EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21999A0710(02)

Споразумение сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген

OJ L 176, 10.7.1999, p. 36–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
OJ L 176, 10.7.1999, p. 2–26 (GA)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 019 P. 147 - 163
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 019 P. 147 - 163
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 037 P. 148 - 164

In force

11/ 19

BG

Официален вестник на Европейския съюз

147


21999A0710(02)


L 176/36

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СПОРАЗУМЕНИЕ

сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

и

РЕПУБЛИКА ИСЛАНДИЯ И

КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че от момента на подписването на Споразумението от Люксембург на 19 декември 1996 г. между тринайсетте държави-членки на Европейския съюз, подписали Шенгенските споразумения, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, последните две държави участват в дискусиите, отнасящи се до изпълнението, приложението и по-нататъшното развитие на Шенгенските споразумения и свързаните с тях разпоредби;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че в резултат на Протокола за интегриране на достиженията на правото от Шенген в рамките на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност чрез Амстердамския договор за изменение на Договора за Европейския съюз, Договорите за създаване на Европейските общности и някои други свързани с това актове (наричан по-долу „Шенгенския протокол“), сътрудничеството между подписалите Шенгенските споразумения държави-членки на Европейския съюз в рамките на тези споразумения и свързаните с тях разпоредби ще се провежда според институционалната и законовата рамка на Европейския съюз и при зачитане на съответните разпоредби от Договора за Европейския съюз и от Договора за създаване на Европейската общност;

КАТО ПРИПОМНЯТ целта и предмета на Споразумението от Люксембург за съхраняване на съществуващия режим между петте скандинавски държави съгласно Конвенцията за отмяна на паспортния контрол по вътрешните граници на скандинавските държави, подписана в Копенхаген на 12 юли 1957 г., с която се създава Северният паспортен съюз, от момента, в който онези скандинавски държави, които са членки на Европейския съюз, се включат в режима за премахване на проверките на лицата по вътрешните граници, определен в Шенгенските споразумения;

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД разпоредбите, съдържащи се в Споразумението от Люксембург;

КАТО ПРИЗНАВАТ, че интегрирането на достиженията на правото от Шенген в рамката на Европейския съюз предполага, че взимането на решения, целящи по-нататъшното развитие на разпоредбите, съставляващи достиженията на правото от Шенген, е въпрос от компетентността на Европейския съюз, включително Европейската общност;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че според член 6, първи параграф от Шенгенския протокол, Европейският съюз, включително Европейската общност, желае да спази и да спомогне за постигането на целта на Споразумението от Люксембург посредством Споразумение, обвързващо Република Исландия и Кралство Норвегия, от момента на влизане в сила на Амстердамския договор, с прилагането на достиженията на правото от Шенген и тяхното по-нататъшно развитие на базата на Споразумението от Люксембург, като по този начин гарантира постигането на общата цел за продължаване на ангажимента на тези две държави с тези дейности;

УБЕДЕНИ в необходимостта всички страни, които прилагат разпоредбите, съставляващи достиженията на правото от Шенген, и за които би могло евентуално да се наложи прилагането на тези разпоредби и тяхното по-нататъшно развитие, да бъдат включени по подходящ начин в дискусии на всички равнища относно практическото им приложение, изпълнението им и бъдещото им развитие;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че за тази цел е нужно да се изгради организационна структура, извън институционалната рамка на Европейския съюз, която да гарантира обвързването на Република Исландия и Кралство Норвегия с процеса на взимане на решения в тези области и да направи възможно тяхното участие в тези дейности чрез смесен комитет,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Република Исландия и Кралство Норвегия, наричани по-долу съответно „Исландия“ и „Норвегия“, се обвързват с дейностите на Европейската общност и Европейския съюз в областите, предмет на разпоредбите, посочени в приложения А и Б към настоящото споразумение, и тяхното по-нататъшно развитие.

Настоящото споразумение създава реципрочни права и задължения в съответствие с предвидените по-долу процедури.

Член 2

1.   Исландия и Норвегия изпълняват и прилагат разпоредбите, съставляващи достиженията на правото от Шенген, изброени в приложение А към настоящото споразумение, така, както те се прилагат за държавите-членки на Европейския съюз, наричани по-долу „държавите-членки“, взимащи участие в по-тясното сътрудничество, което Шенгенският протокол налага.

2.   Исландия и Норвегия изпълняват и прилагат разпоредбите на актовете на Европейската общност, изброени в приложение Б към настоящото споразумение, до степента, в която те заменят съответните им разпоредби от или приети съгласно конвенцията, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г., за изпълнение на Споразумението за постепенно премахване на паспортните проверки по общите граници.

3.   Исландия и Норвегия също така приемат, изпълняват и прилагат, без да се накърнява член 8, актовете и мерките, предприети от Европейския съюз за изменение или за доразвиване на разпоредбите, изложени в приложения А и Б, за които се прилагат процедурите, предвидени в настоящото споразумение.

Член 3

1.   С настоящото споразумение се учредява смесен комитет, който се състои от представители на правителствата на Исландия и Норвегия, членове на Съвета на Европейския съюз, наричан по-долу „Съвета“, и членове на Комисията на Европейските общности, наричана по-долу „Комисията“.

2.   Смесеният комитет приема свой процедурен правилник чрез консенсус.

3.   Смесеният комитет се събира по инициатива на своя председател или по молба на който и да е от членовете му.

4.   Съгласно член 4, параграф 2 смесеният комитет заседава на ниво министри, висши служители или експерти, в зависимост от обстоятелствата.

5.   Длъжността председател на смесения комитет се заема, както следва:

на равнище експерти: от представител на Европейския съюз;

на равнище висши служители и министри: на ротационен принцип за периоди от шест месеца, от представителя на Европейския съюз и от представителя на правителството на Исландия или на Норвегия.

Член 4

1.   Смесеният комитет, съгласно настоящото споразумение, се занимава с всички въпроси, обхванати от член 2, и гарантира, че всяко съображение, изразено от Исландия и Норвегия, се разглежда с необходимото внимание.

2.   В смесения комитет на министерско равнище представителите на Исландия и Норвегия имат възможност:

да обяснят проблемите, с които се сблъскват по отношение на конкретен акт или мярка, или да се отзоват на проблемите, срещани от други делегации;

да се произнасят по всякакви въпроси, отнасящи се до разработването на разпоредби, които ги засягат, или до тяхното изпълнение.

3.   Заседанията на смесения комитет на министерско равнище се подготвят от смесения комитет на равнище висши служители.

4.   Представителите на правителствата на Исландия и Норвегия имат право да правят предложения в смесения комитет, които се отнасят до въпросите, упоменати в член 1. След обсъждане Комисията или която и да е държава-членка може да взима предвид такива предложения с оглед внасяне на предложение или предприемане на инициатива в съответствие със законодателството на Европейския съюз, за приемане на акт или мярка на Европейската общност или Европейския съюз.

Член 5

Без да се накърнява член 4, смесеният комитет бива уведомяван за подготовката в рамките на Съвета на всякакви актове или мерки, които биха могли да се отнасят до настоящото споразумение.

Член 6

При изготвяне на проект за нов законодателен акт в област, която е предмет на настоящото споразумение, Комисията по неофициален път иска съвет от експерти от Исландия и Норвегия по същия начин, по който иска съвет от експерти от държавите-членки за изготвяне на предложенията си.

Член 7

Договарящите се страни са съгласни, че трябва да се сключи подходяща спогодба относно критериите и механизмите за установяване на държавата, отговаряща за разглеждането на молба за предоставяне на убежище, подадена в която и да е държава-членка или в Исландия или Норвегия. Такава спогодба трябва да е налице в момента, в който разпоредбите, посочени в приложения А и Б, както и вече приетите такива съгласно член 2, параграф 3, се изпълнят за Исландия и Норвегия в съответствие с член 15, параграф 4.

Член 8

1.   Приемането на нови актове или мерки, които се отнасят до въпроси, уредени в член 2, се запазва за компетентните институции на Европейския съюз. При спазването на параграф 2 такива актове или мерки влизат в сила едновременно за Европейския съюз и неговите държави-членки, за които те се отнасят, и за Исландия и Норвегия, освен ако в тези актове или мерки изрично е указано друго. В този контекст се отчита надеждно времето, посочено от Исландия и Норвегия в смесения комитет като време, което е нужно, за да се даде възможност на Исландия и Норвегия да изпълнят конституционните си изисквания.

2.

а)

Съветът незабавно нотифицира Исландия и Норвегия за приемането на актовете или мерките, упоменати в параграф 1, за които вече се прилагат процедурите, съдържащи се в настоящото споразумение. Исландия и Норвегия решават независимо една от друга дали да приемат тяхното съдържание, или да го приложат във вътрешната си законова уредба. За тези решения се нотифицират Съветът и Комисията в срок от тридесет дни след приемането на съответните актове и мерки.

б)

Ако съдържанието на такъв акт или мярка може да стане обвързващо за Исландия само след изпълнението на конституционни изисквания, Исландия информира за това Съвета и Комисията в момента на нотификацията за въпросния акт или мярка. При изпълнение на всички конституционни изисквания Исландия незабавно уведомява за това в писмен вид Съвета и Комисията, като предоставя тази информация не по-късно от четири седмици преди датата, приета за влизане в сила на акта или мярката за Исландия, както е решено съгласно параграф 1.

в)

Ако съдържанието на такъв акт или мярка може да стане обвързващо за Норвегия само след изпълнението на конституционни изисквания, Норвегия информира за това Съвета и Комисията в момента на нотификацията за въпросния акт или мярка. При изпълнение на всички конституционни изисквания Норвегия незабавно и не по-късно от шест месеца от датата на нотифицирането ѝ от страна на Съвета уведомява за това в писмен вид Съвета и Комисията. От датата, приета за влизане в сила на акта или мярката за Норвегия, до предоставянето на информацията за изпълнение на конституционните изисквания Норвегия прилага временно, където това е възможно, съдържанието на такъв акт или мярка.

3.   Приемането от страна на Исландия и Норвегия на съдържанието на актове или мерките, упоменати в параграф 2, създава права и задължения между Исландия и Норвегия, и между Исландия и Норвегия, от една страна, и Европейската общност и онези нейни държави-членки, които са обвързани от тези актове и мерки, от друга страна.

4.   В случай че:

а)

или Исландия, или Норвегия уведоми за своето решение да не приеме съдържанието на акт или мярка, упоменати в параграф 2, и за който/която вече се прилагат процедурите, съдържащи се в настоящото споразумение; или

б)

или Исландия, или Норвегия не извърши нотификация в предвидения в параграф 2, буква а) срок от тридесет дни; или

в)

Исландия не извърши нотификация в рамките на предвидения в параграф 2, буква б) срок от четири седмици преди датата, определена за влизане в сила на съответния акт или мярка; или

г)

Норвегия не извърши нотификация в рамките на предвидения в параграф 2, буква в) срок от шест месеца, или не осигури временно прилагане, както е предвидено в същата буква, от датата, определена за влизане в сила на съответния акт или мярка;

настоящото споразумение следва да се счита за прекратено по отношение на Исландия или Норвегия, в зависимост от случая, освен ако смесеният комитет реши обратното в рамките на деветдесет дни след внимателно проучване на начините за продължаване на споразумението. Прекратяването на настоящото споразумение следва да влезе в сила три месеца след изтичането на периода от деветдесет дни.

Член 9

1.   За да осъществи целта на договарящите се страни да постигнат възможно най-единно приложение и тълкуване на разпоредбите, упоменати в член 2, смесеният комитет следва постоянно развитието на практиката на Съда на Европейските общности, наричан по-долу „Съда“, както и развитието на практиките на компетентните съдилища на Исландия и Норвегия, отнасящи се до такива разпоредби. За тази цел следва да се създаде механизъм, който да гарантира редовния взаимен обмен на такива практики.

2.   При приемането на необходими изменения в устава на Съда, на Исландия и Норвегия следва да се даде право да представят в Съда изложения на факти и доводи или писмени наблюдения в случаите, когато съд или трибунал на държава-членка е сезирал Съда по даден въпрос за преюдициално заключение, свързано с тълкуването на някоя от разпоредбите, упоменати в член 2.

Член 10

1.   Исландия и Норвегия ежегодно представят на смесения комитет отчети относно начина, по който техните административни власти и съдилищата им прилагат и тълкуват разпоредбите, упоменати в член 2, така, както те се тълкуват от Съда, в зависимост от обстоятелствата.

2.   В случай че смесеният комитет не е в състояние да осигури запазването на еднакво приложение и тълкуване в срок от два месеца, след като е уведомен за съществени различия между практиките на Съда и на съдилищата на Исландия и Норвегия, или за съществена разлика между приложението от страна на органите на заинтересованите държави-членки и приложението от страна на органите в Исландия и Норвегия, следва да се приложи процедурата на член 11.

Член 11

1.   В случай на спор относно приложението на настоящото споразумение или в случай че възникне ситуацията, предвидена в член 10, параграф 2, въпросът следва да официално да бъде внесен като спорен въпрос в дневния ред на смесения комитет на министерско равнище.

2.   Смесеният комитет разполага с деветдесет дни от датата на приемането на дневния ред, в който е включен спорният въпрос, за да уреди спора.

3.   В случай че спорът не може да бъде уреден от смесения комитет в рамките на предвидения в параграф 2 период от деветдесет дни, се дава допълнителен период от тридесет дни за постигане на окончателно решение.

Ако не се постигне окончателно уреждане на спора, настоящото споразумение следва да се счита за прекратено по отношение на Исландия и Норвегия, в зависимост от това за коя от държавите се отнася спорът. Такова прекратяване следва да влезе в сила шест месеца след изтичането на тридесетдневния период.

Член 12

1.   Що се отнася до административните разходи, свързани с прилагането на настоящото споразумение, Исландия и Норвегия следва да внасят в общия бюджет на Европейските общности годишна сума от:

за Исландия 0,1 %

за Норвегия 4,995 %

от общата сума от 300 000 000 белгийски франка (или сума на същата стойност в еуро), която е предмет на ежегодна корекция с оглед на темповете на инфлация в рамките на Европейския съюз.

В случаите, когато оперативните разходи, свързани с прилагането на настоящото споразумение, не се числят към общия бюджет на Европейските общности, а са пряко задължение на участващите държави-членки, Исландия и Норвегия следва да внасят своите дялове от тези разходи в съответствие с процента от брутния национален продукт на страните си в съотношение с брутния национален продукт на всички участващи държави-членки.

В случаите, когато оперативните разходи се числят към общия бюджет на Европейските общности, Исландия и Норвегия следва да споделят тези разходи, като внасят в гореспоменатия бюджет годишна сума в съответствие с процента от брутния национален продукт на страните си в съотношение с брутния национален продукт на всички участващи държави-членки.

2.   Исландия и Норвегия имат право да получават документи, съставени от Комисията или в рамките на Съвета, които са свързани с настоящото споразумение, и на заседанията на смесения комитет да отправят искане за тълкуване на официален език на институциите на Европейските общности по свой избор. Въпреки това всички разноски по превода или тълкуването на или от исландски или норвежки език се поемат от Исландия или Норвегия, в зависимост от случая.

Член 13

1.   Настоящото споразумение не засяга по никакъв начин споразумението за Европейското икономическо пространство, нито което и да е друго споразумение, сключено между Европейската общност и Исландия и/или Норвегия.

2.   Настоящото споразумение не засяга по никакъв начин каквито и да е бъдещи споразумения, които ще бъдат сключени с Исландия и/или Норвегия от страна на Европейската общност, или въз основа на членове 24 и 38 от Договора за Европейския съюз.

3.   Настоящото споразумение не засяга сътрудничеството в рамките на Северния паспортен съюз, доколкото едно такова сътрудничество не възпрепятства и не е в нарушение на настоящото споразумение и актовете и мерките, базирани на настоящото споразумение.

Член 14

Настоящото споразумение не се прилага за Свалбард (Шпицберген).

Член 15

1.   Настоящото споразумение влиза в сила един месец след датата, на която генералният секретар на Съвета, действащ в качеството на депозитар по споразумението, установи, че са изпълнени всички формални изисквания по отношение на изразяването на съгласие от страна на или от името на страните по настоящото споразумение за обвързване с него.

2.   Членове 1, 3, 4, 5 и член 8, параграф 2, буква а), първо изречение следва да се прилагат временно, считано от момента на подписване на настоящото споразумение.

3.   По отношение на актове или мерки, приети след подписването на настоящото споразумение, но преди влизането му в сила, периодът от тридесет дни, упоменат в член 8, параграф 2, буква а), последно изречение, следва да започва да тече от датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

4.   Разпоредбите, упоменати в приложения А и Б, както и вече приетите такива съгласно член 2, параграф 3, следва да бъдат въведени в сила за Исландия и Норвегия на дата, която да бъде определена от Съвета, който взима решението за това с единодушие на онези свои членове, които представляват държавите-членки, взимащи участие в по-тясното сътрудничество, което Шенгенският протокол налага, след консултации в смесения комитет в съответствие с член 4 от настоящото споразумение, след като се е уверил, че Исландия и Норвегия са изпълнили предварителните условия за изпълнението на съответните разпоредби, както и че контролът по външните им граници е ефективен.

5.   Въвеждането в сила на разпоредбите, упоменати в параграф 4, създават права и задължения между Исландия и Норвегия и между Исландия и Норвегия, от една страна, и Европейската общност и онези нейни държави-членки, по отношение на които тези разпоредби са въведени в сила, от друга страна.

Член 16

Настоящото споразумение може да бъде денонсирано от страна на Исландия или на Норвегия, или чрез решение на Съвета, който взима решението с единодушие на онези свои членове, които представляват държавите-членки, взимащи участие в по-тясното сътрудничество, което Шенгенският протокол налага. За такова денонсиране следва да бъде уведомен депозитарят. То влиза в сила шест месеца след нотифицирането.

Член 17

Последиците от денонсирането на настоящото споразумение от страна на или неговото прекратяване по отношение на Исландия или Норвегия следва да бъдат предмет на споразумение между останалите страни по него и страната, която е денонсирала настоящото споразумение или по отношение на която трябва да влезе в сила прекратяването. Ако не може да се постигне споразумение, Съветът следва да вземе решение след консултации с другата обвързана договаряща се страна относно необходимите мерки. Тези мерки обаче следва да бъдат задължителни за тази страна само ако са приети от нея.

Член 18

Настоящото споразумение заменя Споразумението за сътрудничество между Кралство Белгия, Френската република, Федерална република Германия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Италианската република, Кралство Испания, Португалската република, Република Гърция, Република Австрия, Кралство Дания, Република Финландия, Кралство Швеция, договарящи се страни по Шенгенския договор и Шенгенската конвенция, и Република Исландия и Кралство Норвегия, относно премахването на паспортния контрол на физически лица по общите им граници, сключено в Люксембург на 19 декември 1996 г.

Съставено в Брюксел на осемнадесетия ден от май през хиляда деветстотин деветдесет и девета година в един оригинал на английски, гръцки, датски, ирландски, испански, италиански, немски, нидерландски, португалски, шведски, фински, френски, исландски и норвежки език, като всеки текст е еднакво автентичен, като оригиналът се съхранява в архивите на генералния секретариат на Европейския съюз.

Por el Consejo de la Unión Europea

For Rådet for Den Europæiske Union

Für den Rat der Europäischen Union

Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

For the Council of the European Union

Pour le Conseil de l'Union européenne

Per il Consiglio dell'Unione europea

Voor de Raad van de Europese Unie

Pelo Conselho da União Europeia

Euroopan unionin neuvoston puolesta

För Europeiska unionens råd

Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins

For Rådet for Den europeiske union

Image

Por la República de Islandia

For Republikken Island

Für die Republik Island

Για τη Δημοκρατία της Ισλανδίας

For the Republic of Iceland

Pour la République d'Islande

Per la Repubblica d'Islanda

Voor de Republiek IJsland

Pela República da Islândia

Islannin tasavallan puolesta

På Republiken Islands vägnar

Fyrir hönd Lyðveldisins Íslands

For Republikken Island

Image

Por el Reino de Noruega

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Per il Regno di Norvegia

Voor het Koninkrijk Noorwegen

Pelo Reino da Noruega

Norjan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Norges vägnar

Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs

For Kongeriket Norge

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ А

(Член 2, параграф 1)

Част 1 от настоящото приложение се позовава на Споразумението от Шенген от 1985 г. и на Конвенцията от 1990 г. за приложение на Споразумението от Шенген от 1985 г. Част 2 се позовава на инструментите за присъединяване, а част 3 – на съответното вторично шенгенско законодателство.

ЧАСТ 1

Разпоредби на споразумението, подписано в Шенген на 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите в Икономическия съюз на страните от Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на паспортните проверки по общите им граници.

Всички разпоредби на конвенцията, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г. между Кралство Белгия, Федерална република Германия, Френската република, Великото херцогство Люксембург и Кралство Нидерландия за прилагане на Споразумението от Шенген от 15 юни 1985 г., с изключение на:

 

Член 2, параграф 4

 

Член 4, що се отнася до багажния контрол

 

Член 10, параграф 2

 

Член 19, параграф 2

 

Членове от 28 до 38 и свързаните с тях дефиниции

 

Член 60

 

Член 70

 

Член 74

 

Членове от 77 до 91, доколкото са предмет на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола върху придобиването и притежанието на огнестрелно оръжие

 

Членове от 120 до 125

 

Членове от 131 до 133

 

Член 134

 

Членове от 139 до 142

 

Заключителен акт: Декларация 2

 

Заключителен акт: Декларации 4, 5 и 6

 

Протокол

 

Обща декларация

 

Декларация на министрите и държавните секретари.

ЧАСТ 2

Разпоредбите от Присъединителните споразумения и протоколи към Шенгенското споразумение и Шенгенската конвенция с Италианската република (подписани в Париж на 27 ноември 1990 г.), с Кралство Испания и Португалската република (подписани в Бон на 25 юни 1991 г.), с Република Гърция (подписани в Мадрид на 6 ноември 1992 г.), с Република Австрия (подписани в Брюксел на 28 април 1995 г.), и с Кралство Дания, Република Финландия и Кралство Швеция (подписани в Люксембург на 19 декември 1996 г.), с изключение на:

1.

Протоколът, подписан в Париж на 27 ноември 1990 г., за присъединяване на правителството на Италианската република към споразумението между правителствата на държавите от Икономическия съюз на страните от Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на паспортните проверки по общите им граници, подписано в Шенген на 14 юни 1985 г.

2.

Следните разпоредби от споразумението, подписано в Париж на 27 ноември 1990 г., за присъединяване на Италианската република към конвенцията, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г., за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите в Икономическия съюз на страните от Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република, заключителния акт в него и свързаните с него декларации:

 

Член 1

 

Членове 5 и 6

 

Заключителен акт: Част I

 

Част II, декларации 2 и 3

 

Декларация на министрите и държавните секретари.

3.

Протокола, подписан в Бон на 25 юни 1991 г., за присъединяване на Кралство Испания към споразумението между правителствата на държавите в Икономическия съюз на страните от Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на паспортните проверки по общите им граници, сключено в Шенген на 14 юни 1985 г., изменено с Протокола за присъединяване на правителството на Италианската република, подписан в Париж на 27 ноември, и придружаващите го декларации.

4.

Следните разпоредби от споразумението, подписано в Бон на 25 юни 1991 г., за присъединяване на Кралство Испания към конвенцията, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г., за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите в Икономическия съюз на страните от Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република, към което Италианската република се е присъединила по силата на споразумението, подписано в Париж на 27 ноември 1990 г., заключителния акт в него и свързаните с него декларации:

 

Член 1

 

Членове 5 и 6

 

Заключителен акт: Част I

 

Част II, декларации 2 и 3

 

Част III, декларации 3 и 4

 

Декларация на министрите и държавните секретари.

5.

Протоколът, подписан в Бон на 25 юни 1991 г., за присъединяване на правителството на Португалската република към Споразумението между правителствата на държавите в Икономическия съюз на страните от Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на паспортните проверки по общите им граници, сключено в Шенген на 14 юни 1985 г., изменено с Протокола за присъединяване на правителството на Италианската република, подписан в Париж на 27 ноември 1990 г., и придружаващите го декларации.

6.

Следните разпоредби от споразумението, подписано в Бон на 25 юни 1991 г. за присъединяване на Португалската република към конвенцията, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г., за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите в Икономическия съюз на страните от Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република, към което Италианската република се е присъединила по силата на споразумението, подписано в Париж на 27 ноември 1990 г., заключителния акт в него и свързаните с него декларации:

 

Член 1

 

Членове 7 и 8

 

Заключителен акт: Част I

 

Част II, декларации 2 и 3

 

Част III, декларации 2, 3, 4 и 5

 

Декларация на министрите и държавните секретари.

7.

Протоколът, подписан в Мадрид на 6 ноември 1992 г., за присъединяване на правителството на Република Гърция към споразумението между правителствата на държавите в Икономическия съюз на страните от Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на паспортните проверки по общите им граници, сключено в Шенген на 14 юни 1985 г., изменено с протоколите по присъединяване на правителството на Италианската република, подписан в Париж на 27 ноември 1990 г., и на правителствата на Кралство Испания и Португалската република, подписан в Бон на 25 юни 1991 г., и придружаващата го декларация.

8.

Следните разпоредби от споразумението, сключено в Мадрид на 6 ноември 1992 г. за присъединяване на Република Гърция към конвенцията, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г., за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите в Икономическия съюз на страните от Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република, към което са се присъединили Италианската република – по силата на споразумението, подписано в Париж на 27 ноември 1990 г., и Кралство Испания и Португалската република – по силата на споразуменията, подписани в Бон на 25 юни 1991 г., заключителния акт в него и свързаните с него декларации:

 

Член 1

 

Членове 6 и 7

 

Заключителен акт: Част I

 

Част II, декларации 2, 3 и 4

 

Част III, декларации 1 и 3

 

Декларация на министрите и държавните секретари.

9.

Протоколът, подписан в Брюксел на 28 април 1995 г., за присъединяване на правителството на Република Австрия към споразумението между правителствата на държавите в Икономическия съюз на страните от Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на паспортните проверки по общите им граници, сключено в Шенген на 14 юни 1985 г., изменено с протоколите за присъединяване, подписани от правителствата на Италианската република, на Кралство Испания и Португалската република, и на Република Гърция, съответно на 27 ноември 1990 г., на 25 юни 1991 г. и на 6 ноември 1992 г.

10.

Следните разпоредби от споразумението, сключено в Брюксел на 28 април 1995 г. за присъединяване на Република Австрия към конвенцията, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г., за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите в Икономическия съюз на страните от Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република, към което са се присъединили Италианската република, Кралство Испания и Португалската република, и Република Гърция, по силата на споразуменията, подписани съответно на 27 ноември 1990 г., на 25 юни 1991 г. и на 6 ноември 1992 г., и заключителния акт в него:

 

Член 1

 

Членове 5 и 6

 

Заключителен акт: Част I

 

Част II, декларация 2

 

Част III

11.

Протоколът, подписан в Люксембург на 19 декември 1996 г., за присъединяване на правителството на Кралство Дания към Споразумението за постепенно премахване на проверките по общите им граници, сключено в Шенген на 14 юни 1985 г. и свързаната с него декларация.

12.

Следните разпоредби от споразумението, подписано в Люксембург на 19 декември 1996 г., за присъединяване на Кралство Дания към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. за постепенното премахване на проверките по общите им граници, подписано в Шенген на 19 юни 1990 г., заключителния акт в него и свързаните с него декларации:

 

Член 1

 

Членове 7 и 8

 

Заключителен акт: Част I

 

Част II, декларация 2

 

Част III

 

Декларация на министрите и държавните секретари.

13.

Протоколът, подписан в Люксембург на 19 декември 1996 г., за присъединяване на правителството на Република Финландия към Споразумението за постепенно премахване на проверките по общите им граници, подписано в Шенген на 14 юни 1985 г. и свързаната с него декларация.

14.

Следните разпоредби от споразумението, подписано в Люксембург на 19 декември 1996 г., за присъединяване на Република Финландия към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. за постепенното премахване на проверките по общите им граници, подписано в Шенген на 19 юни 1990 г., заключителния акт в него и свързаните с него декларации:

 

Член 1

 

Членове 6 и 7

 

Заключителен акт: Част I

 

Част II, декларация 2

 

Част III, с изключение на декларацията относно Аландските острови

 

Декларация на министрите и държавните секретари.

15.

Протокола, подписан в Люксембург на 19 декември 1996 г., за присъединяване на правителството на Кралство Швеция към Споразумението за постепенно премахване на проверките по общите им граници, подписано в Шенген на 14 юни 1985 г., и свързаната с него декларация.

16.

Следните разпоредби от споразумението, подписано в Люксембург на 19 декември 1996 г., за присъединяване на Кралство Швеция към конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. за постепенното премахване на проверките по общите им граници, подписано в Шенген на 19 юни 1990 г., заключителния акт в него и свързаните с него декларации:

 

Член 1

 

Членове 6 и 7

 

Заключителен акт: Част I

 

Част II, декларация 2

 

Част III

 

Декларация на министрите и държавните секретари.

ЧАСТ 3

А.   Следните решения на изпълнителния комитет:

SCH/Com-ex (93) 10

14.12.1993 г.

Потвърждение на декларациите на министрите и държавните секретари от 19 юни 1992 г. и 30 юни 1993 г. относно влизането в сила

SCH/Com-ex (93) 14

14.12.1993 г.

Подобряване на практическото сътрудничество между съдебните органи в борбата срещу трафика на наркотици

SCH/Com-ex (93) 16

14.12.1993 г.

Финансов регламент относно разходите за съоръжения и оперативните разноски за Шенгенската информационна система (SIS).

SCH/Com-ex (93) 21

14.12.1993 г.

Продължаване на срока на единните визи

SCH/Com-ex (93) 22 Rev

14.12.1993 г.

Поверителен характер на определени документи

SCH/Com-ex (93) 24

14.12.1993 г.

Общи процедури за отменяне, анулиране или съкращаване на срока на валидност на единните визи

SCH/Com-ex (94) 1 Rev 2

26.4.1994 г.

Регулационни мерки, имащи за цел да се премахнат пречките и ограниченията пред транспортните потоци по сухопътните гранични пропускателни пунктове по вътрешните граници

SCH/Com-ex (94) 2

26.4.1994 г.

Издаване на единни визи по границите

SCH/Com-ex (94) 15 Rev

21.11.1994 г.

Въвеждане на компютризирана процедура за консултиране с централните органи, предвидени в член 17, параграф 2 от конвенцията за прилагане

SCH/Com-ex (94) 16 Rev

21.11.1994 г.

Придобиване на общи входни и изходни печати

SCH/Com-ex (94) 17 Rev 4

22.12.1994 г.

Въвеждане и прилагане на шенгенската система на аерогарите и летищата

SCH/Com-ex (94) 25

22.12.1994 г.

Обмен на статистическа информация за издаването на визи

SCH/Com-ex (94) 28 Rev

22.12.1994 г.

Предвиден в член 75 сертификат за транспортирането на наркотични и/или психотропни вещества

SCH/Com-ex (94) 29 Rev 2

22.12.1994 г.

Въвеждане в сила на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение от 19 юни 1990 г.

SCH/Com-ex (95) PV 1 Rev (Точка 8)

Обща визова политика

SCH/Com-ex (95) 20 Rev 2

20.12.1995 г.

Приемане на документ SCH/1 (95) 40 Rev 6 относно процедурата за прилагане на член 2, параграф 2 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение

SCH/Com-ex (95) 21

20.12.1995 г.

Незабавен обмен между страните от Шенген на статистически и реални данни за възможни нарушения по външните граници

SCH/Com-ex (96) 13 Rev

27.6.1996 г.

Принципи за издаване на шенгенски визи в съответствие с член 30, параграф 1, буква а) от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение

SCH/Com-ex (96) 27

19.12.1996 г.

Издаване на визи по границите за транзитно пътуващи моряци

SCH/Com-ex (97) 2 Rev 2

25.4.1997 г.

Възлагане на поръчка чрез търг за предварителното проучване на SIS II

SCH/Com-ex (97) 6 Rev 2

24.6.1997 г.

Шенгенски наръчник за полицейско сътрудничество в областта на обществения ред и сигурността

SCH/Com-ex (97) 18

7.10.1997 г.

Вноски от страна на Норвегия и Исландия за оперативните разходи по C.SIS

SCH/Com-ex (97) 24

7.10.1997 г.

Перспективи на SIS

SCH/Com-ex (97) 29 Rev 2

7.10.1997 г.

Въвеждане в сила в Гърция на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение

SCH/Com-ex (97) 32

15.12.1997 г.

Хармонизиране на визовата политика

SCH/Com-ex (97) 34 Rev

15.12.1997 г.

Прилагане на съвместното действие за единен образец за разрешенията за пребиваване

SCH/Com-ex (97) 35

15.12.1997 г.

Изменение и допълнение на финансовия регламент на C.SIS

SCH/Com-ex (97) 39 Rev

15.12.1997 г.

Водещи принципи за средствата за доказателства и индикативни данни в рамката на споразуменията за реадмисия между държавите от Шенген

SCH/Com-ex (98) 1, 2 Rev

21.4.1998 г.

Доклад за дейностите на специалната комисия

SCH/Com-ex (98) 10

21.4.1998 г.

Сътрудничество между договарящите се страни в областта на връщането на чужденци с въздушен транспорт

SCH/Com-ex (98) 11

21.4.1998

г.C.SIS във връзка с 15/18

SCH/Com-ex (98) 12

21.4.1998 г.

Обмен на местно ниво на статистическа информация за визите

SCH/Com-ex (98) 17

23.6.1998 г.

Поверителен характер на определени документи

SCH/Com-ex (98) 18 Rev

23.6.1998 г.

Мерки, които следва да се предприемат спрямо страни, създаващи проблеми по отношение на издаването на документи, необходими за прибирането на техни граждани от територията на страните от Шенген

РЕАДМИСИЯ — ВИЗИ

SCH/Com-ex (98) 19

23.6.1998 г.

Монако

ВИЗИ — ВЪНШНИ ГРАНИЦИ — SIS

SCH/Com-ex (98) 21

23.6.1998 г.

Слагане на печат в паспортите на кандидатите за получаване на визи

ВИЗИ

SCH/Com-ex (98) 26 def

16.9.1998 г.

Учредяване на Постоянен комитет по Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение

SCH/Com-ex (98) 29 Rev

23.6.1998 г.

Общообхватна клауза, уреждаща цялата техническа страна на достиженията на правото от Шенген

SCH/Com-ex (98) 35 Rev 2

16.9.1998 г.

Изпращане на Общия наръчник до страните кандидатки за членство в ЕС

SCH/Com-ex (98) 37 def 2

16.9.1998 г.

План за действие за борба с нелегалната имиграция

SCH/Com-ex (98) 43 Rev

16.9.1998 г.

Ad hoc комитет за Гърция

SCH/Com-ex (98) 49 Rev 3

16.12.1998 г.

Въвеждане в сила в Гърция на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение

SCH/Com-ex (98) 51 Rev 3

16.12.1998 г.

Трансгранично полицейско сътрудничество в областта на предотвратяване и разкриване на престъпления в случай на искане за това

SCH/Com-ex (98) 52

16.12.1998 г.

Наръчник за трансгранично полицейско сътрудничество

SCH/Com-ex (98) 53 Rev 2

16.12.1998 г.

Хармонизиране на визовата политика – премахване на черните списъци

SCH/Com-ex (98) 56

16.12.1998 г.

Наръчник с документи, към които може да се приложи виза

SCH/Com-ex (98) 57

16.12.1998 г.

Въвеждане на хармонизиран образец за покани, проверка за степента на съгласуване и приемане на задължения за финансово подпомагане

SCH/Com-ex (98) 59 Rev

16.12.1998 г.

Координирано внедряване на консултанти по документите

SCH/Com-ex (99) 1 Rev 2

28.4.1999 г.

Положението с наркотиците

SCH/Com-ex (99) 3

28.4.1999 г.

Бюджет за 1999 г. за консултативни центрове

SCH/Com-ex (99) 4

28.4.1999 г.

Разходи за съоръжения за C.SIS

SCH/Com-ex (99) 5

28.4.1999 г.

Наръчник SIRENE

SCH/Com-ex (99) 6

28.4.1999 г.

Състояние на телекомуникационните компании

SCH/Com-ex (99) 7 Rev 2

28.4.1999 г.

Служители в бюрата за свръзка

SCH/Com-ex (99) 8 Rev 2

28.4.1999 г.

Заплащане на осведомители

SCH/Com-ex (99) 10

28.4.1999 г.

Нелегалната търговия с оръжие

SCH/Com-ex (99) 11 Rev 2

28.4.1999 г.

Решение, отнасящо се до Споразумението за сътрудничество по исковете за престъпления, свързани с пътнотранспортни произшествия

SCH/Com-ex (99) 13

28.4.1999 г.

Оттегляне на старите версии и приемане на нови версии на Общия наръчник и на Общите указания за консултиране

SCH/Com-ex (99) 14

28.4.1999 г.

Наръчник с документи, към които може да се приложи виза

SCH/Com-ex (99) 18

28.4.1999 г.

Подобряване на полицейското сътрудничество по отношение на предотвратяването и разкриването на престъпления


Б.   Следните декларации на изпълнителния комитет:

Решение

Тема

SCH/Com-ex (96) Декл. 5

18.4.1996 г.

Определяне на понятието „чужденец“ от трета страна

SCH/Com-ex (96) Декл. 6 Rev 2

26.6.1996 г.

Декларация по въпроса за екстрадирането

SCH/Com-ex (97) Декл. 13 Rev

18.4.1996 г.

Отвличане на непълнолетни лица

SCH/Com-ex (99) Декл. 2 Rev 2

29.4.1999 г.

Структура на SIS


В.   Следните решения на централната група:

Решение

Тема

SCH/C (98) 117

27.10.1998 г.

План за действие за борба с нелегалната имиграция

SCH/C (99) 25

22.3.1999 г.

Общи принципи за възнаграждението на осведомители и внедрени агенти


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(Член 2, параграф 2) (1)

Регламент (ЕО) № 574/1999 на Съвета от 12 март 1999 г. за определяне на третите държави, чиито граждани трябва да притежават виза при преминаване на външните граници на държавите-членки (ОВ L 72, 18.3.1999 г., стр. 2) (2);

Регламент (ЕО) № 1683/95 на Съвета от 29 май 1995 г. за определяне на единен формат за визи (ОВ L 164, 14.7.1995 г., стр. 1) и Решение на Комисията от 7 февруари 1996 г. за приемане на по-нататъшни технически спецификации за единния визов образец (непубликувано);

Директива 91/477/ЕИО на Съвета от 18 юни 1991 г. относно контрола над придобиването и притежанието на оръжие (ОВ L 256, 13.9.1991 г., стр. 51) и Препоръка 93/216/ЕИО на Комисията от 25 февруари 1993 г. относно разрешението за пренос на огнестрелно оръжие в Европа (ОВ L 93, 17.4.1993 г., стр. 39), изменена с Препоръка 96/129/ЕО на Комисията от 12 януари 1996 г. (ОВ L 30, 8.2.1996 г., стр. 47).


(1)  Виж също декларацията на Съвета и на Комисията във връзка с Директива 95/46/ЕО, приета в момента на сключване на настоящото споразумение.

(2)  Без да се накърнява връзката му с разпоредбите относно определянето на трети страни, чиито граждани трябва да притежават визи или са освободени от такива задължения, приети в рамката на Шенгенското сътрудничество, които ще продължат да се прилагат в процеса на интегриране на достиженията на правото от Шенген в рамките на Европейския съюз, и които са предмет на условията в приложение А.


ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ

Договарящите се страни приеха настоящия заключителен акт, включващ следните декларации:

1.   Декларация на Исландия и Норвегия относно член 4, параграф 2

Като отчетоха срещите на смесения комитет на министерско равнище, Исландия и Норвегия приеха, че им предстои да определят дали конкретен проблем следва да се определи като „проблем, с който се сблъскват“ (първо тире от разпоредбата), или „се отнася до тях“ (второ тире от разпоредбата), и е от такова естество, че изисква обсъждане на министерско равнище. В съответствие с общите интереси на страните се предвижда, че такива „проблеми“ и „въпроси“ се срещат обикновено в процеса на постоянно сътрудничество по начин, който ще доведе до тяхното включване в дневния ред на смесения комитет на министерско равнище. Въпреки това Исландия и Норвегия подчертават правото на членовете на смесения комитет да поискат свикването на заседания на смесения комитет на всякакво равнище в съответствие с член 3, параграф 3 от споразумението.

2.   Декларация от Исландия и Норвегия относно член 8, параграф 4

В случаите, когато възникне ситуация, като упоменатите в член 8, параграф 4, букви а), б) или г), Исландия или Норвегия ще се възползват от възможността, предвидена в член 3, параграф 3, да поискат свикване на заседание на комитета на министерско равнище, с цел да потърсят начини за продължаване на споразумението.

3.   Декларация от Исландия и Норвегия относно екстрадицията

1.

Възраженията, направени в съответствие с член 13 от Европейската конвенция за борба с тероризма, открита за подписване в Страсбург на 27 януари 1977 г., няма да бъдат прилагани при процедури за екстрадиция по отношение на държавите-членки на Европейския съюз, които гарантират еднакво третиране.

2.

Декларации, изготвени в съответствие с член 6, параграф 1 от Европейската конвенция за екстрадиция, отворена за подписване в Париж на 13 декември 1957 г., няма да бъде използвана като мотив за отказ да бъдат екстрадирани граждани от нескандинавски държави в държави-членки на Европейския съюз, които гарантират еднакво третиране.

4.   Съвместна декларация относно парламентарната консултация

Европейският съюз, Исландия и Норвегия приеха, че е уместно въпросите, попадащи в обхвата на настоящото споразумение, да бъдат обсъдени на междупарламентарни срещи между Европейския парламент и Исландия и Европейския парламент и Норвегия.

5.   Декларация на Съвета на Европейския съюз, приета с единодушие от неговите членове, относно член 6, параграф 1 към Протокола от Шенген относно решенията, които следва да бъдат взети от смесения комитет

В Съвета е постигнато съгласие, че решенията, които следва да бъдат приети от смесения комитет в съответствие със споразумението, се приемат с единодушие от представителите на членовете на Съвета, съгласно член 6, параграф 1 от Протокола от Шенген, и от представителите на правителствата на Исландия и Норвегия, освен ако процедурният правилник или споразумението, което следва да бъде сключено съгласно член 6, параграф 2 от Протокола от Шенген не предвиждат друго.

6.   Декларация на Европейската комисия относно формирането на достъпни предложения

Когато представя своите предложения, които са свързани с настоящото споразумение, пред Съвета на Европейския съюз и пред Европейския парламент, Европейската комисия представя копия от тях на Исландия и Норвегия.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión Europea

For Rådet for Den Europæiske Union

Für den Rat der Europäischen Union

Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

For the Council of the European Union

Pour le Conseil de l'Union européenne

Per il Consiglio dell'Unione europea

Voor de Raad van de Europese Unie

Pelo Conselho da União Europeia

Euroopan unionin neuvoston puolesta

För Europeiska unionens råd

Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins

For Rådet for Den europeiske union

Image

Por la República de Islandia

For Republikken Island

Für die Republik Island

Για τη Δημοκρατία της Ισλανδίας

For the Republic of Iceland

Pour la République d'Islande

Per la Repubblica d'Islanda

Voor de Republiek IJsland

Pela República da Islândia

Islannin tasavallan puolesta

På Republiken Islands vägnar

Fyrir hönd Lyðveldisins Íslands

For Republikken Island

Image

Por el Reino de Noruega

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Per il Regno di Norvegia

Voor het Koninkrijk Noorwegen

Pelo Reino da Noruega

Norjan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Norges vägnar

Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs

For Kongeriket Norge

Image


Top