane za wykroczenie zgodnie z prawem krajowym danego Państwa Członkowskiego. Każde Państwo Członkowskie podejmie środki wymagane dla nadania pełnej mocy wszystkim przepisom niniejszej dyrektywy oraz w szczególności ustalą kary, jakie należy nakładać w przypadku nieprzestrzegania wspomnianych środków; kary takie powinny być współmierne do ich celu oraz mieć odpowiedni skutek odstraszający.

Artykuł 4

Państwa Członkowskie mogą dodawać znak krajowy lub barwnik poza banderolami przewidzianymi w art. 1 ust. 1.

Żadna osoba nie może dodawać do wspomnianych olejów mineralnych żadnego znaku ani barwnika poza przewidzianymi w prawie wspólnotowym lub w prawie krajowym danego Państwa Członkowskiego.

Artykuł 5

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy z chwilą wejścia w życie przepisów przyjętych zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 2. Niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie informują Komisję o przepisach prawa krajowego, jakie przyjmują w celu stosowania niniejszej dyrektywy.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 listopada 1995 r.

W imieniu Rady

P. Solbes Mira

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 15 z 18.1.1994, str. 18.

[2] Dz.U. C 128 z 9.5.1995, str. 178.

[3] Dz.U. C 133 z 16.5.1994, str. 35.

[4] Dz.U. L 316 z 31.10.1992, str. 2. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 94/74/WE (Dz.U. L 365 z 31.12.1994, str. 46).

[5] Dz.U. L 316 z 31.10.1992, str. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 94/74/WE (Dz.U. 365 z 31.12.1994, str. 46).

[6] Dz.U. L 76 z 23.3.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 94/74/WE (Dz.U. 365 z 31.12.1994, str. 46).

--------------------------------------------------

Top