EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21999A0710(02)

Sporazum med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o pridružitvi obeh k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda

OJ L 176, 10.7.1999, p. 36–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
OJ L 176, 10.7.1999, p. 2–26 (GA)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 019 P. 147 - 163
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 019 P. 147 - 163
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 037 P. 148 - 164

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj

Related Council decision

21999A0710(02)Uradni list L 176 , 10/07/1999 str. 0036 - 0062


Sporazum

med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o pridružitvi obeh k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda

SVET EVROPSKE UNIJE

in

REPUBLIKA ISLANDIJA TER

KRALJEVINA NORVEŠKA

so se

GLEDE NA to, da sta od podpisa Luksemburškega sporazuma 19. decembra 1996 med trinajstimi državami članicami Evropske unije, podpisnicami Schengenskih sporazumov, in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško obe sodelovali v razpravah o uporabi, izvajanju in nadaljnjem razvoju Schengenskih sporazumov ter z njimi povezanih določb;

GLEDE NA TO, da bo zaradi Protokola o vključitvi Schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti z Amsterdamsko pogodbo, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji, Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in nekatere z njimi povezane akte (v nadaljnjem besedilu "Schengenski protokol"), sodelovanje med državami članicami Evropske unije, podpisnicami Schengenskih sporazumov v okviru teh sporazumov in z njimi povezanih določb, potekalo v institucionalnem in pravnem okviru Evropske unije, in s spoštovanjem ustreznih določb Pogodbe o Evropski uniji ter Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti;

GLEDE NA to, da želi Evropska unija, vključno z Evropsko skupnostjo, v skladu s prvim odstavkom člena 6 Schengenskega protokola, spoštovati in uresničevati cilj ter namen Luksemburškega sporazuma s Sporazumom o pridružitvi Republike Islandije in Kraljevine Norveške ob začetku veljavnosti Amsterdamske pogodbe, z izvajanjem Schengenskega pravnega reda in z njegovim nadaljnjim razvojem na podlagi Luksemburškega sporazuma, s čimer bo zagotovila skupni cilj nadaljnjega vključevanja teh dveh držav v te dejavnosti;

PREPRIČANE o potrebi po primerni vključitvi vseh strani, ki izvajajo določbe Schengenskega pravnega reda, in za katere bodo sčasoma veljale te določbe in njihov nadaljnji razvoj, vključno z Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško, v obravnave na vseh ravneh o njihovi praktični uporabi, izvajanju in pripravi njihovega nadaljnjega razvoja;

GLEDE NA to, da je v ta namen treba vzpostaviti organizacijsko strukturo izven institucionalnega okvira Evropske unije, za zagotovitev pridružitve Republike Islandije in Kraljevine Norveške v postopke odločanja na teh področjih in omogoči njuno sodelovanje v teh dejavnostih s pomočjo Mešanega odbora,

OB SKLICEVANJU na cilj in namen Luksemburškega sporazuma, za ohranitev obstoječega režima med petimi nordijskimi državami v skladu s Konvencijo o odpravi kontrole potnih listin na skupnih mejah nordijskih držav, podpisani v Kopenhagnu 12. julija 1957, ki vzpostavlja Zvezo nordijskih držav o prehajanju skupnih meja brez potnih listin, ko bodo tiste nordijske države, ki so članice Evropske unije, začele sodelovati v režimu odprave preverjanja oseb na notranjih mejah, določenih s Schengenskimi sporazumi;

OB UPOŠTEVANJU določb, predpisanih z Luksemburškim sporazumom;

OB SPOZNANJU, da vključitev Schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije pomeni, da je sprejemanje sklepov v prid nadaljnjemu razvoju določb, ki tvorijo Schengenski pravni red, postalo predmet Evropske unije, vključno z Evropsko skupnostjo;

GLEDE NA to, da sta od podpisa Luksemburškega sporazuma 19. decembra 1996 med trinajstimi državami članicami Evropske unije, podpisnicami Schengenskih sporazumov, in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško obe sodelovali v razpravah o uporabi, izvajanju in nadaljnjem razvoju Schengenskih sporazumov ter z njimi povezanih določb;

GLEDE NA TO, da bo zaradi Protokola o vključitvi Schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti z Amsterdamsko pogodbo, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji, Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in nekatere z njimi povezane akte (v nadaljnjem besedilu "Schengenski protokol"), sodelovanje med državami članicami Evropske unije, podpisnicami Schengenskih sporazumov v okviru teh sporazumov in z njimi povezanih določb, potekalo v institucionalnem in pravnem okviru Evropske unije, in s spoštovanjem ustreznih določb Pogodbe o Evropski uniji ter Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti;

GLEDE NA to, da želi Evropska unija, vključno z Evropsko skupnostjo, v skladu s prvim odstavkom člena 6 Schengenskega protokola, spoštovati in uresničevati cilj ter namen Luksemburškega sporazuma s Sporazumom o pridružitvi Republike Islandije in Kraljevine Norveške ob začetku veljavnosti Amsterdamske pogodbe, z izvajanjem Schengenskega pravnega reda in z njegovim nadaljnjim razvojem na podlagi Luksemburškega sporazuma, s čimer bo zagotovila skupni cilj nadaljnjega vključevanja teh dveh držav v te dejavnosti;

PREPRIČANE o potrebi po primerni vključitvi vseh strani, ki izvajajo določbe Schengenskega pravnega reda, in za katere bodo sčasoma veljale te določbe in njihov nadaljnji razvoj, vključno z Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško, v obravnave na vseh ravneh o njihovi praktični uporabi, izvajanju in pripravi njihovega nadaljnjega razvoja;

GLEDE NA to, da je v ta namen treba vzpostaviti organizacijsko strukturo izven institucionalnega okvira Evropske unije, za zagotovitev pridružitve Republike Islandije in Kraljevine Norveške v postopke odločanja na teh področjih in omogoči njuno sodelovanje v teh dejavnostih s pomočjo Mešanega odbora,

DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

Člen 1

Republika Islandija in Kraljevina Norveška, v nadaljevanju "Islandija" in "Norveška", se pridružita k dejavnostim Evropske skupnosti in Evropske unije na področjih, ki so zajeta v določbah, navedenih v Prilogah A in B k temu sporazumu, in k njihovemu nadaljnjemu razvoju.

Ta sporazum ustvarja vzajemne pravice in obveznosti v skladu s v njem določenimi postopki.

Člen 2

1. Islandija in Norveška izvajata in uporabljata določbe Schengenskega pravnega reda, naštete v Prilogi A k temu sporazumu, kakor veljajo za države članice Evropske unije, v nadaljnjem besedilu "države članice", vključene v tesnejše sodelovanje na podlagi Schengenskega pravnega reda.

2. Islandija in Norveška izvajata in uporabljata določbe pravnih aktov Evropske skupnosti, naštete v Prilogi B k temu sporazumu, v takem obsegu, v kakršnem sta ustrezne določbe nadomestili oziroma sprejeli na podlagi Konvencije, podpisane v Schengnu dne 19. junija 1990, o izvajanju Sporazuma o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah.

3. Islandija in Norveška brez poseganja v člen 8 sprejmeta, izvajata in uporabljata tudi pravne akte in ukrepe, sprejete v Evropski uniji, ki spreminjajo ali nadgrajujejo določbe, navedene v Prilogah A in B, za katere so bili uporabljeni postopki, določeni s tem sporazumom.

Člen 3

1. Ustanovi se Mešani odbor, sestavljen iz predstavnikov vlad Islandije in Norveške, članov Sveta Evropske unije, v nadaljevanju "Sveta", in Komisije Evropskih skupnosti, v nadaljevanju "Komisije".

2. Mešani odbor sprejme svoj poslovnik na podlagi konsenza.

3. Mešani odbor zaseda na pobudo svojega predsednika ali na predlog katerega koli člana.

4. Mešani odbor v skladu s členom 4(2) zaseda na ravni ministrov, visokih uradnikov ali izvedencev, glede na zahtevane okoliščine.

5. Mandat predsednika Mešanega odbora prevzame:

- na ravni izvedencev: predstavnik Evropske unije;

- na ravni visokih uradnikov in ministrov: izmenoma, za obdobje šestih mesecev, predstavnik Evropske unije in predstavnik vlade Islandije ali Norveške.

Člen 4

1. Mešani odbor v skladu s tem sporazumom obravnava vse zadeve, zajete v členu 2, in zagotovi, da se primerno upošteva vse potrebe, ki jih imata lahko Islandija in Norveška.

2. V mešanem odboru na ministrski ravni imajo predstavniki Islandije in Norveške možnost:

- pojasniti težave, s katerimi se srečujejo ob izvajanju določenega pravnega akta ali ukrepa ali odzvati se na težave, s katerimi se srečujejo ostale delegacije;

- izraziti svoje stališče o vseh vprašanjih v zvezi z nadaljnjim razvojem predpisov, glede katerih imajo pomisleke, ali o njihovem izvajanju.

3. Zasedanja Mešanega odbora na ministrski ravni pripravlja Mešani odbor na ravni visokih uradnikov.

4. Predstavniki vlad Islandije in Norveške imajo v Mešanem odboru pravico dajati pobude, ki so povezane z zadevami, omenjenimi v členu 1. Komisija ali katera koli država članica lahko po obravnavi upošteva te pobude, in v skladu z veljavnimi pravili Evropske unije oblikuje predlog ali prevzame pobudo za sprejetje pravnega akta ali ukrepa Evropske skupnosti ali Evropske unije.

Člen 5

Brez poseganja v člen 4 se Mešani odbor, obvešča o pripravi vseh pravnih aktov ali ukrepov v Svetu, ki so lahko pomembni za ta sporazum.

Člen 6

Pri pripravljanju nove zakonodaje na področju, ki ga zajema ta sporazum, Komisija neformalno zaprosi za nasvet izvedence Islandije in Norveške, tako kakor zaprosi za nasvet izvedence držav članic pri sestavljanju svojih predlogov.

Člen 7

Pogodbenice soglašajo, da bi morale skleniti ustrezen dogovor o kriterijih in pravilih za določitev države, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, vložene v kateri koli od držav članic, Islandiji ali Norveški. Tak dogovor bi moral že delovati, ko začnejo v skladu s členom 15(4) za Islandijo in Norveško veljati določbe iz Priloge A in Priloge B, kakor tudi tiste, ki so že bile sprejete na podlagi člena 2(3).

Člen 8

1. Sprejemanje novih pravnih aktov ali ukrepov, ki so povezani z zadevami, navedenimi v členu 2, je pridržano pristojnim ustanovam Evropske unije. Z upoštevanjem odstavka 2 začnejo ti pravni akti ali ukrepi veljati istočasno za Evropsko unijo in njene države članice ter za Islandijo in Norveško, razen če je v teh pravnih aktih in ukrepih izrecno drugače določeno. V tem smislu se primerno upošteva čas, ki ga predlagata Islandija ali Norveška v Mešanem odboru kot rok, ki je potreben zato, da se Islandiji ali Norveški omogoči, da izpolnita svoje ustavnopravne pogoje.

2. (a) Svet nemudoma uradno obvesti Islandijo in Norveško o sprejetju pravnih aktov ali ukrepov, navedenih v odstavku 1, ki so bili sprejeti po postopkih, določenimi s tem sporazumom. Islandija in Norveška samostojno odločata, ali bosta sprejeli njihovo vsebino in jih prenesli v svojo notranjo pravno ureditev. O teh odločitvah uradno obvestita Svet in Komisijo v tridesetih dneh od sprejetja pravnih aktov ali ukrepov.

(b) Če vsebina takega pravnega akta ali ukrepa lahko postane zavezujoča za Islandijo šele po izpolnitvi svojih ustavnopravnih pogojev, Islandija o tem uradno obvesti Svet in Komisijo takoj, ko je o pravnem aktu ali ukrepu obveščena. Islandija o izpolnitvi vseh svojih ustavnopravnih pogojev takoj pisno obvesti Svet in Komisijo in zagotovi te podatke najpozneje štiri tedne pred dnem, ki je določen za začetek veljavnosti pravnega akta ali ukrepa za Islandijo, kakor je sklenjeno v skladu z odstavkom 1.

(c) Če vsebina takega pravnega akta ali ukrepa lahko postane zavezujoča za Norveško šele po izpolnitvi svojih ustavnopravnih pogojev, Norveška o tem uradno obvesti Svet in Komisijo takoj, ko je o pravnem aktu ali ukrepu obveščena. Norveška o izpolnitvi vseh svojih ustavnopravnih pogojev takoj, najpozneje v šestih mesecih od dneva uradnega obvestila Sveta, pisno obvesti Svet in Komisijo. Od dne, ki je določen za začetek veljavnosti pravnega akta ali ukrepa za Norveško, do dne informacije ob izpolnitvi ustavnopravnih pogojev Norveška začasno uporablja vsebino tega pravnega akta ali ukrepa, tam kjer je to mogoče.

3. S sprejetjem pravnih aktov in ukrepov, navedenih v odstavku 2, v Islandiji in Norveški, nastanejo pravice in obveznosti med Islandijo in Norveško ter med Islandijo in Norveško na eni strani in državami članicami Evropske unije na drugi.

4. V primeru:

(a) če Islandija ali Norveška uradno obvesti o svoji odločitvi, da ne sprejme vsebine pravnega akta ali ukrepa, navedenega v odstavku 2, za katerega so bili uporabljeni postopki, določeni s tem sporazumom; ali

(b) če Islandija ali Norveška v tridesetdnevnem roku, ki je določen v odstavku 2(a), ne izdata uradnega obvestila; ali

(c) če Islandija ne izda uradnega obvestila pred štiritedenskim rokom, določenim v odstavku 2(b) pred dnem, ki je določen za začetek veljavnosti pravnega akta ali ukrepa; ali

(d) če Norveška ne izda uradnega obvestila v roku šestih mesecev, ki je določen v odstavku 2(c) ali ne poskrbi za začasno veljavnost, kakor je predvidena v istem pododstavku, od dne, ki določa začetek veljavnosti pravnega akta ali ukrepa;

se šteje, da je ta sporazum prenehal veljati za Islandijo ali Norveško, odvisno od primera, razen če Mešani odbor po skrbni preučitvi možnosti za nadaljevanje sporazuma v devetdesetih dneh sklene drugače. Prenehanje tega sporazuma začne veljati tri mesece po izteku roka devetdesetih dni.

Člen 9

1. Z namenom doseganja ciljev pogodbenic, ki želijo vzpostaviti najbolj enotno možno uporabo in razlago določb, navedenih v členu 2, Mešani odbor redno pregleduje razvoj sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu "Sodišča"), kakor tudi razvoj sodne prakse pristojnih nacionalnih sodišč Islandije in Norveške, na katero se te določbe nanašajo. V ta namen se vzpostavi mehanizem, ki naj zagotovi stalen vzajemen prenos take sodne prakse.

2. V skladu s sprejetjem potrebnih sprememb Statuta Sodišča, Islandija in Norveška lahko predložita Sodišču uradne zaznamke ali pisne ugotovitve v primerih, v katerih je nacionalno sodišče države članice Sodišču poslalo vprašanje o predhodni odločitvi glede razlage katere koli od določb, navedenih v členu 2.

Člen 10

1. Islandija in Norveška predložita Skupnemu odboru letna poročila o tem, kako njuni državni organi in nacionalna sodišča uporabljajo in razlagajo določbe, navedene v členu 2, kakor jih odvisno od primera razlaga Sodišče.

2. Če Mešani odbor v dveh mesecih po tem, ko je bil seznanjen z razliko v sodni praksi Sodišča in nacionalnih sodišč Islandije in Norveške ali z razliko pri uporabi sodne prakse Sodišča med državnimi organi držav članic ter državnimi organi Islandije in Norveške glede določb, navedenih v členu 2, in ni mogel zagotoviti ohranitve enotne uporabe in razlage, se uporabi postopek iz člena 11.

Člen 11

1. V primeru spora glede izvajanja tega sporazuma ali v primeru, če pride do razmer, predvidenih v členu 10(2), se zadevo uradno vnese kot sporno na dnevni red Mešanega odbora na ministrski ravni.

2. Mešani odbor ima za poravnavo spora na voljo 90 dni od dneva prejetja dnevnega reda, na katerega je bil spor uvrščen.

3. V primeru, ko Mešani odbor spora ne more poravnati v roku devetdesetih dni, ki je predviden v odstavku 2, se upošteva za poravnavo še nadaljnjih trideset dni.

Če poravnava ni dosežena, se šteje, da je za Islandijo ali Norveško ta sporazum prenehal veljati, odvisno od tega, na katero od držav se spor nanaša. Tako prenehanje veljavnosti začne veljati šest mesecev po izteku tridesetdnevnega roka.

Člen 12

1. Kar zadeva upravne stroške, ki sodijo k izvajanju tega sporazuma, prispevata Islandija in Norveška v splošni proračun Evropske unije letni znesek:

- za Islandijo 0,1 %

- za Norveško 4,995 %

v višini 300000000 BEF (ali enakovreden znesek v evrih), ki se redno usklajuje letno glede na stopnjo inflacije v Evropski uniji.

V primerih, ko operativni stroški, ki sodijo k izvajanju tega sporazuma, ne gredo v breme splošnega proračuna Evropske unije, temveč so neposredno naloženi sodelujočim državam članicam, Islandija in Norveška prispevata k tem stroškom v skladu z odstotkom bruto nacionalnega proizvoda glede na bruto nacionalni proizvod vseh sodelujočih držav.

V primerih, ko gredo operativni stroški, ki sodijo k izvajanju tega sporazuma, v breme splošnega proračuna Evropske unije, si Islandija in Norveška te stroške delita s prispevanjem letnega zneska v omenjeni proračun, v skladu z odstotkom bruto nacionalnega proizvoda obeh držav glede na bruto nacionalni proizvod vseh sodelujočih držav.

2. Islandija in Norveška sta upravičeni do prejetja dokumentacije, pripravljene v Komisiji ali v Svetu, ki se nanaša na ta sporazum, na zasedanjih Mešanega odbora pa lahko zahtevata tolmačenje v uradni jezik institucij Evropskih skupnosti, ki ga izbereta sami. Vendar pa vse stroške prevajanja ali tolmačenja v islandščino ali norveščino in iz nje nosita Islandija ali Norveška, odvisno od primera.

Člen 13

1. Ta sporazum nikakor ne vpliva na Sporazum o evropskem gospodarskem prostoru ali na kateri koli drug sporazum, sklenjen med Evropsko skupnostjo in Islandijo in/ali Norveško.

2. Ta sporazum nikakor ne vpliva na prihodnje sporazume, ki bodo sklenjeni z Islandijo in/ali Norveško s strani Evropske skupnosti, ali na podlagi členov 24 in 38 Pogodbe o Evropski uniji.

3. Ta sporazum ne vpliva na sodelovanje v okviru Zveze nordijskih držav za prehajanje skupnih meja brez potnih listin, kolikor to sodelovanje ne nasprotuje in ne ovira tega sporazuma ter zakonov in ukrepov, ki imajo za podlago ta sporazum.

Člen 14

Ta sporazum ne velja za Svalbard (Spitzbergi).

Člen 15

1. Ta sporazum začne veljati en mesec po dnevu, ko Generalni sekretar Sveta, ki je depozitar Sporazuma, ugotovi, da so bili s strani ali v imenu pogodbenic tega sporazuma izpolnjeni vsi uradne pogoji za potrditev soglasja, da jih Sporazum zavezuje.

2. Členi 1, 3, 4, 5 in 8(2)(a), prvi stavek, veljajo začasno od dne podpisa tega sporazuma.

3. Za pravne akte ali ukrepe, sprejete po podpisu tega sporazuma, vendar pred začetkom njegove veljavnosti, začne teči tridesetdnevni rok, naveden v zadnjem stavku člena 8(2)(a), od dneva začetka veljavnosti tega sporazuma.

4. Določbe, navedene v Prilogi A in Prilogi B, kakor tudi tiste, ki so že bile sprejete v skladu s členom 2(3), začnejo veljati za Islandijo in Norveško z dnem, ki ga določi Svet na podlagi soglasja sklepom svojih članov, predstavnikov držav članic, vključenih v tesnejše sodelovanje na podlagi Schengenskega protokola, po posvetovanjih v Mešanem odboru v skladu s členom 4 tega sporazuma, po tem ko se prepriča, da sta Islandija in Norveška izpolnili predpogoje za izvajanje ustreznih določb in da izvajata nadzor na svojih zunanjih mejah.

5. Z izvajanjem določb, navedenih v odstavku 4, nastanejo pravice in obveznosti med Islandijo in Norveško ter med Islandijo in Norveško na eni strani in Evropsko skupnostjo ter državami članicami, zaradi katerih so se te določbe tudi začele izvajati, na drugi.

Člen 16

Sporazum lahko odpovesta bodisi Islandija ali Norveška ali Svet s soglasnim sklepom svojih članov, predstavnikov držav članic, vključenih v tesnejše sodelovanje na podlagi Schengenskega protokola. O odpovedi se obvesti depozitarja. Veljati začne šest mesecev po dnevu uradnega obvestila.

Člen 17

Posledice odpovedi tega sporazuma s strani Islandije ali Norveške ali njegovo prenehanje za obe državi so predmet dogovora med ostalimi pogodbenicami in pogodbenico, ki je Sporazum odpovedala oziroma zaradi katere nastopi prenehanje veljati. Če dogovora ni mogoče doseči, Svet po posvetovanju s preostalo pridruženo pogodbenico sprejme potrebne ukrepe. Ti ukrepi pa so zavezujoči za pogodbenico le, če jih ta sprejme.

Člen 18

Ta sporazum nadomešča Sporazum o sodelovanju med Kraljevino Belgijo, Francosko republiko, Zvezno republiko Nemčijo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Italijansko republiko, Kraljevino Španijo, Portugalsko republiko, Helensko republiko, Republiko Avstrijo, Kraljevino Dansko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, med pogodbenicami Schengenskega sporazuma in Republiko Irsko ter Kraljevino Norveško o odpravi nadzora oseb na njihovih skupnih mejah, podpisan v Luxembourgu 19. decembra 1996.

V Bruslju, osemnajstega maja tisočdevetstodevetindevetdeset, v enem izvirniku v danskem, nizozemskem, angleškem, francoskem, nemškem, grškem, irskem, italijanskem, portugalskem, španskem, švedskem, islandskem in norveškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna, njihov izvirnik se hrani v arhivih Generalnega sekretariata Evropske unije.

Por el Consejo de la Unión EuropeaFor Rådet for Den Europæiske UnionFür den Rat der Europäischen UnionΓια το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςFor the Council of the European UnionPour le Conseil de l'Union européennePer il Consiglio dell'Unione europeaVoor de Raad van de Europese UniePelo Conselho da União EuropeiaEuroopan unionin neuvoston puolestaFör Europeiska unionens rådFyrir hönd ráðs EvrópusambandsinsFor Rådet for Den europeiske union

+++++ TIFF +++++

Por la República de IslandiaFor Republikken IslandFür die Republik IslandΓια τη Δημοκρατία της ΙσλανδίαςFor the Republic of IcelandPour la République d'IslandePer la Repubblica d'IslandaVoor de Republiek IJslandPela República da IslândiaIslannin tasavallan puolestaPå Republiken Islands vägnarFyrir hönd Lyðveldisins ÍslandsFor Republikken Island

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de NoruegaFor Kongeriget NorgeFür das Königreich NorwegenΓια το Βασίλειο της ΝορβηγίαςFor the Kingdom of NorwayPour le Royaume de NorvègePer il Regno di NorvegiaVoor het Koninkrijk NoorwegenPelo Reino da NoruegaNorjan kuningaskunnan puolestaPå Konungariket Norges vägnarFyrir hönd Konungsríkisins NoregsFor Kongeriket Norge

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA A

(Člen 2, odstavek 1)

Del 1 te Priloge se nanaša na Schengenski sporazum iz leta 1985 in na Schengensko Konvencijo o izvajanju Schengenskega sporazuma iz leta 1985, sprejeto leta 1990. Del 2 se nanaša na listine o pristopu in Del 3 na ustrezne sekundarne pravne akte Schengenskega pravnega reda.

DEL 1

Določbe Sporazuma, podpisanega v Schengnu dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike, o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah.

Vse določbe Konvencije, podpisane v Schengnu dne 19. junija 1990, med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Francosko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg in Kraljevino Nizozemsko, o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 15. junija 1985, razen:

Člena 2(4)

Člena 4, v obsegu nadzora nad prtljago

Člena 10(2)

Člena 19(2)

Členov 28 do 38 in z njimi povezanih opredelitev

Člena 60

Člena 70

Člena 74

Členov 77 do 91 v obsegu, ki ga obravnava Direktiva Sveta 91/477/EGS o nadzoru nad pridobitvijo in posedovanjem strelnega orožja

Členov 120 do 125

Členov 131 do 133

Člena 134

Členov 139 do 142

Sklepne listine: izjava 2

Sklepne listine: izjave 4, 5 in 6

Protokola

Skupne izjave

Izjave ministrov in državnih sekretarjev.

DEL 2

Določbe pristopnih sporazumov in protokolov k Schengenskemu sporazumu ter Schengenske konvencije z Italijansko republiko (podpisane v Parizu, 27. novembra 1990), Kraljevino Španijo in Portugalsko republiko (podpisane v Bonnu, 25. junija 1991), Helensko republiko (podpisane v Madridu, 6. novembra 1992), Republiko Avstrijo (podpisano v Bruslju, 28. aprila 1995) in Kraljevino Dansko, Republiko Finsko in Kraljevino Švedsko (podpisano v Luksemburgu, 19. decembra 1996), razen:

1. Protokola, podpisanega v Parizu 27. novembra 1990, o pristopu Vlade Italijanske republike k sporazumu med vladami držav članic Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčijo in Francoske republike glede postopnega odpravljanja nadzora na njihovih skupnih mejah, podpisanega v Schengnu 14. junija 1985.

2. Naslednjih določb Sporazuma, podpisanega v Parizu 27. novembra 1990, o pristopu Italijanske republike h Konvenciji, podpisani v Schengnu 19. junija 1990, o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, med vladami držav članic Gospodarske unije Beneluks, Zvezno republiko Nemčijo in Francosko republiko, njegove Sklepne listine in z njo povezanih izjav:

Člen 1

Člena 5 in 6

Sklepna listina: I. del

Del II, izjavi 2 in 3

Izjava ministrov in državnih sekretarjev.

3. Protokol, podpisan v Bonnu 25. junija 1991, o pristopu Vlade Kraljevine Španije k Sporazumu med vladami držav članic Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike, o postopni odpravi nadzora na njihovih skupnih mejah, podpisan v Schengnu 14. junija 1985, kakor je bil spremenjen s Protokolom o pristopu vlade Italijanske republike, podpisanem v Parizu 27. novembra, in njegove spremne izjave.

4. Naslednje določbe Sporazuma, podpisanega v Bonnu 25. junija 1991, o pristopu Kraljevine Španije h Konvenciji, podpisanega v Schengnu 19. junija 1990, o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, med vladami držav članic Gospodarske unije Beneluks, Zvezno republiko Nemčijo in Francosko republiko, h kateri je pristopila Italijanska republika na podlagi sporazuma, podpisanega v Parizu 27. novembra 1990, njegova sklepna listina in z njo povezane izjave:

Člen 1

Člena 5 in 6

Sklepna listina: I. del

Del II, izjavi 2 in 3

Del III, izjavi 3 in 4

Izjava ministrov in državnih sekretarjev.

5. Protokol, podpisan v Bonnu 25. junija o pristopu Vlade Portugalske republike k Sporazumu med vladami držav članic Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi nadzora na njihovih notranjih mejah, podpisan v Schengnu 24. junija 1985, kakor je bil spremenjen s Protokolom o pristopu vlade Italijanske republike, podpisan v Parizu 27. novembra 1990, in z njegovimi spremnimi izjavami.

6. Naslednje določbe Sporazuma, podpisanega v Bonnu 25. junija 1991, o pristopu Portugalske republike h Konvenciji, podpisani v Schengnu 19. junija 1990, o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, med vladami držav članic Gospodarske unija Beneluks, Zvezno republiko Nemčijo in Francosko republiko, h kateri je pristopila Italijanska republika na podlagi sporazuma, podpisanega v Parizu 27. novembra 1990, njegove sklepne listine in z njim povezane izjave:

Člen 1

Člena 7 in 8

Sklepna listina: Del I.

Del II, izjavi 2 in 3

Del III, izjave 2, 3, 4 in 5

Izjava ministrov in državnih sekretarjev.

7. Protokol, podpisan v Madridu 6. novembra 1992, o pristopu Vlade Helenske republike k sporazumu med vladami držav članic Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike, o postopni odpravi nadzora na njihovih notranjih mejah, podpisanem v Schengnu 14. junija 1985, kakor je bil spremenjen s protokoli o pristopu Vlade Italijanske republike, podpisanem v Parizu 27. novembra 1990, in vlad Kraljevine Španije in Portugalske republike, podpisanem v Bonnu 25. junija 1991, ter njegova spremna izjava.

8. Naslednje določbe Sporazuma, podpisanega v Madridu 6. novembra 1992, o pristopu Helenske republike k Konvenciji, podpisani v Schengnu 19. junija 1990, o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, med vladami držav članic Gospodarske unije Beneluks, Zvezno republiko Nemčijo in Francosko republiko, h kateri so pristopile Italijanska republika na podlagi sporazuma, podpisanega v Parizu 27. novembra 1990, Kraljevina Španija in Portugalska republika na podlagi Sporazuma, podpisanega v Bonnu 25. junija 1991, njegova Sklepna listina in z njo povezane izjave:

Člen 1

Člena 6 in 7

Sklepna listina: Del I

Del II, izjave 2, 3 in 4

Del III, izjavi 1 in 3

Izjava ministrov in državnih sekretarjev.

9. Protokol, podpisan v Bruslju 28. aprila 1995, o pristopu Vlade Republike Avstrije k Sporazumu med vladami držav članic Gospodarske unije Beneluks, Zvezno republiko Nemčijo in Francosko republiko, o postopni odpravi nadzora na njihovih notranjih mejah, podpisanem v Schengnu 14. junija 1985, kakor je bil spremenjen s protokolom o pristopu vlad Italijanske republike, Kraljevine Španije in Portugalske republike ter Helenske republike, podpisanem 27. novembra 1990, 25. junija 1991 in 6. novembra 1992, v tem vrstnem redu.

10. Naslednje določbe Sporazuma, podpisanega v Bruslju 28. aprila 1995, o pristopu Republike Avstrije h Konvenciji, podpisani v Schengnu 19. junija 1990, o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, med vladami držav članic Gospodarske unije Beneluks, Zvezno republiko Nemčijo in Francosko republiko, h kateri so pristopile Italijanska republika, Kraljevina Španija in Portugalska republika ter Helenska republika po Sporazumih, podpisanih zapovrstjo 27. novembra 1990, 25. junija 1991 in 6. novembra 1992, ter njegova sklepna listina:

Člen 1

Člena 5 in 6

Sklepna listina: Del I

Del II, izjava 2

Del III

11. Protokol, podpisan v Luksemburgu 19. decembra 1996, o pristopu Vlade Kraljevine Danske k Sporazumu o postopni odpravi nadzora na njihovih skupnih mejah, podpisanemu v Schengnu 14. junija 1985, in z njim povezana izjava.

12. Naslednje določbe Sporazuma, podpisanega v Luksemburgu 19. decembra 1996, o pristopu Kraljevine Danske h Konvenciji o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, o postopni odpravi nadzora na njihovih skupnih mejah, podpisanega v Schengnu 19. junija 1990, njegova sklepna listina in z njim povezana izjava:

Člen 1

Člena 7 in 8

Sklepna listina: Del I

Del II, izjava 2

Del III

Izjava ministrov in državnih sekretarjev.

13. Protokol, podpisan v Luksemburgu 19. decembra 1996, o pristopu Vlade Republike Finske k Sporazumu o postopni odpravi nadzora na njihovih skupnih mejah, podpisanemu v Schengnu 19. junija 1990, in z njim povezana izjava.

14. Naslednje določbe Sporazuma, podpisanega v Luksemburgu 19. decembra 1996, o pristopu Republike Finske h Konvenciji o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, o postopni odpravi nadzora na njihovih skupnih mejah, podpisanega v Schengnu 19. junija 1990, njegove sklepne listine in z njim povezane izjave:

Člen 1

Člena 6 in 7

Sklepna listina: Del I

Del II, izjava 2

Del III, razen izjave o Alandskih otokih

Izjava ministrov in državnih sekretarjev.

15. Protokol, podpisan v Luksemburgu 19. decembra 1996, o pristopu Vlade Kraljevine Švedske k Sporazumu o postopni odpravi nadzora na njihovih skupnih mejah, podpisanemu v Schengnu 14. junija 1985, in z njim povezana izjava.

16. Naslednje določbe Sporazuma, podpisanega v Luksemburgu 19. decembra 1996, o pristopu Kraljevine Švedske h Konvenciji o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, o postopni odpravi nadzora na njihovih skupnih mejah, podpisane v Schengnu 19. junija 1990, njegove sklepne listine in z njim povezane izjave:

Člen 1

Člena 6 in 7

Sklepna listina: Del I

Del II, izjava 2

Del III

Izjava ministrov in državnih sekretarjev.

DEL 3

A. Naslednji sklepi izvršnega odbora:

SCH/Com-ex (93) 10 14.12.1993 | Potrditev izjav ministrov in državnih sekretarjev z dne 19. junija 1992 in 30. junija 1993 o začetku veljavnosti |

SCH/Com-ex (93) 14 14.12.1993 | Izboljšanje praktičnega sodelovanja med pravosodnimi organi za boj proti trgovanju s prepovedanimi drogami |

SCH/Com-ex (93) 16 14.12.1993 | Finančne uredbe o stroških vzpostavitve in delovanja schengenskega informacijskega sistema C. SIS |

SCH/Com-ex (93) 21 14.12.1993 | Razširitev enotnega vizuma |

SCH/Com-ex (93) 22 Rev 14.12.1993 | Zaupna narava nekaterih dokumentov |

SCH/Com-ex (93) 24 14.12.1993 | Skupni postopki za preklic, razveljavitev ali skrajšanje trajanja veljavnosti enotnega vizuma |

SCH/Com-ex (94) 1 Rev 2 26.4.1994 | Usklajevanje ukrepov, katerih namen je odpraviti ovire in omejitve v zvezi s pretokom prometa na notranjih cestnih mejnih prehodih |

SCH/Com-ex (94) 2 26.4.1994 | Izdajanje vizumov na mejah |

SCH/Com-ex (94) 15 Rev 21.11.1994 | Uvajanje računalniškega postopka identifikacije za posvetovanje z osrednjimi organi oblasti, predvidenega v členu 17(2) Konvencije o izvajanju |

SCH/Com-ex (94) 16 Rev 21.11.1994 | Pridobitev skupnih vstopnih in izstopnih žigov |

SCH/Com-ex (94) 17 Rev 4 22.12.1994 | Uvajanje in uporaba schengenskega sistema na letališčih in manjših vzletiščih/pristajališčih |

SCH/Com-ex (94) 25 22.12.1994 | Izmenjave statističnih podatkov o izdanih vizumih |

SCH/Com-ex (94) 28 Rev 22.12.1994 | Spričevalo, predvideno v členu 75, za prevoz drog in/ali psihotropnih snovi |

SCH/Com-ex (94) 29 Rev 2 22.12.1994 | Uveljavljanje Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 19. junija 1990 |

SCH/Com-ex (95) PV 1 Rev (Point 8) | Skupna politika vizumov |

SCH/Com-ex (95) 20 Rev 2 20.12.1995 | Odobritev dokumenta SCH/I (95) 40 Rev 6 o postopku za uporabo člena 2(2) Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma |

SCH/Com-ex (95) 21 20.12.1995 | Hitra izmenjava statističnih in materialnih podatkov med Schengenskimi državami o morebitnih nepravilnostih v delovanju na zunanjih mejah |

SCH/Com-ex (96) 13 Rev 27.6.1996 | Načela za izdajanje Schengenskih vizumov v skladu s členom 30(1)(a) Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma |

SCH/Com-ex (96) 27 19.12.1996 | Izdajanje vizumov na mejah pomorščakom v tranzitu |

SCH/Com-ex (97) 2 Rev 2 25.4.1997 | Dodelitev naročila za preliminarno študijo SIS II |

SCH/Com-ex (97) 6 Rev 2 24.6.1997 | Schengenski priročnik o sodelovanju policije na področju javnega reda in varnosti |

SCH/Com-ex (97) 18 7.10.1997 | Prispevki Norveške in Islandije k operativnim stroškom C. SIS |

SCH/Com-ex (97) 24 7.10.1997 | Prihodnost SIS |

SCH/Com-ex (97) 29 Rev 2 7.10.1997 | Uresničevanje Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma v Grčiji |

SCH/Com-ex (97) 32 15.12.1997 | Usklajevanje politike vizumov |

SCH/Com-ex (97) 34 Rev 15.12.1997 | Izvajanje skupne akcije za enotno obliko dovoljenj za bivanje |

SCH/Com-ex (97) 35 15.12.1997 | Dopolnitev finančnih uredb za C. SIS |

SCH/Com-ex (97) 39 Rev 15.12.1997 | Vodilna načela za dokazna sredstva in indikativne dokaze v okviru ponovnega sprejema med Schengenskimi državami |

SCH/Com-ex (98) 1, 2 Rev 21.4.1998 | Poročilo o dejavnostih projektne skupine |

SCH/Com-ex (98) 10 21.4.1998 | Sodelovanje pogodbenic pri vračanju tujcev z zračnim prevozom |

SCH/Com-ex (98) 11 21.4.1998 | C. SIS s povezavami 15/18 |

SCH/Com-ex (98) 12 21.4.1998 | Izmenjava statistike o vizumih na lokalni ravni |

SCH/Com-ex (98) 17 23.6.1998 | Zaupna narava nekaterih dokumentov |

SCH/Com-ex (98) 18 Rev 23.6.1998 | Ukrepi, ki jih je treba sprejeti zaradi držav, ki povzročajo težave v zvezi z izdajanjem dokumentov, potrebnih za odstranitev njihovih državljanov s schengenskega ozemlja PONOVEN SPREJEM — VIZUMI |

SCH/Com-ex (98) 19 23.6.1998 | Monako VIZUMI — ZUNANJE MEJE — SIS |

SCH/Com-ex (98) 21 23.6.1998 | Žigosanje potnih listin prosilcev za vizume VIZUMI |

SCH/Com-ex (98) 26 def 16.9.1998 | Ustanovitev stalnega odbora za Schengensko Konvencijo o izvajanju |

SCH/Com-ex (98) 29 Rev 23.6.1998 | Skupna določba, ki zajema celoten tehnični vidik schengenskega pravnega reda |

SCH/Com-ex (98) 35 Rev 2 16.9.1998 | Posredovanje skupnega priročnika državam kandidatkam za članstvo v EU |

SCH/Com-ex (98) 37 def 2 16.9.1998 | Akcijski načrt za boj proti nezakonitemu priseljevanju |

SCH/Com-ex (98) 43 Rev 16.9.1998 | Začasni odbor za Grčijo |

SCH/Com-ex (98) 49 Rev 3 16.12.1998 | Uresničevanje Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma v Grčiji |

SCH/Com-ex (98) 51 Rev 3 16.12.1998 | Čezmejno sodelovanje policije pri preprečevanju kaznivih dejanj in odkrivanja, kadar se le-to zahteva |

SCH/Com-ex (98) 52 16.12.1998 | Navodila za čezmejno sodelovanje policije |

SCH/Com-ex (98) 53 Rev 2 16.12.1998 | Usklajevanje politike vizumov — ukinitev sivih seznamov |

SCH/Com-ex (98) 56 16.12.1998 | Priročnik o listinah, na katere se sme namestiti vizum |

SCH/Com-ex (98) 57 16.12.1998 | Uvedba usklajenega obrazca za vabila, potrdilo o nastanitvi in sprejetje obveznosti pomoči za vzdrževanje |

SCH/Com-ex (98) 59 Rev 16.12.1998 | Usklajeno zaposlovanje svetovalcev za dokumente |

SCH/Com-ex (99) 1 Rev 2 28.4.1999 | Položaj v zvezi z drogami |

SCH/Com-ex (99) 3 28.4.1999 | Proračun službe za pomoč uporabnikom v letu 1999 |

SCH/Com-ex (99) 4 28.4.1999 | Stroški vzpostavitve C. SIS |

SCH/Com-ex (99) 5 28.4.1999 | Priročnik SIRENE |

SCH/Com-ex (99) 6 28.4.1999 | Razmere v telekomunikacijah |

SCH/Com-ex (99) 7 Rev 2 28.4.1999 | Uradniki za zvezo |

SCH/Com-ex (99) 8 Rev 2 28.4.1999 | Plačila ovaduhom |

SCH/Com-ex (99) 10 28.4.1999 | Nezakonito trgovanje z orožjem |

SCH/Com-ex (99) 11 Rev 2 28.4.1999 | Sklep, ki se nanaša na Sporazum o sodelovanju v postopkih za cestno-prometne prekrške |

SCH/Com-ex (99) 13 28.4.1999 | Umik starih in sprejetje novih različic Skupnega priročnika in Skupnih konzularnih navodil |

SCH/Com-ex (99) 14 28.4.1999 | Priročnik o listinah, na katere se sme namestiti vizum |

SCH/Com-ex (99) 18 28.4.1999 | Izboljšanje sodelovanja policije z vidika preprečevanja in odkrivanja kaznivih dejanj |

B. Naslednje izjave izvršnega odbora:

Izjava | Predmet |

SCH/Com-ex (96) Decl 5 18.4.1996 | Opredelitev koncepta "tujec" iz tretje države |

SCH/Com-ex (96) Decl 6 Rev 2 26.6.1996 | Izjava o izročitvi |

SCH/Com-ex (97) Decl 13 Rev 18.4.1996 | Ugrabitev mladoletnih oseb |

SCH/Com-ex (99) Decl 2 Rev 2 29.4.1999 | Struktura SIS |

C. Naslednji sklepi osrednje skupine

Sklep | Predmet |

SCH/C (98) 117 27.10.1998 | Akcijski načrt za boj proti nezakonitemu priseljevanju |

SCH/C (99) 25 22.3.1999 | Splošna načela za plačilo ovaduhov in potaknjencev |

--------------------------------------------------

PRILOGA B

(Člen 2, odstavek 2) [1]

Uredba Sveta (ES) št. 574/1999 z dne 12. marca 1999 o določitvi tretjih držav, katerih državljani morajo imeti vizume pri prehajanju zunanjih meja držav članic (UL L 72, 18.3.1999, str. 2) [2];

Uredba Sveta (ES) št. 1683/95 z dne 29. maja 1995, ki določa enotno obliko vizumov (UL L 164, 14.7.1995, str. 1) in Sklep Komisije z dne 7. februarja 1996, ki določa nadaljnje tehnične zahteve za enotno obliko vizumov (še ni bil objavljen);

Direktiva Sveta 91/477/EGS z dne 18. junija 1991 o nadzoru pridobitve in posedovanja orožja (UL L 256, 13.9.1991, str 51) in Priporočilo Komisije 93/216/EGS z dne 25. februarja 1993 o Evropskem dovoljenju za strelno orožje (UL L 93, 17.4.1993, str. 39), kakor je bilo spremenjeno s Priporočilom Komisije 96/129/ES z dne 12. januarja 1996 (UL L 30, 8.2.1996, str. 47).

[1] Glej tudi izjavo Sveta in Komisije v zvezi z Direktivo 95/46/ES, sprejeto v času sklenitve sedanjega Sporazuma.

[2] Brez poseganja v razmerje do določb o določitvi tretjih držav, katerih državljani morajo bodisi imeti vizume ali pa so izvzeti iz teh obveznosti, ki so bile sprejete v okviru schengenskega sodelovanja in se bodo še naprej izvajale ob vključitvi schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije ter jih urejajo pogoji iz Priloge A.

--------------------------------------------------

Sklepna listina

Pogodbenice so sprejele to sklepno listino, ki vsebuje naslednje izjave:

1. Izjava Islandije in Norveške o členu 4(2)

Glede zasedanj Mešanega odbora na ministrski ravni Islandija in Norveška menita, da sami odločata o tem, ali naj se določeno vprašanje obravnava kot "problem, s katerim se srečujeta" (prva alinea določbe) ali "o katerem imata pomisleke" (druga alinea določbe) in ali je take narave, da zahteva obravnavanje na ministrski ravni. V skladu s skupnim interesom pogodbenic je predvideno, da se bodo taki "problemi" in "pomisleki" običajno pojavljali med potekom rednega sodelovanja na način, ki bo vodil k njihovi vključitvi na dnevni red Mešanega odbora na ministrski ravni. Islandija in Norveška ne glede na to poudarjata pravico članov Mešanega odbora, da v skladu s členom 3(3) Sporazuma zahtevajo zasedanje Mešanega odbora na kateri koli ravni.

2. Izjava Islandije in Norveške o členu 8(4)

Če se pojavijo razmere, podane v členu 8(4)(a), (b) ali (d), Islandija ali Norveška uporabita možnost, predvideno v členu 3(3), da zahtevata zasedanje Odbora na ministrski ravni, ki naj pripomore k iskanju možnosti za nadaljevanje sporazuma.

3. Izjava Islandije in Norveške o izročitvi

1. Zadržki na podlagi člena 13 Evropske konvencije o zatiranju terorizma, ki je bila na voljo za podpis v Strasburgu dne 27. januarja 1977, ne veljajo v postopkih izročitve v odnosih z državami članicami Evropske unije, ki zagotavljajo enako obravnavanje.

2. Izjave, podane na podlagi člena 6(1) Evropske konvencije o izročitvi, ki so bile na voljo za podpis v Parizu, dne 13. decembra 1957, ne morejo biti podlaga sklicevanju na razlog za zavrnitev izročitve oseb s prebivališčem v nenordijskih državah v države članice Evropske unije, ki zagotavljajo enako obravnavanje.

4. Skupna izjava o parlamentarnem posvetovanju

Evropska unija, Islandija in Norveška menijo, da je primerno, da se zadeve, ki sodijo v ta sporazum, obravnava na medparlamentarnih zasedanjih Evropskega parlamenta in Islandije in Evropskega parlamenta in Norveške.

5. Izjava Sveta Evropske unije, sprejeta s soglasnim sklepom njegovih članov, navedena v členu 6(1) Schengenskega protokola o sklepih, ki jih bo sprejel Mešani odbor

Razumevanje Sveta je, da sklepe, ki jih bo sprejel Mešani odbor na podlagi Sporazuma, soglasno sprejemajo predstavniki, ki so člani Sveta, navedeni v členu 6(1) Schengenskega protokola, in predstavniki vlad Islandije in Norveške, razen če poslovnik ali Sporazum, ki bo sklenjen na podlagi člena 6(2) Schengenskega protokola, določata drugače.

6. Izjava Evropske komisije o oblikovanju razpoložljivih predlogov

Pri prenašanju predlogov, ki so pomembni za ta sporazum, v Svet Evropske unije in v Evropski parlament, prenese Evropska komisija njihove prepise Islandiji in Norveški.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve

.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems

.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig

.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα

.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine

.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf

.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove

.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig

.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove

.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän

.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio

.

Gjört í Brussel 18. maí 1999

.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini

.

Por el Consejo de la Unión EuropeaFor Rådet for Den Europæiske UnionFür den Rat der Europäischen UnionΓια το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςFor the Council of the European UnionPour le Conseil de l'Union européennePer il Consiglio dell'Unione europeaVoor de Raad van de Europese UniePelo Conselho da União EuropeiaEuroopan unionin neuvoston puolestaFör Europeiska unionens rådFyrir hönd ráðs EvrópusambandsinsFor Rådet for Den europeiske union

+++++ TIFF +++++

Por la República de IslandiaFor Republikken IslandFür die Republik IslandΓια τη Δημοκρατία της ΙσλανδίαςFor the Republic of IcelandPour la République d'IslandePer la Repubblica d'IslandaVoor de Republiek IJslandPela República da IslândiaIslannin tasavallan puolestaPå Republiken Islands vägnarFyrir hönd Lyðveldisins ÍslandsFor Republikken Island

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de NoruegaFor Kongeriget NorgeFür das Königreich NorwegenΓια το Βασίλειο της ΝορβηγίαςFor the Kingdom of NorwayPour le Royaume de NorvègePer il Regno di NorvegiaVoor het Koninkrijk NoorwegenPelo Reino da NoruegaNorjan kuningaskunnan puolestaPå Konungariket Norges vägnarFyrir hönd Konungsríkisins NoregsFor Kongeriket Norge

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top